Zásady ochrany osobných údajov služby Spotify

Platné od May 25, 2018

1 Úvod
2 Informácie o týchto Zásadách
3 Vaše práva a preferencie: máte možnosť voľby a plnú kontrolu
4 Ako zhromažďujeme vaše osobné údaje?
5 Aké osobné údaje od vás zhromažďujeme?
6 Na čo vaše osobné údaje používame?
7 Poskytovanie vašich osobných údajov
8 Uchovávanie a odstránenie údajov
9 Prenos do iných krajín
10 Prepojenia
11 Zaručenie ochrany vašich údajov
12 Deti
13 Zmeny týchto Zásad ochrany osobných údajov
14 Ako sa s nami kontaktovať

1. Úvod

Ďakujeme, že ste si vybrali službu Spotify!

Ako spoločnosť Spotify vám chceme sprostredkovať čo najpríjemnejšiu skúsenosť, aby ste s potešením využívali naše služby dnes, zajtra aj v budúcnosti. Na to potrebujeme vedieť viac o tom, akú hudbu počúvate, aby sme vám mohli poskytnúť výnimočné a personalizované služby a prispôsobiť vám ich na mieru. Vaše súkromie a ochrana vašich osobných údajov však pre nás sú a vždy budú nesmierne dôležité. Chceli by sme vám preto otvorene vysvetliť, ako a prečo zhromažďujeme, uchovávame, zdieľame a využívame vaše osobné údaje – a zároveň aj načrtnúť, aké možnosti kontroly a voľby máte k dispozícii na to, aby ste sa sami rozhodli, kedy a ako nám svoje osobné údaje poskytnete.

Taký je náš cieľ a tieto Zásady ochrany osobných údajov (ďalej len „Zásady“) vám ďalej podrobnejšie objasnia, čo tým myslíme.

2. Informácie o týchto zásadách

Tieto Zásady uvádzajú dôležité podrobné údaje týkajúce sa vzťahu vašich osobných údajov so spoločnosťou Spotify AB. Tieto Zásady sa vzťahujú na všetky služby spoločnosti Spotify, ako aj všetky súvisiace služby (ďalej len „Služba Spotify“). Podmienky, ktorými sa vaše používanie Služby Spotify riadi, sú vymedzené v našich Podmienkach používania (ďalej len „Podmienky používania“).

Občas sa môže stať, že vyvinieme nové služby alebo ponúkneme doplnkové služby. Ak by zavedenie týchto nových alebo doplnkových služieb viedlo k akýmkoľvek zmenám spôsobu, akým zhromažďujeme alebo spracovávame vaše osobné údaje, poskytneme vám ďalšie informácie spoločne s dodatočnými podmienkami alebo zásadami. Ak pri uvedení týchto nových či doplnkových služieb neuvedieme inak, vzťahujú sa na ne tieto Zásady.

Cieľom týchto Zásad je:

 1. Zabezpečiť, aby ste presne vedeli, aké osobné údaje o vás zhromažďujeme, prečo ich zhromažďujeme a používame a komu ich poskytujeme.
 2. Objasniť spôsob, akým používame vami poskytnuté osobné údaje na to, aby sme vám počas používania Služby Spotify mohli ponúknuť čo najpríjemnejší zážitok.
 3. Oboznámiť vás s vašimi právami a možnosťami, čo sa týka osobných údajov, ktoré o vás zhromažďujeme a spracovávame, ako aj s tým, ako sa staráme o ochranu vášho súkromia.

Dúfame, že vďaka tomu lepšie pochopíte naše záväzky voči vám, čo sa týka ochrany vášho súkromia. Podrobnejšie vysvetlenie pojmov používaných v týchto Zásadách je k dispozícii v našom Stredisku ochrany súkromia na adrese spotify.com. Informácie o tom, ako sa s nami kontaktovať v prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností, nájdete v časti 14: 'Ako sa s nami kontaktovať nižšie. V prípade, že by ste s obsahom týchto Zásad nesúhlasili, je na vašom osobnom rozhodnutí, či Službu Spotify chcete používať.

3. Vaše práva a preferencie: Máte možnosť voľby a plnú kontrolu

Možno už viete, že nový zákon Európskej únie s názvom všeobecné nariadenie o ochrane údajov (alebo GDPR) ľuďom garantuje určité práva týkajúce sa ich osobných údajov. V súlade s ním sme v našom Stredisku ochrany súkromia a Nastaveniach ochrany súkromia zaviedli nové prvky na kontrolu transparentnosti a prístupu, ktoré našim používateľom umožnia tieto práva využiť. Používatelia majú v závislosti od dostupnosti nasledujúce práva (pokiaľ ich neobmedzujú platné zákony):

