Polisi Privasi Spotify

Berkuatkuasa mulai 20 Januari 2020

1 Pengenalan
2 Mengenai Polisi ini
3 Hak-hak anda dan keutamaan-keutamaan anda: Memberi anda pilihan dan kawalan
4 Data peribadi yang kami kumpulkan daripada anda
5 Tujuan pengunaan data peribadi anda
6 Perkongsian data peribadi anda
7 Pengekalan dan pemadaman data
8 Pemindahan ke negara-negara lain
9 Pautan-pautan
10 Menyimpan data peribadi anda dengan selamat
11 Kanak-kanak
12 Pindaan-pindaan kepada Polisi ini
13 Cara menghubungi kami

1. Pengenalan

Terima kasih kerana memilih Spotify!

Di Spotify, kami ingin memberikan anda pengalaman terbaik untuk memastikan anda menikmati perkhidmatan kami. Untuk melaksanakan ini, kami perlu memahami tabiat-tabiat aliran anda supaya kami boleh menyampaikan perkhidmatan yang istimewa dan peribadi khusus untuk anda. Privasi anda dan sekuriti data peribadi anda adalah sangat, dan akan sentiasa menjadi kepentingan kami. Oleh itu, kami ingin menerangkan dengan jelas bagaimana dan mengapa kami mengumpul, menyimpan, berkongsi dan menggunakan data peribadi anda - serta menggariskan kawalan-kawalan dan pilihan-pilihan yang anda mempunyai dan bagaimana anda memilih untuk berkongsi data peribadi anda.

Ini adalah objektif kami, dan Polisi Privasi ini ("Polisi") akan menerangkan dengan tepat apa yang kami maksudkan dengan lebih lanjut di bawah.

2. Mengenai Polisi ini

Polisi ini menetapkan butir-butir penting yang berkaitan dengan hubungan data peribadi anda dengan Spotify AB. Polisi ini terpakai atas semua perkhidmatan-perkhidmatan Spotify dan mana-mana perkhidmatan-perkhidmatan yang berkaitan (dirujuk sebagai 'Perkhidmatan Spotify'). Terma-terma yang mengawal penggunaan Perkhidmatan Spotify ditakrifkan dalam Terma-terma dan Syarat-syarat Penggunaan ("Terma-terma dan Syarat-syarat Penggunaan") kami.

Dari semasa ke semasa, kami mungkin akan membangunkan perkhidmatan-perkhidmatan baru atau menawarkan perkhidmatan-perkhidmatan tambahan. Sekiranya pengenalan perkhidmatan-perkhidmatan baru atau tambahan ini menyebabkan sebarang perubahan material kepada cara kami mengumpul atau memproses data peribadi anda, kami akan memberi anda lebih banyak maklumat atau terma-terma atau polisi-polisi tambahan. Kecuali dinyatakan sebaliknya apabila kami memperkenalkan perkhidmatan-perkhidmatan baru atau tambahan ini, mereka akan tertakluk kepada Polisi ini.

Matlamat-matlamat Polisi ini adalah untuk:

 1. Memastikan anda memahami apa data peribadi yang kami kumpulkan mengenai anda, sebab-sebab kami mengumpul dan menggunakannya, dan kepada siapa kami berkongsikan dengannya;
 2. Menjelaskan cara kami menggunakan data peribadi yang anda kongsi dengan kami untuk memberi anda pengalaman yang hebat apabila anda menggunakan Perkhidmatan Spotify; dan
 3. Menjelaskan hak-hak dan pilihan-pilihan anda berkaitan dengan data peribadi yang kami kumpulkan dan proseskan mengenai anda dan bagaimana kami akan melindungi privasi anda.

Kami berharap ini akan membantu anda memahami komitmen-komitmen privasi kami kepada anda. Untuk penjelasan lanjut tentang terma-terma yang digunakan dalam Polisi ini sila lawati Pusat Privasi kami di spotify.com. Untuk maklumat mengenai cara untuk menghubungi kami jika anda mempunyai sebarang soalan-soalan atau kebimbangan-kebimbangan, sila lihat Seksyen 13 'Bagaimana untuk menghubungi kami' di bawah. Secara alternatif, jika anda tidak setuju dengan kandungan Polisi ini, maka sila ingat ini adalah pilihan anda sama ada anda ingin menggunakan Perkhidmatan Spotify.

3. Hak-hak anda dan keutamaan-keutamaan anda: Memberi pilihan dan kawalan anda

Peraturan Perlindungan Data Am atau "PPDA" memberikan hak-hak tertentu kepada individu-individu berkaitan dengan data peribadi mereka. Oleh itu, kami dengan senang hati menawarkan kawalan-kawalan telus dan akses untuk membantu pengguna-pengguna memanfaatkan hak-hak tersebut. Seperti yang tersedia dan kecuali sperti yang terhad di bawah undang-undang yang terpakai, hak-hak yang diberikan kepada individu-individu adalah:

 • Hak akses - hak untuk dimaklumkan, dan meminta akses kepada, data peribadi yang kami proses mengenai anda;
 • Hak pembetulan - hak untuk meminta kami meminda atau mengemas kini data peribadi anda di mana ia tidak tepat atau tidak lengkap;
 • Hak pemadaman - hak untuk meminta kami memadamkan data peribadi anda;
 • Hak penyekatan - hak untuk meminta kami buat sementara waktu atau selama-lamanya berhenti memproses semua atau sebahagian daripada data peribadi anda;
 • Hak pembantahan -
  • hak, pada bila-bila masa, untuk membantah kami memproses data peribadi anda berdasarkan alasan-alasan yang berkaitan dengan situasi tertentu anda ;
  • hak untuk membantah data peribadi anda diproses untuk tujuan-tujuan pemasaran langsung;
 • Hak kemudahalihan data - hak untuk meminta satu salinan data peribadi anda dalam format elektronik dan hak untuk menghantar data peribadi itu untuk kegunaan dalam perkhidmatan pihak lain; dan
 • Hak agar tidak tertakluk kepada pengambilan keputusan automatik - hak agar tidak tertakluk kepada satu keputusan yang berdasarkan secara sepenuhnya mengenai pengambilan keputusan secara automatik, termasuk pemprofilan, di mana keputusan itu akan memberi kesan undang-undang kepada anda atau menyebabkan satu kesan yang serupa pentingnya.

Untuk membolehkan anda mempelajari lebih lanjut mengenai hak-hak ini, melaksanakan hak-hak ini dengan mudah, dan mencatatkan keutamaan-keutamaan anda berkaitan dengan bagaimana Spotify menggunakan data peribadi anda, kami menyediakan sumber-sumber berikut:

 • Tetapan-tetapan Privasi (akses melalui halaman akaun anda) - membenarkan anda menggunakan pilihan-pilihan mengenai pemprosesan data peribadi tertentu, dan satu fungsi fungsi 'Muat turun data anda’ untuk memuat turun akaun asas dan maklumat penggunaan.

 • Pusat Privasi - memberikan satu lokasi pusat yang mudah di mana anda boleh mendapatkan maklumat lanjut mengenai bagaimana Spotify menggunakan data peribadi anda, hak-hak anda berhubung dengan data peribadi anda, dan bagaimana untuk melaksanakan hak-hak tersebut.

 • Tetapan-tetapan Pemberitahuan (akses melalui halaman akaun anda)- membenarkan anda memilih komunikasi-komunikasi pemasaran yang anda terima dari Spotify. Anda boleh menogol tetapan-tetapan ini untuk memilih masuk atau keluar daripada menerima pelbagai jenis e-mel dan pemberitahuan-pemberitahuan tolak (push notification). Sila ambil perhatian bahawa mesej-mesej pemasaran e-mel daripada Spotify termasuk satu mekanisme pengecualian (opt-out mechanism) dalam mesej tersebut (contohnya satu pautan berhenti berlangganan (unsubscribed link) dalam e-mel yang kami hantar kepada anda). Klik pautan dalam e-mel tersebut akan mengecualikananda daripada menerima mesej-mesej selanjutnya daripada kategori tersebut (contoh. Kemas Kini Artis). Anda boleh menggunakan halaman Tetapan-tetapan Pemberitahuan (akses melalui halaman akaun anda) untuk membuat pilihan-pilihan mengenai semua kategori e-mel dan komunikasi pemasaran tolak (push marketing communication).

 • Polisi Kuki - memberi lebih banyak maklumat mengenai cara kami menggunakan kuki-kuki, termasuk pengiklanan berasaskan minat. Anda juga akan mendapat maklumat tentang bagaimana anda boleh mengurus keutamaan-keutamaan kuki anda dan meninggalkan jenis-jenis tertentu penjejakan; dan

 • Sumber-sumber Sokongan Pelanggan - Kami mempunyai beberapa halaman di laman sokongan pelanggan kami yang memberikan panduan lanjut mengenai soalan-soalan perlindungan data. Sumber maklumat utama ialah artikel Hak-hak Data dan Tetapan-tetapan Privasi (akses melalui halaman akaun anda) yang merangkumi jawapan-jawapan kepada "soalan-soalan lazim" mengenai pemprosesan data peribadi dalam Perkhidmatan Spotify.

Sekiranya anda mempunyai sebarang soalan mengenai privasi anda, hak-hak anda, atau cara untuk melaksanakannya, sila hubungi Pegawai Perlindungan Data kami melalui borang 'Hubungi Kami' di Pusat Privasi. Sekiranya anda mempunyai kebimbangan-kebimbangan mengenai pemprosesan data peribadi kami, kami berharap anda akan terus bekerjasama dengan kami untuk menyelesaikannya. Bagaimanapun, anda juga boleh menghubungi dan berhak untuk membuat satu aduan dengan Pihak Berkuasa Perlindungan Data Sweden ( Datainspektionen ) atau Pihak Berkuasa Perlindungan Data tempatan anda.

4. Data peribadi yang kami kumpulkan daripada anda

Kami telah menyatakan dalam jadual-jadual di bawah kategori-kategori data peribadi yang kami akan kumpulkan dan gunakan mengenai anda dan cara kami mengumpulkannya:

Jadual di bawah akan menerangkan data peribadi yang dikumpulkan apabila anda berdaftar untuk Perkhidmatan Spotify:

Kategori-kategori data peribadi Penerangan kategori
Data Pengguna Ini adalah data peribadi yang disediakan oleh anda atau dikumpul oleh kami untuk membolehkan anda berdaftar dan menggunakan Perkhidmatan Spotify. Ia adalah bergantung kepada jenis pelan Perkhidmatan Spotify yang anda berdaftar, ini mungkin termasuk nama pengguna, alamat e-mel, nombor telefon, tarikh lahir, jantina, alamat jalan dan negara.

Kami akan mengumpul beberapa data peribadi anda untuk pembukaan akaun anda. Anda juga mempunyai pilihan untuk memberi kami data peribadi tambahan supaya akaun anda akan menjadi lebih diperibadikan.

Data peribadi tepat yang kami akan kumpulkan bergantung kepada jenis pelan Perkhidmatan Spotify yang anda berdaftar, bagaimana anda membuka akaun, dan sama ada anda menggunakan perkhidmatan-perkhidmatan pihak ketiga (seperti Facebook) untuk mendaftar dan menggunakan Perkhidmatan Spotify. Jika anda menggunakan perkhidmatan pihak ketiga untuk membuka akaun, kami akan menerima data peribadi melalui perkhidmatan pihak ketiga tersebut kalau anda mengizinkan perkhidmatan pihak ketiga itumengongsikan data peribadi anda dengan kami. Sila ambil perhatian bahawa pelan-pelan yang ada dan pilihan-pilihan pendaftaran mungkin berbeza mengikut negara.

Jadual di bawah menerangkan data peribadi yang dikumpul melalui penggunaan Perkhidmatan Spotify anda:

Kategori-kategori data peribadi Penerangan kategori
Data Penggunaan Ini adalah data peribadi yang dikumpulkan daripada anda apabila anda mengakses dan/atau menggunakan Perkhidmatan Spotify, termasuk:

 • Maklumat tentang jenis pelan Perkhidmatan Spotify anda.
 • Maklumat mengenai interaksi-interaksi anda dengan Perkhidmatan Spotify seperti pertanyaan-pertanyaan carian anda (termasuk apa-apa permintaan mengenai tarikh dan masa yang anda buat), sejarah penstriman, senarai-senarai audio video yang anda buat, pustaka anda, sejarah penyemakan imbas anda, dan interaksi-interaksi anda dengan Perkhidmatan Spotify, kandungan, pengguna-pengguna Spotify yang lain. Ini juga mungkin termasuk butiran-butiran penggunaan aplikasi-aplikasi pihak ketiga anda berkaitan dengan Perkhidmatan Spotify.
 • Kesimpulan-kesimpulan yang dibuat mengenai minat-minat dan keutamaan-keutamaan anda berdasarkan penggunaan Perkhidmatan Spotify anda.
 • Kandungan Pengguna (seperti yang ditakrifkan dalam Terma-terma dan Syarat-syarat Penggunaan yang anda hantar ke Spotify, seperti foto-foto, tajuk-tajuk senarai audio video, dan interaksi-interaksi dengan pasukan Perkhidmatan Pelanggan Spotify. Sila ambil perhatian bahawa kami hanya akan mengakses kamera atau gambar-gambar anda dari peranti anda hanya apabila anda mengizinkan kami untuk berbuat demikian, dan kami hanya akan mengakses imej-imej yang anda secara spesifik memilih untuk berkongsi dengan kami dan metadata yang berkaitan dengan imej-imej tersebut, seperti jenis fail dan saiz imej. Kami tidak akan mengimbas atau mengimport pustaka foto atau kamera roll yang terdapat di dalam peranti anda.
 • Data teknikal tertentu, yang berkemungkinan termasuk:
  • Maklumat URL;
  • pengecam-pegecam dalam talian termasuk data kuki dan alamat-alamat IP;
  • Maklumat tentang jenis peranti-peranti yang anda gunakan seperti peranti unik ID-ID, jenis sambungan rangkaian (contohnya wifi, 3G, LTE, Bluetooth), pembekal, prestasi rangkaian dan peranti, jenis penyemak imbas, bahasa, maklumat yang membolehkan pengurusan hak-hak digital, sistem operasi, dan versi aplikasi Spotify;
  • atribut peranti-peranti di rangkaian wifi anda yang tersedia untuk disambungkan ke Perkhidmatan Spotify (seperti pembesar-pembesar suara);
  • lokasi yang tidak tepat, yang berkemungkinan diperolehi atau disimpulkan daripada data teknikal tertentu (contohnya: alamat IP anda, tetapan bahasa di peranti anda, atau mata wang pembayaran), untuk mematuhi keperluan-keperluan geografi dalam perjanjian-perjanjian pelesenan kami, dan menyampaikan kandungan dan pengiklanan diperibadikan kepada anda; dan
  • data sensor mudah alih yang dijanakan atau orientasi yang dijanakan oleh gerakan (contohnya pecutan (accelerometer) atau giroskop) yang diperlukan untuk tujuan-tujuan menyediakan ciri-ciri tertentu Perkhidmatan Spotify kepada anda.
Pelan Data Pengesahan Bagi pengguna-pengguna untuk pelan-pelan tertentu seperti Pelan Keluarga Premium dan Pelan Premium Duo, kami mungkin akan menggunakan aplikasi pemetaan pihak ketiga (seperti Peta Google) dan/atau perkhidmatan lokasi peranti anda untuk membantu anda mengesahkan alamat anda. Data ini dikumpul semata-matanya untuk tujuan mengesahkan kelayakan anda untuk Pelan Keluarga Premium dan Pelan Premium Duo dan tidak akan digunakan untuk pengiklanan atau tujuan lain-lain.

Jadual di bawah menerangkan data peribadi yang anda memberi kami supaya membolehkan kami membekalkan anda ciri-ciri/fungsi-fungsi tambahan

Kategori data peribadi Penerangan kategori
Data Suara Jika ciri-ciri suara boleh didapati di pasaran anda, kami mengumpul data suara anda dengan kebenaran anda supaya kami boleh memberi anda ciri-ciri dan fungsi-fungsi tambahan, seperti berinteraksi dengan Perkhidmatan Spotify dengan suara anda. Untuk maklumat lanjut, sila lihat Polisi Kawalan Suara kami.
Data Pembayaran dan Pembelian Kami berkemungkinan akan mengumpul data peribadi tertentu anda jika anda mendaftar untuk satu Percubaan atau membeli apa-apa Langganan-langganan Berbayar kami (seperti yang ditakrifkan dalam Terma-terma dan Syarat-syarat Penggunaan atau membuat pembelian-pembelian lain melalui Perkhidmatan Spotify. Data peribadi tepat yang akan kamikumpul adalah berbeza-beza dan bergantung kepada kaedah pembayaran (contohnya melangsungkan melalui pembawa telefon bimbit anda atau dengan invois) tetapi akan merangkumi maklumat seperti:
 • Nama;
 • Tarikh lahir;
 • Jenis kredit atau kad debit, tarikh tamat tempoh dan nombor-nombor tertentu daripada nombor kad anda;
 • Poskod;
 • Nombor telefon bimbit; dan
 • Butiran-butiran mengenai pembelian dan sejarah pembayaran anda .

Data Pertandingan-pertandingan, Survei-survei dan Cambutan Bertuah Apabila anda melengkapkan sebarang borang, menjawab satu survei atau soal selidik, atau mengambil bahagian dalam satu pertandingan, kami akan mengumpulkan data peribadi yang anda berikan.

Jadual di bawah menerangkan data peribadi yang dikumpulkan daripada sumber-sumber pihak ketiga Kami mengumpul data peribadi mengenai anda daripada pelbagai pihak ketiga. Sumber-sumberpihak ketiga ini berbeza-beza dari masa ke masa dan ia termasuk seperti yang berikut:

Kategori sumber-sumber pihak ketiga Penerangan kategori
Pengesahan pekongsi-pekongsi Jika anda mendaftar atau log masuk ke perkhidmatan kami melalui kredential-kredential pihak ketiga (contohnya Facebook), kami akan mengimport maklumat anda daripada pihak ketiga tersebut untuk membantu pembukaan akaun anda dengan kami.
Pekongsi-pekongsi perkhidmatan teknikal Kami bekerjasama dengan pekongsi-pekongsi perkhidmatan teknikal yang memberikan kami data tertentu, seperti pemetaan alamat-alamat IP ke data lokasi tidak tepat (contohnya, bandar, negeri), untuk membolehkan kami menyediakan Perkhidmatan Spotify, kandungan dan ciri-ciri.
Pekongsi-pekongsi pembayaran Jika anda memilih untuk membayar perkhidmatan atau ciri-ciri melalui invois, kami mungkin akan menerima data daripada pekongsi-pekongsi pembayaran kami supaya kami boleh menghantar invois-invois, memproseskan bayaran anda dan memberikan anda apa yang anda telah membeli.
Pengiklan-pengiklan dan pekongsi-pekongsi pengiklanan lain Kami berkemungkinan akan memperolehi data tertentu mengenai anda, seperti id kuki, id peranti mudah alih, atau alamat e-mel, dan kesimpulan-kesimpulan tentang minat-minat dan keutamaan-keutamaan anda daripada pengiklan-pengiklan dan pekongsi-pekongsi pengiklanan tertentu supaya kami boleh menyampaikan iklan-iklan yang lebih relevan dan mengukur keberkesanan mereka.

5. Tujuan penggunaan data peribadi anda

Apabila anda menggunakan atau berinteraksi dengan Perkhidmatan Spotify, kami akan menggunakan pelbagai teknologi untuk memproseskan data peribadi yang kami kumpulkan daripada anda untuk pelbagai sebab. Kami telah menyatakan di dalam jadual di bawah sebab-sebab kami memproseskan data peribadi anda, asas-asas undang-undang berkaitan yang kami bergantung kepada secara sah untuk membenarkan kami memproses data peribadi anda, dan kategori-kategori data peribadi (yang dikenal pasti dalam Seksyen 4 'Data peribadi yang kami kumpulkan daripada anda ' yang akan digunakan untuk tujuan-tujuan berikut:

Deskripsi sebab-sebab Spotify memproseskan data peribadi anda ('tujuan pemprosesan ') Asas Undang-undang untuk tujuan pemprosesan Kategori data peribadi yang digunakan oleh Spotify untuk tujuan pemprosesan
Untuk menyediakan dan memperibadikan Perkhidmatan Spotify .
 • Pelaksanaan satu Kontrak
 • Kepentingan sah
 • Persetujuan
 • Data Pengguna
 • Data Penggunaan
 • Data Pembayaran dan Pembelian
 • Pelan Data Pengesahan
 • Data Suara
Untuk memahami, mendiagnosis, menyelesaikan masalah (troubleshooting), dan membetulkan isu-isu dengan Perkhidmatan Spotify .
 • Pelaksanaan satu Kontrak
 • Kepentingan sah
 • Data Pengguna
 • Data Penggunaan
Untuk menilai dan membangunkan ciri-ciri baru, teknologi-teknologi, dan penambahbaikan kepada Perkhidmatan Spotify .
 • Kepentingan sah
 • Persetujuan
 • Data Pengguna
 • Data Penggunaan
 • Data Suara
Untuk pemasaran, promosi, dan tujuan-tujuan pengiklanan .
 • kepentingan sah
 • Persetujuan
 • Data Pengguna
 • Data Penggunaan
 • Data Suara
Untuk mematuhi obligasi-obligasi undang-undang dan permintaan-permintaan penguatkuasaan undang-undang .
 • Mematuhi obligasi-obligasi undang-undang
 • Kepentingan sah
 • Data Pengguna
 • Data Penggunaan
 • Data Pembayaran dan Pembelian
 • Pelan Data Pengesahan
 • Data Suara
 • Data Pertandingan-pertandingan, Survei-survei dan Cabutan Bertuah
Untuk memenuhi obligasi-obligasi kontrak dengan pihak-pihak ketiga, contohnya perjanjian-perjanjian pelesenan dan mengambil tindakan yang sewajarnya terhadap laporan-laporan pelanggaran harta intelek dan kandungan yang tidak wajar.
 • Kepentingan sah
 • Data Pengguna
 • Data Penggunaan
 • Data Pembayaran dan Pembelian
Untuk menubuhkan, melaksanakan, atau membela tuntutan-tuntutan undang-undang.
 • Kepentingan sah
 • Data Pengguna
 • Data Penggunaan
 • Data Pembayaran dan Pembelian
 • Pelan Data Pengesahan
 • Data Suara
 • Data Pertandingan-pertandingan, Survei-survei dan Cambutan Bertuah
Untuk menjalankan perancangan, pelaporan dan peramalan peniagaan.
 • Kepentingan sah
 • Data Pengguna
 • Data Penggunaan
 • Data Pembayaran dan Pembelian
Untuk memproseskan pembayaran anda .
 • Pelaksanaan satu Kontrak
 • Mematuhi obligasi-obligasi undang-undang
 • Data Pengguna
 • Data Pembayaran dan Pembelian
Untuk mengesan fraud, termasuk pembayaran-pembayaran fraud dan penggunaan palsu Perkhidmatan Spotify.
 • Pelaksanaan satu Kontrak
 • Mematuhi obligasi-obligasi undang-undang
 • Kepentingan sah
 • Data Pengguna
 • Data Penggunaan
 • Data Pembayaran dan Pembelian
 • Pelan Data Pengesahan
Untuk menjalankan penyelidikan, pertandingan-pertandingan, survei-survei, dan cabutan bertuah.
 • Pelaksanaan satu Kontrak
 • Kepentingan sah
 • Persetujuan
 • Data Pengguna
 • Data Penggunaan
 • Data Pertandingan-pertandingan, Survei-survei dan Cabutan Bertuah

Sekiranya anda memerlukan maklumat lanjut mengenai ujian pengimbangan yang Spotify telah berjanji untuk menjustifikasikanpergantungannya atas asas undang-undang kepentingan sah di bawah PPDA, sila lihat Seksyen 13 'Cara menghubungi kami ' untuk mendapat maklumat yang selanjutnya mengenai cara untuk menghubungi kami.

6. Perkongsian data peribadi anda

Kami telah menyatakan kategori-kategori penerima-penerima data peribadi yang kami kumpulkan atau hasilkan melalui penggunaan Perkhidmatan Spotify.

Maklumat umum yang boleh didapati

Data peribadi berikut akan sentiasa didapati secara umum di Perkhidmatan Spotify: nama dan/atau nama pengguna anda, gambar profil, sesiapa yang anda mengikuti dan pengikut anda di Perkhidmatan Spotify, artis-artis untuk lagu yang baru didengar oleh anda, dan senarai-senarai audio video awam anda.

Data peribadi anda yang anda pilih untuk dikongsi

Data peribadi berikut hanya akan dikongsi dengan kategori-kategori penerima-penerima yang digariskan dalam jadual di bawah jika:

 • anda memilih untuk menggunakan satu fungsi Perkhidmatan Spotify tertentu di mana perkongsian data peribadi tertentu diperlukan untuk penggunaan fungsi Perkhidmatan Spotify tersebut; atau
 • anda mengizinkan kami untuk mengongsikan data peribadi tersebut, contohnya dengan memilih tetapan yang sesuai dalam Perkhidmatan Spotify atau mengizinkan Spotify melalui satu mekanisme persetujuan yang dibentangkan (presented consent mechanism).
Kategori Penerima-penerima Sebab perkongsian
Aplikasi-aplikasi pihak ketiga dan peranti yang anda sambungkan ke Spotify anda Jika anda menyambungkan akaun Spotify anda kepada satu aplikasi pihak ketiga dan/atau peranti, seperti media sosial, audio, televisyen, atau platform-platform dan perkhidmatan-perkhidmatan automotif, Spotify akan mengongsikan data teknikal dengan operator aplikasi pihak ketiga dan/atau peranti supaya anda boleh menyambungkan akaun Spotify anda, dan/atau memudahkan main semula Perkhidmatan Spotify. Berkenaan dengan pihak-pihak ketiga tertentu yang berkemungkinan akan meminta atau menghendaki kami mengongsikan maklumat anda dengan mereka, kebenaran anda akan diminta sebelum kami memberikan maklumat anda kepada pihak-pihak ketiga tersebut.
Komuniti sokongan Apabila anda berdaftar untuk satu Akaun Sokongan Spotify di Komuniti Sokongan Spotify, kami akan meminta anda untuk membuat satu nama pengguna Komuniti Sokongan Spotify yang spesifik. Ini akan dipaparkan secara terbuka kepada sesiapayang boleh mengakses Komuniti Sokongan Spotify bersama dengan sebarang pertanyaan-pertanyaan atau komen-komen yang anda paparkan.
pengikut-pengikut Spotify anda Kadangkalanya anda mahu kami mengongsikan maklumat tentang penggunaan Perkhidmatan Spotify anda dengan pengguna-pengguna Spotify lain yang dikenali sebagai 'Pengikut-pengikut Spotify Anda'. Sebagai contoh, anda mempunyai keupayaan untuk membuat kedua-dua senarai audio video peribadi dan awam. Jika anda ingin mengongsikan senarai audio video peribadi anda dengan orang lain, harap maklum bahawa penerima-penerima senarai audio video peribadi anda boleh mengongsikan senarai audio video tersebut dengan orang lain.
Artis-artis dan label-label rekod Anda boleh memilih untuk mengongsi data peribadi (contohnya, alamat e-mel anda) dengan artis-artis, label-label rekod, atau pekongsi-pekongsi lain yang mungkin ingin menghantar anda berita atau tawaran-tawaran promosi secara terus. Anda akan sentiasa mempunyai pilihan untuk mengubah fikiran anda dan menarik balik keizinan anda pada bila-bila masa.

Untuk pengetahuan yang lebih lanjut tentang cara untuk mengurus pemberitahuan-pemberitahuan, maklumat awam anda dan apa yang anda mengongsi dengan orang lain di Bahagian 3 'Hak-hak dan keutamaan-keutamaan anda: Memberi anda pilihan dan kawalan' dalam Polisi ini dan di Pusat Privasi.

Maklumat yang kami boleh mengongsi

Kategori-kategori Penerima-penerima Sebab untuk mengongsi
Pembekal-pembekal perkhidmatan Kami bekerjasama dengan pembekal-pembekal perkhidmatan yang bekerja bagi pihak kami yang mungkin memerlukan akses kepada data peribadi tertentu supaya mereka boleh memberikan perkhidmatan-perkhidmatan mereka kepada kami. Syarikat-syarikat ini termasuklah sesiapa yangdiupah oleh kami untuk memberikan sokongan perkhidmatan pelanggan, mengendali infrastruktur teknikal yang kami perlukan untuk membekalkan Perkhidmatan Spotify, membantu dalam melindungi sistem-sistem dan perkhidmatan-perkhidmatan kami, dan membantu pasaran produk-produk dan perkhidmatan-perkhidmatan Spotify sendiri serta produk-produk pekongsi, perkhidmatan-perkhidmatan, peristiwa-peristiwa, dan promosi-promosi berjenama bersama di mana Spotify terlibat.
Pemproses-pemproses pembayaran Kami akan mengongsi data peribadi anda dengan pemproses-pemproses pembayaran kami seperti yang diperlukan supaya mereka boleh memproses pembayaran-pembayaran anda, dan untuk tujuan-tujuan pencegahan fraud.
Pekongsi-pekongsi pengiklanan Kami bekerjasama dengan pekongsi-pekongsi pengiklanan supaya kami boleh menyesuaikan kandungan pengiklanan yang anda akan terima di Perkhidmatan Spotify. Pekongsi-pekongsi ini membantu kami menghantar iklan-iklan yang lebih relevan dan mesej-mesej promosi kepada anda, berkemungkinan termasuk pengiklanan berdasarkan minat (juga dikenali sebagai pengiklanan tingkah laku dalam talian), pengiklanan kontekstual, dan pengiklanan generik di Perkhidmatan Spotify. Kami dan pekongsi-pekongsi pengiklanan kami berkemungkinan akan memproses data peribadi tertentu untuk membantu Spotify memahami minat-minat atau keutamaan-keutamaan anda agar kami dapat menyampaikan iklan-iklan yang lebih relevan kepada anda.
Pekongsi-pekongsi Spotify Bergantung kepada cara anda berdaftar untuk Perkhidmatan Spotify (contohnya melalui satu perkhidmatan pihak ketiga atau satu pembekal mudah alih), kami mengongsi nama pengguna Spotify anda atau Data Pengguna lain yang diperlukan untuk mengaktifkan akaun anda. Kami juga mungkin akan mengongsi data peribadi dengan pihak ketiga tersebut mengenai cara anda menggunakan Perkhidmatan Spotify, seperti sama ada dan setakat mana anda telah menggunakan tawaran itu, mengaktifkan satu akaun Spotify, atau menggunakan Perkhidmatan Spotify secara aktif. Kami juga boleh mengongsi data peribadi anda dalam format yang tidak bernama (pseudonymised) dengan pekongsi-pekongsi industri muzik kami untuk membantu mereka memahami bagaimana kandungan yang mereka melesenkan kepada kami dilaksanakan dan membolehkan anda mendengar kandungan pemstriman melalui Perkhidmatan Spotify.
Penyelidik-penyelidik akademik Kami akan mengongsi data peribadi anda untuk aktiviti-aktiviti seperti analisis statistik dan kajian akademik tetapi hanya dalam satu format yang tidak bernama (pseudonymised).
Kumpulan syarikat-syarikat Spotify yang lain Kami akan mengongsi data peribadi anda dengan kumpulan syarikat-syarikat Spotify yang lain untuk menjalankan operasi-operasi perniagaan harian kami dan membolehkan kami mengekalkan dan membekalkan Perkhidmatan Spotify kepada anda.
Penguatkuasaan undang-undang dan pihak-pihak berkuasa perlindungan data Kami akan mengongsi data peribadi anda apabila kami dengan suci hati percaya bahawa kami perlu berbuat demikian untuk mematuhi satu obligasi undang-undang di bawah undang-undang yang terpakai, atau bertindak balas terhadap proses undang-undang yang sah, seperti satu waran geledah, satu perintah mahkamah, atau satu sepina. Kami juga akan mengongsi data peribadi anda di mana kami dengan suci hati percaya bahawa ini diperlukan bagi kepentingan kami sendiri, atau kepentingan sah satu pihak ketiga yang berkaitan dengan keselamatan negara, penguatkuasaan undang-undang, litigasi, penyiasatan jenayah, melindungi keselamatan seseorang, atau untuk mengelakkan kematian atau kecederaan badan yang akan berlaku, dengan syarat kami menganggap bahawa kepentingan tersebut tidak diatasi oleh kepentingan-kepentingan atau hak-hak asasi dan kebebasan yang diperlukan untuk perlindungan data peribadi anda.
Pembeli-pembeli perniagaan kami Kami akan mengongsi data peribadi anda dalam situasi-situasi di mana kami menjual atau merunding untuk menjual perniagaan kami kepada satu pembeli atau bakal pembeli. Dalam keadaan ini, Spotify akan terus memastikan bahawa kerahsiaan data peribadi anda dan memberi anda notis sebelum data peribadi anda dipindahkan kepada pembeli tersebut atau yang tertakluk kepada satu polisi privasi yang berlainan.

7. Pengekalan dan pemadaman data

Kami menyimpan data peribadi anda hanya selagi perlu untuk membekalkan anda dengan Perkhidmatan Spotify dan untuk tujuan-tujuan perniagaan yang sah dan penting, seperti mengekalkan prestasi Perkhidmatan Spotify, membuat keputusan-keputusan perniagaan yang didorong oleh data tentang ciri-ciri dan tawaran-tawaran yang baru, mematuhi obligasi-obligasi undang-undang kami, dan menyelesaikan pertikaian-pertikaian. Kami menyimpan beberapa data peribadi anda selagi anda merupakan salah satu pengguna Perkhidmatan Spotify. Sebagai contoh, kami menyimpan senarai-senarai audio video anda, pustaka lagu, dan maklumat akaun anda.

Sekiranya anda memohon, kami akan memadam atau data peribadi anda secara tidak bernama (anonymise) supaya ia tidak lagi mengenalianda, melainkan kami dibenarkan secara sah atau diperlukan untuk mengekalkan data peribadi tertentu, termasuk situasi-situasi seperti berikut:

 • Sekiranya terdapat satu masalah yang tidak dapat diselesaikan berkaitan dengan akaun anda, seperti kredit yang belum dijelaskan di akaun anda atau tuntutan atau pertikaian yang tidak dapat diselesaikan, kami akan menyimpan data peribadi yang diperlukan sehingga isu tersebut telah diselesaikan;
 • Di mana kami perlu untuk mengekalkan data peribadi tersebut untuk obligasi-obligasi undang-undang, cukai, audit, dan perakaunan kami, kami akan menyimpan data peribadi yang diperlukan bagi tempoh yang dikehendaki oleh undang-undang yang terpakai; dan/atau,
 • Sekiranya data peribadi tersebut diperlukan untuk kepentingan perniagaan kami yang sah seperti pencegahan fraud atau untuk mengekalkan sekuriti pengguna-pengguna kami.

8. Pemindahan ke negara-negara lain

Spotify mengongsi data peribadi anda secara global dengan kumpulan syarikat-syarikat Spotify untuk menjalankan aktiviti-aktiviti yang dinyatakan dalam Polisi ini. Spotify juga berkemungkinan akan membuat subkontrak pemprosesan kepada, atau mengongsi data peribadi anda dengan, pihak-pihak ketiga yang terletak di negara-negara lain selain daripada negara anda. Oleh itu, data peribadi anda mungkin tertakluk kepada undang-undang privasi yang berlainan daripada negara anda.

Data peribadi yang dikumpulkan dalam Kesatuan Eropah dan Switzerland berkemungkinan akan, contohnya, dipindah dan diproses oleh pihak-pihak ketiga yang terletak di sebuah negara di luar Kesatuan Eropah dan Switzerland. Dalam keadaan sedemikian Spotify hendaklah memastikan bahawa pemindahan data peribadi anda adalah dilakukan mengikut undang-undang privasi yang terpakai dan, khususnya, langkah-langkah kontraktual, teknikal dan organisasi yang sesuai disediakan seperti Klausa-klausa Kontrak Standard yang telah diluluskan oleh Suruhanjaya EU .

