Podmínky použití služby Spotify

1. Úvod

2. Služba Spotify, kterou poskytujeme

3. Vaše používání služby Spotify

4. Obsah a práva duševního vlastnictví

5. Zákaznická podpora, informace, otázky a stížnosti

6. Problémy a spory

7. O těchto podmínkách

1. Úvod

Pečlivě si přečtěte tyto podmínky použití (tyto „podmínky"), protože řídí vaše používání personalizovaných služeb Spotify pro streamování hudby a dalšího obsahu (a přístup k nim), včetně všech našich webových stránek a softwarových aplikací, které zahrnují nebo odkazují na tyto podmínky (společně dále jen „služba Spotify") a jakékoli hudební materiály, videa, podcasty, audioknihy nebo jiné materiály, které jsou zpřístupněny prostřednictvím služby Spotify (dále jen „obsah").

Používání služby Spotify může podléhat dalším podmínkám, které stanoví společnost Spotify a které jsou tímto začleněny do těchto podmínek odkazem (společně dále jen „smlouvy"). Informace o těchto dalších podmínkách a o tom, jak můžeme měnit tyto podmínky nebo další podmínky začleněné odkazem, naleznete v bodě 7 níže. Chcete-li se dozvědět více o tom, jak společnost Spotify shromažďuje, používá, sdílí a chrání vaše osobní údaje, přečtěte si Zásady ochrany osobních údajů společnosti Spotify.

Registrací do služby Spotify nebo jejím jiným používáním vyjadřujete souhlas s těmito podmínkami. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, nesmíte službu Spotify používat ani přistupovat k žádnému obsahu.

Poskytovatel služeb

Tyto podmínky jsou sjednány mezi vámi a společností Spotify AB, Regeringsgatan 19, 111 53, Stockholm, Švédsko.

Věk a povinné předpoklady

Chcete-li používat službu Spotify a přistupovat k jakémukoli obsahu, musíte (1) být ve věku minimálně 13 let (nebo v odpovídajícím minimálním věku platném ve vaší domovské zemi), (2) mít souhlas rodiče nebo zákonného zástupce, pokud jste nezletilí ve své domovské zemi, (3) mít pravomoc uzavřít s námi závaznou smlouvu a nesmí vám to být zakázáno podle platných právních předpisů, a (4) pobývat v zemi, kde je služba dostupná. Také slibujete, že veškeré registrační údaje, které společnosti Spotify poskytnete, jsou pravdivé, přesné a úplné a že to tak zůstane za každých okolností. Pokud jste ve své zemi nezletilí, musí tyto podmínky vaším jménem uzavřít váš rodič nebo zákonný zástupce. Další informace týkající se minimálních požadavků na věk zjistíte v průběhu registrace. Pokud nesplňujete minimální požadavky na věk, nebudete se moci zaregistrovat jako uživatel. Na některých trzích může společnost Spotify nabídnout hlavním majitelům účtů možnost umožnit přístup k dětskému prostředí v rámci rodinného předplatného. Povolením takového přístupu hlavní majitel účtu potvrzuje, že je zákonným zástupcem každého uživatele, který má přístup do daného prostředí, a že dává mladšímu uživateli svolení k používání služby Spotify.

2. Služba Spotify, kterou poskytujeme

Možnosti v rámci služby Spotify

V rámci služby Spotify nabízíme řadu možností. Některé možnosti v rámci služby Spotify jsou poskytovány zdarma, zatímco jiné možnosti vyžadují platbu, než k nim bude umožněn přístup („placená předplatná"). Můžeme také nabízet speciální propagační tarify, členství či služby, včetně nabídek produktů a služeb třetích stran. Neneseme odpovědnost za produkty ani služby poskytované takovými třetími stranami.

Služba na zkoušku

Čas od času můžeme my, nebo jiné strany naším jménem, nabízet placené odběry na zkoušku na určitou dobu bezplatně nebo se slevou („služba na zkoušku"). Před používáním služby Spotify v rámci služby na zkoušku musíte vyjádřit souhlas s podmínkami promoakce služby Spotify Premium.

Aplikace, zařízení a software s otevřeným zdrojovým kódem třetích stran

Služba Spotify může být integrována s aplikacemi, webovými stránkami a službami třetích stran („aplikace třetích stran") a osobními počítači, mobilními telefony, tablety, nositelnými zařízeními, reproduktory a dalšími zařízeními třetích stran („zařízení") nebo s nimi může jinak komunikovat. Na vaše používání takových aplikací třetích stran a zařízení se mohou vztahovat další podmínky a zásady, které vám poskytne příslušná třetí strana. Společnost Spotify nezaručuje, že budou aplikace třetích stran a zařízení kompatibilní se službou Spotify.

Omezení a úpravy služby

Vynakládáme přiměřenou péči a dovednosti, abychom službu Spotify udrželi v provozu a abychom vám poskytli na míru přizpůsobený, pohlcující zvukový zážitek. Naše nabídka služeb a jejich dostupnost se však mohou čas od času měnit a vztahují se na ně platné právní předpisy, aniž by nám tím vznikala nějaká odpovědnost vůči vám. Mohou nastat například tyto okolnosti:

  • Ve službě Spotify může dojit k dočasným přerušením provozu kvůli technickým potížím, údržbě nebo testování či aktualizacím, včetně těch, které jsou nezbytné k zohlednění změn v příslušných zákonných a regulačních požadavcích.
  • Naším cílem je neustále naše služby rozvíjet a zlepšovat. Můžeme tedy upravit, pozastavit nebo zastavit (trvale nebo dočasně) poskytování celé služby Spotify nebo její části (včetně konkrétních funkcí, prvků, plánů předplatného a propagačních nabídek).
  • Naše dynamická nabídka obsahu se neustále vyvíjí a přizpůsobuje potřebám komunity služby Spotify. Společnost Spotify nemá povinnost poskytovat prostřednictvím služby Spotify konkrétní obsah a společnost Spotify nebo příslušní majitelé mohou bez předchozího upozornění odebrat určité skladby, videa, podcasty, audioknihy a další obsah.

Vaše právo vypovědět tyto podmínky, pokud již nechcete službu Spotify používat, je uvedeno v bodě 6 níže.

Pokud jste přímo společnosti Spotify uhradili předem poplatky za placené předplatné, které společnost Spotify zrušila před koncem předplacené doby (jak je tato doba definována v části Platby a zrušení níže), vrátí vám společnost Spotify po tomto zrušení předplacené poplatky za předplacené období za jakoukoli nepoužitou část vašeho aktuálně uhrazeného předplatného. Abychom vám mohli vrátit peníze, musí být vaše účetní a fakturační údaje aktuální.

Společnost Spotify vůči vám nenese žádnou odpovědnost ani nemá žádnou povinnost vám vrátit peníze v souvislosti s výpadky internetu nebo jiných služeb nebo v souvislosti s poruchami, které jsou způsobeny zásahy orgánů veřejné moci, jiných třetích stran nebo událostmi, které jsou mimo naši kontrolu.

