Spotify® Điều Khoản và Điều Kiện Dùng Thử Miễn Phí 30 Ngày Mới

Đề xuất này (“Đề Xuất Dùng Thử Miễn Phí 30 Ngày Mới”), do Spotify cung cấp cho bạn (như được xác định tại Điều Khoản và Điều Kiện Sử Dụng Spotify), cho phép bạn truy cập vào Dịch Vụ Cao Cấp Spotify (như được xác định tại Điều Khoản và Điều Kiện Sử Dụng Spotify) trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ thời điểm bạn kích hoạt thời hạn dùng thử bằng cách gửi các chi tiết thanh toán của bạn (“Thời Hạn Dùng Thử Miễn Phí”). Bằng cách gửi các chi tiết thanh toán, bạn chấp thuận Đề Xuất Dùng Thử 30 Ngày Mới, (i) đồng ý cho chúng tôi sử dụng chi tiết thanh toán phù hợp với Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi, (ii) xác nhận và đồng ý với Điều Khoản và Điều Kiện Sử Dụng Spotify và Điều Khoản và Điều Kiện Dùng Thử Miễn Phí Tổng Quát này về Dịch Vụ Cao Cấp Spotify. Nếu bạn quyết định bạn không muốn là người dùng phải trả phí của Dịch Vụ Cấp Cao Spotify sau khi hết hạn Thời Hạn Dùng Thử Miễn Phí, bạn phải huỷ đăng ký Dịch Vụ Cấp Cao (hướng dẫn về điều này có thể tìm thấy tại https://support.spotify.com/sg-en/account_payment_help/account_settings/how-to-cancel-your-subscription/) sau khi hết Thời Hạn Dùng Thử Miễn Phí. Spotify có quyền, theo quyết định tuyệt đối của mình, rút lại hoặc sửa đổi Đề Xuất Dùng Thử Miễn Phí này và/hoặc Điều Khoản và Điều Kiện Dùng Thử Miễn Phí 30 Ngày Mới của Spotify tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước và không có trách nhiệm nào.

Bạn có thể chỉ sử dụng Đề xuất này một lần. Nếu bạn đã đăng ký dịch vụ Cao cấp hoặc Không Giới hạn hoặc đã tham gia đề xuất dùng thử trước đó, bạn sẽ không đủ điều kiện tham gia Đề xuất này. Dịch vụ Spotify có thể không khả dụng trên một số thiết bị cá nhân. Cả thẻ trả trước và thẻ quà tặng Spotify đều không thể được sử dụng như là một phương thức thanh toán hợp lệ đối với đề xuất này.

Số lượng Đề xuất là có giới hạn, trong khi nguồn cung cấp kéo dài. Đề xuất này sẽ hết hạn và phải được thực hiện trước ngày đã thông báo. Spotify có quyền chấm dứt Đề xuất này sớm hơn vào bất kỳ thời điểm nào và vì bất kỳ lý do nào. Sau thời điểm chấm dứt đó, Spotify sẽ không có nghĩa vụ thực hiện bất kỳ Đề xuất thêm nào.

Spotify AB
Regeringsgatan 19, SE-111 53 Stockholm
Sweden
SE556703748501