Chính sách quyền riêng tư của Spotify

Có hiệu lực kể từ ngày 05/12/2023

1. Giới thiệu về Chính sách này

2. Quyền và khả năng kiểm soát dữ liệu cá nhân của bạn

3. Dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập về bạn

4. Mục đích của chúng tôi khi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn

5. Chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn

6. Lưu giữ dữ liệu

7. Chuyển dữ liệu sang các quốc gia khác

8. Giữ an toàn cho dữ liệu cá nhân của bạn

9. Trẻ em

10. Các thay đổi đối với Chính sách này

11. Cách liên hệ với chúng tôi

1. Giới thiệu về Chính sách này

Chính sách này mô tả cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn tại Spotify AB.

Chính sách này áp dụng cho việc bạn sử dụng:

 • mọi dịch vụ nghe trực tuyến trên Spotify với tư cách là người dùng. Ví dụ:
  • việc bạn sử dụng Spotify trên mọi thiết bị
  • việc cá nhân hóa trải nghiệm người dùng của bạn
  • cơ sở hạ tầng cần thiết để cung cấp dịch vụ của chúng tôi
  • việc kết nối tài khoản Spotify của bạn với một ứng dụng khác
  • cả hai lựa chọn nghe trực tuyến miễn phí hoặc có tính phí của chúng tôi (mỗi lựa chọn được gọi là một "Lựa chọn dịch vụ")
 • các dịch vụ khác của Spotify có đường liên kết đến Chính sách quyền riêng tư này. Các dịch vụ đó bao gồm trang web, Dịch vụ khách hàng và Trang cộng đồng của Spotify

Từ giờ trở đi, chúng tôi sẽ gọi chung những dịch vụ này là "Dịch vụ Spotify".

Thỉnh thoảng, chúng tôi có thể phát triển các dịch vụ mới hoặc cung cấp dịch vụ bổ sung. Các dịch vụ đó cũng sẽ phải tuân theo Chính sách này, trừ phi có quy định khác khi chúng tôi giới thiệu chúng.

Chính sách này không phải là...

 • Điều khoản sử dụng của Spotify, đó là một tài liệu riêng biệt. Điều khoản sử dụng nêu rõ hợp đồng pháp lý giữa bạn và Spotify để sử dụng Dịch vụ Spotify. Tài liệu cũng mô tả các quy tắc của Spotify và quyền người dùng của bạn
 • về việc bạn sử dụng các dịch vụ khác của Spotify có chính sách quyền riêng tư riêng. Các dịch vụ khác của Spotify bao gồm Anchor, Soundtrap, Megaphone và ứng dụng Spotify Live

Tài nguyên và chế độ cài đặt khác

Thông tin chính về dữ liệu cá nhân của bạn có ngay tại đây trong Chính sách này. Tuy nhiên, bạn nên xem các chế độ kiểm soát và tài nguyên khác về quyền riêng tư:

 • Trung tâm quyền riêng tư: Một trung tâm thân thiện với người dùng chứa những bản tóm tắt về các chủ đề chính.
 • Phần Cài đặt quyền riêng tư: Kiểm soát việc xử lý dữ liệu cá nhân nhất định, bao gồm cả quảng cáo được cá nhân hóa.
 • Phần Cài đặt thông báo: Đặt thông tin tiếp thị bạn muốn nhận từ Spotify.
 • Phần Cài đặt (có trong các phiên bản Spotify dành cho Máy tính và Thiết bị di động): Kiểm soát các khía cạnh nhất định của Dịch vụ Spotify như "Mạng xã hội" hoặc "Nội dung phản cảm". Trong phần cài đặt "Mạng xã hội", bạn có thể:
  • bắt đầu Chế độ nghe riêng tư
  • chọn có chia sẻ nội dung bạn nghe trên Spotify với những người theo dõi bạn hay không
  • chọn có hiện các nghệ sĩ đã nghe gần đây trên hồ sơ công khai của bạn hay không

Trong phần cài đặt "Nội dung phản cảm", bạn có thể kiểm soát xem có phát nội dung được đánh giá là phản cảm trên tài khoản Spotify của mình hay không.

 • Chính sách cookie: Thông tin về cách chúng tôi sử dụng cookie và cách quản lý các lựa chọn ưu tiên của bạn về cookie. Cookie là các tệp được lưu trên điện thoại, máy tính bảng hoặc máy tính của bạn khi bạn truy cập vào một trang web.

2. Quyền và khả năng kiểm soát dữ liệu cá nhân của bạn

Nhiều luật về quyền riêng tư trao quyền cho các cá nhân đối với dữ liệu cá nhân của họ, trong đó có Quy định chung về bảo vệ dữ liệu hay "GDPR".

Một số quyền chỉ áp dụng khi Spotify sử dụng một "cơ sở pháp lý" nhất định để xử lý dữ liệu của bạn. Chúng tôi giải thích từng cơ sở pháp lý và khi nào Spotify sử dụng từng cơ sở đó trong Phần 4 "Mục đích của chúng tôi khi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn".

Bảng dưới đây giải thích:

 • các quyền của bạn
 • trường hợp các quyền đó được áp dụng (chẳng hạn như cơ sở pháp lý cần thiết)
 • cách dùng các quyền đó
Bạn có quyền… Cách thức

Được thông báo

Được thông báo về dữ liệu cá nhân mà chúng tôi xử lý về bạn và cách chúng tôi xử lý dữ liệu đó.

Chúng tôi thông báo cho bạn:

 • thông qua Chính sách quyền riêng tư này
 • thông qua thông tin được cung cấp cho bạn khi bạn sử dụng Dịch vụ Spotify
 • bằng cách trả lời các câu hỏi và yêu cầu cụ thể của bạn khi bạn liên hệ với chúng tôi

Truy cập

Yêu cầu quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân mà chúng tôi xử lý về bạn.

Cách yêu cầu bản sao dữ liệu cá nhân của bạn trên Spotify:

Khi tải dữ liệu xuống, bạn sẽ nhận được thông tin về dữ liệu của mình mà Spotify phải cung cấp theo Điều 15 của GDPR. Nếu muốn biết thêm thông tin về cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, thì bạn có thể liên hệ với chúng tôi.

Chỉnh sửa

Yêu cầu chúng tôi sửa đổi hoặc cập nhật dữ liệu cá nhân của bạn nếu dữ liệu đó không chính xác hoặc không đầy đủ.

Bạn có thể chỉnh sửa Dữ liệu người dùng của mình trong phần "Chỉnh sửa hồ sơ" của tài khoản hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi.

Xóa

Yêu cầu chúng tôi xóa một số dữ liệu cá nhân của bạn.

Ví dụ: bạn có thể yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu cá nhân:

 • mà chúng tôi không còn cần cho mục đích thu thập
 • mà chúng tôi xử lý dựa trên cơ sở pháp lý là sự đồng ý và bạn rút lại sự đồng ý của mình
 • khi bạn phản đối (xem phần "Phản đối" bên dưới) và
  • bạn đưa ra một phản đối chính đáng, hoặc
  • bạn phản đối việc tiếp thị trực tiếp

Có những tình huống mà Spotify không thể xóa dữ liệu của bạn, chẳng hạn như khi:

 • vẫn cần xử lý dữ liệu đó cho mục đích mà chúng tôi đã thu thập
 • lợi ích của Spotify về việc sử dụng dữ liệu được ưu tiên hơn lợi ích của bạn khi xóa dữ liệu đó. Ví dụ: trường hợp chúng tôi cần dữ liệu đó để bảo vệ các dịch vụ của mình khỏi gian lận
 • Spotify có nghĩa vụ pháp lý để giữ lại dữ liệu đó hoặc
 • Spotify cần dữ liệu đó để xác lập căn cứ, thực hiện hoặc kháng lại khiếu nại pháp lý. Ví dụ: nếu có một vấn đề chưa được giải quyết liên quan đến tài khoản của bạn

Có một số cách để bạn có thể xóa dữ liệu cá nhân khỏi Spotify:

 • để xóa nội dung âm thanh khỏi hồ sơ của bạn, hãy chọn nội dung có liên quan rồi chọn xóa nội dung đó. Ví dụ: bạn có thể xóa danh sách phát khỏi hồ sơ của mình hoặc xóa một bản nhạc khỏi danh sách phát
 • để yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân khác của bạn khỏi Spotify, hãy làm theo các bước trên trang hỗ trợ của chúng tôi. Dữ liệu này bao gồm Dữ liệu người dùng, Dữ liệu sử dụng của bạn và các dữ liệu khác được liệt kê trong Phần 3 "Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập về bạn"
 • bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi để yêu cầu xóa

Hạn chế

Yêu cầu chúng tôi ngừng xử lý tất cả hoặc một số dữ liệu cá nhân của bạn.

