ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานของ Spotify

มีผลใช้บังคับในวันที่ 22 สิงหาคม 2018

1 บทนำ
2 การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของสัญญา
3 เพลิดเพลินกับ Spotify
4 สิทธิ์ที่เรามอบให้แก่คุณ
5 แอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม
6 เนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้งาน
7 สิทธิ์ที่คุณมอบให้แก่เรา
8 คำแนะนำสำหรับผู้ใช้งาน
9 การฝ่าฝืนและการรายงานเนื้อหาของผู้ใช้งาน
10 ข้อจำกัดและการปรับเปลี่ยนของการบริการ
11 บัญชีแบรนด์
12 ชุมชนแห่งความช่วยเหลือของ Spotify
13 การช่วยเหลือลูกค้า
14 การควบคุมการส่งออก
15 การชำระเงิน การยกเลิก และระยะไตร่ตรอง
16 ระยะเวลาและการยกเลิก
17 การรับประกันและการปฏิเสธความรับผิดชอบ
18 ข้อจำกัด
19 สิทธิ์ของบุคคลที่สาม
20 ข้อสัญญาเบ็ดเสร็จ
21 การเป็นโมฆะเพียงบางส่วนและการสละสิทธิ์
22 การโอนสิทธิ์
23 ค่าสินไหมทดแทน
24 การเลือกข้อกฎหมาย การอนุญาโตตุลาการและสถานที่พิจารณาคดีตามกฎหมาย
25 ติดต่อกับเรา

สวัสดี และขอต้อนรับเข้าสู่ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน เอกสารนี้มีความสำคัญและมีผลต่อสิทธิ์ทางกฎหมายของคุณ ดังนั้นโปรดอ่านเอกสารนี้พร้อมด้วย นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา รวมถึงข้อกำหนดอื่น ๆ ที่อ้างอิงในเอกสารนี้ด้วยความระมัดระวัง เราหวังว่าคุณกำลังนั่งในอิริยาบทที่สบายและรับฟังดนตรีที่ไพเราะอยู่ เราเริ่มต้นกันเลย…

1 บทนำ

ขอขอบคุณที่เลือก Spotify (“Spotify”, “เรา”, “พวกเรา”, “ของเรา”) เมื่อลงทะเบียนสมัครหรือใช้งานบริการของ Spotify เว็บไซต์ แอปพลิเคชันซอฟท์แวร์ (ทั้งหมดเรียกว่า "บริการของ Spotify" หรือ "บริการนี้") หรือเข้าถึงเนื้อหาหรือสาระใด ๆ ซึ่งเผยแพร่โดย Spotify ผ่าน "บริการนี้" ("เนื้อหา") หมายความว่าคุณกำลังเข้าทำสัญญาที่จะผูกพันตนกับ Spotify ซึ่งระบุไว้ด้านล่างของเอกสารนี้ บริการของ Spotify นั้นยังหมายรวมถึงชุมชนแห่งความช่วยเหลือของ Spotify ดังที่ได้อธิบายเพิ่มเติมในหัวข้อ ชุมชนแห่งความช่วยเหลือของ Spotify ด้วย

บริการ Spotify หมายรวมถึง คุณลักษณะการใช้งานบนโซเชียลและการโต้ตอบ การใช้บริการของ Spotify นั้นขึ้นอยู่กับ ข้อกำหนดด้านเทคนิค หลายประการ

ข้อตกลงของคุณที่ทำกับเรานั้นรวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขของการใช้งานนี้ (“เงื่อนไข”) และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเราด้วย (เงื่อนไข นโยบายความเป็นส่วนตัว และเงื่อนไขอื่น ๆ เพิ่มเติมซึ่งคุณได้ให้ความเห็นชอบด้วยแล้ว ดังที่ได้กล่าวถึงในหัวข้อ ข้อสัญญาเบ็ดเสร็จ ทั้งหมดให้หมายความรวมกันเป็น “สัญญา”) หากคุณประสงค์จะศึกษาเงื่อนไขข้อต่าง ๆ ของสัญญา สามารถอ่านสัญญาฉบับที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันได้บนเว็บไซต์ของ Spotify คุณยอมรับว่าได้อ่านและทำความเข้าใจเนื้อหาในสัญญาฉบับนี้แล้ว ยอมรับเงื่อนไขต่าง ๆ และเห็นชอบที่จะผูกพันตนกับสัญญานี้ หากคุณไม่เห็นชอบกับ (หรือไม่สามารถปฎิบัติตาม) หนังสือสัญญาฉบับนี้ คุณจะไม่สามารถใช้บริการของ Spotify หรือบริโภคเนื้อหาใด ๆ ได้

โปรดอ่านสัญญาฉบับนี้อย่างถี่ถ้วน เพราะได้ครอบคลุมข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับบริการของ Spotify ที่มอบให้กับคุณ รวมถึงค่าใช้จ่าย ภาษี ตลอดจนค่าธรรมเนียมที่เราจะเรียกเก็บจากคุณ สัญญาฉบับนี้ได้รวมเอาข้อมูลเกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของสัญญาในอนาคต, การควบคุมการส่งออก, การต่ออายุอัตโนมัติ, ข้อจำกัดของความรับผิด, ข้อมูลด้านความเป็นส่วนตัว, a การละเว้นไม่ดำเนินคดีแบบกลุ่ม และ การระงับข้อพิพาทด้วยอนุญาโตตุลาการ แทนการฟ้องศาล

ข้อมูลใด ๆ ที่คุณมอบให้ระหว่างการลงทะเบียนสมัครสามารถแก้ไขได้ระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียน โดยกลับไปที่หน้าจอก่อนหน้าและแก้ไขข้อมูลใด ๆ ที่ผิดพลาด

เพื่อที่จะให้สามารถใช้งานบริการของ Spotify และเข้าถึงเนื้อหานั้น คุณจะต้อง (1) มีอายุ 18 ปีขึ้นไป หรืออายุ 13 ปีขึ้นไปและได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองให้ทำสัญญานี้ (เว้นแต่กรณีที่ได้ระบุไว้ตามแผนภูมิด้านล่าง) (2) มีอำนาจในการเข้าทำสัญญาเพื่อผูกพันกับเรา และต้องไม่ได้ขาดคุณสมบัติในการทำสัญญาภายใต้ข้อกฎหมายใด ๆ ที่นำมาใช้บังคับ และ (3) เป็นผู้มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศซึ่งมี "บริการนี้" คุณยังให้สัญญาว่า ข้อมูลการลงทะเบียนซึ่งคุณได้มอบให้กับ Spotify นั้นเป็นจริง ถูกต้อง และครบถ้วน และคุณเห็นชอบที่จะรักษาให้เป็นเช่นนั้นตลอดเวลา

หากคุณอาศัยอยู่ที่หนึ่งในประเทศดังต่อไปนี้ ให้ใช้แผนภูมินี้เพื่ออ้างอิงข้อจำกัดด้านอายุเฉพาะตามแต่ละประเทศ

ประเทศ ข้อกำหนดเรื่องอายุ
ชิลี, เอกวาดอร์, ปารากวัย, เปรู ต้องอายุ 18 ปีขึ้นไป หรืออายุ 15 ปีขึ้นไปและได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครอง
บราซิล ต้องอายุ 18 ปีขึ้นไป หรืออายุ 16 ปีขึ้นไปและได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครอง
นิคารากัว, ไต้หวัน, ไทย ต้องอายุ 20 ปีขึ้นไป หรืออายุ 13 ปีขึ้นไปและได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครอง
บัลแกเรีย, ฮังการี, เยอรมนี ต้องอายุ 18 ปีขึ้นไป หรืออายุ 14 ปีขึ้นไปและได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครอง
อิตาลี ต้องอายุ 13 ขึ้นไปเพื่อใช้งานบริการฟรี ในการลงทะเบียนสำหรับบริการบอกรับสมาชิกแบบจ่ายเงิน คุณต้องอายุ 18 ปีขึ้นไป หรืออายุ 13 ปีขึ้นไปและได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครอง (บิดามารดา/ผู้ปกครองจะเป็นผู้ทำสัญญาในนามของคุณ)
มาเลเซีย ต้องอายุ 18 ปีขึ้นไป หรือหากอยู่ระหว่าง 13 - 18 ปี ต้องได้ความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองเพื่อที่จะเข้าทำสัญญานี้
ลิทัวเนีย ต้องอายุ 13 ปีขึ้นไปเพื่อใช้ "บริการนี้" สำหรับบริการบอกรับสมาชิกแบบจ่ายเงิน คุณต้องอายุ 18 ปีขึ้นไป หรืออายุ 14 ปีขึ้นไปพร้อมด้วยความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครอง หรือหากอยู่ระหว่าง 13 ถึง 18 ปี ผู้ปกครองจะเข้าทำสัญญาแทน
แคนาดา ต้องอายุ 13 ปีขึ้นไปเพื่อใช้ "บริการนี้" สำหรับบริการบอกรับสมาชิกแบบจ่ายเงิน คุณต้องมีอายุบรรลุนิติภาวะในรัฐหรือดินแดนที่คุณมีถิ่นพำนักอยู่ หรืออายุ 13 ปีขึ้นไปพร้อมด้วยความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครอง
สเปน ต้องอายุ 14 ขึ้นไปเพื่อใช้งานบริการฟรี ในการลงทะเบียนสำหรับบริการบอกรับสมาชิกแบบจ่ายเงิน คุณต้องอายุ 18 ปีขึ้นไป หรืออายุ 14 ปีขึ้นไปและได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครอง (บิดามารดา/ผู้ปกครองจะเป็นผู้ทำสัญญาในนามของคุณ)

2 การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของสัญญา

ในบางครั้ง เราอาจเปลี่ยนแปลงเนื้อหาข้อตกลงต่าง ๆ ภายใต้วิจารณญาณของเราแต่เพียงผู้เดียว เมื่อเราทำการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญของข้อตกลง เราจะแจ้งให้คุณได้ทราบอย่างเด่นชัดและเหมาะสมที่สุดภายใต้สถานการณ์นั้น ๆ อาทิ โดยการแสดงประกาศให้เห็นอย่างเด่นชัดภายใน "บริการนี้" หรือโดยการส่งอีเมลไปหาคุณ ในบางกรณี เราจะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า และการที่คุณยังคงใช้งาน "บริการนี้" อยู่หลังการเปลี่ยนแปลง จะถือว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย ดังนั้น ได้โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้อ่านประกาศแจ้งอย่างครบถ้วนแล้ว หากคุณไม่ประสงค์จะใช้งาน "บริการนี้" ภายใต้ข้อตกลงเวอร์ชั่นใหม่ คุณอาจยกเลิกข้อตกลงโดยการติดต่อกับเราผ่าน แบบฟอร์มติดต่อกับฝ่ายบริการลูกค้า

3 เพลิดเพลินกับ Spotify

นี่คือข้อมูลบางส่วนเกี่ยวกับวิธีการที่คุณจะเพลิดเพลินกับ Spotify

3.1 บริการของเราและการบอกรับสมาชิกแบบจ่ายเงิน

Spotify ให้บริการสตรีมมิ่ง ซึ่งนำเสนอดนตรีและเนื้อหาอื่น ๆ ที่เลือกสรรมาเพื่อคุณ บริการของ Spotify บางอย่างมีให้ใช้โดยไม่คิดค่าบริการ ในขณะที่บริการอื่นของ Spotify กำหนดให้ต้องชำระเงินก่อนที่คุณจะสามารถเข้าถึงได้ บริการของ Spotify ซึ่งเข้าถึงได้หลังจากจ่ายเงินแล้ว ในปัจจุบันนี้หมายถึง "บริการพรีเมียม" และ "บริการแบบไม่จำกัด" (ร่วมกับ "การบอกรับสมาชิกแบบจ่ายเงิน") บริการของ Spotify ซึ่งไม่จำเป็นต้องจ่ายเงิน ในปัจจุบันนี้หมายถึง "บริการฟรี" คุณสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของเราได้โดยไปที่ เว็บไซต์ของเรา

