Regulamin usługi Spotify

1. Wstęp

2. Świadczona przez nas Usługa Spotify

3. Korzystanie z Usługi Spotify

4. Treści i prawa własności intelektualnej

5. Obsługa klienta, informacje, pytania i skargi

6. Problemy i spory

7. Informacje o niniejszym Regulaminie

1. Wstęp

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem (zwanym dalej „Regulaminem"), ponieważ reguluje on korzystanie ze zindywidualizowanych usług Spotify (w tym dostęp do niej) w zakresie strumieniowego przesyłania muzyki i innych treści, w tym wszystkich naszych witryn i aplikacji, które obejmują niniejszy Regulamin bądź odnoszą się do niego (łącznie zwane „Usługą Spotify"), a także z utworów muzycznych, filmów, podcastów, audiobooków lub innych materiałów udostępnianych za pośrednictwem Usługi Spotify (dalej „Treści").

Korzystanie z Usługi Spotify podlega dodatkowym warunkom i postanowieniom przedstawionym przez Spotify, które zostają niniejszym włączone przez odniesienie do niniejszego Regulaminu (dalej łącznie „Umowy"). Więcej informacji na temat tych dodatkowych warunków oraz sposobu, w jaki możemy zmienić niniejszy Regulamin lub dodatkowe warunki włączone przez odniesienie, można znaleźć w rozdziale 7 poniżej. Aby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób Spotify gromadzi, wykorzystuje, udostępnia oraz chroni dane osobowe, zapoznaj się z Polityką prywatności Spotify.

Rejestrując się w Usłudze Spotify lub w inny sposób korzystając z niej, wyrażasz zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu. Jeśli nie wyrażasz zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu, nie możesz korzystać z Usługi Spotify ani uzyskiwać dostępu do jakichkolwiek Treści.

Usługodawca

Niniejszy Regulamin obowiązuje między Tobą a firmą Spotify AB z siedzibą pod adresem: Regeringsgatan 19, 111 53, Sztokholm, Szwecja.

Wymagania dotyczące wieku i uprawnień

Aby korzystać z Usługi Spotify i uzyskać dostęp do jakichkolwiek Treści, musisz (1) mieć ukończone 13 lat (lub być w równoważnym minimalnym wieku obowiązującym w Twoim kraju zamieszkania) lub więcej; (2) uzyskać zgodę rodzica lub opiekuna, jeśli jesteś osobą nieletnią w kraju zamieszkania; (3) posiadać uprawnienia do zawarcia z nami wiążącej umowy i nie podlegać zakazowi jej zawarcia na mocy obowiązujących przepisów prawa; oraz (4) mieszkać w kraju, w którym Usługa jest dostępna. Użytkownik deklaruje również, że wszelkie informacje związane z rejestracją, które przekazuje Spotify, są prawdziwe, dokładne i kompletne oraz Użytkownik zobowiązuje się zadbać o to, aby takie pozostały. Jeśli jesteś osobą małoletnią w swoim kraju, Twój rodzic lub opiekun będzie musi zaakceptować niniejsze warunki w Twoim imieniu. Dodatkowe informacje na temat wymagań dotyczących minimalnego wieku można uzyskać w procesie rejestracji. Jeśli nie spełniasz minimalnych wymagań dotyczących wieku, nie możesz zarejestrować się jako użytkownik. Na niektórych rynkach Spotify może zaoferować posiadaczom kont głównych możliwość dostępu do funkcji dla dzieci w ramach subskrypcji rodzinnej. Poprze włączenie takiego dostępu główny właściciel konta potwierdza, że jest opiekunem prawnym każdego użytkownika korzystającego z usługi oraz że wyraża zgodę na korzystanie ze Spotify przez takiego młodszego użytkownika.

2. Świadczona przez nas Usługa Spotify

Opcje Usługi Spotify

Oferujemy wiele opcji dostępności Usługi Spotify. Niektóre opcje Usługi Spotify są udostępniane bezpłatnie, natomiast dostęp do innych opcji jest odpłatny („Płatne Subskrypcje"). Możemy również oferować specjalne plany promocyjne, członkostwo lub usługi, w tym oferty produktów i usług podmiotów zewnętrznych. Nie ponosimy odpowiedzialności za produkty i usługi oferowane przez takie podmioty zewnętrzne.

Wersje próbne

Od czasu do czasu my lub podmioty zewnętrzne działające w naszym imieniu możemy oferować wersje próbne Usług Płatnych na czas określony bez konieczności uiszczenia opłat lub po niższej cenie (tzw. „Wersja Próbna"). Korzystając z Wersji Próbnej usługi Spotify, musisz zaakceptować Regulamin oferty promocyjnej Spotify Premium.

Aplikacje, urządzenia i oprogramowanie open source podmiotów zewnętrznych

Usługa Spotify może być zintegrowana z aplikacjami, witrynami i usługami podmiotów zewnętrznych lub może w inny sposób z nimi współpracować („Aplikacje Podmiotów Zewnętrznych") oraz z komputerami osobistymi, telefonami komórkowymi, tabletami, urządzeniami ubieralnymi, głośnikami i innymi urządzeniami („Urządzenia"). Korzystanie z takich Aplikacji Podmiotów Zewnętrznych i Urządzeń może podlegać dodatkowym warunkom i zasadom określonym przez odpowiedni podmiot zewnętrzny. Spotify nie gwarantuje, że Aplikacje Podmiotów Zewnętrznych oraz Urządzenia będą zgodne z Usługą Spotify.

Ograniczenia i modyfikacje Usługi

Spotify dokłada uzasadnionych starań, by Usługa Spotify działała prawidłowo oraz zapewniała użytkownikom zindywidualizowane, wciągające wrażenia dźwiękowe. Jednak nasza oferta usług i ich dostępność mogą się co pewien czas zmieniać oraz podlegać obowiązującym przepisom, bez odpowiedzialności wobec Użytkownika, na przykład:

  • Usługa Spotify może podlegać tymczasowym przerwom dostępności spowodowanym trudnościami technicznymi, konserwacją, testami lub aktualizacjami, w tym niezbędnymi do odzwierciedlenia zmian w odpowiednich przepisach i wymogach prawnych.
  • Naszym celem jest nieustanne rozwijanie i ulepszanie naszych usług. Możemy modyfikować, zawieszać lub wstrzymywać (na stałe lub tymczasowo) świadczenie wszystkich lub niektórych elementów Usługi Spotify (w tym określonych funkcji, planów subskrypcji i ofert promocyjnych).
  • Nasza dynamiczna oferta treści nieustannie się rozwija i dostosowuje do potrzeb społeczności Spotify. Spotify nie ma obowiązku dostarczania jakichkolwiek konkretnych treści za pośrednictwem Usługi Spotify. Ponadto Spotify lub odpowiedni właściciele mogą usuwać dostęp do konkretnych utworów, filmów, podcastów, audiobooków i innych treści bez powiadomienia.

Twoje prawo do wypowiedzenia niniejszego Regulaminu, jeśli nie chcesz już korzystać z Usługi Spotify, zostało określone w poniższym rozdziale 6.

Jeśli masz opłacone z góry i bezpośrednio na rzecz Spotify opłaty z tytułu Płatnej Subskrypcji, którą Spotify zaprzestanie obsługiwać przed końcem Opłaconego Okresu (zgodnie z definicją tego terminu w sekcji „Płatności i anulowanie" poniżej), Spotify zwróci Ci wniesione z góry opłaty za Opłacony Okres proporcjonalnie do niewykorzystanego czasu bieżącej, Płatnej Subskrypcji po takim zaprzestaniu jej obsługi. Twoje konto i dane rozliczeniowe muszą być aktualne, aby można było dokonać zwrotu.

