Πολιτική απορρήτου του Spotify

Ισχύει από 25 Μαΐου 2018

1 Εισαγωγή
2 Πληροφορίες σχετικά με την παρούσα πολιτική
3 Τα δικαιώματα και οι προτιμήσεις σας: Παροχή επιλογών και δυνατοτήτων ελέγχου
4 Πώς συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα σας;
5 Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε από εσάς;
6 Για ποιο σκοπό χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας;
7 Κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων σας
8 Διατήρηση και διαγραφή δεδομένων
9 Μεταφορά σε άλλες χώρες
10 Σύνδεσμοι
11 Διατήρηση της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων σας
12 Παιδιά
13 Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική απορρήτου
14 Τρόπος επικοινωνίας μαζί μας

1. Εισαγωγή

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Spotify!

Στο Spotify θέλουμε να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία για να διασφαλίσουμε ότι απολαμβάνετε την υπηρεσία μας σήμερα, αύριο και στο μέλλον. Για να γίνει αυτό, πρέπει να κατανοήσουμε τις ακουστικές σας συνήθειες, ώστε να μπορούμε να παρέχουμε μια μοναδική και εξατομικευμένη υπηρεσία ειδικά για εσάς. Ας συνεχίσουμε λοιπόν. Η προστασία του απορρήτου σας και η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας είναι, και θα συνεχίσει να είναι, εξαιρετικά σημαντική για εμάς. Επομένως, θέλουμε να εξηγήσουμε με σαφήνεια τον τρόπο και τους λόγους για τους οποίους συλλέγουμε, αποθηκεύουμε, κοινοποιούμε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας, καθώς και να περιγράψουμε τους ελέγχους και τις επιλογές που έχετε στη διάθεσή σας όσον αφορά το χρόνο και τον τρόπο που επιλέγετε να κοινοποιείτε τα προσωπικά δεδομένα σας.

Αυτός είναι ο στόχος μας, και η παρούσα Πολιτική απορρήτου ("Πολιτική") θα εξηγήσει ακριβώς τι εννοούμε με περισσότερες λεπτομέρειες παρακάτω.

2. Πληροφορίες σχετικά με την παρούσα Πολιτική

Η παρούσα Πολιτική καθορίζει τις βασικές λεπτομέρειες που αφορούν τη σχέση των προσωπικών δεδομένων σας με το Spotify AB. Η Πολιτική ισχύει για όλες τις υπηρεσίες του Spotify και κάθε συναφή υπηρεσία (αναφέρεται ως "Υπηρεσία Spotify"). Οι όροι που διέπουν την από μέρους σας χρήση της Υπηρεσίας Spotify ορίζονται στην ενότητα Όροι και προϋποθέσεις χρήσης (οι "Όροι και προϋποθέσεις χρήσης").

Κατά διαστήματα, ενδέχεται να αναπτύξουμε νέες υπηρεσίες ή να προσφέρουμε επιπλέον υπηρεσίες. Αν η εισαγωγή αυτών των νέων ή πρόσθετων υπηρεσιών συνεπάγεται οποιαδήποτε αλλαγή στον τρόπο που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας, θα σας παρέχουμε περισσότερες λεπτομέρειες και πρόσθετους όρους ή πολιτικές. Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, κάθε νέα ή πρόσθετη υπηρεσία που εισάγουμε θα υπόκειται στην παρούσα Πολιτική.

Σκοπός της παρούσας Πολιτικής είναι:

 1. Να διασφαλιστεί ότι κατανοείτε ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε για εσάς, τους λόγους για τους οποίους τα συλλέγουμε και τα χρησιμοποιούμε, καθώς και σε ποιον τα κοινοποιούμε
 2. Να εξηγήσει με ποιον τρόπο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα που έχετε μοιραστεί μαζί μας, ώστε να έχετε μια εξαιρετική εμπειρία όταν χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία Spotify· και
 3. Να εξηγήσει τα δικαιώματα και τις επιλογές σας σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε και πώς προστατεύουμε το ιδιωτικό σας απόρρητο.

Ελπίζουμε οι πληροφορίες αυτές να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τις δεσμεύσεις μας όσον αφορά την προστασία του απορρήτου σας. Για περαιτέρω διευκρινίσεις όσον αφορά τους όρους που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Πολιτική, επισκεφθείτε το Κέντρο απορρήτου στη διεύθυνση spotify.com. Για πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αν έχετε ερωτήσεις ή απορίες, ανατρέξτε στην ενότητα 14 "Τρόπος επικοινωνίας μαζί μας" παρακάτω. Εναλλακτικά, αν δεν συμφωνείτε με το περιεχόμενο της παρούσας Πολιτικής, μην ξεχνάτε ότι εσείς επιλέγετε αν θα χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία Spotify.

3. Τα δικαιώματα και οι προτιμήσεις σας: Παροχή επιλογών και δυνατοτήτων ελέγχου

Όπως ίσως γνωρίζετε, ένας νέος νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ονομασία Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων ή ΓΚΠΔ δίνει στους πολίτες ορισμένα δικαιώματα σε σχέση με τα προσωπικά τους δεδομένα. Για να συμμορφωθούμε με τις διατάξεις αυτού του νόμου, έχουμε εφαρμόσει επιπλέον δυνατότητες διαφάνειας και πρόσβασης στο Κέντρο Απορρήτου και στις Ρυθμίσεις Απορρήτου, ώστε να βοηθήσουμε τους χρήστες να αξιοποιήσουν αυτά τα δικαιώματα. Με βάση τη διαθεσιμότητα και με τους περιορισμούς που ισχύουν από την εφαρμοστέα νομοθεσία, τα δικαιώματα που παρέχονται στους πολίτες είναι τα εξής:

 • Δικαίωμα πρόσβασης – έχετε δικαίωμα να ενημερώνεστε και να ζητάτε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας, τα οποία επεξεργαζόμαστε
 • Δικαίωμα διόρθωσης – έχετε δικαίωμα να ζητήσετε να τροποποιήσουμε ή να ενημερώσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας, αν είναι ανακριβή ή ελλιπή
 • Δικαίωμα διαγραφής – έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα σας
 • Δικαίωμα περιορισμού – έχετε δικαίωμα να ζητήσετε την προσωρινή ή οριστική διακοπή της επεξεργασίας όλων ή ορισμένων από τα προσωπικά δεδομένα σας
 • Δικαίωμα εναντίωσης –
  • έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην από μέρους μας επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, στηριζόμενοι σε λόγους που σχετίζονται με την προσωπική σας κατάσταση
  • έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ
 • Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων – έχετε δικαίωμα να ζητήσετε ένα αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων σας σε ηλεκτρονική μορφή και να διαβιβάσετε αυτά τα προσωπικά δεδομένα στην υπηρεσία κάποιου τρίτου και
 • Δικαίωμα μη υπαγωγής σε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων – έχετε δικαίωμα να μην υπόκεισθε σε μια απόφαση η οποία βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων, όπως η κατάρτιση προφίλ, εφόσον η απόφαση θα είχε νομικές επιπτώσεις για εσάς ή άλλες εξίσου σημαντικές επιπτώσεις.

Προκειμένου να μπορείτε να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα με ευκολία και για να καταγράψουμε τις προτιμήσεις σας σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο το Spotify χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα σας, παρέχουμε πρόσβαση στις παρακάτω ρυθμίσεις μέσω της σελίδας Ρυθμίσεων λογαριασμού:

 • Ρυθμίσεις απορρήτου – σας επιτρέπουν να ελέγχετε ορισμένες από τις κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που επεξεργαζόμαστε για εσάς, δίνουν τη δυνατότητα να αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας μέσω του κουμπιού "Λήψη των δεδομένων μου" και περιλαμβάνουν έναν σύνδεσμο προς το Κέντρο απορρήτου στη διεύθυνση www.spotify.com, όπου μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το Spotify χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα σας και ποια είναι τα δικαιώματά σας· και
 • Ρυθμίσεις ειδοποιήσεων – σας δίνουν τη δυνατότητα να επιλέξετε ποια μηνύματα επικοινωνίας θα λαμβάνετε από το Spotify, να διαχειρίζεστε τα δημόσια διαθέσιμα προσωπικά δεδομένα σας και να ορίζετε τις προτιμήσεις κοινοποίησης.

Το Κέντρο απορρήτου σάς επιτρέπει να ελέγχετε τον τρόπο με τον οποίο το Spotify επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας. Σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με το τι θα συμβεί αν προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις σας στη σελίδα Ρυθμίσεις λογαριασμού και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη λήψη ορισμένων μηνυμάτων από το Spotify. Εάν σας στέλνουμε ηλεκτρονικά μηνύματα μάρκετινγκ κατόπιν δικής σας συναίνεσης ή επειδή επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας ή να δηλώσετε τις αντιρρήσεις σας ("αποκλεισμός λήψης") χωρίς να επιβαρυνθείτε με έξοδα. Τα ηλεκτρονικά μηνύματα μάρκετινγκ που λαμβάνετε από το Spotify (π.χ. αυτά που αποστέλλονται μέσω email) θα περιλαμβάνουν επίσης έναν μηχανισμό εξαίρεσης στο ίδιο το μήνυμα (π.χ. έναν σύνδεσμο κατάργησης της εγγραφής στα email που σας στέλνουμε).

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα του ΓΚΠΔ που περιγράφονται παραπάνω και τις επιλογές ελέγχου που παρέχουμε σε όλους τους χρήστες του Spotify όσον αφορά αυτά τα δικαιώματα στην ενότητα "Τα δικαιώματά σας", η οποία περιλαμβάνεται στο Κέντρο απορρήτου. Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την προστασία του απορρήτου σας, τα δικαιώματά σας ή τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να τα ασκήσετε, επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο προστασίας δεδομένων χρησιμοποιώντας τη φόρμα "Επικοινωνία" στο Κέντρο απορρήτου. Θα απαντήσουμε στο αίτημά σας εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, αφού επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας. Εάν είστε δυσαρεστημένοι με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας, μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε και να υποβάλετε μια καταγγελία στη σουηδική Αρχή Προστασίας Δεδομένων (Datainspektionen) ή με την τοπική Αρχή Προστασίας Δεδομένων.

4. Πώς συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα σας;

Συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα σας με τους εξής τρόπους:

 1. Κατά την εγγραφή σας στην Υπηρεσία Spotify – κατά την εγγραφή σας στην Υπηρεσία Spotify συλλέγουμε ορισμένα προσωπικά δεδομένα, ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία Spotify, όπως διεύθυνση email, ημερομηνία γέννησης, φύλο και χώρα.
 2. Μέσω της χρήσης της Υπηρεσίας Spotify – όταν χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία Spotify, συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα όσον αφορά τη χρήση της Υπηρεσίας Spotify από εσάς, όπως ποια τραγούδια έχετε ακούσει και ποιες λίστες αναπαραγωγής έχετε δημιουργήσει.
 3. Προσωπικά δεδομένα που μας επιτρέπουν να σας παρέχουμε επιπλέον δυνατότητες/λειτουργίες – κατά καιρούς, μπορεί επίσης να μας παρέχετε επιπρόσθετα προσωπικά δεδομένα ή να μας δώσετε τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή επιπρόσθετων προσωπικών δεδομένων π.χ. ώστε να σας παρέχουμε περισσότερες δυνατότητες ή λειτουργίες. Όπως περιγράφεται με περισσότερες λεπτομέρειες παρακάτω (ανατρέξτε στην ενότητα "Οικειοθελώς παρεχόμενα δεδομένα μουσικής"), δεν θα συλλέγουμε φωτογραφίες, την ακριβή θέση κινητής συσκευής, δεδομένα φωνής ή επαφές από τη συσκευή σας χωρίς την πρότερη συγκατάθεσή σας. Θα έχετε πάντα την επιλογή να αλλάξετε γνώμη και να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή.
 4. Από τρίτους – θα λαμβάνουμε προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς και τη δραστηριότητά σας από τρίτους, όπως διαφημιστές και εταίρους με τους οποίους συνεργαζόμαστε προκειμένου να σας παρέχουμε την Υπηρεσία Spotify (ανατρέξτε στην ενότητα 7 Κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων σας "Κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων σας" παρακάτω). Θα χρησιμοποιήσουμε τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα μόνο εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας στο τρίτο μέρος ή στο Spotify να κοινοποιήσει τα εν λόγω δεδομένα ή εφόσον το Spotify έχει νόμιμο συμφέρον να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα προκειμένου να σας παρέχει την Υπηρεσία Spotify.