บริการแบบไม่จำกัดอาจไม่มีให้สำหรับผู้ใช้ทุกคน เราจะอธิบายว่าบริการใดที่มีให้สำหรับคุณเมื่อคุณลงทะเบียนเพื่อใช้บริการ ถ้าคุณยกเลิกการรับเป็นสมาชิกสำหรับบริการแบบไม่จำกัด หรือถ้าการสมัครสมาชิกสำหรรับบริการแบบไม่จำกัดของคุณหยุดชะงัก (ตัวอย่างเช่น หากคุณเปลี่ยนรายละเอียดการชำระเงิน) คุณอาจไม่สามารถสมัครเพื่อขอรับบริการแบบไม่จำกัดซ้ำได้อีก โปรดทราบว่า บริการแบบไม่จำกัดอาจถูกระงับการให้บริการในอนาคต ซึ่งหากเป็นเช่นนั้น คุณจะไม่ถูกคิดเงินค่าบริการอีกต่อไป

หากคุณอาศัยอยู่ในตุรกี อาจมีการจำกัดการเข้าถึงบริการฟรีของคุณ เป็นการกำหนดชั่วโมงการฟังเพลงต่อเดือนแบบตายตัว

3.2 รหัสและข้อเสนอแบบเติมเงินอื่น

หากคุณซื้อหรือได้รับรหัส บัตรของขวัญ หรือข้อเสนอแบบเติมเงิน หรือข้อเสนออื่น ๆ ที่ได้รับหรือ หรือจำหน่ายให้โดย หรือเป็นตัวแทนขายให้ Spotify เพื่อใช้เข้าถึงบริการบอกรับสมาชิกแบบจ่ายเงิน ("รหัส") ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แยกต่างหากที่แสดงต่อคุณพร้อมรหัสอาจถูกนำมาบังคับใช้กับการเข้าถึง "บริการนี้" โดยคุณและคุณยินดีที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านั้น

3.3 การทดลองใช้

ในบางโอกาส เราหรือผู้ซึ่งให้บริการในนามของเรา อาจให้ข้อเสนอทดลองใช้บริการบอกรับสมาชิกแบบจ่ายเงินในระยะเวลาที่กำหนด โดยไม่ต้องจ่ายเงิน หรือจ่ายในราคาที่ได้รับส่วนลด (“การทดลองใช้”) Spotify ขอสงวนสิทธิ์ซึ่งอาศัยดุลยพินิจโดยเด็ดขาดของบริษัทในการพิจารณากำหนดว่าคุณมีคุณสมบัติเหมาะสมในการทดลองใช้บริการหรือไม่ รวมถึงเพื่อการเพิกถอน หรือเพื่อปรับเปลี่ยนเงื่อนไขทดลองใช้ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าตามข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และไม่ต้องรับผิดภายในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้

สำหรับการทดลองใช้บางอย่างนั้น เราจะขอให้คุณมอบข้อมูลการชำระเงิน ก่อนเริ่มต้นการทดลองใช้ เมื่อสิ้นสุดการทดลองใช้ดังกล่าวแล้ว เราอาจเริ่มเก็บค่าธรรมเนียมการบอกรับสมาชิกแบบจ่ายเงินที่นำมาคิดเงิน โดยคิดตั้งแต่วันแรกภายหลังระยะเวลาทดลองใช้สิ้นสุด โดยคิดเป็นรายเดือนทุกเดือน ด้วยการให้รายละเอียดการชำระเงินขณะที่ทำการทดลองใช้นั้น คุณได้ยินยอมให้เก็บค่าใช้จ่ายโดยใช้รายละเอียดการชำระเงินดังกล่าวนั้น หากไม่ต้องการเสียค่าใช้จ่าย คุณจะต้องยกเลิกบริการบอกรับสมาชิกแบบจ่ายเงินที่นำมาคิดเงิน โดยแจ้งผ่านหน้าสมัครสมาชิกในบัญชี SPOTIFY ของคุณ หรือยกเลิกบัญชี Spotify ของคุณก่อนระยะเวลาทดลองใช้สิ้นสุด หากไม่ต้องการถูกเก็บค่าบริการต่อเนื่องเป็นรายเดือนทุกเดือน คุณต้องยกเลิกบริการบอกรับสมาชิกแบบจ่ายเงินที่นำมาคิดเงิน โดยแจ้งผ่านหน้าสมัครสมาชิกในบัญชี SPOTIFY ของคุณ หรือยกเลิกบัญชี Spotify ของคุณก่อนที่งวดเก็บค่าใช้จ่ายประจำเดือนนั้นจะสิ้นสุด บริการบอกรับสมาชิกแบบจ่ายเงินไม่สามารถยกเลิกได้ก่อนวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาซึ่งคุณได้จ่ายค่าบริการแล้ว และ SPOTIFY จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่คุณได้จ่ายมาแล้ว ยกเว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดเหล่านี้โดยชัดแจ้ง หัวข้อ ข้อจำกัด ได้กำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยกเลิกบริการบอกรับสมาชิกแบบจ่ายเงินของคุณไว้แล้ว

4 สิทธิ์ที่เรามอบให้แก่คุณ

บริการของ Spotify และเนื้อหาถือเป็นสมบัติของ Spotify หรือผู้ที่ให้สิทธิ์ใช้งานของ Spotify เราได้ให้สิทธิอนุญาตแก่คุณในการใช้บริการของ Spotify โดยเป็นสิทธิแบบจำกัด ที่ไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียว และเพิกถอนได้ และสิทธิอนุญาตแบบจำกัดเวลา ที่ไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียว และเพิกถอนได้ในการใช้งานเนื้อหาเพื่อสร้างความบันเทิงแบบส่วนตัว ที่ไม่ใช่เพื่อการค้า ("การอนุญาต") การอนุญาตนี้จะยังคงมีผลใช้บังคับไปเรื่อยจนถึงและเว้นแต่จะถูกยกเลิกโดยคุณหรือ Spotify คุณสัญญาและยอมรับว่ากำลังใช้งานเนื้อหาเพื่อความบันเทิงแบบเป็นส่วนตัวที่ไม่ใช่เพื่อการค้า ซึ่งคุณจะไม่นำไปเผยแพร่ต่อหรือถ่ายโอนบริการหรือเนื้อหาของ Spotify

แอปพลิเคชันซอฟท์แวร์ของ Spotify และเนื้อหาเป็นการได้รับสิทธิอนุญาตให้ใช้งาน ไม่ได้เป็นการขายให้กับคุณ โดยที่ Spotify และผู้ให้สิทธิ์กับบริษัทยังคงเป็นเจ้าของสำเนาแอปพลิเคชันซอฟท์แวร์และเนื้อหาทั้งหมด แม้ว่าหลังจากที่ได้มีการติดตั้งแอปและเนื้อหาลงในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของคุณแล้วก็ตาม รวมถึงชุดโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต และ/หรืออุปกรณ์ใด ๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้อง ("อุปกรณ์")

เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า โลโก้ โดเมนเนม ของ Spotify ตลอดจนคุณลักษณะอื่น ๆ ของแบรนด์ Spotify (“คุณลักษณะภายใต้แบรนด์ Spotify”) เป็นทรัพย์สินของ Spotify หรือผู้ให้สิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว สัญญาฉบับนี้ไม่ได้ให้สิทธิ์ใดแก่คุณในการใช้คุณลักษณะภายใต้แบรนด์ Spotify ไม่ว่าจะเป็นการใช้เพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์หรือไม่ก็ตาม

คุณยอมรับที่จะปฏิบัติตาม คำแนะนำสำหรับผู้ใช้งาน และจะไม่ใช้บริการของ Spotify เนื้อหา หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของที่กล่าวมาในลักษณะที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยเปิดเผยให้กระทำได้ตามสัญญานี้ Spotify ไม่ได้ให้สิทธิ์ กรรมสิทธิ์ หรือผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งแก่คุณ ในบริการหรือเนื้อหาของ Spotify เว้นแต่เป็นสิทธิ์ที่คุณพึงได้รับอย่างเปิดเผยตามสัญญานี้

ซอฟท์แวร์ของบุคคลที่สาม (ตัวอย่างเช่น ไลบรารี่ซึ่งมีซอฟท์แวร์ที่เปิดให้ใช้งานฟรี) รวมทั้งที่อยู่ในบริการของ Spotify นั้นเป็นสิทธิการใช้งานที่มอบให้แก่คุณ ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้สัญญาฉบับนี้หรือข้อกำหนดเรื่องการให้สิทธิ์เข้าใช้งานในไลบรารี่ซอฟท์แวร์ของบุคคลที่สามอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังที่ได้เผยแพร่ไว้้ในหัวข้อความช่วยเหลือ (help) หรือ การตั้งค่า (setting) บนไคลเอ็นต์เดสก์ท็อปและแบบเคลื่อนที่ และ/หรือบนเว็บไซต์ของเรา

5 แอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม

บริการของ Spotify ได้รวมเข้ากับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม เว็บไซต์ และบริการ ("แอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม") เพื่อที่คุณจะได้ใช้งานเนื้อหา ผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการของ Spotify ได้ แอปพลิเคชันของบุคคลที่สามเหล่านี้อาจมีข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งาน และนโยบายความเป็นส่วนตัวของตนเอง ดังนั้นการใช้งานแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามโดยคุณเหล่านี้ก็ย่อมอยู่ภายใต้การควบคุมและขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขตลอดจนนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ว่านั้นด้วย คุณเข้าใจและเห็นชอบว่า Spotify ไม่ได้รับรอง และไม่รับผิดชอบ หรือรับผิดต่อพฤติกรรม คุณลักษณะ หรือเนื้อหาที่บรรจุอยู่ในแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม หรือต่อธุรกรรมใด ๆ ซึ่งคุณอาจเข้าไปมีส่วนร่วมกับผู้ให้บริการแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามดังกล่าวนั้น

6 เนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้งาน

ผู้ใช้งานของ Spotify อาจโพสต์ อัปโหลด และ/หรือร่วมแบ่งปัน (“โพสต์”) เนื้อหาให้กับ "บริการนี้" (ซึ่งอาจรวมถึง รูปภาพ เนื้อหา ข้อความ ข้อมูล รายการรวมเพลย์ลิสต์ และ/หรือเนื้อหาประเภทอื่น ๆ เป็นต้น) (“เนื้อหาของผู้ใช้งาน”) เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย "เนื้อหาของผู้ใช้งาน" นั้นรวมถึงเนื้อหาที่โพสต์ลงในชุมชนแห่งความช่วยเหลือของ Spotify ไว้ด้วย เช่นเดียวกับส่วนอื่นใดของบริการของ Spotify

คุณได้ให้สัญญาว่า ในเรื่องเกี่ยวกับเนื้อหาของผู้ใช้งานที่คุณได้โพสต์ลง Spotify นั้น (1) คุณมีสิทธิ์ที่จะโพสต์เนื้อหาของผู้ใช้งานดังกล่าวนั้น (2) เนื้อหาของผู้ใช้งานดังกล่าวนั้น หรือ เนื้อหาที่ Spotify ใช้งานภายใต้ข้อกำหนดของสัญญานี้ ไม่ได้ละเมิดต่อข้อบังคับของสัญญา กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือทรัพย์สินทางปัญญา (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงลิขสิทธิ์) การโฆษณาประชาสัมพันธ์ บุคลิกลักษณะ หรือสิทธิ์อื่น ๆ ของผู้อื่น หรือบ่งบอกเป็นนัยถึงความเกี่ยวข้อง หรือการให้การรับรองโดยคุณหรือเนื้อหาของผู้ใช้งานของคุณ โดย Spotify หรือศิลปิน วงดนตรี ค่ายเพลง นิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา โดยปราศจากหนังสือยินยอมอย่างชัดแจ้งจากบุคคลหรือนิติบุคคลนั้น ๆ

Spotify อาจติดตาม ตรวจสอบ หรือแก้ไขเนื้อหาของผู้ใช้งาน แต่ไม่ได้เป็นข้อผูกมัดที่ต้องกระทำ ในทุกกรณี Spotify ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการลบหรือปิดไม่ให้เข้าถึงซึ่งเนื้อหาของผู้ใช้งานใด ๆ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดหรือไม่มีเหตุผลก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เนื้อหาของผู้ใช้งานซึ่ง ด้วยดุลยพินิจของ Spotify แต่เพียงฝ่ายเดียวเห็นว่าเป็นเนื้อหาที่ละเมิดต่อสัญญา Spotify อาจดำเนินการใด ๆ โดยไม่แจ้งเตือนล่วงหน้าต่อคุณหรือบุคคลที่สาม การลบหรือปิดไม่ให้เข้าถึงเนื้อหาของผู้ใช้งานนั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเราแต่เพียงฝ่ายเดียวและเราไม่สัญญาว่าจะลบหรือปิดไม่ให้เข้าถึงเนื้อหาของผู้ใช้งานชิ้นใดเป็นการเจาะจง

