Pokyny pro uživatele služby Spotify

Dobrý den! jsme rádi, že jste si otevřeli pokyny pro uživatele služby Spotify („pokyny pro uživatele"), které platí při používání webových stránek, aplikací a služeb společnosti Spotify, které se odkazují na tyto pokyny pro uživatele („služby"), včetně přístupu k jakémukoli typu materiálu nebo obsahu zpřístupněného prostřednictvím těchto služeb („obsah"). Tyto pokyny pro uživatele jsou sestaveny tak, aby si služby mohli i nadále užívat všichni uživatelé. Kromě těchto pokynů pro uživatele musí obsah splňovat pravidla platformy Spotify („Pravidla platformy").

Tyto pokyny pro uživatele a pravidla platformy můžeme dle potřeby aktualizovat – nejnovější verzi naleznete na našich webových stránkách.

Porušení těchto pokynů pro uživatele nebo pravidel platformy může vést k odstranění jakéhokoli obsahu nebo materiálů, kterými jste přispěli ke službám, anebo ke zrušení nebo pozastavení vašeho účtu. Snažíme se, aby služby byly dostupné všem, ale pokud jsme váš účet v rámci některé z našich služeb již v minulosti zrušili, nemůžete naše služby využívat. Dále jsou zakázány pokusy obejít předchozí donucovací opatření, a to i vytvářením nových účtů.

Následující úkony nejsou v žádném případě povoleny v souvislosti se službami a materiály nebo obsahem zpřístupněným prostřednictvím služeb nebo jakékoli jejich části:

 1. zpětné inženýrství, dekompilování, rozbor, úpravy nebo vytváření odvozených děl, s výjimkou případů, kdy platné právní předpisy toto omezení výslovně zakazují. Pokud vám platné zákony umožňují dekompilovat jakoukoli část služeb nebo obsahu, pokud je to nutné k získání informací nezbytných k vytvoření nezávislého programu, který by bylo možné provozovat se službami nebo s jiným programem, pak informace získané z této činnosti (a) mohou být použity pouze pro výše uvedený účel, (b) nesmí být bez předchozího písemného souhlasu společnosti Spotify zveřejněny ani sděleny žádné třetí straně, které k dosažení tohoto účelu není nutné tyto informace zveřejnit či sdělit,(c) nesmí být použity k vytvoření jakéhokoli softwaru nebo služby, které se ve své podstatě významně podobají jakékoli části služeb nebo obsahu;
 2. kopírování, rozmnožování, redistribuce, „ripování", nahrávání, přenos, provádění, seřizování, propojování nebo zobrazování veřejnosti, vysílání nebo zpřístupňování veřejnosti nebo jakékoli jiné použití, které není výslovně povoleno na základě smluv nebo platných právních předpisů nebo které jinak porušuje práva duševního vlastnictví;
 3. importování nebo kopírování místních souborů, které nemáte zákonné právo tímto způsobem importovat nebo kopírovat;
 4. přenos kopií obsahu uloženého v mezipaměti z oprávněného zařízení do jakéhokoli jiného zařízení jakýmkoli způsobem;
 5. „crawling" nebo „scraping", ať už ručními či automatizovanými prostředky, nebo jinak s využitím jakýchkoli automatizovaných prostředků (včetně botů, scraperů a pavouků), k prohlížení, přístupu k informacím nebo jejich shromažďování, nebo užívání jakékoli části služby nebo obsahu k trénování modelů strojového učení nebo umělé inteligence, nebo jakékoli vkládání obsahu služby Spotify do modelů strojového učení nebo umělé inteligence;
 6. prodej, pronájem, poskytování sublicencí, leasing nebo jiné zpeněžení, pokud to není výslovně povoleno na základě smlouvy;
 7. prodej uživatelského účtu nebo seznamu skladeb nebo jiné přijímání nebo nabízení jakékoli kompenzace, finanční či jiné, za účelem ovlivnění názvu účtu nebo seznamu skladeb nebo obsahu uvedeného na účtu nebo seznamu skladeb; nebo
 8. umělé zvyšování počtu přehrání nebo sledování, umělé propagování obsahu nebo jiná manipulace, včetně i) používání jakéhokoli bota, skriptu nebo jiného automatizovaného procesu, ii) poskytnutí nebo přijetí jakékoli formy kompenzace (finanční nebo jiné) nebo iii) jakýchkoli jiných prostředků;
 9. obcházení jakékoli technologie používané společností Spotify, jejími poskytovateli licencí nebo jakoukoli třetí stranou, včetně případných územních nebo jiných omezení přístupu k obsahu, které uplatňuje společnost Spotify nebo její poskytovatelé licence;
 10. obcházení nebo blokování reklamy nebo vytváření nebo distribuce nástrojů určených k blokování reklam;
 11. odstranění nebo změna jakýchkoli oznámení o autorských právech, ochranných známkách nebo jiných právech duševního vlastnictví (včetně kroků učiněných za účelem skrytí nebo změny jakýchkoli údajů o vlastnictví nebo zdroji);
 12. odstranění nebo změna jakékoli části služeb nebo obsahu, pokud to není výslovně povoleno na základě smluv nebo v případě obsahu zpřístupněného jiným uživatelem s výslovným souhlasem tohoto uživatele; nebo
 13. poskytnutí hesla jakékoli jiné osobě nebo použití uživatelského jména a hesla jiné osoby.