Spotify nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności ani nie ma obowiązku zwrotu kosztów w związku z przerwami w działaniu bądź awariami Internetu lub innych usług, które są spowodowane działaniami władz rządowych, innych podmiotów zewnętrznych lub zdarzeń pozostających poza naszą kontrolą.

3. Korzystanie z Usługi Spotify

Tworzenie konta Spotify

Korzystanie z całości lub części Usługi Spotify może wymagać utworzenia konta Spotify. Nazwa użytkownika i hasło są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego i powinny być traktowane jako informacje poufne. Użytkownik rozumie, że odpowiada za każde użycie (w tym każde nieupoważnione użycie) swojej nazwy użytkownika i hasła. W przypadku utraty lub kradzieży nazwy użytkownika lub hasła bądź w przypadku podejrzenia nieautoryzowanego dostępu do konta należy natychmiast powiadomić nasz zespół Obsługi klienta.

Spotify może odzyskać nazwę użytkownika lub zażądać jej zmiany z dowolnego powodu.

Twoje prawa do korzystania z Usługi Spotify

Dostęp do Usługi Spotify

Z zastrzeżeniem przestrzegania niniejszego Regulaminu (w tym wszelkich innych obowiązujących warunków), udzielamy Tobie ograniczonej, niewyłącznej, odwołalnej zgody na osobiste, niekomercyjne korzystanie z Usługi Spotify oraz Treści (łącznie „Dostęp"). Dostęp ten pozostaje ważny do momentu anulowania go przez Użytkownika lub Spotify. Zgadzasz się, że nie będziesz rozpowszechniać ani przekazywać Usługi Spotify ani Treści.

Aplikacje Spotify oraz Treści są licencjonowane i nie są sprzedawane ani przenoszone na Użytkownika. Spotify i licencjodawcy pozostają właścicielami wszystkich kopii aplikacji Spotify i Treści nawet po zainstalowaniu ich na Urządzeniach Użytkownika.

Prawa własności Spotify

Usługa Spotify oraz Treści są własnością Spotify oraz licencjodawców Spotify. Wszystkie znaki towarowe, znaki usługowe, nazwy handlowe, logotypy, nazwy domen i inne elementy marki Spotify (zwane dalej „Elementami Marki Spotify") pozostają wyłączną własnością Spotify lub licencjodawców Spotify. Niniejsze Warunki nie przyznają Użytkownikowi żadnych praw do wykorzystywania jakichkolwiek Elementów Marki Spotify, ani w celach komercyjnych, ani niekomercyjnych.

Zgadzasz się przestrzegać naszych Wytycznych dla użytkowników Spotify i nie wykorzystywać Usługi Spotify, Treści ani żadnej ich części w żaden sposób, który nie jest wyraźnie dozwolony w niniejszym Regulaminie.

Płatności i anulowanie

Płatne Subskrypcje

Płatną Subskrypcję możesz zakupić bezpośrednio od Spotify lub za pośrednictwem podmiotu zewnętrznego poprzez:

  • uiszczanie opłaty subskrypcyjnej z góry w odstępach miesięcznych lub innych regularnych okresach określonych przed zakupem; lub
  • dokonanie przedpłaty dającej dostęp do Usługi Spotify przez określony okres czasu („Opłacony Okres").

Stawki podatku są obliczane na podstawie podanych przez Ciebie informacji oraz odpowiedniej stawki w momencie naliczania opłaty miesięcznej.

W przypadku zakupu dostępu do Płatnej Subskrypcji za pośrednictwem podmiotu zewnętrznego, oprócz niniejszego Regulaminu mogą mieć zastosowanie odrębne warunki i postanowienia dotyczące korzystania z Usługi Spotify. W przypadku zakupu Płatnej Subskrypcji przy użyciu kodu, karty upominkowej, oferty przedpłaty lub innej oferty świadczonej lub sprzedanej przez Spotify lub w imieniu Spotify w celu uzyskania dostępu do Płatnej Subskrypcji („Kody") musisz zaakceptować Regulamin korzystania z kart Spotify.

Zmiany cen i podatków

Spotify może okresowo zmieniać cenę Płatnych Subskrypcji, w tym okresowych opłat subskrypcyjny, Opłaconego Okresu (w przypadku okresów nieopłaconych) lub Kodów (zdefiniowanych wyżej). O wszelkich zmianach cen Spotify poinformuje Cię z wyprzedzeniem stosownym powiadomieniem. Zmiany cen wchodzą w życie na początku kolejnego okresu subskrypcji następującego po dacie zmiany cen. Zgodnie z obowiązującym prawem, kontynuując korzystanie z Usługi Spotify po wejściu w życie zmiany ceny, akceptujesz nową cenę. Jeśli nie zgadzasz się na zmianę cen, masz prawo odrzucić takie zmiany poprzez rezygnację z Płatnej Subskrypcji przed wejściem w życie zmiany ceny.

Stawki podatku są oparte na stawkach obowiązujących w momencie naliczenia miesięcznej opłaty. Kwoty te mogą z czasem ulegać zmianie w związku z lokalnymi wymogami podatkowymi w danym kraju, województwie, regionie, a nawet mieście. Każda zmiana stawki podatku zostanie zastosowana automatycznie w oparciu o podane przez Ciebie informacje w ramach konta.

Rozliczenie i anulowanie

O ile nie wskazano inaczej (na przykład w przypadku rejestracji do Opłaconego Okresu), Płatne Subskrypcje będą kontynuowane na czas nieokreślony do momentu anulowania. Będziesz rozliczany(-a) cyklicznie pierwszego dnia każdego okresu rozliczeniowego i zapłacisz oraz upoważnisz nas (lub odpowiednią stronę trzecią, jeśli zarejestrujesz się za pośrednictwem strony trzeciej) do obciążenia podanej przez Ciebie metody płatności bieżącą opłatą subskrypcyjną.

Płatna Subskrypcję można anulować w dowolnym momencie, logując się na konto Spotify i postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stronie Konta lub klikając tutaj i postępując zgodnie z instrukcjami. O ile nie wskazano inaczej, anulowanie nastąpi po zakończeniu okresu rozliczeniowego, w którym anulujesz subskrypcję, a Twoje konto zostanie przełączone na bezpłatną wersję Usługi Spotify. Nie przekazujemy zwrotów ani środków za jakiekolwiek częściowe okresy subskrypcji, chyba że wyraźnie określono to w niniejszym Regulaminie.

Jeśli zakupiono Płatną Subskrypcję, korzystając z Kodu, Twoja subskrypcja automatycznie wygaśnie na koniec okresu podanego w Kodzie lub gdy saldo przedpłacone będzie niewystarczające do pokrycia opłat za Usługę Spotify.

Poza wszelkimi innymi prawami przysługującymi nam na mocy niniejszego Regulaminu zastrzegamy sobie prawo do wypowiedzenia Płatnej Subskrypcji w dowolnym momencie, z zachowaniem co najmniej 14-dniowego okresu wypowiedzenia. O ile nie wskażemy inaczej, umożliwimy Ci zachowanie dostępu do Płatnej Subskrypcji przez pozostałą część bieżącego okresu rozliczeniowego, po czym przełączymy Twoje konto na bezpłatną wersję Usługi Spotify.

