Polityka Spotify dotycząca własności intelektualnej

1. Informacje na temat Polityki

Niniejsza Polityka dotycząca własności intelektualnej opisuje sposób postępowania z roszczeniami z tytułu naruszenia własności intelektualnej na stronach internetowych, w aplikacjach i usługach Spotify („Usługi Spotify").

Spotify szanuje prawa własności intelektualnej i oczekuje tego samego od swoich użytkowników. Korzystając z Usług Spotify, użytkownicy muszą przestrzegać Wytycznych dla użytkowników Spotify, a także wszelkich obowiązujących przepisów, zasad i regulacji, jak również muszą szanować własność intelektualną, prywatność i inne prawa podmiotów zewnętrznych.

2. Prawa autorskie

Czym są prawa autorskie?

Prawa autorskie mają na celu ochronę praw przysługujących autorowi dzieła (np. utworu muzycznego, materiałów wizualnych czy książki). Właściciel praw autorskich ma wyłączne prawo do określonego wykorzystania dzieła, w tym jego kopiowania, rozpowszechniania i wyświetlania. Ogólnie rzecz biorąc, prawo autorskie chroni oryginalną formę ekspresji twórczej. Nie chroni jednak faktów i pomysłów. Prawa autorskie nie chronią również takich kwestii, jak nazwy, tytuły i slogany. W takim wypadku może mieć zastosowanie prawo ochronne na znak towarowy (patrz poniżej).

Istnieją pewne wyjątki w zakresie prawa autorskiego. Na przykład w niektórych krajach osoba niebędąca właścicielem praw autorskich może uzyskać zezwolenie na korzystanie z praw autorskich innej osoby, jeśli jest ono uzasadnione, np. na potrzeby recenzji, krytyki lub parodii.

Jak zgłosić naruszenie praw autorskich?

Jeśli użytkownik jest właścicielem praw autorskich lub jego przedstawicielem i uważa, że jakiekolwiek materiały dostępne za pośrednictwem Usług Spotify naruszają jego prawa autorskie, powinien skorzystać z tego formularza internetowego, aby przesłać zgłoszenie domniemanego naruszenia praw autorskich. Zgłoszenie domniemanego naruszenia praw autorskich można również przesłać do wyznaczonego przez Spotify przedstawiciela ds. praw autorskich na podany niżej adres. Zawiadomienie powinno zawierać następujące informacje:

  1. Wskazanie konkretnych utworów, w stosunku do których istnieje domniemanie naruszenia.
  1. Wskazanie, gdzie w Usługach Spotify lub na stronach internetowych Spotify zostały zamieszczone materiały mające naruszać prawa autorskie (prosimy o podanie możliwe najbardziej szczegółowych informacji oraz przekazanie nam adresu URL, co pomoże nam zlokalizować wskazany przez Ciebie materiał).
  1. Informacje kontaktowe zgłaszającego naruszenie, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail.
  1. Oświadczenie, że zgłaszający naruszenie działa w dobrej wierze, wskazując, że utwór/utwory został(y) wykorzystane bez zezwolenia właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub bez podstawy prawnej (takiej jak dozwolony użytek).
  1. Oświadczenie, że informacje zawarte w zgłoszeniu są dokładne oraz że, pod groźbą odpowiedzialności karnej, zgłaszający jest właścicielem praw, które zostały przypuszczalnie naruszone, lub jego przedstawicielem.
  1. Odręczny lub elektroniczny podpis właściciela (lub osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela), którego prawa autorskie mogły zostać naruszone.
  1. Oświadczenie, że użytkownik rozumie, iż jego dane kontaktowe i/lub zgłoszenie zostaną przekazane stronie, która przypuszczalnie naruszyła prawa autorskie, i będą przechowywane tak długo, jak będzie to wymagane do celów prawnych.

Bez powyższych danych możemy nie mieć wystarczających informacji, aby rozpatrzeć Twoje roszczenie.

Z wyznaczonym przez Spotify przedstawicielem ds. praw autorskich można skontaktować się w następujący sposób:

Spotify USA Inc.