3. Vaše používání služby Spotify

Vytvoření účtu Spotify

K tomu, abyste mohli používat celou službu Spotify nebo její část, si budete muset vytvořit účet Spotify. Vaše uživatelské jméno a heslo jsou určeny pouze pro vaše osobní použití a měly by být důvěrné. Jste srozuměni s tím, že nesete odpovědnost za veškerá užití (včetně neoprávněného užití) svého uživatelského jména a hesla. Pokud dojde ke ztrátě nebo odcizení vašeho uživatelského jména nebo hesla nebo pokud se domníváte, že došlo k neoprávněnému přístupu k vašemu účtu, okamžitě informujte náš tým zákaznických služeb.

Společnost Spotify může z jakéhokoli důvodu převzít zpět vaše uživatelské jméno nebo vyžadovat jeho změnu.

Vaše práva na používání služby Spotify

Přístup ke službě Spotify

Pokud budete dodržovat tyto podmínky (včetně jakýchkoli jiných platných všeobecných obchodních podmínek), udělujeme vám omezený, nevýhradní, odvolatelný souhlas s používáním služby Spotify a obsahu pro osobní, nekomerční účely (pod společným označením „přístup"). Tento přístup zůstane v účinnosti, dokud jej nezrušíte vy nebo společnost Spotify. Souhlasíte s tím, že nebudete službu Spotify ani obsah dále distribuovat ani předávat.

Softwarové aplikace Spotify a obsah vám jsou licencovány, nejsou prodávány ani na vás nejsou převáděny a společnost Spotify a její poskytovatelé licence si ponechávají vlastnictví všech kopií softwarových aplikací Spotify a obsahu i po instalaci na vašich zařízeních.

Vlastnická práva společnosti Spotify

Služba Spotify a obsah jsou majetkem společnosti Spotify nebo poskytovatelů licencí společnosti Spotify. Všechny ochranné známky, značky služby, obchodní názvy, loga, názvy domén a všechny další prvky značky Spotify („prvky značky Spotify") jsou výhradně majetkem společnosti Spotify nebo jejích poskytovatelů licencí. Tyto podmínky vám neudělují žádná práva na používání prvků značky Spotify, ať už pro komerční či nekomerční účely.

Zavazujete se, že budete dodržovat pokyny pro uživatele služby Spotify a nebudete používat službu Spotify, obsah ani žádnou jejich část žádným způsobem, který není v těchto podmínkách výslovně povolen.

Platby a zrušení

Placená předplatná

Placené předplatné si můžete zakoupit přímo od společnosti Spotify nebo prostřednictvím třetí strany, a to buď:

  • placením poplatku za předplatné předem každý měsíc nebo v jiném intervalu, o kterém jste informováni před nákupem nebo
  • prostřednictvím předběžné platby, která vám po určitou dobu umožní přístup ke službě Spotify („předplacená doba").

Sazby daně se vypočítají na základě informací, které poskytnete, a to v příslušné sazbě platné v době vašeho měsíčního poplatku.

Pokud si zakoupíte přístup k placenému předplatnému prostřednictvím třetí strany, mohou se kromě těchto podmínek na vaše používání služby Spotify vztahovat i zvláštní podmínky sjednané s touto třetí stranou. Pokud si zakoupíte placené předplatné pomocí kódu, dárkové karty, předplacené nabídky nebo jiné nabídky poskytnuté nebo prodané společností Spotify nebo jejím jménem za účelem přístupu k placenému předplatnému („kódy"), musíte souhlasit s podmínkami pro kartu Spotify.

Změny cen a daní

Společnost Spotify může čas od času změnit cenu placených předplatných, včetně pravidelných poplatků za předplatné, předplacené doby (pro dosud nezaplacená období) nebo kódů (definovaných výše), aby zohlednila okolnosti, jako jsou změny v nabídce produktů a funkcí, změny v podnikání nebo změny hospodářské situace, nebo z bezpečnostních, právních nebo regulačních důvodů, a to tak, že s přiměřeným předstihem, v každém případě nejpozději 30 dní předem, oznámí změny cen jakýmkoli přiměřeným způsobem, včetně e-mailu nebo oznámení v aplikaci či jinak. Změny cen vstoupí v účinnost na začátku období odběru následujícího po změně cen. S výhradou platných právních předpisů platí, že dalším používáním služby Spotify i po vstupu změny ceny v účinnost jste vyjádřili souhlas s novou cenou. Pokud se změnou ceny nesouhlasíte, můžete ji odmítnout odhlášením se z daného placeného odběru před vstupem změny ceny v účinnost.

Daňové sazby jsou založeny na sazbách platných v době stržení vašeho měsíčního poplatku. Tyto částky se mohou v průběhu času měnit v souladu s místními daňovými požadavky platnými ve vaší zemi, státě, území nebo dokonce městě. Jakákoli změna daňové sazby se automaticky uplatní na základě informací o účtu, které poskytnete.

Fakturace a zrušení

Není-li uvedeno jinak (například pokud jste si zvolili předplacenou dobu), placená předplatná pokračují na dobu neurčitou, dokud nebudou zrušena. Faktura vám bude vždy vystavena první den každého zúčtovacího období. Uhradíte ji tak, že pověříte nás (nebo příslušnou třetí stranu, pokud se zaregistrujete prostřednictvím třetí strany), abychom strhli v dané době platný poplatek za předplatné pomocí vámi zvolené platební metody.

Placené předplatné můžete kdykoli zrušit tak, že se přihlásíte do svého účtu služby Spotify a budete postupovat podle pokynů uvedených na stránce Účet nebo kliknete sem a budete postupovat podle pokynů. Pokud není uvedeno jinak, zrušení se projeví na konci zúčtovacího období, ve kterém jste předplatné zrušili, a budete převedeni na bezplatnou verzi služby Spotify. Neposkytujeme náhrady ani kredity za jakékoli částečné období předplatného, s výjimkou situací výslovně uvedených v těchto podmínkách.

Pokud jste si zakoupili placený odběr s využitím kódu, váš odběr automaticky skončí na konci období uvedeného u kódu nebo nemáte-li předplacenou částku v dostatečné výši na uhrazení služby Spotify.

Kromě jakýchkoli jiných práv, která případně můžeme mít na základě těchto podmínek, a bez ohledu na ně si vyhrazujeme právo kdykoli ukončit placené předplatné, a to na základě oznámení zaslaného alespoň 14 dnů předem. Pokud vás nebudeme informovat jinak, umožníme vám zachovat si přístup k placenému předplatnému po zbytek aktuálního zúčtovacího období a poté váš účet převedeme na bezplatnou verzi služby Spotify.