Bạn có thể làm điều này nếu:

 • dữ liệu cá nhân của bạn không chính xác
 • quá trình xử lý của chúng tôi là bất hợp pháp
 • chúng tôi không cần thông tin của bạn cho một mục đích cụ thể, hoặc
 • bạn phản đối quá trình xử lý của chúng tôi và chúng tôi đang đánh giá yêu cầu phản đối của bạn. Xem phần "Phản đối" bên dưới

Bạn có thể yêu cầu chúng tôi ngừng quá trình xử lý này tạm thời hoặc vĩnh viễn.

Bạn có thể thực hiện quyền hạn chế của mình bằng cách liên hệ với chúng tôi.

Phản đối

Phản đối việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.

Bạn có thể làm điều này nếu:

 • Spotify đang xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trên cơ sở hợp pháp là lợi ích hợp pháp, hoặc
 • Spotify đang xử lý dữ liệu cá nhân của bạn để cá nhân hóa quảng cáo

Để thực hiện quyền phản đối, bạn có thể:

 • sử dụng các chế độ kiểm soát đối với Dịch vụ Spotify để tắt hoặc điều chỉnh một số tính năng xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Hãy xem phần cuối của mục này để biết cách bạn có thể kiểm soát quảng cáo được cá nhân hóa
 • liên hệ với chúng tôi

Di chuyển dữ liệu

Yêu cầu bản sao dữ liệu cá nhân của bạn ở định dạng điện tử và quyền chuyển dữ liệu cá nhân đó để sử dụng trong dịch vụ của bên khác.

Bạn có thể yêu cầu chúng tôi chuyển dữ liệu khi chúng tôi đang xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trên cơ sở pháp lý là sự đồng ý hoặc việc thực hiện hợp đồng. Tuy nhiên, Spotify sẽ cố gắng đáp ứng mọi yêu cầu trong phạm vi có thể.

Để biết thông tin về cách thực hiện quyền di chuyển dữ liệu, hãy xem phần "Truy cập" ở trên.

Không tuân theo việc ra quyết định tự động

Không phải tuân theo một quyết định chỉ dựa trên việc ra quyết định tự động (quyết định không có sự tham gia của con người), bao gồm cả việc lập hồ sơ, trong đó quyết định sẽ có hiệu lực pháp lý đối với bạn hoặc tạo ra ảnh hưởng đáng kể tương tự.

Spotify không thực hiện việc ra quyết định tự động này trong Dịch vụ Spotify.

Rút lại sự đồng ý

Rút lại sự đồng ý của bạn đối với việc chúng tôi thu thập hoặc sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn.

Bạn có thể làm điều này nếu Spotify đang xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trên cơ sở pháp lý là sự đồng ý.

Để rút lại sự đồng ý của mình, bạn có thể:

Quyền khiếu nại

Liên hệ với Cơ quan Bảo vệ quyền riêng tư của Thụy Điển hoặc cơ quan bảo vệ dữ liệu tại địa phương của bạn nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào.

Bạn có thể tìm thấy thông tin chi tiết của Cơ quan Thụy Điển tại đây. Bạn cũng có thể truy cập vào trang web của cơ quan bảo vệ dữ liệu tại địa phương.

Kiểm soát quảng cáo được cá nhân hóa

Quảng cáo được cá nhân hóa là gì?

 • Đó là khi chúng tôi sử dụng thông tin về bạn để điều chỉnh quảng cáo cho phù hợp hơn với bạn. Quảng cáo này còn gọi là quảng cáo dựa trên mối quan tâm.
 • Ví dụ về quảng cáo được cá nhân hóa là khi đối tác quảng cáo có thông tin gợi ý rằng bạn thích ô tô. Điều này có thể giúp chúng tôi cho bạn thấy các quảng cáo về ô tô.

Cách kiểm soát quảng cáo được cá nhân hóa:

 • Bạn có thể kiểm soát quảng cáo được cá nhân hóa ở phần Cài đặt quyền riêng tư của tài khoản trong mục "Quảng cáo được cá nhân hóa".
 • Bạn cũng có thể kiểm soát quảng cáo được cá nhân hóa cho một số podcast bằng cách sử dụng đường liên kết trong phần mô tả chương trình của tập. Điều này áp dụng khi nhà cung cấp nội dung chèn quảng cáo vào podcast để tài trợ cho podcast đó. Nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ (có thể không phải là Spotify) sẽ quản lý các chế độ kiểm soát này.

Nếu "chọn không nhận" Quảng cáo được cá nhân hóa trong phần Cài đặt quyền riêng tư, bạn vẫn có thể nhận được quảng cáo, bao gồm Lựa chọn dịch vụ miễn phí cũng như trên Lựa chọn dịch vụ trả phí của chúng tôi, tùy theo từng trường hợp (ví dụ: quảng cáo trong podcast). Loại quảng cáo này dựa trên thông tin đăng ký của bạn và nội dung bạn đang nghe trên các dịch vụ của chúng tôi. Ví dụ: nếu đang nghe podcast về nấu ăn, bạn có thể nghe thấy quảng cáo về máy xay đa năng.

3. Dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập về bạn

Các bảng dưới đây đưa ra những loại dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn.

Dữ liệu chúng tôi thu thập khi bạn đăng ký Dịch vụ Spotify hoặc khi bạn cập nhật tài khoản của mình

Loại dữ liệu

Mô tả

Dữ liệu người dùng

Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi cần để tạo tài khoản Spotify của bạn và cho phép bạn sử dụng Dịch vụ Spotify.

Loại dữ liệu được thu thập và sử dụng tùy thuộc vào loại Lựa chọn dịch vụ mà bạn có, cách bạn tạo tài khoản, quốc gia bạn đang cư trú và việc bạn có sử dụng dịch vụ của bên thứ ba để đăng nhập hay không. Dữ liệu đó có thể bao gồm các thông tin sau của bạn:

 • tên hồ sơ
 • địa chỉ email
 • mật khẩu
 • số điện thoại
 • ngày sinh
 • giới tính
 • địa chỉ đường phố (xem thêm thông tin chi tiết bên dưới)
 • quốc gia
 • trường đại học/cao đẳng (đối với gói Spotify Premium Student)

Một số dữ liệu trong số này do bạn cung cấp cho chúng tôi, ví dụ như từ biểu mẫu đăng ký hoặc trang tài khoản.

Chúng tôi cũng thu thập một số dữ liệu trong số này từ thiết bị của bạn, ví dụ: quốc gia hoặc khu vực. Để biết thêm thông tin về cách chúng tôi thu thập và sử dụng dữ liệu này, hãy xem "Vị trí khái quát (không chính xác) của bạn" trong danh mục Dữ liệu sử dụng.