Prawo do odstąpienia

Jeśli zarejestrujesz się na Wersję Próbną, zgadzasz się, by okres, w którym można odstąpić od Płatnej Subskrypcji, dla której otrzymujesz Wersję Próbną, skończył się po upływie czternastu (14) dni od rozpoczęcia Wersji Próbnej. Jeśli nie anulujesz Płatnej Subskrypcji przed zakończeniem Wersji Próbnej, tracisz prawo do odstąpienia od subskrypcji i upoważniasz Spotify do automatycznego obciążania Cię co miesiąc uzgodnioną ceną do momentu anulowania Płatnej Subskrypcji. W przypadku wersji próbnych krótszych niż czternaście (14) dni wyraźnie upoważniasz nas do udostępnienia Ci płatnej usługi bezpośrednio po zakończeniu okresu Wersji Próbnej i po tym terminie tracisz prawo do odstąpienia od subskrypcji.

W przypadku zakupu Płatnej Subskrypcji bez okresu Wersji Próbnej zgadzasz się, że masz czternaście (14) dni od daty zakupu na odstąpienie od subskrypcji z jakiegokolwiek powodu oraz że musisz zapłacić za świadczone usługi do czasu poinformowania nas o zmianie swojego zdania. Wyrażasz wyraźną zgodę na świadczenie usług bezpośrednio po dokonaniu zakupu, utratę prawa do odstąpienia i upoważniasz Spotify do automatycznego obciążania Cię co miesiąc stosowną opłatą do momentu anulowania subskrypcji.

Wytyczne dla użytkowników

Określiliśmy wytyczne dotyczące korzystania z Usługi Spotify, aby mieć pewność, że będzie ona przyjemna dla wszystkich („Wytyczne dla użytkowników Spotify"). Podczas korzystania z Usługi Spotify musisz przestrzegać Wytycznych dla użytkowników Spotify, a także wszelkich obowiązujących przepisów, zasad i regulacji, jak również musisz szanować własność intelektualną, prywatność i inne prawa podmiotów zewnętrznych.

Konta marek

Jeśli założysz na Spotify konto w imieniu przedsiębiorstwa, organizacji, podmiotu lub marki (zwane dalej „Marką", zaś takie konto będzie zwane dalej „Kontem Marki"), terminy „Ty" i „Twój" stosowane w niniejszym Regulaminie (jak i w innych warunkach i zasadach Spotify włączonych do niniejszego Regulaminu przez odniesienie) odnosić się będą zarówno do Ciebie, jak i do Marki.

Jeśli tworzysz Konto Marki, oświadczasz i gwarantujesz, że masz upoważnienie do udzielenia wszelkich zezwoleń i licencji wymienionych w niniejszym Regulaminie (jak i w innych warunkach i zasadach Spotify) oraz związania Marki postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Marka może obserwować użytkowników, a także tworzyć i udostępniać listy odtwarzania, przy założeniu, że Marka nie podejmuje żadnych działań sugerujących popieranie lub komercyjny związek pomiędzy Marką a obserwowanym użytkownikiem, artystą, autorem utworów lub dowolną inną osobą, chyba że Marka niezależnie uzyskała prawa do sugerowania takiego poparcia. Ponadto Marki muszą być przejrzyste dla naszych użytkowników w zakresie ujawniania jakiegokolwiek popierania lub wynagrodzenia dla artystów, autorów utworów, użytkowników lub innych stron oraz muszą przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa, regulacji i kodeksów postępowania podczas stosowania powyższych praktyk.

Kontrola eksportu i sankcje

Produkty Spotify mogą podlegać przepisom dotyczącym kontroli eksportu i sankcji gospodarczych Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych oraz innych jurysdykcji, w tym między innymi rozporządzeniu 2021/821 z późniejszymi zmianami (rozporządzenie UE w sprawie produktów podwójnego zastosowania), brytyjskiej ustawie o kontroli eksportu z 2002 r. i brytyjskiemu rozporządzeniu o kontroli eksportu z 2008 r. oraz przepisom eksportowym utrzymywanym przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych, sankcjom handlowym i ekonomicznym nałożonym przez Urząd Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu oraz przepisom dotyczącym międzynarodowego handlu bronią wprowadzonym przez Departament Stanu (dalej łącznie „Przepisy dotyczące kontroli handlu"). Oświadczasz i gwarantujesz, że (1) nie znajdujesz się ani zazwyczaj nie przebywasz w żadnym kraju lub terytorium podlegającym sankcjom terytorialnym ani nie działasz na podstawie prawa kraju lub terytorium podlegającego sankcjom terytorialnym (dalej łącznie „Kraje objęte sankcjami"), nie jesteś własnością ani nie działasz w imieniu rządu podlegającego sankcjom dotyczącym blokowania zasobów ani żadnej osoby lub podmiotu zorganizowanego, zlokalizowanego lub zwykle przebywającego w Kraju objętym sankcjami; oraz (2) nie jesteś osobą wskazaną lub posiadającą więcej niż 50% udziałów lub kontrolowaną przez, bezpośrednio lub pośrednio, lub działającą w imieniu lub pod kierownictwem dowolnego podmiotu wskazanego na unijnych, brytyjskich, amerykańskich lub innych mających zastosowanie rządowych wykazach podmiotów objętych ograniczeniami, takich jak skonsolidowana lista osób, grup i podmiotów podlegających sankcjom finansowym UE, skonsolidowana lista Wielkiej Brytanii lub lista specjalnie oznaczonych obywateli prowadzona przez rząd USA.

Użytkownik zgadza się przestrzegać wszystkich obowiązujących Przepisów dotyczących kontroli handlu podczas korzystania z produktów lub usług Spotify. W szczególności zobowiązujesz się nie wykorzystywać, nie sprzedawać, nie eksportować, nie eksportować ponownie, nie przekazywać, nie przesyłać, nie wydawać ani nie zbywać w żaden sposób – bezpośrednio ani pośrednio – jakichkolwiek produktów, oprogramowania ani technologii (w tym produktów opracowanych na podstawie takiej technologii) otrzymanych od Spotify na mocy niniejszych Warunków do jakiegokolwiek miejsca, podmiotu ani osoby objętych zakazem użytkowania końcowego zgodnie z wymaganiami określonymi w takich Przepisach dotyczących kontroli handlu. Spotify nie jest zobowiązana do działania w jakikolwiek sposób zabroniony przez Przepisy dotyczące kontroli handlu, oraz zgodnie z własnym uznaniem nie uczestniczy bezpośrednio lub pośrednio w dostarczaniu produktów lub usług, które mogą być zakazane na mocy obowiązujących Przepisów dotyczących kontroli handlu.

4. Treści i prawa własności intelektualnej

Treści użytkownika

Treści publikowane przez Ciebie w usłudze

Użytkownicy Spotify mogą publikować, przesyłać lub w inny sposób przekazywać treści do Usługi Spotify („Treści Użytkownika"). W celu uniknięcia wątpliwości „Treści Użytkownika" obejmują wszystkie informacje, materiały i inną zawartość, które są dodawane, tworzone, przesyłane, rozpowszechniane lub publikowane w Usłudze Spotify przez użytkowników. Więcej informacji na temat Treści Użytkownika lub innych treści stron trzecich oraz ich moderowania można znaleźć w naszych Zasadach platformy, informacjach na temat Działań dotyczących treści i naszej Polityce własności intelektualnej.

Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszystkie publikowane przez Ciebie Treści Użytkownika.

