Wytyczne dla użytkowników Spotify

Witamy! Witamy na stronie Wytycznych dla użytkowników Spotify („Wytyczne dla użytkowników"), które mają zastosowanie w przypadku korzystania z witryn internetowych, aplikacji i usług Spotify odnoszących się do niniejszych Wytycznych dla użytkowników („Usługi"), w tym dostępu do wszelkiego rodzaju materiałów lub treści udostępnianych za pośrednictwem tych Usług („Treść"). Wytyczne dla użytkowników opracowaliśmy tak, zapewnić wszystkim swobodę korzystania z Usług. Oprócz niniejszych Wytycznych dla użytkownika treść musi być zgodna z Warunkami korzystania ze Spotify („Warunki korzystania ze Spotify").

Okresowo możemy aktualizować niniejsze Wytyczne dla użytkowników i Warunki korzystania ze Spotify – ich najnowsze wersje są dostępne na naszej stronie internetowej.

Naruszenie Wytycznych dla użytkownika lub Warunków korzystania ze Spotify może skutkować usunięciem wszelkich treści lub materiałów, które Użytkownik zamieścił w ramach Usług i/lub dezaktywację bądź zawieszenie konta. Staramy się zapewnić dostęp do Usług wszystkim, ale korzystanie z nich nie będzie możliwe, jeśli konto użytkownika w ramach którejkolwiek z Usług zostało zdezaktywowane. Zakazujemy również prób obchodzenia zastosowanych działań egzekucyjnych, w tym poprzez zakładanie nowych kont.

Niedozwolone są następujące działania, niezależnie od motywacji, w odniesieniu do Usług oraz materiałów lub treści udostępnianych za pośrednictwem Usług bądź ich dowolnej części:

 1. odtwarzanie kodu źródłowego, dekompilacja, rozgrupowywanie, modyfikacja lub tworzenie utworów zależnych, z wyjątkiem przypadków, gdy obowiązujące prawo wyraźnie zabrania stosowania tego typu ograniczeń. Jeśli obowiązujące prawo zezwala na dekompilację dowolnej części Usług lub Treści, w przypadku gdy jest to wymagane w celu uzyskania informacji niezbędnych do stworzenia niezależnego programu, który może być obsługiwany za pomocą Usług lub innego programu, informacje uzyskane w wyniku takich działań: a) mogą być wykorzystane wyłącznie do osiągnięcia powyższego celu, b) nie mogą być ujawniane lub komunikowane bez uprzedniej pisemnej zgody Spotify jakiejkolwiek osobie trzeciej, względem której nie jest konieczne ujawnienie lub zakomunikowanie w celu osiągnięcia tego celu, oraz c) nie mogą być wykorzystywane do tworzenia oprogramowania lub usługi, które są zasadniczo podobne w swoim wyrazie do jakiejkolwiek części Usług lub Treści;
 2. kopiowanie, redystrybucja, powielanie, kopiowanie danych ze źródła audio lub wideo na dysk twardy („ripping"), rejestrowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie lub wyświetlanie, nadawanie lub publiczne udostępnianie bądź innego rodzaju użytkowanie, które nie jest wyraźnie dozwolone na mocy Umów lub mającego zastosowanie prawa lub które w inny sposób narusza prawa własności intelektualnej;
 3. importowanie lub kopiowanie jakichkolwiek lokalnych plików, których użytkownik nie ma prawa w taki sposób importować ani kopiować;
 4. przesyłanie kopii zbuforowanych Treści z autoryzowanego Urządzenia na jakiekolwiek inne Urządzenie, w jakikolwiek sposób;
 5. przeglądanie Serwisu Spotify poprzez crawling lub scraping, manualne, zautomatyzowane lub z wykorzystaniem zautomatyzowanych środków (w tym botów, robotów indeksujących oraz programów kopiujących zawartość witryn internetowych) w celu wyświetlania, gromadzenia lub uzyskiwania dostępu do informacji; lub korzystanie z jakiejkolwiek części Usług lub Treści w celu szkolenia modelu uczenia maszynowego lub modelu AI bądź przekazywanie w inny sposób Treści Spotify do modelu uczenia maszynowego lub modelu AI;
 6. sprzedaż, wynajmowanie lub udzielanie na zasadzie sublicencji bądź leasingu lub innego rodzaju monetyzacja (z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w Umowach);
 7. sprzedaż konta użytkownika lub listy odtwarzania lub też przyjęcie lub oferowanie w inny sposób dowolnego wynagrodzenia, finansowego bądź o innym charakterze, w celu wpłynięcia na nazwę konta lub listy odtwarzania bądź na treści zamieszczone na koncie lub liście odtwarzania; lub
 8. sztuczne zwiększanie zliczeń odtworzeń, zliczeń obserwowania, sztuczne promowanie Treści lub manipulowanie w inny sposób poprzez: (i) korzystanie z bota, skryptu lub innego zautomatyzowanego procesu; (ii) dostarczanie lub akceptowanie jakiejkolwiek formy wynagrodzenia (finansowego bądź o innym charakterze) lub (iii) użycie wszelkich innych środków;
 9. obchodzenie technologii stosowanych przez Spotify, licencjodawców Spotify lub podmioty zewnętrzne, w tym wszelkich ograniczeń terytorialnych nałożonych przez Spotify lub licencjodawców Spotify;
 10. obchodzenie lub blokowanie reklam bądź tworzenie lub rozpowszechnianie narzędzi przeznaczonych do blokowania reklam;
 11. usuwanie lub zmienianie jakichkolwiek informacji o prawach autorskich bądź znakach towarowych lub innych informacji na temat własności intelektualnej (w tym w celu ukrycia lub zmiany informacji na temat właścicieli lub pochodzenia);
 12. usuwanie lub zmienianie jakiejkolwiek części Usług lub Treści, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w Umowach lub, w przypadku Treści udostępnionych przez innego użytkownika, za wyraźną zgodą takiego użytkownika; lub
 13. przekazywanie swojego hasła jakiejkolwiek innej osobie lub wykorzystywanie nazwy użytkownika i hasła jakiejkolwiek innej osoby.