Dữ liệu địa chỉ đường phố

Chúng tôi có thể yêu cầu và xử lý địa chỉ đường phố của bạn vì những lý do sau:

 • kiểm tra tính đủ điều kiện cho một Lựa chọn dịch vụ
 • cung cấp các thông báo được pháp luật yêu cầu
 • cung cấp các tùy chọn hỗ trợ
 • lập hóa đơn và quản lý thuế
 • cung cấp quà tặng hoặc hàng hóa vật chất mà bạn đã yêu cầu

Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể sử dụng ứng dụng của bên thứ ba để giúp bạn xác minh địa chỉ của mình, chẳng hạn như Google Maps.

Dữ liệu chúng tôi thu thập thông qua việc bạn sử dụng Dịch vụ Spotify

Loại dữ liệu

Mô tả

Dữ liệu sử dụng

Dữ liệu cá nhân về bạn mà chúng tôi thu thập và xử lý khi bạn truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ Spotify.

Dữ liệu đó bao gồm một số loại thông tin được liệt kê trong các phần sau.

Thông tin về cách bạn sử dụng Spotify

Ví dụ:


 • thông tin về Lựa chọn dịch vụ Spotify của bạn
 • thao tác của bạn với Dịch vụ Spotify (bao gồm cả ngày và giờ), chẳng hạn như:
  • cụm từ tìm kiếm
  • nhật ký nghe trực tuyến
  • danh sách phát bạn tạo
  • thư viện của bạn
  • nhật ký duyệt web
  • chế độ cài đặt tài khoản
  • hoạt động tương tác với những người dùng Spotify khác
  • việc bạn sử dụng các dịch vụ, thiết bị và ứng dụng của bên thứ ba liên quan đến Dịch vụ Spotify
 • sự suy luận (tức là sự hiểu biết của chúng tôi) về mối quan tâm và sở thích của bạn dựa trên việc bạn sử dụng Dịch vụ Spotify
 • nội dung bạn cung cấp khi tham gia các chương trình khuyến mãi trên Spotify, chẳng hạn như các cuộc thi hoặc chương trình rút thăm trúng thưởng
 • nội dung bạn đăng lên bất kỳ phần nào của Dịch vụ Spotify. Ví dụ: hình ảnh, âm thanh, văn bản, tiêu đề, thông tin mô tả, thông tin liên lạc và các loại nội dung khác

Dữ liệu kỹ thuật của bạn

Ví dụ:

 • thông tin URL
 • giá trị nhận dạng trực tuyến như dữ liệu cookie và địa chỉ IP
 • thông tin về các thiết bị bạn sử dụng như:
  • mã thiết bị
  • loại kết nối mạng (ví dụ: Wi-Fi, 4G, LTE, Bluetooth)
  • nhà cung cấp
  • hiệu suất mạng và thiết bị
  • loại trình duyệt
  • ngôn ngữ
  • thông tin cho phép quản lý quyền kỹ thuật số
  • hệ điều hành
  • phiên bản ứng dụng Spotify
 • thông tin cho phép chúng tôi khám phá và kết nối với các thiết bị và ứng dụng của bên thứ ba. Ví dụ về thông tin này là tên thiết bị, mã nhận dạng thiết bị, thương hiệu và phiên bản. Ví dụ về các thiết bị và ứng dụng của bên thứ ba là:
  • thiết bị trên mạng Wi-Fi của bạn (chẳng hạn như loa) có thể kết nối với Dịch vụ Spotify
  • thiết bị do hệ điều hành của bạn cung cấp khi kết nối qua Bluetooth, trình bổ trợ và hoạt động cài đặt
  • các ứng dụng của đối tác Spotify để xác định xem ứng dụng đã được cài đặt trên thiết bị của bạn hay chưa

Vị trí khái quát (không chính xác) của bạn

Vị trí khái quát của bạn bao gồm quốc gia, khu vực hoặc tiểu bang. Chúng tôi có thể biết thông tin này từ dữ liệu kỹ thuật (ví dụ: địa chỉ IP của bạn, chế độ cài đặt ngôn ngữ của thiết bị) hoặc đơn vị tiền tệ thanh toán.

Chúng tôi cần thông tin này để:

 • đáp ứng các yêu cầu địa lý trong những thỏa thuận của chúng tôi với chủ sở hữu nội dung trên Dịch vụ Spotify
 • cung cấp nội dung và quảng cáo có liên quan đến bạn

Dữ liệu cảm biến thiết bị của bạn

Dữ liệu cảm biến của thiết bị do chuyển động hoặc sự định hướng tạo ra (nếu cần) để cung cấp các tính năng của Dịch vụ Spotify yêu cầu dữ liệu này. Đây là dữ liệu mà thiết bị của bạn thu thập về cách bạn di chuyển hoặc cầm thiết bị.

Dữ liệu bổ sung bạn có thể chọn cung cấp cho chúng tôi

Loại dữ liệu

Mô tả

Dữ liệu giọng nói

Nếu tính năng thoại có thể dùng được ở thị trường của bạn và ở nơi bạn đã chọn sử dụng tính năng thoại, thì chúng tôi sẽ thu thập và xử lý dữ liệu giọng nói. Dữ liệu giọng nói có nghĩa là các bản ghi âm giọng nói của bạn và bản chép lời của những bản ghi âm đó.

Để biết thêm thông tin về cách hoạt động khác nhau của các tính năng thoại cũng như cách bạn có thể kiểm soát và tắt chúng, hãy xem Chính sách về tính năng Điều khiển bằng giọng nói của chúng tôi.

Dữ liệu thanh toán và mua hàng

Nếu bạn thực hiện bất kỳ giao dịch mua nào với Spotify hoặc đăng ký Lựa chọn dịch vụ trả phí hay bản dùng thử, chúng tôi sẽ cần xử lý dữ liệu thanh toán của bạn.

Dữ liệu cá nhân chính xác được thu thập và sử dụng sẽ khác nhau tùy thuộc vào phương thức thanh toán. Dữ liệu đó sẽ bao gồm thông tin như:

 • tên
 • ngày sinh
 • loại phương thức thanh toán (ví dụ: thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ)
 • loại thẻ, ngày hết hạn và các chữ số nhất định trong số thẻ (nếu bạn sử dụng thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng)
  Lưu ý: Để bảo mật, chúng tôi không bao giờ lưu trữ số thẻ đầy đủ của bạn
 • mã ZIP/mã bưu chính
 • số điện thoại di động
 • thông tin chi tiết về nhật ký mua hàng và thanh toán của bạn

Dữ liệu về khảo sát và nghiên cứu

Khi bạn trả lời một bài khảo sát hoặc tham gia nghiên cứu người dùng, chúng tôi sẽ thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp.

Chúng tôi nhận được một số dữ liệu nêu trên từ các bên thứ ba. Bảng dưới đây mô tả các danh mục của những bên thứ ba đó.

Các nguồn bên thứ ba cung cấp dữ liệu của bạn cho chúng tôi

Danh mục bên thứ ba

Mô tả

Danh mục dữ liệu

Đối tác xác thực

Nếu bạn đăng ký hoặc đăng nhập vào Dịch vụ Spotify bằng một dịch vụ khác, dịch vụ đó sẽ gửi thông tin của bạn cho chúng tôi. Thông tin này giúp tạo tài khoản của bạn với chúng tôi.

Dữ liệu người dùng

Các ứng dụng, dịch vụ và thiết bị của bên thứ ba mà bạn kết nối với tài khoản Spotify của mình

Nếu bạn kết nối tài khoản Spotify của mình với ứng dụng, dịch vụ hoặc thiết bị của bên thứ ba, chúng tôi có thể thu thập và sử dụng thông tin từ họ. Việc thu thập này nhằm giúp thực hiện quá trình tích hợp.

Ứng dụng, dịch vụ hoặc thiết bị của bên thứ ba này có thể bao gồm:

 • mạng xã hội
 • các thiết bị bao gồm:
  • thiết bị âm thanh (ví dụ: loa và tai nghe)
  • đồng hồ thông minh
  • TV
  • điện thoại di động và máy tính bảng
  • xe hơi (ví dụ: ô tô)
  • máy chơi trò chơi
 • các dịch vụ hoặc nền tảng như trợ lý thoại hay nền tảng nội dung


Chúng tôi sẽ xin phép bạn trước khi thu thập thông tin của bạn từ một số bên thứ ba.