Attn: Legal Department, Copyright Agent (Dział prawny, Przedstawiciel ds. praw autorskich)

4 World Trade Center, 150 Greenwich Street, 62nd Floor, NewYork, NY 10007

infringement-claim@spotify.com

Po otrzymaniu roszczenia dotyczącego praw autorskich Spotify może przekazać Twoje imię i nazwisko oraz adres e-mail stronie, która przypuszczalnie dopuściła się naruszenia, i przechowywać te dane tak długo, jak będzie to wymagane do celów prawnych. Należy pamiętać, że dokonanie fałszywego zgłoszenia lub innego rodzaju niewłaściwe użycie tej procedury może skutkować dezaktywacją konta i/lub konsekwencjami prawnymi. Przed złożeniem roszczenia możesz skonsultować się z prawnikiem.

Spotify stosuje również politykę, zgodnie z którą w określonych okolicznościach konto użytkownika powtórnie dopuszczającego się naruszeń, zostaje usunięte.

3. Znak towarowy

Czym jest znak towarowy?

Znak towarowy to słowo, slogan, symbol lub wzór (np. nazwa marki, logo), który odróżnia produkty lub usługi oferowane przez jedną osobę, grupę lub firmę od innych. Ogólnie rzecz biorąc, prawo dotyczące znaków towarowych ma na celu zapobiegać sporom między konsumentami w kwestiach dotyczących tego, kto oferuje (świadczy) produkt lub usługę lub jest z produktem lub usługą powiązany.

Jak zgłosić naruszenie znaku towarowego?

Jeśli jesteś właścicielem znaku towarowego lub jego przedstawicielem i uważasz, że treści dostępne w Usługach Spotify naruszają prawa ochronne na znak towarowy, skorzystaj z tego formularza internetowego, aby przesłać zgłoszenie domniemanego naruszenia. Spotify może przekazać Twoje imię i nazwisko oraz adres e-mail stronie, która przypuszczalnie dopuściła się naruszenia, i przechowywać te dane tak długo, jak będzie to wymagane do celów prawnych. Spotify stosuje również politykę, zgodnie z którą w określonych okolicznościach konto użytkownika powtórnie dopuszczającego się naruszeń, zostaje usunięte.

4. Jak postępujemy z roszczeniami?

Spotify rozpatruje roszczenia przesyłane za pośrednictwem wyżej wskazanych kanałów komunikacji. Po otrzymaniu roszczenia rozpatrzymy je i podejmiemy stosowne działania, takie jak usunięcie zgłoszonych treści lub wyłączenie dostępu w określonym kraju (krajach). Jeśli postanowimy nie podejmować działań lub będziemy potrzebować dodatkowych informacji w celu ustalenia zasadności roszczenia, możemy skontaktować się ze zgłaszającym roszczenie oraz użytkownikiem lub twórcą, który przesłał treść w związku z podjętymi przez nas działaniami.

Wszelkie treści naruszające prawa autorskie lub znaki towarowe innej osoby mogą zostać usunięte. Spotify stosuje również politykę, zgodnie z którą konto użytkownika lub twórcy wielokrotnie dopuszczającego się naruszeń, może zostać usunięte. Jeśli w wyniku odwołania lub po wycofaniu roszczenia przez właściciela praw treści zostaną przywrócone, będzie to uwzględnione w naszej polityce dotyczącej użytkowników dopuszczających się powtórnych naruszeń.

Jeśli uważasz, że decyzja podjęta względem Twoich treści lub Twojego konta była niesłuszna lub chcesz poprosić Spotify o ponowne rozpatrzenie decyzji w sprawie Twojego roszczenia, możesz złożyć odwołanie. Informacje o tym, jak złożyć odwołanie, zawarte są w wiadomościach e-mail dotyczących roszczenia.

Oprócz zgłoszeń od użytkowników i właścicieli praw autorskich korzystamy też ze zautomatyzowanych i ręcznych mechanizmów wykrywania i usuwania treści, które mogą naruszać własność intelektualną. Nieustannie dokładamy wszelkich starań, aby chronić własność intelektualną twórców.