Právo na odstoupení od smlouvy

Přihlásíte-li se k odběru služby na zkoušku, souhlasíte s tím, že právo na odstoupení od smlouvy u placeného odběru, v rámci nějž službu na zkoušku obdržíte, skončí čtrnáct (14) dnů ode dne spuštění služby na zkoušku. Pokud placený odběr nezrušíte před koncem služby na zkoušku, ztrácíte právo na odstoupení a opravňujete společnost Spotify k tomu, aby vám automaticky každý měsíc účtovala dohodnutou cenu, dokud placený odběr nezrušíte. V případě zkušebního období kratšího než čtrnáct (14) dnů nám výslovně udělujete souhlas s poskytnutím placené služby ihned po skončení vašeho zkušebního období a s tím, že od toho okamžiku ztrácíte právo na odstoupení od smlouvy.

Pokud si zakoupíte placené předplatné bez zkušebního období, souhlasíte s tím, že po nákupu máte čtrnáct (14) dní na to, abyste z jakéhokoli důvodu odstoupili od smlouvy. V takovém případě nám musíte zaplatit za služby poskytnuté až do doby, kdy nás informujete, že jste si to rozmysleli. Výslovně souhlasíte s tím, abychom vám poskytli službu ihned po vašem nákupu, se ztrátou práva odstoupit od smlouvy a s tím, že opravňujete společnost Spotify k tomu, aby vám automaticky každý měsíc strhávala peníze, dokud službu nezrušíte.

Pokyny pro uživatele

Vytvořili jsme pokyny pro používání služby Spotify, abychom byla služba Spotify i nadále příjemná pro všechny („Pokyny pro uživatele služby Spotify"). Při používání služby Spotify musíte dodržovat pokyny pro uživatele služby Spotify a zároveň také všechny platné zákony, pravidla a předpisy, respektovat duševní vlastnictví, soukromí a další práva třetích stran.

Účty značek

Pokud založíte účet Spotify jménem společnosti, organizace, subjektu nebo značky (dále uváděno souhrnně jako „značka" a tento účet jako „účet značky"), vztahují se pojmy „vy" a „vaše", jak jsou používány v rámci těchto podmínek (včetně dalších smluvních podmínek, které jsou zde začleněny odkazem) na vás i vaši značku.

Pokud si vytvoříte účet značky, prohlašujete a zaručujete, že jste oprávněni udělovat veškerá oprávnění a licence uvedené v těchto podmínkách (včetně jakýchkoli dalších platných smluvních podmínek společnosti Spotify) a zavázat značku k dodržování těchto podmínek.

Značka může sledovat uživatele a vytvářet a sdílet seznamy skladeb za podmínky, že nepodnikne žádný krok, který naznačuje doporučení nebo obchodní vztah mezi značkou a sledovaným uživatelem, umělcem, skladatelem nebo jakoukoli jinou osobou, pokud si značka samostatně neobstarala práva takové doporučení naznačit. Kromě toho musí být značky při provádění výše uvedených činností vůči našim uživatelům transparentní, co se týče zveřejňování doporučení nebo odměny poskytované umělcům, skladatelům, uživatelům nebo jakékoli jiné straně a musí dodržovat všechny platné zákony, předpisy a kodexy zásad.

Kontrola vývozu a sankce

Na produkty společnosti Spotify se mohou vztahovat právní předpisy Evropské unie, Spojeného království, Spojených států a dalších jurisdikcí o kontrole vývozu a hospodářských sankcích, zejména nařízení 2021/821 ve znění pozdějších předpisů (nařízení EU o zboží dvojího užití), britský zákon o kontrole vývozu z roku 2002 a britské nařízení o kontrole vývozu z roku 2008, předpisy o správě vývozu, které spravuje Ministerstvo obchodu USA, obchodní a ekonomické sankce, které spravuje Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv Ministerstva financí USA, a předpisy pro mezinárodní obchod se zbraněmi, které spravuje Ministerstvo zahraničních věcí USA (společně dále jen „zákony o kontrole obchodu"). Prohlašujete a zaručujete, že (1) se nenacházíte v zemi či na území, nevztahují se na vás zákony země nebo území, a nemáte obvyklé místo bydliště v zemi či na území, na které se vztahují územní sankce (společně dále jen „sankcionované země"), ani nejste vlastněni a nejednáte jménem vlády, na kterou se vztahují sankce ve formě blokování aktiv, ani žádné fyzické ani právnické osoby, která je organizována, nachází se nebo má obvyklé bydliště v sankcionované zemi; a (2) nejste osobou uvedenou na seznamu EU, Spojeného království, USA ani na jiných příslušných vládních seznamech osob s omezeným přístupem, jako je například konsolidovaný seznam osob, skupin a subjektů, na které se vztahují finanční sankce EU, nebo konsolidovaný seznam Spojeného království nebo seznam speciálně určených osob vedený vládou USA, ani nejste z více než 50 % vlastněni či ovládáni, a to přímo či nepřímo, subjektem uvedeném na takovém seznamu, nejednáte jeho jménem ani na jeho pokyn.

Zavazujete se, že při používání produktů nebo služeb společnosti Spotify budete dodržovat všechny platné zákony o kontrole obchodu. Konkrétně se zavazujete, že nebudete – přímo ani nepřímo – používat, prodávat, vyvážet, zpětně vyvážet, převádět, odklánět, uvolňovat ani jinak nakládat s žádnými produkty, softwarem či technologií (včetně produktů odvozených z takové technologie nebo na ní založených), které jste obdrželi od společnosti Spotify na základě těchto podmínek, do žádného místa určení, žádnému právnické ani fyzické osobě, ani k žádnému konečnému použití, které zakazují zákony o kontrole obchodu. Společnost Spotify není povinna jednat způsobem, který je zakázán podle platných zákonů o kontrole obchodu, a je pouze na jejím uvážení, zda se zdrží přímé nebo nepřímé účasti na poskytování produktů nebo služeb, které mohou být zakázány podle platných zákonů o kontrole obchodu.

4. Obsah a práva duševního vlastnictví

Uživatelský obsah

Obsah, který zveřejníte ve službě

Uživatelé služby Spotify mohou zveřejňovat, nahrávat obsah služby Spotify nebo k němu jinak přispívat („uživatelský obsah"). Aby se předešlo pochybnostem, platí, že „uživatelský obsah" zahrnuje všechny informace, materiály a další obsah, který je uživateli přidán, vytvořen, nahrán, odeslán, distribuován nebo zveřejněn ve službě Spotify. Další informace o uživatelském obsahu nebo jiném obsahu třetích stran a jeho moderování naleznete v našich Pravidlech platformy, informacích o opatřeních týkajících se obsahu a v našich Zásadách duševního vlastnictví.

Nesete výhradní odpovědnost za veškerý uživatelský obsah, který zveřejníte

Slibujete, že co se týče jakéhokoli uživatelského obsahu, který zveřejníte ve službě Spotify, (1) takový uživatelský obsah vlastníte nebo máte právo jej zveřejnit; a (2) takový uživatelský obsah nebo jeho používání společností Spotify na základě níže udělené licence: (i) neporušuje tyto podmínky, platné právní předpisy ani práva duševního vlastnictví či jiná práva jakékoli třetí strany ani (ii) nevede k závěru, že je s vámi nebo vaším uživatelským obsahem spojena nebo vás nebo váš obsah podporuje společnost Spotify nebo jakýkoli umělec, skupina, vydavatelství nebo jiná fyzická či právnická osoba, ledaže vám společnost Spotify nebo daná fyzická či právnická osoba udělila svůj předchozí písemný souhlas s uvedeným spojením nebo podporou.

