Οδηγίες χρήσης του Spotify

Γεια σας! Καλωσορίσατε στις οδηγίες χρήσης του Spotify ("Οδηγίες χρήσης") οι οποίες ισχύουν όταν χρησιμοποιείτε τους ιστοτόπους, τις εφαρμογές και τις υπηρεσίες του Spotify που αναφέρονται στις παρούσες οδηγίες χρήσης (οι "Υπηρεσίες") συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε οποιονδήποτε τύπο υλικού ή περιεχομένου που διατίθεται μέσω αυτών των Υπηρεσιών ("Περιεχόμενο"). Αυτές οι Οδηγίες χρήσης έχουν σχεδιαστεί για να διασφαλίζουν ότι οι Υπηρεσίες θα προσφέρουν μια απολαυστική εμπειρία για όλους. Εκτός από τις εν λόγω Οδηγίες χρήσης, το περιεχόμενο πρέπει να συμμορφώνεται και με τους Κανονισμούς της πλατφόρμας Spotify("Κανονισμοί πλατφόρμας").

Κατά καιρούς ενδέχεται να ενημερώνουμε αυτές τις Οδηγίες χρήσης και τους Κανονισμούς πλατφόρμας -- μπορείτε να βρείτε την πιο πρόσφατη έκδοση στον ιστότοπό μας.

Η παράβαση αυτών των Οδηγιών χρήσης ή των Κανονισμών πλατφόρμας ενδέχεται να συνεπάγεται την κατάργηση οποιουδήποτε περιεχομένου ή υλικού που έχετε συνεισφέρει στις Υπηρεσίες ή/και τον τερματισμό ή την αναστολή του λογαριασμού σας. Προσπαθούμε να καταστήσουμε τις Υπηρεσίες ευρέως διαθέσιμες σε όλους, ωστόσο δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες μας εάν προηγουμένως έχουμε τερματίσει τον λογαριασμό σας σε οποιαδήποτε από τις Υπηρεσίες μας. Επίσης, απαγορεύουμε τις απόπειρες παράκαμψης παλαιότερων μέτρων επιβολής, όπως μεταξύ άλλων μέσω της δημιουργίας νέων λογαριασμών.

Τα παρακάτω δεν επιτρέπονται για οποιονδήποτε λόγο σε σχέση με τις Υπηρεσίες και το υλικό ή το περιεχόμενο που διατίθεται μέσω των Υπηρεσιών ή οποιοδήποτε μέρος αυτών:

 1. αποσυμπίληση, ανακατασκευή, αποσυναρμολόγηση, τροποποίηση ή δημιουργία παράγωγων έργων, εκτός εάν ο περιορισμός αυτός απαγορεύεται ρητά από την ισχύουσα νομοθεσία. Εάν η ισχύουσα νομοθεσία σάς επιτρέπει να ανακατασκευάσετε οποιοδήποτε μέρος των Υπηρεσιών ή του Περιεχομένου, όπου απαιτείται, προκειμένου να λάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται για τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου προγράμματος που μπορεί να λειτουργήσει με τις Υπηρεσίες ή με άλλο πρόγραμμα, οι πληροφορίες που θα λάβετε από τις εν λόγω δραστηριότητες (α) μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για τον παραπάνω σκοπό, (β) δεν επιτρέπεται να αποκαλυφθούν ή να κοινοποιηθούν χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του Spotify σε οποιονδήποτε τρίτο στον οποίο δεν είναι απαραίτητο να αποκαλυφθούν ή κοινοποιηθούν προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός, και (γ) δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή υπηρεσίας που είναι ουσιαστικά παρόμοια στην έκφρασή τους με οποιοδήποτε μέρος των Υπηρεσιών ή του Περιεχομένου.
 2. αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναδιανομή, απόσπαση (ripping), εγγραφή, μεταφορά, εκτέλεση, δημιουργία πλαισίων, σύνδεση ή προβολή στο κοινό, μετάδοση ή διάθεση στο κοινό, ή κάθε άλλη χρήση που δεν επιτρέπεται ρητά από τις Συμφωνίες ή το εφαρμοστέο δίκαιο ή που παραβιάζει με άλλον τρόπο τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.
 3. εισαγωγή ή αντιγραφή τοπικών αρχείων τα οποία δεν έχετε το νόμιμο δικαίωμα να εισαγάγετε ή να αντιγράψετε με αυτόν τον τρόπο.
 4. μεταφορά προσωρινά αποθηκευμένων αντιγράφων του Περιεχομένου από μια εξουσιοδοτημένη Συσκευή σε οποιαδήποτε άλλη Συσκευή με οποιονδήποτε τρόπο.
 5. <<ανίχνευση>> (crawling) ή <<συγκομιδή δεδομένων>> (scraping), είτε με αυτόματο είτε με μη αυτόματο τρόπο, ή με άλλον τρόπο χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε αυτοματοποιημένο μέσο (όπως bot, συλλέκτες (scrapers) και αράχνες (spiders)), για την προβολή, την πρόσβαση ή τη συλλογή πληροφοριών, ή χρήση οποιουδήποτε μέρους των Υπηρεσιών ή του Περιεχομένου για την εκπαίδευση ενός μοντέλου μηχανικής μάθησης ή τεχνητής νοημοσύνης ή αλλιώς εισαγωγή του Περιεχομένου Spotify σε ένα μοντέλο μηχανικής μάθησης ή τεχνητής νοημοσύνης.
 6. πώληση, ενοικίαση, υποαδειοδότηση, μίσθωση ή άλλο μέσο δημιουργίας εσόδων, εκτός εάν αυτό επιτρέπεται ρητά βάσει των Συμφωνιών.
 7. πώληση λογαριασμού χρήστη ή λίστας αναπαραγωγής ή με άλλον τρόπο αποδοχή ή προσφορά αποδοχής οποιασδήποτε αποζημίωσης, οικονομικής ή άλλης, για την επιρροή του ονόματος ενός λογαριασμού ή μιας λίστας αναπαραγωγής ή του περιεχομένου που περιλαμβάνεται σε έναν λογαριασμό ή λίστα αναπαραγωγής ή
 8. τεχνητή αύξηση του πλήθους επαναλήψεων ή του πλήθους παρακολουθήσεων, τεχνητή προώθηση του Περιεχομένου ή άλλου είδους χειραγώγηση, μεταξύ άλλων (i) με τη χρήση οποιουδήποτε bot, δέσμης ενεργειών ή άλλης αυτοματοποιημένης διαδικασίας, (ii) με την παροχή ή αποδοχή οποιασδήποτε μορφής αποζημίωσης (οικονομικής ή άλλης) ή (iii) με οποιοδήποτε άλλο μέσο.
 9. παράκαμψη οποιασδήποτε τεχνολογίας που χρησιμοποιείται από το Spotify, τους δικαιοπαρόχους του ή οποιονδήποτε τρίτο, συμπεριλαμβανομένων τυχόν εδαφικών ή άλλων περιορισμών πρόσβασης σε περιεχόμενο που εφαρμόζονται από το Spotify ή τους δικαιοπαρόχους του.
 10. παράκαμψη ή αποκλεισμός διαφημίσεων ή δημιουργία ή διανομή εργαλείων που έχουν σχεδιαστεί για τον αποκλεισμό διαφημίσεων.
 11. αφαίρεση ή τροποποίηση οποιασδήποτε σημείωσης περί πνευματικού δικαιώματος, εμπορικού σήματος ή άλλου δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας (μεταξύ άλλων με σκοπό τη συγκάλυψη ή την αλλαγή οποιασδήποτε ένδειξης περί ιδιοκτησίας ή προέλευσης).
 12. διαγραφή ή τροποποίηση οποιουδήποτε μέρους των Υπηρεσιών ή του Περιεχομένου, εκτός εάν επιτρέπεται ρητά από τις Συμφωνίες ή, στην περίπτωση Περιεχομένου που διατίθεται από άλλον χρήστη, με τη ρητή συγκατάθεση του εν λόγω χρήστη, ή
 13. παροχή του κωδικού πρόσβασής σας σε οποιοδήποτε άλλο άτομο ή χρήση του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης οποιουδήποτε άλλου ατόμου.