คุณรับผิดชอบต่อเนื้อหาผู้ใช้งานทั้งหมดที่คุณเป็นผู้โพสต์แต่เพียงผู้เดียว Spotify ไม่ผิดชอบต่อเนื้อหาผู้ใช้งานหรือให้การรับรองความเห็นส่วนบุคคลใด ๆ ก็ตามที่อยู่ในเนื้อหาของผู้ใช้งาน คุณให้ความยินยอมว่า หากมีผู้หนึ่งผู้ใดเรียกร้องสิทธิหรือฟ้องร้อง SPOTIFY ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของผู้ใช้งานที่คุณได้โพสต์ ภายใต้ขอบเขตที่ได้รับอนุญาตของกฎหมายภายในท้องถิ่น คุณจะต้องยอมชดใช้ค่าเสียหายและปกป้อง SPOTIFY จากความเสียหาย การสูญเสีย และค่าใช้จ่ายทุกประเภททั้งหมด (รวมถึงค่าธรรมเนียมทนายความและค่าใช้จ่ายอื่น) อันเกิดจากการเรียกร้องสิทธิจากความเสียหายนั้น

7 สิทธิ์ที่คุณมอบให้แก่เรา

เพื่อเป็นการตอบแทนสำหรับสิทธิ์ที่เรามอบให้แก่คุณภายใต้สัญญานี้ คุณได้มอบสิทธิ์แก่เรา (1) ในการยินยอมให้บริการของ Spotify ใช้หน่วยประมวลผลกลาง แบนด์วิดท์ ฮาร์ดแวร์ที่เก็บข้อมูลบนอุปกรณ์ของคุณ เพื่อให้สามารถดำเนินการให้การบริการต่อไป (2) ในการเสนอโฆษณาและข้อมูลอื่น ๆ แก่คุณ (3) ในการอนุญาตให้หุ้นส่วนธุรกิจของเราทำเช่นเดียวกัน ในเนื้อหาส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการของ Spotify เนื้อหาที่คุณดูซึ่งรวมถึงส่วนที่เลือกและการแทนที่ อาจได้รับอิทธิพลจากการตัดสินใจทางธุรกิจ รวมถึงข้อตกลงกับบุคคลที่สาม เนื้อหาบางส่วนที่ Spotify ได้สิทธิ์ใช้งานมาหรือได้รับมา (อาทิ พ็อดคาส์ท) อาจมีโฆษณาติดมาด้วยเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหา ในกรณีที่ว่านั้น Spotify จะเผยแพร่เนื้อหานั้นแก่คุณเพื่อการใช้งานโดยไม่เปลี่ยนแปลงใด ๆ

หากคุณให้ความคิดเห็น ให้แนวคิด หรือข้อเสนอแนะใด ๆ แก่ Spotify ซึ่งเกี่ยวกับบริการหรือเนื้อหาของ Spotify (“ความคิดเห็น”) คุณได้รับทราบแล้วว่าความคิดเห็นนั้นไม่เป็นความลับ และคุณอนุญาตให้ Spotify ใช้งานความคิดเห็นนั้นได้โดยไม่มีข้อจำกัดและไม่มีการจ่ายเงินให้กับคุณ ความคิดเห็นนั้นถือว่าเป็นประเภทหนึ่งของเนื้อหาของผู้ใช้งาน

คุณได้ให้สิทธิ์แก่ Spotify โดยไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียว ถ่ายโอนได้ โอนช่วงสิทธิ์ได้ ไม่มีค่าลิขสิทธิ์ แบบถาวร (หรือ ในเขตอำนาจศาลซึ่งเงื่อนไขเช่นนี้ไม่อนุญาต คือระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาตามสัญญานี้บวกเพิ่มอีกยี่สิบ (20) ปี) เพิกถอนไม่ได้ ได้รับชำระเงินเต็มจำนวน และความสามารถในการใช้งานทั่วโลก ซึ่งสิทธิในการใช้ ทำซ้ำ เผยแพร่สู่สาธารณะ (อาทิ การแสดง หรือจัดแสดง) ตีพิมพ์ แปล แก้ไข สร้างงานที่ต่อเนื่องจาก และแจกจ่าย ซึ่งเนื้อหาของผู้ใช้งานของคุณ เพียงบางส่วนหรือทั้งหมด ซึ่งมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับ "บริการนี้" ผ่านสื่อกลางรูปแบบใดก็ตาม ทั้งแสดงแบบเดี่ยวหรือนำไปผสมผสานกับเนื้อหาหรือสื่ออื่น ๆ ไม่ว่าจะด้วยรูปแบบ วิธีการ หรือเทคโนโลยีใดก็แล้วแต่ ทั้งที่ได้รับทราบแล้วขณะนี้ หรือสร้างขึ้นหลังจากนี้ก็ตาม นอกเหนือจากสิทธิ์ซึ่งมอบให้ในที่นี้อย่างเฉพาะเจาะจงแล้ว คุณยังคงความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ทั้งหมด รวมถึงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาในเนื้อหาของผู้ใช้งาน ภายในขอบเขตที่เหมาะสมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้ทำได้ คุณตกลงที่จะสละ "สิทธิ์ทางศีลธรรม" (หรือสิทธิ์ที่เท่าเทียมกันภายใต้กฎหมายที่นำมาบังคับใช้) เช่น สิทธิ์ของคุณในการถูกระบุว่าเป็นผู้เขียนของเนื้อหาของผู้ใช้งาน ซึ่งรวมถึงความคิดเห็น และสิทธิ์ของคุณในการตอบโต้คำวิจารณ์ในทางเสียหายที่มีต่อเนื้อหาของผู้ใช้งานนั้น

8 คำแนะนำสำหรับผู้ใช้งาน

Spotify เคารพในสิทธิ์ซึ่งทรัพย์สินทางปัญญา และคาดหวังว่าคุณจะดำเนินการเช่นกัน เราได้กำหนดกฎเกณฑ์พื้นฐานสองสามประการเพื่อให้คุณได้ปฏิบัติตามเมื่อใช้ "บริการนี้" เพื่อที่จะมั่นใจได้ว่า Spotify จะสร้างความเพลิดเพลินให้กับทุกคน โปรดปฎิบัติตามกฎเกณฑ์ดังต่อไปนี้และสนับสนุนให้ผู้ใช้งานรายอื่นทำเช่นเดียวกัน

รายการต่อไปนี้เป็นสิ่งที่ห้ามกระทำไม่ว่าจะด้วยเหตุผลประการใดก็ตาม นั่นคือ:

 • การคัดลอก, การเผยแพร่ซ้ำ, ผลิตซ้ำ, “ริปปิ้ง”, การบันทึก, การถ่ายโอน, การแสดงหรือจัดแสดงออกสู่สาธารณะ, การออกอากาศ, หรือเผยแพร่ออกสู่สาธารณะ ซึ่งบริการของ Spotify หรือเนื้อหาส่วนใดก็ตาม หรือการใช้บริการของ Spotify หรือเนื้อหาโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเปิดเผยไว้ในสัญญาฉบับนี้หรือตามกฎหมายที่นำมาบังคับใช้ หรือเป็นการกระทำที่ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา (เช่น ลิขสิทธิ์) ในบริการของ Spotify หรือเนื้อหาทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน
 • การใช้บริการของ Spotify เพื่อนำเข้าหรือคัดลอกไฟล์ท้องถิ่นใด ๆ ซึ่งคุณไม่มีสิทธิ์ทางกฎหมายที่จะนำเข้าข้อมูลหรือคัดลอกด้วยวิธีนี้
 • การถ่ายโอนสำเนาของเนื้อหาที่ถูกแคช (cached) จากอุปกรณที่ไม่ได้รับอนุญาตไปยังอุปกรณ์อื่นไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตามแต่
 • กระทำวิศวกรรมย้อนกลับ (reverse-engineering), การแปลกลับ (decompliing), การถอดแยกกลุ่มข้อมูล (disassembling), การปรับแต่ง หรือสร้างงานสร้างสรรค์ต่อเนื่อง บนพื้นฐานของบริการของ Spotify หรือเนื้อหา หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ที่ได้กล่าวมา เว้นแต่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่นำมาใช้บังคับ
 • หลีกเลี่ยงที่เทคโนโลยีใด ๆ ซึ่ง Spotify และผู้ให้สิทธิ์ใช้งานแก่บริษัท หรือบุคคลที่สาม ได้นำมาใช้เพื่อปกป้องเนื้อหาหรือบริการ
 • จำหน่าย, ให้เช่า, อนุญาตให้ใช้ หรือให้เช่าใช้บริการของ Spotify หรือเนื้อหาทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใด
 • หลีกเลี่ยงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านเขตแดนที่ Spotify หรือผู้ให้สิทธิ์การใช้งานแก่บริษัทนำมาใช้ปฏิบัติ
 • เพิ่มจำนวนการเล่นเพลงโดยการลวงระบบ หรือเข้าไปปั่นระบบ "บริการนี้" โดยใช้สคริปต์หรือกระบวนการอัตโมมัติอื่น ๆ
 • ลบหรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาการแจ้งเตือนเรื่องลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นซึ่งรวมอยู่ในหรือมอบให้ผ่านบริการของ Spotify (รวมถึงที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการปลอมแปลง หรือเปลี่ยนการระบุความเป็นเจ้าของ หรือแหล่งที่มาของเนื้อหาใด ๆ)
 • ให้รหัสผ่านของคุณแก่บุคคลอื่น หรือการใช้ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านของผู้อื่น
 • “การรวบรวม” บริการของ Spotify หรือใช้ช่องทางอัตโนมัติอื่น ๆ (รวมถึง bots, scrapers และ spiders) เพื่อเก็บข้อมูลจาก Spotify หรือ
 • การขายบัญชีผู้ใช้หรือเพลย์ลิสต์ หรือยอมรับเงินชดเชย หรือความช่วยเหลือทางการเงิน หรือเพื่อจูงใจชื่อของบัญชี หรือเพลย์ลิสต์ หรือเนื้อหาที่รวมอยู่ในบัญชีหรือเพลย์ลิสต์

โปรดเคารพต่อ Spotify เจ้าของเนื้อหา และผู้ใช้งานอื่น ๆ ของบริการของ Spotify อย่าเข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมใด ๆ โพสต์เนื้อหาของผู้ใช้งาน หรือลงทะเบียนและ/หรือใช้ชื่อผู้ใช้งาน ซึ่งมีเนื้อความสำคัญที่มีลักษณะดังนี้:

 • น่าขุ่นเคือง, ด่าทอ, หมิ่นประมาท, อนาจาร, ข่มขู่ หรือหยาบโลน
 • ผิดกฎหมาย หรือจงใจส่งเสริมให้กระทำหรือประพฤติผิดกฎหมายไม่ว่าลักษณะใด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิ์ส่วนบุคคล หรือกรรมสิทธิ์ทั้งของ Spotify หรือของบุคคลที่สาม
 • ประกอบด้วยรหัสผ่านของคุณ หรือประกอบด้วยรหัสผ่านของผู้ใช้งานรายอื่นอย่างจงใจ หรือประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามอย่างจงใจ หรือตั้งใจที่จะร้องขอข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว
 • รวมเอาเนื้อหาที่เป็นอันตราย อย่างเช่น malware, Trojan horse หรือไวรัส หรือเข้าไปขัดขวางการเข้าถึง "บริการนี้" ของผู้ใช้รายอื่น
 • ตั้งใจที่กระทำหรือทำการล้อเลียนหรือกลั่นแกล้งผู้ใช้รายอื่น
 • ลอกเลียนแบบ หรือให้ข้อมูลความสัมพันธ์ที่เป็นเท็จระหว่างคุณกับผู้ใช้รายอื่น บุคคล หรือนิติบุคคลอื่น หรือฉ้อฉล ปลอมแปลง หลอกลวง หรือทำให้เข้าใจผิด
 • ใช้ช่องทางอัตโนมัติเพื่อโปรโมทเนื้อหาที่เป็นเท็จ
 • เข้าไปพัวพันกับการส่งเมลที่ไม่ได้เชื้อเชิญจำนวนมาก หรือเมลในรูปแบบอื่น ๆ ของสแปม (“สแปม”) เมลขยะ จดหมายลูกโซ่ หรือที่คล้ายกันนี้ ซี่งรวมถึงที่ผ่านกล่องจดหมายของ Spotify
 • เข้าไปพัวพันกับกิจกรรมทางการค้าหรือการขาย อาทิ การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การประกวด การชิงโชค หรือธุรกิจแบบปิรามิด ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตเป็นการเปิดเผยจาก Spotify
 • เชื่อมโยงกับ อ้างอิงถึง หรือโปรโมทผลิตภัณฑ์เพื่อการค้าหรือบริการยกเว้นแต่ที่ได้รับอนุญาตอย่างเปิดเผยกับ Spotify
 • แทรกแซงหรือขัดขวางบริการของ Spotify ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด เข้าไปก่อกวน การละเมิด หรือพยายามที่จะทดสอบ สแกน หรือทดสอบความอ่อนแอของบริการหรือระบบคอมพิวเตอร์ของ Spotify รวมทั้งเครือข่าย กฎเกณฑ์การใช้งาน หรือแม้กระทั่งองค์ประกอบด้านความปลอดภัยของ Spotify ตลอดจนมาตรการตรวจสอบความถูกต้อง หรือมาตรการการคุ้มครองอื่นใดที่นำมาใช้กับบริการ เนื้อหา ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน หรือ
 • ขัดแย้งกับสัญญานี้ ตามการพิจารณาของ Spotify