Deklarujesz, że w odniesieniu do wszelkich Treści Użytkownika, które publikujesz w serwisie Spotify, (1) jesteś właścicielem takich Treści Użytkownika lub masz prawo do ich publikowania, (2) takie Treści Użytkownika lub ich wykorzystanie przez Spotify na podstawie licencji udzielonej poniżej: (i) nie naruszają niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa ani własności intelektualnej czy innych praw podmiotów zewnętrznych; ani (ii) nie sugerują powiązania z Tobą lub Twoimi Treściami Użytkownika ani ich poparcia przez Spotify lub jakiegokolwiek artystę, zespół, wytwórnię czy inną osobę fizyczną lub podmiot bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody Spotify lub takiej osoby fizycznej lub podmiotu..

Publikując lub udostępniając Treści Użytkownika lub inne informacje w Usłudze Spotify, pamiętaj, że treści i inne informacje będą publicznie dostępne oraz że mogą być wykorzystywane i udostępniane przez inne osoby w serwisie Spotify oraz w sieci, dlatego zachowaj ostrożność podczas publikowania lub udostępniania treści w Usłudze Spotify i pamiętaj o ustawieniach konta. Spotify nie ponosi odpowiedzialności za to, co publikujesz lub udostępniasz w Usłudze Spotify.

Monitorowanie treści użytkownika

Spotify może, lecz nie ma ogólnego obowiązku, monitorować lub analizować Treści Użytkownika. Spotify zastrzega sobie prawo do podejmowania działań mających wpływ na dostępność, widoczność i przystępność Treści Użytkownika. Więcej informacji na temat działań Spotify podejmowanych w związku z nielegalnymi treściami i treściami naruszającymi zasady Spotify (w tym nasze Wytyczne dla użytkowników i Zasady platformy), zgłaszania treści oraz odwoływania się do działań związanych z treściami można znaleźć w Zasadach platformy oraz w informacjach na temat Działań dotyczących treści.

Prawa, których nam udzielasz

Treści Użytkownika

Zachowujesz własność swoich Treści Użytkownika po opublikowaniu ich w Usłudze. Jednak aby udostępnić Twoje Treści Użytkownika w Usłudze Spotify oraz zapewniać Ci określone opcje i funkcje, potrzebujemy Twojej ograniczonej licencji na te Treści Użytkownika. W związku z tym udzielasz Spotify niewyłącznej, zbywalnej, podlegającej podlicencjonowaniu, bezpłatnej, w pełni opłaconej, nieodwołalnej, ogólnoświatowej licencji do powielania, udostępniania, użytkowania i pokazywania, tłumaczenia, modyfikowania, tworzenia utworów pochodnych, dystrybucji i w inny sposób wykorzystywania takich Treści Użytkownika za pośrednictwem dowolnego nośnika, samodzielnie lub w połączeniu z innymi treściami lub materiałami, w dowolny sposób i przy użyciu dowolnych środków, metod lub technologii, znanych obecnie lub stworzonych w przyszłości, w powiązaniu z Usługą Spotify. W stosownych przypadkach i w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa zobowiązujesz się również zrzec się i nie egzekwować jakichkolwiek „autorskich praw osobistych" lub ich odpowiedników, takich jak prawo do bycia podawanym jako autor dowolnych Treści Użytkownika, w tym Informacji Zwrotnych, jak również prawo do sprzeciwu wobec naruszania integralności takich Treści Użytkownika.

Informacje zwrotne

Jeśli przekazujesz Spotify pomysły, sugestie lub inne opinie związane z korzystaniem z Usługi Spotify lub jakichkolwiek Treści („Informacje Zwrotne"), takie Informacje Zwrotne nie są poufne i mogą być wykorzystywane przez Spotify nieodpłatnie i bez ograniczeń. Na mocy niniejszych Warunków Informacje zwrotne uznaje się za rodzaj Treści Użytkownika.

Twoje Urządzenie.

Przyznajesz nam również prawo (1) do wykorzystywania procesora, przepustowości łącza i pamięci masowej Twojego Urządzenia przez Usługę Spotify w celu ułatwienia jej działania, oraz (2) dostarczania reklam i innych informacji, a także umożliwienia naszym partnerom handlowym podejmowania tychże działań zgodnie z Polityką prywatności Spotify.

Odbiór treści

Spotify ma na celu stworzenie wspaniałych i wyjątkowych wrażeń dla każdego użytkownika. W części Zrozumienie rekomendacji w serwisie Spotify można dowiedzieć się więcej na temat tego, jak działają nasze systemy rekomendacji oraz jak i dlaczego wyświetlane są określone treści.

W każdej części Usługi Spotify na Treści, do których uzyskujesz dostęp, w tym ich wybór i zamieszczanie, mogą mieć wpływ kwestie handlowe, w tym umowy Spotify z podmiotami zewnętrznymi.

Niektóre Treści licencjonowane, dostarczane lub w inny sposób udostępniane przez Spotify (np. podcasty) mogą obejmować reklamy, za które Spotify nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

Roszczenia z tytułu naruszenia przepisów

Spotify szanuje prawa właścicieli własności intelektualnej. Jeśli uważasz, że jakiekolwiek treści naruszają Twoje prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej, zapoznaj się z Polityką własności intelektualnej Spotify.

5. Obsługa klienta, informacje, pytania i skargi

Społeczność Wsparcia Spotify

Społeczność Wsparcia Spotify to miejsce do dyskusji i wymiany informacji, wskazówek oraz innych materiałów związanych z Usługą Spotify. Korzystając ze Społeczności Wsparcia Spotify, akceptujesz Regulamin Społeczności.

Jeśli chcesz z nami porozmawiać, kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.

Obsługa klienta, informacje, pytania, skargi

W przypadku pytań dotyczących konta i płatności („Zapytania dotyczące obsługi") skorzystaj z zasobów Obsługi klienta dostępnych w sekcji O nas na naszej stronie internetowej.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Usługi Spotify lub niniejszego Regulaminu (w tym wszelkich dodatkowych warunków Spotify włączonych do niniejszego dokumentu), skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta Spotify, odwiedzając sekcję „O nas" na naszej stronie internetowej.

Jeśli mieszkasz w Unii Europejskiej, możesz również złożyć skargę na platformie internetowej alternatywnego rozstrzygania sporów (platforma ODR). Platformę ODR można znaleźć pod następującym adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

6. Problemy i spory

Zawieszenie i zakończenie Usługi Spotify

Niniejszy Regulamin obowiązuje do momentu jego wypowiedzenia przez Ciebie lub Spotify. Spotify może wypowiedzieć niniejszy Regulamin (w tym wszelkie dodatkowe warunki w nim zawarte) lub zawiesić Twój dostęp do Usługi Spotify w dowolnym momencie, jeśli w sposób uzasadniony uznamy, że naruszasz którekolwiek z jego postanowień, jeśli zaprzestaniemy świadczyć Usługę Spotify lub jakikolwiek jej istotny element za rozsądnym powiadomieniem lub jeżeli w sposób uzasadniony uznamy za stosowne zapewnienie zgodności z obowiązującym prawem, lub jeśli mamy uzasadnione podstawy, aby sądzić, że doszło do zachowania, które powoduje odpowiedzialność lub wyrządza istotną szkodę jakiemukolwiek użytkownikowi, innej osobie trzeciej, Spotify lub naszym podmiotom stowarzyszonym. W przypadku wypowiedzenia przez Spotify niniejszego Regulaminu lub zawieszenia przez Spotify Twojego dostępu do Usługi Spotify z powodu naruszenia niniejszego Regulaminu, gdy będzie to konieczne w celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem lub z powodu zachowania powodującego odpowiedzialność lub istotną szkodę, zgadzasz się, że Spotify, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, nie będzie ponosić wobec Ciebie żadnej odpowiedzialności ani (z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym Regulaminie) nie zwróci żadnych kwot, które zostały już zapłacone. W przypadku wypowiedzenia przez Spotify niniejszego Regulaminu z powodu zaprzestania świadczenia Usługi Spotify lub jej istotnego elementu, Spotify dołoży wszelkich starań, aby powiadomić Cię o wypowiedzeniu, w tym o dodatkowych szczegółach dotyczących wypowiedzenia, takich jak data jego wejścia w życie.

