นโยบายทรัพย์สินทางปัญญาของ Spotify

1. เกี่ยวกับนโยบายนี้

นโยบายทรัพย์สินทางปัญญาฉบับนี้อธิบายถึงวิธีที่เราใช้จัดการข้อร้องเรียนถึงการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนเว็บไซต์ แอปพลิเคชัย และบริการต่างๆ ของ Spotify ("บริการของ Spotify")

Spotify เคารพในสิทธิ์ด้านทรัพย์สินทางปัญญาและคาดหวังให้ผู้ใช้เคารพเช่นเดียวกัน เมื่อใช้บริการ Spotify ผู้ใช้ต้องปฏิบัติตาม แนวทางสำหรับผู้ใช้ Spotify รวมถึงกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อกำหนดที่บังคับใช้ทั้งหมด และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ความเป็นส่วนตัว และสิทธิอื่นๆ ของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง

2. ลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์คืออะไร

ลิขสิทธิ์คือสิทธิทางกฎหมายที่มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองผลงานต้นฉบับของผู้สร้างผลงาน (เช่น เพลง ผลงานศิลปะ หนังสือ) เจ้าของลิขสิทธิ์มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการนำผลงานสร้างสรรค์ไปใช้ทำบางสิ่งบางอย่าง ซึ่งรวมถึงการทำสำเนา การจำหน่าย และการจัดแสดงผลงานนั้น โดยทั่วไปแล้ว ลิขสิทธิ์จะคุ้มครองความเป็นต้นฉบับ แต่ไม่ได้คุ้มครองข้อเท็จจริงและไอเดียในผลงาน นอกจากนี้ ลิขสิทธิ์ยังไม่ได้คุ้มครองสิ่งต่างๆ อย่างชื่อ ชื่อเรื่อง และสโลแกน แต่อย่างไรก็ตาม สิทธิทางกฎหมายอีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่าเครื่องหมายการค้าอาจให้การคุ้มครองสิ่งเหล่านี้ (ดูที่ด้านล่าง)

ลิขสิทธิ์มีข้อยกเว้นจำนวนหนึ่ง ตัวอย่างเช่น ในบางประเทศอาจอนุญาตให้ผู้ที่ไม่ใช่ผู้ถือสิทธิ์นำลิขสิทธิ์ของผู้อื่นไปใช้ได้หากการใช้งานนั้นมีความเป็นธรรม เช่น การนำไปใช้เพื่อรีวิว ให้คำวิจารณ์ หรือล้อเลียน

วิธีรายงานการละเมิดลิขสิทธิ์

หากคุณคือผู้ถือลิขสิทธิ์หรือตัวแทนของผู้ถือสิทธิ์ และคุณเชื่อว่าสื่อข้อมูลใดก็ตามที่มีอยู่บนบริการของ Spotify ได้ละเมิดผลงานที่มีลิขสิทธิ์ของคุณ โปรดใช้แบบฟอร์มบนเว็บไซต์นี้เพื่อส่งหมายถึงการละเมิดลิขสิทธิ์ที่ต้องการกล่าวหา หรืออีกทางเลือกหนึ่ง คุณสามารถส่งหมายการละเมิดลิขสิทธิ์ที่ต้องการกล่าวหานี้ถึงตัวแทนด้านลิขสิทธิ์ที่ได้รับมอบหมายของ Spotify ณ ที่อยู่ต่อไปนี้ พร้อมระบุข้อมูลดังนี้:

  1. ข้อมูลระบุที่เฉพาะเจาะจงของผลงานที่มีลิขสิทธิ์แต่ละชิ้นที่อ้างว่าถูกละเมิด
  1. คำอธิบายถึงตำแหน่งหรือสถานที่ของสื่อข้อมูลที่เชื่อว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์นั้นบนบริการ Spotify หรือเว็บไซต์ของ Spotify (โปรดอธิบายให้ละเอียดที่สุด และระบุ URL เพื่อช่วยให้เราระบุตำแหน่งของสื่อข้อมูลที่คุณรายงานได้ง่ายขึ้น)
  1. ข้อมูลติดต่อสำหรับฝ่ายที่ทำการร้องเรียน เช่น ชื่อและนามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมล
  1. ข้อความที่ฝ่ายร้องเรียนเชื่ออย่างสุจริตใจว่าการใช้ผลงานนั้นในลักษณะที่ร้องเรียนไม่ได้รับการอนุญาตโดยเจ้าของลิขสิทธิ์ ตัวแทนผู้ถือสิทธิ์ หรือกฎหมาย (เช่น การใช้ลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมหรือ Fair Use) และ
  1. ข้อความรับรองว่าข้อมูลในหมายมีความถูกต้องแม่นยำและอยู่ภายใต้บทลงโทษของการให้การเท็จ โดยฝ่ายร้องเรียนคือเจ้าของสิทธิ์ที่ถูกละเมิดตามที่กล่าวหาหรือเป็นตัวแทนของผู้ถือสิทธิ์ตัวจริง
  1. ลายเซ็นแบบเซ็นด้วยมือหรือแบบอิเล็กทรอนิกของเจ้าของ (หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจให้ดำเนินการในนามของเจ้าของ) ลิขสิทธิ์ที่ถูกละเมิดตามที่กล่าวหา และ
  1. ข้อความรับรองว่าคุณเข้าใจว่าข้อมูลติดต่อของคุณและ/หรือหมายจะถูกนำส่งถึงฝ่ายผู้ละเมิดที่ถูกกล่าวหา และข้อมูลเหล่านี้จะถูกเก็บรักษาไว้ตามระยะเวลาที่กำหนดเพื่อจุดประสงค์ทางกฎหมาย

หากไม่มีข้อมูลที่ระบุไว้ข้างต้น เราอาจมีข้อมูลไม่เพียงพอที่จะประมวลผลการร้องเรียนของคุณ

คุณสามารถติดต่อตัวแทนด้านลิขสิทธิ์ที่ได้รับมอบหมายของ Spotify ได้ดังนี้:

Spotify USA Inc.