คุณรับรู้และยอมรับว่า การโพสต์เนื้อหาของผู้ใช้งานดังกล่าวใด ๆ อาจส่งผลให้บัญชี Spotify ของคุณถูกยกเลิกหรือถูกระงับในทันทีได้ คุณยังยอมรับอีกด้วยว่า Spotify สามารถเรียกคืนชื่อผู้ใช้งานของคุณได้ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม

โปรดใช้ความระมัดระวังเกี่ยวกับวิธีการใช้งานบริการของ Spotify และสิ่งที่คุณแบ่งปัน บริการของ Spotify ได้รวมเอาคุณลักษณะการใช้งานบนโซเชียลและการโต้ตอบ ที่มีความสามารถในการโพสต์เนื้อหาของผู้ใช้ การแชร์เนื้อหา และการเผยแพร่ข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับคุณสู่สาธารณะได้ จำไว้เสมอว่าข้อมูลที่ถูกแชร์หรือถูกนำไปเผยแพร่ในที่สาธารณะนั้น อาจถูกนำไปใช้หรือแชร์ซ้ำโดยผู้ใช้งานรายอื่นหรือข้ามเว็บ ดังนั้นโปรดใช้งาน Spotify ด้วยความระมัดระวัง และใส่ใจการตั้งค่าบัญชีของคุณ Service ไม่รับผิดชอบต่อการเลือกโพสต์ข้อมูลใด ๆ บน "บริการนี้"

รหัสผ่านของคุณนั้นปกป้องบัญชีผู้ใช้ของคุณ และคุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการรักษารหัสผ่านให้เป็นความลับและปลอดภัย คุณเข้าใจว่าตนเองเป็นผู้รับผิดชอบในการใช้ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านบน "บริการนี้" ทั้งหมด หากชื่อผู้ใช้งานหรือรหัสผ่านของคุณสูญหายหรือถูกขโมยไป หรือหากคุณเชื่อว่ามีการเข้าถึงบัญชีของคุณจากบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับอนุญาต โปรดแจ้งให้เราทราบโดยทันที และเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณทันทีที่ทำได้

9 การฝ่าฝืนและการรายงานเนื้อหาของผู้ใช้งาน

Spotify เคารพสิทธิ์ของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา หากคุณเชื่อว่าเนื้อหาใดก็ตามได้ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิ์อื่นใดของคุณ ดูที่ นโยบายด้านลิขสิทธิ์ของ Spotify หาก Spotify ได้รับการแจ้งจากผู้ถือลิขสิทธิ์ว่าเนื้อหาใด ๆ ไปละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น Spotify อาจดำเนินการกับผู้ที่ให้ข้อมูลนั้นโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ตามดุลยพินิจโดยเด็ดขาดของบริษัท หากผู้ที่ให้ข้อมูลเชื่อว่าเนื้อหาดังกล่าวไม่ได้ละเมิดสิทธิ ผู้ให้ข้อมูลนั้นก็อาจส่งหนังสือชี้แจงกลับมายัง Spotify พร้อมด้วยคำขอให้กู้คืนเนื้อหาที่ถูกลบออกไป

หากคุณเชื่อว่าเนื้อหาใดไม่ได้สอดคล้องตรงตาม คำแนะนำสำหรับผู้ใช้งาน โปรดกรอกรายละเอียดใน แบบฟอร์มแจ้งเตือน

10 ข้อจำกัดและการปรับเปลี่ยนของการบริการ

Spotify จะใช้ความเพียรพยายามอย่างสมเหตุผลในการคงไว้ซึ่งบริการของ Spotify อย่างไรก็ตามปัญหาด้านเทคนิคหรือด้านการซ่อมบำรุงอาจเกิดขึ้นได้ในบางครั้งคราว อันจะส่งผลให้เกิดการหยุดชะงักชั่วคราว ภายในขอบเขตที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายซึ่งนำมาใช้บังคับ Spotify ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุง หรือหยุดให้บริการฟังก์ชั่นและคุณลักษณะของบริการของ Spotify ทั้งชั่วคราวและถาวร ทั้งตามกำหนดเวลาหรือได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะแจ้งเตือนก่อนหรือไม่ โดยไม่ต้องรับผิดชอบต่อการหยุดชะงัก การปรับปรุงแก้ไข หรือการหยุดให้บริการของ Spotify หรือฟังก์ชั่นหรือคุณลักษณะของบริการ เว้นแต่กฎหมายกำหนดห้ามไว้ โดยไม่คำนึงถึงข้อความก่อนหน้านี้ หากคุณได้จ่ายค่าธรรมเนียมล่วงหน้าสำหรับบริการบอกรับสมาชิกแบบจ่ายเงิน ซึ่ง Spotify ได้หยุดให้บริการเป็นการถาวรก่อนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาที่จ่ายล่วงหน้า (อธิบายในหัวข้อ การชำระเงิน การยกเลิก และระยะไตร่ตรอง) Spotify จะคืนเงินส่วนที่ชำระมาแล้วสำหรับระยะเวลาที่จ่ายล่วงหน้า หลังจากหยุดให้บริการดังกล่าว คุณเข้าใจ เห็นชอบ และยอมรับว่า Spotify ไม่มีข้อผูกพันในการรักษาไว้ สนับสนุน อัปเกรด หรืออัปเดท "บริการนี้" หรือมอบเนื้อหาเฉพาะใด ๆ ทั้งหมดผ่าน "บริการนี้" หัวข้อนี้จะมีผลใช้บังคับภายในขอบเขตที่อนุญาตโดยกฎหมายที่นำมาใช้บังคับ Spotify และ/หรือเจ้าของเนื้อหาใด ๆ อาจมีการลบเนื้อหาอยู่เสมอเป็นระยะ ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ หากกระทำในขอบเขตที่อนุญาตโดยกฎหมายที่นำมาใช้บังคับ

11 บัญชีของแบรนด์

หากคุณสร้างบัญชี Spotify ในนามของบริษัท องค์กร นิติบุคคล หรือแบรนด์ ("แบรนด์" และบัญชีดังกล่าว "บัญชีของแบรนด์") คำว่า "คุณ" และ "ของคุณ" ซึ่งใช้ตลอดสัญญาทั้งฉบับนี้ ให้ใช้กับทั้งคุณและแบรนด์ ตามที่เหมาะสม

ถ้าคุณเปิดบัญชีของแบรนด์ คุณรับรองและรับประกันว่า คุณมีอำนาจในการให้การอนุญาตและสิทธิอนุญาตทั้งหมดที่ได้ระบุไว้ในสัญญานี้ และมีอำนาจในการผูกพักแบรนด์กับสัญญานี้

11.1 การติดตาม

แบรนด์จะสามารถติดตามผู้ใช้ซึ่งได้ติดตามแบรนด์ก่อน และแบรนด์ไม่อาจดำเนินการใด ๆ ซึ่งบ่งบอกถึงการรับรองหรือความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์และผู้ใช้ที่ถูกติดตาม เว้นแต่แบรนด์ได้รับสิทธิ์ต่างหากเพื่อบ่งบอกถึงการรับรองนั้น เมื่อ Spotify ร้องขอ ภายใต้ดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว แบรนด์จะต้องยกเลิกการติดตามผู้ใช้

11.2 การรับฟัง

แบรนด์อาจไม่ดำเนินการสตรีมมีเดีย

11.3 การส่งข้อความ

แบรนด์อาจส่งข้อความไปหาผู้ใช้เฉพาะรายที่ส่งข้อความมาหาแบรนด์ก่อน

11.4 เพลย์ลิสต์ของแบรนด์และการแชร์

แบรนด์จะต้องไม่สร้างหรือแชร์เพลย์ลิสต์ของ Spotfy ซึ่งบ่งบอกถึงการรับรองหรือความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์และศิลปินหรือฝ่ายอื่นใด ทั้งนี้ไม่ว่าจะอยู่ในบริการของ Spotify หรือที่อื่นก็ตามแต่ เว้นแต่แบรนด์ได้รับสิทธิ์ต่างหากเพื่อบ่งบอกถึงการรับรองนั้น แบรนด์อาจต้องศึกษา คำแนะนำเกี่ยวกับเพลย์ลิสต์สำหรับแบรนด์ ของ Spotify

12 ชุมชนแห่งความช่วยเหลือของ Spotify

ชุมชนแห่งความช่วยเหลือของ Spotify เป็นสถานที่ที่จะได้สนทนา และแลกเปลี่ยนข้อมูล เคล็ดลับ และสาระที่เกี่ยวกับบริการของ Spotify ในการเข้าใช้ชุมชนแห่งความช่วยเหลือของ Spotify คุณต้อง (1) มีบัญชี Spotify อยู่แล้ว (2) ยืนยันความถูกต้องบัญชี Spotify ของคุณ เพื่อใช้งานในชุมชนแห่งความช่วยเหลือ (“บัญชี Spotify Support”) คำแนะนำเพื่อสร้างบัญชี Spotify Support พบได้บนหน้าลงทะเบียนเข้าร่วมชุมชน นอกเหนือจากสัญญานี้ คุณยังยินยอมที่จะปฏิบัติตาม คำแนะนำสำหรับชุมชนแห่งความช่วยเหลือ ของ Spotify ซึ่งเมื่อคุณลงทะเบียนคุณจะได้รับ ( “คำแนะนำสำหรับชุมชนแห่งความช่วยเหลือ”) เมื่อใช้งานชุมชนแห่งความช่วยเหลือของ Spotify หากคุณไม่เห็นชอบกับสัญญานี้หรือคำแนะนำสำหรับชุมชนแห่งความช่วยเหลือ คุณก็ไม่สามารถใช้ชุมชนแห่งความช่วยเหลือของ Spotify ได้

12.1 บัญชี Spotify Support

ด้วยการสร้างบัญชี Spotify Support คุณได้ยืนยันว่า ข้อมูลใด ๆ ที่ใช้ลงทะเบียนซึ่งคุณส่งให้กับ Spotify นั้นเป็นจริง ถูกต้อง และครบถ้วน และคุณจะอัปเดทข้อมูลนั้นเพื่อที่จะให้ข้อมูลมีความทันสมัยเสมอ ห้ามมิให้นำข้อมูลต่อไปนี้เข้าไว้ในโปร์ไฟล์ของคุณโดยเด็ดขาด ซึ่งเป็นข้อมูลที่อาจแสดงให้เห็นว่าคุณคือพนักงานหรือผู้ดูแลระบบของ ​Spotify หรือแสดงท่าทีเสมือนพนักงานหรือผู้ดูแลระบบเมื่อมีการใช้งานชุมชนแห่งความช่วยเหลือของ Spotify คุณรับรู้และยอมรับว่า Spotify อาจลบหรือเรียกคืนชื่อผู้ใช้งานของคุณได้ตลอดเวลา หาก Spotify ได้พิจารณาและตัดสินใจด้วยดุลยพินิจโดยเด็ดขาดของบริษัทแล้วเห็นว่าการกระทำดังกล่าวนั้นไม่เหมาะสม