Χρησιμοποιούμε ανώνυμες και συγκεντρωτικές πληροφορίες για σκοπούς όπως η δοκιμή των συστημάτων πληροφορικής μας, έρευνα, ανάλυση δεδομένων, δημιουργία μοντέλων μάρκετινγκ και προώθησης, βελτίωση της Υπηρεσίας Spotify και ανάπτυξη νέων δυνατοτήτων/λειτουργιών στο πλαίσιο της Υπηρεσίας Spotify.

5.Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε από εσάς;

Στους παρακάτω πίνακες προσδιορίζουμε τις κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε:

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται όταν κάνετε εγγραφή στην Υπηρεσία Spotify

Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων Περιγραφή κατηγορίας
Δεδομένα καταχώρισης λογαριασμού Αυτά είναι τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε εσείς ή συλλέγονται από εμάς, ώστε να έχετε τη δυνατότητα να εγγραφείτε και να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία Spotify. Σε αυτά περιλαμβάνονται η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, η ημερομηνία γέννησης, το φύλο, ο ταχυδρομικός κώδικας και η χώρα.

Ορισμένα από τα προσωπικά δεδομένα που θα σας ζητήσουμε να μας δώσετε είναι απαραίτητα για τη δημιουργία του λογαριασμού σας. Έχετε επίσης την επιλογή να μας δώσετε μερικά επιπλέον προσωπικά δεδομένα σας, ώστε να δημιουργήσετε έναν πιο εξατομικευμένο λογαριασμό.

Τα ακριβή προσωπικά δεδομένα που θα συλλέξουμε εξαρτώνται από τον τύπο του προγράμματος της Υπηρεσίας Spotify στο οποίο εγγράφεστε και από το εάν θα χρησιμοποιήσετε κάποια Υπηρεσία τρίτων ή όχι (όπως ορίζεται στην ενότητα Όροι και προϋποθέσεις χρήσης, όπως το Facebook) για να εγγραφείτε και να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία Spotify. Εάν χρησιμοποιήσετε Υπηρεσία τρίτων για να δημιουργήσετε λογαριασμό, θα λάβουμε προσωπικά δεδομένα μέσω της εν λόγω Υπηρεσίας τρίτων, αλλά μόνο αφού δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων σας σε εμάς μέσω της Υπηρεσίας τρίτων.

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω της χρήσης της Υπηρεσίας Spotify από εσάς

Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων Περιγραφή κατηγορίας
Δεδομένα χρήσης της Υπηρεσίας Spotify Αυτά είναι τα προσωπικά δεδομένα σας που συλλέγονται όταν χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία Spotify και μπορούν να περιλαμβάνουν τα εξής:
 • Πληροφορίες σχετικά με τον τύπο του προγράμματος της Υπηρεσίας Spotify.
 • Πληροφορίες σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις σας με την Υπηρεσία Spotify, οι οποίες περιλαμβάνουν την ημερομηνία και την ώρα υποβολής οποιωνδήποτε αιτημάτων, τραγούδια που ακούσατε, λίστες αναπαραγωγής που δημιουργείτε, περιεχόμενο βίντεο που παρακολουθήσατε, καθώς και τις αλληλεπιδράσεις σας με άλλους χρήστες του Spotify. Μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση των Εφαρμογών τρίτων και διαφημίσεις που λαμβάνετε.
 • Περιεχόμενο χρήστη (όπως ορίζεται στην ενότητα Όροι και προϋποθέσεις χρήσης) που δημοσιεύετε στο Spotify, συμπεριλαμβανομένων μηνυμάτων που στέλνετε ή/και λαμβάνετε μέσω του Spotify και των αλληλεπιδράσεών σας με την ομάδα Εξυπηρέτησης πελατών του Spotify.
 • Τεχνικά δεδομένα, που μπορεί να περιλαμβάνουν πληροφορίες διεύθυνσης URL, δεδομένα cookies, τη διεύθυνση IP σας, τους τύπους των συσκευών που χρησιμοποιείτε για να αποκτήσετε πρόσβαση ή να συνδεθείτε στην Υπηρεσία Spotify, το μοναδικό αναγνωριστικό συσκευής, τα χαρακτηριστικά συσκευής, τον τύπο σύνδεσης δικτύου (π.χ. Wi-Fi, 3G, LTE, Bluetooth) και τον πάροχο, την απόδοση του δικτύου και της συσκευής, τον τύπο του προγράμματος περιήγησης, τη γλώσσα, πληροφορίες που επιτρέπουν τη διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων, το λειτουργικό σύστημα και την έκδοση της εφαρμογής της Spotify. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα τεχνικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία από εμάς μπορείτε να βρείτε στην [Πολιτική για τα cookies](COOKE-E).
 • Δεδομένα αισθητήρων που παράγονται από την κίνηση ή τον προσανατολισμό της κινητής συσκευής (π.χ. επιταχυνσιόμετρο ή γυροσκόπιο), τα οποία απαιτούνται για την παροχή ειδικών δυνατοτήτων της Υπηρεσίας Spotify σε εσάς.

