Πολιτική πνευματικής ιδιοκτησίας του Spotify

1. Σχετικά με την παρούσα πολιτική

Η παρούσα πολιτική πνευματικής ιδιοκτησίας περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τις αξιώσεις παραβίασης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στους ιστοτόπους, τις εφαρμογές και τις υπηρεσίες του Spotify (οι <<υπηρεσίες spotify>>).

Το Spotify σέβεται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και αναμένει από τους χρήστες του να κάνουν το ίδιο. Κατά τη χρήση των Υπηρεσιών Spotify, οι χρήστες πρέπει να συμμορφώνονται με τις Οδηγίες χρήστη του Spotify, καθώς και με όλους τους ισχύοντες νόμους, κανόνες και κανονισμούς, και να σέβονται την πνευματική ιδιοκτησία, το απόρρητο και άλλα δικαιώματα τρίτων μερών.

2. Πνευματικά δικαιώματα

Τι είναι τα πνευματικά δικαιώματα

Τα πνευματικά δικαιώματα αποτελούν νόμιμα δικαιώματα που αποβλέπουν στην προστασία των πρωτότυπων έργων πνευματικής δημιουργίας (π.χ. μουσική, έργα τέχνης, βιβλία). Ο κάτοχος ενός δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας έχει το αποκλειστικό δικαίωμα για ορισμένες χρήσεις ενός δημιουργικού έργου, όπως αντιγραφή, διανομή και προβολή αυτού του έργου. Γενικά, τα πνευματικά δικαιώματα προστατεύουν την αρχική έκφραση. Δεν προστατεύουν γεγονότα και ιδέες. Επίσης, τα πνευματικά δικαιώματα γενικά δεν προστατεύουν στοιχεία όπως ονόματα, τίτλους και σλόγκαν. Ωστόσο, ενδέχεται να ισχύει ένα άλλο νόμιμο δικαίωμα, το επονομαζόμενο εμπορικό σήμα (βλ. παρακάτω).

Υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα. Για παράδειγμα, σε ορισμένες χώρες, ο μη κάτοχος δικαιωμάτων μπορεί να έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί τα πνευματικά δικαιώματα άλλων, εάν η χρήση αυτή είναι θεμιτή, όπως για σκοπούς επανεξέτασης, κριτικής ή παρωδίας.

Πώς να αναφέρετε παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων

Αν είστε κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων ή εκπρόσωπος αυτών και πιστεύετε ότι οποιοδήποτε υλικό που είναι διαθέσιμο μέσω των Υπηρεσιών Spotify παραβιάζει το πνευματικά κατοχυρωμένο έργο σας, χρησιμοποιήστε αυτήν τη φόρμα web για να υποβάλετε ειδοποίηση για φερόμενη παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων. Εναλλακτικά, μια ειδοποίηση για φερόμενη παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων μπορεί να σταλεί στον καθορισμένο αντιπρόσωπο πνευματικών δικαιωμάτων του Spotify στην ακόλουθη διεύθυνση, με τις ακόλουθες πληροφορίες:

  1. Ειδική ταυτοποίηση του έργου της πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχυρίστηκε ότι έχει παραβιαστεί·
  1. Περιγραφή του σημείου όπου βρίσκεται το υλικό που θεωρείται ότι παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στις Υπηρεσίες Spotify ή στους ιστότοπους Spotify (θα πρέπει να είστε όσο το δυνατόν πιο λεπτομερείς και να παρέχετε μια διεύθυνση URL που θα μας βοηθήσει να εντοπίσουμε το υλικό που αναφέρετε)·
  1. Στοιχεία επικοινωνίας για τον καταγγέλλοντα, όπως πλήρες όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και διεύθυνση email·
  1. Δήλωση ότι ο καταγγέλλων πιστεύει καλή τη πίστει ότι η χρήση του έργου ή των έργων με τον τρόπο για τον οποίο διατυπώνεται η καταγγελία δεν έχει εγκριθεί από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων, τον εκπρόσωπό τους ή τη νομοθεσία (όπως η θεμιτή χρήση)· και
  1. Δήλωση ότι οι πληροφορίες στην ειδοποίηση είναι ακριβείς και, υπό την επιβολή κυρώσεων για ψευδορκία, ο καταγγέλλων είναι ο κάτοχος του δικαιώματος που φέρεται να έχει παραβιαστεί ή ο αντιπρόσωπος του κατόχου.
  1. Φυσική ή ηλεκτρονική υπογραφή του κατόχου (ή του προσώπου που είναι εξουσιοδοτημένο να ενεργεί για λογαριασμό του κατόχου) των πνευματικών δικαιωμάτων το οποίο θεωρείται ότι παραβιάζεται· και
  1. Δήλωση ότι κατανοείτε ότι τα στοιχεία επικοινωνίας σας ή/και η ειδοποίησή σας θα παρέχονται στο φερόμενο ως παραβατικό μέρος και θα φυλάσσονται για όσο διάστημα απαιτείται για νομικούς σκοπούς.