 • právo na prístup – právo byť informovaný o osobných údajoch, ktoré o vás spracovávame, a vyžiadať si prístup k nim,
 • právo na opravu – právo vyžiadať si, aby sme doplnili alebo upravili vaše osobné údaje, pokiaľ sú nepresné alebo neúplné,
 • právo na vymazanie – právo požiadať o vymazanie vašich osobných údajov,
 • právo na obmedzenie – právo požiadať o dočasné alebo trvalé ukončenie spracovania všetkých alebo niektorých vašich osobných údajov,
 • právo namietať –
  • právo kedykoľvek namietať voči spracovaniu vašich osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie,
  • právo namietať voči spracovaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu,
 • právo na prenosnosť údajov – právo vyžiadať si kópiu osobných údajov v elektronickom formáte a právo preniesť tieto osobné údaje na používanie v rámci služieb iného subjektu, a
 • právo nepodliehať automatizovanému rozhodovaniu – právo nepodliehať rozhodnutiu vychádzajúcemu výlučne z automatizovaného procesu rozhodovania, vrátane profilovania, v prípade, že by takéto rozhodnutie na vás malo právny účinok alebo mohlo vyvolať podobne závažný účinok.

Aby sme vám tieto práva umožnili jednoducho uplatňovať a dokázali zaznamenať vaše preferencie v otázke toho, ako spoločnosť Spotify spracováva vaše osobné údaje, prostredníctvom stránky Nastavenia účtu vám umožňujeme prístup k nasledujúcim nastaveniam:

 • Nastavenia ochrany súkromia – umožňujú vám regulovať niektoré z kategórií osobných údajov, ktoré o vás spracovávame, a zároveň vám umožňujú prístup k vašim osobným údajom pomocou tlačidla Prevziať moje údaje, pričom máte k dispozícii aj prepojenie na Stredisko ochrany súkromia na adrese spotify.com, kde získate podrobnejšie informácie o tom, ako spoločnosť Spotify využíva vaše osobné údaje, a o vašich právach.
 • Nastavenia oznámení – umožňujú nastaviť, aké oznámenia od spoločnosti Spotify si želáte dostávať, spravovať vaše verejne dostupné osobné údaje a nastaviť vaše preferencie zdieľania.

Stredisko ochrany súkromia vám umožňuje plnú kontrolu nad tým, ako spoločnosť Spotify spracováva vaše osobné údaje. Poskytuje informácie o tom, čo sa stane, ak upravíte svoje nastavenia na stránke Nastavenia účtu, a ako zrušiť zasielanie určitých oznámení od spoločnosti Spotify. Ak vám zašleme elektronickú marketingovú správu na základe vášho súhlasu alebo iným spôsobom umožnenú platným zákonom, môžete kedykoľvek bezplatne odvolať svoj súhlas alebo vyjadriť svoju námietku (ďalej len „Vyjadrenie nesúhlasu“). Marketingové elektrické správy, ktoré vám spoločnosť Spotify zasiela (napr. prostredníctvom e-mailu), taktiež ponúkajú prostriedok na zrušenie ich zasielania priamo v samotnej správe (napr. prepojenie na zrušenie prihlásenia na odber v e-mailoch, ktoré vám zasielame).

Ďalšie informácie o vyššie uvedených právach na základe nariadenia GDPR a možnostiach kontroly, ktoré ponúkame všetkým používateľom služby Spotify v súvislosti s týmito právami, nájdete v časti Vaše práva v Stredisku ochrany súkromia. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa ochrany vášho súkromia, vašich práv či toho, ako ich uplatniť, sa obráťte na našu Poverenú osobu pre ochranu osobných údajov prostredníctvom formulára Kontakt v Stredisku ochrany súkromia. Po overení vašej identity budeme na vašu žiadosť v primeranom čase reagovať. Ak nie ste spokojní so spôsobom, akým používame vaše osobné údaje, môžete sa obrátiť aj na švédsky úrad pre ochranu osobných údajov (Datainspektionen) alebo úrad zodpovedajúci za ochranu údajov v mieste vášho bydliska a predložiť svoju sťažnosť.

