Warunki oferty ponownego zaangażowania Spotify®

Niniejsza oferta („Oferta ponownego zaangażowania”) przedstawiona przez firmę Spotify (jak określono w Warunkach użytkowania serwisu Spotify) upoważnia użytkownika do uzyskania dostępu do Usługi Premium Spotify (jak określono w Warunkach użytkowania serwisu Spotify) na okres trzech (3) miesięcy od chwili aktywacji tego okresu przez użytkownika dokonanej poprzez podanie swoich danych płatniczych i uiszczenie reklamowanej ceny („Okres obowiązywania oferty”). Podając swoje dane płatnicze, użytkownik (i) akceptuje Ofertę ponownego zaangażowania, (ii) wyraża zgodę na korzystanie przez firmę Spotify z jego danych płatniczych zgodnie z jej Polityką prywatności, (iii) potwierdza i akceptuje Warunki użytkowania serwisu Spotify oraz niniejsze Warunki Oferty ponownego zaangażowania. Jeżeli użytkownik nie będzie chciał posiadać płatnego konta Usługi Premium Spotify, powinien przed zakończeniem Okresu obowiązywania oferty anulować subskrypcję Usługi Premium, logując się do konta Spotify i postępując zgodnie ze wskazówkami podanymi na stronie Konto, lub klikając tutaj i postępując zgodnie z instrukcjami. W przeciwnym wypadku z końcem Okresu obowiązywania oferty użytkownik zostanie automatycznie właścicielem płatnego konta Usługi Premium Spotify, a podana przez użytkownika karta kredytowa będzie automatycznie użyta do uiszczania dokonywanej co miesiąc opłaty abonamentowej Spotify Premium, do czasu anulowania subskrypcji Usługi Premium. Użytkownik, który pragnie anulować subskrypcję Usługi Premium po zakończeniu Okres obowiązywania oferty okresu próbnego, może tego dokonać zgodnie z podanymi wyżej instrukcjami. Z tytułu częściowo niewykorzystanej subskrypcji miesięcznej użytkownikowi nie przysługują żadne zwroty ani zaliczenia na poczet przyszłych należności. Firma Spotify powiadomi użytkownika o przyszłych ewentualnych podwyższeniach opłaty miesięcznej. Zmiany cen wchodzą w życie z początkiem okresu subskrypcji następującego po dacie zmiany ceny. Kontynuując korzystanie z Usługi Spotify po wejściu w życie zmiany cen, użytkownik akceptuje nową cenę.

Niniejsza Oferta ponownego zaangażowania jest ograniczona do użytkowników posiadających subskrypcję usługi Premium lub Unlimited przed datą podaną w ofercie. Jeżeli użytkownik rozpocznie subskrypcję usługi Premium lub Unlimited w podanym dniu lub po tej dacie, nie będzie podlegał niniejszej Ofercie ponownego zaangażowania. Obecni abonenci Spotify Premium również nie podlegają Ofercie ponownego zaangażowania. Usługa Spotify może być niedostępna na niektórych urządzeniach osobistych. Karty przedpłacone ani karty upominkowe Spotify nie mogą być wykorzystane jako formy płatności w celu pokrycia kosztów tej oferty.

Dostępna jest ograniczona liczba Ofert ponownego zaangażowania, do wyczerpania zasobów. Niniejsza Oferta ponownego zaangażowania wygasa i musi zostać zrealizowana przed reklamowaną datą. Spotify zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia niniejszej Oferty ponownego zaangażowania w dowolnym czasie i z dowolnego powodu. Po takim zakończeniu firma Spotify nie będzie zobowiązana do realizacji żadnych dalszych Ofert ponownego zaangażowania.

Spotify AB
Regeringsgatan 19, SE-111 53 Stockholm
Sweden (Szwecja) SE556703748501