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται με την άδειά σας και μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε επιπλέον λειτουργίες ή δυνατότητες

Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων Περιγραφή κατηγορίας
Οικειοθελώς παρεχόμενα δεδομένα από κινητές συσκευές Πέραν των δεδομένων από κινητές συσκευές που συλλέγουμε για να σας παρέχουμε την Υπηρεσία Spotify (περιγράφονται παραπάνω), έχετε επίσης την επιλογή να μας δώσετε τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή επιπλέον προσωπικών δεδομένων από την κινητή συσκευή σας, ώστε να σας παρέχουμε δυνατότητες/λειτουργίες που θα βελτιώσουν την εμπειρία σας από την Υπηρεσία Spotify.

Δεν θα αποκτήσουμε πρόσβαση σε οποιαδήποτε από τα προσωπικά δεδομένα που παρατίθενται παρακάτω, χωρίς πρώτα να έχουμε λάβει τη συγκατάθεσή σας:
 • Οι φωτογραφίες σας – Εάν μας δώσετε άδεια να αποκτήσουμε πρόσβαση στις φωτογραφίες ή στην κάμερά σας, θα έχουμε πρόσβαση μόνο σε εικόνες που επιλέγετε συγκεκριμένα να κοινοποιήσετε σε εμάς και σε δεδομένα που σχετίζονται με τις εν λόγω εικόνες, όπως ο τύπος αρχείου και το μέγεθος της εικόνας. Δεν θα σαρώσουμε ποτέ και δεν θα εισαγάγουμε στο σύστημά μας τη βιβλιοθήκη των φωτογραφιών ή το άλμπουμ της κάμεράς σας
 • Η ακριβής θέση της κινητής συσκευής σας – Εάν μας δώσετε πρόσβαση να αποκτήσουμε πρόσβαση στην ακριβή θέση σας, αυτό μας επιτρέπει να έχουμε πρόσβαση στο GPS ή στο Bluetooth σας ώστε να παρέχουμε λειτουργίες που σχετίζονται με την γνώση της τοποθεσίας σας στην Υπηρεσία Spotify. Λάβετε υπόψη ότι σε αυτά τα δεδομένα δεν περιλαμβάνεται η διεύθυνση IP σας. Χρησιμοποιούμε τη διεύθυνση IP για να προσδιορίσουμε τη μη ακριβή τοποθεσία σας, π.χ. σε ποια χώρα βρίσκεστε, για λόγους συμμόρφωσης με τις συμφωνίες μας για την παροχή άδειας χρήσης
 • Τα δεδομένα φωνής σας – Εάν μας δώσετε άδεια, θα αποκτήσουμε πρόσβαση στις φωνητικές εντολές που έχουν ηχογραφηθεί μέσω του μικροφώνου της συσκευής σας, προκειμένου να σας δώσουμε τη δυνατότητα να αλληλεπιδράσετε με την Υπηρεσία Spotify χρησιμοποιώντας τη φωνή σας. Λάβετε υπόψη ότι θα έχετε πάντα τη δυνατότητα να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία του μικροφώνου και
 • Οι επαφές σας – Εάν μας δώσετε άδεια να αποκτήσουμε πρόσβαση στις επαφές σας, θα έχουμε πρόσβαση σε μεμονωμένες επαφές που είναι αποθηκευμένες στη συσκευή σας ώστε να σας βοηθήσουμε να βρείτε φίλους που χρησιμοποιούν το Spotify.
Δεδομένα πληρωμών Μπορεί να συλλέξουμε τέτοιου είδους προσωπικά δεδομένα, εάν εγγραφείτε για μια Δοκιμή ή αγοράσετε οποιαδήποτε από τις Συνδρομές μας επί πληρωμή (όπως ορίζεται στην ενότητα Όροι και προϋποθέσεις χρήσης) ή για να προβείτε σε άλλες αγορές μέσω της Υπηρεσίας Spotify. Τα ακριβή προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται θα διαφέρουν ανάλογα με τη μέθοδο πληρωμής (π.χ. απευθείας από την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας σας ή με τιμολόγιο), αλλά θα περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως οι εξής:
 • Όνομα
 • Ημερομηνία γέννησης
 • Τύπος πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, ημερομηνία λήξης και ορισμένα ψηφία του αριθμού της κάρτας σας
 • Ταχυδρομικός κώδικας
 • Αριθμός κινητού τηλεφώνου και
 • Στοιχεία από το ιστορικό συναλλαγών σας
Αν επιλέξετε να πληρώσετε με τιμολόγιο, θα δώσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας στις εταιρείες επεξεργασίας πληρωμών με τις οποίες συνεργαζόμαστε, ώστε να μπορέσουν να ολοκληρώσουν έναν πιστωτικό έλεγχο και να σας αποστείλουν.
Δεδομένα διαγωνισμών, ερευνών και κληρώσεων Αυτά τα προσωπικά δεδομένα χρησιμοποιούνται ώστε να σας επιτρέπουν να εγγραφείτε και να συμμετέχετε σε τέτοιου είδους προωθητικές ενέργειες. Τα ακριβή προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται θα διαφέρουν ανάλογα με την προωθητική ενέργεια.
Δεδομένα μάρκετινγκ Αυτά τα προσωπικά δεδομένα χρησιμοποιούνται προκειμένου το Spotify και οι συνεργάτες/πάροχοι υπηρεσιών μας να μπορούν να σας στείλουν επικοινωνίες μάρκετινγκ είτε:
 • μέσω email,
 • ενώ χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία Spotify ή/και
 • απευθείας από το τρίτο μέρος.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και τις δυνατότητες ελέγχου που έχετε σε σχέση με τις επικοινωνίες μάρκετινγκ που λαμβάνετε μέσω του Κέντρου απορρήτου στη διεύθυνση spotify.com.