12.2 ไม่มีการสนับสนุนอย่างเป็นทางการ

เนื้อหาของผู้ใช้งาน หรือ เนื้อหาอื่น ๆ ที่พนักงานของ Spotify หรือผู้ควบคุมระบบ และ/หรือ ผู้แทนจากชุมชนแห่งความช่วยเหลือของ Spotify ได้โพสต์ลงนั้น ไม่อาจถูกนำมาตีความได้ว่าเป็นการสนับสนุนอย่างเป็นทางการจาก Spotify สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับความสนับสนุนอย่างเป็นทางการ ให้ดูหัวข้อ การช่วยเหลือลูกค้า เนื้อหาใด ๆ ที่มีให้หรือเผยแพร่ให้คุณรับทราบบนชุมชนแห่งความช่วยเหลือของ Spotify ซึ่งดำเนินการโดยพนักงานของ Spotify หรือผู้ควบคุมระบบ และ/หรือ ผู้แทนจากชุมชนแห่งความช่วยเหลือของ Spotify นั้นนำเสนอ "ตามสภาพจริง" โดยไม่มีการรับรองใด ๆ

คุณรับทราบว่า ความคิดเห็นที่เผยแพร่ในเนื้อหาของผู้ใช้งานบนชุมชนแห่งความช่วยเหลือของ Spotify นั้นมาจากผู้ที่ให้ความเห็นของเนื้อหาของผู้ใช้งานดังกล่าวเท่านั้น และไม่ได้สะท้อนความคิดเห็น หรือนโยบายใด ๆ ของ Spotify หรือเจ้าหน้าที่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้แทน กรรมการ บริษัทย่อย บริษัทในเครือ ซัพพลายเออร์ หรือผู้ให้สิทธิใช้งานแก่บริษัท

12.3 โปรแกรมการให้รางวัล

ชุมชนแห่งความช่วยเหลือของ Spotify นั้นมีระบบการให้รางวัล โดยที่ Spotify อาจให้รางวัลผู้ใช้ โดยตัดสินจากจำนวนของ “Kudos” หรือคำยกย่องที่ได้รับ หรือคุณภาพของคำตอบจากผู้ใช้งาน ทั้งนี้ขึ้นกับดุลยพินิจของบริษัทเพียงฝ่ายเดียว คุณเห็นชอบด้วยที่จะมอบ Kudos แก่ผู้ใช้งานรายอื่น (และไม่ใช่ตัวคุณเอง) และต่อเมื่อสมควรที่จะให้ และห้ามไม่ให้พยายามจะเข้าไปดำเนินการกับระบบการให้รางวัล เช่น การสร้างบัญชีผู้ใช้หลายบัญชี หรือการให้คำตอบปลอม คุณรับทราบว่า การตัดสินใจของ Spotify ในเรื่องการมอบรางวัลจะถือเป็นเด็ดขาดและมีผลผูกพัน

13 การช่วยเหลือลูกค้า

สำหรับการช่วยเหลือลูกค้าผู้ซึ่งมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบัญชีและด้านการชำระเงิน (“คำถามเพื่อช่วยเหลือลูกค้า”) โปรดส่งตั๋วไปยังแผนกบริการลูกค้า โดยใช้แบบฟอร์มการติดต่อแผนกบริการลูกค้า ซึ่งมีอยู่ในหัวข้อ เกี่ยวกับเรา (About Us) บนเว็บไซต์ของเรา เราจะพยายามอย่างเต็มความสามารถเพื่อตอบคำถามเพื่อช่วยเหลือลูกค้าทั้งหมด ภายในกรอบระยะเวลาที่สมควร แต่เราไม่สามารถรับรองหรือรับประกันได้ว่า คำถามเพื่อช่วยเหลือลูกค้าทั้งหมดจะได้รับคำตอบภายในระยะเวลาที่กำหนดเฉพาะ และ/หรือ เราจะสามารถตอบคำถามได้เป็นที่พอใจสำหรับลูกค้าหรือไม่

14 การควบคุมการส่งออก

ผลิตภัณฑ์ของ Spotify อาจอยู่ภายใต้กฎหมายและระเบียบเพื่อควบคุมการส่งออกและส่งออกซ้ำของสหรัฐฯ หรือกฎหมายที่คล้าย ๆ กันนี้ที่บังคับใช้ในเขตอำนาจพิจารณาคดีอื่น ๆ รวมถึงระเบียบ Export Administration Regulations (“EAR”) ซึ่งใช้งานโดยกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐฯ การคว่ำบาตรทางการค้าและเศรษฐกิจ ซึ่งใช้งานโดยสำนักงาน Office of Foreign Assets Control (“OFAC”) ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ และระเบียบ International Traffic in Arms Regulations (“ITAR”) ซึ่งใช้งานโดยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ คุณรับประกันว่า คุณ (1) ไม่ได้พำนักอยู่ในคิวบา, อิหร่าน, เกาหลีเหนือ, ซูดาน หรือซีเรีย และ (2) ไม่ได้เป็นบุคคลต้องห้ามตามที่ระบุไว้ในระเบียบข้อบังคับด้านบนทั้งหมด

คุณยินยอมที่จะปฏิบัติตามกฎและระเบียบควบคุมการส่งออกและการส่งออกซ้ำที่นำมาบังคับใช้ทั้งหมด รวมทั้ง EAR, การคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจตามคำสั่งของ OFAC, และ ITAR โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณได้ให้ความยินยอมที่จะไม่จำหน่าย, ส่งออก, ส่งออกซ้ำ, ถ่ายโอน, แปลง หรือจำหน่ายจ่ายโอนซึ่งผลิตภัณฑ์, ซอฟท์แวร์ หรือเทคโนโลยีใด ๆ ไม่ว่าจะทางตรงหรือโดยทางอ้อม (ซึ่งรวมถึง ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากหรือมีพื้นฐานจากเทคโนโลยีดังกล่าว) ที่ได้รับจาก Spotify ภายใต้สัญญานี้ ไปยังจุดหมายปลายทาง, นิติบุคคล หรือบุคคลที่ต้องห้ามตามกฎหมายหรือระเบียบที่นำมาใช้บังคับของสหรัฐฯ หรือภายใต้ขอบเขตอำนาจพิจารณาคดีอื่น ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นการล่วงหน้าจากหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจ ตามที่กำหนดโดยกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่กล่าวมาแล้วนั้น เงื่อนไขการควบคุมการส่งออกนี้มีผลตามกฎหมายแม้สัญญาจะสิ้นสุดหรือยกเลิกก็ตาม

15 การชำระเงิน การยกเลิก และระยะไตร่ตรอง

บริการบอกรับสมาชิกแบบจ่ายเงินสามารถซื้อได้โดยตรงจาก Spotify หรือซื้อผ่านบุคคลที่สาม เช่น บริษัทโทรศัพท์ ทั้งโดย (1) การจ่ายค่าธรรมเนียมสมาชิกเป็นรายเดือน หรือ (2) การจ่ายค่าบริการล่วงหน้าซึ่งให้คุณได้เข้าถึงบริการของ Spotify ตามระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น (“ระยะเวลาที่จ่ายล่วงหน้า”) หากคุณได้ซื้อบริการบอกรับสมาชิกแบบจ่ายเงินโดยใช้รหัส บริการบอกรับสมาชิกแบบจ่ายเงินล่วงหน้าของคุณจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติเมื่อระยะเวลาที่จ่ายล่วงหน้าจบสิ้นลง หรือเมื่อยอดเงินคงเหลือที่จ่ายล่วงหน้าไม่เพียงพอสำหรับจ่ายค่าบริการ

เมื่อคุณลงทะเบียนขอรับบริการบอกรับสมาชิกแบบจ่ายเงิน ทดลองใช้ หรือขอรหัสออนไลน์ คุณได้ให้ความยินยอมเพื่อเข้าสู่บริการ Spotify ระดับพรีเมียมโดยทันที หากคุณอาศัยอยู่ภายนอกสหรัฐอเมริกา และลงทะเบียนขอรับบริการบอกรับสมาชิกแบบจ่ายเงิน หรือขอรหัสออนไลน์ คุณอาจเปลี่ยนใจได้ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดหรือไม่มีเหตุผลก็แล้วแต่ และรับเงินคืนเต็มจำนวนเงินที่จ่ายมาแล้วทั้งหมด ภายในสิบสี่ (14) วัน นับจากวันแรกที่คุณลงทะเบียนสำหรับบริการที่เกี่ยวข้องกัน ("ระยะไตร่ตรอง") อย่างไรก็ตาม จะไม่มีการคืนเงินหากคุณได้เข้าถึงบริการ Spotify ไม่ว่าจะเวลาใดก็ตามในช่วงระยะไตร่ตรองนั้น

เว้นเสียแต่บริการบอกรับสมาชิกแบบจ่ายเงินได้ถูกซื้อในแบบระยะเวลาที่จ่ายล่วงหน้า การจ่ายเงินของคุณให้กับ Spotify จะต่ออายุเองโดยอัตโนมัติเมื่อระยะเวลาการสมัครสมาชิกสิ้นสุด เว้นเสียแต่คุณยกเลิกบริการบอกรับสมาชิกแบบจ่ายเงินผ่านหน้าเพจสมัครสมาชิกของคุณก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการเป็นสมาชิกรอบปัจจุบัน การยกเลิกจะมีผลทางกฎหมายหลังจากวันสุดท้ายของระยะเวลาการเป็นสมาชิกรอบปัจจุบัน และคุณจะถูกลดสถานะมาเป็นบริการฟรี อย่างไรก็ตาม หากคุณยกเลิกการชำระเงินหรือบริการบอกรับสมาชิกแบบจ่ายเงิน และ/หรือยกเลิกข้อตกลงใด ๆ ก็ตาม (1) ภายหลังจากคุณได้เข้าถึงบริการ Spotify ระหว่างช่วงระยะไตร่ตรอง หรือ (2) ภายหลังระยะไตร่ตรองสิ้นสุดลง (ถ้ามี) หรือ (3) ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการเป็นสมาชิกรอบปัจจุบัน เราจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกที่คุณได้จ่ายมาแล้ว วิธีการคืนเงินจะขึ้นอยู่กับวิธีการชำระเงิน

หากคุณประสงค์จะได้รับเงินคืนเต็มจำนวนเงินที่จ่ายมาแล้วทั้งหมดก่อนสิ้นสุดระยะไตร่ตรอง คุณต้อง ติดต่อ การช่วยเหลือลูกค้า

หากคุณซื้อบริการบอกรับสมาชิกแบบจ่ายเงินผ่านช่องทางบุคคลที่สาม การสมัครสมาชิกของคุณย่อมขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของข้อตกลงที่คุณมีกับบุคคลที่สามรายนั้นด้วย (นอกเหนือจากเงื่อนไขเหล่านี้) หากต้องการยกเลิกการสมัครสมาชิก คุณต้องยกเลิกโดยตรงกับบุคคลที่สามรายนั้น

ทั้งนี้ Spotify อาจเปลี่ยนแปลงราคาสำหรับบริการบอกรับสมาชิกแบบจ่ายเงิน, ระยะเวลาที่จ่ายล่วงหน้า (สำหรับระยะเวลาที่ยังไม่ได้จ่ายค่าบริการ) หรือรหัส เป็นบางครั้งคราว และจะแจ้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงราคาให้คุณได้ทราบล่วงหน้า และวิธีการตอบรับการเปลี่ยนแปลงนั้น หากจำเป็น การเปลี่ยนแปลงราคาสำหรับบริการบอกรับสมาชิกแบบจ่ายเงินจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่เริ่มต้นระยะเวลาการสมัครสมาชิกรอบถัดไป ภายหลังวันที่ที่ได้เปลี่ยนแปลงราคา ตามที่กฎหมายท้องถิ่นอนุญาต ให้ถือว่าคุณได้ยอมรับราคาใหม่ เมื่อยังคงใช้บริการของ Spotify ต่อ หลังจากการเปลี่ยนแปลงราคามีผลบังคับใช้ หากไม่เห็นชอบกับการเปลี่ยนแปลงราคา คุณย่อมมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงนี้ โดยยกเลิกการสมัครสมาชิกบริการของ Spotify ก่อนการเปลี่ยนแปลงราคาจะมีผลบังคับใช้ ดังนั้น ได้โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้อ่านการแจ้งเตือนเปลี่ยนแปลงราคาอย่างครบถ้วนแล้ว

