ข้อกำหนดของข้อเสนอการส่งเสริมการขาย Spotify Premium

ยินดีต้อนรับสู่ข้อกำหนดของข้อเสนอการส่งเสริมการขาย Spotify Premium ในหน้านี้ คุณจะได้พบและอ่านกำหนดและเงื่อนไขในข้อเสนอการส่งเสริมการขายที่คุณได้ลงทะเบียนไว้

โปรดศึกษาข้อกำหนดต่อไปนี้อย่างละเอียดและครบถ้วน ข้อกำหนดนี้มีเงื่อนไขและข้อจำกัดในด้านความพร้อมให้บริการของข้อเสนอการส่งเสริมการขาย Spotify Premium และข้อมูลเกี่ยวกับช่วงหลังจากข้อเสนอการส่งเสริมการขาย Spotify Premium สิ้นสุดลง

  1. เกริ่นนำ

ข้อเสนอการส่งเสริมการขาย Spotify Premium ("ข้อเสนอการส่งเสริมการขาย" แต่ละรายการ) เป็นข้อเสนอจาก Spotify ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานของ Spotify ("ข้อกำหนดการใช้งานของ Spotify")

ข้อเสนอการส่งเสริมการขายแต่ละรายการเป็นข้อเสนอที่เชื่อมโยงกับการเป็นสมาชิกแบบชำระค่าบริการ (ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดการใช้งานของ Spotify) เช่น Spotify Premium ส่วนบุคคล, Spotify Premium สำหรับนักเรียน, Spotify Premium สำหรับครอบครัว หรือ Spotify Premium ดูโอ ตามที่กรณีนั้นเกี่ยวข้องและอยู่ภายใต้ข้อเสนอตามที่ได้โฆษณาไว้ ("บริการ Spotify Premium")

ภายใต้บริการ Spotify Premium ที่โฆษณาในข้อเสนอการส่งเสริมการขาย ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ("ข้อกำหนดของข้อเสนอการส่งเสริมการขาย") เป็นข้อมูลเสริมและใช้เป็นแหล่งอ้างอิงร่วมกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่สอดคล้องกับบริการ Spotify Premium นั้นโดยเฉพาะ ตามที่แสดงไว้ด้านล่าง:

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับบริการ Spotify Premium ที่อ้างอิงในข้อเสนอการส่งเสริมการขาย

Spotify Premium ส่วนบุคคล

Spotify Premium สำหรับนักเรียน

Spotify Premium สำหรับครอบครัว

Spotify Premium ดูโอ

ในทุกข้อเสนอการส่งเสริมการขาย หากเกิดความไม่สอดคล้องขึ้นระหว่างข้อกำหนดของข้อเสนอการส่งเสริมการขายเหล่านี้และข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นที่เกี่ยวข้องในตางรางด้านบน ให้ยึดถือข้อกำหนดของข้อเสนอการส่งเสริมการขายนี้เป็นหลัก

  1. ข้อกำหนดการส่งเสริมการขาย

แต่ละข้อกำหนดการส่งเสริมการขายจะให้สิทธิ์เข้าถึงบริการ Spotify Premium ตามที่โฆษณาไว้:

A. ตามราคาที่ได้โฆษณาไว้ (หากมี) และ

B. สำหรับช่วงแนะนำเริ่มแรกตามที่อธิบายเพิ่มเติมไว้ในส่วนที่ 5 ของข้อกำหนดเหล่านี้ ซึ่งจะเริ่มขึ้นหลังจากที่คุณยืนยันว่าคุณยอมรับข้อเสนอการส่งเสริมการขายตามที่โฆษณาโดยการส่งรายละเอียดการชำระเงินที่ Spotify ยอมรับ ("ช่วงโปรโมชัน")

เมื่อคุณส่งรายละเอียดการชำระเงินแล้ว จะถือว่าคุณ (i) ยืนยันว่าคุณยอมรับข้อเสนอการส่งเสริมการขายที่โฆษณาไว้ และ (ii) ตกลงและยอมรับข้อกำหนดของข้อเสนอการส่งเสริมการขายเหล่านี้ ซึ่งรวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับบริการ Spotify Premium ที่โฆษณาไว้ (ตามที่อธิบายไว้ด้านบน) และ (iii) รับทราบและยอมรับข้อกำหนดการใช้งานของ Spotify ข้อมูลทั้งหมดที่ Spotify เก็บรวบรวมภายใต้ข้อเสนอการส่งเสริมการขายจะถูกนำไปประมวลผลและใช้งานตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ข้อเสนอการส่งเสริมการขายจะไม่อนุญาตหรือให้สิทธิ์เข้าถึงสินค้าหรือบริการจากบุคคลที่สาม เว้นแต่จะโฆษณาไว้เป็นอื่น

  1. สิทธิ์ในการใช้งาน

หากต้องการรับสิทธิ์ในการรับข้อเสนอการส่งเสริมการขาย ผู้ใช้จะต้องมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้ ("ผู้มีสิทธิ์ใช้งาน" แต่ละคน):