6. Για ποιο σκοπό χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας;

Όταν χρησιμοποιείτε ή αλληλεπιδράτε με την Υπηρεσία Spotify, χρησιμοποιούμε διάφορες τεχνολογίες για να επεξεργαστούμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε για εσάς, για διάφορους λόγους. Στον παρακάτω πίνακα παραθέτουμε τους λόγους για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας, τις συναφείς νομικές βάσεις στις οποίες βασιζόμαστε και οι οποίες μας επιτρέπουν νομίμως να επεξεργαστούμε τα προσωπικά δεδομένα σας, καθώς και τις κατηγορίες προσωπικών δεδομένων (προσδιορίζονται στην Ενότητα 5 «Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε από εσάς;») που χρησιμοποιούνται για αυτούς τους σκοπούς:

Περιγραφή των λόγων για τους οποίους το Spotify επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας ("σκοπός επεξεργασίας") Νομική βάση για τον σκοπό της επεξεργασίας Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που χρησιμοποιούνται από το Spotify για τον σκοπό της επεξεργασίας
Για την παροχή, εξατομίκευση και βελτίωση της εμπειρίας σας από την Υπηρεσία Spotify και άλλες υπηρεσίες και προϊόντα που παρέχονται από το Spotify, όπως για παράδειγμα μέσω της παροχής προσαρμοσμένου, εξατομικευμένου ή τοπικά προσαρμοσμένου περιεχομένου, προτάσεων, δυνατοτήτων και διαφήμισης εντός ή εκτός της Υπηρεσίας Spotify (συμπεριλαμβανομένων προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων).
 • Εκτέλεση σύμβασης
 • Νόμιμα συμφέροντα
 • Δεδομένα καταχώρισης λογαριασμού
 • Δεδομένα χρήσης υπηρεσίας
Για να κατανοήσουμε πώς αποκτάτε πρόσβαση και χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία Spotify, ώστε να διασφαλίσουμε την τεχνική λειτουργικότητα της Υπηρεσίας Spotify, να αναπτύξουμε νέα προϊόντα και υπηρεσίες και να αναλύσουμε τη χρήση της Υπηρεσίας Spotify από εσάς, συμπεριλαμβανομένης της αλληλεπίδρασής σας με εφαρμογές, διαφημίσεις, προϊόντα και υπηρεσίες που καθίστανται διαθέσιμα, συνδέονται με ή προσφέρονται μέσω της Υπηρεσίας Spotify.
 • Εκτέλεση σύμβασης
 • Νόμιμα συμφέροντα
 • Δεδομένα καταχώρισης λογαριασμού
 • Δεδομένα χρήσης υπηρεσίας
Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας για σκοπούς που αφορούν την Υπηρεσία Spotify.
 • Εκτέλεση σύμβασης
 • Νόμιμα συμφέροντα
 • Δεδομένα καταχώρισης λογαριασμού
 • Δεδομένα χρήσης υπηρεσίας
Για την επεξεργασία της πληρωμής σας, ώστε να αποφεύγονται ή να εντοπίζονται περιπτώσεις απάτης, συμπεριλαμβανομένων των δόλιων πληρωμών και της δόλιας χρήσης της Υπηρεσίας Spotify.
 • Εκτέλεση σύμβασης
 • Συμμόρφωση με νομικές υποχρεώσεις
 • Νόμιμα συμφέροντα
 • Δεδομένα πληρωμών
Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας, είτε απευθείας είτε μέσω ενός από τους συνεργάτες μας, για σκοπούς:
 • μάρκετινγκ,
 • έρευνας,
 • συμμετοχής σε διαγωνισμούς, έρευνες και κληρώσεις,
 • προώθησης,
μέσω email, ειδοποιήσεων ή άλλων μηνυμάτων, σε συμμόρφωση με τυχόν άδειες που μας έχετε κοινοποιήσει (π.χ. μέσω της σελίδας Ρυθμίσεις λογαριασμού).
 • Συγκατάθεση
 • Νόμιμα συμφέροντα
 • Δεδομένα για διαγωνισμούς, έρευνες και κληρώσεις
 • Δεδομένα μάρκετινγκ
Για την παροχή δυνατοτήτων, πληροφοριών, διαφημίσεων ή άλλου περιεχομένου βάσει της συγκεκριμένης τοποθεσίας σας.
 • Συγκατάθεση
 • Οικειοθελώς παρεχόμενα δεδομένα από κινητές συσκευές

Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δοκιμή εξισορρόπησης που έχει πραγματοποιήσει η Spotify ώστε να δικαιολογήσει την εξάρτησή της από τη νομική βάση έννομου συμφέροντος στο πλαίσιο του ΓΚΠΔ, ανατρέξτε στην ενότητα 14 Τρόπος επικοινωνίας μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας.

7. Κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων σας

Έχουμε ορίσει τις κατηγορίες παραληπτών των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται ή δημιουργούνται μέσω της χρήσης της Υπηρεσίας Spotify από εσάς.

Δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες

Τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα θα είναι πάντα δημόσια διαθέσιμα στην Υπηρεσία Spotify: το όνομα ή/και το όνομα χρήστη σας, η εικόνα του προφίλ σας, τα άτομα που ακολουθείτε, αυτά που ακολουθούν εσάς στην Υπηρεσία Spotify, οι καλλιτέχνες που ακούσατε πρόσφατα και οι δημόσιες λίστες αναπαραγωγής σας.

Προσωπικά δεδομένα που μπορεί να επιλέξετε να κοινοποιήσετε

Τα παρακάτω προσωπικά δεδομένα θα κοινοποιούνται μόνο στις κατηγορίες των παραληπτών που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα εάν:

 • επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε μια συγκεκριμένη λειτουργία της Υπηρεσίας Spotify στην οποία απαιτείται η κοινοποίηση συγκεκριμένων προσωπικών δεδομένων για τη σωστή χρήση της λειτουργίας της Υπηρεσίας Spotify ή

 • μας παραχωρήσετε την άδειά σας να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα, π.χ. επιλέγοντας την κατάλληλη ρύθμιση στην Υπηρεσία Spotify.

