Chính sách về quyền sở hữu trí tuệ của Spotify

1. Giới thiệu về chính sách này

Chính sách về quyền sở hữu trí tuệ này mô tả cách chúng tôi xử lý khiếu nại vi phạm tài sản trí tuệ trên các trang web, ứng dụng và dịch vụ của Spotify ("Dịch vụ Spotify").

Spotify tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ và yêu cầu người dùng làm điều tương tự. Khi sử dụng Dịch vụ Spotify, người dùng phải tuân thủ Hướng dẫn người dùng Spotify, cũng như tất cả luật, quy tắc và quy định hiện hành, và tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ, quyền riêng tư và các quyền khác của bên thứ ba.

2. Bản quyền

Bản quyền là gì

Bản quyền là quyền hợp pháp nhằm bảo vệ tác phẩm gốc của tác giả (ví dụ: âm nhạc, tác phẩm nghệ thuật, sách). Chủ sở hữu bản quyền có độc quyền thực hiện một số mục đích sử dụng nhất định đối với tác phẩm sáng tạo bao gồm sao chép, phân phối và hiển thị tác phẩm đó. Nhìn chung, bản quyền bảo vệ thể hiện ban đầu; bản quyền không bảo vệ sự thật và ý tưởng. Nhìn chung, bản quyền không bảo vệ những thứ như tên, danh xưng và khẩu hiệu; tuy nhiên, một quyền hợp pháp khác gọi là nhãn hiệu có thể áp dụng (xem bên dưới).

Có một số ngoại lệ đối với bản quyền. Ví dụ: ở một số quốc gia nhất định, người không có quyền có thể được phép sử dụng bản quyền của người khác nếu việc sử dụng đó hợp lý, chẳng hạn như cho mục đích đánh giá, phê bình hoặc tạo sản phẩm parody.

Cách báo cáo vi phạm bản quyền

Nếu bạn là chủ sở hữu bản quyền, hoặc đại diện của họ và bạn tin rằng bất kỳ tài liệu nào có sẵn qua Dịch vụ Spotify vi phạm tác phẩm có bản quyền của bạn, vui lòng sử dụng biểu mẫu web này để gửi thông báo về cáo buộc vi phạm bản quyền. Hoặc, bạn có thể gửi thông báo cáo buộc vi phạm bản quyền đến đại diện bản quyền được chỉ định của Spotify theo địa chỉ sau, kèm theo thông tin sau:

  1. Xác định cụ thể từng tác phẩm được bảo vệ bản quyền mà bạn cho là bị xâm phạm;
  1. Mô tả về vị trí của tài liệu được cho là vi phạm trên Dịch vụ Spotify hoặc Trang web Spotify (vui lòng cung cấp càng nhiều chi tiết càng tốt và cung cấp URL để giúp chúng tôi xác định tài liệu bạn đang báo cáo);
  1. Thông tin liên hệ của bên khiếu nại, chẳng hạn như tên đầy đủ, địa chỉ, số điện thoại, và địa chỉ email;
  1. Một tuyên bố nêu rằng bên khiếu nại thực sự tin rằng việc sử dụng (các) tác phẩm theo cách bị khiếu nại không được chủ sở hữu bản quyền, đại diện của chủ sở hữu bản quyền hoặc luật pháp cho phép (chẳng hạn như sử dụng hợp pháp); và
  1. Một tuyên bố rằng thông tin trong thông báo là chính xác, và theo hình phạt khai man, bên khiếu nại là chủ sở hữu quyền bị cáo buộc vi phạm hoặc đại diện cho chủ sở hữu.
  1. Chữ ký thực hoặc điện tử của chủ sở hữu (hoặc người được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu) bản quyền bị cáo buộc vi phạm; và
  1. Một tuyên bố rằng bạn hiểu rằng thông tin liên hệ của bạn và/hoặc thông báo sẽ được cung cấp cho bên bị cáo buộc vi phạm, và được lưu giữ trong thời gian bặt buộc cần thiết cho mục đích pháp lý.

Bất kể điều trên, chúng tôi có thể không có đủ thông tin để xử lý khiếu nại của bạn.

Có thể liên hệ với đại diện bản quyền được chỉ định của Spotify như sau:

Spotify USA Inc.