Możesz wypowiedzieć niniejszy Regulamin w dowolnym momencie, w którym to przypadku nie możesz kontynuować dostępu do Usługi Spotify ani z niej korzystać. Aby dowiedzieć się, jak usunąć konto Spotify, prosimy skorzystać z zasobów Obsługi klienta dostępnych na stronie O nas.

Rozdziały 4 (Treści i prawa własności intelektualnej), 3 (Korzystanie z Usługi Spotify), 2 (Świadczona przez nas Usługa Spotify), 6 (Problemy i spory), 7 (Informacje o niniejszym Regulaminie) oraz wszelkie inne sekcje niniejszego Regulaminu, które wyraźnie lub ze względu na swój charakter muszą pozostać w mocy nawet po wygaśnięciu Regulaminu, pozostają w mocy po jego wygaśnięciu.

Zastrzeżenia gwarancyjne

Niektóre jurysdykcje nie pozwalają na wykluczenie domniemanych gwarancji lub ograniczeń na podstawie obowiązujących praw ustawowych konsumenta, dlatego wyłączenia i ograniczenia określone w niniejszym rozdziale nie będą mieć do Ciebie zastosowania i nie wpływają na Twoje prawa ustawowe.

SPOTIFY ZAPEWNIA USŁUGĘ SPOTIFY Z NALEŻYTĄ STARANNOŚCIĄ I UMIEJĘTNOŚCIĄ ORAZ ZGODNIE ZE SPECYFIKACJĄ USŁUGI SPOTIFY PRZEDSTAWIONĄ PRZEZ SPOTIFY, JEDNAK POD WARUNKIEM, ŻE USŁUGA SPOTIFY JEST ŚWIADCZONA W STANIE „TAKIM, W JAKIM JEST" I „TAKIM, W JAKIM JEST DOSTĘPNA", BEZ ŻADNYCH GWARANCJI, CZY TO WYRAŹNYCH, DOROZUMIANYCH CZY USTAWOWYCH. PONADTO SPOTIFY I WSZYSCY WŁAŚCICIELE TREŚCI ZRZEKAJĄ SIĘ WSZELKICH WYRAŹNYCH, DOROZUMIANYCH I USTAWOWYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH TREŚCI, W TYM GWARANCJI ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB BRAKU NARUSZANIA PRAW. ANI SPOTIFY, ANI ŻADEN WŁAŚCICIEL TREŚCI NIE GWARANTUJE, ŻE USŁUGA SPOTIFY LUB TREŚCI SĄ WOLNE OD ZŁOŚLIWEGO OPROGRAMOWANIA LUB INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW. PONADTO SPOTIFY NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ, NIE GWARANTUJE ANI NIE PRZYJMUJE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE APLIKACJE PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH (ANI ICH TREŚCI), TREŚCI UŻYTKOWNIKA, URZĄDZENIA ANI ŻADNE INNE PRODUKTY CZY USŁUGI REKLAMOWANE, PROMOWANE LUB OFEROWANE PRZEZ PODMIOT ZEWNĘTRZNY W USŁUDZE SPOTIFY LUB ZA JEJ POŚREDNICTWEM CZY DOWOLNĄ WITRYNĘ INTERNETOWĄ, DO KTÓREJ PROWADZĄ ODNOŚNIKI. SPOTIFY NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK TRANSAKCJE ZAWARTE POMIĘDZY TOBĄ A POWYŻSZYMI ZEWNĘTRZNYMI DOSTAWCAMI. ŻADNA PORADA ANI INFORMACJA, CZY TO USTNA, CZY PISEMNA, UZYSKANA PRZEZ CIEBIE OD SPOTIFY NIE STANOWI ŻADNEJ GWARANCJI ZE STRONY SPOTIFY. PODCZAS KORZYSTANIA Z USŁUGI SPOTIFY MOŻESZ MIEĆ DOSTĘP DO FUNKCJI FILTROWANIA TREŚCI NIEPRZYZWOITYCH, ALE KORZYSTANIE Z TYCH FUNKCJI MOŻE NADAL POWODOWAĆ WYŚWIETLANIE NIEKTÓRYCH TREŚCI NIEPRZYZWOITYCH I NIE POWINIENEŚ POLEGAĆ NA TAKICH FUNKCJACH W CELU FILTROWANIA WSZYSTKICH TREŚCI NIEPRZYZWOITYCH. NINIEJSZY PUNKT MA ZASTOSOWANIE W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO.

Ograniczenie odpowiedzialności i czas na złożenie roszczenia

ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM ZGADZASZ SIĘ, ŻE TWOIM JEDYNYM ŚRODKIEM ZARADCZYM W PRZYPADKU PROBLEMÓW LUB NIEZADOWOLENIA Z SERWISU SPOTIFY BĘDZIE ODINSTALOWANIE CAŁOŚCI OPROGRAMOWANIA SPOTIFY I ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA Z SERWISU SPOTIFY. ZGADZASZ SIĘ, ŻE SPOTIFY NIE PRZYJMUJE ODPOWIEDZIALNOŚCI WYNIKAJĄCEJ LUB ZWIĄZANEJ Z APLIKACJAMI PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH ANI ICH TREŚCIAMI UDOSTĘPNIONYMI ZA POŚREDNICTWEM LUB W ZWIĄZKU Z SERWISEM SPOTIFY, ZAŚ TWOJA RELACJA Z TAKIMI APLIKACJAMI PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH MOŻE PODLEGAĆ ODDZIELNYM UMOWOM Z TAKIMI PODMIOTAMI ZEWNĘTRZNYMI, A TWOIM JEDYNYM ŚRODKIEM ZARADCZYM W ODNIESIENIU DO SPOTIFY W PRZYPADKU PROBLEMÓW LUB NIEZADOWOLENIA Z JAKICHKOLWIEK APLIKACJI PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH LUB ICH TREŚCI JEST ODINSTALOWANIE WSZELKICH TAKICH APLIKACJI PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH LUB ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA Z TAKICH APLIKACJI.

W ŻADNYM PRZYPADKU SPOTIFY, DYREKTORZY, UDZIAŁOWCY, PRACOWNICY, AGENCI, CZŁONKOWIE ZARZĄDU, JEDNOSTKI ZALEŻNE, JEDNOSTKI STOWARZYSZONE, NASTĘPCY PRAWNI, CESJONARIUSZE, DOSTAWCY ANI LICENCJODAWCY SPOTIFY NIE BĘDĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA: (1) JAKIEKOLWIEK SZKODY POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, UBOCZNE, KARNE, RETORSYJNE CZY WYNIKOWE, (2) JAKĄKOLWIEK UTRATĘ MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA, DANYCH, TRANSAKCJI LUB ZYSKÓW (ZARÓWNO BEZPOŚREDNICH, JAK I POŚREDNICH) WE WSZYSTKICH PRZYPADKACH WYNIKAJĄCYCH Z KORZYSTANIA LUB BRAKU MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z USŁUGI SPOTIFY, URZĄDZEŃ, APLIKACJI PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH LUB TREŚCI APLIKACJI PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH, ANI ZA (3) ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZBIORCZĄ Z TYTUŁU WSZYSTKICH ROSZCZEŃ DOTYCZĄCYCH USŁUGI SPOTIFY, APLIKACJI PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH LUB TREŚCI APLIKACJI PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH PRZEWYŻSZAJĄCYCH (A) KWOTY WPŁACONE PRZEZ CIEBIE NA RZECZ SPOTIFY W OKRESIE DWUNASTU MIESIĘCY POPRZEDZAJĄCYCH PIERWSZE ROSZCZENIE LUB (B) 30,00 USD. WSZELKA ODPOWIEDZIALNOŚĆ, JAKĄ PONOSIMY ZA STRATY DOZNANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA, JEST ŚCIŚLE OGRANICZONA DO STRAT, KTÓRE MOŻNA BYŁO RACJONALNIE PRZEWIDZIEĆ.

