Warunki Spotify dla oferty Yearly

Oferta: Oferta Yearly („Oferta”) udostępniana użytkownikowi przez Spotify (zgodnie z definicją podaną w Regulaminie Korzystania z Serwisu Spotify, „Regulaminie Spotify”) upoważnia użytkownika do uzyskania dostępu do Usługi Premium (zgodnie z definicją podaną w Regulaminie Spotify) na okres dwunastu (12) miesięcy („Okres obowiązywania oferty”) za jednorazową, płatną z góry, obniżoną opłatą podaną w Ofercie. Oferta użytkownika jest aktywowana, kiedy przedstawi on dane dotyczące płatności i zapłaci cenę Oferty na rzecz Spotify.

Przedstawiając dane dotyczące płatności i akceptując Ofertę, użytkownik (i) potwierdza i wyraża zgodę na Regulamin Spotify, Politykę prywatności Spotify oraz niniejsze Warunki, a ponadto (ii) zgadza się, że po zakończeniu Okresu obowiązywania oferty będziemy automatycznie kontynuować poprzednią subskrypcję użytkownika. Jeżeli poprzednia subskrypcja użytkownika była płatna, będziemy obciążać wskazane przez użytkownika źródło płatności w miesięcznych, odnawialnych okresach, według obowiązującej w danym czasie miesięcznej ceny, chyba że użytkownik anuluje lub zmieni subskrypcję przed zakończeniem Okresu obowiązywania oferty (w sposób opisany poniżej). Jeżeli poprzednia subskrypcja użytkownika była Usługą Premium dla Studentów i pragnie on kontynuować tę subskrypcję po zakończeniu Okresu obowiązywania oferty, winien ponownie aktywować swoją Usługę Premium dla Studentów, przesyłając ponownie wymagane dane przed zakończeniem Okresu obowiązywania oferty. W przeciwnym razie użytkownik zostanie automatycznie włączony do Usługi Premium według obowiązującej wówczas standardowej stawki po zakończeniu Okresu obowiązywania oferty.

Jeżeli użytkownik anuluje swoją subskrypcję Usługi Premium w dowolnym czasie w trakcie trwania Okresu obowiązywania oferty (instrukcje dotyczące anulowania są dostępne na stronie https://support.spotify.com/learn-more/faq/#!/article/How-to-cancel-your-subscription), po zakończeniu Okresu obowiązywania oferty zostanie automatycznie przywrócona Usługa Bezpłatna.

Jeżeli użytkownik zdecyduje się zmienić usługę na inną płatną usługę Spotify w Okresie obowiązywania oferty (instrukcje dotyczące sposobu zmiany są dostępne na stronie https://support.spotify.com/account_payment_help/subscription_information/subscription-levels/), wysokość opłat za nową płatną subskrypcję Spotify pomniejszymy o część ceny zapłaconej przez użytkownika za Ofertę pozostałą za miesiące przypadające do końca Okresu obowiązywania oferty.

Po zakończeniu Okresu obowiązywania oferty użytkownik może anulować subskrypcję w dowolnym czasie (instrukcje dotyczące sposobu anulowania są dostępne na stroniehttps://support.spotify.com/learn-more/faq/#!/article/How-to-cancel-your-subscription). Jeżeli użytkownik ma płatną subskrypcję (np. Premium lub Studencką), anulowanie będzie skuteczne z końcem obowiązującego w danym czasie okresu płatnego.

Uprawnienia: Aby otrzymać niniejszą Ofertę, użytkownik musi obecnie posiadać lub nabyć nowe indywidualne konto Spotify. Aktualni użytkownicy Planu rodzinnego Spotify nie są uprawnieni do skorzystania z niniejszej Oferty.

Dostępność Oferty: Niniejsza Oferta wygasa i musi zostać zrealizowana przed reklamowaną datą. Spotify zastrzega sobie prawo do wycofania niniejszej Oferty w dowolnym czasie i z dowolnego powodu. Po jej wycofaniu firma Spotify nie będzie zobowiązana do realizacji żadnych dalszych Ofert.

Wyłączenia: Karty upominkowe ani karty przedpłacone Spotify nie mogą być wykorzystane jako formy płatności w celu pokrycia kosztów niniejszej Oferty. W przypadku obecnej subskrypcji Spotify poprzez osobę trzecią (np. firmę telefoniczną) użytkownik nie będzie mógł skorzystać z niniejszej Oferty. Nie można zastosować żadnych innych zniżek.

Anulowanie: Rejestrując się w niniejszej Ofercie, użytkownik zgadza się na uzyskanie dostępu do usługi Spotify Premium niezwłocznie i na cały Okres obowiązywania oferty. Użytkownik zgadza się, że jego prawo do rezygnacji i otrzymania zwrotu przysługuje jedynie w terminie czternastu (14) dni od daty zakupu, a w przypadku skorzystania przez użytkownika ze Spotify w tym czternastodniowym okresie prawo to zostaje niezwłocznie anulowane. W przypadku chęci otrzymania zwrotu przed zakończeniem tego czternastodniowego okresu należy zwrócić się do Obsługi Klienta tutaj. Po upływie 14 dni od daty zakupu/aktywacji użytkownik może anulować subskrypcję w sposób opisany powyżej, ale nie otrzyma zwrotu.

Powiadomienia: Będziemy przekazywać użytkownikowi powiadomienia, wysyłając wiadomość na adres e-mail użytkownika powiązany z jego kontem Spotify. Powiadomienia wysyłane na adres e-mail są skuteczne z chwilą wysłania ich na adres użytkownika. Uznaje się, że użytkownik otrzymał wszelkie wiadomości e-mail wysłane na adres e-mail powiązany z kontem Spotify użytkownika, bez względu na to, czy użytkownik rzeczywiście otrzymał wiadomość. Użytkownik odpowiada za aktualizowanie swojego bieżącego adresu e-mail.

Spotify zastrzega sobie prawo, wedle własnego wyłącznego uznania, do modyfikowania niniejszej Oferty w dowolnym czasie bez wcześniejszego powiadomienia i bez ponoszenia żadnej odpowiedzialności.

Spotify AB
Regeringsgatan 19, SE-111 53 Stockholm
Sweden (Szwecja)
SE556703748501