แนวทางสำหรับผู้ใช้ Spotify

สวัสดี! ยินดีต้อนรับสู่แนวทางสำหรับผู้ใช้ Spotify ("แนวทางสำหรับผู้ใช้") ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อใช้งานเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และบริการต่างๆ ของ Spotify ที่มีการอ้างอิงถึงแนวทางสำหรับผู้ใช้เหล่านี้ ("บริการ") โดยรวมถึงการเข้าถึงเอกสารข้อมูลหรือเนื้อหาประเภทใดก็ตามที่มีอยู่ผ่านบริการเหล่านั้น ("เนื้อหา") แนวทางสำหรับผู้ใช้เหล่านี้ออกแบบขึ้นมาเพื่อรับรองรับความบริการต่างๆ จะเหมาะสมสำหรับทุกคนอยู่เสมอ นอกจากแนวทางสำหรับผู้ใช้เหล่านี้แล้ว เนื้อหายังต้องเป็นไปตามกฎของแพลตฟอร์ม Spotify ("กฎของแพลตฟอร์ม") อีกด้วย

เราอาจทำการอัปเดตแนวทางสำหรับผู้ใช้และกฎของแพลตฟอร์มเหล่านี้อยู่เป็นระยะ โดยคุณสามารถดูเวอร์ชันล่าสุดได้บนเว็บไซต์ของเรา

การละเมิดแนวทางสำหรับผู้ใช้และกฎของแพลตฟอร์มอาจส่งผลให้เนื้อหาหรือเอกสารข้อมูลใดก็ตามที่คุณได้นำเข้าสู่บริการถูกลบออกและ/หรือบัญชีของคุณถูกระงับหรือยกเลิก เราพยายามที่จะเผยแพร่บริการของเราอย่างกว้างขวางแก่ทุกคน แต่คุณจะไม่สามารถใช้บริการของเราได้หากเราเคยยกเลิกบัญชีของคุณกับบริการใดก็ตามของเรามาแล้วก่อนหน้านี้ และเรายังห้ามไม่ให้พยายามหลีกเลี่ยงการดำเนินการตามข้อบังคับก่อนหน้านี้ ซึ่งรวมถึงการหลีกเลี่ยงโดยสร้างบัญชีใหม่

ไม่อนุญาตให้ทำสิ่งต่อไปนี้ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามในทางที่เกี่ยวข้องกับบริการและเอกสารข้อมูลหรือเนื้อหาที่มีเผยแพร่ผ่านบริการหรือส่วนใดก็ตามที่มาจากบริการดังกล่าว:

 1. กระทำทางวิศวกรรมย้อนกลับ การแปลรหัสกลับ การถอดแยกกลุ่มข้อมูล การดัดแปลง หรือสร้างงานสร้างสรรค์ต่อเนื่อง เว้นแต่ข้อจำกัดที่กล่าวมาถูกห้ามไว้อย่างชัดแจ้งโดยกฎหมายที่บังคับใช้ หากกฎหมายที่บังคับใช้อนุญาตให้คุณแปลรหัสกลับในส่วนใดก็ตามของบริการหรือเนื้อหา ซึ่งต้องใช้ในการรับข้อมูลที่จำเป็นเพื่อสร้างโปรแกรมอิสระที่ใช้งานร่วมกันได้กับบริการหรือกับโปรแกรมอื่น ข้อมูลที่คุณได้รับจากการทำกิจกรรมดังกล่าว (a) อาจถูกใช้สำหรับวัตถุประสงค์ที่กล่าวมาก่อนหน้านี้เท่านั้น (b) ไม่อาจถูกเปิดเผยหรือสื่อสารโดยปราศจากการยินยอมที่เป็นลายลักษณ์อักษรซึ่ง Spotify ได้ให้ไว้แก่บุคคลที่สามรายใดก็ตามก่อนหน้านี้ โดยไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยหรือสื่อสารเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้น และ (c) ไม่อาจนำมาใช้เพื่อสร้างซอฟต์แวร์หรือบริการใดๆ ที่มีรูปลักษณ์คล้ายคลึงอย่างมากกับส่วนใดก็ตามของบริการหรือเนื้อหา
 2. การคัดลอก, การเผยแพร่ซ้ำ, ผลิตซ้ำ, "ริปปิ้ง", การบันทึก, การถ่ายโอน, การแสดงหรือจัดแสดงสู่สาธารณะ, การออกอากาศ หรือนำออกสู่สาธารณะ หรือการใช้งานในรูปแบบใดก็ตามซึ่งไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้หรือตามกฎหมายที่บังคับใช้ หรือเป็นการกระทำที่ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา
 3. การนำเข้าหรือคัดลอกไฟล์ใดก็ตามภายในเครื่อง ซึ่งคุณไม่มีสิทธิ์ตามกฎหมายที่จะนำเข้าข้อมูลหรือคัดลอกด้วยวิธีนี้;
 4. การถ่ายโอนสำเนาของเนื้อหาที่ถูกแคชจากอุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาตแล้ว ไปยังอุปกรณ์อื่นๆ ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตาม
 5. "การลักลอบเข้าถึงข้อมูล" หรือ "การแอบดึงข้อมูล" ไม่ว่ากระทำด้วยตัวเองหรือโดยวิธีการแบบอัตโนมัติ หรือใช้วิธีการอัตโนมัติอื่นใด (รวมถึงบ็อท โปรแกรมดึงข้อมูล และสไปเดอร์) เพื่อดู เข้าถึง หรือเก็บข้อมูล หรือใช้ส่วนใดก็ตามของบริการหรือเนื้อหาเพื่อฝึกสอนระบบการเรียนรู้จักรกลหรือโมเดลปัญญาประดิษฐ์ (AI) หรือนำเนื้อหาของ Spotify เข้าสู่ระบบการเรียนรู้จักรกลหรือโมเดลปัญญาประดิษฐ์ (AI);
 6. การขาย การเช่า การให้สิทธิ์ช่วง การให้เช่า หรือการสร้างรายได้ในรูปแบบอื่น เว้นแต่ที่อนุญาตไว้โดยชัดแจ้งภายใต้ข้อตกลง
 7. การขายบัญชีผู้ใช้หรือเพลย์ลิสต์ หรือการยอมรับ หรือเสนอเงินชดเชย ความช่วยเหลือทางการเงิน หรืออีกประการหนึ่งคือ เสนอให้สร้างอิทธิพลให้ชื่อของบัญชีหรือเพลย์ลิสต์ หรือเนื้อหาที่รวมอยู่ในบัญชีหรือเพลย์ลิสต์ หรือ
 8. การเพิ่มจำนวนการเล่นเพลง ยอดผู้ติดตามที่ไม่เป็นจริง การโปรโมทเนื้อหาที่ไม่เป็นจริง หรือการตกแต่งข้อมูลในรูปแบบอื่น ซึ่งรวมถึงโดย (i) การใช้บอทหรือสคริปต์ทุกชนิด หรือกระบวนการอัตโนมัติอื่น, (ii) การให้หรือยอมรับค่าชดเชยในรูปแบบใดก็ตาม (ทางการเงินหรือทางอื่น) หรือ (iii) ใช้วิธีการใดก็ตาม
 9. หลีกเลี่ยงเทคโนโลยีใดก็ตามที่ Spotify หรือผู้ที่ได้รับอนุญาต หรือบุคคลที่สามรายใดก็ตามนำมาใช้ ซึ่งรวมถึงข้อจำกัดด้านเขตแดนหรือข้อจำกัดการเข้าถึงเนื้อหาอื่นๆ ที่บังคับใช้โดย Spotify หรือผู้ที่ได้รับอนุญาต
 10. การใช้เล่ห์หลบหลีกหรือการบล็อกโฆษณา หรือการสร้างหรือการเผยแพร่เครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อบล็อกโฆษณา
 11. การลบหรือปรับเปลี่ยนลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือประกาศเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ (รวมถึงที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการปลอมแปลง หรือเปลี่ยนแปลงการระบุความเป็นเจ้าของ หรือแหล่งที่มา)
 12. การลบหรือปรับเปลี่ยนส่วนใดก็ตามในบริการหรือเนื้อหา เว้นแต่ที่อนุญาตไว้โดยชัดแจ้งภายใต้ข้อตกลงหรือในกรณีที่เป็นเนื้อหาซึ่งเผยแพร่โดยผู้ใช้รายอื่นและมีความยินยอมที่ชัดแจ้งจากผู้ใช้รายดังกล่าวแล้ว หรือ
 13. การให้รหัสผ่านกับบุคคลอื่นใดหรือการใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของบุคคลอื่นใด

โปรดให้ความเคารพแก่ Spotify เจ้าของเอกสารข้อมูลและเนื้อหาในบริการ และผู้ใช้บริการรายอื่นๆ อย่ามีส่วนร่วมกับกิจกรรมใดๆ โพสต์เนื้อหาของผู้ใช้ใดๆ หรือการลงทะเบียน หรือใช้ชื่อผู้ใช้ซึ่งเป็นหรือมีเนื้อหาที่:

 1. ผิดกฎหมาย หรือจงใจส่งเสริม หรือกระทำการผิดกฎหมายทุกรูปแบบ รวมถึงการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิ์ความเป็นส่วนตัว หรือสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ของ Spotify หรือบุคคลที่สาม หรืออาจละเมิดข้อตกลงที่คุณเป็นหนึ่งในคู่ตกลง โดยกรณีตัวอย่างและมิได้จำกัดเฉพาะได้แก่ ข้อตกลงในการบันทึกจำเพาะ หรือข้อตกลงในการเผยแพร่ เป็นต้น
 2. มีรหัสผ่านของคุณรวมอยู่หรือตั้งใจใส่รหัสผ่านของผู้ใช้รายอื่น หรือตั้งใจใส่ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามหรือมีเจตนาเพื่อร้องขอข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว
 3. เปิดเผยข้อมูลกรรมสิทธิ์ที่เป็นความลับของบุคคลที่สามหรือข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณเอง ซึ่งไม่ควรถูกถ่ายทอดสู่ผู้คนทั่วโลก
 4. มีเนื้อหาที่เป็นอันตราย เช่น มัลแวร์ โทรจัน หรือไวรัส หรืออีกนัยหนึ่งคือการแทรกแซงการเข้าใช้บริการของ Spotify ของผู้ใช้รายใดก็ตาม
 5. สวมรอยหรือแสดงข้อมูลที่เป็นเท็จในด้านความเกี่ยวข้องของคุณกับ Spotify (ตัวอย่างเช่น โดยการใช้งานเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ของ Spotify, การใช้โลโก้ Spotify โดยไม่ได้รับอนุญาตสิทธิ์ หรือใช้เครื่องหมายการค้า Spotify ในลักษณะที่สร้างความสับสน), ผู้ใช้, บุคคล หรือนิติบุคคล หรืออีกประการหนึ่งคือ เป็นการฉ้อโกง ให้ข้อมูลเท็จ หลอกลวง หรือสร้างความเข้าใจผิด
 6. เข้าไปพัวพันกับการส่งต่ออีเมลที่ไม่พึงประสงค์จำนวนมาก หรือในรูปแบบอื่นๆ ของสแปม อีเมลขยะ จดหมายลูกโซ่ หรือสิ่งที่คล้ายคลึงกัน
 7. พัวพันกับกิจกรรมการขายหรือเชิงพาณิชย์ เช่นการโฆษณา การส่งเสริมการขาย การประกวด การชิงโชค การพนัน การแทงพนันการแข่งขันกีฬา หรือธุรกิจพีระมิด (Pyramid Schemes)
 8. การเชื่อมโยงกับ อ้างอิงถึง หรือส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์หรือบริการเชิงพาณิชย์ เว้นแต่ที่ได้รับอนุญาตไว้อย่างชัดแจ้งโดย Spotify
 9. แทรกแซง หรือขัดขวางบริการของ Spotify ไม่ว่าจะด้วยวิธีการก่อกวน ละเมิด หรือพยายามที่จะสืบค้น สแกน หรือทดสอบจุดอ่อนในบริการของ Spotify หรือระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่าย กฎเกณฑ์การใช้งาน หรือส่วนประกอบด้านความปลอดภัยใดก็ตามของ Spotify รวมถึงมาตรการตรวจสอบความถูกต้องหรือมาตรการปกป้องอื่นใดของ Spotify ที่บังคับใช้กับบริการ เนื้อหา หรือส่วนใดก็ตามที่อยู่ในบริการหรือเนื้อหา
 10. ขัดแย้งกับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานของ Spotify หรือข้อกำหนดหรือนโยบายอื่นใดที่บังคับใช้กับการใช้บริการใดก็ตามของคุณ หรือ
 11. ถูกลบออกจากบริการใดก็ตามของเราอันเนื่องมาจากการละเมิดข้อกำหนดหรือนโยบายของเรา เช่น แทร็คเพลง ตอน หรือรายการต้องห้าม เป็นต้น สิ่งนี้รวมไปถึงเนื้อหาที่ถูกสร้างหรือเปลี่ยนจุดประสงค์เพื่อสร้างขึ้นใหม่ หรือถูกใช้เพื่อจุดประสงค์เดียวกับเนื้อหาที่ถูกลบออกไปก่อนหน้า