Regulamin Korzystania z Serwisu Spotify

Wchodzący w życie z dniem 1 listopada 2016

1 Wprowadzenie
2 Zmiany w Umowach
3 Korzystanie ze Spotify
4 Prawa, które Ci przyznajemy
5 Aplikacje Podmiotów Zewnętrznych
6 Treści tworzone przez Użytkownika
7 Prawa, których nam udzielasz
8 Wytyczne dla Użytkowników
9 Naruszenia i zgłaszanie Treści Użytkownika
10 Ograniczenia i modyfikacje Serwisu
11 Konta Marek
12 Społeczność Spotify Zapewniająca Wsparcie
13 Obsługa klienta
14 Kontrola eksportu
15 Płatności, anulowanie i okres, w którym można odstąpić od Umów
16 Okres obowiązywania i rozwiązanie Umów
17 Gwarancja i wyłączenie odpowiedzialności
18 Ograniczenie
19 Prawa podmiotów zewnętrznych
20 Całość Umowy
21 Rozdzielność postanowień i wyłączenie postanowień
22 Cesja
23 Zwolnienie z odpowiedzialności
24 Prawo właściwe, obowiązkowy arbitraż i właściwość miejscowa
25 Kontakt

Witamy, przedstawiamy nasz Regulamin Korzystania z Serwisu. Regulamin ten jest ważny i ma wpływ na Twoje prawa, więc przeczytaj go oraz naszą Politykę Prywatności i inne warunki wymienione w tym dokumencie uważnie. Usiądź wygodnie i przygotuj się na sporo dobrej muzyki. Zaczynamy…

1 Wprowadzenie

Dziękujemy za wybranie Spotify (zwanego dalej „Spotify, „my”, „nas”, „nasz”). Rejestrując się lub w inny sposób korzystając z serwisu Spotify, witryn internetowych oraz aplikacji (zwanych dalej łącznie „Serwisem Spotify” lub „Serwisem”) lub też uzyskując dostęp do dowolnych treści bądź materiałów udostępnionych przez Spotify za pośrednictwem Serwisu (zwanych dalej „Treściami”), zawierasz wiążącą umowę z podmiotem Spotify, którego dane znajdują się na końcu niniejszego dokumentu. Serwis Spotify obejmuje również Społeczność Spotify Zapewniającą Wsparcie, opisaną szczegółowo w rozdziale Społeczność Spotify Zapewniająca Wsparcie.

Serwis Spotify obejmuje funkcje społecznościowe i interaktywne. Korzystanie z Serwisu Spotify zależne jest od spełnienia kilku wymagań technicznych.

Twoja umowa z nami obejmuje niniejszy Regulamin Korzystania z Serwisu (zwany dalej „Regulaminem”) oraz naszą Politykę Prywatności. (Regulamin, Polityka Prywatności oraz wszelkie dodatkowe warunki, na które wyrażasz zgodę, opisane w rozdziale Całość Umowy, zwane są dalej łącznie „Umowami”). Jeśli chcesz zapoznać się z postanowieniami Umów, ich obowiązującą wersję znajdziesz w witrynie internetowej Spotify. Potwierdzasz przeczytanie i zrozumienie Umów, akceptujesz te Umowy i zgadzasz się, aby obowiązywały Cię ich postanowienia. Jeśli nie wyrażasz zgody na postanowienia Umów (lub nie możesz ich przestrzegać), nie możesz korzystać z Serwisu Spotify ani z żadnych Treści.

Uważnie przeczytaj Umowy. Zawierają one ważne informacje na temat świadczonych Ci usług Serwisu Spotify oraz wszelkich opłat i podatków, które od Ciebie pobieramy. Umowy zawierają informacje dotyczące przyszłych zmian w Umowach, kontroli eksportu, automatycznego odnawiania, ograniczeń odpowiedzialności, informacji na temat prywatności, odstąpienia od pozwu zbiorowego oraz rozwiązywania sporów poprzez arbitraż zamiast na drodze sądowej.

Wszelkie dane podawane przez Ciebie podczas rejestracji można poprawić podczas procesu rejestracji, wracając do poprzednich ekranów i korygując błędne informacje.

Aby móc korzystać z Serwisu Spotify i mieć dostęp do Treści, musisz (1) mieć co najmniej 18 lat lub też mieć co najmniej 13 lat i uzyskać zgodę rodzica bądź opiekuna na zawarcie Umów (z wyjątkiem przypadków określonych w tabeli poniżej); (2) mieć zdolność prawną do zawarcia z nami wiążącej umowy i nie możesz być obłożony/obłożona zakazem zawierania takich umów na mocy żadnych obowiązujących przepisów prawa; oraz (3) mieszkać w kraju, w którym Serwis jest dostępny. Deklarujesz również, że wszelkie informacje związane z rejestracją, które przekazujesz Spotify, są prawdziwe, dokładne i kompletne oraz zobowiązujesz się zadbać o to, aby zawsze takie były.

Jeśli jesteś mieszkańcem jednego z niżej wymienionych krajów, zapoznaj się z tą tabelą, aby poznać ograniczenia wiekowe obowiązujące w Twoim kraju:

Kraj Wymogi dotyczące wieku
Chile, Ekwador, Paragwaj, Peru Musisz mieć co najmniej 18 lat lub też mieć co najmniej 15 lat i uzyskać zgodę rodzica bądź opiekuna.
Brazylia Musisz mieć co najmniej 18 lat lub też mieć co najmniej 16 lat i uzyskać zgodę rodzica bądź opiekuna.
Nikaragua, Tajwan Musisz mieć co najmniej 20 lat lub też mieć co najmniej 13 lat i uzyskać zgodę rodzica bądź opiekuna.
Bułgaria, Węgry, Niemcy Musisz mieć co najmniej 18 lat lub też mieć co najmniej 14 lat i uzyskać zgodę rodzica bądź opiekuna.
Włochy Aby móc korzystać z Usługi Bezpłatnej, musisz mieć co najmniej 13 lat. Aby zarejestrować się w celu korzystania z Usługi Płatnej, musisz mieć co najmniej 18 lat lub też mieć co najmniej 13 lat i uzyskać zgodę rodzica bądź opiekuna (Twoi rodzice/opiekunowie zawrą umowę w Twoim imieniu).
Malezja Musisz mieć co najmniej 18 lat, a jeśli masz od 13 do 18 lat, musisz uzyskać zgodę rodzica bądź opiekuna; umowę zawiera opiekun.
Litwa Aby móc korzystać z Serwisu, musisz mieć co najmniej 13 lat. W przypadku Usług Płatnych musisz mieć co najmniej 18 lat lub też mieć co najmniej 14 lat i uzyskać zgodę rodzica bądź opiekuna. Jeśli masz od 13 do 18 lat, umowę zawiera opiekun.
Kanada Aby móc korzystać z Serwisu, musisz mieć co najmniej 13 lat. W przypadku Usług Płatnych musisz być pełnoletni/pełnoletnia zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w Twojej prowincji lub na terytorium zamieszkania lub też mieć co najmniej 13 lat i uzyskać zgodę rodzica bądź opiekuna.
Hiszpania Aby móc korzystać z Usługi Bezpłatnej, musisz mieć co najmniej 14 lat. Aby zarejestrować się w celu korzystania z Usługi Płatnej, musisz mieć co najmniej 18 lat lub też mieć co najmniej 14 lat i uzyskać zgodę rodzica bądź opiekuna (Twoi rodzice/opiekunowie zawrą umowę w Twoim imieniu).

2 Zmiany w Umowach

Okresowo możemy zmieniać Umowy według własnego uznania. Przy wprowadzaniu istotnych zmian do Umów powiadomimy Cię o nich w sposób wyraźny i dostosowany do okoliczności, np. wyświetlając dobrze widoczną informację w Serwisie lub wysyłając Ci wiadomość e-mail. W niektórych przypadkach powiadomimy Cię z wyprzedzeniem, zaś fakt, że po wprowadzeniu zmian nadal będziesz korzystać z Serwisu, oznaczać będzie akceptację takich zmian. Dlatego też prosimy o uważne czytanie takich powiadomień. Jeśli nie będziesz chciał/chciała nadal korzystać z Serwisu po wejściu w życie nowych wersji Umów, możesz rozwiązać Umowy, kontaktując się z nami poprzez formularz kontaktowy Działu Obsługi Klienta.

3 Korzystanie ze Spotify

Poniżej znajdziesz kilka informacji na temat wszystkich sposobów korzystania ze Spotify.

3.1 Nasze Usługi Płatne i Bezpłatne

Spotify świadczy usługi przesyłania strumieniowego, oferując muzykę i inne treści. Niektóre usługi Spotify są udostępniane bezpłatnie. Inne usługi Spotify wymagają uiszczenia opłaty, zanim dostęp do nich będzie możliwy. Usługi Spotify, do których można uzyskać dostęp tylko po uiszczeniu opłaty, są obecnie nazywane „Usługą Premium” i „Usługą Nieograniczoną” (łącznie „Usługami Płatnymi”). Usługa Spotify, która nie wymaga uiszczenia opłaty, jest obecnie nazywana „Usługą Bezpłatną”. Możesz dowiedzieć się więcej na temat naszych usług, odwiedzając naszą witrynę internetową.

Usługa Nieograniczona może nie być dostępna dla wszystkich użytkowników. W trakcie rejestracji wyjaśnimy, które usługi są dla Ciebie dostępne. Jeśli zrezygnujesz z subskrybowania Usługi Nieograniczonej lub jeśli Twoja subskrypcja na Usługę Nieograniczoną zostanie przerwana (na przykład z powodu zmiany Twoich danych dotyczących płatności), możesz utracić możliwość ponownej subskrypcji Usługi Nieograniczonej. W przyszłości możemy zrezygnować ze świadczenia Usługi Nieograniczonej; w takiej sytuacji nie będziemy pobierać od Ciebie opłat za tę Usługę.

Jeśli mieszkasz w Turcji, Twój dostęp do Usługi Bezpłatnej zostanie ograniczony po upływie określonego czasu.

3.2 Kody i inne oferty przedpłacone

Jeśli zakupiłeś/zakupiłaś lub otrzymałeś/otrzymałaś kod, kartę upominkową, ofertę przedpłaconą lub inną ofertę umożliwiającą dostęp do Usługi Płatnej, zapewnioną lub sprzedawaną przez Spotify lub w naszym imieniu („Kod”), Twojego dostępu do Usługi mogą dotyczyć także osobne, przedstawione wraz z Kodem regulaminy, których zgadzasz się przestrzegać.

3.3 Wersje Próbne

Od czasu do czasu my lub podmioty zewnętrzne działające w naszym imieniu możemy oferować wersje próbne Usług Płatnych na czas określony bez konieczności uiszczenia opłat lub po niższej cenie (tzw. „Wersja Próbna”). Spotify zastrzega sobie prawo do ustalenia według własnego uznania Twoich uprawnień do korzystania z Wersji Próbnej oraz – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – do wycofania lub modyfikacji Wersji Próbnej w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia i bez ponoszenia żadnej odpowiedzialności, w maksymalnym zakresie dozwolonym przez przepisy prawa.

W przypadku niektórych Wersji Próbnych będziemy wymagać od Ciebie podania Twoich danych dotyczących płatności, zanim możliwe będzie rozpoczęcie korzystania z Wersji Próbnej. NA KONIEC OKRESU WAŻNOŚCI TAKICH WERSJI PRÓBNYCH, PIERWSZEGO DNIA PRZYPADAJĄCEGO PO ZAKOŃCZENIU OKRESU KORZYSTANIA Z WERSJI PRÓBNEJ MOŻEMY AUTOMATYCZNIE ROZPOCZĄĆ POBIERANIE OD CIEBIE OPŁAT ZA DANĄ USŁUGĘ PŁATNĄ; OPŁATY BĘDĄ POBIERANE CO MIESIĄC. PRZEKAZUJĄC SWOJE DANE DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI W ZWIĄZKU Z WERSJĄ PRÓBNĄ, WYRAŻASZ ZGODĘ NA POBIERANIE TAKIEJ OPŁATY Z WYKORZYSTANIEM TYCH DANYCH DOTYCZĄCYCH PŁATNOŚCI. JEŚLI NIE CHCESZ UISZCZAĆ TAKIEJ OPŁATY, MUSISZ ZREZYGNOWAĆ Z KORZYSTANIA Z DANEJ USŁUGI PŁATNEJ NA STRONIE KONTA SPOTIFY DOTYCZĄCEJ SUBSKRYPCJI LUB USUNĄĆ SWOJE KONTO SPOTIFY PRZED KOŃCEM OKRESU KORZYSTANIA Z WERSJI PRÓBNEJ. JEŚLI CHCESZ PRZERWAĆ COMIESIĘCZNE UISZCZANIE TAKIEJ OPŁATY, MUSISZ ZREZYGNOWAĆ Z KORZYSTANIA Z DANEJ USŁUGI PŁATNEJ NA STRONIE KONTA SPOTIFY DOTYCZĄCEJ SUBSKRYPCJI LUB USUNĄĆ SWOJE KONTO SPOTIFY PRZED KOŃCEM DANEGO MIESIĘCZNEGO OKRESU. Z USŁUG PŁATNYCH NIE MOŻNA ZREZYGNOWAĆ PRZED KOŃCEM OKRESU, ZA KTÓRY JUŻ SIĘ ZAPŁACIŁO; Z WYJĄTKIEM SYTUACJI WYRAŹNIE WSKAZANYCH W NINIEJSZYM REGULAMINIE SPOTIFY NIE ZWRÓCI ŻADNYCH OPŁAT, KTÓRE UŻYTKOWNIK JUŻ WNIÓSŁ. W ROZDZIALE OGRANICZENIE OKREŚLONO DODATKOWE WARUNKI DOTYCZĄCE ANULOWANIA USŁUG PŁATNYCH.

4 Prawa, które Ci przyznajemy

Serwis Spotify oraz Treści są własnością Spotify oraz licencjodawców Spotify. Udzielamy Ci ograniczonej, niewyłącznej, odwołalnej licencji na korzystanie z Serwisu Spotify oraz ograniczonej, niewyłącznej, odwołalnej licencji na korzystanie z Treści na własny niekomercyjny użytek, w celach rozrywkowych („Licencja”). Licencja pozostaje ważna do momentu anulowania jej przez Ciebie lub Spotify. Zobowiązujesz się i zgadzasz, że będziesz korzystać z Treści na własny niekomercyjny użytek, w celach rozrywkowych, i że nie będziesz redystrybuować ani przekazywać Serwisu Spotify ani Treści.

Aplikacje Spotify oraz Treści udostępniamy Ci na zasadzie licencji i nie są one sprzedawane; Spotify i licencjodawcy spółki pozostają właścicielami wszystkich kopii aplikacji Spotify i Treści nawet po zainstalowaniu ich na Twoich komputerach osobistych, w zestawach słuchawkowych, na telefonach komórkowych, tabletach i/lub innych stosownych urządzeniach (zwanych dalej „Urządzeniami”).

Wszystkie znaki towarowe, znaki usługowe, nazwy handlowe, logo, nazwy domen i inne elementy marki Spotify (zwane dalej „Elementami Marki Spotify”) pozostają wyłączną własnością Spotify lub licencjodawców Spotify. Umowy nie przyznają Ci żadnych praw do wykorzystywania jakichkolwiek Elementów Marki Spotify, ani w celach komercyjnych, ani niekomercyjnych.

Zgadzasz się przestrzegać naszych Wytycznych dla Użytkowników i nie wykorzystywać Serwisu Spotify, Treści ani żadnej ich części w żaden sposób, który nie jest wyraźnie dozwolony w Umowach. Za wyjątkiem praw wyraźnie przyznanych Ci w niniejszych Umowach, Spotify nie przyznaje Ci żadnych praw, tytułów do Serwisu i Treści Spotify ani udziałów w nich.

Oprogramowanie podmiotów zewnętrznych (na przykład biblioteki oprogramowania open source) zawarte w Serwisie Spotify jest udostępniane na zasadzie licencji zgodnie z Umowami lub warunkami licencyjnymi danej biblioteki oprogramowania open source przedstawionymi w działach Pomoc i Ustawienia naszych aplikacji dla komputerów i urządzeń przenośnych i/lub w naszej witrynie internetowej.

5 Aplikacje Podmiotów Zewnętrznych

Serwis Spotify jest zintegrowany z aplikacjami, witrynami internetowymi i usługami podmiotów zewnętrznych („Aplikacjami Podmiotów Zewnętrznych”), dzięki czemu masz dostęp do treści, produktów i/lub usług. Te Aplikacje Podmiotów Zewnętrznych mogą być objęte własnymi regulaminami lub politykami prywatności, więc korzystanie z tych Aplikacji Podmiotów Zewnętrznych będzie podlegać wspomnianym regulaminom i politykom prywatności. Rozumiesz i zgadzasz się z tym, że Spotify nie wspiera działania, funkcji i treści żadnych Aplikacji Podmiotów Zewnętrznych ani transakcji, które możesz zawrzeć z dostawcą jakiejkolwiek Aplikacji Podmiotu Zewnętrznego, i nie ponosi za nie odpowiedzialności.

6 Treści tworzone przez Użytkownika

Użytkownicy Spotify mogą w Serwisie publikować, przesyłać i/lub zamieszczać („publikować”) treści (które mogą obejmować na przykład grafiki, tekst, wiadomości, informacje, kompilacje list odtwarzania i/lub inne rodzaje treści) („Treści Użytkownika”). W celu uniknięcia wątpliwości ustala się, że termin „Treści Użytkownika” obejmuje wszelkie treści opublikowane w Społeczności Spotify Zapewniającej Wsparcie, a także w każdej innej części Serwisu Spotify.

Zapewniasz, że w odniesieniu do wszystkich Treści Użytkownika, jakie publikujesz na Spotify, (1) masz prawo publikować te Treści Użytkownika, (2) te Treści Użytkownika i użytkowanie ich przez Spotify zgodnie z postanowieniami niniejszych Umów nie naruszają niniejszych Umów, obowiązujących przepisów prawa, praw własności intelektualnej (w tym między innymi praw autorskich), praw do ochrony wizerunku, dóbr osobistych ani innych praw osób trzecich, ani też nie sugerują powiązania Spotify z Tobą lub Twoimi Treściami Użytkownika ani poparcia ze strony Spotify dla Ciebie, Twoich Treści Użytkownika lub jakiegokolwiek artysty, zespołu, marki, podmiotu lub osoby fizycznej bez pisemnej zgody od tej osoby fizycznej lub podmiotu.