A. หากคุณไม่ได้สมัครใช้งานข้อเสนอการส่งเสริมการขายที่โฆษณากับผู้สมัครใช้งานเก่าของบริการ Spotify Premium คุณจะต้องเป็นผู้สมัครใช้งานใหม่ในบริการ Spotify Premium หรือ Unlimited ทุกรูปแบบ (ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดการใช้งานของ Spotify) และไม่เคยสมัครใช้งานหรือยอมรับการทดลองใช้งานทั้งจากบริการ Spotify Premium และ Unlimited มาก่อน
B. หากคุณกำลังสมัครใช้งานข้อเสนอการส่งเสริมการขายที่โฆษณาเฉพาะกับผู้สมัครใช้งานเก่าของบริการ Spotify Premium คุณจะต้องเคยเป็นผู้สมัครใช้บริการ Spotify Premium ที่เกี่ยวข้อง (ตามที่โฆษณา) และการสมัครใช้งานได้หมดอายุไปแล้วก่อนวันที่ในโฆษณา

C. ในด้านข้อเสนอการส่งเสริมการขายสำหรับ Spotify Premium สำหรับนักเรียน, Spotify Premium สำหรับครอบครัว และ Spotify Premium ดูโอ: ข้อกำหนดการมีสิทธิ์ใช้งานเพิ่มเติมจะระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขที่สอดคล้องกับแผนการสมัครใช้งานนั้น ๆ

D. ระบุวิธีและการชำระเงินที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันซึ่ง Spotify ยอมรับให้กับ Spotify (บัตรเติมเงินและบัตรของขวัญ Spotify ไม่ได้อยู่ในรูปแบบการชำเงินที่ถูกต้อง) เว้นแต่จะมีการโฆษณาไว้เป็นอื่น

E. ระบุวิธีการชำระเงินด้านบนให้กับ Spotify โดยตรง และไม่ผ่านบุคคลที่สาม (เช่น ผู้ให้บริการเคเบิลและผู้ให้บริการโทรคมนาคม หรือผู้แทนจำหน่ายอื่น ๆ) เว้นแต่จะมีการโฆษณาไว้เป็นอื่น

F. ข้อกำหนดการมีสิทธิ์ใช้งานเพิ่มเติม (หากมี) เป็นไปตามที่โฆษณาไว้เป็นครั้งคราวเกี่ยวกับข้อเสนอการส่งเสริมการขาย

ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ใช้งานสามารถรับสิทธิ์ข้อเสนอการส่งเสริมการขายได้เพียงครั้งเดียว ผู้ที่เคยใช้งานมาก่อนจะไม่สามารถขอแลกรับข้อเสนอได้อีก

  1. ความพร้อมใช้งาน

ข้อเสนอการส่งเสริมการขายจะต้องได้รับการยอมรับก่อนวันหมดอายุที่โฆษณาไว้ (หากมี) Spotify ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน ระงับ หรือยกเลิกข้อเสนอการส่งเสริมการขายเมื่อใดก็ได้และไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ในกรณีนี้เราจะตัดสิทธิ์ในการลงทะเบียนรับข้อเสนอครั้งถัดไป เว้นแต่ในส่วนที่กฎหมายห้ามไว้

  1. ระยะเวลาและการยกเลิก

ในทุกข้อเสนอการส่งเสริมการขาย ช่วงโปรโมชันที่สอดคล้องกับข้อเสนอนั้นจะดำเนินต่อไปตามระยะเวลาที่โฆษณาไว้ ตามส่วนที่ 4 ด้านบน

หากคุณไม่ได้ยกเลิกข้อเสนอการส่งเสริมการขายก่อนช่วงโปรโมชันสิ้นสุดลง คุณจะกลายเป็นผู้สมัครใช้งานประจำของประเภทบริการ Spotify Premium ที่คุณเลือกลงทะเบียนไว้ภายใต้ข้อเสนอการส่งเสริมการขาย และหลังจากนั้นจะมีการเรียกเก็บค่าบริการรายเดือนโดยอัตโนมัติตามวิธีการชำระเงินที่คุณระบุไว้ คุณลักษณะใดก็ตามที่มีระยะเวลาครอบคลุมของบริการ Spotify Premium นั้นจะลดลงตามระยะเวลาของช่วงโปรโมชัน

หากคุณยกเลิกข้อเสนอการส่งเสริมการขายระหว่างช่วงโปรโมชัน คุณจะสูญเสียสิทธิ์เข้าถึงบริการ Spotify Premium และบัญชี Spotify ของคุณจะสลับเป็นบัญชี Spotify ฟรีเมื่อสิ้นสุดช่วงโปรโมชัน การยกเลิกสามารถทำได้โดยล็อกอินเข้าสู่บัญชี Spotify และทำตามวิธีที่ระบุไว้บนหน้าบัญชี หรือคลิกที่นี่และทำตามคำแนะนำที่ปรากฏ