Dla uniknięcia wątpliwości, niniejszy Regulamin nie ogranicza odpowiedzialności Spotify za oszustwa, świadome wprowadzenie w błąd, śmierć lub uszkodzenie ciała w zakresie, w jakim obowiązujące prawo zakazywałoby takiego ograniczenia, ani jakiejkolwiek innej odpowiedzialności, której zgodnie z obowiązującym prawem nie można ograniczyć ani wykluczyć.

Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW, GDY OBOWIĄZUJĄCE PRAWO WYRAŹNIE ZABRANIA STOSOWANIA TEGO TYPU OGRANICZEŃ, JAKIEKOLWIEK POSTĘPOWANIE ROSZCZENIOWE NA MOCY NINIEJSZYCH WARUNKÓW MUSI ROZPOCZĄĆ SIĘ (POPRZEZ ZŁOŻENIE WNIOSKU O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO LUB WNIESIENIE POWÓDZTWA INDYWIDUALNEGO NA PODSTAWIE PONIŻSZEJ ZGODY NA ARBITRAŻ) W TERMINIE 1 (JEDNEGO) ROKU OD DNIA, W KTÓRYM STRONA ZGŁASZAJĄCA ROSZCZENIE PO RAZ PIERWSZY UZYSKA WIEDZĘ O DZIAŁANIU, ZANIECHANIU LUB NARUSZENIU STANOWIĄCYM PODSTAWĘ ROSZCZENIA LUB OD DNIA, KTÓRY W UZASADNIONY SPOSÓB UZNAĆ MOŻNA ZA DZIEŃ UZYSKANIA TAKIEJ WIEDZY. W PRZYPADKU ROSZCZEŃ NIEZGŁOSZONYCH W TYM OKRESIE NIE PRZYSŁUGUJE PRAWO DO ŚRODKÓW ZARADCZYCH. JEŚLI JESTEŚ KONSUMENTEM, TWOJE ŚRODKI ZARADCZE W ZWIĄZKU Z BRAKIEM ZGODNOŚCI TREŚCI CYFROWYCH LUB USŁUG CYFROWYCH DOSTARCZANYCH PRZEZ SPOTIFY POZOSTAJĄ NIENARUSZONE.

Prawa podmiotów zewnętrznych

Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że właściciele Treści i niektórzy dystrybutorzy (tacy jak podmioty prowadzące sklepy z aplikacjami) są wskazanymi beneficjentami niniejszego Regulaminu i mają prawo egzekwować postanowienia Regulaminu bezpośrednio w stosunku do Ciebie. Poza przypadkami określonymi w niniejszym rozdziale Regulamin nie ma na celu przyznania praw nikomu poza Tobą i Spotify; w żadnym przypadku Regulamin nie powoduje powstania praw po stronie beneficjentów niebędących jego stroną.

Pobierając jakąkolwiek naszą aplikację („Aplikacja") ze sklepu App Store spółki Apple, Inc. (dalej „Apple") lub też korzystając z takiej Aplikacji na urządzeniu z systemem iOS, Użytkownik potwierdza przeczytanie i zrozumienie następującej informacji dotyczącej Apple oraz wyraża zgodę na jej treść. Niniejszy Regulamin zawierany jest wyłącznie pomiędzy Tobą a Spotify, a nie firmą Apple; Apple nie ponosi odpowiedzialności za Usługę Spotify ani zawarte w niej treści. Apple nie ma żadnego obowiązku zapewniania jakiejkolwiek konserwacji ani wsparcia w odniesieniu do Usługi Spotify. W przypadku gdy Usługa Spotify w jakikolwiek sposób nie jest zgodna z jakąkolwiek obowiązującą gwarancją, możesz powiadomić o tym Apple, zaś Apple zwróci Ci stosowną kwotę zapłaconą za aplikację; ponadto w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, Apple nie ma żadnego innego obowiązku gwarancyjnego w odniesieniu do Usługi Spotify. Apple nie ma obowiązku odpowiadać na żadne roszczenia wnoszone przez Ciebie lub dowolne podmioty zewnętrzne w odniesieniu do Usługi Spotify lub posiadania przez Ciebie i/lub korzystania z niej, w tym między innymi: (1) roszczenia dotyczące odpowiedzialności za produkt; (2) jakiekolwiek roszczenia stwierdzające, że Usługa Spotify nie spełnia jakichkolwiek obowiązujących wymogów prawnych lub regulacyjnych; (3) roszczenia wynikające z przepisów o ochronie konsumentów lub podobnych przepisów, oraz (4) roszczenia w zakresie naruszenia własności intelektualnej. Apple nie ponosi odpowiedzialności za badanie, obronę, uzgodnienie ani oddalanie jakichkolwiek roszczeń podmiotów zewnętrznych stwierdzających, że Usługa Spotify i/lub posiadanie i użytkowanie przez Ciebie Aplikacji narusza prawa własności intelektualnej takiego podmiotu zewnętrznego. Korzystając z Usługi Spotify, zobowiązujesz się przestrzegać wszelkich obowiązujących warunków podmiotów zewnętrznych. Apple oraz jednostki zależne Apple są beneficjentami niniejszych Warunków jako osoby trzecie; w momencie zaakceptowania przez Użytkownik niniejszych Warunków Apple zyska prawo (i uznaje się, że przyjmuje takie prawo) do egzekwowania od Użytkownika postanowień niniejszych Warunków – w charakterze beneficjenta niebędącego stroną niniejszych Warunków.

Zwolnienie z odpowiedzialności

Zgadzasz się zwolnić Spotify z odpowiedzialności za wszelkie możliwe do przewidzenia bezpośrednie straty, szkody i uzasadnione koszty (w tym uzasadnione opłaty i koszty pełnomocnictwa) poniesione przez Spotify w związku z: (1) Twoim naruszeniem któregokolwiek z przepisów niniejszego Regulaminu (w tym wszelkich dodatkowych warunków Spotify włączonych do niniejszego Regulaminu); (2) wszelkimi publikowanymi bądź w inny sposób udostępnianymi przez Ciebie Treściami Użytkownika; (3) wszelkimi działaniami, w ramach których angażujesz się w Usługę Spotify lub za jej pośrednictwem, oraz (4) Twoim naruszeniem jakiegokolwiek przepisu prawa lub praw podmiotu zewnętrznego.

Prawo właściwe, obowiązkowy arbitraż i właściwość miejscowa

6.1 Prawo właściwe / właściwość sądu

O ile obowiązujące przepisy prawa w kraju Twojego zamieszkania nie stanowią inaczej, Umowy (i wszelkie pozaumowne spory/roszczenia wynikające z Umów lub związane z nimi) podlegają przepisom prawa regionu lub państwa podanego poniżej, bez względu na zasady dotyczące wyboru prawa lub kolizji przepisów prawnych.