Κατηγορίες παραληπτών Λόγος κοινοποίησης
Εφαρμογές τρίτων που συνδέετε στον Λογαριασμό Spotify Αν συνδέσετε τον Λογαριασμό Spotify σε Εφαρμογή τρίτων, όπως για παράδειγμα πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ήχου, τηλεόρασης ή αυτοκινήτων, το Spotify μπορεί να κοινοποιήσει τα Δεδομένα Χρήσης της Υπηρεσίας ώστε να μπορείτε να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας Spotify.
Εφαρμογή τρίτων που χρησιμοποιείτε για να συνδεθείτε στο Spotify Εάν συνδέεστε σε Εφαρμογή τρίτων χρησιμοποιώντας τα διαπιστευτήρια του λογαριασμού σας Spotify, τότε η εν λόγω Εφαρμογή τρίτων μπορεί να έχει πρόσβαση σε ορισμένα Δεδομένα Χρήσης της Υπηρεσίας, όπως οι λίστες αναπαραγωγής, το αποθηκευμένο περιεχόμενο και η δραστηριότητα.

Θα λάβετε μια ειδοποίηση πριν συνδεθείτε στην Εφαρμογή τρίτων, που θα σας ενημερώνει σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που θα κοινοποιηθούν/θα είναι προσβάσιμα στην εν λόγω Εφαρμογή τρίτων.
Κοινότητα υποστήριξης Κατά την εγγραφή σας για έναν Λογαριασμό υποστήριξης Spotify στην Κοινότητα υποστήριξης Spotify, θα σας ζητήσουμε να δημιουργήσετε ένα συγκεκριμένο όνομα χρήστη για την Κοινότητα υποστήριξης Spotify. Αυτό θα εμφανίζεται δημόσια σε όποιον έχει πρόσβαση στην Κοινότητα υποστήριξης Spotify, μαζί με οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή σχόλια δημοσιεύετε.
Οι ακόλουθοί σας στο Spotify Κάποιες φορές, επίσης, μπορεί να θέλετε να κοινοποιήσουμε συγκεκριμένα Δεδομένα Χρήσης της Υπηρεσίας, ειδικότερα πληροφορίες σχετικά με την από μέρους σας χρήση του Spotify σε άλλους χρήστες του Spotify, οι οποίοι είναι γνωστοί ως "Οι ακόλουθοί σας στο Spotify".

Για παράδειγμα, όταν δημιουργείτε λίστες αναπαραγωγής, μπορεί να θέλετε αυτές οι λίστες αναπαραγωγής να είναι ορατές σε άλλους στην Υπηρεσία Spotify, αλλά μπορείτε επίσης να μετατρέψετε τις λίστες αναπαραγωγής σε ιδιωτικές ανά πάσα στιγμή.
Καλλιτέχνες και δισκογραφικές εταιρείες Μπορείτε να μας ζητήσετε να κοινοποιήσουμε προσωπικά δεδομένα (όπως η διεύθυνση email σας) σε καλλιτέχνες ή δισκογραφικές εταιρείες, ή άλλους συνεργάτες που μπορεί να θέλουν να σας στείλουν απευθείας ειδήσεις ή προωθητικές προσφορές, αλλά μπορείτε επίσης να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς μπορείτε να διαχειριστείτε τις ειδοποιήσεις, τις δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες και το περιεχόμενο που μοιράζεστε με άλλους στην Ενότητα 3 "Τα δικαιώματα και οι προτιμήσεις σας: Παροχή επιλογών και δυνατοτήτων ελέγχου" της παρούσας Πολιτικής και στο Κέντρο απορρήτου.

Πληροφορίες που μπορεί να κοινοποιήσουμε

Κατηγορίες παραληπτών Λόγος κοινοποίησης
Πάροχοι υπηρεσιών και άλλοι Χρησιμοποιούμε επίσης παρόχους τεχνικών υπηρεσιών που ενδέχεται να χειρίζονται τις τεχνικές υποδομές που χρειαζόμαστε για να παρέχουμε την Υπηρεσία Spotify, και συγκεκριμένα παρόχους που φιλοξενούν, αποθηκεύουν, διαχειρίζονται και συντηρούν την εφαρμογή Spotify, το περιεχόμενό της και τα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε.
Χρησιμοποιούμε παρόχους τεχνικών υπηρεσιών για να μας βοηθήσουν να επικοινωνούμε μαζί σας όπως περιγράφεται στην Ενότητα Section 6 της παρούσας Πολιτικής.
Χρησιμοποιούμε συνεργάτες μάρκετινγκ και διαφήμισης για να σας δείχνουμε πιο εξατομικευμένο περιεχόμενο ή να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία Spotify, ώστε να σας προσφέρουμε καλύτερη εξυπηρέτηση. Ενδέχεται επίσης να κοινοποιήσουμε προσωπικά δεδομένα σε ορισμένους συνεργάτες μάρκετινγκ και διαφήμισης για να σας στέλνουμε προωθητικά μηνύματα επικοινωνίας για το Spotify.
Συνεργάτες του Spotify
 • Εάν αποκτήσετε πρόσβαση στην Υπηρεσία Spotify μέσω μιας προσφοράς που λάβατε ή αγοράσατε από ένα τρίτο μέρος, όπως από τον πάροχο του δικτύου κινητής τηλεφωνίας σας, κοινοποιούμε επίσης πληροφορίες στο εν λόγω τρίτο μέρος σχετικά με την από μέρους σας χρήση της Υπηρεσίας Spotify, όπως το αν και σε ποιο βαθμό έχετε χρησιμοποιήσει την προσφορά, ενεργοποιήσατε έναν λογαριασμό Spotify ή χρησιμοποιήσατε ενεργά την Υπηρεσία Spotify.
 • Ανάλογα με τον τρόπο που εγγράφεστε στην Υπηρεσία Spotify (π.χ. μέσω υπηρεσίας τρίτων ή παρόχου κινητής τηλεφωνίας), θα κοινοποιούμε το όνομα χρήστη σας στο Spotify ή άλλα Δεδομένα καταχώρισης λογαριασμού όπως απαιτείται για την ενεργοποίηση του λογαριασμού σας.
 • Ενδέχεται επίσης να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας σε ψευδωνυμοποιημένη μορφή στους συνεργάτες μας από τη μουσική βιομηχανία, ώστε να τους βοηθήσουμε να κατανοήσουν την απόδοση του περιεχομένου που μας παραχωρούν με άδεια και να σας επιτρέψουμε να ακούσετε περιεχόμενο σε ροή μέσω της Υπηρεσίας Spotify.
 • Κοινοποιούμε επίσης τα προσωπικά δεδομένα σας σε ψευδωνυμοποιημένη μορφή σε συνεργάτες μάρκετινγκ οι οποίοι μας βοηθούν με προωθητικές ενέργειες, καθώς και σε διαφημιστές που μας επιτρέπουν να προσφέρουμε μια δωρεάν υπηρεσία.
Ακαδημαϊκοί ερευνητές Θα κοινοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας για δραστηριότητες όπως στατιστική ανάλυση και ακαδημαϊκές μελέτες, αλλά μόνο σε ψευδωνυμοποιημένη μορφή.
Άλλες εταιρείες του Ομίλου Spotify Θα κοινοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας σε άλλες εταιρείες του Ομίλου Spotify για τη διεξαγωγή των καθημερινών μας επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και προκειμένου να μπορέσουμε να διατηρήσουμε και να παρέχουμε την Υπηρεσία Spotify σε εσάς.
Αρχές επιβολής του νόμου και προστασίας δεδομένων Θα κοινοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας όταν πιστεύουμε καλόπιστα ότι είναι απαραίτητο να το πράξουμε προκειμένου να συμμορφωθούμε με κάποια νομική υποχρέωση βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας ή προκειμένου να ανταποκριθούμε σε μια έγκυρη νομική διαδικασία, όπως ένταλμα σύλληψης, δικαστική εντολή ή δικαστική κλήτευση.