Respektujte společnost Spotify, majitele materiálů a obsahu v rámci služeb a ostatní uživatele služeb. Nepodílejte se na žádné činnosti, nezveřejňujte žádný uživatelský obsah ani neregistrujte ani nepoužívejte uživatelské jméno, které představuje nebo zahrnuje materiál, který:

 1. je nezákonný nebo má podporovat protiprávní jednání jakéhokoli druhu nebo se jej dopouštět, včetně porušování práv duševního vlastnictví, práv na soukromí, práv na ochranu osobnosti v publikovaných materiálech nebo vlastnických práv společnosti Spotify nebo třetí strany, nebo by došlo k porušení jakékoli dohody, které jste stranou, například smlouvy o exkluzivní nahrávce nebo vydavatelské smlouvy;
 2. obsahuje vaše heslo nebo záměrně obsahuje heslo jiného uživatele nebo záměrně obsahuje osobní údaje třetích stran nebo je určen k získání těchto osobních údajů;
 3. zveřejňuje důvěrné nebo chráněné informace třetí strany nebo vaše osobní údaje, které nejsou určeny ke sdělení lidem po celém světě;
 4. má škodlivý obsah, jako je malware, trojské koně nebo viry, nebo jinak zasahuje do přístupu jakéhokoli uživatele ke službě Spotify;
 5. falešně uvádí nebo zkresluje váš vztah ke službě Spotify (například použitím obsahu chráněného autorskými právy společnosti Spotify, použitím loga Spotify bez souhlasu nebo jiným matoucím používáním ochranných známek společnosti Spotify), k jinému uživateli, osobě nebo subjektu, nebo je jinak podvodný, falešný, klamavý nebo zavádějící;
 6. zahrnuje přenos nevyžádaných hromadných sdělení nebo jiných forem nevyžádané pošty, hromadné pošty, řetězových dopisů apod.;
 7. neoprávněné obchodní nebo prodejní činnosti, jako je reklama, propagace, soutěže, loterie, hazardní hry, přijímání sázek nebo pyramidové hry;
 8. neoprávněné propojení, odkazování nebo jiná propagace komerčních produktů nebo služeb, s výjimkou případů výslovně povolených společností Spotify;
 9. jakýmkoli způsobem narušuje službu Spotify, manipuluje, porušuje bezpečnost nebo se pokouší zkoumat, vyhledat nebo testovat zranitelnost služby Spotify nebo počítačových systémů, sítě, pravidel užívání služby Spotify nebo jakýchkoli bezpečnostních prvků, ověřovacích opatření nebo jakýchkoli jiných ochranných opatření společnosti Spotify vztahujících se ke službě Spotify, obsahu nebo jakékoli jejich části;
 10. je v rozporu s podmínkami používání služby Spotify nebo s jinými podmínkami či zásadami, které se vztahují na vaše používání některé ze služeb; nebo
 11. byl odebrána z některé z našich služeb z důvodu porušení našich podmínek nebo zásad, jako je například zakázaná skladba, epizoda nebo pořad. To zahrnuje obsah, který je vytvářen nebo přetvořen tak, aby opět splňoval nebo sloužil stejnému účelu jako dříve odebraný obsah.