Při zveřejňování nebo sdílení uživatelského obsahu nebo jiných informací ve službě Spotify mějte na paměti, že daný obsah a jiné informace budou veřejně přístupné, a mohou je tedy použít nebo dále sdílet ostatní osoby ve službě Spotify i na celém webu; proto buďte při zveřejňování nebo sdílení ve službě Spotify opatrní a dbejte na správné nastavení svého účtu. Společnost Spotify neodpovídá za to, co vy nebo ostatní zveřejníte nebo sdílíte ve službě Spotify.

Sledování uživatelského obsahu

Společnost Spotify může, avšak nemá obecně povinnost sledovat či kontrolovat uživatelský obsah. Společnost Spotify si vyhrazuje právo přijmout opatření, která ovlivní dostupnost, viditelnost a přístupnost uživatelského obsahu. Další informace o opatřeních společnosti Spotify proti nelegálnímu obsahu a obsahu porušujícímu zásady společnosti Spotify (včetně našich Pokynů pro uživatele a Pravidel platformy) a další podrobnosti o tom, jak nahlásit obsah a jak se odvolat proti opatřením týkajícím se obsahu, naleznete v našich Pravidlech platformy a v informacích o opatřeních týkajících se obsahu.

Licence, které nám udělujete

Uživatelský obsah

Pokud zveřejníte uživatelský obsah ve službě, zachováte si vlastnické právo k tomuto obsahu. Abychom však mohli váš uživatelský obsah zpřístupnit ve službě Spotify a abychom vám mohli poskytnout určité funkce a prvky, potřebujeme od vás omezenou licenci k tomuto uživatelskému obsahu. Proto tímto společnosti Spotify udělujete nevýhradní, převoditelnou, dále licencovatelnou, bezplatnou, plně uhrazenou, neodvolatelnou a celosvětově platnou licence k reprodukci, zpřístupnění, představení a vystavení, překladu, úpravám, vytváření odvozených děl, distribuci a jinému používání takového uživatelského obsahu prostřednictvím jakéhokoli média, ať už samostatně nebo v kombinaci s jiným obsahem nebo materiály, jakýmkoli způsobem a jakýmikoli prostředky, metodami či technologiemi, ať jsou známy nyní nebo budou vytvořeny v budoucnu, v souvislosti se službou Spotify. Pokud je to vhodné a do té míry, do jaké je to povolené podle platných právních předpisů, se vzdáváte také všech „morálních práv" nebo ekvivalentních práv, jako je např. vaše právo na uvedení autorství u jakéhokoli uživatelského obsahu, včetně zpětné vazby, a svého práva na vznesení námitek vůči nevhodnému zacházení s tímto uživatelským obsahem, a zavazujete se tato práva neuplatňovat.

Zpětná vazba

Pokud poskytnete nápady, návrhy nebo jinou zpětnou vazbu v souvislosti s vaším používáním služby Spotify nebo jakéhokoli obsahu („zpětná vazba"), není tato zpětná vazba důvěrná a společnost Spotify ji může používat bez omezení a bezplatně. Zpětná vazba je pro účely těchto podmínek považována za typ uživatelského obsahu.

Vaše zařízení.

Dále nám udělujete právo (1) povolit službě Spotify používat procesor, šířku pásma a úložný hardware na vašem zařízení za účelem provozu služby Spotify, a (2) zasílat vám reklamy a jiné informace a umožnit to i našim obchodním partnerům, a to tak, jak je to povoleno v souladu se zásadami ochrany osobních údajů služby Spotify.

Zážitek z obsahu

Ve službě Spotify se snažíme vytvářet skvělé a jedinečné zážitky pro každého uživatele. V části Jak chápat doporučení ve službě Spotify se dozvíte více o tom, jak fungují naše systémy doporučování, včetně toho, jak a proč se vám zobrazuje určitý obsah.

Obsah, k němuž přistupujete v jakékoli části služby Spotify, včetně jeho výběru a umístění, mohou ovlivňovat komerční faktory, včetně dohod společnosti Spotify se třetími stranami.

Některý obsah licencovaný společností Spotify, jí poskytovaný, vytvořený nebo jinak zpřístupněný společností Spotify (např. podcasty) může obsahovat reklamu a společnost Spotify za žádnou takovou reklamu nenese odpovědnost.

Nároky z porušení práv

Společnost Spotify respektuje práva duševního vlastnictví příslušných vlastníků. Pokud se domníváte, že určitý obsah porušuje vaše autorská práva, ochranné známky nebo jiná práva duševního vlastnictví, přečtěte si Zásady duševního vlastnictví společnosti Spotify.

5. Zákaznická podpora, informace, otázky a stížnosti

Komunita podpory služby Spotify

Komunita podpory služby Spotify je místem pro diskuzi a výměnu informací, tipů a dalších materiálů týkajících se služby Spotify. Používáním komunity podpory služby Spotify vyjadřujete souhlas s podmínkami komunity.

Přejete-li si nás kontaktovat, další informace naleznete zde.

Zákaznická podpora, informace, otázky, stížnosti

Pokud potřebujete kontaktovat zákaznickou podporu s dotazy týkajícími se účtu či plateb („dotazy na zákaznickou podporu"), použijte zdroje zákaznické podpory uvedené na našich webových stránkách v sekci O nás.

Máte-li dotazy ohledně služby Spotify nebo těchto podmínek (včetně jakýchkoli dalších smluvních podmínek služby Spotify, které jsou zde začleněny odkazem), obraťte se na zákaznické služby společnosti Spotify, jejichž kontaktní údaje naleznete na našich webových stránkách v sekci O nás.

Pokud bydlíte v Evropské unii, stížnost můžete podat také prostřednictvím online platformy pro alternativní řešení sporů (platforma ODR). Na platformu ODR budete přesměrováni po kliknutí na následující odkaz: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

6. Problémy a spory

Pozastavení a ukončení služby Spotify

Tyto podmínky budou platit, dokud je neukončíte vy nebo společnost Spotify. Společnost Spotify může tyto podmínky (včetně případných dalších smluvních podmínek, které jsou zde začleněny odkazem) kdykoli vypovědět nebo pozastavit váš přístup ke službě Spotify, pokud se přiměřeně domníváme, že jste porušili některou z těchto podmínek, pokud přestaneme službu Spotify nebo jakoukoli její podstatnou část poskytovat, a to na základě upozornění zaslaného s dostatečným předstihem, nebo tak, jak to přiměřeně považujeme za nezbytné k dodržení platných právních předpisů, nebo pokud se přiměřeně domníváme, že došlo k jednání, které vedlo ke vzniku odpovědnosti nebo způsobilo materiální škodu jakémukoli uživateli, jiné třetí straně, společnosti Spotify nebo našim přidruženým společnostem. Pokud společnost Spotify tyto podmínky vypoví nebo pokud společnost Spotify pozastaví váš přístup ke službě Spotify z důvodu porušení těchto podmínek, nebo v důsledku jednání, které vede ke vzniku odpovědnosti nebo způsobí materiální škodu, souhlasíte s tím, že vůči vám společnost Spotify nebude mít žádnou odpovědnost ani povinnost, a to s výhradou platných právních předpisů, a (není-li v těchto podmínkách výslovně uvedeno jinak) nevrátí vám žádné uhrazené částky. Pokud společnost Spotify tyto podmínky vypoví, protože přestane poskytovat službu Spotify nebo její podstatnou součást, budeme se snažit vám oznámit ukončení platnosti podmínek včetně dalších podrobností o ukončení platnosti podmínek, např. kdy vstoupí v účinnost.