Dữ liệu người dùng

Dữ liệu sử dụng

Đối tác dịch vụ kỹ thuật

Chúng tôi làm việc với các đối tác dịch vụ kỹ thuật cung cấp cho chúng tôi dữ liệu nhất định. Chúng tôi có thể ánh xạ địa chỉ IP đến dữ liệu vị trí không chính xác (ví dụ: quốc gia hoặc khu vực, thành phố, tiểu bang).

Điều này giúp Spotify có thể cung cấp Dịch vụ Spotify, nội dung và tính năng.

Chúng tôi cũng hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ bảo mật giúp chúng tôi bảo vệ tài khoản người dùng.

Dữ liệu người dùng

Dữ liệu sử dụng

Đối tác thanh toán và Người bán

Nếu bạn chọn thanh toán thông qua các bên thứ ba (ví dụ: các hãng viễn thông) hoặc theo hóa đơn, chúng tôi có thể lấy dữ liệu từ các đối tác thanh toán của mình.

Điều này cho phép chúng tôi:

 • gửi cho bạn hóa đơn
 • xử lý giao dịch thanh toán của bạn
 • cung cấp cho bạn những nội dung bạn đã mua

Nếu hướng bạn đến một người bán, chúng tôi sẽ nhận được dữ liệu từ người bán có liên quan đến việc mua hàng của bạn. Ví dụ: chúng tôi có thể hướng bạn đến cửa hàng hàng hóa của nghệ sĩ trên nền tảng của bên thứ ba hoặc đến trang web bán vé của bên thứ ba.

Việc nhận dữ liệu này cho phép chúng tôi:

 • tính toán bất kỳ khoản hoa hồng nào trả cho chúng tôi
 • phân tích hiệu quả của quan hệ đối tác giữa chúng tôi với các đối tác bán hàng này
 • tìm hiểu sở thích của bạn

Dữ liệu thanh toán và mua hàng

Đối tác quảng cáo và tiếp thị

Chúng tôi nhận được suy luận từ một số đối tác quảng cáo hoặc tiếp thị. Những suy luận này là sự hiểu biết của đối tác về mối quan tâm và sở thích của bạn.

Điều này cho phép chúng tôi cung cấp thông tin tiếp thị và quảng cáo có liên quan hơn.

Dữ liệu sử dụng

Công ty được mua lại

Chúng tôi có thể nhận được dữ liệu về bạn từ các công ty mà chúng tôi mua lại. Dữ liệu này giúp chúng tôi nâng cấp các dịch vụ, sản phẩm của mình.

Dữ liệu người dùng

Dữ liệu sử dụng

Nếu bạn tải ứng dụng Spotify dành cho thiết bị di động xuống và dùng thử Spotify mà không đăng nhập, thì chúng tôi sẽ thu thập thông tin có giới hạn về việc bạn sử dụng Dịch vụ Spotify, bao gồm cả Dữ liệu sử dụng. Chúng tôi làm điều này để hiểu cách bạn truy cập và sử dụng Dịch vụ, đồng thời đảm bảo cung cấp trải nghiệm phù hợp cho bạn, chẳng hạn như dựa trên quốc gia hoặc khu vực của bạn. Nếu bạn quyết định tạo tài khoản Spotify để trải nghiệm đầy đủ dịch vụ của chúng tôi, thì chúng tôi sẽ kết hợp dữ liệu này với dữ liệu tài khoản Spotify của bạn.

4. Mục đích của chúng tôi khi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn

Bảng dưới đây nêu ra:

 • mục đích của chúng tôi khi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn
 • các lý do pháp lý của chúng tôi (mỗi lý do được gọi là một "cơ sở pháp lý") theo luật bảo vệ dữ liệu, cho từng mục đích
 • danh mục dữ liệu cá nhân mà chúng tôi sử dụng cho từng mục đích. Hãy xem thêm về các danh mục dữ liệu này trong Phần 3 "Dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập về bạn"

Dưới đây là nội dung giải thích chung về từng "cơ sở pháp lý" để giúp bạn hiểu bảng bên dưới:

 • Thực hiện hợp đồng: Khi Spotify (hoặc bên thứ ba) cần xử lý dữ liệu cá nhân của bạn để:
  • tuân thủ các nghĩa vụ theo hợp đồng với bạn. Điều này bao gồm các nghĩa vụ của Spotify theo Điều khoản sử dụng để cung cấp Dịch vụ Spotify cho bạn, hoặc
  • xác minh thông tin trước khi hợp đồng mới với bạn bắt đầu.
 • Lợi ích chính đáng: Khi Spotify hoặc bên thứ ba quan tâm đến việc sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn theo một cách nhất định, và điều này là cần thiết và hợp lý khi xem xét mọi rủi ro có thể xảy ra đối với bạn và những người dùng Spotify khác. Ví dụ: sử dụng Dữ liệu sử dụng của bạn để cải thiện Dịch vụ Spotify cho tất cả người dùng. Hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn muốn tìm hiểu một lý do cụ thể.
 • Sự đồng ý: Khi Spotify yêu cầu bạn chủ động đồng ý việc Spotify sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho một mục đích nhất định.
 • Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý: Khi Spotify phải xử lý dữ liệu cá nhân của bạn để tuân thủ luật pháp.
Mục đích xử lý dữ liệu của bạn Cơ sở pháp lý cho phép mục đích này Loại dữ liệu cá nhân dùng cho mục đích này

Để cung cấp Dịch vụ Spotify theo hợp đồng giữa chúng tôi và bạn.

Ví dụ: khi chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để:

 • thiết lập tài khoản cho bạn
 • cá nhân hóa tài khoản của bạn hoặc
 • cung cấp ứng dụng Spotify khi bạn tải xuống thiết bị của mình

Thực hiện hợp đồng

 • Dữ liệu người dùng
 • Dữ liệu địa chỉ đường phố
 • Dữ liệu sử dụng
 • Dữ liệu giọng nói
 • Dữ liệu thanh toán và mua hàng

Để cung cấp các phần khác của Dịch vụ Spotify.

Ví dụ: khi chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để cho phép bạn chia sẻ đường liên kết đến nội dung trên Spotify với người khác.

Lợi ích chính đáng

Lợi ích hợp pháp của chúng tôi ở đây bao gồm:

 • giữ cho Dịch vụ Spotify hoạt động đúng chức năng, và
 • cho phép người dùng truy cập và sử dụng Dịch vụ Spotify
 • Dữ liệu người dùng
 • Dữ liệu địa chỉ đường phố
 • Dữ liệu sử dụng
 • Dữ liệu giọng nói
 • Dữ liệu thanh toán và mua hàng

Để cung cấp một số tính năng tùy chọn khác của Dịch vụ Spotify. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ xin phép bạn một cách rõ ràng.

Sự đồng ý

 • Dữ liệu người dùng
 • Dữ liệu sử dụng
 • Dữ liệu về khảo sát và nghiên cứu
 • Dữ liệu thanh toán và mua hàng

Để chẩn đoán và khắc phục sự cố liên quan đến Dịch vụ Spotify.

Thực hiện hợp đồng

 • Dữ liệu người dùng
 • Dữ liệu sử dụng

Để đánh giá và phát triển các tính năng, công nghệ và điểm cải tiến mới cho Dịch vụ Spotify.

Ví dụ:

 • chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân để phát triển và cải thiện các thuật toán đề xuất nội dung được cá nhân hóa
 • chúng tôi phân tích phản ứng của người dùng với một tính năng mới cụ thể và xem liệu chúng tôi có nên thay đổi gì không

Lợi ích chính đáng

Lợi ích hợp pháp của chúng tôi ở đây bao gồm việc phát triển và cải thiện các sản phẩm cũng như tính năng cho người dùng.

