Điều khoản và Điều kiện cho Ưu đãi dùng thử giới thiệu của Spotify®

Ưu đãi này (sau đây gọi là “Ưu đãi dùng thử giới thiệu”) là do Spotify cung cấp cho bạn (theo như định nghĩa trong Điều khoản và Điều kiện sử dụng Spotify), cho phép bạn sử dụng Dịch vụ Spotify Premium (theo như định nghĩa trong Điều khoản và Điều kiện sử dụng Spotify) trong ba (3) tháng từ thời điểm mà bạn bắt đầu dùng thử bằng cách gửi thông tin thanh toán của bạn và chi trả mức phí dịch vụ như đã quảng cáo (sau đây gọi là “Thời gian sử dụng Ưu đãi dùng thử giới thiệu”). Bằng cách gửi thông tin thanh toán của bạn, (i) bạn đồng ý với Ưu đãi dùng thử giới thiệu, (ii) bạn cho phép chúng tôi sử dụng thông tin thanh toán của bạn theo cách thức tuân thủ Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, (iii) bạn xác nhận và đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện sử dụng Spotify và các Điều khoản và Điều kiện đối với Ưu đãi dùng thử giới thiệu này. Nếu quyết định không muốn tiếp tục trả phí sử dụng Dịch vụ Spotify Premium nữa, bạn phải hủy đăng ký Dịch vụ Premium bằng cách đăng nhập vào tài khoản Spotify của bạn và làm theo các bước gợi ý trên trang Tài khoản, hoặc bằng cách nhấn vào đây và làm theo hướng dẫn, trước khi kết thúc Thời gian sử dụng Ưu đãi dùng thử giới thiệu. Nếu không hủy đăng ký, thì khi Thời gian sử dụng Ưu đãi dùng thử giới thiệu kết thúc, bạn sẽ tự động trở thành người dùng trả phí sử dụng Dịch vụ Spotify Premium với mức giá dịch vụ Spotify Premium hàng tháng thông thường và phí đăng ký dịch vụ Spotify Premium sẽ tự động được tính vào phương thức thanh toán mà bạn đã cung cấp vào mỗi tháng, cho đến khi bạn hủy đăng ký Dịch vụ Premium. Nếu muốn hủy đăng ký Dịch vụ Spotify sau khi Thời gian sử dụng Ưu đãi dùng thử giới thiệu kết thúc, hãy làm theo hướng dẫn phía trên. Nếu hủy đăng ký khi chưa dùng ưu đãi hết một tháng, bạn sẽ không được hoàn tiền hay được cấp tín dụng cho phần thời gian còn lại. Nếu Spotify tăng phí dịch vụ hàng tháng trong tương lai, chúng tôi sẽ gửi thông báo cho bạn. Thay đổi mức giá sẽ có hiệu lực vào đầu thời gian đăng ký sử dụng dịch vụ tiếp theo sau ngày thay đổi mức phí. Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ Spotify sau khi thay đổi về mức phí có hiệu lực có nghĩa là bạn chấp nhận mức phí mới. Bạn chỉ có thể sử dụng Ưu đãi dùng thử giới thiệu này một lần duy nhất. Nếu như trước đó, bạn đã đăng ký dịch vụ Premium hoặc dịch vụ Không giới hạn, hoặc đã sử dụng ưu đãi dùng thử miễn phí trong 30 ngày hoặc ưu đãi dùng thử miễn phí trong 60, thì bạn không thể sử dụng Ưu đãi dùng thử giới thiệu. Bạn cũng có thể không đủ điều kiện sử dụng Ưu đãi dùng thử giới thiệu này nếu trước đó đã dùng qua các ưu đãi dùng thử khác do Spotify cung cấp. Dịch vụ Spotify có thể không dùng được trên một số thiết bị cá nhân. Cả thẻ quà tặng của Spotify hay thẻ thanh toán trả trước đều không thể dùng làm phương thức thanh toán hợp lệ cho ưu đãi này.

Số lượng Ưu đãi dùng thử giới thiệu là có hạn nên có thể ngừng được cung cấp khi số ưu đãi được quy đổi hết. Ưu đãi dùng thử giới thiệu có thời hạn hiệu lực nhất định và phải được quy đổi trước ngày được quảng cáo. Spotify có quyền chấm dứt Ưu đãi dùng thử giới thiệu này sớm hơn dự kiến vào bất cứ lúc nào và bất kể nguyên do. Sau khi chấm dứt ưu đãi, Spotify không có nghĩa vụ quy đổi bất kỳ Ưu đãi dùng thử giới thiệu nào khác.

Spotify AB
Regeringsgatan 19, SE-111 53 Stockholm
Sweden