Tyto podmínky můžete kdykoli vypovědět. V takovém případě nesmíte nadále používat službu Spotify ani do ní vstupovat. Chcete-li se dozvědět, jak zrušit svůj účet Spotify, použijte zdroje zákaznické podpory na naší stránce O nás.

Články 4 (Obsah a práva duševního vlastnictví), 3 (Vaše používání služby Spotify), 2 (Služba Spotify, kterou poskytujeme), 6 (Problémy a spory), 7 (O těchto podmínkách) těchto podmínek a jakékoli další části těchto podmínek, které by měly výslovně nebo ze své povahy zůstat v účinnosti i po ukončení těchto podmínek, budou platit i po jejich ukončení.

Záruční prohlášení

Některé jurisdikce neumožňují vyloučení předpokládaných záruk nebo omezení platných zákonných práv spotřebitele, takže se na vás tedy vyloučení práv a omezení uvedená v této části nemusí vztahovat a vaše zákonná práva nebudou ovlivněna.

SPOLEČNOST SPOTIFY BUDE SLUŽBU SPOTIFY POSKYTOVAT S VYNALOŽENÍM PŘIMĚŘENÉ PÉČE A DOVEDNOSTÍ A V SOULADU S PŘÍPADNÝMI SPECIFIKACEMI SLUŽBY SPOTIFY POSKYTNUTÝMI SPOLEČNOSTÍ SPOTIFY. AVŠAK S VÝHRADOU VÝŠE UVEDENÉHO JE SLUŽBA SPOTIFY POSKYTOVÁNA „TAK, JAK JE" A „TAK, JAK JE K DISPOZICI" BEZ JAKÉKOLI VÝSLOVNÉ, PŘEDPOKLÁDANÉ ČI ZÁKONNÉ ZÁRUKY. SPOLEČNOST SPOTIFY A VŠICHNI VLASTNÍCI OBSAHU SE DÁLE ZŘÍKAJÍ JAKÝCHKOLI VÝSLOVNÝCH, PŘEDPOKLÁDANÝCH A ZÁKONNÝCH ZÁRUK TÝKAJÍCÍCH SE OBSAHU, VČETNĚ ZÁRUK USPOKOJIVÉ KVALITY, OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL NEBO NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV. ANI SPOLEČNOST SPOTIFY ANI VLASTNÍK OBSAHU NEZARUČUJÍ, ŽE JE SLUŽBA SPOTIFY ČI OBSAH PROSTÝ MALWARU ČI JINÝCH ŠKODLIVÝCH SOUČÁSTÍ. KROMĚ TOHO NEČINÍ SPOLEČNOST SPOTIFY ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ, NEZARUČUJE ANI NEPŘEBÍRÁ ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ APLIKACE TŘETÍCH STRAN (ČI JEJICH OBSAH), UŽIVATELSKÝ OBSAH, ZAŘÍZENÍ ANI ŽÁDNÝ JINÝ PRODUKT NEBO SLUŽBU INZEROVANOU, PROPAGOVANOU ČI NABÍZENOU TŘETÍ STRANOU V RÁMCI NEBO PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽBY SPOTIFY NEBO JAKÉKOLI ODKAZOVANÉ WEBOVÉ STRÁNKY. SPOLEČNOST SPOTIFY NAVÍC NEPONESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNOU TRANSAKCI MEZI VÁMI A EXTERNÍMI POSKYTOVATELI VÝŠE UVEDENÉHO. ŽÁDNÉ RADY ČI INFORMACE, AŤ UŽ ÚSTNÍ NEBO PÍSEMNÉ, KTERÉ ZÍSKÁTE OD SPOLEČNOSTI SPOTIFY, NEBUDOU ZAKLÁDAT ŽÁDNOU ZÁRUKU JMÉNEM SPOLEČNOSTI SPOTIFY. PŘI POUŽÍVÁNÍ SLUŽBY SPOTIFY MŮŽETE MÍT PŘÍSTUP K FUNKCÍM FILTROVÁNÍ EXPLICITNÍHO OBSAHU, ALE VÝSLEDKEM POUŽÍVÁNÍ TĚCHTO FUNKCÍ MŮŽE I PŘESTO BÝT NABÍDNUTÍ URČITÉHO EXPLICITNÍHO OBSAHU A VY SE NESMÍTE SPOLÉHAT NA TO, ŽE TYTO FUNKCE ODFILTRUJÍ VEŠKERÝ EXPLICITNÍ OBSAH. TENTO ČLÁNEK SE UPLATNÍ V MAXIMÁLNÍM MOŽNÉM ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY.

Omezení odpovědnosti a lhůta pro podání reklamace

S VÝHRADOU PLATNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE VAŠÍM JEDINÝM A VÝLUČNÝM OPRAVNÝM PROSTŘEDKEM V PŘÍPADĚ PROBLÉMŮ NEBO NESPOKOJENOSTI SE SLUŽBOU SPOTIFY JE ODINSTALOVÁNÍ VEŠKERÉHO SOFTWARU SPOTIFY A UKONČENÍ POUŽÍVÁNÍ SLUŽBY SPOTIFY. SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE SPOLEČNOST SPOTIFY NEMÁ ŽÁDNOU POVINNOST ANI NENESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST VYPLÝVAJÍCÍ Z APLIKACÍ TŘETÍCH STRAN NEBO JEJICH OBSAHU, KTERÝ BUDE POSKYTOVÁN PROSTŘEDNICTVÍM NEBO V SOUVISLOSTI SE SLUŽBOU SPOTIFY, NEBO S NIMI SOUVISEJÍCÍ, A I KDYŽ SE MŮŽE VÁŠ VZTAH S TAKOVÝMI APLIKACEMI TŘETÍCH STRAN ŘÍDIT SAMOSTATNÝMI DOHODAMI S TĚMITO TŘETÍMI STRANAMI, VAŠÍM JEDINÝM A VÝLUČNÝM OPRAVNÝM PROSTŘEDKEM, CO SE TÝČE SPOLEČNOSTI SPOTIFY, V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLI PROBLÉMŮ NEBO NESPOKOJENOSTI S APLIKACEMI TŘETÍCH STRAN NEBO JEJICH OBSAHEM JE ODINSTALOVÁNÍ A/NEBO UKONČENÍ POUŽÍVÁNÍ TĚCHTO APLIKACÍ TŘETÍCH STRAN.