 • Dữ liệu người dùng
 • Dữ liệu sử dụng
 • Dữ liệu giọng nói
 • Dữ liệu về khảo sát và nghiên cứu

Đối với hoạt động tiếp thị hoặc quảng cáo mà luật pháp yêu cầu chúng tôi phải có sự đồng ý của bạn.

Ví dụ: khi chúng tôi sử dụng cookie để tìm hiểu sở thích của bạn hoặc luật yêu cầu phải có sự đồng ý đối với hoạt động tiếp thị qua email.

Sự đồng ý

 • Dữ liệu người dùng
 • Dữ liệu sử dụng
 • Dữ liệu về khảo sát và nghiên cứu

Đối với các mục đích khác về tiếp thị, khuyến mãi và quảng cáo mà pháp luật không yêu cầu phải có sự đồng ý.

Ví dụ: khi chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để điều chỉnh quảng cáo cho phù hợp với sở thích của bạn.

Lợi ích chính đáng

Lợi ích hợp pháp của chúng tôi ở đây bao gồm việc sử dụng quảng cáo để tài trợ cho Dịch vụ Spotify, nhờ vậy chúng tôi có thể cung cấp miễn phí phần lớn dịch vụ này.

 • Dữ liệu người dùng
 • Dữ liệu sử dụng
 • Dữ liệu về khảo sát và nghiên cứu

Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý mà chúng tôi phải tuân theo.

Đây có thể là:

 • nghĩa vụ theo luật của quốc gia/khu vực bạn đang ở
 • luật Thụy Điển (vì trụ sở chính của chúng tôi ở Thụy Điển), hoặc
 • luật của Liên minh Châu Âu áp dụng cho chúng tôi

Ví dụ: khi chúng tôi sử dụng ngày sinh của bạn nếu cần cho mục đích xác minh độ tuổi.

Tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý

 • Dữ liệu người dùng
 • Dữ liệu địa chỉ đường phố
 • Dữ liệu sử dụng
 • Dữ liệu giọng nói
 • Dữ liệu thanh toán và mua hàng
 • Dữ liệu về khảo sát và nghiên cứu

Để tuân thủ yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật, tòa án hoặc các cơ quan có thẩm quyền khác.

Tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và lợi ích hợp pháp


Lợi ích hợp pháp của chúng tôi ở đây bao gồm việc hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật ngăn chặn hoặc phát hiện tội phạm nguy hiểm.

 • Dữ liệu người dùng
 • Dữ liệu địa chỉ đường phố
 • Dữ liệu sử dụng
 • Dữ liệu giọng nói
 • Dữ liệu thanh toán và mua hàng
 • Dữ liệu về khảo sát và nghiên cứu

Để thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng với bên thứ ba.

Ví dụ: khi chúng tôi cung cấp dữ liệu giả danh về hoạt động nghe của người dùng vì đã thỏa thuận làm như vậy với một chủ thể quyền của Spotify.

Lợi ích chính đáng

Lợi ích hợp pháp của chúng tôi ở đây bao gồm:

 • duy trì mối quan hệ giữa chúng tôi và các nghệ sĩ để chúng tôi có thể cung cấp Dịch vụ Spotify
 • duy trì mối quan hệ giữa chúng tôi và các bên thứ ba khác vì lý do tương tự
 • Dữ liệu người dùng
 • Dữ liệu sử dụng
 • Dữ liệu giọng nói
 • Dữ liệu thanh toán và mua hàng

Xử lý thích đáng các báo cáo vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và nội dung không phù hợp.

Lợi ích chính đáng

Lợi ích hợp pháp của chúng tôi ở đây bao gồm việc bảo vệ tài sản trí tuệ và nội dung gốc.

 • Dữ liệu người dùng
 • Dữ liệu sử dụng
 • Dữ liệu giọng nói
 • Dữ liệu thanh toán và mua hàng

Để xác lập căn cứ, thực hiện hoặc kháng lại khiếu nại pháp lý.

Ví dụ: nếu chúng tôi tham gia vào một vụ kiện tụng và cần cung cấp cho luật sư của mình thông tin liên quan đến vụ việc pháp lý đó.

Lợi ích chính đáng

Lợi ích hợp pháp của chúng tôi ở đây bao gồm:

 • xin ý kiến tư vấn pháp lý
 • bảo vệ bản thân, người dùng của chúng tôi hoặc những người khác trong các vụ kiện tụng
 • Dữ liệu người dùng
 • Dữ liệu địa chỉ đường phố
 • Dữ liệu sử dụng
 • Dữ liệu giọng nói
 • Dữ liệu thanh toán và mua hàng
 • Dữ liệu về khảo sát và nghiên cứu

Để tiến hành lập kế hoạch, báo cáo và dự báo hoạt động kinh doanh.

Ví dụ: khi chúng tôi xem xét dữ liệu người dùng dạng tổng hợp (chẳng hạn như số lượt đăng ký mới ở một quốc gia) để lên kế hoạch ra mắt sản phẩm và tính năng cho các địa điểm mới.

Lợi ích chính đáng

Lợi ích hợp pháp của chúng tôi ở đây bao gồm việc nghiên cứu và lên kế hoạch để tiếp tục điều hành doanh nghiệp thành công.

 • Dữ liệu người dùng
 • Dữ liệu sử dụng
 • Dữ liệu thanh toán và mua hàng

Để xử lý giao dịch thanh toán của bạn.

Ví dụ: khi chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để hỗ trợ bạn mua một gói đăng ký Spotify.

Thực hiện hợp đồng và sự đồng ý

 • Dữ liệu người dùng
 • Dữ liệu thanh toán và mua hàng
 • Dữ liệu địa chỉ đường phố

Để giữ an toàn cho Dịch vụ Spotify cũng như để phát hiện và ngăn chặn hành vi gian lận.

Ví dụ: khi chúng tôi phân tích Dữ liệu sử dụng để kiểm tra xem việc sử dụng Dịch vụ Spotify có nhằm mục đích gian lận hay không.

Lợi ích chính đáng

Lợi ích hợp pháp của chúng tôi ở đây bao gồm việc bảo vệ Dịch vụ Spotify và người dùng trước hành vi gian lận và hoạt động bất hợp pháp khác.

 • Dữ liệu người dùng
 • Dữ liệu địa chỉ đường phố
 • Dữ liệu sử dụng
 • Dữ liệu thanh toán và mua hàng

Tiến hành nghiên cứu và khảo sát.

Ví dụ: khi chúng tôi liên hệ với người dùng để yêu cầu đưa ra ý kiến phản hồi.

Lợi ích chính đáng

Lợi ích hợp pháp của chúng tôi ở đây bao gồm việc hiểu thêm về cách người dùng suy nghĩ và sử dụng Dịch vụ Spotify.

 • Dữ liệu người dùng
 • Dữ liệu sử dụng
 • Dữ liệu giọng nói
 • Dữ liệu về khảo sát và nghiên cứu

Tại các khu vực tài phán nơi lợi ích chính đáng không được công nhận là cơ sở pháp lý, chúng tôi dựa vào sự cần thiết hoặc sự đồng ý theo hợp đồng.

5. Chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn

Phần này nêu rõ đối tượng sẽ nhận được dữ liệu cá nhân đã thu thập hoặc tạo thông qua việc bạn sử dụng Dịch vụ Spotify.