Attn: Legal Department, Copyright Agent

4 World Trade Center, 150 Greenwich Street, 62nd Floor, NewYork, NY 10007

infringement-claim@spotify.com

Khi bạn nộp một khiếu nại bản quyền, Spotify có thể đưa tên và địa chỉ email của bạn cho bên bị cáo buộc vi phạm, và giữ lại thông tin của bạn trong thời gian bắt buộc cần thiết cho mục đích pháp lý. Vui lòng lưu ý rằng báo cáo gian lận hoặc sử dụng sai quy trình này có thể dẫn đến việc hủy tài khoản của bạn và/hoặc hậu quả pháp lý. Bạn có thể muốn tham vấn luật sư trước khi nộp khiếu nại.

Trong tình huống thích hợp, Spotify cũng có chính sách hủy tải khoản của người vi phạm nhiều lần.

3. Nhãn hiệu

Nhãn hiệu là gì

Nhãn hiệu là một từ, khẩu hiệu, biểu tượng hoặc thiết kế (ví dụ: tên nhãn hiệu, logo) phân biệt các sản phẩm hoặc dịch vụ mà một người, nhóm, hoặc công ty cung cấp với các bên khác. Nhìn chung, luật nhãn hiệu ngăn chặn sự nhầm lẫn của người tiêu dùng về người cung cấp hoặc liên kết với một sản phẩm hoặc dịch vụ.

Cách báo cáo vi phạm nhãn hiệu

Nếu bạn là chủ sở hữu nhãn hiệu, hoặc đại diện của họ, và bạn tin rằng nội dung có sẵn trên Dịch vụ Spotify vi phạm quyền nhãn hiệu, vui lòng sử dụng biểu mẫu web này để nộp thông báo về nhãn hiệu bị cáo buộc vi phạm. Spotify có thể chuyển tên và địa chỉ email của bạn cho bên bị cáo buộc vi phạm, và lưu giữ thông tin trong thời gian bắt buộc cần thiết cho mục đích pháp lý. Trong tình huống thích hợp, Spotify cũng có chính sách hủy tải khoản của người vi phạm nhiều lần.

4. Cách chúng tôi xử lý khiếu nại

Spotify xem xét khiếu nại nhận được thông qua các kênh được xác định ở trên. Khi chúng tôi nhận được khiếu nại, chúng tôi sẽ đánh giá và thực hiện hành động thích hợp, có thể bao gồm việc xóa nội dung bị báo cáo hoặc hủy quyền truy cập ở quốc gia (hoặc các quốc gia) cụ thể. Chúng tôi có thể thông báo với người khiếu nại và người dùng hoặc người sáng tạo đã cung cấp nội dung về hành động chúng tôi thực hiện, nếu chúng tôi chọn không thực hiện hành động, hoặc nếu chúng tôi cần thêm thông tin để đánh giá khiếu nại.

Mọi nội dung vi phạm bản quyền hoặc nhãn hiệu của người khác có thể bị xóa. Spotify cũng có chính sách về người vi phạm nhiều lần, nghĩa là người dùng hoặc người sáng tạo chịu trách nhiệm cho nhiều vi phạm có thể bị hủy tài khoản. Nếu nội dung được khôi phục sau khi kháng nghị hoặc do chủ sở hữu bản quyền rút lại khiếu nại thì chính sách về người vi phạm nhiều lần của chúng tôi sẽ phản ánh điều đó tương ứng.

Nếu bạn cho rằng nội dung hoặc tài khoản của bạn bị xử lý do nhầm lẫn hoặc nếu bạn muốn yêu cầu xem xét lại quyết định của Spotify đối với khiếu nại của bạn, bạn có thể có cơ hội gửi đơn khiếu nại. Hướng dẫn về cách kháng cáo có trong email mà chúng tôi sẽ gửi cho bạn về khiếu nại.

Ngoài báo cáo từ người dùng và chủ sở hữu quyền, chúng tôi tận dụng sự kết hợp giữa các tín hiệu tự động và thủ công để phát hiện và xóa nội dung có thể vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác. Chúng tôi liên tục phát triển các nỗ lực nhằm bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của người sáng tạo.