Spotify może, lecz nie ma obowiązku, monitorować, analizować i edytować Treści Użytkownika. We wszystkich przypadkach Spotify zastrzega sobie prawo do usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do wszelkich Treści Użytkownika z dowolnego powodu lub bez wyraźnego powodu, w tym między innymi do tych Treści Użytkownika, które według uznania Spotify naruszają niniejsze Umowy. Spotify może podjąć te działania bez wcześniejszego powiadomienia Ciebie lub jakiejkolwiek innej osoby trzeciej. Decyzja o usunięciu Treści Użytkownika lub uniemożliwieniu dostępu do nich będzie podejmowana przez nas według naszego uznania; nie zobowiązujemy się do usuwania lub uniemożliwiania dostępu do jakichkolwiek konkretnych Treści Użytkownika.

Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszystkie publikowane przez Ciebie Treści Użytkownika. Spotify nie ponosi odpowiedzialności za Treści Użytkownika ani też nie udziela poparcia dla żadnej opinii zawartej w jakichkolwiek Treściach Użytkownika. ZOBOWIĄZUJESZ SIĘ, ŻE JEŚLI KTOKOLWIEK WNIESIE PRZECIWKO SPOTIFY ROSZCZENIE DOTYCZĄCE OPUBLIKOWANYCH PRZEZ CIEBIE TREŚCI UŻYTKOWNIKA, TO W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRZEPISY PRAWA MIEJSCOWEGO ZWOLNISZ SPOTIFY Z ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU WSZYSTKICH SZKÓD, STRAT I WYDATKÓW JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU (WLICZAJĄC UZASADNIONE HONORARIA I WYDATKI ADWOKACKIE) WYNIKAJĄCYCH Z TAKIEGO ROSZCZENIA.

7 Prawa, których nam udzielasz

W zamian za prawa przyznawane Ci na mocy Umów przyznajesz nam prawo (1) do umożliwienia Serwisowi Spotify korzystania z procesora, przepustowości łącza i pamięci Twojego Urządzenia w celu ułatwienia działania Serwisu; (2) do przesyłania Ci wiadomości reklamowych i innych; oraz (3) do umożliwienia tego samego naszym partnerom biznesowym. W każdej części Serwisu Spotify na oglądane przez Ciebie Treści, w tym ich wybór i zamieszczanie, mogą mieć wpływ kwestie handlowe, w tym umowy z podmiotami zewnętrznymi. Niektóre treści licencjonowane lub dostarczane do Spotify (np. podcasty) mogą obejmować reklamy. W takich przypadkach Spotify udostępnia użytkownikom takie treści w niezmienionej formie.

Jeśli przekazujesz Spotify informacje zwrotne, pomysły lub sugestie związane z Serwisem Spotify lub Treściami (zwane dalej „Informacjami Zwrotnymi”), przyjmujesz do wiadomości, że takie Informacje Zwrotne nie są poufne; upoważniasz też Spotify do wykorzystywania takich Informacji Zwrotnych bezpłatnie i bez ograniczeń. Informacje Zwrotne uznaje się za rodzaj Treści Użytkownika.

Przyznajesz Spotify niewyłączną, zbywalną, podlegającą sublicencjonowaniu, bezpłatną, bezterminową (lub – w jurysdykcjach, w których nie jest to dozwolone – na czas równy okresowi obowiązywania Umów przedłużonemu o 20 (dwadzieścia) lat), nieodwołalną, w pełni opłaconą, obowiązującą na całym świecie licencję na użytkowanie, powielanie, publiczne udostępnianie (np. odtwarzanie lub wyświetlanie), publikowanie, tłumaczenie, modyfikowanie, tworzenie utworów zależnych na ich podstawie oraz rozpowszechnianie wszelkich Twoich Treści Użytkownika w związku z Serwisem, za pośrednictwem dowolnych nośników, samodzielnie lub w połączeniu z innymi treściami lub materiałami, w dowolny sposób i przy użyciu dowolnych środków, dowolnej metody czy technologii znanych obecnie lub stworzonych w przyszłości. Oprócz praw wyraźnie przyznawanych na mocy niniejszego dokumentu pozostajesz posiadaczem wszystkich praw do Treści Użytkownika, w tym praw własności intelektualnej. W stosownych przypadkach dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa zobowiązujesz się również zrzec się wszelkich „autorskich praw osobistych” (lub ich odpowiedników przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa), takich jak prawo do bycia podawanym jako autor dowolnych Treści Użytkownika, w tym Informacji Zwrotnych, jak również prawo do sprzeciwu wobec naruszania integralności takich Treści Użytkownika.

8 Wytyczne dla Użytkowników

Spotify szanuje prawa własności intelektualnej i oczekuje tego samego od Ciebie. Opracowaliśmy pewne podstawowe zasady, których należy przestrzegać w trakcie korzystania z Serwisu; dzięki nim Spotify będzie miejscem przyjaznym dla wszystkich. Prosimy o przestrzeganie tych zasad i zachęcanie innych użytkowników do tego samego.

Niedozwolone są następujące działania, niezależnie od motywacji:

 • kopiowanie, redystrybucja, powielanie, kopiowanie danych ze źródła audio lub wideo na dysk twardy („ripping”), rejestrowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie lub wyświetlanie, nadawanie lub publiczne udostępnianie dowolnego fragmentu Serwisu Spotify lub Treści czy też innego rodzaju użytkowanie Serwisu Spotify lub Treści, które nie jest wyraźnie dozwolone w Umowach, nie jest wyraźnie dozwolone przez obowiązujące przepisy prawa lub w inny sposób narusza prawa własności intelektualnej (takie jak prawa autorskie) do Serwisu Spotify lub Treści lub też dowolnej ich części;
 • wykorzystywanie Serwisu Spotify do importowania lub kopiowania jakichkolwiek lokalnych plików, których nie masz prawa w taki sposób importować ani kopiować;
 • przesyłanie kopii zbuforowanych Treści z Urządzenia objętego upoważnieniem na jakiekolwiek inne Urządzenie, w jakikolwiek sposób;
 • odtwarzanie kodu źródłowego, dekompilacja, rozgrupowywanie, modyfikacja lub tworzenie utworów zależnych na podstawie Serwisu Spotify, Treści lub dowolnej ich części, chyba że jest to dozwolone przez obowiązujące przepisy prawa;
 • obchodzenie jakiejkolwiek technologii stosowanej przez Spotify, licencjodawców Spotify lub dowolne podmioty zewnętrzne do ochrony Treści lub Serwisu;
 • sprzedaż, wynajmowanie lub udzielanie na zasadzie sublicencji bądź leasingu dowolnego elementu Serwisu Spotify lub Treści;
 • obchodzenie jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych nałożonych przez Spotify lub licencjodawców Spotify;
 • sztuczne zwiększanie licznika odtwarzania lub innego rodzaju manipulowanie Serwisem poprzez wykorzystanie skryptu lub innego zautomatyzowanego procesu;
 • usuwanie lub zmienianie jakichkolwiek informacji o prawach autorskich bądź znakach towarowych lub innych informacji na temat własności intelektualnej zawartych w Serwisie Spotify lub prezentowanych za pośrednictwem Serwisu (w tym w celu ukrycia lub zmiany dowolnych informacji na temat właścicieli lub źródła dowolnej Treści);
 • przekazywanie swojego hasła jakiejkolwiek innej osobie lub wykorzystywanie nazwy użytkownika i hasła jakiejkolwiek innej osoby;
 • przeglądanie Serwisu Spotify poprzez crawling lub w inny sposób, z wykorzystaniem dowolnych zautomatyzowanych środków (w tym botów, robotów indeksujących oraz programów kopiujących zawartość witryn internetowych) w celu gromadzenia informacji od Spotify; lub
 • sprzedaż konta użytkownika lub listy odtwarzania lub też przyjęcie w inny sposób dowolnego wynagrodzenia, finansowego bądź o innym charakterze, w celu wpłynięcia na nazwę konta lub listy odtwarzania bądź na treści zamieszczone na koncie lub liście odtwarzania.

Prosimy, abyś szanował/szanowała Spotify, właścicieli Treści oraz innych użytkowników Serwisu Spotify. Nie bierz udziału w żadnych działaniach, nie publikuj żadnych Treści Użytkownika, nie rejestruj ani też nie wykorzystuj nazw użytkownika, które miałyby następujący charakter lub zawierałyby materiały:

 • obraźliwe, napastliwe, zniesławiające, pornograficzne, zawierające groźby lub obsceniczne;
 • niezgodne z prawem lub mające na celu promowanie bądź popełnienie czynu niezgodnego z prawem, w tym między innymi naruszenie praw własności intelektualnej, praw do prywatności lub praw własności Spotify lub podmiotu zewnętrznego;
 • zawierające Twoje hasło lub umyślnie zawierające hasło jakiegokolwiek innego użytkownika, lub też umyślnie zawierające dane osobowe osób trzecich czy też mające na celu uzyskanie takich danych osobowych;
 • zawierające szkodliwe treści, takie jak złośliwe oprogramowanie, konie trojańskie lub wirusy, lub też w inny sposób utrudniające innym użytkownikom dostęp do Serwisu;
 • mające na celu dręczenie lub nękanie innych użytkowników lub faktycznie ich dręczące czy nękające;
 • imitujące Twoje powiązania z innymi użytkownikami, osobami lub podmiotami lub wprowadzające w błąd co do takich powiązań bądź też zawierające innego rodzaju fałszywe, oszukańcze lub wprowadzające w błąd informacje;
 • wykorzystujące zautomatyzowane środki w celu sztucznego promowania treści;
 • związane z masowym przesyłaniem niechcianych wiadomości lub innych form spamu (zwanego dalej „spamem”), łańcuszków lub podobnych wiadomości, również poprzez skrzynkę odbiorczą Spotify;
 • zawierające działania handlowe lub sprzedażowe, takie jak reklama, promocja, konkursy, loterie lub piramidy finansowe, które nie są wyraźnie dozwolone przez Spotify;
 • zawierające odnośniki lub odniesienia do produktów lub usług komercyjnych lub też w inny sposób promujące takie produkty bądź usługi, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez Spotify;
 • naruszające lub w jakikolwiek sposób zaburzające działanie Serwisu Spotify, manipulujące, naruszające lub stanowiące próbę badania, skanowania lub testowania Serwisu Spotify lub systemów komputerowych, sieci, zasad użytkowania lub dowolnych innych elementów ochrony Spotify, sposobów uwierzytelniania lub dowolnych innych środków ochrony Serwisu, Treści bądź ich dowolnej części pod kątem słabych punktów; lub
 • sprzeczne z Umowami w opinii Spotify.