Thông tin công khai

Dưới đây là những dữ liệu cá nhân sẽ luôn xuất hiện công khai trên Dịch vụ Spotify (ngoại trừ mọi người dùng bạn đã chặn):

 • tên hồ sơ của bạn
 • ảnh hồ sơ của bạn
 • danh sách phát công khai của bạn
 • nội dung khác mà bạn đăng trên Dịch vụ Spotify cũng như mọi tiêu đề, thông tin mô tả và hình ảnh liên quan
 • những người bạn theo dõi trên Dịch vụ Spotify
 • những người theo dõi bạn trên Dịch vụ Spotify

Bạn hoặc người dùng khác có thể chia sẻ một số thông tin nhất định trên các dịch vụ của bên thứ ba như mạng xã hội hoặc nền tảng nhắn tin. Thông tin này bao gồm:

 • hồ sơ của bạn
 • bất kỳ nội dung nào bạn đăng trên Spotify và thông tin chi tiết về nội dung đó
 • danh sách phát của bạn và mọi tiêu đề, nội dung mô tả và hình ảnh liên quan

Khi bạn hoặc người dùng khác chia sẻ thông tin này, dịch vụ của bên thứ ba có thể lưu trữ một bản sao của nó để hỗ trợ các tính năng của họ.

Dữ liệu cá nhân bạn có thể chọn chia sẻ

Chúng tôi sẽ chỉ chia sẻ dữ liệu cá nhân sau với những người nhận nêu trong bảng dưới đây:

 • trường hợp chúng tôi cần chia sẻ dữ liệu cá nhân để kích hoạt một tính năng của Dịch vụ Spotify hay một ứng dụng, dịch vụ hoặc thiết bị của bên thứ ba mà bạn đã chọn sử dụng, hoặc
 • nếu bạn cấp cho chúng tôi quyền chia sẻ dữ liệu cá nhân. Ví dụ: bạn có thể làm điều đó bằng cách chọn cài đặt thích hợp trong Dịch vụ Spotify hoặc bằng cách đồng ý
Danh mục người nhận Loại dữ liệu bạn có thể chọn chia sẻ Lý do chia sẻ

Các ứng dụng, dịch vụ và thiết bị của bên thứ ba mà bạn kết nối với Tài khoản Spotify của mình

 • Dữ liệu người dùng
 • Dữ liệu sử dụng

Để kết nối tài khoản Spotify của bạn hoặc cho phép bạn sử dụng Dịch vụ Spotify cùng với các ứng dụng, dịch vụ hoặc thiết bị của bên thứ ba.

Ví dụ về các ứng dụng, dịch vụ và thiết bị của bên thứ ba bao gồm:

 • ứng dụng mạng xã hội
 • loa
 • TV
 • nền tảng ô tô
 • trợ lý thoại

Bạn có thể xem và xóa nhiều kết nối của bên thứ ba trong phần "Ứng dụng" của tài khoản.

Cộng đồng hỗ trợ

 • Dữ liệu người dùng

Cho phép bạn sử dụng dịch vụ Cộng đồng hỗ trợ Spotify.

Khi bạn đăng ký tài khoản trên Cộng đồng hỗ trợ Spotify, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn tạo tên hồ sơ. Thông tin này sẽ hiển thị công khai cho bất kỳ ai sử dụng Cộng đồng hỗ trợ Spotify. Chúng tôi cũng sẽ hiển thị bất kỳ câu hỏi hoặc nhận xét nào bạn đăng.

Những người dùng Spotify khác

 • Dữ liệu người dùng
 • Dữ liệu sử dụng
 • Dữ liệu giọng nói

Để chia sẻ thông tin về việc bạn sử dụng Dịch vụ Spotify với những người dùng Spotify khác. Những người này có thể bao gồm những người theo dõi bạn trên Spotify.

Ví dụ: trong phần cài đặt "Mạng xã hội", bạn có thể chọn chia sẻ thông tin về các nghệ sĩ đã nghe gần đây và danh sách phát trên hồ sơ của bạn. Bạn cũng có thể chọn tạo hoặc tham gia danh sách phát chia sẻ với những người dùng khác. Danh sách phát chia sẻ cung cấp cho bạn các nội dung đề xuất chung dựa trên hoạt động nghe của bạn.

Nghệ sĩ và hãng thu âm

 • Dữ liệu người dùng

Nhận tin tức hoặc ưu đãi khuyến mãi từ nghệ sĩ, hãng thu âm hoặc các đối tác khác.

Bạn có thể chọn chia sẻ Dữ liệu người dùng của mình cho mục đích này. Bạn có thể thay đổi quyết định và rút lại sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào.

Thông tin chúng tôi có thể chia sẻ

Xem bảng dưới đây để biết thông tin chi tiết về những người được chúng tôi chia sẻ và lý do chia sẻ.

Danh mục người nhận Loại dữ liệu Lý do chia sẻ

Nhà cung cấp dịch vụ

 • Dữ liệu người dùng
 • Dữ liệu địa chỉ đường phố
 • Dữ liệu sử dụng
 • Dữ liệu giọng nói
 • Dữ liệu thanh toán và mua hàng
 • Dữ liệu về khảo sát và nghiên cứu

Để họ có thể cung cấp dịch vụ của mình cho Spotify.

Các nhà cung cấp dịch vụ này bao gồm những người mà chúng tôi thuê để:

 • hỗ trợ khách hàng
 • vận hành cơ sở hạ tầng kỹ thuật mà chúng tôi cần để cung cấp Dịch vụ Spotify
 • hỗ trợ bảo vệ và bảo mật các hệ thống và dịch vụ của chúng tôi (ví dụ: reCAPTCHA của Google)
 • giúp tiếp thị các sản phẩm, dịch vụ, sự kiện cũng như chương trình khuyến mãi của Spotify (và các đối tác của chúng tôi)

Đối tác thanh toán

 • Dữ liệu người dùng
 • Dữ liệu thanh toán và mua hàng

Để họ có thể xử lý các khoản thanh toán của bạn và chống gian lận.

Đối tác quảng cáo

 • Dữ liệu người dùng
 • Dữ liệu sử dụng

Để họ có thể giúp chúng tôi cung cấp quảng cáo phù hợp hơn cho bạn trên Dịch vụ Spotify, đồng thời giúp đo lường hiệu quả của quảng cáo.

Ví dụ: các đối tác quảng cáo giúp chúng tôi dễ dàng cung cấp quảng cáo được cá nhân hóa.

Đối tác tiếp thị

 • Dữ liệu người dùng
 • Dữ liệu sử dụng

Để quảng bá Spotify qua các đối tác của chúng tôi. Chúng tôi chia sẻ một số Dữ liệu người dùng và Dữ liệu sử dụng nhất định với các đối tác này khi cần thiết để:

 • giúp bạn tham gia vào các chương trình khuyến mãi của Spotify, bao gồm các bản dùng thử hoặc các ưu đãi đi kèm khác
 • quảng cáo Spotify trên các phương tiện truyền thông và quảng cáo được xuất bản trên các dịch vụ trực tuyến khác
 • giúp chúng tôi và các đối tác của chúng tôi đo lường hiệu quả của các chương trình khuyến mãi trên Spotify

Ví dụ về các đối tác bao gồm:

 • đối tác tiếp thị hoặc tài trợ
 • các trang web và ứng dụng dành cho thiết bị di động bán cho chúng tôi không gian quảng cáo trên các dịch vụ của họ
 • các đối tác thiết bị, ứng dụng và thiết bị di động cũng cung cấp các chương trình khuyến mãi của Spotify

Các đối tác của chúng tôi cũng có thể kết hợp dữ liệu cá nhân mà chúng tôi chia sẻ với họ với dữ liệu khác mà họ thu thập về bạn, ví dụ: việc bạn sử dụng các dịch vụ của họ. Chúng tôi và các đối tác của mình có thể sử dụng thông tin này để cung cấp cho bạn những ưu đãi, chương trình khuyến mãi hoặc hoạt động tiếp thị khác mà chúng tôi cho rằng sẽ phù hợp với bạn.