Επίσης, θα κοινοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας όταν πιστεύουμε καλόπιστα ότι είναι απαραίτητο για δικούς μας σκοπούς ή για το νόμιμο συμφέρον κάποιου τρίτου μέρους, το οποίο σχετίζεται με ζητήματα εθνικής ασφάλειας, επιβολής του νόμου, δικαστικής διαφοράς, εγκληματολογικής έρευνας, προστασίας της ασφάλειας οποιουδήποτε προσώπου ή την αποτροπή θανάτου ή επικείμενης σωματικής βλάβης, εφόσον θεωρούμε ότι το εν λόγω συμφέρον δεν παρακάμπτεται από τα δικά σας συμφέροντα ή θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες που απαιτούν την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας.
Αγοραστές της επιχείρησής μας Θα κοινοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας σε περίπτωση που πουλήσουμε ή διαπραγματευτούμε την πώληση της επιχείρησής μας σε έναν αγοραστή ή δυνητικό αγοραστή.

Σε αυτήν την περίπτωση, το Spotify θα εξακολουθήσει να διασφαλίζει την εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων σας και θα σας ενημερώσει πριν τα προσωπικά δεδομένα σας μεταφερθούν στον αγοραστή ή υπαχθούν σε διαφορετική Πολιτική απορρήτου.

8. Διατήρηση και διαγραφή δεδομένων

Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο ώστε να σας παρέχουμε την Υπηρεσία Spotify, καθώς και για νόμιμους και ουσιαστικούς επιχειρηματικούς σκοπούς, όπως για τη διατήρηση της απόδοσης της Υπηρεσίας Spotify, τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων που βασίζονται σε δεδομένα σχετικά με νέες λειτουργίες και προσφορές, για τη συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις μας και για την επίλυση διαφωνιών. Διατηρούμε ορισμένα από τα προσωπικά δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα είστε χρήστης της Υπηρεσίας Spotify. Για παράδειγμα, διατηρούμε τις λίστες αναπαραγωγής σας, τη βιβλιοθήκη τραγουδιών και τις πληροφορίες του λογαριασμού σας.

Εάν το ζητήσετε, θα διαγράψουμε ή θα ανωνυμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα ώστε να μην είναι πλέον δυνατόν να σας ταυτοποιήσουν, εκτός εάν η νομοθεσία μάς επιτρέπει το αντίθετο ή απαιτεί από εμάς να διατηρήσουμε ορισμένα προσωπικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων περιπτώσεων όπως οι εξής:

 • Εάν υπάρχει κάποιο ανεπίλυτο πρόβλημα σχετικά με τον λογαριασμό σας, μια πίστωση σε εκκρεμότητα στον λογαριασμό σας ή μια αξίωση ή διαφορά που δεν έχει επιλυθεί, θα διατηρήσουμε τα απαραίτητα προσωπικά δεδομένα μέχρι να επιλυθεί το πρόβλημα
 • Εφόσον οφείλουμε να διατηρήσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας για νομικούς, φορολογικούς, ελεγκτικούς και λογιστικούς σκοπούς, θα διατηρήσουμε τα απαραίτητα προσωπικά δεδομένα για την περίοδο που απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, ή/και
 • Όπου είναι αναγκαίο για τα νόμιμα επιχειρηματικά μας συμφέροντα, όπως αποτροπή απάτης ή για τη διατήρηση της ασφάλειας των χρηστών μας.