V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPONESE SPOLEČNOST SPOTIFY, JEJÍ VEDOUCÍ PRACOVNÍCI, AKCIONÁŘI, ZAMĚSTNANCI, ZÁSTUPCI, ŘEDITELÉ, DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI, PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI, NÁSTUPCI, NABYVATELÉ, DODAVATELÉ NEBO POSKYTOVATELÉ LICENCÍ ODPOVĚDNOST ZA (1) PŘÍPADNÉ NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, REPRESIVNÍ, EXEMPLÁRNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY; (2) PŘÍPADNÉ ZTRÁTY MOŽNOSTI POUŽÍVÁNÍ, DAT, ZAKÁZEK NEBO ZISKŮ (AŤ UŽ PŘÍMÉ NEBO NEPŘÍMÉ), VE VŠECH PŘÍPADECH VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽÍVÁNÍ NEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVÁNÍ SLUŽBY SPOTIFY, ZAŘÍZENÍ, APLIKACÍ TŘETÍCH STRAN NEBO OBSAHU APLIKACÍ TŘETÍCH STRAN; NEBO (3) CELKOVOU ODPOVĚDNOST ZA VŠECHNY NÁROKY TÝKAJÍCÍ SE SLUŽBY SPOTIFY, APLIKACÍ TŘETÍCH STRAN NEBO OBSAHU APLIKACÍ TŘETÍCH STRAN, A TO VE VÝŠI PŘEKRAČUJÍCÍ (A) VÝŠI ČÁSTEK, KTERÉ JSTE UHRADILI SPOLEČNOSTI SPOTIFY BĚHEM DVANÁCTI MĚSÍCŮ PŘED PRVNÍ REKLAMACÍ; NEBO (B) 30,00 USD. PŘÍPADNÁ ODPOVĚDNOST, KTEROU MÁME ZA ŠKODY, KTERÉ VÁM VZNIKNOU, JE PŘÍSNĚ OMEZENA NA ŠKODY, KTERÉ BYLY PŘIMĚŘENĚ PŘEDVÍDATELNÉ.

Aby nedošlo k pochybnostem, platí, že tyto podmínky neomezují odpovědnost společnosti Spotify za podvod, podvodné zkreslení, smrt nebo újmu na zdraví v rozsahu, v němž by platné právní předpisy takové omezení zakazovaly, ani žádnou jinou odpovědnost, kterou podle platných právních předpisů nelze omezit či vyloučit.

S VÝJIMKOU PŘÍPADŮ, KDY JE TAKOVÉ OMEZENÍ PODLE PLATNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ZAKÁZÁNO, MUSÍ BÝT PŘÍPADNÁ REKLAMACE VYPLÝVAJÍCÍ Z TĚCHTO PODMÍNEK ZAHÁJENA (PODÁNÍM ŽÁDOSTI O ROZHODČÍ ŘÍZENÍ NEBO PODÁNÍM INDIVIDUÁLNÍ ŽALOBY PODLE NÍŽE UVEDENÉ ROZHODČÍ SMLOUVY) DO JEDNOHO (1) ROKU ODE DNE, KDY SE STRANA UPLATŇUJÍCÍ NÁROK POPRVÉ DOZVĚDĚLA NEBO PŘIMĚŘENĚ MĚLA VĚDĚT O JEDNÁNÍ, OPOMENUTÍ NEBO NEPLNĚNÍ, KTERÉ VEDLO KE VZNIKU NÁROKU. NEEXISTUJE ŽÁDNÉ PRÁVO NA OPRAVNÝ PROSTŘEDEK V PŘÍPADĚ NÁROKU, KTERÝ NEBYL UPLATNĚN V TÉTO LHŮTĚ. POKUD JSTE SPOTŘEBITEL, VAŠE OPRAVNÉ PROSTŘEDKY V PŘÍPADĚ NESOULADU DIGITÁLNÍHO OBSAHU NEBO DIGITÁLNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ SPOLEČNOSTÍ SPOTIFY ZŮSTÁVAJÍ NEDOTČENY.

Práva třetích stran

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že vlastníci obsahu a určití distributoři (např. poskytovatelé prodejních platforem pro aplikace) jsou zamýšlenými beneficienty v rámci těchto podmínek a mají právo vymáhat tyto podmínky přímo vůči vám. Kromě toho, jak je uvedeno v tomto článku, není cílem těchto podmínek udělovat práva nikomu kromě vás a společnosti Spotify, a tyto podmínky v žádném případě nevedou ke vzniku žádných práv beneficientů-třetích stran.

Pokud jste si stáhli některou z našich mobilních softwarových aplikací (jednotlivě jako „aplikace" z prodejní platformy pro aplikace společnosti Apple Inc. („Apple") nebo pokud aplikaci používáte na zařízení s iOS, potvrzujete, že jste si přečetli, pochopili a souhlasíte s následujícím upozorněním týkajícím se společnosti Apple. Tyto podmínky se uzavírají pouze mezi vámi a společností Spotify, nikoli společností Apple, a společnost Apple není odpovědná za službu Spotify ani její obsah. Společnost Apple nemá v souvislosti se službou Spotify žádnou povinnost zajišťovat údržbu ani podporu. V případě, že nebude služba Spotify splňovat jakékoli platné záruky, můžete o tom společnost Apple informovat a ona vám vrátí příslušnou kupní cenu aplikace. Společnost Apple nemá v souvislosti se službou Spotify v maximálním možném rozsahu povoleném právními předpisy vůbec žádné záruční povinnosti. Společnost Apple nenese odpovědnost za řešení jakýchkoli vašich nároků nebo nároků jakékoli třetí strany týkajících se služby Spotify nebo vašeho držení nebo používání služby Spotify, včetně: (1) nároků z odpovědnost za produkt; (2) nároků vyplývajících z toho, že služba Spotify nesplňuje zákonný nebo regulační požadavek; (3) nároků vyplývajících z právních předpisů upravujících ochranu spotřebitele nebo podobných právních předpisů a (4) nároků týkajících se porušování práv duševního vlastnictví. Společnost Apple nenese odpovědnost za vyšetřování, obhajobu, vyrovnání ani řešení jakýchkoli nároků třetí strany, které se týkají porušení práv duševního vlastnictví dané třetí strany službou Spotify a/nebo v důsledku vašeho držení nebo použití aplikace. Zavazujete se, že při používání služby Spotify budete dodržovat všechny příslušné podmínky třetích stran. Společnost Apple a její dceřiné společnosti figurují jako beneficienti-třetí strany těchto podmínek a po přijetí těchto podmínek z vaší strany bude mít společnost Apple právo (a bude se mít za to, že toto právo přijala) vynucovat dodržování těchto podmínek vůči vám jako beneficient-třetí strana těchto podmínek.

