Zásady duševního vlastnictví společnosti Spotify

1. O těchto zásadách

Tyto zásady duševního vlastnictví popisují, jakým způsobem řešíme stížnosti na porušení práv duševního vlastnictví na webových stránkách a v aplikacích a službách společnosti Spotify (dále jen „služby Spotify").

Společnost Spotify respektuje práva duševního vlastnictví a očekává, že je budou respektovat i její uživatelé. Při používání služeb Spotify musíte dodržovat pokyny pro uživatele služby Spotify a zároveň také všechny platné zákony, pravidla a předpisy, respektovat duševní vlastnictví, soukromí a další práva třetích stran.

2. Autorské právo

Co je to autorské právo

Autorské právo je zákonné právo, jehož cílem je ochrana původních autorských děl (např. hudby, kreseb či knih). Vlastník autorských práv má výhradní právo na určité využití tvůrčího díla, včetně kopírování, distribuce a zobrazování tohoto díla. Obecně platí, že autorské právo chrání originální vyjádření; nechrání fakta a myšlenky. Autorské právo také obecně nechrání věci, jako jsou jména, názvy a slogany; může však platit další zákonné právo zvané ochranná známka (viz níže).

Z autorského práva existují výjimky. Například v některých zemích může osoba, která není držitelem práv, použít autorská práva jiného autora, pokud je toto použití korektní, například pro účely recenze, kritiky nebo parodie.

Jak nahlásit porušení autorských práv

Pokud jste držitelem autorských práv nebo jeho zástupcem a domníváte se, že jakýkoli materiál dostupný prostřednictvím služeb Spotify porušuje autorská práva vašeho díla, nahlaste domnělé porušení autorských práv pomocí tohoto webového formuláře. Případně můžete oznámení o domnělém porušení autorských práv zaslat zástupci společnosti Spotify pro ochranu autorských práv na níže uvedenou adresu s uvedením následujících informací:

  1. konkrétní identifikace každého díla chráněného autorskými právy, u kterého se domníváte, že došlo k porušení autorských práv;
  1. popis, kde se materiál, o kterém se domníváte, že porušuje autorská práva, nachází ve službách Spotify nebo na webových stránkách Spotify (uveďte co nejpodrobnější informace a adresu URL, která nám pomůže nahlašovaný materiál najít);
  1. kontaktní údaje stěžující si strany, jako je celé jméno, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa;
  1. prohlášení, že stěžující si strana je v dobré víře přesvědčena, že užívání díla nebo děl způsobem, na který se stížnost vztahuje, není povoleno vlastníkem autorských práv, jeho zástupcem nebo zákonem (např. z hlediska korektního použití); a
  1. prohlášení, že informace uvedené v oznámení jsou přesné a že pod trestem obvinění z křivé výpovědi je stěžující si strana vlastníkem údajně porušených práv nebo jeho zástupcem;
  1. fyzický nebo elektronický podpis vlastníka (nebo osoby oprávněné jednat jménem vlastníka) údajně porušených autorských práv;
  1. prohlášení, že chápete, že vaše kontaktní údaje nebo oznámení budou poskytnuty straně údajně porušující autorská práva a budou uchovávány tak dlouho, jak to bude vyžadováno pro právní účely.

Bez výše uvedeného nebudeme mít dostatek informací ke zpracování stížnosti.

Zástupce společnosti Spotify pro ochranu autorských práv lze kontaktovat na následujících adresách:

Spotify USA Inc.

Attn: Legal Department, Copyright Agent

4 World Trade Center, 150 Greenwich Street, 62nd Floor, NewYork, NY 10007

infringement-claim@spotify.com

Při podání stížnosti na porušení autorských práv může společnost Spotify předat vaše jméno a e-mailovou adresu straně, která porušení údajně způsobila, a uchovávat vaše informace tak dlouho, jak to bude vyžadováno pro právní účely. Upozorňujeme, že podvodná oznámení nebo jiné zneužití tohoto procesu mohou vést ke zrušení vašeho účtu a/nebo mohou mít právní důsledky. Před podáním stížnosti doporučujeme obrátit se na advokáta.

Společnost Spotify se také řídí zásadou rušit za patřičných okolností účty opakovaně porušující autorská práva.

3. Ochranná známka

Co je to ochranná známka

Ochranná známka je slovo, slogan, symbol nebo design (např. název značky nebo logo), které odlišuje produkty či služby nabízené jednou osobou, skupinou lidí nebo společností od jiných. Obecně vzato se zákon o ochranných známkách snaží zajistit, aby pro spotřebitele bylo zřejmé, kdo produkt nebo službu poskytuje nebo je s nimi spojený.

Jak nahlásit porušení práv k ochranné známce

Pokud jste držitelem ochranné známky nebo jeho zástupcem a domníváte se, že obsah dostupný ve službách Spotify porušuje vaše práva k ochranné známce, nahlaste domnělé porušení práv pomocí tohoto webového formuláře. Společnost Spotify může předat vaše jméno a e-mailovou adresu straně, která porušení údajně způsobila, a uchovávat vaše informace tak dlouho, jak to bude vyžadováno pro právní účely. Společnost Spotify se také řídí zásadou rušit za patřičných okolností účty opakovaně porušující autorská práva.

4. Jakým způsobem stížnosti řešíme

Společnost Spotify přezkoumává stížnosti, které obdrží prostřednictvím výše uvedených kanálů. Když obdržíme stížnost, vyhodnotíme ji a podnikneme příslušná opatření, která mohou zahrnovat odstranění nahlášeného obsahu nebo zakázání přístupu v určité zemi nebo zemích. Můžeme kontaktovat stěžovatele a uživatele nebo tvůrce, který obsah poskytl, ohledně opatření, která podnikneme, ohledně rozhodnutí nepodnikat žádná opatření nebo ohledně dalších informací, které potřebujeme k posouzení stížnosti.

Jakýkoli obsah, který porušuje autorská práva nebo práva k ochranné známce jiných osob, může být odstraněn. Společnost Spotify se také řídí zásadou pro opakovaná porušení, která znamená, že může být zrušen účet uživatele nebo tvůrce zodpovědného za více porušení práv. Pokud je obsah obnoven po odvolání nebo v důsledku stáhnutí stížnosti držitelem práv, naše zásada pro opakovaná porušení bude odpovídajícím způsobem tento fakt odrážet.

Pokud se domníváte, že vůči vašemu obsahu nebo účtu bylo mylně podniknuto opatření, nebo pokud chcete požádat o přezkoumání rozhodnutí společnosti Spotify k vaší stížnosti, máte možnost podat odvolání. Pokyny ohledně odvolání budou obsaženy v e-mailovém sdělení, které vám zašleme v souvislosti s vaší stížností.

Kromě oznámení od uživatelů a držitelů práv využíváme k detekci a odstranění obsahu, který může porušovat práva k duševnímu vlastnictví jiných osob, kombinaci automatizovaných a manuálních podnětů. Neustále pracujeme na rozvoji způsobů ochrany duševního vlastnictví tvůrců.