Prosimy o odnoszenie się z szacunkiem do Spotify, właścicieli materiałów i Treści w ramach Usług oraz innych użytkowników Usług. Nie bierz udziału w żadnych działaniach, nie publikuj żadnych Treści Użytkownika, nie rejestruj ani też nie wykorzystuj nazw użytkownika, które miałyby następujący charakter lub zawierałyby materiały:

 1. niezgodne z prawem lub mające na celu popełnienie czynu niezgodnego z prawem lub zachęcanie do takiego czynu, w tym naruszenie praw własności intelektualnej, praw do prywatności lub praw własności Spotify lub podmiotu zewnętrznego lub te, które naruszałyby jakąkolwiek Umowę, w której Użytkownik jest stroną, taką jak m.in. umowę na wyłączność dotycząca udostępniania nagrań lub umowę wydawniczą;
 2. zawierające Twoje hasło lub umyślnie zawierające hasło jakiegokolwiek innego użytkownika, lub też umyślnie zawierające dane osobowe osób trzecich czy też mające na celu uzyskanie takich danych osobowych;
 3. ujawniające poufne lub zastrzeżone informacje stron trzecich lub dane osobowe dotyczące Ciebie, które nie są przeznaczone do rozpowszechniania na całym świecie;
 4. zawierające szkodliwe treści, takie jak złośliwe oprogramowanie, konie trojańskie lub wirusy, lub też w inny sposób utrudniające innym użytkownikom dostęp do Usługi Spotify;
 5. sugerujące Twoje powiązania ze Spotify (w tym m.in. poprzez użycie treści Spotify chronionych prawem autorskim, wykorzystujące logo Spotify bez zgody, lub wykorzystujące w inny sposób znaki towarowe Spotify wprowadzające w błąd), z innymi użytkownikami, osobami lub podmiotami lub wprowadzające w błąd co do takich powiązań bądź też zawierające innego rodzaju fałszywe, oszukańcze lub wprowadzające w błąd informacje;
 6. związane z masowym przesyłaniem niechcianych wiadomości lub innych form spamu, „łańcuszków" lub innych tego typu wiadomości;
 7. nieautoryzowane działania handlowe lub sprzedażowe, takie jak reklama, promocja, konkursy, loterie lub piramidy finansowe;
 8. nieuprawnione powiązania, odniesienia do produktów lub usług komercyjnych lub też w inny sposób promujące takie produkty bądź usługi, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez Spotify;
 9. naruszające lub w jakikolwiek sposób zaburzające działanie Usługi Spotify, manipulujące, naruszające lub stanowiące próbę badania, skanowania lub testowania Usługi Spotify lub systemów komputerowych, sieci, zasad użytkowania lub dowolnych innych elementów ochrony Spotify, sposobów uwierzytelniania lub dowolnych innych środków ochrony Usługi Spotify, Treści bądź ich dowolnej części pod kątem słabych punktów;
 10. sprzeczne z Regulaminem korzystania z serwisu Spotify lub innymi warunkami lub zasadami dotyczących korzystania przez użytkownika z którejkolwiek z Usług; lub
 11. usunięte z którejkolwiek z naszych usług z powodu naruszenia warunków lub zasad, np. zabroniony utwór, odcinek lub program. Dotyczy to tworzenia lub ponownego wykorzystania treści w celu ich ponownego odtworzenia lub realizacji tego samego celu, co w przypadku wcześniej usuniętej Treści.