Spotify® Regulamin oferty zniżkowej dla studentów

Wchodząca w życie z dniem 2017-04-18.

Niniejsza oferta (dalej „Oferta zniżkowa dla studentów") jest udostępniana przez Spotify (zgodnie z definicją wskazaną w Regulaminie korzystania z serwisu Spotify) studentom akredytowanych uczelni wyższych, którzy spełniają dodatkowe warunki opisane poniżej (dalej „Uprawniony student"). Uprawnieni studenci mają prawo do otrzymania zniżki w wysokości pięćdziesięciu (50) procent ceny miesięcznej subskrypcji Usługi Premium Spotify (zgodnie z definicją wskazaną w Regulaminie korzystania z serwisu Spotify) za każdy miesiąc (dalej „Miesiąc zniżki") przez okres maksymalnie dwunastu (12) kolejnych miesięcy (dalej „Okres zniżkowy"). Aby aktywować Ofertę, należy przedstawić informacje niezbędne do zweryfikowania, czy użytkownik jest Uprawnionym studentem, takie jak imię i nazwisko, nazwę istniejącej instytucji edukacyjnej, adres e-mail, datę urodzenia lub inne dokumenty konieczne do zakwalifikowania użytkownika do Oferty zniżkowej dla studentów (dalej „Informacje kwalifikujące"), a także informacje dotyczące dokonywanych przez użytkownika płatności; przekazując powyższe informacje, użytkownik (i) akceptuje Regulamin oferty zniżkowej dla studentów; (ii) wyraża zgodę na korzystanie przez Spotify z przedstawionych przez niego informacji zgodnie z Polityką prywatności serwisu Spotify; (iii) przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się przestrzegać Regulaminu korzystania z serwisu Spotify oraz niniejszego Regulaminu oferty zniżkowej dla studentów; oraz (iv) zobowiązuje się automatycznie dokonywać zakupu subskrypcji Usługi Premium w miesięcznych, odnawialnych okresach według obowiązującej w danym czasie pełnej ceny, po zakończeniu Okresu zniżkowego, o ile nie aktywuje kolejnej Oferty zniżkowej dla studentów. Jeżeli z końcem Okresu zniżkowego użytkownik nie będzie chciał utrzymywać subskrypcji Usługi Premium Spotify, może anulować subskrypcję Usługi Premium w dowolnym momencie, logując się do konta Spotify i postępując zgodnie ze wskazówkami podanymi na stronie Konto lub klikając tutaj i postępując zgodnie z instrukcjami. Anulowanie wejdzie w życie z chwilą wygaśnięcia obowiązującego w danym czasie Miesiąca zniżki. Jeżeli użytkownik anuluje subskrypcję Usługi Premium w dowolnym momencie w czasie Okresu zniżkowego, może dokonać ponownej aktywacji Oferty zniżkowej dla studentów, ale wszelkie wykorzystane i niewykorzystane Miesiące zniżki zostaną odliczone od Okresu zniżkowego, w związku z czym użytkownik otrzyma jedynie pozostałe niewykorzystane miesiące z tego Okresu zniżkowego. Użytkownik może aktywować na swoje potrzeby do trzech (3) dodatkowych Okresów zniżkowych, ponownie wprowadzając informacje na stronie rejestracji w Ofercie zniżkowej dla studentów, pod warunkiem że jest Uprawnionym studentem.

Jeżeli użytkownik posiada już Usługę Premium i aktywuje Ofertę zniżkową dla studentów, pierwszy Miesiąc zniżki rozpocznie się po wygaśnięciu okresu Usługi Premium lub Usługi nieograniczonej, którą już opłacił. W przypadku użytkowników z kontem bezpłatnym lub nowych użytkowników Spotify Miesiąc zniżki rozpocznie się po dokonaniu aktywacji Oferty zniżkowej dla studentów. Z Oferty zniżkowej dla studentów można skorzystać wyłącznie na jednym koncie Spotify.

W celu dokonania weryfikacji użytkownika jako Uprawnionego studenta Spotify może uzyskać Informacje kwalifikujące użytkownika, przekazać takie informacje firmie SheerID, Inc. i uzyskać potwierdzenie statusu studenta od SheerID, Inc. Zastrzegamy sobie prawo do określenia wedle naszego własnego uznania, czy użytkownik jest Uprawnionym studentem. Spotify będzie przechowywać imię i nazwisko, nazwę instytucji edukacyjnej, adres e-mail i datę urodzenia użytkownika.

Oferty zniżkowe dla studentów są dostępne do wyczerpania puli zniżek. Spotify zastrzega sobie prawo do zakończenia niniejszej Oferty zniżkowej dla studentów w dowolnym czasie i z dowolnego powodu. Po takim zakończeniu firma Spotify nie będzie zobowiązana do realizacji żadnych dalszych Ofert zniżkowych dla studentów. Karty przedpłacone ani karty upominkowe Spotify nie mogą być wykorzystane jako formy płatności w celu pokrycia kosztów tej oferty.

Spotify AB
Regeringsgatan 19, SE-111 53 Stockholm
Sweden (Szwecja)
SE556703748501