Integritetscenter

Spotify använder personuppgifter för att skapa den bästa lyssningsupplevelsen. Läs mer om dina datarättigheter.

 • Förstå integritet på Spotify
 • Vilka personuppgifter vi samlar in
 • Varför vi samlar in personuppgifter
 • Så skyddar vi dina personuppgifter
 • Så delar/överför vi dina personuppgifter
 • Dina personuppgiftsrättigheter
 • Kontrollera dina uppgifter.
 • Våra policyer
 • Så kontaktar du oss

Förstå integritet på Spotify

På Spotify vill vi ge dig den bästa möjliga upplevelsen. För att göra detta använder vi vissa personuppgifter om dig för att tillhandahålla din personliga Spotify-tjänst och för att ta fram den bästa ljudplattformen för våra lyssnare och upphovspersoner. Vi har även åtagit oss att skydda dina uppgifters integritet och säkerhet. Mer information finns i integritetsresurserna nedan.

 1. Vårt integritetscenter är ett användarvänligt nav som förklarar de viktigaste delarna i vår integritetspolicy – de uppgifter vi samlar in, hur vi använder och skyddar dem samt dina rättigheter och kontroller över dem.
 2. I vår fullständiga integritetspolicy finns alla viktiga detaljer. 
 3. På våra supportsidor för integritet och säkerhet på Spotify finns extra support och svar på vanliga frågor.
 4. Om du fortfarande behöver hjälp kan du kontakta oss.

Vilka personuppgifter samlar Spotify in om mig?

Det är mycket viktigt för oss att du är införstådd med vilka personuppgifter vi samlar in om dig, hur vi samlar in dem och varför det är nödvändigt.

Vi samlar in dina personuppgifter på följande sätt:

 1. Personuppgifter som samlas in när du registrerar dig för Spotify-tjänsten eller när du uppdaterar ditt konto - vi samlar in vissa personuppgifter för att skapa ditt Spotify- konto så att du kan använda Spotify-tjänsten. Detta omfattar dina användar- och adressuppgifter, vilket beskrivs mer ingående i avsnitt 3 i vår integritetspolicy.
 2. Personuppgifter som samlas in genom din användning av Spotify-tjänsten - när du använder eller öppnar Spotify-tjänsten samlar vi in personuppgifter om din aktivitet. Detta omfattar de låtar du har spelat och spellistor du har skapat. Detta är kategorin Användningsuppgifter som beskrivs i avsnitt 3 i vår integritetspolicy.
 3. Personuppgifter som du väljer att ge oss - ibland får du även uttryckligen välja att ge oss ditt samtycke till att samla in personuppgifter, till exempel för att vi ska kunna tillhandahålla fler funktioner. Det kan vara uppgiftskategorierna röstdata, betalnings- och inköpsuppgifter samt uppgifter om tävlingar, undersökningar och lotterier som finns i avsnitt 3 i vår integritetspolicy.
 4. Personuppgifter som vi samlar in från tredjepartskällor - om du registrerar dig för Spotify med hjälp av en annan tjänst eller ansluter ditt Spotify-konto till ett program, en tjänst eller en enhet från tredje part får vi dina uppgifter från denna tredje part. Vi kan också få dina uppgifter från tekniska tjänsteleverantörer, betalningspartner och reklam- och marknadsföringspartner. Mer information finns i avsnitt 3 i integritetspolicyn.

Varför samlar Spotify in och använder dessa personuppgifter?

Vi samlar in och använder dina personuppgifter för att

 • tillhandahålla en personlig Spotify-tjänst
 • förstå, diagnostisera, felsöka och åtgärda problem med Spotify-tjänsten
 • utvärdera och utveckla nya funktioner, tekniker och förbättringar av Spotify-tjänsten
 • genomföra marknadsföring, kampanjer och reklam
 • efterleva rättsliga förpliktelser och förfrågningar från brottsbekämpande myndigheter
 • uppfylla avtalsförpliktelser med tredje parter, till exempel våra avtal med innehållsinnehavare på Spotify-tjänsten och vidta lämpliga åtgärder vid rapporter om intrång i immateriella rättigheter och olämpligt innehåll
 • upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk
 • genomföra verksamhetsplanering, rapportering och prognoser
 • behandla din betalning
 • upptäcka och förhindra bedrägerier, inklusive betalningsbedrägerier och olaglig användning av Spotify-tjänsten
 • utföra forskning, tävlingar, undersökningar och lotterier.

Mer information om varför Spotify använder dina personuppgifter, och vår rättsliga grund för att göra det, finns i avsnitt 4 i vår integritetspolicy.

Hur skyddar Spotify mina personuppgifter?