Σεβαστείτε το Spotify, τους κατόχους του υλικού και του περιεχομένου των Υπηρεσιών και τους άλλους χρήστες των Υπηρεσιών. Μην εμπλέκεστε σε οποιαδήποτε δραστηριότητα, μην δημοσιεύσετε οποιοδήποτε Περιεχόμενο χρήστη και μην δημιουργείτε ή χρησιμοποιείτε ένα όνομα χρήστη, το οποίο είναι ή περιλαμβάνει υλικό που:

 1. είναι παράνομο ή αποσκοπεί στην προώθηση ή τη διάπραξη παράνομης ενέργειας οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένων των παραβιάσεων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, των δικαιωμάτων απορρήτου, των δικαιωμάτων δημοσιότητας ή των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας του Spotify ή τρίτου μέρους, ή θα παραβίαζε οποιαδήποτε συμφωνία στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος, όπως, ενδεικτικά, μια αποκλειστική συμφωνία ηχογράφησης ή μια συμφωνία δημοσίευσης,
 2. περιλαμβάνει τον κωδικό πρόσβασής σας ή περιλαμβάνει σκόπιμα οποιονδήποτε κωδικό πρόσβασης άλλου χρήστη ή περιλαμβάνει σκόπιμα προσωπικά δεδομένα τρίτων ή προορίζεται να αποσπάσει τέτοια προσωπικά δεδομένα,
 3. εκθέτει εμπιστευτικές ή ιδιόκτητες πληροφορίες τρίτων ή προσωπικές πληροφορίες σχετικά με εσάς, οι οποίες δεν προορίζονται να μεταδοθούν σε ανθρώπους σε όλο τον κόσμο,
 4. περιλαμβάνει κακόβουλο περιεχόμενο, όπως κακόβουλο λογισμικό, δούρειους ίππους ή ιούς, ή παρεμβαίνει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο στην πρόσβαση οποιουδήποτε χρήστη στην Υπηρεσία Spotify,
 5. πλαστοπροσωπεί ή παραποιεί τη σχέση σας με το Spotify (όπως ενδεικτικά, μεταξύ άλλων, τη χρήση περιεχομένου του Spotify που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, χρήση του λογότυπου του Spotify χωρίς άδεια ή χρήση με άλλον τρόπο των εμπορικών σημάτων του Spotify κατά τρόπο συγκεχυμένο), με έναν άλλο χρήστη, άτομο ή οντότητα, ή είναι με άλλον τρόπο παράτυπο, ψευδές, παραπλανητικό ή δόλιο,
 6. περιλαμβάνει τη μετάδοση αυτόκλητων μαζικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή άλλων μορφών ανεπιθύμητης αλληλογραφίας, αλυσιδωτών επιστολών ή παρόμοιων μορφών επικοινωνίας,
 7. συνιστά μη εξουσιοδοτημένες εμπορικές δραστηριότητες ή δραστηριότητες πώλησης, όπως διαφημίσεις, προωθητικές ενέργειες, διαγωνισμοί, λοταρίες, τυχερά παίγνια, συστήματα στοιχηματισμού ή συστήματα πυραμίδας,
 8. συνιστά μη εξουσιοδοτημένη σύνδεση με, αναφορά σε ή άλλου είδους προώθηση εμπορικών προϊόντων ή υπηρεσιών, εκτός εάν επιτρέπεται ρητά από το Spotify,
 9. παρεμβαίνει ή με οποιονδήποτε τρόπο διαταράσσει την Υπηρεσία Spotify, παραποιεί, παραβιάζει ή προσπαθεί να ελέγξει, να διερευνήσει ή να δοκιμάσει τρωτά σημεία στην Υπηρεσία Spotify ή στα συστήματα υπολογιστών της Spotify, στο δίκτυο, στους κανόνες χρήσης ή σε οποιοδήποτε από τα στοιχεία ασφαλείας, τα μέτρα ελέγχου ταυτότητας ή οποιαδήποτε άλλα μέτρα προστασίας που εφαρμόζονται στην Υπηρεσία του Spotify, το Περιεχόμενο ή οποιοδήποτε μέρος αυτών,
 10. έρχεται σε διένεξη με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις χρήσης του Spotify ή με οποιουσδήποτε άλλους όρους ή πολιτικές που ισχύουν όσον αφορά την από μέρους σας χρήση οποιασδήποτε από τις Υπηρεσίες, ή
 11. έχει αφαιρεθεί από οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες μας για λόγους παράβασης των όρων ή των πολιτικών μας, όπως είναι η απαγορευμένη αναπαραγωγή κομματιού, επεισοδίου ή εκπομπής. Αυτό περιλαμβάνει και το περιεχόμενο που δημιουργείται ή αναθεωρείται προκειμένου να ανασυστήσει ή να εξυπηρετήσει τον ίδιο σκοπό με το Περιεχόμενο που είχε καταργηθεί προηγουμένως.</συγκομιδή></ανίχνευση>