Nền tảng lưu trữ

 • Dữ liệu sử dụng

Các nền tảng lưu trữ sẽ lưu trữ podcast để họ có thể phân phối chúng cho bạn. Chúng tôi chia sẻ một số dữ liệu nhất định (chẳng hạn như địa chỉ IP của bạn) với các nền tảng lưu trữ này khi bạn phát podcast. Chúng tôi cũng cho phép bạn nghe trực tuyến podcast có trên các nền tảng lưu trữ khác không thuộc sở hữu của Spotify.

Các nhà cung cấp podcast nên giải thích về nền tảng đang lưu trữ podcast trong phần mô tả chương trình hoặc tập. Hãy xem chính sách quyền riêng tư của nền tảng lưu trữ để biết cách họ sử dụng dữ liệu được chia sẻ với họ.

Nhà nghiên cứu học thuật

 • Dữ liệu người dùng
 • Dữ liệu sử dụng

Dành cho các hoạt động như phân tích thống kê và nghiên cứu học thuật, nhưng chỉ ở định dạng giả danh. Dữ liệu giả danh là dữ liệu được nhận dạng bằng mã thay vì tên hoặc thông tin nhận dạng trực tiếp khác của bạn.

Công ty khác thuộc Tập đoàn Spotify, bao gồm cả công ty mà Spotify mua lại

 • Dữ liệu người dùng
 • Dữ liệu địa chỉ đường phố
 • Dữ liệu sử dụng
 • Dữ liệu giọng nói
 • Dữ liệu thanh toán và mua hàng
 • Dữ liệu về khảo sát và nghiên cứu

Để thực hiện các hoạt động kinh doanh hằng ngày của chúng tôi và để chúng tôi có thể duy trì, cải thiện cũng như cung cấp cho bạn Dịch vụ Spotify cùng với các dịch vụ của những công ty đã mua lại.

Ví dụ:

 • hỗ trợ nhân viên của chúng tôi (làm việc cho những công ty khác thuộc Tập đoàn) phát triển và cải thiện các tính năng của Dịch vụ Spotify
 • chia sẻ dữ liệu với các công ty đo lường của chúng tôi để đo lường hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo chạy trên Dịch vụ Spotify
 • chia sẻ dữ liệu với các công ty podcast của chúng tôi để hiểu rõ hơn về xu hướng nghe của người dùng

Cơ quan thực thi pháp luật và các cơ quan có thẩm quyền khác hoặc các bên khác trong vụ kiện

 • Dữ liệu người dùng
 • Dữ liệu sử dụng

Khi chúng tôi thực sự tin rằng cần làm như vậy, ví dụ:

 • để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý
 • để phản hồi quy trình pháp lý hợp lệ (chẳng hạn như lệnh khám xét, lệnh tòa hoặc trát đòi hầu tòa)
 • vì lợi ích chính đáng của chúng tôi hoặc của bên thứ ba, liên quan đến:
  • an ninh quốc gia
  • thi hành pháp luật
  • việc kiện tụng (án lệ tòa án)
  • hoạt động điều tra tội phạm
  • việc bảo vệ sự an toàn của ai đó
  • việc ngăn tử vong hoặc tổn thương cơ thể sắp xảy ra

Người mua doanh nghiệp của chúng tôi

 • Dữ liệu người dùng
 • Dữ liệu địa chỉ đường phố
 • Dữ liệu sử dụng
 • Dữ liệu giọng nói
 • Dữ liệu thanh toán và mua hàng
 • Dữ liệu về khảo sát và nghiên cứu

Nếu chúng tôi bán hoặc thương lượng để bán doanh nghiệp của mình cho một người mua hoặc người có thể mua.

Trong trường hợp này, chúng tôi có thể chuyển dữ liệu cá nhân của bạn cho bên kế nhiệm hoặc đơn vị liên kết như một phần của giao dịch đó.

6. Lưu giữ dữ liệu

Chúng tôi chỉ lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn trong thời gian cần thiết để cung cấp cho bạn Dịch vụ Spotify cũng như cho các mục đích kinh doanh hợp pháp và thiết yếu của Spotify, chẳng hạn như:

 • duy trì hiệu suất của Dịch vụ Spotify
 • ra quyết định kinh doanh dựa trên dữ liệu về các tính năng và dịch vụ mới
 • tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi
 • giải quyết tranh chấp

Dưới đây là một số danh mục về thời gian lưu giữ của chúng tôi và tiêu chí chúng tôi sử dụng để xác định các danh mục đó:

 • Dữ liệu được lưu giữ cho đến khi bạn xóa
  Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi xóa một số dữ liệu cá nhân của bạn. Hãy xem mục "Xóa" trong Phần 2 "Quyền và khả năng kiểm soát dữ liệu cá nhân của bạn" để biết thêm thông tin cũng như các trường hợp mà chúng tôi có thể xử lý yêu cầu của bạn.
  Bạn cũng có thể xóa một số dữ liệu cá nhân nhất định trực tiếp từ Dịch vụ Spotify: chẳng hạn như bạn có thể chỉnh sửa hoặc xóa ảnh hồ sơ của mình. Trường hợp người dùng có thể tự xem và cập nhật dữ liệu cá nhân, chúng tôi lưu giữ thông tin trong thời gian người dùng muốn, trừ phi áp dụng một trong các mục đích giới hạn được mô tả bên dưới.
 • Dữ liệu hết hạn sau một khoảng thời gian cụ thể
  Chúng tôi đặt ra các khoảng thời gian lưu giữ nhất định để một số dữ liệu hết hạn sau một khoảng thời gian cụ thể. Ví dụ: dữ liệu cá nhân bạn có thể nhập như một phần của truy vấn tìm kiếm thường bị xóa sau 90 ngày.
 • Dữ liệu được lưu giữ cho đến khi tài khoản Spotify của bạn bị xóa
  Chúng tôi lưu giữ một số dữ liệu cho đến khi tài khoản Spotify của bạn bị xóa. Một số ví dụ bao gồm thông tin hồ sơ và tên người dùng Spotify của bạn. Chúng tôi cũng thường lưu giữ nhật ký nghe trực tuyến trong suốt thời gian sử dụng của tài khoản, chẳng hạn như để cung cấp danh sách phát hồi tưởng mà người dùng yêu thích và các đề xuất được cá nhân hóa dựa trên thói quen nghe (ví dụ: danh sách phát Quay ngược thời gian hoặc Hồi tưởng mùa hè của bạn). Khi tài khoản Spotify của bạn bị xóa, danh mục dữ liệu này sẽ bị xóa hoặc được khử danh tính.
 • Dữ liệu được lưu giữ trong khoảng thời gian dài cho mục đích giới hạn
  Sau khi tài khoản của bạn bị xóa, chúng tôi sẽ lưu giữ một số dữ liệu trong một khoảng thời gian dài nhưng chỉ dành cho những mục đích rất giới hạn. Ví dụ: chúng tôi có thể phải tuân theo các nghĩa vụ pháp lý hoặc hợp đồng yêu cầu điều này. Các nghĩa vụ này có thể bao gồm luật lưu giữ dữ liệu bắt buộc, lệnh của chính phủ để lưu giữ dữ liệu liên quan đến cuộc điều tra hoặc dữ liệu được lưu giữ cho mục đích kiện tụng. Chúng tôi cũng có thể lưu giữ dữ liệu đã bị xóa khỏi Dịch vụ Spotify trong một khoảng thời gian giới hạn. Điều này có thể:
  • để giúp đảm bảo an toàn cho người dùng, hoặc
  • để bảo vệ khỏi nội dung độc hại trên nền tảng của chúng tôi.

Điều này giúp chúng tôi điều tra khả năng vi phạm Nguyên tắc sử dụngQuy tắc trên nền tảng của mình. Mặt khác, chúng tôi sẽ xóa nội dung bất hợp pháp nếu luật pháp yêu cầu chúng tôi làm như vậy.