Attn: Legal Department, Copyright Agent

4 World Trade Center, 150 Greenwich Street, 62nd Floor, NewYork, NY 10007

infringement-claim@spotify.com

เมื่อคุณส่งข้อร้องเรียนเรื่องลิขสิทธิ์ ทาง Spotify อาจส่งต่อชื่อและอีเมลของคุณให้แก่ฝ่ายผู้ละเมิดที่ถูกกล่าวหา และเก็บรักษาข้อมูลของคุณไว้ตามระยะเวลาที่กำหนดเพื่อจุดประสงค์ทางกฎหมาย โปรดทราบว่าการรายงานเท็จหรือการใช้กระบวนการนี้ในทางที่ผิดในลักษณะอื่นๆ อาจส่งผลให้บัญชีของคุณถูกยกเลิกและ/หรือมีการดำเนินการทางกฎหมาย คุณอาจต้องปรึกษากับทนายของคุณก่อนส่งข้อร้องเรียน

นอกจากนี้ Spotify ยังมีนโยบายที่จะยกเลิกบัญชีของผู้ละเมิดที่กระทำผิดซ้ำหลายครั้งในสถานการณ์ที่มีความเหมาะสมด้วย

3. เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้าคืออะไร

เครื่องหมายการค้าคือคำ สโลแกน สัญลักษณ์ หรือดีไซน์ (เช่น ชื่อแบรนด์หรือโลโก้) ที่ทำให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่นำเสนอโดยบุคคล กลุ่มคน หรือบริษัทมีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นๆ โดยทั่วไปแล้ว กฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้ามีเป้าหมายเพื่อป้องกันความสับสนในหมู่ผู้บริโภคว่าใครคือผู้นำเสนอหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ

วิธีรายงานการละเมิดเครื่องหมายการค้า

หากคุณคือผู้ถือสิทธิ์ของเครื่องหมายการค้าหรือตัวแทนของผู้ถือสิทธิ์ และคุณเชื่อว่าสื่อข้อมูลใดก็ตามที่มีอยู่บนบริการของ Spotify ได้ละเมิดสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าของคุณ โปรดใช้แบบฟอร์มบนเว็บไซต์นี้เพื่อส่งหมายถึงการละเมิดเครื่องหมายการค้าที่ต้องการกล่าวหา Spotify อาจส่งต่อชื่อและอีเมลของคุณให้แก่ฝ่ายผู้ละเมิดที่ถูกกล่าวหา และเก็บรักษาข้อมูลของคุณไว้ตามระยะเวลาที่กำหนดเพื่อจุดประสงค์ทางกฎหมาย นอกจากนี้ Spotify ยังมีนโยบายที่จะยกเลิกบัญชีของผู้ละเมิดที่กระทำผิดซ้ำหลายครั้งในสถานการณ์ที่มีความเหมาะสมด้วย

4. วิธีจัดการข้อร้องเรียนของเรา

Spotify ตรวจสอบข้อร้องเรียนที่ได้รับผ่านช่องทางต่างๆ ที่ได้ระบุไปข้างต้น เมื่อเราได้รับข้อร้องเรียน เราจะทำการประเมินและทำการดำเนินการที่เหมาะสม ซึ่งอาจรวมถึงการลบเนื้อหาที่ถูกรายงานนั้นออกหรือการปิดใช้สิทธิ์เข้าถึงในบางประเทศ เราอาจสื่อสารให้ผู้ร้องเรียนและผู้ใช้หรือครีเอเตอร์ที่นำเสนอเนื้อหานั้นทราบถึงการดำเนินการที่เราทำ รวมถึงแจ้งให้ทราบในกรณีที่เราเลือกที่จะไม่ดำเนินการอะไรหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประเมินข้อร้องเรียน

เนื้อหาใดก็ตามที่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นอาจถูกลบออก Spotify ยังมีนโยบายสำหรับผู้ละเมิดที่กระทำผิดซ้ำหลายครั้งด้วย ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้หรือครีเอเตอร์ที่รับผิดชอบการละเมิดหลายรายการอาจถูกยกเลิกบัญชีของตน หากเนื้อหาถูกคืนสู่สถานะเดิมหลังจากมีการอุทธรณ์หรือเนื่องจากผู้ถือสิทธิ์ถอนคำร้อง นโยบายสำหรับผู้ละเมิดที่กระทำผิดซ้ำก็จะมีผลตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป

หากคุณเชื่อว่าเนื้อหาหรือบัญชีของคุณได้ถูกดำเนินการอันเนื่องมาจากความผิดพลาด หรือหากคุณต้องการร้องขอให้ทำการทบทวนการตัดสินใจของ Spotify ต่อข้อร้องเรียนของคุณอีกครั้ง คุณอาจมีโอกาสที่จะส่งการอุทธรณ์ได้ คำอธิบายเกี่ยวกับวิธีการอุทธรณ์มีระบุไว้ในอีเมลที่เราจะส่งให้คุณอันเนื่องมาจากการร้องเรียน

นอกจากการรายงานจากผู้ใช้และผู้ถือสิทธิ์แล้ว เรายังใช้การผสมผสานระหว่างการส่งสัญญาณแบบแมนนวลและแบบอัตโนมัติเพื่อตรวจจับและลบเนื้อหาที่อาจละเมิดสินทรัพย์ทางปัญญาของผู้อื่นด้วย เรายังคงพัฒนาความมุ่งมั่นที่จะปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของครีเอเตอร์อย่างไม่หยุดยั้ง