16 ระยะเวลาและการยกเลิก

ข้อตกลงฉบับนี้จะยังคงนำมาใช้ได้จนกว่าจะถูกยกเลิกจากฝ่ายคุณหรือโดย Spotify อย่างไรก็ตาม คุณรับรู้และยอมรับว่าสิทธิอนุญาตจากคุณที่ให้โดยถาวรอันเชื่อมโยงกับเนื้อหาของผู้ใช้งาน ที่รวมความคิดเห็นด้วยนั้นไม่อาจเพิกถอนได้ และจะคงอยู่หลังจากสัญญาหมดอายุลงหรือสิ้นสุดลงไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม Spotify อาจยกเลิกสัญญาหรือระงับการเข้าถึงบริการของ Spotify ของคุณได้ตลอดเวลา รวมถึงในกรณีที่คุณได้ใช้งานหรือต้องสงสัยว่าจะใช้งานบริการ และ/หรือเนื้อหาของ Spotify โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือไม่ปฎิบัติตามสัญญานี้ หากทางคุณหรือ Spotify ยกเลิกสัญญานี้ หรือหาก Spotify ระงับการเข้าถึงบริการของ Spotify ของคุณ คุณยินยอมให้ Spotify ไม่ต้องรับผิดหรือรับผิดชอบต่อคุณ และ Spotify จะไม่คืนเงินจำนวนที่คุณได้จ่ายมาแล้ว ตามที่กฎหมายที่นำมาใช้บังคับอนุญาตให้ทำได้ หากต้องการทราบวิธีการยกเลิกบัญชี Spotify โปรดติตต่อเราผ่านแบบฟอร์มบริการลูกค้า ซึ่งหาได้บนหน้า About Us (เกี่ยวกับเรา) หัวข้อนี้จะมีผลใช้บังคับภายในขอบเขตที่อนุญาตโดยกฎหมายที่นำมาใช้บังคับ คุณสามารถยกเลิกสัญญานี้ได้ตลอดเวลา

หัวข้อ 6, 7, 8, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, และ 24 ในที่นี้ ตลอดจนหัวข้ออื่น ๆ ในสัญญาซึ่งชัดแจ้งหรือด้วยลักษณะของข้อความเอง จะยังคงต้องมีผลทางกฎหมายแม้จะหลังยกเลิกสัญญานี้แล้วก็ตาม และไม่ถูกถูกยกเลิก

17 การรับประกันและการปฏิเสธความรับผิดชอบ

เราเพียรพยายามที่จะมอบบริการที่ดีที่สุดที่เราสามารถให้ได้ แต่คุณต้องเข้าใจและเห็นชอบว่า บริการของ SPOTIFY นั้นนำเสนอ "ตามสภาพจริง" และ “เท่าที่มี” โดยไม่มีการรับประกันทั้งโดยชัดแจ้งและโดยนัย หรือเงื่อนไขใด ๆ คุณใช้งานบริการของ Spotify ด้วยความเสี่ยงของตนเอง ภายในขอบเขตที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้ทำได้ SPOTIFY และเจ้าของเนื้อหาทั้งหมดไม่รับรองและขอปฏิเสธความรับผิดชอบซึ่งการรับประกันหรือเงื่อนไขความพึงพอใจด้านคุณภาพ ความสามารถด้านการค้า ความสมบูรณ์ของวัตถุประสงค์เฉพาะ หรือการไม่ละเมิดสิทธิ ทั้ง SPOTIFY และเจ้าของเนื้อหาไม่รับประกันว่าบริการของ Spotify นี้ปลอดจากมัลแวร์หรือองค์ประกอบที่เป็นอัตรายอื่น ๆ นอกเหนือจากนั้น SPOTIFY ไม่รับรอง ส่งเสริม รับประกัน หรือรับผิดชอบต่อแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม (หรือเนื้อหาในนั้น) เนื้อหาของผู้ใช้งาน หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ถูกโฆษณาหรือนำเสนอโดยบุคคลที่สาม บนหรือผ่านบริการของ SPOTIFY หรือเว็บไซต์ที่มีไฮเปอร์ลิงก์ หรือที่มีแสดงอยู่บนป้ายประกาศหรือการโฆษณา คุณเข้าใจและเห็นชอบด้วยว่า SPOTIFY ไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อธุรกรรมใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นระหว่างคุณและบุคคลที่สามผู้ให้บริการแอปพลิเคชันบุคคลที่สาม หรือผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่ถูกโฆษณาบนหรือผ่านบริการของ SPOTIFY ด้วยการซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการผ่านสื่อกลางหรือภายใต้สภาพแวดล้อมใด ๆ ก็ตาม คุณควรใช้วิจารณญาณของตนเอง และใช้ความระมัดระวังเมื่อจำเป็น คำแนะนำหรือข้อมูลที่ได้จากคุณหรือจาก SPOTIFY ทั้งแบบปากเปล่าหรือข้อเขียน ไม่ควรจะก่อให้เกิดการรับประกันแทน SPOTIFY ในเรื่องนี้ เนื้อหาบางประการในหัวข้อนี้อาจไม่ถูกนำไปใช้ในเขตพิจารณาคดีบางแห่ง หากต้องห้ามโดยกฎหมายที่นำมาใช้บังคับ

sซึ่งจะไม่กระทบต่อสิทธิ์ตามกฎหมายในฐานะผู้บริโภคของคุณ

18 ข้อจำกัด

คุณเห็นชอบด้วยว่า ภายในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำได้ หนทางเยียวยาเพียงประการเดียวและเจาะจง เพื่อแก้ไขปัญหาหรือความไม่พึงพอใจบริการของ SPOTIFY ก็คือการถอดซอฟท์แวร์ของ SPOTIFY ออกจากอุปกรณ์คุณ และหยุดใช้งานบริการของ SPOTIFY ในเมื่อ SPOTIFY ไม่รับผิดชอบต่อแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามหรือเนื้อหาที่รวมอยู่ในนั้น และในเมื่อความสัมพันธ์ของคุณกับบุคคลที่สามดังกล่าวนั้นอาจอยู่ภายใต้การกำกับควบคุมของสัญญาต่างหากซึ่งคุณและบุคคลที่สามดังกล่าวได้ทำร่วมกัน ภายในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำได้ หนทางเยียวยาเพียงประการเดียวและเจาะจง ในส่วนที่เกี่ยวพันกับ SPOTIFY เพื่อแก้ไขปัญหาหรือความไม่พึงพอใจแอปพลิเคชันหรือเนื้อหาของบุคคลที่สาม ก็คือการถอดซอฟท์แวร์ของบุคคลที่สาม และ/หรือหยุดใช้งานบริการของใด ๆ ของบุคคลที่สามดังกล่าวเสีย

ภายในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำได้ ไม่ว่ากรณีใด SPOTIFY, เจ้าหน้าที่, ผู้ถือหุ้น, พนักงาน, ผู้แทน, กรรมการ, บริษัทย่อย, บริษัทในเครือ, ผู้สืบทอด, ผู้รับโอนสิทธิ์, ซัพพลายเออร์ หรือผู้ให้สิทธิ์ใช้งาน จะต้องรับผิดต่อ (1) ค่าความเสียหายทางอ้อม, ค่าความเสียหายพิเศษ, ค่าความเสียหายจากการผิดสัญญา, ค่าสินไหมทดแทน, ค่าปรับเพื่อลงโทษ, ค่าความเสียหายสืบเนื่อง (2) การสูญเสียจากการใช้งาน, สูญเสียข้อมูล, สูญเสียธุรกิจ หรือสูญเสียกำไร (ทั้งทางตรงและทางอ้อม) ทั้งหมดทั้งมวลเกิดขึ้นจากการใช้ หรือการไม่สามารถใช้งานบริการ SPOTIFY, แอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม หรือ เนื้อหาบนแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม ทั้งนี้โดยไม่คำนึงถึงทฤษฎีทางกฎหมาย โดยไม่คำนึงถึงว่า SPOTIFY ได้มีการเตือนให้ตระหนักถึงความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นหรือไม่ก็ตาม และแม้ว่าการเยียวยาจะไม่สนองตอบต่อวัตถุประสงค์ที่สำคัญ (3) ความรับผิดโดยรวมสำหรับการเรียกร้องความเสียหายอันเกี่ยวพันกับบริการของ SPOTIFY, แอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม หรือ เนื้อหาบนแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม นั้นมีจำนวนสูงกว่าที่คุณได้จ่ายให้กับ SPOTIFY ในระหว่างสิบสองเดือนแรกที่มีปัญหา ภายในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำได้

ไม่มีสาระสำคัญใดในสัญญานี้ที่จะลบล้างหรือจำกัดความรับผิดของ Spotify จากการฉ้อโกง การแถลงการอันเป็นเท็จเพื่อฉ้อฉล การเสียชีวิต หรือการบาดเจ็บทางกาย อันเกิดจากความประมาทเลินเล่อ และเกิดจากการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หากกฎหมายที่นำมาใช้บังคับกำหนดเช่นนั้น เนื้อหาบางประการในหัวข้อนี้อาจไม่ถูกนำไปใช้ในเขตพิจารณาคดีบางแห่ง หากต้องห้ามโดยกฎหมายที่นำมาใช้บังคับ

19 สิทธิ์ของบุคคลที่สาม

คุณรับรู้และยอมรับว่าผู้เป็นเจ้าของเนื้อหาและผู้กระจายข้อมูลบางราย (อย่างเช่นผู้ให้บริการแอปสโตร์) คือบุคคลที่ได้รับผลประโยชน์ตามสัญญานี้ และมีสิทธิ์บังคับตามสัญญานี้โดยตรงกับคุณ นอกเหนือจากที่ได้กำหนดไว้ในหัวข้อนี้ สัญญานี้ไม่ได้เขียนขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้สิทธิ์แก่ผู้หนึ่งผู้ใด ยกเว้นคุณและ Spotify และไม่ว่าในกรณีใดสัญญานี้จะไม่ให้สิทธิ์แก่บุคคลที่สามผู้ได้รับประโยชน์ ยิ่งไปกว่านั้น สิทธิ์ในการยกเลิก เพิกถอน หรือเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลง ละเว้น หรือระงับข้อพิพาทของสัญญานี้ไม่ได้อาศัยความเห็นชอบจากบุคคลอื่น

หากคุณดาวน์โหลดแอปจากแอปสโตร์ของ Apple, Inc. (“Apple”) หรือหากคุณกำลังใช้แอปบนอุปกรณ์ iOS คุณรับทราบว่าได้อ่าน ทำความเข้าใจ และให้ความเห็นชอบกับประกาศเกี่ยวกับ Apple ดังต่อไปนี้ สัญญานี้ทำขึ้นระหว่างคุณและ Spotify เท่านั้น ไม่ได้ทำกับ Apple และ Apple ไม่ต้องรับผิดชอบต่อบริการหรือเนื้อหาที่ระบุไว้ในสัญญา Apple ไม่มีข้อผูกมัดประการใดที่จะต้องดำเนินการซ่อมบำรุงและให้การบริการสนับสนุนอันเกี่ยวเนื่องกับ "บริการนี้" ในกรณีที่ "บริการนี้" ไม่อาจปฏิบัติตามข้อตกลงเรื่องการรับประกันที่นำมาใช้บังคับได้ คุณก็อาจแจ้งให้ Apple ทราบ และทาง Apple จะได้คืนเงินตามจำนวนที่ซื้อให้แก่คุณ และทั้งนี้ภายในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายซึ่งได้นำมาใช้บังคับอนุญาตให้ทำได้นั้น ทาง Apple เองนั้นก็ไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องรับผิดชอบในเรื่องใดก็ตามที่เกี่ยวเนื่องกับ "บริการนี้" Apple ไม่รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาการเรียกร้องค่าเสียหายของคุณ หรือบุคคลที่สามอันเกี่ยวข้องกับ "บริการนี้" หรือการครอบครอง และ/หรือ การใช้งาน "บริการนี้" รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง: (1) การเรียกร้องความรับผิดชอบในตัวผลิตภัณฑ์ (2) การเรียกร้องความเสียจากการที่ "บริการนี้" ไม่อาจปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและระเบียบที่นำมาบังคับใช้ (3) การเรียกร้องความเสียหายที่เกิดจากกฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภคหรือกฎหมายอื่นที่คล้ายกัน Apple ไม่รับผิดชอบในการสืบสวน ต่อสู้คดี ระงับข้อพิพาท หรือชำระหนี้จากการเรียกร้องค่าเสียหายของบุคคลที่สาม ซึ่ง "บริการนี้" และ/หรือการครอบครอง และ/หรือ การใช้งานแอปนี้ไปละเมิดสิทธิ์เหนือทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม คุณยินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขของบุคคลที่สามซึ่งนำมาใช้บังคับ เมื่อใช้ "บริการนี้" Apple และบริษัทย่อยของ Apple คือบุคคลที่สามผู้ได้รับประโยชน์ตามสัญญานี้ โดย Apple จะมีสิทธิ์ (และจะถือว่ายอมรับสิทธิ์แล้ว) ในการบังคับใช้สัญญานี้ต่อคุณ ในฐานะของบุคคลที่สามผู้ได้รับประโยชน์ ทันทีการยอมรับสัญญานี้ของคุณบังเกิดผล คุณรับรองและรับประกันในที่นี้ว่า (1) คุณไม่ได้อยู่ในประเทศต้องห้ามตามคำสั่งของรัฐบาลสหรัฐฯ หรือไม่ใช่ถูกพิจารณาจากรัฐบาลสหรัฐฯ ว่าเป็น “ประเทศที่สนับสนุนการก่อการร้าย" และ (2) คุณไม่ได้อยู่ในรายชื่อที่บุคคลต้องห้ามหรือควบคุมของรัฐบาลสหรัฐฯ