Zbavení odpovědnosti

Zavazujete se společnost Spotify odškodnit a zbavit veškeré odpovědnosti za přiměřeně předvídatelné přímé ztráty, škody a přiměřené výdaje (včetně přiměřených poplatků a nákladů na právní zastoupení), které společnost Spotify utrpěla nebo které jí vznikly v souvislosti (1) s vaším porušením těchto podmínek (včetně jakýchkoli dalších smluvních podmínek společnosti Spotify, které jsou zde začleněny odkazem); (2) s jakýmkoli uživatelským obsahem, který zveřejníte nebo kterým jinak přispějete; (3) s jakoukoli činností, do které se zapojíte v rámci nebo prostřednictvím služby Spotify a (4) s vaším porušením jakéhokoli právního předpisu nebo práv třetí strany.

Rozhodné právo, povinná arbitráž a místo konání

6.1 Rozhodné právo / jurisdikce

Nevyžadují-li závazné normy platné ve vaší zemi bydliště jinak, vztahují se na dohody (a jakékoli mimosmluvní spory/nároky z nich vyplývající nebo s nimi související) právní předpisy níže uvedeného státu nebo země, a to bez ohledu na volbu nebo konflikty právních principů.

Dále jste se se společností Spotify dohodli na příslušnosti níže uvedených soudů pro řešení jakéhokoli sporu, nároku nebo rozporu, který vznikne v souvislosti s dohodami (a případných nesmluvních sporů/nároků z nich vyplývajících nebo s nimi souvisejících), ledaže byste se podle závazných právních předpisů mohli rozhodnout zahájit soudní řízení v zemi vašeho bydliště nebo ledaže bychom byli povinni zahájit soudní řízení ve vaší zemí bydliště.

Země nebo region
Volba práva
Soudní příslušnost

Všechny ostatní země a regiony, v nichž je služba Spotify dostupná.

Švédsko

Výlučná; soudy Švédska

Bulharsko, Estonsko, Filipíny, Francie, Hongkong, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Malta, Monako, Norsko, Portugalsko, Slovensko, Španělsko, Turecko

Zákony Švédska

Nevýlučná; soudy Švédska

6.2 ZŘEKNUTÍ SE PRÁVA BÝT ÚČASTNÍKEM HROMADNÉ ŽALOBY

JE-LI TO POVOLENO PODLE PLATNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, DOHODLI JSTE SE SE SPOLEČNOSTÍ SPOTIFY, ŽE KAŽDÁ STRANA SMÍ ŽALOVAT DRUHOU STRANU POUZE SAMA ZA SEBE, A NE JAKO ŽALOBCE NEBO ÚČASTNÍK HROMADNÉ ŽALOBY V HROMADNÉ NEBO ZÁSTUPNÉ ŽALOBĚ. Pokud se na tom se společností Spotify nedohodnete, nesmí rozhodce či soudce spojit žaloby více osob nebo jinak rozhodovat o formě zástupného nebo hromadného řízení.

6.3 ROZHODČÍ ŘÍZENÍ

Máte-li bydliště, sídlo, kancelář nebo místo podnikání v jurisdikci, v níž je vymahatelný tento bod 6.3., vztahují se na vás následující ustanovení o povinném rozhodčím řízení:

6.3.1 Řešení sporů a rozhodčí řízení

Se společností Spotify jste se dohodli, že případný spor, nárok nebo rozpor mezi vámi a společností Spotify jakýmkoli způsobem se týkající nebo vyplývající z těchto dohod nebo vašeho vztahu, jako uživatele služby, se společností Spotify (ať již na základě smlouvy, deliktu, ze zákona, na základě podvodu, poskytnutí zkreslených informací nebo jakékoli jiné právní teorie a ať již nároky vznikly během doby trvání nebo po ukončení dohod) se rozhodne v povinném a závazném individuálním rozhodčím řízení. Rozhodčí řízení je méně formální než soudní řízení. V ROZHODČÍM ŘÍZENÍ NENÍ SOUDCE ANI POROTA A MOŽNOST SOUDNÍHO PŘEZKUMU ROZHODČÍHO NÁLEZU JE OMEZENÁ. Rozsah předkládání důkazů může být menší než před soudem. Rozhodce musí postupovat v souladu s touto smlouvou a může přiznat stejnou náhradu škody a opravné prostředky jako soud (včetně náhrady nákladů na soudní zastoupení) s tou výjimkou, že rozhodce nemůže přiznat deklaratorní opatření ani vydat soudní zákaz, který by byl ku prospěchu kohokoli kromě stran rozhodčího řízení. Tato rozhodčí doložka platí i po ukončení dohod.

6.3.2 Výjimky

Bez ohledu na výše uvedený bod 6.3.1 jste se se společností Spotify dohodli, že žádné ustanovení těchto podmínek nebude vykládáno jako zřeknutí se práva, vyloučení nebo jiné omezení žádného z našich práv kdykoli (1) podat individuální žalobu k soudu pro drobné nároky a (2) vymáhat nároky prostřednictvím příslušných federálních, státních či místních orgánů, pokud je to možné, (3) požádat soud o vydání soudního zákazu nebo (4) podat žalobu k soudu v souvislosti s nároky z porušování práv duševního vlastnictví.

6.3.3 Pravidla rozhodčího řízení

Rozhodčí řízení můžete zahájit vy nebo my. Případné rozhodčí řízení mezi vámi a společností Spotify bude s konečnou platností rozhodnuto podle Řádu pro rozhodčí řízení Mezinárodní obchodní komory („ICC"), který je v dané době platný („Řád ICC"), jedním nebo více rozhodci jmenovanými v souladu s Řádem ICC s příslušnými změnami v souladu s těmito dohodami, a povede je Mezinárodní arbitrážní soud při ICC.

Rozhodčí řízení bude probíhat v anglickém jazyce, a nevyžadují-li kogentní právní předpisy členského státu Evropské unie nebo jakékoli jiné jurisdikce jinak, zákony, které se použijí v rozhodčím řízení, budou zákony příslušného státu či země uvedené v odstavci 6.1 s vyloučením zásad volby práva či zásad kolizních norem.

6.3.4 Lhůta na podání žádosti

Rozhodčí řízení bude zahájeno podáním žádosti o zahájení rozhodčího řízení do JEDNOHO (1) ROKU od data, kdy se strana uplatňující nárok poprvé dozví nebo by přiměřeně měla vědět o jednání, opomenutí nebo neplnění, které vede ke vzniku nároku. Nebude existovat žádné právo na opravný prostředek za nárok neuplatněný v této lhůtě. Pokud platné právní předpisy zakazují jednoletou promlčecí lhůtu na uplatnění nároků, musí být nárok uplatněn v nejkratší lhůtě povolené platnými právními předpisy.