Potwierdzasz i zgadzasz się, że publikowanie takich Treści Użytkownika może skutkować natychmiastową dezaktywacją lub zawieszeniem Twojego konta Spotify. Zgadzasz się również, że Spotify może odebrać Ci nazwę użytkownika z dowolnego powodu.

Prosimy o rozwagę przy korzystaniu z Serwisu Spotify i udostępnianiu treści innym użytkownikom. Serwis Spotify obejmuje funkcje społecznościowe i interaktywne, w tym możliwość publikowania Treści Użytkownika, udostępniania treści oraz upubliczniania pewnych informacji na swój temat. Pamiętaj, że udostępnione lub publicznie dostępne informacje mogą być wykorzystywane i udostępniane dalej przez innych użytkowników w Spotify lub w Internecie – dlatego też należy rozważnie korzystać ze Spotify i pamiętać o ustawieniach konta. Spotify nie odpowiada za to, jaki materiał decydujesz się opublikować w Serwisie.

Twoje hasło chroni Twoje konto użytkownika; zachowanie jego poufności i bezpieczeństwa spoczywa wyłącznie na Tobie. Rozumiesz, że odpowiadasz za każde użycie Twojej nazwy użytkownika i hasła w Serwisie. Jeśli Twoja nazwa użytkownika lub hasło zostaną utracone lub skradzione lub też jeśli uważasz, że jakaś osoba trzecia uzyskała nieautoryzowany dostęp do Twojego konta, natychmiast nas o tym poinformuj i jak najszybciej zmień swoje hasło.

9 Naruszenia i zgłaszanie Treści Użytkownika

Spotify szanuje prawa właścicieli własności intelektualnej. Jeśli uważasz, że jakiekolwiek Treści naruszają Twoje prawa własności intelektualnej lub inne prawa, przeczytaj Politykę Spotify dotyczącą praw autorskich. Jeśli Spotify otrzyma powiadomienie od posiadacza praw autorskich, że jakiekolwiek Treści naruszają prawa autorskie, Spotify może, według własnego uznania, podjąć stosowne działania bez uprzedniego powiadamiania osoby publikującej takie Treści. Jeśli osoba publikująca uważa, że treści nie naruszają żadnych praw, może ona przesłać Spotify powiadomienie zwrotne z prośbą o przywrócenie usuniętych treści.

Jeśli uważasz, że jakiekolwiek Treści nie są zgodne z Wytycznymi dla Użytkowników, prosimy o wypełnienie naszego formularza powiadomienia.

10 Ograniczenia i modyfikacje Serwisu

Spotify dołoży uzasadnionych starań, by Serwis Spotify działał prawidłowo. Pewne problemy techniczne lub konserwacja mogą jednak okresowo skutkować tymczasową przerwą w dostępności usług Serwisu. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa Spotify zastrzega sobie prawo do okresowej, przeprowadzanej w dowolnym momencie modyfikacji lub zawieszenia, tymczasowo lub na stałe, działania funkcji Serwisu Spotify, za powiadomieniem lub bez powiadomienia, bez ponoszenia wobec Ciebie odpowiedzialności – za wyjątkiem przypadków, w których jest to zabronione przez prawo – w związku z jakąkolwiek przerwą w świadczeniu usług, modyfikacją lub zaprzestaniem działania Serwisu Spotify lub dowolnej jego funkcji. Bez uszczerbku dla powyższego, jeśli zapłaciłeś/zapłaciłaś z wyprzedzeniem za Usługi Płatne, których świadczenia Spotify zaprzestanie na stałe przed zakończeniem Okresu Przedpłaconego (zdefiniowanego w rozdziale Płatności, anulowanie i okres, w którym można odstąpić od Umów), Spotify zwróci Ci przedpłacone opłaty za Okres Przedpłacony po takim zaprzestaniu świadczenia usług. Rozumiesz, zgadzasz się i akceptujesz, że Spotify nie ma obowiązku utrzymywać, ulepszać ani aktualizować Serwisu, ani też zapewniać mu wsparcia technicznego, ani oferować jakichkolwiek konkretnych treści poprzez Serwis. Postanowienia tego rozdziału będą egzekwowane w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa. Spotify i/lub właściciele dowolnych Treści mogą okresowo usuwać takie Treści bez powiadomienia, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa.

11 Konta Marek

Jeśli założysz na Spotify konto w imieniu przedsiębiorstwa, organizacji, podmiotu lub marki (które będą zwane dalej „Marką”, zaś takie konto będzie zwane dalej „Kontem Marki”), terminy „Ty” i „Twój” stosowane w Umowach odnosić się będą zarówno do Ciebie, jak i do Marki – w stosownych przypadkach.

Jeśli zakładasz Konto Marki, oświadczasz i gwarantujesz, że jesteś upoważniony/upoważniona do udzielenia wszelkich zezwoleń i licencji wymienionych w Umowach oraz do zawierania Umów w imieniu Marki.

11.1 Obserwowanie

Marka może obserwować tylko tych użytkowników, którzy pierwsi zaczną obserwować Markę; oraz Marka nie może podejmować żadnych działań sugerujących popieranie lub związek pomiędzy Marką a obserwowanym użytkownikiem, chyba że Marka niezależnie uzyskała prawa do sugerowania takiego poparcia. Na żądanie Spotify wyrażone według własnego uznania Spotify Marka musi zaprzestać obserwowania użytkownika.

11.2 Słuchanie

Marka nie może przesyłać strumieniowo mediów.

11.3 Wysyłanie wiadomości

Marka może wysyłać wiadomości tylko do tych użytkowników, którzy pierwsi wyślą wiadomości Marce.

11.4 Listy odtwarzania Marki oraz udostępnianie

Marka nie może tworzyć ani udostępniać list odtwarzania Spotify, zarówno w Serwisie Spotify, jak i w innych miejscach, które sugerowałyby poparcie lub związek pomiędzy Marką a dowolnym artystą czy dowolnym innym podmiotem, chyba że Marka niezależnie uzyskała prawa do sugerowania takiego poparcia. Marki mogą zapoznać się z Wytycznymi Spotify dotyczącymi list odtwarzania Marki.

12 Społeczność Spotify Zapewniająca Wsparcie

Społeczność Spotify Zapewniająca Wsparcie to miejsce do dyskusji i wymiany informacji, wskazówek oraz innych materiałów powiązanych z Serwisem Spotify. Aby móc korzystać ze Społeczności Spotify Zapewniającej Wsparcie, musisz (1) mieć konto Spotify; oraz (2) uwierzytelnić swoje konto Spotify na potrzeby użytkowania w Społeczności Zapewniającej Wsparcie („Konto Spotify w Społeczności Zapewniającej Wsparcie”). Instrukcje dotyczące założenia Konta Spotify w Społeczności Zapewniającej Wsparcie znaleźć można na stronie rejestracji w Społeczności. Oprócz Umów, w trakcie korzystania ze Społeczności Spotify Zapewniającej Wsparcie zobowiązujesz się również przestrzegać Wytycznych Spotify Support Community, które zostaną Ci przedstawione w momencie rejestracji („Wytyczne Społeczności Spotify Zapewniającej Wsparcie”). Jeśli nie wyrażasz zgody na postanowienia Umów lub na Wytyczne Społeczności Spotify Zapewniającej Wsparcie, nie możesz korzystać ze Społeczności Spotify Zapewniającej Wsparcie.

12.1 Konta Spotify w Społeczności Zapewniającej Wsparcie

Tworząc Konto Spotify w Społeczności Zapewniającej Wsparcie, potwierdzasz, że wszelkie informacje związane z rejestracją, które przekazujesz Spotify, są prawdziwe, dokładne i kompletne; zobowiązujesz się także dbać o to, aby zawsze były one aktualne. Surowo zabrania się umieszczania w swoim profilu informacji sugerujących, że dany użytkownik jest pracownikiem lub moderatorem Spotify; zabrania się również podawania się za takiego pracownika czy moderatora w trakcie korzystania ze Społeczności Spotify Zapewniającej Wsparcie. Ponadto przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że Spotify może usunąć lub odebrać Ci Twoją nazwę użytkownika w dowolnym momencie, jeśli Spotify, działając według własnego uznania, zadecyduje, że takie działanie będzie właściwe.