9. Μεταφορά σε άλλες χώρες

Το Spotify κοινοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλες εταιρείες του Ομίλου Spotify σε παγκόσμιο επίπεδο, ώστε να διεξάγει τις δραστηριότητες που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι εταιρείες του Ομίλου Spotify στις εξής χώρες: Αυστραλία, Αυστρία, Βέλγιο, Βραζιλία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελβετία, Ιαπωνία, Ισπανία, Ιταλία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ηνωμένο Βασίλειο, Καναδάς, Λουξεμβούργο, Μεξικό, Ολλανδία, Πολωνία, Σιγκαπούρη, Σουηδία, Ταϊβάν, Τουρκία, Φινλανδία και Χονγκ Κονγκ. Το Spotify μπορεί επίσης να αναθέσει σε τρίτους την επεξεργασία ή να κοινοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα σας σε τρίτους που βρίσκονται σε χώρες εκτός της πατρίδας σας. Τα προσωπικά δεδομένα σας μπορεί, συνεπώς, να υπόκεινται σε νόμους προστασίας του απορρήτου που διαφέρουν από τους νόμους στη χώρα διαμονής σας.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελβετίας μπορεί, για παράδειγμα, να μεταφερθούν και να υποβληθούν σε επεξεργασία από τρίτους που βρίσκονται σε χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελβετίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις το Spotify θα διασφαλίζει ότι η μεταφορά των προσωπικών δεδομένων σας πραγματοποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί απορρήτου και ειδικότερα ότι εφαρμόζονται κατάλληλα συμβατικά, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, όπως Πρότυπες συμβατικές ρήτρες που είναι εγκεκριμένες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας που χρησιμοποιούμε για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας, ανατρέξτε στην ενότητα 11 "Διατήρηση της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων σας" της παρούσας Πολιτικής.

10. Σύνδεσμοι

Ενδέχεται να εμφανίζουμε διαφημίσεις από τρίτους και άλλο περιεχόμενο με συνδέσμους σε ιστοτόπους τρίτων. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε ή να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για τις πρακτικές απορρήτου και το περιεχόμενο τρίτων. Αν κάνετε κλικ σε μια διαφήμιση ή σύνδεσμο τρίτου, έχετε υπόψη ότι αποχωρείτε από την Υπηρεσία Spotify και οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα που παρέχετε δεν θα καλύπτονται από την παρούσα Πολιτική. Διαβάστε τις πολιτικές απορρήτου τους για να μάθετε πώς συλλέγουν και επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα σας.

11. Διατήρηση της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων σας

Δεσμευόμαστε για την προστασία των πληροφοριών των χρηστών μας. Εφαρμόζουμε κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων σας. Ωστόσο, λάβετε υπόψη ότι κανένα σύστημα δεν είναι ποτέ απολύτως ασφαλές. Έχουμε εφαρμόσει διάφορες πολιτικές, όπως πολιτικές ψευδωνυμοποίησης, κρυπτογράφησης, πρόσβασης και διατήρησης για την προστασία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και την άσκοπη διατήρηση προσωπικών δεδομένων στα συστήματά μας.

Ο κωδικός πρόσβασης προστατεύει τον λογαριασμό χρήστη σας, επομένως σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε έναν μοναδικό και ισχυρό κωδικό πρόσβασης, να περιορίσετε την πρόσβαση στον υπολογιστή σας και το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε και να πραγματοποιείτε αποσύνδεση μετά τη χρήση της Υπηρεσίας Spotify.

12. Παιδιά

Η Υπηρεσία Spotify δεν απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας κάτω των 13 ετών. Ωστόσο, σε ορισμένες χώρες μπορεί να ισχύουν αυστηρότερα όρια ηλικίας σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία. Διαβάστε τους Όρους και προϋποθέσεις χρήσης για περισσότερες λεπτομέρειες.

Δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας προσωπικά δεδομένα από παιδιά κάτω των 13 ετών ή κάτω του ισχύοντος ορίου ηλικίας (το "Όριο ηλικίας"). Εάν είστε κάτω από το Όριο ηλικίας, μη χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία Spotify και μην παρέχετε οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα σε εμάς.

Εάν είστε γονέας παιδιού κάτω από το Όριο ηλικίας και αντιληφθείτε ότι το παιδί σας παρέχει προσωπικά δεδομένα στο Spotify, παρακαλούμε επικοινωνήστε χρησιμοποιώντας τη φόρμα "Επικοινωνία" στο Κέντρο απορρήτου και μπορείτε να ζητήσετε την άσκηση των ισχυόντων δικαιωμάτων σας, τα οποία περιγράφονται αναλυτικά στην Ενότητα 3 "Τα δικαιώματα και οι προτιμήσεις σας: Παροχή επιλογών και δυνατοτήτων ελέγχου" της παρούσας Πολιτικής.

Εάν υποπέσει στην αντίληψή μας ότι έχουμε συλλέξει προσωπικά δεδομένα παιδιού κάτω των 13 ετών, θα λάβουμε εύλογα μέτρα για τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων. Αυτό μπορεί να απαιτεί να διαγράψουμε τον λογαριασμό Spotify του εν λόγω παιδιού.

13. Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική απορρήτου

Περιστασιακά ενδέχεται να κάνουμε αλλαγές στην παρούσα Πολιτική.

Όταν κάνουμε σημαντικές αλλαγές στην παρούσα Πολιτική, θα σας παρέχουμε εμφανή ειδοποίηση όπως αρμόζει στις περιστάσεις, π.χ. με εμφανή κοινοποίηση εντός της Υπηρεσίας Spotify ή με την αποστολή email. Ενδέχεται να σας ειδοποιήσουμε από πριν.

Συνεπώς, θα πρέπει να φροντίσετε να διαβάσετε προσεκτικά οποιαδήποτε τέτοια ειδοποίηση.

Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με την παρούσα Πολιτική και τον τρόπο με τον οποίο το Spotify χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα σας, επισκεφθείτε το Κέντρο απορρήτου στη διεύθυνση www.spotify.com.

14.Τρόπος επικοινωνίας μαζί μας

Ευχαριστούμε που διαβάσατε την Πολιτική απορρήτου μας. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Πολιτική, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων χρησιμοποιώντας τη φόρμα "Επικοινωνία" στο Κέντρο απορρήτου ή μέσω επιστολής στην ακόλουθη διεύθυνση:

Spotify AB
Regeringsgatan 19
Stockholm
111 53
Sweden

Το Spotify AB είναι ο ελεγκτής δεδομένων για τους σκοπούς των προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία στο πλαίσιο της παρούσας Πολιτικής.

Ελπίζουμε να απολαύσετε το Spotify!
© Spotify AB.