6.3.5 Oznámení a průběh rozhodčího řízení

Smluvní strana, která má v úmyslu požádat o zahájení rozhodčího řízení, musí nejprve zaslat druhé straně písemné oznámení o sporu, a to doporučeně nebo prostřednictvím kurýra (s dodejkou), nebo v případě, že nemáme k dispozici vaši fyzickou adresu, pak elektronickou poštou („oznámení"). Adresa společnosti Spotify pro zasílání oznámení je: Spotify, Attn: General Counsel, 4 World Trade Center, 150 Greenwich Street, 62nd Floor, New York, New York 10007, USA. Oznámení musí (1) popisovat povahu a podstatu nároku nebo sporu; a (2) uvádět konkrétní požadovanou nápravu („požadavek"). Dohodli jsme se na tom, že se pokusíme v dobré víře nárok vyřešit přímo, ale pokud nedosáhneme dohody během 30 dnů od přijetí oznámení, můžete vy nebo společnost Spotify zahájit rozhodčí řízení. V průběhu rozhodčího řízení nebude rozhodci sdělena částka nabídky na vypořádání, kterou jste učinili vy nebo společnost Spotify, dokud rozhodce neučiní konečné rozhodnutí, příp. nevydá rozhodčí nález. V případě, že bude náš spor s konečnou platností rozhodnut v rozhodčím řízení ve váš prospěch, uhradí vám společnost Spotify (1) případnou částku přiznanou rozhodcem, (2) poslední částku vypořádání písemně nabídnutou společností Spotify jako vypořádání sporu před vydáním rozhodčího nálezu, nebo (3) částku ve výši 1 000,00 USD podle toho, která částka bude vyšší. Všechny dokumenty a informace, které byly poskytnuty v průběhu rozhodčího řízení, zachová příjemce v přísné důvěrnosti a nepoužije je k žádným jiným účelům než k účelům rozhodčího řízení nebo vymáhání rozhodnutí rozhodce a rozhodčího nálezu, a dále je nesmí sdělit žádné osobě kromě jejich důvěrného sdělení osobám, které pro tyto účely nebo podle platných právních předpisů potřebují tyto informace znát. S výjimkou případů, kdy je to nezbytné k vydání rozhodnutí rozhodce a rozhodčího nálezu, nesmíte vy ani společnost Spotify učinit žádné veřejné prohlášení ani veřejný komentář ani nesmíte vyvolat žádnou publicitu ohledně rozhodčího řízení, a to zejména ohledně skutečnosti, že strany jsou ve sporu, ohledně existence rozhodčího řízení ani jakéhokoli rozhodnutí či nálezu rozhodce.

6.3.6 Změny

V případě, že společnost Spotify provede v budoucnu změny této rozhodčí doložky (s výjimkou změny adresy společnosti Spotify pro zasílání oznámení), můžete takovou změnu odmítnout zasláním písemného oznámení do 30 dnů od data příslušné změny na adresu společnosti Spotify pro zasílání oznámení, a v takovém případě bude váš účet u společnosti Spotify s okamžitou platností zrušen a tato rozhodčí doložka zůstane i nadále v platnosti ve znění platném bezprostředně před provedením změny, kterou jste odmítli.

6.3.7 Vymahatelnost

Bude-li ustanovení o zřeknutí se práva na účast v hromadné žalobě podle bodu 6.2 označeno za nevymahatelné v rozhodčím řízení nebo bude-li jakákoli část tohoto bodu 6.3 označena za neplatnou nebo nevymahatelnou, bude celý bod 6.3 neplatný, a v takovém případě se strany dohodly, že jakákoli žaloba vyplývající z dohod nebo s nimi související se bude řídit výlučnou příslušností a místem konání podle bodu 6.1.

7. O těchto podmínkách

Podle platných zákonů můžete mít určitá práva, která nelze omezit smlouvou. Tyto podmínky nemají v žádném případě tato práva omezovat.

Změny

Tyto podmínky můžeme čas od času změnit (včetně jakýchkoli dalších smluvních podmínek společnosti Spotify, které jsou zde začleněny odkazem), a to na základě oznámení o těchto změnách provedeného jakýmkoli přiměřeným způsobem (s předstihem před nabytím účinnosti), včetně zveřejnění revidované dohody o příslušné službě Spotify (a to s tím, že v případě podstatných změn se budeme snažit toto upozornění doplnit e-mailem, automaticky zobrazovanou zprávou v rámci služby nebo jinak). Takové změny se nebudou vztahovat na žádné spory mezi vámi a námi, které vznikly před datem zveřejnění revidovaných podmínek nebo jiných smluvních podmínek společnosti Spotify, které takové změny zavádí, nebo před datem, kdy jsme vás o takových změnách jiným způsobem informovali. Vaše používání služby Spotify po jakékoli změně těchto podmínek bude představovat váš souhlas s těmito změnami. Pokud si nepřejete nadále službu Spotify používat podle pozměněných podmínek, můžete nás kontaktovat a svůj účet zrušit. Datum účinnosti uvedené v horní části tohoto dokumentu značí, kdy byly tyto podmínky naposledy změněny.

Úplná dohoda

Kromě toho, jak je uvedeno v tomto článku nebo jak je výslovně písemně dohodnuto mezi vámi a společností Spotify, představují tyto podmínky kompletní obchodní podmínky sjednané mezi vámi a společností Spotify a nahrazují veškeré předchozí dohody týkající se předmětu těchto podmínek, a to písemné i ústní. Jak je uvedeno výše, ostatní podmínky, pokyny a zásady, kterými se řídí používání služby Spotify, jsou do tohoto dokumentu začleněny odkazem. Patří mezi ně (a) další podmínky týkající se konkrétních služeb nabízených v rámci služby Spotify: Podmínky promoakce Spotify Premium; Podmínky pro používání karet Spotify; Podmínky pro nákup audioknih ve službě Spotify; a Podmínky podpůrné komunity Spotify; a (b) pokyny a zásady: Zásady ochrany osobních údajů společnosti Spotify; Pokyny pro uživatele služby Spotify; Pravidla platformy Spotify a Zásady duševního vlastnictví společnosti Spotify.

Oddělitelnost a zřeknutí se práv

Není-li v těchto podmínkách uvedeno jinak, platí, že pokud bude z jakéhokoli důvodu a v jakémkoli rozsahu jakékoli ustanovení těchto podmínek uznáno neplatným nebo nevymahatelným, nebude to mít vliv na zbývající ustanovení těchto podmínek a uplatnění daného ustanovení se bude vymáhat v rozsahu povoleném právními předpisy.

V případě, že Společnost Spotify nebo jakýkoli beneficient-třetí strana nebude vynucovat dodržování těchto podmínek nebo jakéhokoli jejich ustanovení, nebude to znamenat zřeknutí se práva tak učinit ze strany společnosti Spotify nebo příslušného beneficienta-třetí strany.

Postoupení

Společnost Spotify může postoupit kteroukoli z těchto podmínek nebo všechny tyto podmínky a může zcela nebo zčásti postoupit nebo převést kterékoli ze svých práv nebo povinností vyplývajících z těchto podmínek. Vy nesmíte tyto podmínky postoupit zcela ani zčásti, ani převést nebo dále poskytnout licenci na svá práva na základě těchto podmínek žádné třetí straně.

Poslední aktualizace: 15. února 2024