12.2 Brak oficjalnego wsparcia

Żadnych Treści Użytkownika ani innych treści publikowanych przez pracowników, moderatorów i/lub przedstawicieli Spotify w Społeczności Spotify Zapewniającej Wsparcie nie należy interpretować jako oficjalnego wsparcia zapewnianego przez Spotify. Więcej informacji na temat oficjalnego wsparcia można znaleźć w rozdziale Obsługa Klienta. Wszelkie treści publikowane lub udostępniane w Społeczności Spotify Zapewniającej Wsparcie przez pracowników, moderatorów i/lub przedstawicieli Spotify są publikowane lub udostępniane w bieżącej formie, bez żadnych gwarancji.

Przyjmujesz do wiadomości, że opinie wyrażone w Treściach Użytkownika w Społeczności Spotify Zapewniającej Wsparcie są wyłącznie opiniami osób publikujących takie Treści Użytkownika i nie odzwierciedlają opinii ani zasad wyznawanych przez Spotify ani żadnego z dyrektorów, udziałowców, pracowników, agentów, członków zarządu, jednostek zależnych, jednostek stowarzyszonych, dostawców ani licencjodawców Spotify.

12.3 Program nagród

Społeczność Spotify Zapewniająca Wsparcie oferuje system nagród, w ramach którego Spotify, działając według własnego uznania, może nagradzać użytkowników na podstawie uzyskanych przez nich punktów wyrażających uznanie lub na podstawie jakości ich odpowiedzi. Zobowiązujesz się przyznawać punkty wyrażające uznanie wyłącznie innym użytkownikom (nie zaś sobie) i wyłącznie wtedy, gdy na to zasługują, jak również powstrzymać się od jakichkolwiek prób manipulowania systemem nagród, np. poprzez tworzenie wielu kont lub udzielanie nieprawdziwych odpowiedzi. Przyjmujesz do wiadomości, że decyzja Spotify w odniesieniu do jakiejkolwiek nagrody będzie ostateczna i wiążąca.

13 Obsługa Klienta

Aby uzyskać pomoc w kwestiach związanych z kontem i płatnościami („Pytania Związane z Obsługą Klienta”), proszę przesłać zgłoszenie do naszego Działu Obsługi Klienta, korzystając z danych kontaktowych Działu podanych w części O nas w naszej witrynie internetowej. Dołożymy uzasadnionych starań, by odpowiedzieć na wszystkie Pytania Związane z Obsługą Klienta w rozsądnym terminie, jednak nie gwarantujemy, że na jakiekolwiek Pytania Związane z Obsługą Klienta odpowiemy w jakimkolwiek określonym czasie ani że będziemy w stanie udzielić satysfakcjonującej odpowiedzi na wszelkie takie pytania.

14 Kontrola eksportu

Produkty Spotify mogą podlegać amerykańskim przepisom dotyczącym kontroli związanej z eksportem i ponownym eksportem lub też podobnym przepisom obowiązującym w innych jurysdykcjach, w tym Administracyjnym przepisom eksportowym (Export Administration Regulations, „EAR”) wprowadzonym przez amerykański Departament Handlu, sankcjom handlowym i ekonomicznym nałożonym przez Urząd Kontroli Aktywów Zagranicznych (Office of Foreign Assets Control, „OFAC”) Departamentu Skarbu oraz Przepisom dotyczącym międzynarodowego handlu bronią (International Traffic in Arms Regulations, „ITAR”) wprowadzonym przez Departament Stanu. Potwierdzasz, że (1) nie mieszkasz na terenie Kuby, Iranu, Korei Północnej, Sudanu ani Syrii oraz (2) że nie jesteś podmiotem objętym zakazem handlu na mocy wyżej wymienionych przepisów.

Zobowiązujesz się przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących kontroli eksportu i ponownego eksportu, w tym EAR, ITAR oraz sankcji handlowych i ekonomicznych nałożonych przez OFAC. W szczególności zobowiązujesz się nie sprzedawać, nie eksportować, nie eksportować ponownie, nie dysponować w żaden sposób, nie przekazywać ani nie przesyłać – bezpośrednio ani pośrednio – żadnych produktów, oprogramowania ani technologii (w tym produktów opracowanych na podstawie takiej technologii) otrzymanych od Spotify na mocy Umów, do żadnego miejsca, podmiotu ani osoby obłożonych zakazem przez obowiązujące przepisy prawa Stanów Zjednoczonych lub dowolnej innej jurysdykcji, bez uzyskania wcześniejszego zezwolenia od właściwych władz państwowych, zgodnie z wymaganiami określonymi w takich przepisach. Postanowienia niniejszego ustępu dotyczącego kontroli eksportu pozostają w mocy również po rozwiązaniu lub anulowaniu Umów.

15 Płatności, anulowanie i okres, w którym można odstąpić od Umów

Usługi Płatne można zakupić bezpośrednio w Spotify lub za pośrednictwem strony trzeciej, np. operatora telefonicznego (1) wnosząc comiesięczną opłatę subskrypcyjną; lub (2) dokonując przedpłaty zapewniającej dostęp do Serwisu Spotify na określony czas (zwany dalej „Okresem Przedpłaconym”). Jeśli zakupiłeś/zakupiłaś Usługi Płatne korzystając z Kodu, Twoja Usługa Płatna automatycznie wygaśnie na koniec Okresu Przedpłaconego lub gdy saldo przedpłacone będzie niewystarczające do pokrycia opłat za Usługę.

Rejestrując się w celu korzystania z Usługi Płatnej, Wersji Próbnej czy Kodu przez Internet, wyrażasz zgodę na natychmiastowe uzyskanie dostępu do Spotify Premium. Jeśli mieszkasz poza terenem Stanów Zjednoczonych i rejestrujesz się w celu korzystania z Usługi Płatnej lub Kodu przez Internet, możesz z dowolnego powodu lub bez powodu zmienić zdanie i otrzymać pełen zwrot wszystkich wpłaconych kwot w ciągu czternastu (14) dni, licząc od dnia zarejestrowania się do danej usługi („Okres, w którym można odstąpić od Umów”). Nie otrzymasz jednak zwrotu, jeśli w dowolnym momencie w Okresie, w którym można odstąpić od Umów, skorzystałeś/skorzystałaś ze Spotify.

Jeśli Twoja Usługa Płatna nie została zakupiona na Okres Przedpłacony, Twoja płatność na rzecz Spotify zostanie automatycznie pobrana powtórnie na koniec okresu subskrypcji, chyba że anulujesz swoją Usługę Płatną poprzez swoją stronę subskrypcji przed końcem aktualnego okresu subskrypcji. Usługa zostanie anulowana od dnia przypadającego po ostatnim dniu aktualnego okresu subskrypcji, zaś typ Twojego konta zostanie zmieniony na Usługę Bezpłatną. Jeśli jednak anulujesz swoją płatność lub Usługę Płatną i/lub rozwiążesz którąkolwiek z Umów (1) po skorzystaniu ze Spotify w trakcie Okresu, w którym można odstąpić od Umów lub (2) po zakończeniu Okresu, w którym można odstąpić od Umów (w stosownych przypadkach), lub (3) przed końcem aktualnego okresu subskrypcji, nie zwrócimy żadnych wniesionych już opłat subskrypcyjnych. Sposób realizacji zwrotu opłat będzie zależał od metody ich wniesienia.

Jeśli chcesz otrzymać pełen zwrot wszystkich kwot wpłaconych przed końcem Okresu, w którym można odstąpić od Umów, musisz skontaktować się z Działem Obsługi Klienta.

Jeśli zapłaciłeś za Usługę Płatną za pośrednictwem strony trzeciej, subskrypcja podlega warunkom umowy z tym podmiotem (oprócz niniejszych Warunków). Aby anulować subskrypcję, musisz zrobić to bezpośrednio u wspomnianej strony trzeciej.

Spotify może okresowo zmieniać cenę Usług Płatnych, Okresu Przedpłaconego (w przypadku jeszcze nieopłaconych okresów) lub Kodów; o wszelkich zmianach cen Spotify poinformuje Cię z wyprzedzeniem, informując też (w stosownych przypadkach), jak zaakceptować takie zmiany. Zmiany cen Usług Płatnych wchodzą w życie na początku kolejnego okresu subskrypcji następującego po dacie zmiany cen. W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa miejscowego dalsze korzystanie z Serwisu Spotify po wejściu w życie zmiany ceny oznacza akceptację nowej ceny. Jeśli nie zgadzasz się na zmiany cen, masz prawo odrzucić takie zmiany poprzez rezygnację z subskrypcji usług Serwisu Spotify przed wejściem w życie zmiany ceny. Dlatego też prosimy o uważne czytanie wszystkich takich powiadomień o zmianach cen.

16 Okres obowiązywania i rozwiązanie Umów

Postanowienia Umów będą Cię obowiązywać do momentu rozwiązania Umów przez Ciebie lub Spotify. Przyjmujesz jednak do wiadomości i zgadzasz się, że bezterminowa licencja przyznana przez Ciebie w odniesieniu do Treści Użytkownika, w tym Informacji Zwrotnych, jest nieodwołalna, przez co pozostanie ona w mocy również po wygaśnięciu lub rozwiązaniu którejkolwiek z Umów z dowolnego powodu. Spotify może rozwiązać Umowy lub zawiesić Twój dostęp do Serwisu Spotify w dowolnym momencie, również w sytuacji, gdy faktycznie lub rzekomo wykorzystasz Serwis Spotify i/lub Treści w sposób niedozwolony, jak również w sytuacji, gdy postąpisz niezgodnie z postanowieniami Umów. Jeśli Umowy ulegną rozwiązaniu przez Ciebie lub Spotify bądź jeśli Spotify zawiesi Twój dostęp do Serwisu Spotify, zgadzasz się, że Spotify nie poniesie w stosunku do Ciebie żadnej odpowiedzialności ani też nie zwróci żadnych wpłaconych już przez Ciebie kwot, w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa. Aby dowiedzieć się, jak usunąć swoje konto Spotify, skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego Działu Obsługi Klienta dostępnego na naszej stronie w części O nas. Postanowienia tego rozdziału będą egzekwowane w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa. Możesz rozwiązać Umowy w dowolnym momencie.

