Podmínky propagační nabídky služby Spotify Premium

Vítejte na stránce podmínek propagační nabídky služby Spotify Premium. Najdete zde k přečtení smluvní podmínky propagační nabídky, kterou jste se rozhodli využít.

PŘEČTĚTE SI PROSÍM TYTO PODMÍNKY PEČLIVĚ A V PLNÉM ROZSAHU. JSOU ZDE UVEDENY PODMÍNKY A OMEZENÍ DOSTUPNOSTI PROPAGAČNÍCH NABÍDEK SLUŽBY SPOTIFY PREMIUM A INFORMACE O TOM, CO SE STANE, JAKMILE VAŠE PROPAGAČNÍ NABÍDKA SLUŽBY SPOTIFY PREMIUM SKONČÍ.

  1. Úvod.

Na propagační nabídky služby Spotify Premium (jednotlivě jako „propagační nabídka") poskytované společností Spotify se vztahují [smluvní podmínky používání služby Spotify]
(https://www.spotify.com/legal/end-user-agreement/)) („podmínky používání služby Spotify").

Každá propagační nabídka je poskytována v souvislosti s formou placeného předplatného (jak je definováno v Podmínkách používání služby Spotify), jako je například Spotify Premium Individual, Spotify Premium Studenti,
Spotify Premium Family nebo Spotify Premium Duo, které jste si zvolili a které se řídí podmínkami inzerované nabídky (jednotlivě jako „služba Spotify Premium").

V závislosti na službě Spotify Premium inzerované v propagační nabídce tyto smluvní podmínky („podmínky propagační nabídky") doplňují a pomocí odkazů zahrnují další smluvní podmínky odpovídající konkrétní službě Spotify Premium, jak je uvedeno níže:

Smluvní podmínky služby Spotify Premium uvedené v propagační nabídce

Spotify Premium Individual

Spotify Premium Studenti

Spotify Premium Family

Spotify Premium Duo

Pro každou propagační nabídku platí, že v případě nesouladu mezi těmito podmínkami propagační nabídky a příslušnými smluvními podmínkami uvedenými v tabulce výše budou mít přednost tyto podmínky propagační nabídky.

  1. Propagační nabídka.

Každá propagační nabídka poskytuje přístup k inzerované službě Spotify Premium:

A. za inzerovanou cenu (pokud byla inzerována), a

B. za počáteční zkušební období, jak je dále popsáno v části 5 těchto podmínek, počínaje okamžikem, kdy potvrdíte přijetí inzerované propagační nabídky zadáním platných platebních údajů, které služba Spotify akceptuje ( „doba trvání propagační akce").

Zadáním svých platebních údajů (i) potvrzujete přijetí inzerované propagační nabídky, (ii) přijímáte a souhlasíte s těmito podmínkami propagační nabídky, včetně příslušných smluvních podmínek vztahujících se na inzerovanou službu Spotify Premium (jak je popsáno výše), a (iii) berete na vědomí a souhlasíte s podmínkami používání služby Spotify. Veškeré údaje shromážděné společností Spotify v rámci propagační nabídky budou zpracovávány a používány v souladu s našimi [zásadami ochrany osobních údajů]
(https://www.spotify.com/legal/privacy-policy/)..) Není-li inzerováno jinak, propagační nabídky neumožňují ani neposkytují přístup ke zboží či službám třetích stran.

  1. Oprávněnost.

Pokud si uživatelé přejí propagační nabídku využít, musí splnit všechny tyto podmínky
(jednotlivě jako „oprávněný uživatel"):

A. K odběru propagační nabídky, která není inzerována jako nabídka dostupná osobám, které se k odběru služby Spotify Premium v minulosti již přihlásily, se můžete přihlásit pouze tehdy, jestliže jste novým odběratelem libovolného typu služby Spotify Premium nebo Unlimited (jak je definováno v podmínkám používání služby Spotify), který se v minulosti nepřihlásil k odběru služby
Spotify Premium ani Unlimited ani nepřijal možnost si je vyzkoušet.

B. Pokud se přihlašujete k odběru propagační nabídky, která je inzerována jako nabídka dostupná pouze osobám, které se již k odběru služby Spotify Premium v minulosti přihlásily, musíte být odběratelem příslušné služby Spotify Premium (dle inzerce), jejíž předplatné uplynulo před inzerovaným datem.

C. Platí pouze pro propagační nabídky Spotify Premium Studenti, Spotify Premium Family a Spotify Premium Dup: dodatečné požadavky na oprávněnost uvedené v příslušných smluvních podmínkách příslušných tarifů.

D. Není-li inzerováno jinak, zadejte do služby Spotify platný a aktuální způsob platby, který služba Spotify schválí (předplacené karty a dárkové poukazy Spotify nejsou platnými způsoby platby).

E. Není-li inzerováno jinak, zadejte výše uvedený způsob platby přímo do služby Spotify, a nikoli přes třetí stranu (např. poskytovatele kabelových či telekomunikačních služeb nebo jiného distributora).

F. Další požadavky způsobilosti (pokud nějaké), jak je čas od času propagováno ve spojení s nabídkou propagační akce.

Oprávnění uživatelé mohou propagační nabídku přijmout pouze jednou – předchozí uživatelé nesmí nabídku využít opakovaně.

  1. Dostupnost.

Propagační nabídku je nezbytné přijmout před inzerovaným datem uplynutí platnosti nabídky,
je-li takové datum stanoveno. S výjimkou případů, kdy to zakazují platné právní předpisy, si společnost Spotify vyhrazuje právo propagační nabídku kdykoli a z jakéhokoli důvodu změnit, pozastavit nebo ukončit. V takovém případě nebudeme vyřizovat žádné následné registrace k využití propagační nabídky.

  1. Doba trvání a zrušení.

Propagační nabídka potrvá po inzerovanou dobu s výhradou výše uvedeného bodu 4.

Pokud nezrušíte propagační nabídku před koncem doby trvání propagační nabídky, automaticky se stanete běžným odběratelem typu služby Spotify Premium, k jejímuž odběru jste se přihlásili v rámci propagační nabídky, a částka ve výši v dané době platné měsíční ceny bude automaticky stržena pomocí dříve uvedeného způsobu platby. Jakékoli časově omezené funkce služby Spotify Premium budou omezeny délkou doby trvání propagační nabídky.

Pokud propagační nabídku ukončíte během doby trvání propagační nabídky, přijdete o přístup ke službě Spotify Premium a váš účet Spotify se na konci doby trvání propagační nabídky přepne na účet Spotify Free. Pokud chcete předplatné zrušit, musíte se přihlásit ke svému účtu Spotify a postupovat podle pokynů na stránce Účet nebo kliknout sem a postupovat podle pokynů.