7. Chuyển dữ liệu sang các quốc gia khác

Do hoạt động kinh doanh trên toàn cầu, Spotify chia sẻ dữ liệu cá nhân trên toàn cầu với các công ty thuộc tập đoàn Spotify, nhà thầu phụ và đối tác để cung cấp Dịch vụ Spotify cho bạn. Họ có thể xử lý dữ liệu của bạn ở các quốc gia có luật bảo vệ dữ liệu không được coi là mạnh như luật của Liên minh Châu Âu hoặc luật áp dụng tại nơi bạn sinh sống. Ví dụ: họ có thể không cấp cho bạn các quyền tương tự đối với dữ liệu của bạn.

Bất cứ khi nào chuyển dữ liệu cá nhân ra quốc tế, chúng tôi sử dụng các công cụ để:

 • đảm bảo việc chuyển dữ liệu tuân thủ luật hiện hành
 • giúp cung cấp cho dữ liệu của bạn mức độ bảo vệ tương tự như ở Liên minh Châu Âu

Để đảm bảo mỗi lần chuyển dữ liệu đều tuân thủ luật hiện hành của Liên minh Châu Âu, chúng tôi sử dụng các cơ chế pháp lý sau:

 • Các điều khoản tiêu chuẩn trong hợp đồng ("SCC"). Các điều khoản này yêu cầu bên kia bảo vệ dữ liệu của bạn, đồng thời cung cấp cho bạn các quyền và biện pháp bảo vệ ở cấp độ Liên minh Châu Âu. Ví dụ: chúng tôi sử dụng SCC để chuyển dữ liệu cá nhân được mô tả trong Phần 3 "Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập về bạn" cho nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ sử dụng máy chủ ở Hoa Kỳ. Bạn có thể thực hiện các quyền của mình theo Các điều khoản tiêu chuẩn trong hợp đồng bằng cách liên hệ với chúng tôi hoặc bên thứ ba xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.
 • Quyết định đầy đủ. Điều này có nghĩa là chúng tôi chuyển dữ liệu cá nhân đến các quốc gia bên ngoài Khu vực kinh tế Châu Âu có đầy đủ luật để bảo vệ dữ liệu cá nhân, theo quyết định của Ủy ban Châu Âu. Ví dụ: chúng tôi chuyển dữ liệu cá nhân được mô tả trong Phần 3 "Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập về bạn" cho các nhà cung cấp có trụ sở tại Vương quốc Anh, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc và Thụy Sĩ.

Chúng tôi cũng xác định và sử dụng các biện pháp bảo vệ bổ sung phù hợp cho mỗi lần truyền dữ liệu. Ví dụ như chúng tôi sử dụng:

 • các biện pháp bảo vệ kỹ thuật, chẳng hạn như mã hóa và giả danh
 • các chính sách và quy trình để thách thức các yêu cầu không cân xứng hoặc bất hợp pháp của cơ quan chính phủ

8. Giữ an toàn cho dữ liệu cá nhân của bạn

Chúng tôi cam kết bảo vệ dữ liệu cá nhân của người dùng. Chúng tôi áp dụng các biện pháp thích hợp về kỹ thuật và tổ chức để giúp bảo vệ tính bảo mật cho dữ liệu cá nhân của bạn. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng không có hệ thống nào là an toàn tuyệt đối.

Chúng tôi đã áp dụng nhiều biện pháp bảo vệ nhằm phòng chống hành vi truy cập trái phép và lưu giữ dữ liệu cá nhân không cần thiết trong hệ thống của mình, bao gồm các chính sách về giả danh, mã hóa, truy cập và lưu giữ.

Để bảo vệ tài khoản người dùng của mình, bạn nên:

 • dùng mật khẩu mạnh mà bạn chỉ sử dụng cho tài khoản Spotify của mình
 • không bao giờ chia sẻ mật khẩu của bạn với bất kỳ ai
 • giới hạn quyền truy cập vào máy tính và trình duyệt của bạn
 • đăng xuất sau khi bạn sử dụng xong Dịch vụ Spotify trên thiết bị dùng chung
 • đọc thêm thông tin chi tiết về cách bảo vệ tài khoản của bạn

Bạn có thể đăng xuất khỏi Spotify ở nhiều nơi cùng một lúc bằng cách sử dụng chức năng "Đăng xuất ở mọi nơi" trên trang tài khoản của bạn.

Nếu các cá nhân khác có quyền truy cập vào tài khoản Spotify của bạn, họ có thể truy cập vào dữ liệu cá nhân, chế độ kiểm soát và Dịch vụ Spotify có trong tài khoản đó. Ví dụ: bạn có thể đã cho phép ai đó sử dụng tài khoản của mình trên một thiết bị dùng chung.

Bạn có trách nhiệm chỉ cho phép các cá nhân sử dụng tài khoản của mình nếu cảm thấy thoải mái khi chia sẻ dữ liệu cá nhân này với họ. Việc bất kỳ ai khác sử dụng tài khoản Spotify của bạn có thể ảnh hưởng đến các nội dung đề xuất được cá nhân hóa và được đưa vào dữ liệu tải xuống của bạn.

9. Trẻ em

Lưu ý: Chính sách này không áp dụng cho Spotify Kids trừ phi Chính sách quyền riêng tư của Spotify Kids quy định như vậy. Spotify Kids là một ứng dụng Spotify riêng biệt.

Dịch vụ Spotify có "Giới hạn độ tuổi" tối thiểu ở mỗi quốc gia hoặc khu vực. Dịch vụ Spotify không dành cho trẻ em ở độ tuổi:

 • dưới 13 tuổi, hoặc
 • khiến việc xử lý dữ liệu cá nhân của họ là bất hợp pháp hoặc
 • cần có sự đồng ý của cha mẹ để xử lý dữ liệu cá nhân của họ

Chúng tôi không cố ý thu thập hoặc sử dụng dữ liệu cá nhân của trẻ em dưới Giới hạn độ tuổi hiện hành. Nếu bạn dưới Giới hạn độ tuổi, đừng sử dụng Dịch vụ Spotify và không cung cấp bất kỳ dữ liệu cá nhân nào cho chúng tôi. Thay vào đó, bạn nên sử dụng tài khoản Spotify Kids.

Nếu bạn là cha/mẹ của một trẻ dưới Giới hạn độ tuổi và nhận thấy rằng con đã cung cấp dữ liệu cá nhân cho Spotify, hãy liên hệ với chúng tôi.

Nếu biết rằng đã thu thập dữ liệu cá nhân của một trẻ dưới Giới hạn độ tuổi hiện hành, thì chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để xóa dữ liệu cá nhân đó. Trong trường hợp này, chúng tôi có thể cần xóa tài khoản Spotify cho trẻ đó.

Khi sử dụng thiết bị dùng chung trên Dịch vụ Spotify chính, hãy thận trọng khi phát hoặc đề xuất bất kỳ nội dung nào không phù hợp cho cá nhân dưới 18 tuổi.

10. Các thay đổi đối với Chính sách này

Đôi khi, chúng tôi có thể thực hiện các thay đổi đối với Chính sách này.

Khi thực hiện các thay đổi quan trọng đối với Chính sách này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông báo nổi bật nếu thích hợp trong từng trường hợp. Ví dụ: chúng tôi có thể cho bạn thấy một thông báo nổi bật trong Dịch vụ Spotify hoặc gửi cho bạn email hay thông báo trên thiết bị.

11. Cách liên hệ với chúng tôi

Nếu có câu hỏi hoặc thắc mắc nào về Chính sách này, hãy liên hệ với Chuyên viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi theo bất kỳ cách nào sau đây:

 • gửi email đến privacy@spotify.com
 • viết thư cho chúng tôi theo địa chỉ: Spotify AB, Regeringsgatan 19, 111 53 Stockholm, Sweden

Spotify AB là đơn vị kiểm soát dữ liệu của dữ liệu cá nhân được xử lý theo Chính sách này.

© Spotify AB