Rozdziały 6, 7, 8, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 oraz 24 niniejszego dokumentu, jak również wszelkie inne rozdziały Umów, które – w sposób wyraźny lub z racji swego charakteru – muszą pozostać w mocy po rozwiązaniu Umów, pozostaną w mocy po rozwiązaniu Umów.

17 Gwarancja i wyłączenie odpowiedzialności

STARAMY SIĘ ŚWIADCZYĆ USŁUGI NAJLEPSZEJ MOŻLIWEJ JAKOŚCI, JEDNAK ROZUMIESZ I ZGADZASZ SIĘ, ŻE USŁUGI SERWISU SPOTIFY SĄ ŚWIADCZONE W BIEŻĄCEJ FORMIE, W TAKIM STANIE, W JAKIM SĄ ONE DOSTĘPNE, BEZ ŻADNYCH WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH GWARANCJI CZY WARUNKÓW. KORZYSTASZ Z SERWISU SPOTIFY NA WŁASNE RYZYKO. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA SPOTIFY ORAZ WSZYSCY WŁAŚCICIELE TREŚCI NIE SKŁADAJĄ ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH GWARANCJI BĄDŹ WARUNKÓW ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SATYSFAKCJONUJĄCEJ JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU CZY BRAKU NARUSZEŃ. ANI SPOTIFY, ANI ŻADEN WŁAŚCICIEL TREŚCI NIE GWARANTUJE, ŻE SERWIS SPOTIFY NIE ZAWIERA ZŁOŚLIWEGO OPROGRAMOWANIA ANI INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW. PONADTO SPOTIFY NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI NIE GWARANTUJE, NIE POLECA ANI NIE PRZYJMUJE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE APLIKACJE PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH (ANI ICH TREŚCI), TREŚCI UŻYTKOWNIKA ANI ŻADNE INNE PRODUKTY CZY USŁUGI REKLAMOWANE LUB OFEROWANE PRZEZ PODMIOT ZEWNĘTRZNY W SERWISIE SPOTIFY LUB POPRZEZ SERWIS CZY DOWOLNĄ WITRYNĘ INTERNETOWĄ, DO KTÓREJ PROWADZĄ ODNOŚNIKI, CZY TEŻ PREZENTOWANE NA DOWOLNYM BANERZE LUB W INNEJ REKLAMIE. ROZUMIESZ I ZGADZASZ SIĘ, ŻE SPOTIFY NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE TRANSAKCJE POMIĘDZY TOBĄ A PODMIOTAMI ZEWNĘTRZNYMI OFERUJĄCYMI APLIKACJE PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH LUB PRODUKTY CZY USŁUGI REKLAMOWANE W SERWISIE SPOTIFY LUB POPRZEZ SERWIS. TAK JAK W PRZYPADKU KAŻDEGO ZAKUPU PRODUKTU LUB USŁUGI W DOWOLNY SPOSÓB LUB W DOWOLNYM ŚRODOWISKU, NALEŻY KIEROWAĆ SIĘ WŁASNĄ OCENĄ ORAZ – W STOSOWNYCH PRZYPADKACH – ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ. ŻADNA PORADA ANI INFORMACJA, CZY TO USTNA, CZY PISEMNA, UZYSKANA PRZEZ CIEBIE OD SPOTIFY NIE STANOWI ŻADNEJ GWARANCJI ZE STRONY SPOTIFY W TYM WZGLĘDZIE. NIEKTÓRE ASPEKTY NINIEJSZEGO ROZDZIAŁU MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA W NIEKTÓRYCH JURYSDYKCJACH, JEŚLI ZABRANIAJĄ TEGO OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA.

NIE WPŁYWA TO NA TWOJE USTAWOWE PRAWA KONSUMENTA.

18 Ograniczenie

ZGADZASZ SIĘ, ŻE W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA TWOIM JEDYNYM ŚRODKIEM ZARADCZYM W PRZYPADKU PROBLEMÓW LUB NIEZADOWOLENIA Z SERWISU SPOTIFY BĘDZIE ODINSTALOWANIE CAŁOŚCI OPROGRAMOWANIA SPOTIFY I ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA Z SERWISU SPOTIFY. W ZWIĄZKU Z TYM, ŻE SPOTIFY NIE PRZYJMUJE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA APLIKACJE PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH ANI ICH TREŚCI, ZAŚ TWOJA RELACJA Z TAKIMI APLIKACJAMI PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH MOŻE PODLEGAĆ ODDZIELNYM UMOWOM Z TAKIMI PODMIOTAMI ZEWNĘTRZNYMI, W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA TWOIM JEDYNYM ŚRODKIEM ZARADCZYM W ODNIESIENIU DO SPOTIFY W PRZYPADKU PROBLEMÓW LUB NIEZADOWOLENIA Z APLIKACJI PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH LUB ICH TREŚCI JEST ODINSTALOWANIE WSZELKICH TAKICH APLIKACJI PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH I/LUB ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA Z TAKICH APLIKACJI.

W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRZEPISY PRAWA W ŻADNYM PRZYPADKU SPOTIFY, DYREKTORZY, UDZIAŁOWCY, PRACOWNICY, AGENCI, CZŁONKOWIE ZARZĄDU, JEDNOSTKI ZALEŻNE, JEDNOSTKI STOWARZYSZONE, NASTĘPCY PRAWNI, CESJONARIUSZE, DOSTAWCY ANI LICENCJODAWCY SPOTIFY NIE BĘDĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA (1) ŻADNE POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, DOMNIEMANE, PRZYKŁADOWE ANI WYNIKOWE SZKODY; (2) ŻADNĄ UTRATĘ MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA, DANYCH, TRANSAKCJI CZY ZYSKÓW (CZY TO BEZPOŚREDNIĄ, CZY POŚREDNIĄ), WE WSZYSTKICH PRZYPADKACH, WYNIKAJĄCĄ Z KORZYSTANIA LUB NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA Z SERWISU SPOTIFY, APLIKACJI PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH LUB TREŚCI APLIKACJI PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH, NIEZALEŻNIE OD PODSTAWY PRAWNEJ, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY SPOTIFY ZOSTAŁO POWIADOMIONE O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD, NAWET JEŚLI ŚRODEK ZARADCZY NIE SPEŁNIA SWEGO PODSTAWOWEGO ZADANIA; LUB (3) ODPOWIEDZIALNOŚĆ ŁĄCZNĄ W ODNIESIENIU DO WSZYSTKICH ROSZCZEŃ DOTYCZĄCYCH SERWISU SPOTIFY, APLIKACJI PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH LUB TREŚCI APLIKACJI PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH, W ZAKRESIE PRZEKRACZAJĄCYM KWOTY WPŁACONE PRZEZ CIEBIE NA RZECZ SPOTIFY W TRAKCIE WCZEŚNIEJSZYCH DWUNASTU MIESIĘCY, W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA.

Żadne z postanowień Umów nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Spotify z tytułu oszustwa, świadomego wprowadzenia w błąd, zgonu ani uszczerbku na zdrowiu spowodowanych przez zaniedbanie popełnione przez Spotify oraz, jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, rażące zaniedbanie. Niektóre aspekty niniejszego rozdziału mogą nie mieć zastosowania w niektórych jurysdykcjach, jeśli zabraniają tego obowiązujące przepisy prawa.

19 Prawa podmiotów zewnętrznych

Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że właściciele Treści i niektórzy dystrybutorzy (tacy jak podmioty prowadzące sklepy z aplikacjami) są wskazanymi beneficjentami Umów i mają prawo egzekwować postanowienia Umów bezpośrednio w stosunku do Ciebie. Poza przypadkami określonymi w niniejszym rozdziale Umowy nie mają na celu przyznania praw nikomu poza Tobą i Spotify; w żadnym przypadku Umowy nie powodują powstania praw beneficjentów zewnętrznych. Ponadto prawa do rozwiązania Umów, unieważnienia Umów lub wyrażenia zgody na wprowadzenie jakiejkolwiek zmiany, zrzeczenia się lub zawarcia Umów nie wymagają uzyskania zgody żadnej innej osoby.