Ponadto wspólnie ze Spotify zgadzasz się na właściwość miejscową sądów wymienionych poniżej w celu rozstrzygania wszelkich sporów, roszczeń lub kontrowersji powstałych w związku z Umowami (oraz wszelkimi pozaumownymi sporami/roszczeniami wynikającymi z Umów lub związanych z nimi), z wyjątkiem sytuacji, gdy zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa możesz podjąć decyzję o wszczęciu postępowania sądowego w swoim kraju zamieszkania lub gdy jesteśmy zobowiązani do wszczęcia postępowania sądowego tylko w kraju Twojego zamieszkania.

Kraj lub region
Wybór obowiązującego prawa
Jurysdykcja

Wszelkie pozostałe kraje i regiony, w których dostępna jest usługa Spotify.

Szwecja

Wyłączność; sądy Szwecji

Bułgaria, Cypr, Estonia, Filipiny, Francja, Hiszpania, Hongkong, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Monako, Norwegia, Portugalia, Słowacja, Turcja

Prawo Szwecji

Brak wyłączności; sądy Szwecji

6.2 ODSTĄPIENIE OD POZWU ZBIOROWEGO

JEŚLI ZEZWALAJĄ NA TO OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA, KAŻDA ZE STRON ZGADZA SIĘ, ŻE STRONA MOŻE WNIEŚĆ ROSZCZENIA PRZECIWKO DRUGIEJ STRONIE TYLKO SAMODZIELNIE, NIE ZAŚ JAKO POWÓD CZY CZŁONEK GRUPY WNOSZĄCEJ POZEW ZBIOROWY W DOWOLNYM ZAMIERZONYM POSTĘPOWANIU GRUPOWYM. Jeśli nie będzie na to zgody zarówno z Twojej strony, jak i ze strony Spotify, żaden arbiter ani sędzia nie będzie mógł połączyć roszczeń więcej niż jednej osoby ani też w inny sposób rozpatrywać żadnej formy pozwu zbiorowego.

6.3 ARBITRAŻ

Jeśli mieszkasz, posiadasz siedzibę, posiadasz oddział lub prowadzisz działalność w jurysdykcji, w której postanowienia sekcji 6.3. są wykonalne, odnoszą się do Ciebie następujące obowiązkowe postanowienia dotyczące arbitrażu:

6.3.1 Rozstrzyganie sporów i arbitraż

Wyrażasz zgodę, jak również Spotify wyraża zgodę, aby wszelkie spory, roszczenia lub kwestie sporne pomiędzy Tobą a Spotify, w dowolny sposób powiązane z niniejszymi Umowami lub Twoją relacją ze Spotify jako użytkownika Usługi (czy to bazujące na umowie, delikcie, ustawie, oszustwie, wprowadzeniu w błąd, czy dowolnej innej podstawie prawnej, niezależnie od tego, czy takie roszczenia powstaną w trakcie okresu obowiązywania Umów, czy po ich rozwiązaniu) były rozpatrywane i rozstrzygane w drodze obowiązkowego wiążącego indywidualnego postępowania arbitrażowego. Postępowanie arbitrażowe ma mniej formalny charakter niż proces sądowy. W POSTĘPOWANIU ARBITRAŻOWYM NIE BIERZE UDZIAŁU ŻADEN SĘDZIA ANI PRZYSIĘGŁY; OD ORZECZENIA ARBITRAŻOWEGO MOŻNA ODWOŁYWAĆ SIĘ PRZED SĄDEM W OGRANICZONYM ZAKRESIE. Etap postępowania dowodowego może być bardziej ograniczony niż w przypadku postępowania przed sądem. Arbiter musi postępować zgodnie z niniejszą Umową. Może on przyznać takie samo odszkodowanie lub zadośćuczynienie jak sąd (w tym przyznać zwrot wydatków na honoraria adwokackie), jednak nie może on wydać orzeczenia o prawach ani przyznać zabezpieczenia roszczeń w drodze nakazu lub zakazu sądowego na rzecz osób niebędących stroną postępowania arbitrażowego. Niniejsze postanowienie dotyczące arbitrażu pozostanie w mocy również po rozwiązaniu Umów.

6.3.2 Wyjątki

Niezależnie od postanowień powyższego ustępu (6.3.1), zarówno Ty, jak i Spotify zgadzacie się, że żadne postanowienia niniejszego Regulaminu nie będą w żadnym momencie rozumiane jako zrzeczenie się, wykluczenie lub innego rodzaju ograniczenie naszych praw do (1) wniesienia indywidualnego pozwu w sądzie rozpatrującym drobne roszczenia cywilne; (2) podejmowania działań egzekucyjnych za pośrednictwem stosownych agencji federalnych, stanowych lub lokalnych, jeśli takie działania są możliwe; (3) wystąpienia o zabezpieczenie roszczeń w drodze nakazu lub zakazu sądowego; lub (4) wniesienia do sądu pozwu dotyczącego roszczeń z tytułu naruszenia własności intelektualnej.

6.3.3 Zasady arbitrażu

Postępowanie arbitrażowe może zostać rozpoczęte przez nas lub przez Użytkownika. Wszelkie postępowania arbitrażowe pomiędzy Tobą a Spotify będą ostatecznie rozstrzygane zgodnie z aktualnie obowiązującymi Zasadami arbitrażu („Zasadami ICC") Międzynarodowej Izby Handlowej (International Chamber of Commerce, „ICC") przez co najmniej jednego arbitra wyznaczonego zgodnie z Zasadami ICC, z uwzględnieniem modyfikacji zawartych w niniejszych Umowach, i będą prowadzone przez Międzynarodowy Trybunał Arbitrażowy ICC.

Wszelkie postępowania arbitrażowe będą prowadzone w języku angielskim, a jeśli obowiązujące przepisy prawa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub dowolnego innego terytorium nie stanowią inaczej, w postępowaniu arbitrażowym stosowane będą przepisy prawne odpowiedniego stanu lub kraju wymienionego w sekcji 6.1, bez względu na zasady dotyczące prawa właściwego lub kolizji przepisów prawnych.

6.3.4 Czas na złożenie wniosku o postępowanie arbitrażowe

Każde postępowanie arbitrażowe musi rozpocząć się od złożenia wniosku o arbitraż w ciągu 1 (JEDNEGO) ROKU od dnia, w którym strona zgłaszająca roszczenie po raz pierwszy uzyska wiedzę o działaniu, zaniechaniu lub naruszeniu stanowiącym podstawę roszczenia lub od dnia, który w uzasadniony sposób uznać można za dzień uzyskania takiej wiedzy; w przypadku roszczeń niezgłoszonych w tym okresie nie przysługuje prawo do środków zaradczych. Jeśli obowiązujące prawo zabrania stosowania rocznego terminu przedawnienia dla dochodzenia roszczeń, wszelkie roszczenia muszą być zgłaszane w najkrótszym terminie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

