Spotify® Điều Khoản và Điều Kiện của Đề Xuất Dùng Thử Miễn Phí trong 60 Ngày

Đề Xuất này (“Đề Xuất”) do Spotify cung cấp cho bạn (như được xác định trong Điều Khoản và Điều Kiện Sử Dụng Spotify), cho phép bạn truy cập Dịch Vụ Cao Cấp Spotify (như được xác định tại Điều Khoản và Điều Kiện Sử Dụng Spotify) trong thời hạn sáu mươi (60) ngày kể từ ngày bạn bắt đầu thời hạn dùng thử đó bằng cách gửi các chi tiết thanh toán của bạn (“Thời Hạn Dùng Thử Miễn Phí”). Bằng cách gửi các chi tiết thanh toán, (i) bạn chấp thuận Đề Xuất, (ii) đồng ý sử dụng các chi tiết thanh toán của bạn phù hợp với Chính Sách Bảo Mật, (iii) xác nhận và đồng ý với Điều Khoản và Điều Kiện Sử Dụng Spotify và Điều Khoản và Điều Kiện của Đề Xuất này. Nếu bạn quyết định rằng bạn không muốn trở thành người dùng phải trả phí của Dịch Vụ Cao Cấp Spotify, bạn có thể huỷ đăng ký Dịch Vụ Cao Cấp bằng cách đăng nhập vào tài khoản Spotify của bạn, hoặc bằng cách nhấp vào đây và tuân thủ các hướng dẫn huỷ đăng ký trước khi kết thúc Thời Hạn Dùng Thử Miễn Phí. Nếu không, vào cuối Thời Hạn Dùng Thử Miễn Phí, bạn sẽ tự động trở thành người dùng phải trả phí của Dịch Vụ Cao Cấp Spotify, và thẻ tín dụng bạn cung cấp sẽ được tự động tính vào phí đăng ký dịch vụ Cao Cấp Spotify mỗi tháng, cho đến khi bạn huỷ đăng ký Dịch Vụ Cao Cấp của bạn. Nếu bạn muốn huỷ đăng ký Dịch Vụ Cao Cấp sau khi kết thúc Thời Hạn Dùng Thử Miễn Phí, bạn có thể làm như vậy bằng cách đăng nhập vào tài khoản Spotify của bạn và làm theo hướng dẫn về huỷ đăng ký. Sẽ không có việc hoàn lại tiền hoặc cho nợ đối với một phần phí đăng ký sử dụng hàng tháng. Nếu Spotify tăng phí hàng tháng trong tương lai, chúng tôi sẽ gửi thông báo cho bạn. Các thay đổi về giá sẽ có hiệu lực tại thời điểm bắt đầu của thời hạn đăng ký kế tiếp theo sau ngày thay đổi giá. Bằng việc tiếp tục sử dụng Dịch vụ Spotify sau khi việc thay đổi giá có hiệu lực, bạn đã chấp nhận giá mới.

Bạn có thể chỉ sử dụng Đề xuất này một lần. Nếu bạn đã đăng ký dịch vụ Cao cấp hoặc Không Giới hạn hoặc đã tham gia đề xuất dùng thử trước đó, bạn sẽ không đủ điều kiện tham gia Đề xuất này. Dịch vụ Spotify có thể không khả dụng trên một số thiết bị cá nhân. Cả thẻ trả trước và thẻ quà tặng Spotify đều không thể được sử dụng như là một phương thức thanh toán hợp lệ đối với Đề xuất này.

Số lượng Đề xuất là có giới hạn, trong khi nguồn cung cấp kéo dài. Đề xuất này sẽ hết hạn và phải được thực hiện trước ngày đã thông báo. Spotify có quyền chấm dứt Đề xuất này sớm hơn vào bất kỳ thời điểm nào và vì bất kỳ lý do nào. Sau thời điểm chấm dứt đó, Spotify sẽ không có nghĩa vụ thực hiện bất kỳ Đề xuất thêm nào.

Spotify AB
Regeringsgatan 19, SE-111 53 Stockholm
Sweden
SE556703748501