20 ข้อสัญญาเบ็ดเสร็จ

นอกเหนือจากที่ได้กำหนดไว้ในหัวข้อนี้ หรือเงื่อนไขอื่นใดที่คุณและ Spotify เห็นชอบร่วมกันโดยให้ทำลายลักษณ์อักษร ให้ถือเอาหนังสือสัญญานี้ว่าก่อให้เกิดสิทธิ์และอำนาจตามข้อกำหนดและเงื่อนไขซึ่งเกิดจากการเห็นชอบร่วมกันระหว่างคุณและ Spotify และให้ใช้แทนข้อตกลงก่อนหน้านี้ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสาระสำคัญของสัญญาฉบับนี้ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางวาจาก็ตาม

โปรดทราบว่า อย่างไรก็ตาม ลักษณะการใช้งานบริการของ Spotify ของคุณบางประการ อาจถูกบังคับควบคุมโดยข้อตกลงเพิ่มเติม ซึ่งอาจรวมถึง การเข้าถึงบริการของ Spotify จากการใช้งานบัตรของขวัญ หรือใช้งานฟรี หรือทดลองใช้ด้วยราคาที่มีส่วนลด เมื่อคุณแสดงตนพร้อมด้วยข้อเสนอการใชังานในลักษณะดังกล่าว คุณจะได้รับทราบเงื่อนไขเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง และคุณจะได้รับข้อเสนอที่จะยอมรับเงื่อนไขเพิ่มเติมเหล่านั้น เงื่อนไขเพิ่มเติมเหล่านั้นบางส่วนได้ถูก เขียนเอาไว้ในเว็บไซต์ของ Spotify หากมีความขัดแย้งที่ประนีประนอมกันไม่ได้ใด ๆ ระหว่างเงื่อนไขเพิ่มเติมและเงื่อนไขเดิมเหล่านี้แล้ว ให้ถือปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เพิ่มเติมมานั้น

21 การเป็นโมฆะเพียงบางส่วนและการสละสิทธิ์

เว้นแต่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญานี้ ข้อบังคับข้อหนึ่งข้อใดของสัญญาจะตกเป็นโมฆะหรือไม่มีอำนาจบังคับใช้ได้ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม หรือภายในขอบเขตใด การเป็นโมฆะหรือการไม่มีอำนาจบังคับใช้นั้นจะไม่มีผลต่อหรือให้ทำให้ข้อบังคับที่เหลือของสัญญานี้เป็นโมฆะหรือไม่มีอำนาจบังคับใช้ตามไปด้วยไม่ว่าในลักษณะใด ๆ และการบังคับใช้ข้อบังคับดังกล่าวจะต้องมีผลใช้ภายในขอบเขตที่อนุญาตตามกฎหมาย

การที่ Spotify หรือบุคคลที่สามผู้ได้รับประโยชน์ ไม่อาจทำให้สัญญานี้มีผลบังคับใช้ รวมทั้งข้อบังคับที่เกี่ยวข้องใด ๆ จะไม่เป็นการระงับซึ่งสิทธิ์ที่ Spotify หรือบุคคลที่สามผู้ได้รับผลประโยชน์ซึ่งสามารถบังคับใช้ได้พึงมี

22 การโอนสิทธิ์

Spotify อาจโอนสิทธิ์ที่มีตามสัญญาฉบับนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน อีกทั้ง Spotify อาจมอบหมายภาระผูกพันภายใต้สัญญานี้ของตนให้ผู้อื่นได้ คุณไม่อาจโอนสิทธิ์ตามสัญญาฉบับนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือถ่ายสิทธิ์หรือโอนสิทธิ์ช่วงของคุณภายใต้สัญญานี้ไปให้แก่บุคคลที่สาม

23 ค่าสินไหมทดแทน

ภายในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายซึ่งได้นำมาใช้บังคับอนุญาตให้ทำได้นั้น คุณจะต้องรับชดใช้แทนและปกป้อง SPOTIFY จากความเสียหาย การสูญเสีย และค่าใช้จ่ายทุกประเภท (รวมถึงค่าธรรมเนียมทนายความและค่าใช้จ่ายอื่น) อันเกิดจาก: (1) การละเมิดสัญญาของคุณ (2) เนื้อหาของผู้ใช้งานใด ๆ (3) กิจกรรมใด ๆ ที่คุณได้เข้าไปร่วมหรือผ่านบริการ Spotify (4) การประพฤติผิดกฎหมายหรือละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม

24 การเลือกข้อกฎหมาย การอนุญาโตตุลาการและสถานที่พิจารณาคดีตามกฎหมาย

24.1 กฎหมายที่นำมาใช้บังคับ / การพิจารณาคดี

เว้นแต่ที่ได้ระบุไว้ในข้อกฎหมายที่บังคับใช้ในรัฐสมาชิกของสหภาพยุโรป หรือเขตอำนาจพิจารณาคดีอื่น สัญญาฉบับนี้ (และข้อพิพาท/การเรียกร้องความเสียหายที่ไม่ได้ระบุในสัญญา ซึ่งเกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับสัญญา) นั้นอยู่ภายใต้กฎหมายของรัฐหรือประเทศที่ได้กำหนดไว้ด้านล่างนี้ โดยไม่คำนึงถึงการเลือกหรือความขัดกันของข้อกฎหมาย

นอกจากนี้ คุณและ Spotify เห็นชอบตามขอบเขตอำนาจศาลตามที่แสดงด้านล่างนี้ เพื่อระงับข้อพิพาท การเรียกร้องความเสียหาย หรือความขัดแย้งอันเกิดขึ้นโดยเกี่ยวพันกับสัญญานี้ (และข้อพิพาท/การเรียกร้องความเสียหายที่ไม่ได้ระบุในสัญญา ซึ่งเกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับสัญญา) (ในบางกรณี ซึ่งการพิจารณาคดีจะเป็นแบบ “exclusive” หมายความว่า ศาลในประเทศอื่นไม่สามารถพิจารณาคดีความได้ และมีขอบเขตอำนาจของศาล แต่ในกรณีอื่น หากเขตอำนาจของศาลเป็นแบบ "non-exclusive" หมายถึงศาลในประเทศอื่นอาจมีอำนาจในการตัดสินคดีได้ด้วยเช่นกัน ซึ่งรายละเอียดนี้ระบุไว้ในแผนผังด้วยเช่นกัน)

ประเทศ การเลือกข้อกฎหมาย ขอบเขตอำนาจศาล
โปแลนด์ อิตาลี กฎหมายของสวีเดน Exclusive; ศาลภายในประเทศ
ตุรกี กฎหมายของสวีเดน Non-exclusive; ศาลและศาลยุติธรรมทั่วไปในสาธารณรัฐตุรกี
บราซิล กฎหมายของบราซิล Exclusive; ศาลประจำรัฐและศาลของรัฐบาลกลางแห่งรัฐเซาเปาโล บราซิล
แคนาดา กฎหมายของรัฐออนแทริโอ Exclusive; ศาลของรัฐออนแทริโอ แคนาดา
สหรัฐฯ, อาร์เจนตินา, โบลิเวีย, ชิลี, โคลอมเบีย, คอสตาริกา, สาธารณรัฐโดมินิกัน, เอกวาดอร์, เอลซัลวาดอร์, กัวเตมาลา, ฮอนดูรัส, นิคารากัว, ปานามา, ปารากวัย, เปรู, อุรุกวัย รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐฯ Exclusive; ศาลประจำรัฐและศาลรัฐบาลกลางของซานฟรานซิสโกเคาน์ตี้, CA หรือ นิวยอร์ค, NY
เอสโตเนีย, ฮ่องกง, ลัตเวีย, ลิทัวเนีย กฎหมายของสวีเดน Non-exclusive; ศาลของสวีเดน
สเปน กฎหมายของสเปน Exclusive;ศาลสำหรับผู้บริโภคที่ปัจจุบันมีถิ่นพำนักในสเปน
ประเทศที่เหลือทั้งหมด กฎหมายของสวีเดน Exclusive; ศาลของสวีเดน

Spotify ไม่ยอมรับหลักจรรยาบรรณที่นำมาใช้บังคับโดยเกี่ยวข้องกับบริการที่มอบให้ภายใต้สัญญานี้

24.2 การละเว้นไม่ดำเนินคดีความแบบกลุ่ม

เมื่อได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายซึ่งนำมาใช้บังคับ คุณและ SPOTIFY เห็นชอบร่วมกันว่า แต่ละฝ่ายจะยื่นข้อเรียกร้องขอรับการชดเชยจากอีกฝ่ายเฉพาะในความสามารถส่วนตนเท่านั้น และไม่ยื่นฟ้องร้องในฐานะโจทก์หรือเข้าร่วมเป็นสมาชิกในกลุ่มซึ่งมีเจตนาจะดำเนินคดีแบบกลุ่มหรือแบบมีผู้แทน เว้นแต่ทั้งคุณและ Spotify เห็นชอบร่วมกัน อนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดหรือกผู้พิพากษาไม่อาจที่จะเอากรณีการเรียกร้องความเสียหายของบุคคลคนเดียวนำมาพิจารณารวมกัน หรือตัดสินคดีในรูปแบบมีผู้แทนฟ้องหรือการฟ้องร่วม

24.3 การอนุญาโตตุลาการ

หากคุณอาศัยอยู่ ปฏิบัติงานใน มีสำนักงานใน หรือประกอบธุรกิจในขอบเขตอำนาจศาลซึ่งตามความในหัวข้อ 24.3 สามารถใช้บังคับได้ ข้อบังคับการอนุญาโตตุลาการดังต่อไปนี้ให้นำมาบังคับใช้แก่คุณ

24.3.1 การระงับข้อพิพาทและการอนุญาโตตุลาการ

คุณและ Spotify เห็นชอบว่าข้อพิพาท ข้อเรียกร้อง หรือความขัดแย้งระหว่างคุณและ Spotify ที่เกิดขึ้นโดยเกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกับข้อตกลงเหล่านี้ไม่ว่าจะทางหนึ่งทางใด หรือเกิดจากความสัมพันธ์ที่คุณมีกับ Spotify ในฐานะของผู้ใช้ "บริการนี้" (ไม่ว่าจะเกิดจากสัญญา, การละเมิด, ระเบียบข้อบังคับ, การฉ้อโกง, การตีความผิดพลาด หรือจะด้วยทฤษฎีทางกฎหมายประการใดก็ตาม และไม่ว่าการเรียกร้องความเสียหายนี้เกิดขึ้นระหว่าง หรือหลังจากยกเลิกข้อตกลงนี้แล้วหรือไม่ก็ตาม) จะได้รับการพิจารณาโดยการอนุญาโตตุลาการซึ่งจะมีผลผูกพันแต่ละบุคคลตามกฎหมาย การอนุญาโตตุลาการจะเป็นทางการน้อยกว่าการดำเนินคดีทางกฎหมายในศาลสถิตยุติธรรม ไม่มีผู้พิพากษาหรือคณะลูกขุนในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ และการที่ศาลพิจารณาคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการนั้นมีข้อจำกัด อาจมีการสืบหาข้อเท็จจริงที่น้อยกว่าในศาล อนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดต้องพิจารณาตามข้อตกลงนี้ และชี้ขาดเฉพาะกรณีความเสียหายเดียวกันและสั่งเยียวยาเช่นเดียวกับกระบวนการในศาล (รวมถึงค่าธรรมเนียมทนายความ) เว้นแต่อนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดไม่อาจจะออกคำสั่งแสดงสิทธิของโจทก์ หรือออกมาตรการคุ้มครองชั่วคราว อันจะเอื้อประโยชน์บุคคลหนึ่งบุคคลใด เว้นแต่คู่กรณีในกระบวนการอนุญาโตตุลาการเท่านั้น ข้อบังคับในกระบวนการอนุญาโตตุลาการนี้จะมีผลต่อไปแม้ข้อตกลงนี้สิ้นสุดลง