Vi strävar efter att skydda våra användares personuppgifter. Vi implementerar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att hålla dina personuppgifter säkra. Men kom ihåg att inget system någonsin är helt säkert.

Vi har implementerat olika skyddsåtgärder, inklusive policyer avseende pseudonymisering, kryptering, åtkomst och lagring för att skydda mot obehörig åtkomst och onödig lagring av personuppgifter i våra system.

I syfte att skydda ditt användarkonto uppmanar vi dig att

 • använda ett starkt lösenord som är unikt för ditt Spotify-konto
 • aldrig dela ditt lösenord med någon annan
 • begränsa åtkomsten till din dator och webbläsare
 • logga ut när du är klar med användningen av Spotify-tjänsten på en delad enhet
 • läsa mer om hur du skyddar ditt konto.

Mer information finns i avsnitt 8 i vår integritetspolicy.

Hur delar/överför Spotify mina personuppgifter?

När Spotify utför de aktiviteter som beskrivs i denna policy delar vi dina personuppgifter internationellt med Spotify-koncernföretag, underleverantörer och partner. De kan behandla dina uppgifter i länder vars dataskyddslagar inte anses vara lika starka som EU-lagarna eller de lagar som gäller där du är bosatt. Det är möjligt att de till exempel inte ger dig samma rättigheter gällande dina uppgifter.

När vi överför personuppgifter internationellt använder vi verktyg för att

 • säkerställa att överföringen följer gällande lagar
 • hjälpa till att skydda dina uppgifter på samma nivå som i EU.

I avsnitt 7 i vår integritetspolicy finns mer information om de skydd vi använder när vi överför personuppgifter internationellt.

Dina personuppgiftsrättigheter

Du kanske känner till att den allmänna dataskyddsförordningen eller "GDPR", ger individer vissa rättigheter vad gäller deras personuppgifter. Dessa beskrivs nedan.

Få åtkomst till personuppgifter

Du har rätt att få information om de personuppgifter vi behandlar om dig och begära åtkomst till dem.

Uppdatera personuppgifter

Du har rätt att begära att vi ändrar eller uppdaterar dina personuppgifter om de är felaktiga eller ofullständiga.

Begränsa användningen av dina personuppgifter

Du har rätt att begära att vi tillfälligt eller permanent stoppar behandlingen av alla eller vissa av dina personuppgifter.

Invända mot användningen av dina personuppgifter

Du har rätt att när som helst göra invändningar mot att vi behandlar dina personuppgifter, av skäl som rör din specifika situation.

Invända mot direktmarknadsföring

Du har rätt att invända mot att dina personuppgifter bearbetas i direktreklamsyfte.

Invända mot automatiserat beslutsfattande

Du har rätt att inte bli föremål för beslut som enbart grundas på ett automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, där beslutet skulle ha en juridisk effekt på dig eller ge en liknande effekt.

Portera personuppgifter

Du har rätt att begära en kopia av dina personuppgifter i elektroniskt format och överföra dessa personuppgifter för användning i en annan parts tjänst.

Ta bort dina personuppgifter

Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter.

Så här utövar du dina rättigheter

Åtkomst: Öppna kontots integritetsinställningar. om du vill begära en kopia av dina personuppgifter på Spotify. Där kan du hämta en stor del av dina personuppgifter automatiskt och ta reda på hur du begär ytterligare uppgifter.

Rättelse: Du kan redigera dina användaruppgifter under ”Redigera profil” på ditt konto.

Radering:

 1. Du kan radera ljudinnehåll från din profil genom att välja det relevanta innehållet och välja att radera det. Du kan exempelvis radera spellistor från din profil eller radera ett spår från spellistan.
 2. För att begära borttagning av dina andra personuppgifter på Spotify, se vår supportsida.

Dina övriga rättigheter: Du kan när som helst kontakta Spotify direkt för att utöva dina rättigheter.

Hur kan jag styra vilka personuppgifter Spotify använder?

 1. Sidan Integritetsinställningar - här kan du kontrollera vissa kategorier av personuppgifter som vi behandlar om dig, kontrollera de anpassade annonserna du ser och hör på Spotify och hämta dina personuppgifter med knappen "Ladda ner mina uppgifter".
 2. Sidan Meddelandeinställningar - här kan du välja vilka meddelanden du vill ha av Spotify, hantera dina offentligt tillgängliga personuppgifter och ange delningsinställningar.
 3. Inställningar (dator och mobil) - styr vissa delar av Spotify-tjänsten, till exempel ”socialt” och ”explicit innehåll”.

Mer information om hur du kontrollerar dina personuppgifter finns i datarättigheter och integritetsinställningar.

Så kontaktar du oss

Om du har frågor eller synpunkter om den här sidan kan du kontakta vårt dataskyddsombud på ett av följande sätt: