Terma dan Syarat Penggunaan Spotify

Berkuat kuasa mengikut 14 Oktober 2015

1 Pengenalan
2 Perubahan kepada Perjanjian
3 Menikmati Spotify
4 Hak yang kami berikan kepada anda
5 Aplikasi Pihak Ketiga
6 Isi Kandungan Janaan Pengguna
7 Hak yang anda berikan kepada kami
8 Garis Panduan Pengguna
9 Pelanggaran dan pelaporan Isi Kandungan Pengguna
10 Had dan pengubahsuaian perkhidmatan
11 Akaun Jenama
12 Komuniti sokongan Spotify
13 Sokongan pelanggan
14 Kawalan eksport
15 Pembayaran, pembatalan, dan tempoh bertenang
16 Terma dan penamatan
17 Waranti dan penyangkalan
18 Had
19 Hak pihak ketiga
20 Perjanjian keseluruhan
21 Kebolehasingan dan pengecualian
22 Penugasan
23 Ganti rugi
24 Pilihan undang-undang, penimbangtaraan mandatori dan lokasi
25 Hubungi kami

Helo, dan selamat datang ke Terma dan Syarat Penggunaan kami. Ini adalah penting mengenai hak undang-undang anda, oleh itu sila bacanya dan Dasar Privasi kami serta terma-terma lain yang dirujukkan dalam dokumen ini dengan teliti. Kami berharap anda duduk dengan selesa dan menikmati beberapa lagu yang hebat. Marilah kita bermula…

1 Pengenalan

Terima kasih kerana memilih Spotify ("Spotify", "kita", "kami", "milik kami"). Dengan mendaftar atau sebaliknya menggunakan perkhidmatan Spotify, laman-laman web, dan aplikasi perisian (gabungan, "Perkhidmatan Spotify" atau "Perkhidmatan"), atau mengakses sebarang isi kandungan atau bahan yang disediakan oleh Spotify melalui Perkhidmatan ("Kandungan") anda memulakan pengikatan kontrak dengan entiti Spotify ditunjukkan di akhir dokumen ini. Perkhidmatan Spotify juga termasuk Komuniti Sokongan Spotify seperti yang diterangkan selanjutnya dalam bahagian Komuniti Sokongan Spotify.

Perkhidmatan Spotify termasuk ciri-ciri sosial dan interaktif. Penggunaan Perkhidmatan Spotify bergantung pada beberapa keperluan teknikal.

Perjanjian anda dengan kami termasuk Terma dan Syarat Penggunaan (“Terma”) dan Dasar Privasi kami. (Terma, Dasar Privasi, dan sebarang terma tambahan yang anda mempersetujui, seperti yang dibincangkan dalam bahagian Perjanjian Keseluruhan, dirujuk bersama sebagai "Perjanjian”.) Jika anda berharap untuk menyemak semula terma Perjanjian, versi Perjanjian yang berkuat kuasa boleh didapati pada laman web Spotify. Anda memperakui bahawa anda telah membaca dan memahami Perjanjian, menerima Perjanjian ini, dan bersetuju untuk mematuhinya. Jika anda tidak bersetuju dengan (atau tidak mematuhi) Perjanjian tersebut, anda tidak boleh menggunakan Perkhidmatan Spotify atau menggunakan sebarang Kandungan.

Sila baca Perjanjian dengan teliti. Ia merangkumi maklumat penting tentang Perkhidmatan Spotify yang disediakan kepada anda dan bil yang mengandungi sebarang caj, cukai dan yuran yang kami hantarkan kepada anda. Perjanjian termasuk maklumat tentang perubahan di masa depan kepada Perjanjian, kawalan eksport, pembaharuan automatik, had liabiliti, maklumat privasi, pengecualian tindakan kelas, dan penyelesaian pertikaian melalui penimbangtaraan dan bukan di mahkamah.

Sebarang maklumat yang anda berikan semasa pendaftaran boleh dibetulkan semasa proses pendaftaran dengan memulang ke skrin terdahulu dan membetulkan maklumat yang salah.

Dalam usaha untuk menggunakan Perkhidmatan Spotify dan mengakses Kandungan, anda perlu (1) berumur 18 tahun atau ke atas, atau berumur 13 atau ke atas dengan persetujuan ibu bapa atau penjaga untuk Perjanjian (melainkan seperti yang ditetapkan dalam carta di bawah), (2) berkuasa untuk memulakan pengikatan kontrak dengan kami dan tidak disekat daripada berbuat demikian di bawah sebarang undang-undang yang berkenaan, dan (3) residen di negara yang Perkhidmatan tersebut disediakan. Anda juga berjanji bahawa sebarang maklumat pendaftaran yang anda serahkan kepada Spotify adalah benar, tepat dan lengkap, dan anda bersetuju untuk mengekalkannya sepanjang masa.

Jika anda ialah residen dari salah sebuah negara berikut, rujukan carta ini untuk penyekatan umur khusus negara anda:

Negara Keperluan Umur
Chile, Ecuador, Paraguay, Peru Mestilah berumur 18 atau ke atas, atau berumur 15 atau ke atas dan disertakan persetujuan ibu bapa atau penjaga .
Brazil Mestilah berumur 18 atau ke atas, atau berumur 16 atau ke atas dan disertakan persetujuan ibu bapa atau penjaga.
Nicaragua, Taiwan Mestilah berumur 20 atau ke atas, atau berumur 13 atau ke atas dan disertakan persetujuan ibu bapa atau penjaga.
Bulgaria, Hungary, Jerman Mestilah berumur 18 atau ke atas, atau berumur 14 atau ke atas dan disertakan persetujuan ibu bapa atau penjaga.
Itali Mestilah berumur 13 atau ke atas untuk menggunakan Perkhidmatan Percuma. Bagi mendaftar untuk Langganan berbayar, anda mestilah berumur 18 atau ke atas, atau berumur 13 atau ke atas dan disertakan pertujuan ibu bapa atau penjaga (ibu bapa/penjaga anda akan memulakan pengikatan kontrak bagi pihak anda).
Malaysia Mestilah berumur 18 atau ke atas, atau jika berumur 13 hingga 18, persetujuan ibu bapa atau penjaga diperlukan, dan penjaga memulakan pangikatan kontrak bagi pihak anda.
Lithuania Mestilah berumur 13 atau ke atas untuk menggunakan Perkhidmatan. Untuk Langganan Berbayar, anda mestilah berumur 18 atau ke atas, atau berumur 14 tahun atau ke atas dengan persetujuan ibu bapa atau penjaga. . Jika anda berumur 13 hingga 18 tahun, penjaga memulakan pangikatan kontrak bagi pihak anda.
Kanada Mestilah berumur 13 atau ke atas untuk menggunakan Perkhidmatan. Untuk Langganan Berbayar, anda mestilah berumur mengikut majoriti dalam wilayah atau kawasan kediaman anda, atau berumur 13 atau ke atas dengan persetujuan ibu bapa atau penjaga.
Sepanyol Mestilah berumur 14 tahun atau ke atas untuk menggunakan Perkhidmatan Percuma. Bagi mendaftar untuk Langganan Berbayar, anda mestilah berumur 18 atau ke atas, atau berumur 14 tahun atau ke atas dan disertakan oleh persetujuan ibu bapa atau penjaga (ibu bapa/penjaga anda akan memulakan pengikatan kontrak bagi pihak anda).

2 Perubahan dalam Perjanjian

Kadangkala kami mungkin, mengikut pertimbangan kami, membuat perubahan dalam Perjanjian. Apabila kami membuat perubahan material dalam Perjanjian, kami akan menyediakan anda notis awam yang bersesuaian di bawah keadaan tersebut, cth., dengan memaparkan notis awam dalam Perkhidmatan tersebut atau menghantar e-mel kepada anda. Dalam keadaan tertentu, kami akan memberitahu anda terlebih awal, dan penggunaan anda secara berterusan dengan Perkhidmatan tersebut selepas perubahan telah dibuat akan merupakan penerimaan anda terhadap perubahan tersebut. Oleh itu, sila pastikan anda membaca sebarang notis sedemikian dengan teliti. Jika anda tidak ingin meneruskan penggunaan Perkhidmatan di bawah versi baharu Perjanjian, anda boleh menamatkan Perjanjian tersebut dengan menghubungi kami melalui borang hubungan Khidmat Pelanggan.

3 Menikmati Spotify

Berikut adalah maklumat khusus kesemua cara yang anda boleh menikmati Spotify.

3.1 Perkhidmatan dan Langganan Berbayar Kami

Spotify menyediakan perkhidmatan penstriman yang menawarkan pemilihan muzik dan isi kandungan lain. Sesetengah perkhidmatan Spotify diberikan kepada anda secara percuma. Perkhidmatan Spotify yang lain memerlukan pembayaran sebelum anda boleh mengaksesnya. Perkhidmatan Spotify yang boleh diakses selepas pembayaran kini dirujuk sebagai "Perkhidmatan Premium" dan "Perkhidmatan Tanpa Had" (bersama-sama, "Langganan Berbayar"). Perkhidmatan Spotify yang tidak dikehendaki bayaran kini dirujuk sebagai "Perkhidmatan Percuma". Anda boleh mengetahui lebih lanjut tentang perkhidmatan kami dengan melawati laman web kami.

Perkhidmatan Tanpa Had mungkin tidak boleh didapati untuk kesemua pengguna. Kami akan menerangkan perkhidmatan yang tersedia untuk anda apabila anda mendaftar untuk perkhidmatan tersebut. Jika anda membatalkan langganan kepada Perkhidmatan Tanpa Had, atau jika langganan anda kepada Perkhidmatan Tanpa Had tergendala (sebagai contoh, jika anda mengubah butiran pembayaran anda), anda mungkin tidak boleh melanggan semula untuk Perkhidmatan Tanpa Had. Sila maklum bahawa Perkhidmatan Tanpa Had mungkin dihentikan pada masa depan, yang anda tidak akan dikenakan caj untuk Perkhidmatan tersebut.

Jika anda tinggal di Turki, akses anda kepada Perkhidmatan Percuma mungkin terhad kepada jumlah masa mendengar yang sudah ditetapkan pada setiap bulan.

3.2 Kod dan lain-lain promosi prabayar lain

Jika anda telah membeli atau menerima kod, kad hadiah, promosi prabayar atau tawaran lain yang disediakan atau dijualkan oleh atau bagi pihak Spotify untuk akses kepada Langganan Berbayar ("Kod"), terma dan syarat yang berasingan akan diberikan kepada anda bersama-sama Kod tersebut mungkin juga diguna pakai ke atas akses anda kepada Perkhidmatan tersebut dan anda bersetuju untuk mematuhi sebarang terma dan syarat sedemikian.

3.3 Percubaan

Dari masa ke semasa, kami atau seseorang bagi pihak kami mungkin menawarkan percubaan Langganan Berbayar untuk tempoh masa yang tertentu tanpa pembayaran atau pada kadar yang dikurangkan ("Percubaan). Spotify memelihara hak, mengikut pertimbangan mutlaknya, untuk menentukan kelayakan anda untuk Percubaan, dan tertakluk kepada undang-undang yang berkenaan, untuk menarik balik atau mengubahsuai Percubaan pada bila-bila masa tanpa notis terdahulu dan tanpa liabiliti, setakat yang dibenarkan oleh undang-undang.

Untuk Percubaan tertentu, kami akan mengkehendaki anda untuk menyediakan butiran pembayaran anda untuk memulakan Percubaan tersebut. SETELAH TAMAT TEMPOH PERCUBAAN, KAMI MUNGKIN SECARA AUTOMATIK MULA MENGENAKAN CAJ KE ATAS ANDA UNTUK LANGGANGAN BERBAYAR YANG BERKENAAN PADA HARI PERTAMA BERIKUTAN TAMAT TEMPOH PERCUBAAN, BERDASARKAN BULANAN SECARA BERULANG. DENGAN MENYEDIAKAN BUTIRAN PEMBAYARAN ANDA BERKENAAN DENGAN PERCUBAAN, ANDA BERSETUJU DENGAN CAJ INI MENGGUNAKAN BUTIRAN PEMBAYARAN TERSEBUT. JIKA ANDA TIDAK MAHU CAJ INI, ANDA MESTI MEMBATALKAN LANGGANAN BERBAYAR YANG BERKENAAN MELALUI HALAMAN LANGGANAN AKAUN SPOTIFY ANDA ATAU MENAMATKAN AKAUN SPOTIFY ANDA SEBELUM TAMAT PERCUBAAN. JIKA ANDA TIDAK MAHU DICAJ BERDASARKAN BULANAN SECARA BERULANG, ANDA MESTI MEMBATALKAN LANGGANAN BERBAYAR BERKENAAN MELALUI HALAMAN LANGGANAN AKAUN SPOTIFY ANDA ATAU MENAMATKAN AKAUN SPOTIFY ANDA SEBELUM TAMAT TEMPOH BULANAN YANG BERULANG. LANGGANAN BERBAYAR TIDAK BOLEH DITAMATKAN SEBELUM TAMAT TEMPOH YANG TELAH ANDA BAYAR, DAN KECUALI YANG DISEDIAKAN DENGAN NYATA DALAM TERMA INI, SPOTIFY TIDAK AKAN MEMBAYAR BALIK SEBARANG YURAN YANG TELAH ANDA BAYAR. BAHAGIAN HAD MENETAPKAN TERMA TAMBAHAN MENGENAI PEMBATALAN LANGGANAN BERBAYAR ANDA.

4 Hak yang kami berikan kepada anda

Perkhidmatan Spotify dan Kandungan ialah harta Spotify atau pelesen Spotify. Kami memberi anda lesen yang terhad, tidak eksklusif, boleh dibatalkan untuk menggunakan Perkhidmatan Spotify, dan lesen yang terhad, tidak eksklusif, boleh dibatalkan untuk penggunaan Kandungan ("Lesen") secara peribadi, bukan komersial, hiburan. Lesen ini harus dikekalkan berkuat kuasa sehingga dan melainkan ditamatkan oleh Spotify atau anda. Anda berjanji dan bersetuju bahawa anda sedang menggunakan Kandungan untuk kegunaan peribadi, bukan komersial, hiburan dan bahawa anda tidak akan mengedar semula atau memindahkan Perkhidmatan Spotify atau Kandungan tersebut.

Aplikasi perisian Spotify dan Kandungan adalah dilesen, bukan dijual, kepada anda, dan Spotify serta pelesennya mengekalkan milik ke atas semua salinan aplikasi perisian Spotify dan Kandungan walaupun selepas pemasangan pada komputer peribadi, telefon mudah alih, tablet anda, dan/atau peranti lain yang berkaitan (“Peranti”).

Semua hak cipta, tanda perkhidmatan, nama dagangan, logo, nama domain, dan sebarang ciri-ciri yang lain tentang jenama Spotify ("Ciri-ciri Jenama Spotify") adalah hak milik Spotify atau pelesennya. Perjanjian tersebut tidak memberi anda apa-apa hak untuk menggunakan sebarang Ciri-ciri Jenama Spotify sama ada untuk kegunaan komersial atau bukan komersial.

Anda bersetuju untuk mematuhi Garis Panduan Pengguna kami dan tidak menggunakan Perkhidmatan Spotify, Kandungan, atau mana-mana bahagian dalam apa-apa cara yang tidak dibenarkan secara nyata oleh Perjanjian tersebut. Kecuali untuk hak yang diberikan secara nyata kepada anda dalam Perjanjian ini, Spotify tidak memberikan hak, hak milik atau kepentingan kepada anda dalam Perkhidmatan atau Kandungan Spotify.

Perisian pihak ketiga (sebagai contoh, perpustakaan perisian sumber terbuka) termasuk dalam Perkhidmatan adalah dilesenkan kepada anda sama ada di bawah Perjanjian atau di bawah terma lesen perpustakaan perisian pihak ketiga yang berkenaan seperti yang diterbitkan dalam bahagian bantuan atau tetapan komputer dan telefon mudah alih pelanggan dan/atau pada tapak web kami.

5 Aplikasi Pihak Ketiga

Perkhidmatan Spotify digabungkan dengan aplikasi pihak ketiga, laman web, dan perkhidmatan ("Aplikasi Pihak Ketiga") untuk menyediakan isi kandungan, produk, dan/atau perkhidmatan kepada anda. Aplikasi Pihak Ketiga ini mungkin mengandungi terma dan syarat penggunaan serta dasar privasi dan penggunaan anda dalam Aplikasi Pihak Ketiga ini akan ditadbir urus oleh dan tertakluk kepada terma dan syarat serta dasar privasi sedemikian. Anda memahami dan bersetuju bahawa Spotify tidak menyokong dan tidak bertanggungjawab atau berkewajipan atas tingkah laku, ciri-ciri, atau kandungan Aplikasi Pihak Ketiga yang lain atau untuk sebarang transaksi yang mungkin anda mulakan dengan mana-mana pembekal Aplikasi Pihak Ketiga tersebut.

6 Isi Kandungan Janaan Pengguna

Pengguna Spotify mungkin menyiarkan, memuat naik, dan/atau menyumbang ("menyiarkan") isi kandungan kepada Perkhidmatan (yang mungkin termasuk, contohnya, gambar, teks, mesej, maklumat, penyusunan senarai audio video, dan/atau jenis kandungan lain) ("Kandungan Pengguna"). Untuk mengelakkan keraguan, "Kandungan Pengguna" termasuk sebarang isi kandungan yang disiarkan di Komuniti Sokongan Spotify serta mana-mana bahagian Perkhidmatan Spotify yang lain.

Anda berjanji bahawa, berkenaan dengan sebarang Kandungan Pengguna yang anda siarkan pada Spotify, (1) anda berhak untuk menyiarkan Kandungan Pengguna tersebut, dan (2) Kandungan Pengguna tersebut, atau penggunaannya oleh Spotify seperti yang dipertimbangkan oleh Perjanjian, tidak melanggar Perjanjian, undang-undang yang berkenaan, atau harta intelek (termasuk tanpa had hak cipta), publisiti, personaliti, atau hak orang lain atau mencerminkan sebarang pelanggaran kepada atau pengendorsan anda atau Kandungan Pengguna anda oleh Spotify atau mana-mana penyanyi, kumpulan, label, entiti atau individu tanpa persetujuan bertulis daripada individu atau entiti tersebut.

Spotify mungkin, tetapi tidak mempunyai tanggungjawab untuk, memantau, menyemak semula, atau mengubah Kandungan Pengguna. Dalam semua kes, Spotify memelihara hak untuk mengeluarkan atau menamatkan akses kepada sebarang Kandungan Pengguna atas sebarang atau tanpa sebab, termasuk tetapi tidak terhad kepada, Kandungan yang, mengikut pertimbangan mutlak Spotify, melanggar Perjanjian. Spotify mungkin mengambil tindakan ini tanpa pemberitahuan terdahulu kepada anda atau mana-mana pihak ketiga. Penyingkiran atau menamatkan akses kepada Kandungan Pengguna hendaklah mengikut pertimbangan mutlak kami, dan kami tidak berjanji untuk menyingkirkan atau menamatkan akses kepada sebarang Kandungan khusus.

Anda bertanggungjawab untuk semua Kandungan Pengguna yang anda siarkan. Spotify tidak bertanggungjawab untuk Kandungan Pengguna atau sama ada ia menyokong sebarang pendapat yang terkandung dalam sebarang Kandungan Pengguna. ANDA BERSETUJU BAHAWA JIKA SESIAPA MEMFAILKAN TUNTUTAN TERHADAP SPOTIFY BERKAITAN DENGAN KANDUNGAN YANG ANDA SIARKAN, DENGAN ITU, SETAKAT YANG DIBENARKAN DI BAWAH UNDANG-UNDANG TEMPATAN, ANDA AKAN MEMBAYAR GANTI RUGI DAN MELINDUNGI SPOTIFY DARIPADA DAN TERHADAP SEMUA KEROSAKAN, KERUGIAN, DAN APA-APA JENIS PERBELANJAAN (TERMASUK YURAN DAN KOS GUAMAN YANG MUNASABAH) YANG BERPUNCA DARIPADA TUNTUTAN TERSEBUT.

7 Hak yang anda beri kepada kami

Dalam mempertimbangkan hak yang diberikan kepada anda di bawah Perjanjian tersebut, anda memberi kami hak (1) untuk membenarkan Perkhidmatan Spotify untuk menggunakan prosesor, lebar jalur, dan peranti storan pada Peranti anda demi memudahkan operasi Perkhidmatan tersebut, (2) untuk menyediakan pengiklanan dan maklumat-maklumat lain kepada anda, dan (3) untuk membenarkan rakan niaga kami untuk melakukan perkara yang sama. Dalam mana-mana bahagian Perkhidmatan Spotify, Kandungan yang anda tinjau, termasuk pemilihan dan kedudukan, mungkin dipengaruhi oleh pertimbangan komersial, termasuk perjanjian dengan pihak ketiga. Sesetengah Kandungan yang dilesenkan atau disediakan kepada Spotify (cth. podcast) mungkin mengandungi iklan yang menjadi sebahagian Kandungan tersebut. Dalam hal yang demikian, Spotify akan menyediakan Kandungan tersebut kepada anda tanpa sebarang pengubahsuaian.

Jika anda memberi maklum balas, idea atau cadangan kepada Spotify berhubung dengan Perkhidmatan Spotify atau Kandungan ("Maklum Balas"), anda mengesahkan bahawa Maklum Balas tersebut tidak sulit dan anda memberi kuasa kepada Spotify untuk menggunakan Maklum Balas anda tanpa penyekatan dan tanpa pembayaran kepada anda. Maklum Balas dianggap sejenis Kandungan Pengguna.

Anda memberi Spotify lesen yang tidak eksklusif, boleh dipindah milik, keupayaan sublesen, bebas royalti, kekal (atau dalam bidang kuasa yang lesen ini tidak dibenarkan, untuk tempoh setara dengan tempoh Perjanjian tersebut tambah dua puluh (20) tahun), tidak boleh batal, berbayar sepenuh, untuk menggunakan, mengeluarkan semula, mendedahkan secara terbuka kepada orang awam (cth., pameran atau paparan), menerbit, menterjemah, mengubahsuai, mencipta kerja terbitan daripada, dan mengedar sebarang Kandungan Pengguna anda yang berhubung dengan Perkhidmatan melalui sebarang medium, sama ada secara tunggal atau dalam kombinasi dengan lain-lain kandungan atau bahan, dalam apa-apa cara dan dengan apa-apa cara, kaedah, teknologi, sama ada diketahui sekarang atau dicipta kemudian. Selain daripada hak yang khususnya diberi di sini, anda kekalkan pemilikan terhadap semua hak, termasuk hak harta intelek, dalam Kandungan Pengguna. Di mana berkenaan dan dibenarkan di bawah undang-undang yang berkenaan, anda juga bersetuju untuk mengecualikan sebarang "hak moral" (atau yang setara di bawah undang-undang yang berkenaan) seperti hak anda dikenal pasti sebagai penulis sebarang Kandungan Pengguna, termasuk Maklum Balas, dan hak anda untuk membantah layanan buruk Kandungan Pengguna tersebut.

8 Garis Panduan Pengguna

Spotify menghormati hak harta intelek dan mengharapkan anda melakukan perkara yang sama. Kami telah mewujudkan beberapa peraturan asas untuk anda mengikuti apabila menggunakan Perkhidmatan tersebut, untuk memastikan Spotify kekal dinikmati oleh semua orang. Sila patuhi peraturan ini dan galakkan pengguna yang lain melakukan perkara yang sama.

Berikut tidak dibenarkan atas sebarang sebab:

 • penyalinan, pengedaran semula, pembuatan semula, "merentas", perekodan, pemindahan, pameran atau pemaparan kepada orang awam, penyiaran, atau pendedahan kepada orang awam mana-mana bahagian Perkhidmatan Spotify atau Kandungan, atau sebaliknya menggunakan sebarang penggunaan Perkhidmatan Spotify atau Kandungan yang tidak dibenarkan di bawah Perjanjian atau undang-undang yang berkenaan atau yang sebaliknya menimbulkan pelanggaran kepada hak harta intelek (seperti hak cipta) dalam Perkhidmatan Service atau Kandungan atau mana-mana bahagian daripadanya;
 • menggunakan Perkhidmatan Spotify untuk mengimport atau menyalin sebarang fail tempatan yang anda tidak mempunyai hak undang-undang untuk mengimport atau menyalin dalam cara ini;
 • memindahkan salinan Kandungan cache daripada Peranti yang dibenarkan kepada sebarang Peranti yang lain melalui apa-apa cara;
 • kejuruteraan berbalik, penyahsusunan, penyahhimpunan, pengubahsuaian, atau penciptaan kerja terbitan berdasarkan Perkhidmatan Spotify, Kandungan atau mana-mana bahagiannya melainkan dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan.
 • mengelakkan sebarang teknologi yang digunakan oleh Spotify, pelesennya, atau mana-mana pihak ketiga untuk melindungi Kandungan atau Perkhidmatan tersebut;
 • menjual, menyewa, memberi sublesen atau pajakan mana-mana bahagian Perkhidmatan Spotify atau Kandungannya;
 • mengelakkan sebarang penyekatan kawasan diguna pakai oleh Spotify atau pelesennya;
 • meninggikan kiraan main secara buatan atau sebaliknya memanipulasikan Perkhidmatan dengan menggunakan skrip atau lain-lain proses automatik;
 • mengeluarkan atau meminda sebarang hak cipta, tanda dagangan, atau lain-lain notis harta intelek yang terkandung pada atau disediakan melalui Perkhidmatan Spotify (termasuk untuk tujuan menyembunyikan atau mengubah apa-apa tanda pemilikan atau sumber sebarang Kandungan);
 • memaparkan kata laluan anda kepada sesiapa atau menggunakan nama pengguna dan kata laluan orang lain;
 • "merangkak" Perkhidmatan Spotify atau sebaliknya menggunakan sebarang cara automatik (termasuk bot, scraper, dan spider) untuk mengumpulkan maklumat daripada Spotify; atau
 • menjual akaun pengguna atau senarai audio video atau sebaliknya menerima sebarang pampasan, kewangan atau sebaliknya, untuk mempengaruhi nama akaun atau senarai audio video atau kandungan yang termasuk dalam akaun atau senarai audio video.

Sila hormati Spotify, pemilik Kandungan, dan pengguna-pengguna lain Perkhidmatan Spotify. Jangan melibatkan diri dalam sebarang aktiviti, menyiarkan sebarang Kandungan Pengguna, atau mendaftar dan/atau menggunakan nama pengguna, yang merupakan atau termasuk bahan yang:

 • mengganggu, menyinggung, memfitnah, pornografi, mengancam, atau tidak senonoh;
 • menyalahi undang-undang, atau bertujuan untuk mempromosikan atau melakukan apa-apa jenis tindakan yang menyalahi undang-undang, termasuk tetapi tidak terhad kepada pelanggaran terhadap hak harta intelek, hak privasi, atau hak proprietari Spotify atau pihak ketiga;
 • termasuk kata laluan anda atau secara sengaja menggunakan kata laluan pengguna yang lain atau secara sengaja manggunakan data peribadi pihak ketiga atau bertujuan untuk menggunakan data peribadi sedemikian;
 • termasuk kandungan bahaya seperti malware, kuda Trojan, atau virus, atau sebaliknya menjejaskan akses pengguna ke Perkhidmatan tersebut;
 • bertujuan untuk atau mengganggu atau membuli pengguna yang lain;
 • menyamar atau memberi gambaran palsu hubungan anda dengan pengguna, individu atau entiti yang lain atau sebaliknya penipuan, palsu, memperdayakan atau mengelirukan;
 • menggunakan cara automatik untuk mempromosikan kandungan secara buatan;
 • melibatkan pemindahan mel yang tidak diminta atau lain-lain bentuk spam ("spam"), ”junk mail”, surat rantai, atau seumpamanya, termasuk melalui inbox Spotify;
 • melibatkan aktiviti komersial dan jualan, seperti pengiklanan, promosi, pertandingan, cabutan bertuah, atau skim piramid, yang tidak diberi kuasa oleh Spotify secara nyata;
 • pautan kepada, rujukan, atau di sebaliknya mempromosikan produk atau perkhidmatan komersial, kecuali yang diberi kuasa secara nyata oleh Spotify;
 • mengganggu atau dalam apa-apa cara menjejaskan Perkhidmatan Spotify, mengubahekan, melanggar, atau cuba untuk mendalami, mengimbas, atau menguji kegoyahan dalam Perkhidmatan tersebut atau sistem komputer Spotify, rangkaian, peraturan penggunaan, atau sebarang komponen keselamatan Spotify, pengukuran pengesahan atau sebarang pengukuran perlindungan lain yang berkenaan dengan Perkhidmatan tersebut, Kandungan atau mana-mana bahagian daripadanya; atau
 • konflik dengan Perjanjian, seperti yang ditentukan oleh Spotify.

Anda mengakui dan bersetuju bahawa menyiarkan Kandungan Pengguna sedemikian mungkin menyebabkan penamatan atau penggantungan akaun Spotify anda. Anda juga bersetuju bahawa Spotify mungkin juga menuntut semula nama pengguna anda untuk sebarang sebab.

Sila berwaspada tentang cara penggunaan Perkhidmatan Spotify anda dan kandungan yang anda berkongsi. Perkhidmatan Spotify termasuk ciri-ciri sosial dan interaksi, termasuk keupayaan untuk menyiarkan Kandungan Pengguna, berkongsi kandungan, dan mendedahkan secara terbuka maklumat khusus tentang anda. Ingati bahawa maklumat yang dikongsi atau didedahkan secara terbuka boleh digunakan dan dikongsi semula oleh pengguna yang lain di Spotify atau merentasi web, oleh itu sila gunakan Spotify dengan berhati-hati dan berwaspada apabila berkaitandengan tetapan akaun anda. Spotify tidak mempunyai tanggungjawab untuk pilihan anda untuk menyiarkan bahan pada Perkhidmatan tersebut.

Kata laluan anda melindungi akaun pengguna anda, dan anda bertanggungjawab sepenuh untuk menyimpan kata laluan anda secara sulit dan selamat. Anda memahami bahawa anda bertanggungjawab untuk semua penggunaan nama pengguna dan kata laluan anda pada Perkhidmatan tersebut. Jika nama pengguna atau kata laluan anda dicuri atau hilang, atau jika anda percayai berlaku akses tanpa kebenaran ke dalam akaun anda oleh pihak ketiga, sila maklumkan kami dengan segera dan mengubah kata laluan anda dengan secepat mungkin.

9 Pelanggaran dan pelaporan Isi Kandungan Pengguna

Spotify menghormati hak pemilik harta intelek. Jika anda percaya bahawa sebarang Kandungan melanggar hak harta intelek anda atau hak-hak yang lain, sila lihat Dasar hak cipta Spotify. Jika Spotify diberitahu oleh pemegang hak cipta bahawa sebarang Kandungan yang melanggar hak cipta, Spotify mungkin mengambil tindakan mengikut budi bicara mutlaknya tanpa pemberitahuan terdahulu kepada penyedia Kandungan tersebut. Jika penyedia tersebut mempercayai bahawa kandungan tersebut tidak melanggar, penyedia hendaklah menyerahkan pemberitahuan kepada Spotify dengan permintaan untuk memulihkan semula kandungan yang dikeluarkan.

Jika anda percaya bahawa sebarang Kandungan tidak mematuhi Garis Panduan Pengguna, sila isi borang notis kami.

10 Had perkhidmatan dan pengubahsuaian

Spotify akan berusaha untuk mengekalkan operasi Perkhidmatan Spotify. Walau bagaimanapun, sesetengah kesukaran teknikal atau penyelenggaraan mungkin, dari semasa ke semasa, menyebabkan gangguan sementara. Setakat yang dibenarkan di bawah undang-undang yang berkenaan, Spotify memelihara hak, secara berkala dan pada bila-bila masa, untuk mengubah suai dan memberhentikan, secara sementara atau tetap, fungsi dan ciri-ciri Perkhidmatan Spotify, dengan atau tanpa notis, semua tanpa liabiliti kepada anda, kecuali yang dibenarkan oleh undang-undang, untuk sebarang gangguan, pengubahsuaian, atau pemberhentian Perkhidmatan Spotify atau apa-apa fungsi atau ciri-cirinya. Walaupun dinyatakan di atas, jika anda mempunyai yuran prabayar untuk Langganan Berbayar yang Spotify memberhentikan secara kekal sebelum akhir Tempoh Prabayar (ditakrifkan dalam bahagian Pembayaran, pembatalan, dan bertenang), Spotify membayar balik anda yuran prabayar untuk Tempoh Prabayar selepas pemberhentian tersebut. Anda memahami, bersetuju, dan menerima bahawa Spotify tidak berkewajipan untuk menyelenggara, menyokong, menaik taraf, atau mengemas kini Perkhidmatan tersebut, atau untuk menyediakan semua atau sebarang kandungan khusus melalui Perkhidmatan tersebut. Bahagian ini akan dikuatkuasakan setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan. Spotify dan/atau pemilik sebarang Kandungan mungkin, dari semasa ke semasa, mengeluarkan sebarang Kandungan sedemikan tanpa notis setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan.

11 Akaun Jenama

Jika anda mencipta akaun Spotify bagi pihak syarikat, organisasi, entiti, atau jenama ("Jenama", dan akaun sedemikian "Akaun Jenama"), terma "anda" dan "milik anda", yang digunakan sepanjang Perjanjian tersebut, diguna pakai kepada anda dan Jenama, yang berkenaan.

Jika anda membuka akaun Jenama, anda mengatakan dan menjamin bahawa anda diberi kuasa untuk memberikan semua kebenaran dan lesen yang disediakan dalam Perjanjian dan untuk mengikat Jenama kepada Perjanjian.

11.1 Mengikuti

Jenama tersebut mungkin hanya mengikuti pengguna yang mengikut Jenama pada mula-mulanya; dan Jenama mungkin tidak mengambil sebarang tindakan yang melibatkan pengedorsan atau perhubungan antara Jenama dan pengguna yang diikuti, kecuali Jenama telah memperoleh hak secara bebas untuk mengimplikasikan pengendorsan tersebut. Atas permintaan Spotify, mengikut budi bicara mutlaknya, Jenama hendaklah berhenti mengikuti pengguna.

11.2 Mendengar

Jenama tersebut mungkin bukan aliran media.

11.3 Mesej

Jenama tersebut hanya menghantar mesej kepada pengguna yang menghantar mesej kepada Jenama tersebut.

11.4 Senarai audio video Jenama dan Perkongsian

Jenama tersebut mungkin tidak mencipta atau berkongsi senarai audio video Spotify, sama ada dalam Perkhidmatan Spotify atau mana-mana jua, yang mengimplikasikan pengendorsan atau perhubungan antara Jenama tersebut dan mana-mana penyanyi atau pihak yang lain, kecuali Jenama telah mendapatkan hak secara berasingan untuk mengimplikasikan pengendorsan tersebut. Jenama mungkin ingin berunding dengan Garis Panduan Senarai Audio Video Jenama Spotify.

12 Komuniti sokongan Spotify

Komuniti Sokongan Spotify ialah tempat untuk perbincangan dan pertukaran maklumat, petua, dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan Perkhidmatan Spotify. Demi menggunakan Komuniti Sokongan Spotify, anda mesti (1) mempunyai akaun Spotify yang sedia ada, dan (2) mengesahkan akaun Spotify anda untuk kegunaan Komuniti Sokongan ("Akaun Sokongan Spotify"). Arahan untuk mencipta Akaun Sokongan Spotify boleh didapati pada halaman pendaftaran Komuniti. Selain daripada Perjanjian tersebut, anda juga bersetuju untuk mematuhi Garis Panduan Komuniti Sokongan Spotify yang akan anda terima ketika pendaftaran ("Garis Panduan Komuniti Sokongan") apabila menggunakan Komuniti Sokongan Spotify. Jik anda tidak bersetuju dengan Perjanjian atau Garis Panduan Komuniti Sokongan, anda boleh tidak menggunakan Komuniti Sokongan Spotify.

12.1 Akaun Sokongan Spotify

Dengan mencipta Akaun Sokongan Spotify, anda mengesahkan sebarang maklumat pendaftaran yang anda serahkan kepada Spotify adalah benar, tepat, dan lengkap serta anda akan mengemas kini maklumat tersebut dalam usaha untuk memastikan ia maklumat terkini. Ia adalah dilarang secara ketat untuk merangkumi maklumat dalam profil anda yang mencadangkan anda ialah pekerja atau moderator Spotify atau untuk sebaliknya tampil sebagai pekerja atau moderator apabila menggunakan Komuniti Sokongan Spotify. And juga memperakui dan bersetuju bahawa Spotify boleh mengeluarkan atau menuntut balik nama pengguna anda pada bila-bila masa jika Spotify mengikut budi bicaranya mempertimbangkan kesesuaian tindakan tersebut.

12.2 Tiada sokongan rasmi

Tiada Kandungan Pengguna atau kandungan-kandungan lain yang disiarkan oleh pekerja Spotify, moderator dan/atau wakil dalam Komuniti Sokongan Spotify harus ditafsirkan sebagai sokongan rasmi yang disediakan oleh Spotify. Untuk butiran mengenai sokongan rasmi, lihat bahagian Sokongan Pelanggan. Sebarang kandungan yang disediakan atau didedahkan kepada anda di Komuniti Sokongan Spotify oleh pekerja, moderator, dan/atau wakil Spotify disediakan dalam keadaan "sedia ada" tanpa apa-apa jenis waranti.

Anda mengakui bahawa pendapat yang diluahkan dalam Kandungan Pengguna di Komuniti Sokongan Spotify ialah penyumbang Kandungan Pengguna hanya dan tidak mencermindkan pendapat atau dasar Spotify atau mana-mana pegawai, pemegang saham, pekerja, ejen, pengarah, subsidari, gabungan, pembekal atau pemberi lesen.

12.3 Program Ganjaran

Komuniti Sokongan Spotify menyediakan sistem ganjaran yang Spotify, mengikut budi bicaranya, boleh memberi ganjaran kepada pengguna berdasarkan jumlah "Kudos" yang diterima atau kualiti respons daripada pengguna. Anda bersetuju untuk hanya memberi Kudos kepada pengguna yang lain (dan bukan kepada diri anda) dan hanya apabila berhak, dan untuk mengelak daripada cuba untuk memanipulasi sistem ganjaran, cth., dengan mencipta berbilang akaun atau respons buatan. Anda mengakui keputusan Spotify berkaitan dengan sebarang ganjaran adalah muktamad dan diikat.

13 Sokongan pelanggan

Untuk sokongan pelanggan dengan soalan yang berkaitan dengan akaun dan pembayaran ("Pertanyaan Sokongan Pelanggan"), sila serahkan tiket kepada jabatan khidmat pelanggan kami menggunakan borang hubungan Khidmat Pelanggan di bahagian Mengenai Kami pada tapak web kami. Kami akan menggunakan ikhtiar yang munasabah untuk merespons kepada semua Pertanyaan Sokongan Pelanggan dalam tempoh masa yang munasabah tetapi kami tidak menjamin atau memberi apa-apa jenis waranti yang Pertanyaan Sokongan Pelanggan akan menerima respons dalam tempoh masa tertentu dan/atau kami akan menjawab sebarang pertanyaan dengan memuaskan.

14 Kawalan eksport

Produk Spotify mungkin tertakluk kepada undang-undang dan peraturan eksport dan eksport semula A.S. atau undang-undang yang seumpamanya dalam bidang kuasa yang lain, termasuk Peraturan Pentadbiran Eksport ("EAR") yang dikekalkan oleh Jabatan Perdagangan A.S., sekatan ekonomi dan perdagangan yang dikekalkan oleh Pejabat Kawalan Aset Asing ("OFAC") Jabatan Perbendaharaan, dan Trafik Antarabangsa Peraturan Senjata ("ITAR") yang dikekalkan oleh Jabatan Kerajaan. Anda menjamin bahawa anda (1) tidak berpangkalan di Cuba, Iran, Korea Utara, Sudan, atau Syria; dan (2) bukan pihak ditolak yang dinyatakan dalam peraturan yang disenaraikan di atas.

Anda bersetuju untuk mematuhi semua undang-undang dan peraturan kawalan eksport dan eksport semula, termasuk EAR, sekatan perdagangan dan ekonomi yang dikekalkan oleh OFAC, dan ITAR. Khususnya, anda bersetuju bahawa anda tidak harus - secara langsung atau tidak langsung - menjual, mengeksport, mengeksport semula, memindah, atau sebaliknya melupuskan sebarang produk, perisian, atau teknologi (termasuk produk yang diperolehi daripada atau berdasarkan teknologi sedemikian) diterima oleh Spotify di bawah Perjanjian tersebut ke mana-mana destinasi, entiti, atau individu yang dilarang oleh undang-undang atau peraturan Amerika Syarikat yang berkenaan atau mana-mana bidang kuasa yang lain tanpa mendapatkan kebenaran terdahulu daripada pihak berkuasa kerajaan kompeten yang dikehendaki undang-undang dan peraturan-peraturan tersebut. Klausa kawalan eksport ini harus mengekalkan penamatan atau pembatalan Perjanjian tersebut.

15 Pembayaran, pembatalan, dan tempoh bertenang

Langganan Berbayar boleh dibeli sama ada melalui (1) membayar yuran langganan bulanan; atau (2) prabayaran memberi anda akses kepada Perkhidmatan Spotify untuk tempoh masa yang tertentu ("Tempoh Prabayar"). Jika anda telah membeli Langganan Berbayar menggunakan Kod, Langganan Berbayar anda akan secara automatik ditamatkan pada akhir Tempoh Prabayar, atau apabila baki prabayar tidak cukup untuk membayar Perkhidmatan tersebut.

Apabila anda mendaftar untuk Langganan Berbayar, Percubaan, atau Kod dalam talian, anda memberi persetujuan untuk mendapatkan akses untuk Premium Spotify dengan segera. Jika anda tinggal di luar Amerika Syarikat dan mendaftar untuk Langganan Berbayar atau Kod dalam talian, anda boleh mengubah fikiran anda atas sebarang atau tanpa sebab dan menerima bayaran balik penuh semua bayaran yang dibuat dalam empat belas (14) hari ("Tempoh Bertenang"). Bayaran balik tidak akan, walau bagaimanapun, dengan syarat jika anda mengakses Spotify pada bila-bila masa semasa Tempoh Bertenang.

Melainkan Langganan Berbayar anda telah dibeli sebagai Tempoh Prabayar, pembayaran anda kepada Spotify (atau kepada pihak ketiga melalui pihak yang anda membeli Langganan Berbayar, seperti syarikat telefon) akan secara automatik memperbaharui pada akhir tempoh langganan, kecuali anda membatalkan Langganan Berbayar melalui halaman langganan anda sebelum akhir tempoh langganan semasa. Pembatalan tersebut akan berkuat kuasa pada hari selepas hari terakhir tempoh langganan semasa, dan anda akan diturun taraf kepada Perkhidmatan Percuma. Walau bagaimanapun, jika anda membatalkan pembayaran anda atau Langganan Berbayar dan/atau menamatkan sebarang Perjanjian (1) selepas anda telah mengakses Spotify semasa Tempoh Bertenang, atau (2) selepas Tempoh Bertenang (yang berkenaan) berlalu, atau (3) sebelum tamat tempoh langganan semasa, kami tidak akan membayar balik sebarang yuran langganan yang sudah dibayar kepada kami.

Jika anda ingin menerima bayaran balik penuh semua yuran yang telah dibayar sebelum Tempoh Bertenang tamat, anda mesti hubungi Sokongan Pelanggan.

Spotify mungkin mengubah harga untuk Langganan Berbayar, Tempoh Prabayar (untuk tempoh yang belum dibayar), atau Kod dari semasa ke semasa, dan akan memberi notis kepada pengguna mengenai sebarang perubahan harga kepada anda terlebih dahulu, jika berkenaan, cara untuk menerima perubahan tersebut. Perubahan harga untuk Langganan Berbayar akan berkuat kuasa pada permulaan tempoh langganan yang seterusnya berikutan dengan tarikh perubahan harga dibuat. Seperti yang dibenarkan oleh undang-undang tempatan, anda menerima harga baharu dengan meneruskan penggunaan Perkhidmatan Spotify selepas perubahan harga dikuatkuasakan. Jika anda tidak bersetuju dengan perubahan harga, anda berhak untuk menolak perubahan dengan membatalkan langganan daripada Perkhidmatan Spotify sebelum perubahan harga berkuat kuasa. Oleh itu, sila pastikan anda membaca sebarang pemberitahuan tentang perubahan harga dengan teliti.

16 Terma dan penamatan

Perjanjian akan terus diguna pakai kepada anda sehingga ditamatkan oleh Spotify atau anda. Walau bagaimanapun, anda memperakui dan bersetuju bahawa lesen kekal yang anda berikan berkaitan dengan Kandungan, termasuk Maklum Balas, tidak boleh dibatalkan dan oleh itu akan diteruskan selepas tamat tempoh atau penamatan sebarang Perjanjian atas sebarang sebab. Spotify boleh menamatkan Perjanjian atau menggantungkan akses anda kepada Perkhidmatan Spotify pada bila-bila masa, termasuk dalam kes penggunaan tanpa kebenaran ke atas Perkhidmatan dan/atau Kandungan Spotify, atau ketidakpatuhan kepada Perjanjian, yang sebenar atau disyaki. Jika anda atau Spotify menamatkan Perjanjian, atau jika Spotify menggantungkan akses anda kepada Perkhidmatan Spotify, anda bersetuju bahawa Spotify tidak mempunyai liabiliti atau tanggungjawab ke atas anda dan Spotify tidak akan membayar balik apa-apa amaun yang telah anda bayar, setakat yang dibenarkan sepenuhnya di bawah undang-undang yang berkenaan. Untuk mempelajari cara untuk menamatkan akaun Spotify, sila hubungi kami melalui borang hubungan Perkhidmatan Pelanggan yang tersedia pada halaman Mengenai Kami. Bahagian ini akan dikuatkuasakan setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan. Anda boleh menamatkan Perjanjian pada bila-bila masa.

Bahagian 6, 7, 8, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, dan 24 di sini, serta mana-mana bahagian yang lain dalam Perjanjian yang, sama ada secara tersurat atau dengan sifatnya, hendaklah kekal berkuat kuasa walaupun selepas penamatan Perjanjian, penamatan harus dikekalkan.

17 Waranti dan penafian

KAMI BERUSAHA UNTUK MENYEDIAKAN PERKHIDMATAN TERBAIK YANG KAMI BOLEH, TETAPI KAMI MEMAHAMI DAN BERSETUJU BAHAWA PERKHIDMATAN SPOTIFY DIBERIKAN "SEBAGAIMANA YANG BOLEH DIDAPATI" DAN "SEPERTIMANA YANG TERSEDIA", TANPA APA-APA JENIS WARANTI ATAU KEADAAN. ANDA MENGGUNAKAN PERKHDIMATAN SPOTIFY ATAS RISIKO ANDA SENDIRI. SETAKAT YANG DIBENARKAN SEPENUHNYA OLEH UNDANG-UNDANG YANG BERKENAAN DAN SEMUA PEMILIK KANDUNGAN TIDAK MEMBUAT SEBARANG PERWAKILAN DAN MENAFIKAN SEBARANG WARANTI ATAU KEADAAN KEPUASAN KUALITI, KEBOLEHPASARAN, KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, ATAU TANPA PELANGGARAN. SPOTIFY ATAU MANA-MANA PEMILIK KANDUNGAN TIDAK MENJAMIN BAHAWA PERKHIDMATAN SPOTIFY BEBAS DARIPADA MALWARE ATAU LAIN-LAIN KOMPONEN YANG MEMBERI KESAN BURUK. SELAIN ITU, SPOTIFY TIDAK MEMBUAT PERWAKILAN ATAU WARANTI, ENDORS, JAMINAN, ATAU ANDAIAN TANGGUNGJAWAB UNTUK MANA-MANA APLIKASI PIHAK KETIGA (ATAU KANDUNGAN DENGANNYA), KANDUNGAN PENGGUNA, ATAU MANA-MANA PRODUK ATAU PERKHIDMATAN LAIN YANG DIIKLANKAN ATAU DITAWARKAN OLEH PIHAK KETIGA PADA ATAU MELALUI PERKHIDMATAN SPOTIFY ATAU TAPAK WEB HIPERPAUTAN, ATAU CIRI-CIRI DALAM SEBARANG SEPANDUK ATAU PENGIKLANAN. ANDA MEMAHAMI DAN BERSETUJU BAHAWA SPOTIFY TIDAK BERTANGGUNGJAWAB ATAU BOLEH DIDAKWA UNTUK SEBARANG TRANSAKSI ANTARA ANDA DAN PEMBEKAL PIHAK KETIGA APLIKASI PIHAK KETIGA ATAU PRODUK ATAU PERKHIDMATAN YANG DIIKLANKAN PADA ATAU MELALUI PERKHIDMATAN SPOTIFY. MANAKALA DENGAN PEMBELIAN PRODUK ATAU PERKHIDMATAN MELALUI SEBARANG MEDIUM ATAU DALAM APA-APA PERSEKITARAN, ANDA HARUS MENGGUNAKAN BUDI BICARA ANDA DAN MENGAMBIL LANGKAH BERJAGA-JAGA APABILA PERLU. TIADA NASIHAT ATAU MAKLUMAT SAMA ADA SECARA BERTULIS ATAU BERTULIS YANG ANDA PEROLEHI DARIPADA SPOTIFY HARUS MEMBENTUK WARANTI BAGI PIHAK SPOTIFY BERKENAAN DENGAN INI. ASPEK TERTENTU DALAM BAHAGIAN INI MUNGKIN TIDAK DIGUNA PAKAI DALAM SESETENGAH BIDANG KUASA JIKA DILARANG OLEH UNDANG-UNDANG YANG BERKENAAN.

INI TIDAK MENJEJASKAN HAK BERKANUN ANDA SEBAGAI KONSUMER.

18 Had

ANDA BERSETUJU BAHAWA, SETAKAT YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG YANG BERKENAAN, REMEDI EKSKLUSIF DAN TUNGGAL ANDA UNTUK SEBARANG MASALAH ATAU KETIDAKPUASAN DENGAN PERKHIDMATAN SPOTIFY IALAH UNTUK MENYAHPASANGKAN SEBARANG PERISIAN SPOTIFY DAN UNTUK BERHENTI MENGGUNAKAN PERKHIDMATAN SPOTIFY. WALAUPUN SPOTIFY TIDAK BERTANGGUNGJAWAB ATAS APLIKASI PIHAK KETIGA ATAU KANDUNGAN DENGANNYA, DAN WALAUPUN PERHUBUNGAN ANDA DENGAN APLIKASI PIHAK KETIGA SEDEMIKIAN MUNGKIN DITADBIR URUS OLEH PERJANJIAN YANG BERASINGAN DENGAN PIHAK KETIGA SEDEMIKIAN, SETAKAT YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG YANG BERKENAAN, REMEDI EKSKLUSIF DAN TUNGGAL ANDA, YANG BERKAITAN DENGAN SPOTIFY, UNTUK SEBARANG MASALAH ATAU KETIDAKPUASAN DENGAN APLIKASI PIHAK KETIGA ATAU KANDUNGAN DENGANNYA, ADALAH MENYAHPASANGKAN DAN/ATAU BERHENTI MENGGUNA SEBARANG APLIKASI PIHAK KETIGA SEDEMIKIAN.

SETAKAT YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG, DALAM SEBARANG KEADAAN, SPOTIFY, PEGAWAI, PEMEGANG SAHAM, PEKERJA, EJEN, PENGARAH, SUBSIDARI, GABUNGAN, PENGGANTI, PENERIMA SERAH HAK, PEMBEKAL ATAU PEMBERI LESENNYA TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB UNTUK (1) SEBARANG KEROSAKAN SECARA TIDAK LANGSUNG, KHAS, TIDAK SENGAJA, PUNITIF, TELADAN ATAU TURUTAN; (2) SEBARANG KEHILANGAN PENGGUNAAN, DATA, PERNIAGAAN, ATAU KEUNTUNGAN (SAMA ADA SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG), DALAM SEMUA KES YANG TIMBUL DARIPADA PENGGUNAAN ATAU KEPASIFAN UNTUK MENGGUNAKAN PERKHIDMATAN SPOTIFY, APLIKASI PIHAK KETIGA, ATAU KANDUNGAN APLIKASI PIHAK KETIGA, TIDAK MENGIRA TEORI UNDANG-UNDANG, TIDAK BERKENAAN DENGAN SAMA ADA SPOTIFY TELAH DIBERI AMARAN TENTANG KEMUNGKINAN KEROSAKAN, DAN WALAUPUN JIKA REMEDI GAGAL MEMENUHI TUJUANNYA; ATAU (3) LIABILITI AGREGAT UNTUK SEMUA TUNTUAN MENGENAI PERKHIDMATAN SPOTIFY, APLIKASI PIHAK KETIGA, ATAU KANDUNGAN APLIKASI LEBIH DARIPADA JUMLAH YANG ANDA BAYAR KEPADA SPOTIFY SEMASA DUA BELAS BULAN TERDAHULU YANG DIPERSOALKAN, SETAKAT YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG YANG BERKENAAN.

Tiada terma dalam Perjanjian yang mengetepikan atau mengehadkan liabiliti Spotify untuk penipuan, gambaran salah yang sengaja dipalsukan, kematian atau kecederaan peribadi yang disebabkan kecuaian, dan jika diperlukan oleh undang-undang yang berkenaan, kecuaian yang melampau. Aspek tertentu dalam bahagian ini mungkin diguna pakai dalam sesetengah bidang kuasa jika dilarang oleh undang-undang yang berkenaan.

19 Hak pihak ketiga

Anda mengakui dan bersetuju bahawa pemilik Kandungan dan pengedar tertentu (seperti pembekal kedai aplikasi) adalah benefisiari sah untuk Perjanjian tersebut dan berhak untuk menguatkuasakan Perjanjian secara langsung terhadap anda. Selain daripada yang digariskan dalam bahagian ini, Perjanjian tersebut tidak bertujuan untuk memberikan hak kepada sesesiapa kecuali anda dan Spotify, dan dalam sebarang keadaan, Perjanjian tidak harus membentuk sebarang hak beneficiari pihak ketiga. Tambahan pula, hak untuk menamatkan, membatalkan atau bersetuju dengan sebarang variasi, pengecualian, atau penyelesaian Perjanjian tersebut tidak tertakluk kepada persetujuan mana-mana individu yang lain.

Jika anda telah memuat turun Aplikasi daripada Kedai Aplikasi Apple, Inc. ("Apple") atau jika anda menggunakan Aplikasi pada peranti iOS, anda mengakui bahawa anda telah membaca, memahami dan bersetuju dengan notis berikut mengenai Apple. Perjanjian ini antara anda dengan Spotify sahaja, bukan dengan Apple, dan Apple tidak bertanggungjawab untuk Perkhidmatan dan kandungan dengannya. Apple tidak mempunyai sebarang kewajipan untuk melakukan apa-apa perkhidmatan penyelenggaraan dan sokongan yang berkaitan dengan Perkhidmatan tersebut. Jika berlaku sebarang kegagalan Perkhidmatan tersebut untuk menepati sebarang waranti yang berkenaan, anda boleh memberitahu Apple dan Apple akan membayar balik sebarang harga belian yang berkenaan untuk Aplikasi tersebut kepada anda; dan setakat yang dibenarkan sepenuhnya oleh undang-undang yang berkenaan, Apple tidak mempunyai sebarang kewajipan waranti yang lain berhubung dnegan Perkhidmatan tersebut. Apple tidak bertanggungjawab untuk menangani sebarang tuntutan daripada anda atau sebarang pihak ketiga berhubung dengan Perkhidmatan atau pemilikan anda dan/atau penggunaan Perkhidmatan, termasuk, tetapi tidak terhad kepada: (1) tuntutan liabiliti produk; (2) sebarang tuntutan mengenai Perkhidmatan gagal untuk menepati sebarang keperluan undang-undang atau pengawalaturan yang berkenaan; (3) tuntutan yang timbul di bawah perlindungan konsumer atau peraturan yang seumpamanya. Apple tidak bertanggungjawab untuk penyiasatan, pembelaan, penyelesaian dan pelepasan sebarang tuntutan pihak ketiga terhadap Perkhidmatan tersebut dan/atau pemilikan anda serta penggunaan Aplikasi yang melanggar hak harta intelek pihak ketiga. Anda bersetuju untuk mematuhi sebarang terma pihak ketiga yang berkenaan, apabila menggunakan Perkhimatan tersebut. Apple, dan subsidari Apple, adalah benefisiari pihak ketiga Perjanjian ini, dan dengan penerimaan anda terhadap Perjanjian ini, Apple akan berhak (dan dianggap telah menerima hak tersebut) untuk menguatkuasakan Perjanjian ini terhadap anda sebagai benefisiari pihak ketiga Perjanjian ini. Dengan ini anda mengatakan dan menjamin bahawa (1) anda tidak berpangkalan di negara yang tertakluk kepada embargo Kerajaan A.S., atau telah ditetapkan oleh Kerajaan A.S. sebagai negara yang "menyokong terorisme"; dan (2) anda tidak disenaraikan dalam mana-mana senarai pihak dilarang atau disekat Kerajaan A.S.

20 Perjanjian keseluruhan

Melainkan daripada yang dinyatakan dalam bahagian ini atau seperti yang dipersetujui dengan nyata secara bertulis antara anda dan Spotify, Perjanjian membentuk semua terma dan syarat yang dipersetujui antara anda dan Spotify serta menggantikan sebarang perjanjian terdahulu yang berhubung dengan perkara dalam Perjanjian ini, sama ada bertulis atau lisan.

Sila ambil perhatian, walau bagaimanapun, aspek penggunaan lain-lain anda kepada Perkhidmatan Spotify mungkin ditadbir urus oleh perjanjian tambahan. Yang boleh termasuk, sebagai contoh, akses kepada Perkhidmatan Spotify hasil daripada kad hadiah atau Percubaan berdiskaun atau percuma. Apabila anda ditawarkan dengan promosi untuk aspek sedemikian ke atas penggunaan anda, anda akan ditujukan sebarang perjanjian tambahan lain yang berkenaan, dan anda mungkin berpeluang untuk bersetuju dengan terma tambahan. Sesetengah terma tambahan tersebut disenaraikan pada tapak web Spotify. Jika berlaku percanggahan tidak boleh batal antara terma tambahan dan Terma ini, terma tambahan tersebut akan diguna pakai.

21 Pengasingan dan pengecualian

Melainkan dinyatakan sebaliknya dalam Perjanjian tersebut, jika terdapat sebarang peruntukkan Perjanjian didapati tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan atas sebarang sebab atau keilatan atau penguatkuasaan sedemikian tidak harus menjejaskan atau mempengaruhi peruntukkan yang lain dalam Perjanjian tersebut tidak sah atau tidak dapat dikuatkuasakan, dan pemakaian peruntukkan tersebut harus dikuatkuasakan setakat yang dibenarkan oleh undang-undang.

Sebarang kegagalan oleh Spotify atau mana-mana benefisiari pihak ketiga untuk menguatkuasakan Perjanjian atau mana-mana peruntukkan dengannya tidak harus mengecualikan hak Spotify atau benefisiari pihak ketiga yang berkenaan untuk berbuat demikian.

22 Penugasan

Spotify mungkin menugaskan Perjanjian atau mana-mana bahagian daripadanya, dan Spotify mungkin mendedikasikan mana-mana kewajipannya di bawah Perjanjian tersebut. Anda tidak boleh menugaskan Perjanjian tersebut atau mana-mana bahagian daripadanya, atau memindah atau memberi sublesen hak anda di bawah Perjanjian, kepada mana-mana pihak ketiga.

23 Ganti rugi

Setakat yang dibenarkan sepenuhnya oleh undang-undang yang berkenaan, anda bersetuju untuk menanggung ganti rugi dan melindungi Spotify daripada dan terhadap sebarang kerosakan, kerugian dan apa-apa jenis perbelanjaan (termasuk yuran dan kos guaman yang munasabah) yang timbul daripada: (1) pelanggaran anda terhadap Perjanjian ini; (2) mana-mana Kandungan Pengguna; (3) sebarang aktiviti yang anda terlibat atau melalui Perkhidmatan Spotify; dan (4) pelanggaran anda terhadap sebarang undang-undang atau hak pihak ketiga.

24 Pilihan undang-undang, penimbangtaraan mandatori dan tempat

24.1 Undang-undang Mentadbir Urus/ Bidang kuasa

Melainkan dinyatakan sebaliknya dalam undang-undang mandatori ahli negeri Kesatuan Eropah atau mana-mana bidang kuasa yang lain, Perjanjian (dan sebarang pertikaian/tuntutan tanpa kontrak yang timbul daripada atau berhubung dengan mereka) tertakluk kepada undang-undang negara atau negeri yang disenaraikan di bawah, tanpa mengambil kira pilihan atau konflik prinsip undang-undang.

Tambahan pula, anda dan Spotify bersetuju dengan bidang kuasa mahkamah yang disenaraikan di bawah untuk menyelesaikan sebarang pertikaian, tuntutan, atau kontroversi yang timbul berhubung dengan Perjanjian (dan mana-mana pertikaian/tuntutan bukan kontrak yang timbul daripada atau berhubung dengan mereka). (Dalam sesetengah kes, bidang kuasa tersebut akan menjadi "eksklusif", bermaksud tiada mahkamah negara yang lain boleh memperkatakan perkara tersebut; mempunyai bidang kuasa; dalam kes yang lain, bidang kuasa tersebut adalah "bukan eksklusif", bermaksud mahkamah negara yang lain juga boleh mempunyai bidang kuasa. Ini juga ditunjukkan dalam carta.)

Negara Pilihan Undang-undang Bidang kuasa
Poland, Itali Undang-undang Sweden Eksklusif; Mahkamah Negara Tempatan
Turki Undang-undang Sweden Bukan eksklusif; Mahkamah dan lain-lain tribunal dalam Republik Turki
Brazil Undang-undang Brazil Eksklusif; Mahkamah Negeri dan Persekutuan São Paulo, Negeri São Paulo, Brazil
Kanada Undang-undang Wilayah Ontario Eksklusif; Mahkamah Ontario, Kanada
Amerika Syarikat, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Republik Dominican, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay California, Amerika Syarikat Eksklusif; Mahkamah Negeri dan Persekutuan Daerah San Francisco, CA atau New York, NY
Estonia, Hong Kong, Latvia, Lithuania Undang-undang Sweden Bukan eksklusif; Mahkamah Sweden
Sepanyol Undang-undang Sepanyol Eksklusif; Mahkamah domisil semasa konsumer di Sepanyol
Semua negara yang lain Undang-undang Sweden Eksklusif; Mahkamah Sweden

Spotify tidak menerima sebarang tatakelakuan sebagai mandatori berhubung dengan perkhidmatan yang disediakan di bawah perjanjian ini.

24.2 PENGECUAAN TINDAKAN KELAS

SEPERTI YANG DIBENARKAN DI BAWAH UNDANG-UNDANG YANG BERKENAAN, ANDA DAN SPOTIFY BERSETUJU BAHAWA MASING-MASING BOLEH MENUNTUT ANTARA SATU SAMA HANYA DALAM KAPASITI ANDA ATAU INDIVIDU DAN BUKAN SEBAGAI PLAINTIF ATAU AHLI KELAS DALAM KELAS BERTUJUAN ATAU TINDAKAN UNDANG-UNDANG. Melainkan anda dan Spotify bersetuju, penimbang tara atau hakim tidak boleh menyatukan tuntutan lebih daripada seorang atau sebaliknya memperkatakannya melalui sebarang bentuk prosiding kelas atau wakil.

24.3 PENIMBANGTARAAN

Jika anda terletak di, berpangkalan di, memiliki pejabat di, atau menjalankan perniagaan dalam bidang kuasa yang Bahagian 24.3 dikuatkuasakan, peruntukkan penimbangtaraan mandatori berikut diguna pakai kepada anda:

24.3.1 Penyelesaian pertikaian dan penimbangtaraan

Anda dan Spotify bersetuju bahawa sebarang pertikaian, tuntutan, atau kontroversi antara anda dan Spotify yang timbul berhubung dengan atau berkaitan dalam apa-apa cara kepada Perjanjian ini atau terhadap hubungan dengan Spotify sebagai pengguna kepada Perkhidmatan (sama ada berdasarkan kontrak, tort, kanun, penipuan, gambaran salah nyata, atau sebarang teori undang-undang yang lain, dan sama ada tuntutan tersebut timbul semasa atau selepas penamatan Perjanjian tersebut) akan ditentukan oleh pengikatan mandatori penimbangtaraan individu. Penimbangtaraan adalah lebih tidak formal daripada tuntutan mahkamah di mahkamah. TIADA HAKIM ATAU JURI DALAM PENIMBANGTARAAN, DAN SEMAKAN MAHKAMAH KE ATAS AWARD PENIMBANGTARAAN ADALAH TERHAD. Kemungkinan terdapat penemuan yang lebih terhad berbanding di mahkamah. Penimbangtara hendaklah mengikuti perjanjian ini dan boleh memberi kerosakan dan relif yang sama seperti mahkamah (termasuk yuran guaman), kecuali penimbangtara mungkin tidak memberi relif pengisytiharan atau injunksi yang memanfaatkan seseorang tetapi pihak kepada penimbangtaraan tersebut. Peruntukkan penimbangtaraan akan berkekalan selepas penamatan Perjanjian tersebut.

24.3.2 Pengecualian

Walaupun klausa (24.3.1) di atas, anda dan Spotify bersetuju bahawa tiada perkara di sini akan dianggap untuk mengecualikan, menghalang atau sebaliknya mengehadkan hak mana-mana pihak, pada bila-bila masa untuk (1) membawa tindakan individu ke mahkamah tuntutan kecil, (2) menjalankan tindakan penguatkuasaan melalui agensi persekutuan, negeri, atau tempatan A.S. yang tindakan sedemikian tersedia, (3) mendapatkan relif injuksi di mahkamah perundangan, atau (4) untuk memfailkan di mahkamah perundangan untuk menangani tuntutan pelanggaran harta intelek.

24.3.3 Peraturan penimbangtaraan

Sama ada anda atau kami boleh memulakan prosiding penimbangtaraan. Jika anda terletak di, berpangkalan di, memiliki pejabat di, atau menjalankan perniagaan di Amerika Syarikat, sebarang penimbangtaraan antara anda dan Spotify akan akhirnya diselesaikan di bawah Prosidur Penyelesaian Pertikaian Komersial dan Prosidur Tambahan untuk Pertikaian Yang Berkaitan dengan Konsumer Pertubuhan Penimbangtaraan Amerika ("AAA") yang dikuatkuasakan ("Peraturan AAA"), seperti yang diubahsuai oleh Perjanjian. Anda dan Spotify bersetuju bahawa Perjanjian ini mempengaruhi perdagangan antara negeri, oleh itu Akta Penimbangtaraan Persekutuan A.S. dan undang-undang penimbangtaraan persekutuan mengguna pakai serta mentadbir urus tafsiran dan penguatkuasaan peruntukkan ini (walaupun pilihan peruntukkan undang-undang di atas). Peraturan AAA, serta arahan tentang cara memfailkan prosiding penimbangtaraan dengan AAA, boleh didapati di adr.org, atau anda boleh hubungi AAA di 1-800-778-7879. Spotify juga boleh membantu anda menghubungi AAA.

Sebarang perbicaraan penimbangtaraan akan diadakan di lokasi yang dipersetujui di San Francisco, California atau New York, New York dengan syarat bahawa jika tuntutan tersebut untuk $10,000 atau ke bawah, anda boleh memilih sama ada penimbangtaraan tersebut akan diadakan (1) semata-mata berdasarkan dokumen yang diserahkan kepada penimbang tara; (2) melalui perbicaraan telefonik tanpa penampilan; atau (3) melalui perbicaraan bersemuka yang diadakan oleh Peraturan AAA di negara (atau mukim) mengikut alamat pengebilan anda.

Yuran penimbangtaraan anda dan bahagian kongsian anda dalam pampasan penimbangtara akan terhad kepada yuran yang ditetapkan dalam Peraturan Konsumer AAA dengan bayaran selebihnya dibayar oleh Spotify. Jika penimbangtara mendapati sama ada isi tuntutan anda atau relif yang dicari dalam Permintaan adalah remeh atau dilakukan untuk tujuan yang tidak wajar (sepertimana yang ditakrifkan oleh standard yang ditetapkan dalam Prosidur Sivil Peraturan Persekutuan 11(b)), dengan itu pembayaran semua yuran tersebut akan ditadbir urus oleh Peraturan AAA. Dalam kes sebegini, anda bersetuju untuk membayar balik Spotify semua wang yang dibayar olehnya yang sebaliknya kewajipan anda untuk membayar di bawah Peraturan AAA. Tidak mengira cara penimbangtaraan tersebut diadakan, penimbang tara harus mengeluarkan keputusan bertulis yang munasabah untuk menerangkan penemuan penting dan kesimpulan tentang keputusan dan award, jika ada. Penimbangtara boleh menetapkan peraturan dan menyelesaikan pertikaian berkenaan pembayaran dan pembayaran balik yuran atau perbelanjaan pada bila-bila masa semasa prosiding dan atas permintaan daripada salah satu pihak dibuat dalam 14 hari selepas peraturan penimbang tara mengikut merit.

Jika anda tidak terletak di, tidak berpangkalan di, tidak memiliki pejabat di, dan tidak menjalankan perniagaan di Amerika Syarikat, sebarang penimbangtaraan antara anda dan Spotify akan akhirnya diselesaikan di bawah Peraturan Penimbangtaraan Perdagangan ("ICC") dan dikuatkuasakan ("Peraturan ICC") oleh satu atau lebih penimbang tara yang dilantik sejajar dengan Peraturan ICC, sepertimana yang diubahsuai oleh Terma Pembangun, dan akan ditadbir urus oleh Mahkamah Antarabangsa Penimbangtaraan ICC.

Sebarang penimbangtaraan akan diadakan dalam bahasa Inggeris dan melainkan sebaliknya diperlukan oleh undang-undang mandatori dalam undang-undang ahli negeri Kesatuan Eropah atau sebarang bidang kuasa yang lain, undang-undang yang diguna pakai dalam sebarang penimbangtaraan haruslah undang-undang Wilayah California, Amerika Syarikat, tanpa berhubung dengan pilihan atau konflik prinsip undang-undang.

24.3.4 Masa untuk pemfailan

Sebarang penimbangtaraan mestilah dimulakan dengan memfailkan permintaan untuk penimbangtaraan dalam SATU (1) TAHUN selepas tarikh pihak memfailkan tuntutan yang mengetahui dahulu atau harus mengetahui secara munasabah tentang tindakan, pengabaian, atau yang menimbulkan tuntutan tersebut, dan ia seharusnya tiada hak kepada sebarang remedi untuk sebarang tuntutan yang tidak ditegaskan dalam tempoh masa tersebut. Jika undang-undang yang berkenaan melarang tempoh batasan setahun untuk menegaskan tuntutan, sebarang tuntutan hendaklah ditegaskan dalam tempoh masa yang tersingkat yang dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan.

24.3.5 Notis; Proses

Pihak yang ingin mendapatkan penimbangtaraan hendaklah menghantar notis bertulis tentang pertikaian kepada pihak yang satu lagi, dengan mel berdaftar atau Federal Express (tandatangan dikehendaki), atau jika kami tidak mempunyai alamat fizikal pada fail untuk anda, dengan mel elektronik ("Notis"). Alamat Spotify untuk Notis ialah: Spotify, Kepada: General Counsel, 45 W. 18th Street, 7th Floor, New York, New York 10011, AS. Notis tersebut hendaklah (1) menerangkan sifat dan asas tuntutan atau pertikaian; dan (2) menetapkan relief khusus yang diminta ("Permintaan"). Kami bersetuju untuk menggunakan usaha berniat baik dalam menyelesaikan tuntutan secara langsung, tetapi jika tidak dapat mencapai persetujuan untuk berbuat demikian dalam 30 hari selepas Notis diterima, anda atau Spotify boleh memulakan prosiding penimbangtaraan. Semasa penimbangtaraan, jumlah tawaran penyelesaian yang dibuat oleh Spotify atau anda tidak harus didedahkan kepada penimbangtara sehingga selepas penimbangtara membuat keputusan terakhir, jika ada. Jika pertikaian kami akhirnya diselesaikan melalui penimbangtaraan dengan bantuan anda, Spotify akan membayar anda (1) jumlah yang diberi oleh penimbangtara, jika ada, (2) jumlah penyelesaian bertulis terakhir yang ditawarkan oleh Spotify dalam penyelesaian pertikaian sebelum pemberian oleh penimbangtara; atau (3) $1,000.00, yang mana lebih besar. Semua dokumen dan maklumat yang didedahkan dalam tempoh penimbangtaraan harus dikekalkan rahsia oleh penerima dan tidak harus digunakan oleh penerima untuk apa-apa tujuan selain daripada tujuan penimbangataraan atau penguatkuasaan keputusan atau pemberian oleh award penimbangtara dan tidak didedahkan kecuali secara sulit hanya kepada individu yang perlu tahu untuk tujuan sedemikian atau seperti yang dikehendaki oleh undang-undang. Kecuali seperti yang dikehendaki untuk menguatkuasakan keputusan dan pemberian oleh award penimbangtara, sama ada anda atau Spotify tidak harus membuat pengumuman awam atau komen awam atau mencetuskan sebarang publisiti berkenaan dengan penimbangtaraan, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, hakikat bahawa pihak dalam pertikaian, kewujudan penimbangtaraan, atau apa-apa keputusan atau pemberian oleh penimbangtara.

24.3.6 Pengubahsuaian

Jika Spotify membuat sebarang perubahan masa depan dalam peruntukkan penimbangtaraan ini (selain daripada mengubah alamat Spotify untuk Notis), anda boleh menolak sebarang perubahan sedemikian dengan menghantar notis bertulis kepada kami dalam 30 hari selepas perubahan tersebut ke alamat Spotify untuk Notis, dalam kes sedemikian akaun anda dengan Spotify akan ditamatkan dengan serta-merta dan peruntukkan penimbangtaraan ini, berkuat kuasa dengan serta-merta sebelum pindaan yang anda total, harus dikekalkan.

24.3.7 Penguatkuasaan

Jika pengecualian tindakan kelas di Bahagian 24.2 didapati tidak boleh dikuatkuasakan dalam penimbangtaraan atau jika keseluruhan Bahagian 24 ini tidak boleh dikuatkuasakan, maka keseluruhan Bahagian 24.3 ini menjadi tidak sah dan terbatal, dalam kes sedemikian, pihak yang bersetuju dengan tempat dan bidang kuasa eksklusif yang diterangkan dalam Bahagian 24.1 harus mentadbir sebarang tindakan yang timbul daripada atau berkaitan dengan Perjanjian tersebut.

25 Hubungi kami

Jika anda mempunyai sebarang soalan mengenai Perkhidmatan Spotify atau Perjanjian tersebut, sila hubungi khidmat pelanggan Spotify dengan melawati bahagian Mengenai Kami tapak web kami.

Jika anda seorang residen California, anda boleh meminta Perjanjian dimelkan kepada anda secara elektronik dengan menulis surat kepada Spotify, Kepada: General Counsel, 45 West 18th Street, 7th Floor, New York, New York 10011, AS dengan alamat e-mel anda dan permintaan untuk Perjanjian tersebut. Selain itu, di bawah Bahagian 1789.3 Kod Sivil California, anda boleh menghubungi Unit Bantuan Aduan Perkhidmatan Bahagian Konsumer Jabatan Hal Ehwal Konsumer California secara bertulis di 1625 N. Market Blvd., Suite S-202, Sacramento, California 95834, atau melalui telefon di 1-800-952-5210 dalam usaha untuk menyelesaikan aduan mengenai perkhidmatan atau untuk menerima maklumat lanjut mengenai penggunaan perkhidmatan.

Terima kasih kerana membaca Terma kami. Kami berharap anda menikmati Spotify!

Entiti kontrak:

Spotify AB
Regeringsgatan 19, SE-111 53 Stockholm
Sweden
SE556703748501

© Spotify AB.