24.3.2 ข้อยกเว้น

ทั้งนี้ไม่ว่าเงื่อนไขที่ (24.3.1) ด้านบนจะเป็นเช่นไรก็ตาม ทั้งคุณและ Spotify ต่างเห็นชอบร่วมกันว่า ไม่ให้มีการยกเว้น ตัดสาระสำคัญใด ๆ ในที่นี่ หรือแม้แต่สิทธิ์ที่ทั้งสองฝ่ายพึงมีไม่ว่าจะในเวลาใด เพื่อที่จะ (1) ดำเนินคดีความส่วนบุคคลในศาลคดีมโนสาเร่ (Small Claims Court) (2) ดำเนินการบังคับคดีดังกล่าวผ่านหน่วยงานรัฐบาลกลาง รัฐ หรือเจ้าหน้าที่รัฐประจำท้องถิ่น ตามอำนาจที่จะดำเนินการได้ (3) ร้องต่อศาลให้ออกมาตรการคุ้มครองชั่วคราว หรือ (4) ยื่นฟ้องต่อศาลสถิตยุติธรรมเพื่อระงับข้อเรียกร้องในเรื่องการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

24.3.3 กฎของอนุญาโตตุลาการ

ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายคุณหรือเราก็อาจเป็นผู้ยื่นขอให้พิจารณาคดีด้วยอนุญาโตตุลาการได้ อนุญาโตตุลาการใด ๆ ระหว่างคุณและ Spotify จะต้องตัดสินและสิ้นสุดภายใต้กฎของอนุญาโตตุลาการแห่งสภาหอการค้านานาชาติ (International Chamber of Commerce หรือ “ICC”) ซึ่งต่อมาได้มีผลใช้บังคับ (“กฎ ICC”) โดยให้มีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดหนึ่งคนหรือเป็นองค์คณะโดยสอดคล้องกับกฎ ICC ซึ่งมีการแก้ไขเนื้อหาตามข้อตกลงเหล่านี้ และจะดำเนินการพิจารณาโดยสถาบัน International Court of Arbitration of the ICC

กระบวนการอนุญาโตตุลาการจะดำเนินการพิจารณาในภาษาอังกฤษ ยกเว้นแต่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อกฎหมายที่บังคับใช้ในรัฐสมาชิกของสหภาพยุโรป หรือเขตอำนาจพิจารณาคดีอื่น ทั้งนี้กำหนดให้นำข้อกฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐฯ มาใช้บังคับในกระบวนการอนุญาโตตุลาการเท่านั้น โดยมิให้คำนึงถึงตัวเลือกข้อกฎหมายอื่น หรือความขัดกันของข้อกฎหมาย

24.3.4 เวลาในการยื่นฟ้อง

การอนุญาโตตุลาการจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อมีการยื่นคำร้องให้มีการชี้ขาดข้อพิพาทภายในหนึ่ง (1) ปี หลังจากวันที่คู่กรณีฝ่ายซึ่งอ้างสิทธิ์เรียกร้องได้รับรู้หรือมีเหตุอันควรที่จะเชื่อว่าได้รับรู้ถึงการกระทำ การละเว้น หรือการละเมิด อันเป็นเหตุให้เป็นข้อเรียกร้องความเสียหาย และในระหว่างช่วงเวลานั้น ไม่มีการอ้างสิทธิ์ใด ๆ เพื่อเยียวยาความเสียหายตามข้อเรียกร้องนั้น หากกฎหมายที่เกี่ยวข้องห้ามการจำกัดระยะเวลาภายในหนึ่งปีเพื่อใช้สิทธิ์เรียกร้องความเสียหาย ดังนั้นแล้วการเรียกร้องความเสียหายต้องดำเนินการภายในระยะเวลาสั้นที่สุดซึ่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้ทำได้

24.3.5 หนังสือบอกกล่าว การดำเนินคดี

คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งซึ่งประสงค์จะให้มีการอนุญาโตตุลาการ ขั้นแรกต้องส่งหนังสือบอกกล่าวถึงความขัดแย้งให้กับอีกฝ่าย โดยส่งเป็นจดหมายลงทะเบียนหรือด้วยบริการ Federal Express (ต้องมีการเซ็นรับ) หรือในกรณีที่เราไม่ทราบที่อยู่สำหรับจัดส่งคำร้องให้กับคุณ ให้ส่งทางอีเมล ("หน้งสือบอกกล่าว") ที่อยู่สำหรับส่งหนังสือบอกกล่าวให้กับ Spotify คือ: Spotify, Attn: General Counsel, 45 W. 18th Street, 7th Floor, New York, New York 10011, USA. หนังสือบอกกล่าวนั้นต้อง (1) อธิบายถึงลักษณะและความเป็นมาของการเรียกร้องความเสียหายหรือข้อพิพาท (2) ระบุแนวทางการเยียวยาที่เจาะจงไว้แล้ว ("ข้อเรียกร้อง") เราเห็นชอบที่จะใช้วิถีทางพร้อมเจตนาโดยบริสุทธิ์ใจเพื่อแก้ไขการเรียกร้องความเสียหายระหว่างกันโดยตรง แต่หากไม่อาจบรรลุข้อตกลงดังกล่าวได้ภายในระยะเวลา 30 วัน หลังจากที่ได้รับหนังสือบอกกล่าว คุณหรือ Spotify สามารถยื่นเรื่องเพื่อขอเริ่มกระบวนอนุญาโตตุลาการ ระหว่างการอนุญาโตตุลาการ จำนวนเงินที่เสนอมาจากทางฝ่ายคุณหรือจาก Spotify เพื่อระงับข้อพิพาทจะต้องไม่มีการเปิดเผยแก่อนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาด จนกระทั่งอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดจะพิจารณาตัดสินและให้คำชี้ขาด ในกรณีที่ข้อพิพาทของเราได้รับการแก้ไขผ่านการอนุญาโตตุลาการจนเป็นที่พึงพอใจของคุณแล้ว Spotify จะจ่ายเงินให้คุณ (1) ตามจำนวนในคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ หากมี (2) ตามจำนวนเงินเพื่อระงับข้อพิพาทที่เขียนล่าสุดซึ่ง Spotify เสนอเพื่อแลกเปลี่ยนกับการระงับข้อพิพากก่อนที่อนุญาโตตุลาการจะออกคำชี้ขาด หรือ (3) จำนวน 1,000.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ ขึ้นอยู่กับจำนวนใดจะมากกว่า เอกสารและข้อมูลทั้งหมดที่เปิดเผยในการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการนั้น ผู้ที่ได้รับพึงจะต้องเก็บเป็นความลับ และผู้รับไม่พึงนำไปใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากการอนุญาโตตุลาการ หรือเพื่อบังคับคดีตามคำตัดสินของอนุญาโตตุลาการ และไม่พึงนำมาเปิดเผยให้แก่ผู้ใดเว้นเสียแต่เป็นบุคคลที่ไว้วางใจได้ ซึ่งมีความจำเป็นต้องทราบเพื่อวัตถุประสงค์ดังที่กล่าวมาแล้ว หรือตามที่กฎหมายกำหนด เว้นแต่จำเป็นเพื่อผลในการบังคับคดีตามการตัดสินและคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ทั้งคุณและ Spotify ไม่พึงประกาศต่อสาธารณะ หรือวิพากษ์วิจารณ์ต่อสาธารณะ หรือจุดกระแสข้อวิพากษณ์วิจารณ์ให้เป็นที่รู้อย่างเปิดเผยเกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการ ซึ่งรวมถึงไม่จำกัดเพียง ข้อเท็จจริงที่ว่าทั้งสองฝ่ายกำลังมีข้อพิพาทกันอยู่ เกิดการอนุญาโตตุลาการ หรือคำตัดสินหรือชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาด

24.3.6 การปรับเปลี่ยนเนื้อหา

ในกรณีที่ Spotify เปลี่ยนแปลงข้อบังคับเกี่ยวกับกระบวนการอนุญาโตตุลาการในที่นี้ (นอกเหนือจากการเปลี่ยนที่อยู่เพื่อจัดส่งหนังสือบอกกล่าวของ Spotify) คุณอาจปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงนั้นได้ โดยส่งหนังสือแจ้งกลับมาที่เราภายใน 30 วันในเรื่องของการเปลี่ยนแปลง ไปยังที่อยู่ของ Spotify เพื่อแจ้งให้ทราบ ทั้งนี้ไม่ว่าจะกรณีใด บัญชีของคุณที่มีกับ Spotify จะต้องถูกระงับโดยทันที ทั้งนี้ข้อบังคับเกี่ยวกับกระบวนการอนุญาโตตุลาการนี้ ซึ่งจะมีผลใช้บังคับโดยทันทีก่อนที่คุณจะปฏิเสธการแก้ไขเนื้อหา ก็จะยังดำรงอยู่

24.3.7 การบังคับใช้

หากพบว่าเงื่อนไขการละเว้นไม่ดำเนินคดีแบบกลุ่ม ตามเงื่อนไข 24.2 นั้นไม่มีอำนาจบังคับใช้ได้ในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ หรือหากพบว่าเนื้อหาบางส่วนของเงื่อนไข 24.3 ไม่ถูกต้องหรือไม่มีอำนาจบังคับใช้ได้ ดังนั้นแล้วเนื้อหาทั้งหมดในเงื่อนไข 24.3 ย่อมตกเป็นโมฆะ และหากเป็นกรณีเช่นนั้น คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันว่าให้นำข้อกำหนดเกี่ยวกับขอบเขตอำนาจศาลและสถานที่พิจารณาคดีในกรณีพิเศษตามเงื่อนไขในข้อ 24.1 มาบังคับใช้ในการดำเนินคดีที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงฉบับนี้

25 ติดต่อกับเรา

หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับริการของ Spotify หรือข้อตกลงนี้ โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Spotify โดยไปเยี่ยมชมหัวข้อ About Us (เกี่ยวกับเรา) บนเว็บไซต์ของเรา

หากคุณเป็นผู้มีถิ่นพำนักอยู่ในแคลิฟอร์เนีย คุณอาจให้ส่งข้อตกลงไปให้ทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยส่งจดหมายไปที่ Spotify, Attn: General Counsel, 45 West 18th Street, 7th Floor, New York, New York 10011, USA พร้อมด้วยที่อยู่อีเมลของคุณและระบุคำร้องขอหนังสือข้อตกลง นอกเหนือจากนั้น ภายใต้กฎหมาย Civil Code Section 1789.3 ของรัฐแคลิฟอร์เนีย คุณอาจติดต่อกับหน่วยงาน Complaint Assistance Unit ของแผนกบริการผู้บริโภค (Division of Consumer Services) ขึ้นตรงกับ California Department of Consumer Affairs โดยเขียนเป็นจดหมายไปที่ 1625 N. Market Blvd., Suite S-202, Sacramento, California 95834, หรือโทรศัพท์ที่หมายเลข 1-800-952-5210 เพื่อหาข้อยุติเกี่ยวกับข้อเรียกร้องเกี่ยวกับบริการ หรือเพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานบริการ

ขอขอบคุณที่อ่านเงื่อนไขต่าง ๆ ของเราจนจบ เราหวังว่าคุณจะเพลิดเพลินกับ Spotify!

ชื่อผู้ติดต่อ:

Spotify AB
Regeringsgatan 19, SE-111 53 Stockholm
Sweden
SE556703748501

© Spotify AB.