Χωρίς τα ανωτέρω, ενδέχεται να μην έχουμε επαρκείς πληροφορίες για την επεξεργασία της αξίωσής σας.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον καθορισμένο αντιπρόσωπο πνευματικών δικαιωμάτων του Spotify ως εξής:

Spotify USA Inc

Υπόψη: Legal Department, Copyright Agent

4 World Trade Center, 150 Greenwich Street, 62nd Floor, NewYork, NY 10007

infringement-claim@spotify.com

Όταν υποβάλλετε αξίωση πνευματικών δικαιωμάτων, το Spotify μπορεί να μεταβιβάσει το όνομα και τη διεύθυνση email σας στο φερόμενο ως παραβατικό μέρος και να διατηρήσει τα στοιχεία σας για όσο διάστημα απαιτείται για νομικούς σκοπούς. Λάβετε υπόψη ότι τυχόν δόλιες αναφορές ή άλλη κατάχρηση αυτής της διαδικασίας ενδέχεται να οδηγήσει σε τερματισμό του λογαριασμού σας ή/και νομικές συνέπειες. Μπορεί να θέλετε να συμβουλευτείτε κάποιον δικηγόρο πριν υποβάλετε την αξίωση.

Το Spotify έχει επίσης μια πολιτική για τερματισμό, υπό κατάλληλες συνθήκες, των λογαριασμών των κατ' επανάληψη παραβατών.

3. Εμπορικό σήμα

Τι είναι το εμπορικό σήμα

Το εμπορικό σήμα είναι μια λέξη, ένα σλόγκαν, ένα σύμβολο ή ένα σχέδιο (π.χ. επωνυμία, λογότυπο) που διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρονται από ένα άτομο, ομάδα ή εταιρεία από κάποιο άλλο. Γενικά, η νομοθεσία περί εμπορικών σημάτων αποσκοπεί στην αποτροπή της σύγχυσης μεταξύ των καταναλωτών σχετικά με το ποιος παρέχει ή συνδέεται με ένα προϊόν ή μια υπηρεσία.

Πώς να αναφέρετε παραβίαση εμπορικού σήματος

Αν είστε κάτοχος εμπορικού σήματος ή εκπρόσωπος αυτού και πιστεύετε ότι το περιεχόμενο που είναι διαθέσιμο στις Υπηρεσίες Spotify παραβιάζει τα δικαιώματα επί του εμπορικού σας σήματος, χρησιμοποιήστε αυτήν τη φόρμα web για να υποβάλετε ειδοποίηση για φερόμενη παραβίαση εμπορικού σήματος. Το Spotify μπορεί να μεταβιβάσει το όνομα και τη διεύθυνση email σας στο φερόμενο ως παραβατικό μέρος και να διατηρήσει τα στοιχεία σας για όσο διάστημα απαιτείται για νομικούς σκοπούς. Το Spotify έχει επίσης μια πολιτική για τερματισμό, υπό κατάλληλες συνθήκες, των λογαριασμών των κατ' επανάληψη παραβατών.

4. Πώς χειριζόμαστε τις αξιώσεις

Το Spotify εξετάζει αξιώσεις που λαμβάνονται μέσω των καναλιών που αναφέρονται παραπάνω. Όταν λάβουμε μια αξίωση, θα την αξιολογήσουμε και θα λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν την κατάργηση του αναφερόμενου περιεχομένου ή την απενεργοποίηση της πρόσβασης σε μια συγκεκριμένη χώρα (ή χώρες). Ενδέχεται να επικοινωνήσουμε με τον ενάγοντα και τον χρήστη ή τον δημιουργό που παρείχε το περιεχόμενο σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνουμε, αν επιλέξουμε να μην λάβουμε μέτρα ή αν χρειαστούμε περισσότερες πληροφορίες για να αξιολογήσουμε την αξίωση.

Οποιοδήποτε περιεχόμενο παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα ή τα εμπορικά σήματα τρίτων μπορεί να καταργηθεί. Το Spotify έχει επίσης μια πολιτική για τους κατ' επανάληψη παραβάτες, που σημαίνει ότι ο λογαριασμός ενός χρήστη ή δημιουργού που είναι υπεύθυνος για πολλαπλές παραβιάσεις μπορεί να τερματιστεί. Εάν το περιεχόμενο αποκατασταθεί μετά από προσφυγή ή επειδή ο κάτοχος δικαιωμάτων ανακαλεί μια αξίωση, η πολιτική μας για τους κατ' επανάληψη παραβάτες θα το αντικατοπτρίζει αναλόγως.

Εάν πιστεύετε ότι το περιεχόμενο ή ο λογαριασμός σας έχει λάβει λανθασμένη ενέργεια ή εάν θέλετε να ζητήσετε άλλη αναθεώρηση της απόφασης του Spotify σχετικά με την αξίωσή σας, ενδέχεται να έχετε την ευκαιρία να υποβάλετε ένσταση. Οι οδηγίες σχετικά με τον τρόπο προσφυγής περιλαμβάνονται στο email που θα σας στείλουμε σχετικά με την αξίωση.

Εκτός από τις αναφορές από χρήστες και κατόχους δικαιωμάτων, αξιοποιούμε έναν συνδυασμό αυτόματων και μη αυτόματων σημάτων για τον εντοπισμό και την αφαίρεση περιεχομένου που ενδέχεται να παραβιάζει την πνευματική ιδιοκτησία κάποιου άλλου. Εξελίσσουμε συνεχώς τις προσπάθειές μας για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας των δημιουργών.</**υπηρεσίες>