Untuk butiran-butiran yang lanjut tentang langkah-langkah sekuriti yang kami gunakan untuk melindungi data peribadi anda, sila lihat Seksyen 10 'Menyimpan data peribadi anda dengan selamat' dalam Polisi ini.

9. Pautan-pautan

Kami mungkin akan memaparkan iklan-iklan daripada pihak-pihak ketiga dan kandungan lain yang menghubungi laman-laman web pihak ketiga. Kami tidak dapat mengawal atau bertanggungjawab terhadap amalan-amalan dan kandungan privasi pihak-pihak ketiga. Jika anda mengklik iklan atau pautan pihak ketiga, sila fahami bahawa anda akan meninggalkan Perkhidmatan Spotify dan sebarang data peribadi yang anda berikan tidak akan dilindungi oleh Polisi ini. Sila baca polisi-polisi privasi mereka untuk mengetahui cara mereka mengumpul dan memproses data peribadi anda.

10. Menyimpan data peribadi anda dengan selamat

Kami telah komited untuk melindungi data peribadi pengguna-pengguna kami. Kami melaksanakan langkah-langkah teknikal dan organisasi yang sesuai untuk membantu melindungi sekuriti data peribadi anda; Walau bagaimanapun, sila ambil perhatian bahawa tiada sistem yang selamat sepenuhnya. Kami telah melaksanakan pelbagai polisi termasuk tidak bernama (pseudonymisation), enkripsi, akses, dan polisi-polisi pengekalan untuk mengawal akses tanpa izin dan pengekalan data peribadi yang tidak perlukan dalam sistem-sistem kami.

Kata laluan anda melindungi akaun pengguna anda, jadi kami menggalakkan anda untuk menggunakan satu kata laluan yang kukuh dan unik untuk akaun Spotify anda, tjangan berkongsi kata laluan anda dengan sesiapa, mengehadkan akses ke komputer dan penyemak imbas anda, dan log keluar setelah anda menggunakan Perkhidmatan Spotify.

11. Kanak-kanak

Dengan pengecualian Spotify kanak-kanak, satu aplikasi Spotify yang berasingan yang hanya terdapat di pasaran-pasaran tertentu, Perkhidmatan Spotify tidak dilangsungkan kepada kanak-kanak di bawah umur 13 tahun. Perkhidmatan Spotify juga tidak ditawarkan kepada kanak-kanak yang umurnya telah melanggar undang-undang untuk memproses data peribadi mereka atau memerlukan persetujuan ibu bapa untuk memproses data peribadi mereka di bawah PPDA atau undang-undang tempatan yang lain.

Kami tidak dengan disedarinya mengumpul data peribadi daripada kanak-kanak di bawah umur 13 tahun atau di bawah had umur yang terpakai ("Had umur"). Sekiranya umur anda berada di bawah Had umur, sila jangan menggunakan Perkhidmatan Spotify, dan jangan memberi sebarang data peribadi kepada kami.

Jika anda ialah ibu bapa kepada kanak-kanak di bawah Had umur dan sedar bahawa anak anda telah memberikan data peribadi kepada Spotify, sila hubungi kami menggunakan borang 'Hubungi Kami' di Pusat Privasi, dan anda boleh meminta untuk melaksanakan hak-hak terpakai yang terperinci dalam Seksyen 3 'Hak-hak anda dan keutamaan-keutamaan anda: Memberi anda pilihan dan kawalan' dalam Polisi ini.

Sekiranya kami mengetahui bahawa kami telah mengumpul data peribadi kanak-kanak di bawah umur 13 tahun, kami akan mengambil langkah-langkah yang munasabah untuk memadamkan data peribadi tersebut. Ini termasuklah, kami mungkin akan memadamkan akaun Spotify untuk kanak-kanak tersebut.

12. Pemindaan-pemindaan kepada Polisi ini

Kadangkala, kami berkemungkinan akan membuat pemindaan kepada Polisi ini.

Apabila kami membuat pemindaan material kepada Polisi ini, kami akan memberikan notis yang terkemuka yang sesuai di bawah keadaan, contohnya, dengan memaparkan satu notis terkemuka dalam Perkhidmatan Spotify atau dengan menghantar anda satu e-mel dan/atau pemberitahuan peranti. Kami berkemungkinan akan memberitahu anda terlebih dahulu.

Oleh itu, sila pastikan anda membaca apa-apa notis yang sedemikian dengan teliti.

Jika anda ingin mengetahui maklumat yang lebih lanjut tentang Polisi ini dan cara Spotify menggunakan data peribadi anda, sila layari Pusat Privasi di spotify.com untuk mengetahui dengan lebih lanjutnya.

13. Cara menghubungi kami

Terima kasih kerana membaca Polisi kami. Sekiranya anda mempunyai sebarang soalan mengenai Polisi ini, sila hubungi Pegawai Perlindungan Data kami melalui borang 'Hubungi Kami' di Pusat Privasi, menghantar e-mel ke privacy@spotify.com, atau dengan menulis kepada kami di alamat berikut:

Spotify AB
Regeringsgatan 19
111 53 Stockholm
Sweden

Spotify AB adalah pengawal data untuk tujuan-tujuan data peribadi yang diproses di bawah Polisi ini.

Kami berharap anda menikmati Spotify!

© Spotify AB.