Regulamin Spotify® dotyczący oferty zniżkowej dla studentów

Niniejsza oferta (dalej „Oferta zniżkowa dla studentów") jest udostępniana przez Spotify (zgodnie z definicją w Regulaminie korzystania z serwisu Spotify) studentom akredytowanych uczelni wyższych, którzy spełniają dodatkowe warunki opisane poniżej („Uprawniony student"). Uprawnieni studenci mają prawo do otrzymania proponowanej zniżki na miesięczną subskrypcję usługi Spotify Premium (zgodnie z definicją w Regulaminie korzystania z serwisu Spotify) za każdy miesiąc (dalej „Miesiąc zniżki") przez okres maksymalnie dwunastu (12) kolejnych miesięcy (dalej „Okres zniżki"). Aby aktywować Ofertę, użytkownik musi podać informacje niezbędne do potwierdzenia, że jest Uprawnionym studentem, w tym imię i nazwisko, nazwę instytucji edukacyjnej, adres e-mail, datę urodzenia lub inne dane niezbędne do przyznania użytkownikowi Oferty zniżkowej dla studentów (dalej „Informacje kwalifikujące"), a także informacje dotyczące płatności. Przekazując powyższe informacje, użytkownik (i) akceptuje Regulamin oferty zniżkowej dla studentów; (ii) wyraża zgodę na korzystanie przez Spotify z podanych przez niego informacji zgodnie z Polityką prywatności Spotify; (iii) przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się przestrzegać Regulamin korzystania z serwisu Spotify oraz niniejszy Regulamin oferty zniżkowej dla studentów; (iv) zobowiązuje się, po zakończeniu Okresu zniżki, automatycznie dokonywać zakupu subskrypcji Usługi Premium w miesięcznych, odnawialnych okresach z zastosowaniem obowiązującej w danym czasie pełnej ceny, chyba że użytkownik aktywuje kolejną Ofertę zniżkową dla studentów. Jeżeli z końcem Okresu zniżki użytkownik nie będzie chciał kontynuować subskrypcji Usługi Premium Spotify, może zakończyć subskrypcję Usługi Premium w dowolnym momencie, logując się do konta Spotify i postępując zgodnie ze wskazówkami podanymi na stronie Konto lub klikając tutaj i postępując zgodnie z instrukcjami. Zakończenie subskrypcji wejdzie w życie wraz z zakończeniem bieżącego Miesiąca zniżki. Jeżeli użytkownik zakończy subskrypcję Usługi Premium w dowolnym momencie w trakcie Okresu zniżki, może dokonać ponownej aktywacji Oferty zniżkowej dla studentów. W takim przypadku wszelkie wykorzystane i niewykorzystane Miesiące zniżki zostaną odliczone od Okresu zniżki, a użytkownikowi przysługiwać będą jedynie pozostałe niewykorzystane miesiące z tego Okresu zniżki. O ile użytkownik jest Uprawnionym studentem, może aktywować do trzech (3) dodatkowych Okresów zniżki poprzez ponowne podanie stosownych informacji na stronie rejestracji w Ofercie zniżkowej dla studentów.

Jeżeli użytkownik posiada już Usługę Premium i aktywuje Ofertę zniżkową dla studentów, pierwszy Miesiąc zniżki rozpocznie się po wygaśnięciu okresu Usługi Premium lub Usługi nieograniczonej, za którą użytkownik już zapłacił. W przypadku użytkowników z kontem bezpłatnym lub nowych użytkowników Spotify Miesiąc zniżki rozpocznie się po aktywowaniu Oferty zniżkowej dla studentów. Z Oferty zniżkowej dla studentów można skorzystać wyłącznie na jednym koncie Spotify.

W celu potwierdzenia, że użytkownik jest Uprawnionym studentem Spotify może uzyskać dotyczące go Informacje kwalifikujące, przekazać je firmie SheerID, Inc. i otrzymać od tej firmy potwierdzenie statusu użytkownika jako studenta. Zastrzegamy sobie prawo do określenia wedle własnego uznania, czy użytkownik jest Uprawnionym studentem. Spotify będzie przechowywać imię i nazwisko, nazwę instytucji edukacyjnej, adres e-mail oraz datę urodzenia użytkownika.

Oferty zniżkowe dla studentów są dostępne w ograniczonej liczbie (do wyczerpania puli). Spotify zastrzega sobie prawo do zakończenia niniejszej Oferty zniżkowej dla studentów w dowolnym momencie i z dowolnego powodu. Po takim zakończeniu Spotify nie będzie zobowiązane do realizacji żadnych kolejnych Ofert zniżkowych dla studentów.

W charakterze ważnej metody płatności za tę ofertę nie można używać kart przedpłaconych ani kart upominkowych Spotify.