6.3.5 Zawiadomienie i postępowanie

Strona, która zamierza zwrócić się o arbitraż, musi najpierw wysłać drugiej stronie pisemne zawiadomienie o sporze, nadane listem poleconym lub za pośrednictwem Federal Express (za potwierdzeniem odbioru), a w sytuacji, gdy nie będziemy w posiadaniu Twojego adresu korespondencyjnego, za pośrednictwem poczty elektronicznej („Zawiadomienie"). Adres Spotify do zawiadomień: Spotify, Attn: General Counsel, 4 World Trade Center, 150 Greenwich Street, 62nd Floor, New York, New York 10007, Stany Zjednoczone. Zawiadomienie musi zawierać (1) opis charakteru i podstaw roszczenia lub sporu oraz (2) określenie konkretnej formy dochodzonego odszkodowania („Roszczenie"). Zobowiązujemy się działać w najlepszej wierze w celu bezpośredniego rozstrzygnięcia roszczenia, lecz jeśli nie osiągniemy porozumienia w tej sprawie w ciągu 30 dni od otrzymania Zawiadomienia, każda ze stron może wszcząć postępowanie arbitrażowe. W trakcie postępowania arbitrażowego wysokości kwoty odszkodowania zaproponowanej przez Ciebie lub Spotify nie ujawnia się arbitrowi aż do momentu podjęcia przez arbitra ostatecznej decyzji i sformułowania orzeczenia – jeśli do tego dojdzie. W przypadku gdy nasz spór zostanie ostatecznie rozstrzygnięty w postępowaniu arbitrażowym na korzyść Użytkownika, Spotify zapłaci Użytkownikowi (1) kwotę przyznaną przez arbitra – jeśli przyznał Użytkownikowi taką kwotę; (2) ostatnią kwotę zaproponowaną na piśmie przez Spotify w ramach rozstrzygania sporu przed wydaniem orzeczenia przez arbitra; lub (3) 1000,00 USD – w zależności od tego, która z tych kwot będzie wyższa. Wszystkie dokumenty i informacje ujawnione w trakcie postępowania arbitrażowego będą traktowane w sposób ściśle poufny przez podmiot je otrzymujący, który nie wykorzysta ich w żadnym celu innym niż postępowanie arbitrażowe lub egzekwowanie decyzji i orzeczenia arbitra; takie dokumenty i informacje nie będą ujawniane, chyba że z zachowaniem poufności, osobom, które muszą je znać w celach lub sytuacjach wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa. Z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane w celu wyegzekwowania decyzji i orzeczenia arbitra, żadna ze stron nie będzie publicznie informować o postępowaniu arbitrażowym, publicznie go komentować ani nadawać mu rozgłosu; dotyczy to między innymi faktu istnienia sporu między stronami, prowadzenia postępowania arbitrażowego oraz wszelkich decyzji czy orzeczeń arbitra.

6.3.6 Modyfikacje

W przypadku gdy Spotify w przyszłości zmieni niniejsze postanowienie dotyczące arbitrażu (w inny sposób niż zmieniając adres Spotify do przesyłania Zawiadomień), możesz odrzucić każdą taką zmianę, wysyłając nam na adres Spotify do przesyłania Zawiadomień pisemne zawiadomienie w ciągu 30 dni od wprowadzenia zmiany; w takim przypadku Twoje konto Spotify zostanie natychmiast dezaktywowane, zaś niniejsze postanowienie dotyczące arbitrażu, obowiązujące bezpośrednio przed wprowadzeniem odrzucanych przez Ciebie zmian, pozostanie w mocy.

6.3.7 Wykonalność

Jeśli odstąpienie od pozwu zbiorowego, o którym mowa w sekcji 6.2, lub jakikolwiek fragment niniejszej sekcji 6.3 zostaną uznane ze nieważne lub niewykonalne, to całość tej sekcji 6.3 będzie nieważna. W takim przypadku strony zgadzają się, że w odniesieniu do wszelkich postępowań wynikających z tych Umów lub z nimi związanych obowiązuje właściwość wyłączna i właściwość miejscowa, zgodnie z postanowieniami sekcji 6.1.

7. Informacje o niniejszym Regulaminie

Zgodnie z obowiązującym prawem posiadasz określone prawa, których nie można ograniczyć umową. Niniejszy regulamin nie ma w żaden sposób na celu ograniczenia tych praw.

Zmiany

Możemy w dowolnym czasie wprowadzać zmiany w niniejszym regulaminie (w tym wszelkich dodatkowych warunkach Spotify włączonych do niniejszego regulaminu przez odniesienie), powiadamiając użytkownika o takich zmianach za pomocą wszelkich rozsądnych środków (przed ich wejściem w życie), w tym poprzez opublikowanie zmienionej Umowy w odpowiedniej Usłudze Spotify (z zastrzeżeniem, że w przypadku istotnych zmian będziemy starali się uzupełnić takie powiadomienie pocztą elektroniczną, komunikatem podręcznym w usłudze lub w inny sposób). Jakiekolwiek takie zmiany nie będą miały zastosowania do jakichkolwiek sporów między Tobą a nami, które powstały przed datą opublikowania przez nas zmienionego Regulaminu lub innych warunków Spotify, obejmujących takie zmiany lub w inny sposób Tobie zakomunikowanych. Korzystanie przez Ciebie z Usługi Spotify po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian w niniejszym Regulaminie będzie równoznaczne z akceptacją takich zmian. Jeśli postanowisz nie korzystać z Usługi Spotify po wejściu w życie zaktualizowanego Regulaminu, możesz usunąć swoje konto, kontaktując się z nami. Data wejścia w życie podana w górnej części niniejszego dokumentu wskazuje, kiedy Warunki zostały ostatnio zmienione.

Całość umowy

Poza przypadkami podanymi w niniejszym rozdziale lub wyraźnie uzgodnionymi na piśmie przez Ciebie i Spotify niniejszy Regulamin stanowi całość warunków uzgodnionych przez Ciebie i Spotify i zastępuje wszelkie wcześniejsze ustalenia dotyczące przedmiotu tego Regulaminu, poczynione ustnie bądź na piśmie. Jak wskazano powyżej, pozostałe warunki, wytyczne i zasady regulujące korzystanie z Usługi Spotify zostały zawarte w niniejszym dokumencie przez odniesienie. Obejmują one następujące (a) dodatkowe warunki dotyczące określonych usług oferowanych w ramach usługi Spotify: Regulamin oferty promocyjnej Spotify Premium, Regulamin korzystania z kart Spotify, Regulamin zakupu audiobooków na Spotify oraz Regulamin Społeczności Wsparcia Spotify, a także (b) wytyczne i zasady: Politykę prywatności Spotify, Wytyczne dla użytkowników Spotify, Zasady platformy Spotify oraz Politykę własności intelektualnej Spotify.

Rozdzielność postanowień i brak zrzeczenia się

O ile niniejsze Warunki nie stanowią inaczej, w sytuacji, gdy jakiekolwiek postanowienie Warunków z jakiegokolwiek powodu i w jakimkolwiek stopniu zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, tego rodzaju nieważność lub niewykonalność w żaden sposób nie wpłynie na pozostałe postanowienia Warunków, a wspomniane postanowienie będzie egzekwowane w zakresie dozwolonym przez prawo.

Brak możliwości wykonania niniejszych Warunków lub ich postanowień przez Spotify lub beneficjenta niebędącego ich stroną nie znosi prawa do wykonania Warunków lub ich postanowień przez Spotify lub beneficjenta niebędącego ich stroną.

Cesja

Spotify może dokonać cesji postanowień niniejszego Regulaminu oraz może w całości lub w części dokonywać cesji lub delegować wszelkie swoje prawa i obowiązki wynikające z niniejszego Regulaminu. Nie możesz dokonać cesji niniejszego Regulaminu, zarówno w całości, jak i w części, ani też przenieść swoich praw przewidzianych Regulaminem, ani udzielić sublicencji na te prawa jakiemukolwiek podmiotowi zewnętrznemu.

Ostatnia aktualizacja: 15 lutego 2024 r.