Pobierając aplikację ze sklepu App Store spółki Apple, Inc. (zwanej dalej „Apple”) lub też korzystając z tej aplikacji na urządzeniu z systemem iOS, potwierdzasz przeczytanie i zrozumienie następującej informacji dotyczącej Apple oraz zgodę na jej treść. Niniejsza Umowa zawarta jest wyłącznie pomiędzy Tobą a Spotify, nie Apple; Apple nie ponosi odpowiedzialności za Serwis ani znajdujące się w nim treści. Apple nie ma żadnego obowiązku zapewniania jakiejkolwiek konserwacji ani wsparcia w odniesieniu do Serwisu. W przypadku gdy Serwis w jakikolwiek sposób nie jest zgodny z jakąkolwiek obowiązującą gwarancją, możesz powiadomić o tym Apple, zaś Apple zwróci Ci stosowną kwotę zapłaconą za aplikację; ponadto, w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, Apple nie ma żadnego innego obowiązku gwarancyjnego w odniesieniu do Serwisu. Apple nie ma obowiązku odpowiadać na żadne roszczenia wnoszone przez Ciebie lub dowolne podmioty zewnętrzne w odniesieniu do Serwisu lub posiadania przez Ciebie Serwisu i/lub korzystania z niego, w tym między innymi: (1) roszczenia dotyczące odpowiedzialności za produkt; (2) wszelkie roszczenia stwierdzające, że Serwis nie przestrzega jakichkolwiek obowiązujących wymogów prawnych lub regulacyjnych; oraz (3) roszczenia wynikające z przepisów o ochronie konsumentów lub podobnych przepisów. Apple nie ponosi odpowiedzialności za badanie, obronę, uznawanie ani oddalanie jakichkolwiek roszczeń podmiotów zewnętrznych stwierdzających, że Serwis i/lub posiadanie i użytkowanie przez Ciebie aplikacji narusza prawa własności intelektualnej takiego podmiotu zewnętrznego. Korzystając z Serwisu, zobowiązujesz się przestrzegać wszelkich obowiązujących warunków podmiotów zewnętrznych. Apple oraz jednostki zależne Apple są zewnętrznymi beneficjentami niniejszej Umowy; w momencie zaakceptowania przez Ciebie niniejszej Umowy Apple zyska prawo (i uzna się, że przyjmuje takie prawo) do egzekwowania postanowień niniejszej Umowy – w charakterze zewnętrznego beneficjenta niniejszej Umowy – w stosunku do Ciebie. Niniejszym oświadczasz i gwarantujesz, że (1) nie mieszkasz w kraju objętym embargo przez rząd Stanów Zjednoczonych ani też kraju oznaczonym przez rząd Stanów Zjednoczonych jako kraj „wspierający terrorystów”; oraz (2) nie jesteś wpisany/wpisana na żadną prowadzoną przez rząd Stanów Zjednoczonych listę podmiotów objętych zakazem lub ograniczeniem współpracy.

20 Całość Umowy

Poza przypadkami podanymi w niniejszym rozdziale lub wyraźnie uzgodnionymi na piśmie przez Ciebie i Spotify Umowy stanowią całość warunków uzgodnionych przez Ciebie i Spotify i zastępują wszelkie wcześniejsze ustalenia dotyczące przedmiotu tych Umów, poczynione ustnie bądź na piśmie.

Pamiętaj jednak, że inne aspekty związane z korzystaniem przez Ciebie z Serwisu Spotify mogą podlegać dodatkowym umowom. Dotyczy to na przykład dostępu do Serwisu Spotify poprzez skorzystanie z karty podarunkowej, bezpłatnej Wersji Próbnej bądź Wersji Próbnej oferowanej w obniżonej cenie. Wraz z ofertą dotyczącą takich aspektów korzystania z Serwisu Spotify otrzymasz odpowiednią umowę dodatkową i możesz mieć możliwość wyrażenia zgody na dodatkowe warunki. Niektóre z tych dodatkowych warunków podano w witrynie internetowej Spotify. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek nierozwiązywalnej sprzeczności pomiędzy wszelkimi dodatkowymi warunkami a niniejszymi Umowami, dodatkowe warunki będą miały znaczenie nadrzędne.

21 Rozdzielność postanowień i wyłączenie postanowień

Jeśli w Umowach nie stwierdzono inaczej, w sytuacji, gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszych Umów z jakiegokolwiek powodu i w jakimkolwiek stopniu zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, tego rodzaju nieważność lub niewykonalność w żaden sposób nie wpłynie na pozostałe postanowienia Umów i nie uczyni ich nieważnymi lub niewykonalnymi, a wspomniane postanowienie będzie egzekwowane w zakresie dozwolonym przez prawo.

Niewyegzekwowanie Umów lub ich postanowień przez Spotify lub zewnętrznego beneficjenta nie znosi prawa do egzekwowania Umów lub ich postanowień przez Spotify lub zewnętrznego beneficjenta.

22 Cesja

Spotify może dokonać cesji Umów lub jakiejkolwiek ich części, a także delegować wszelkie swoje zobowiązania wynikające z Umów. Nie możesz dokonać cesji Umów lub jakiejkolwiek ich części ani też przenieść swoich praw przewidzianych Umowami lub udzielić sublicencji na te prawa jakiejkolwiek osobie trzeciej.

23 Zwolnienie z odpowiedzialności

W maksymalnym zakresie dozwolonym w przepisach obowiązującego prawa zobowiązujesz się zwolnić Spotify od odpowiedzialności z tytułu wszystkich szkód, strat i wydatków (wliczając uzasadnione honoraria i wydatki adwokackie) wynikających z: (1) naruszenia przez Ciebie niniejszej Umowy; (2) jakichkolwiek Treści Użytkownika; (3) jakichkolwiek działań, w których będziesz brać udział na Serwisie Spotify lub za jego pośrednictwem; oraz (4) naruszenia przez Ciebie jakichkolwiek przepisów prawa lub praw osoby trzeciej.

24 Prawo właściwe, obowiązkowy arbitraż i właściwość miejscowa

24.1 Prawo właściwe / Właściwość sądu

O ile obowiązujące przepisy prawa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub dowolnego innego terytorium nie stanowią inaczej, Umowy (i wszelkie pozaumowne spory/roszczenia wynikające z Umów lub związane z nimi) podlegają przepisom prawa stanu lub państwa podanego poniżej, bez względu na zasady dotyczące prawa właściwego lub kolizji przepisów prawnych.

Ponadto wyrażasz zgodę oraz Spotify wyraża zgodę na to, by wymienione poniżej sądy były sądami właściwymi dla rozpatrywania wszelkich sporów i roszczeń oraz kwestii spornych powstałych w związku z Umowami (i wszelkich pozaumownych sporów/roszczeń wynikających z Umów lub związanych z nimi). (W niektórych przypadkach właściwość ta będzie „wyłączna”, co oznacza, że sąd żadnego innego państwa nie będzie mógł rozpatrywać tej sprawy, tj. nie będzie sądem właściwym dla takiej sprawy; w pozostałych przypadkach właściwość jest „niewyłączna”, co oznacza, że sądy innych krajów także mogą być właściwe. Informacje na temat wyłączności znajdują się także w poniższej tabeli).

Kraj Prawo właściwe Właściwość miejscowa
Polska, Włochy Prawo Szwecji Wyłączność; sądy danego kraju
Turcja Prawo Szwecji Brak wyłączności; sądy i inne trybunały Republiki Turcji
Brazylia Prawo Brazylii Wyłączność; sądy stanowe i federalne w São Paulo w stanie São Paulo w Brazylii
Kanada Prawo prowincji Ontario Wyłączność; sądy w Ontario w Kanadzie
Stany Zjednoczone, Argentyna, Boliwia, Chile, Kolumbia, Kostaryka, Republika Dominikany, Ekwador, Salwador, Gwatemala, Honduras, Nikaragua, Panama, Paragwaj, Peru, Urugwaj Stan Kalifornia, Stany Zjednoczone Wyłączność; sądy stanowe i federalne w hrabstwie San Francisco w stanie Kalifornia lub w Nowym Jorku w stanie Nowy Jork
Estonia, Hongkong, Łotwa, Litwa Prawo Szwecji Brak wyłączności; sądy Szwecji
Hiszpania Prawo Hiszpanii Wyłączność; sądy właściwe dla obecnego miejsca zamieszkania konsumenta na terenie Hiszpanii
Wszystkie pozostałe kraje Prawo Szwecji Wyłączność; sądy Szwecji

Spotify nie akceptuje żadnych kodeksów postępowania jako obowiązujących w odniesieniu do usług świadczonych na mocy niniejszych Umów.

24.2 ODSTĄPIENIE OD POZWU ZBIOROWEGO

JEŚLI ZEZWALAJĄ NA TO OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA, KAŻDA ZE STRON ZGADZA SIĘ, ŻE STRONA MOŻE WNIEŚĆ ROSZCZENIA PRZECIWKO DRUGIEJ STRONIE TYLKO SAMODZIELNIE, NIE ZAŚ JAKO POWÓD CZY CZŁONEK GRUPY WNOSZĄCEJ POZEW ZBIOROWY W DOWOLNYM ZAMIERZONYM POSTĘPOWANIU GRUPOWYM. Jeśli nie będzie na to zgody zarówno z Twojej strony, jak i ze strony Spotify, żaden arbiter ani sędzia nie będzie mógł połączyć roszczeń więcej niż jednej osoby ani też w inny sposób rozpatrywać żadnej formy pozwu zbiorowego.

24.3 ARBITRAŻ

Jeśli mieszkasz, masz siedzibę, masz oddział lub prowadzisz działalność w jurysdykcji, w której postanowienia rozdziału 24.3 są wykonalne, odnoszą się do Ciebie następujące obowiązkowe postanowienia dotyczące arbitrażu:

24.3.1 Rozstrzyganie sporów i arbitraż

Wyrażasz zgodę, jak również Spotify wyraża zgodę, aby wszelkie spory, roszczenia lub kwestie sporne pomiędzy Tobą a Spotify, w dowolny sposób powiązane z niniejszymi Umowami lub Twoją relacją ze Spotify jako użytkownika Serwisu (czy to bazujące na umowie, delikcie, ustawie, oszustwie, wprowadzeniu w błąd, czy dowolnej innej podstawie prawnej, niezależnie od tego, czy takie roszczenia powstaną w trakcie okresu obowiązywania Umów, czy po ich rozwiązaniu) były rozpatrywane i rozstrzygane w drodze obowiązkowego wiążącego indywidualnego postępowania arbitrażowego. Postępowanie arbitrażowe ma mniej formalny charakter niż proces sądowy. W POSTĘPOWANIU ARBITRAŻOWYM NIE BIERZE UDZIAŁU ŻADEN SĘDZIA ANI PRZYSIĘGŁY; OD ORZECZENIA ARBITRAŻOWEGO MOŻNA ODWOŁYWAĆ SIĘ PRZED SĄDEM W OGRANICZONYM ZAKRESIE. Etap postępowania dowodowego może być bardziej ograniczony niż w przypadku postępowania przed sądem. Arbiter musi postępować zgodnie z niniejszą Umową. Może on przyznać takie samo odszkodowanie lub zadośćuczynienie, jak sąd (w tym przyznać zwrot wydatków na honoraria adwokackie), jednak nie może on wydać orzeczenia o prawach lub przyznać zabezpieczenia roszczeń w drodze nakazu lub zakazu sądowego na rzecz osób niebędących stroną postępowania arbitrażowego. Niniejsze postanowienie dotyczące arbitrażu pozostanie w mocy również po rozwiązaniu Umów.

24.3.2 Wyjątki

Bez uszczerbku dla postanowień powyższego ustępu (24.3.1), zarówno Ty wyrażasz zgodę, jak również Spotify wyraża zgodę, że żadne postanowienia niniejszego dokumentu nie będą w żadnym momencie rozumiane jako zrzeczenie się, wykluczenie lub innego rodzaju ograniczenie naszych praw do (1) wniesienia indywidualnego pozwu w sądzie rozpatrującym drobne roszczenia cywilne; (2) podejmowania działań egzekucyjnych za pośrednictwem stosownych agencji federalnych, stanowych lub lokalnych, jeśli takie działania są możliwe; (3) wystąpienia o zabezpieczenie roszczeń w drodze nakazu lub zakazu sądowego; lub (4) wniesienia do sądu pozwu dotyczącego roszczeń z tytułu naruszenia własności intelektualnej.

24.3.3 Zasady arbitrażu

Postępowanie arbitrażowe może zostać rozpoczęte przez nas lub przez Ciebie. Wszelkie postępowania arbitrażowe pomiędzy Tobą a Spotify będą ostatecznie rozstrzygane zgodnie z aktualnie obowiązującymi Zasadami arbitrażu („Zasadami ICC”) Międzynarodowej Izby Handlowej (International Chamber of Commerce, „ICC”) przez co najmniej jednego arbitra wyznaczonego zgodnie z Zasadami ICC, z uwzględnieniem modyfikacji zawartych w niniejszych Umowach, i będą prowadzone przez Międzynarodowy Trybunał Arbitrażowy ICC.

Wszelkie postępowania arbitrażowe będą prowadzone w języku angielskim, a jeśli obowiązujące przepisy prawa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub dowolnego innego terytorium nie stanowią inaczej, w postępowaniu arbitrażowym stosowane będą przepisy prawne Stanu Kalifornia, Stany Zjednoczone, bez względu na zasady dotyczące prawa właściwego lub kolizji przepisów prawnych.

24.3.4 Czas na złożenie wniosku o postępowanie arbitrażowe

Wszelkie postępowanie arbitrażowe musi rozpocząć się od złożenia wniosku o arbitraż w ciągu 1 (JEDNEGO) ROKU od dnia, w którym strona zgłaszająca roszczenie po raz pierwszy uzyska wiedzę o działaniu, zaniechaniu lub naruszeniu stanowiącym podstawę roszczenia lub od dnia, który w uzasadniony sposób uznać można za dzień uzyskania takiej wiedzy; w przypadku roszczeń niezgłoszonych w tym okresie nie przysługuje prawo do środków zaradczych. Jeśli obowiązujące prawo zabrania stosowania rocznego terminu przedawnienia dla dochodzenia roszczeń, wszelkie roszczenia muszą być zgłaszane w najkrótszym terminie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

24.3.5 Zawiadomienie i Procedura

Strona, która zamierza zwrócić się o arbitraż, musi najpierw wysłać drugiej stronie pisemne zawiadomienie o sporze, nadane listem poleconym lub za pośrednictwem Federal Express (wymagany podpis), a w sytuacji, gdy nie będziemy mieć Twojego adresu korespondencyjnego, za pośrednictwem poczty elektronicznej („Zawiadomienie”). Adres Spotify do przesłania Zawiadomienia: Spotify, Attn: General Counsel, 45 W. 18th Street, 7th Floor, New York, New York 10011, Stany Zjednoczone. Zawiadomienie musi zawierać (1) opis charakteru i podstaw roszczenia lub sporu; oraz (2) określenie konkretnej formy dochodzonego odszkodowania („Roszczenie”). Zobowiązujemy się działać w najlepszej wierze w celu bezpośredniego rozstrzygnięcia roszczenia, lecz jeśli nie osiągniemy porozumienia w tej sprawie w ciągu 30 dni od otrzymania Zawiadomienia, każda ze stron może wszcząć postępowanie arbitrażowe. W trakcie postępowania arbitrażowego wysokości kwoty odszkodowania zaproponowanej przez Ciebie lub Spotify nie ujawnia się arbitrowi aż do momentu podjęcia przez arbitra ostatecznej decyzji i sformułowania orzeczenia – jeśli do tego dojdzie. W przypadku gdy nasz spór zostanie ostatecznie rozstrzygnięty w postępowaniu arbitrażowym na Twoją korzyść, Spotify zapłaci Ci (1) kwotę przyznaną przez arbitra – jeśli przyznał Ci taką kwotę; (2) ostatnią kwotę zaproponowaną na piśmie przez Spotify w ramach rozstrzygania sporu przed wydaniem orzeczenia przez arbitra lub (3) 1000,00 USD – w zależności od tego, która kwota będzie wyższa. Wszystkie dokumenty i informacje ujawnione w trakcie postępowania arbitrażowego będą traktowane w sposób ściśle poufny przez podmiot je otrzymujący, który nie wykorzysta ich w żadnym celu innym niż postępowanie arbitrażowe lub egzekwowanie decyzji i orzeczenia arbitra; takich dokumentów i informacji nie będzie się ujawniać, chyba że ujawnia się je z zachowaniem poufności osobom, które muszą je znać w celach lub sytuacjach wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa. Z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane w celu egzekwowania decyzji i orzeczenia arbitra, żadna ze stron nie będzie publicznie informować o postępowaniu arbitrażowym, publicznie go komentować ani nadawać mu rozgłosu; dotyczy to między innymi faktu istnienia sporu między stronami, prowadzenia postępowania arbitrażowego oraz wszelkich decyzji czy orzeczeń arbitra.

24.3.6 Modyfikacje

W przypadku gdy Spotify w przyszłości zmieni niniejsze postanowienie dotyczące arbitrażu (w inny sposób niż zmieniając adres Spotify do przesyłania Zawiadomień), możesz odrzucić każdą taką zmianę, wysyłając nam na adres Spotify do przesyłania Zawiadomień pisemne zawiadomienie w ciągu 30 dni od wprowadzenia zmiany; w takim przypadku Twoje konto Spotify zostanie natychmiast dezaktywowane, zaś niniejsze postanowienie dotyczące arbitrażu, obowiązujące bezpośrednio przed wprowadzeniem odrzucanych przez Ciebie zmian, pozostanie w mocy.

24.3.7 Wykonalność

Jeśli zrzeczenie się pozwu zbiorowego, o którym mowa w rozdziale 24.2 lub, jakakolwiek część niniejszej sekcji 24.3 zostanie uznany ze nieważny lub niewykonalne, to całość tego paragrafu 24.3 będzie nieważna; w takim przypadku strony zgadzają się, że w odniesieniu do wszelkich postępowań wynikających z tych Umów lub z nimi związanych obowiązuje właściwość wyłączna i właściwość miejscowa zgodnie z postanowieniami rozdziału 24.1.

25 Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących Serwisu Spotify lub Umów skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta Spotify poprzez sekcję O nas w naszej witrynie internetowej.

Jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, możemy wysłać Ci Umowy pocztą elektroniczną; prześlij nam pismo na adres: „Spotify, Attn: General Counsel, 45 West 18th Street, 7th Floor, New York, New York 10011, Stany Zjednoczone”, podając w nim swój adres e-mail i zamieszczając prośbę o egzemplarz Umów. Ponadto, zgodnie z ustępem 1789.3 Kodeksu Cywilnego Stanu Kalifornia, możesz skontaktować się z Działem ds. Reklamacji Wydziału ds. Usług Konsumenckich Kalifornijskiego Departamentu Spraw Konsumenckich, pisząc na adres 1625 N. Market Blvd., Suite S-202, Sacramento, Kalifornia 95834 lub dzwoniąc pod numer 1-800-952-5210, by złożyć do rozpatrzenia reklamację dotyczącą usługi lub też by otrzymać dalsze informacje dotyczące korzystania z usługi.

Dziękujemy za przeczytanie naszego Regulaminu. Mamy nadzieję, że podoba Ci się Spotify!

Podmiot będący stroną umowy:

Spotify AB
Regeringsgatan 19, SE-111 53 Stockholm
Sweden (Szwecja)
SE556703748501

© Spotify AB.