4. Ako zhromažďujeme vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje zhromažďujeme nasledujúcimi spôsobmi:

 1. Keď sa zaregistrujete do Služby Spotify – keď sa zaregistrujete do Služby Spotify, zaznamenáme určité osobné údaje potrebné na to, aby ste Službu Spotify mohli využívať, napríklad vašu e-mailovú adresu, dátum narodenia, pohlavie a krajinu.
 2. Prostredníctvom vášho používania Služby Spotify – keď používate Službu Spotify, zhromažďujeme osobné údaje o tom, ako Službu Spotify používate, napríklad o tom, aké skladby ste počúvali alebo aké zoznamy skladieb ste vytvorili.
 3. Zhromažďované osobné údaje, ktoré nám umožňujú poskytnúť vám ďalšie prvky alebo funkcie – občas sa môžete rozhodnúť poskytnúť nám ďalšie osobné údaje alebo nám povoliť zhromažďovanie vašich osobných údajov, napr. aby sme vám mohli poskytnúť ďalšie prvky alebo funkcie. V súlade s nižšie uvedenými informáciami (pozrite časť Dobrovoľné hudobné údaje), bez vášho predchádzajúceho súhlasu nebudeme zhromažďovať vaše fotografie, informácie o presnej polohe mobilného zariadenia, hlasové údaje ani kontakty. Vždy budete mať možnosť zmeniť názor a svoj súhlas kedykoľvek odvolať.
 4. Od tretích strán – osobné údaje o vás a vašej činnosti môžeme získavať od tretích strán, ako sú napríklad reklamné spoločnosti a partneri, s ktorými spolupracujeme pri poskytovaní Služby Spotify (pozrite si časť 7: Poskytovanie vašich osobných údajov nižšie). Tieto osobné údaje budeme používať iba v prípadoch, keď ste danej tretej strane alebo spoločnosti Spotify poskytli svoj súhlas s poskytovaním týchto údajov, prípadne v prípadoch, keď má spoločnosť Spotify opodstatnený záujem využívať tieto osobné údaje na to, aby vám mohla poskytovať Službu Spotify.

Anonymné a súhrnné informácie využívame na rôzne účely, napríklad na testovanie našich informačných systémov, výskum, analýzu údajov, vytváranie marketingových a propagačných modelov, vylepšovanie Služby Spotify a vývoj nových funkcií a prvkov v rámci Služby Spotify.

5.Aké osobné údaje od vás zhromažďujeme?

V nižšie uvedenej tabuľke uvádzame jednotlivé kategórie osobných údajov, ktoré o vás zhromažďujeme a využívame:

Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme pri registrácii do Služby Spotify

Kategórie osobných údajov Opis kategórie
Údaje pri registrácii účtu Toto sú osobné údaje, ktoré nám poskytujete alebo ktoré zhromaždíme na to, aby ste sa mohli zaregistrovať a používať Službu Spotify. Sem patrí e-mailová adresa, dátum narodenia, pohlavie, PSČ a krajina.

Niektoré z osobných údajov, o ktoré vás požiadame, sú nevyhnutné na vytvorenie účtu. Zároveň máte možnosť nám poskytnúť niekoľko ďalších osobných údajov, na základe ktorých je možné vám účet upraviť na mieru.

To, ktoré osobné údaje od vás budeme požadovať, závisí od plánu odberu Služby Spotify, ktorý si registrujete, a od toho, či na registráciu a používanie Služby Spotify využívate Službu tretej strany (podľa definície v Podmienkach používania, napr. Facebook). Ak na vytvorenie účtu použijete Službu tretej strany, vaše osobné údaje získame prostredníctvom tejto Služby tretej strany, no iba v prípade, že ste dali súhlas na to, aby sa táto Služba tretej strany o vaše osobné údaje s nami podelila.

Osobné údaje zhromažďované prostredníctvom používania Služby Spotify

Kategórie osobných údajov Opis kategórie
Údaje o používaní Služby Spotify Toto sú osobné údaje, ktoré o vás zhromažďujeme počas toho, ako používate Službu Spotify – medzi ne môžu patriť:
 • Informácie o pláne odberu Služby Spotify.
 • Informácie o vašej interakcii so Službou Spotify, medzi ktoré patria informácie o dátume a čase zadania vašich žiadostí, vypočutých skladbách, vytvorených zoznamoch skladieb, prehratých videách a vašej interakcii s inými používateľmi služby Spotify. Sem sa môžu radiť aj podrobnosti o tom, ako používate Aplikácie tretích strán, a o zobrazovaných reklamách.
 • Používateľský obsah (podľa definície v časti Podmienky používania), ktorý zverejníte v službe Spotify vrátane správ, ktoré zašlete alebo prijmete prostredníctvom služby Spotify, a vaše interakcie s tímom zákazníckej podpory spoločnosti Spotify.
 • Technické údaje môžu zahŕňať informácie o adrese URL, údaje súborov cookie, vašu adresu IP, typy zariadení, ktoré používate na prístup a pripojenie k Službe Spotify, jedinečné identifikačné údaje zariadení, atribúty zariadení, typ sieťového pripojenia (napr. Wi-Fi, 3G, LTE, Bluetooth) a jeho poskytovateľa, funkčnosť siete a zariadenia, typ prehliadača, jazyk, operačný systém, verziu aplikácie Spotify a informácie na umožnenie správy digitálnych práv. Podrobnejšie informácie o technických údajoch, ktoré spracovávame, sú uvedené v našich Zásadách používania súborov cookie.
 • Údaje zo snímačov pohybu a orientácie mobilných zariadení (napr. akcelerometer alebo gyroskop) potrebné na to, aby vám Služba Spotify bola schopná sprostredkovať špecifické funkcie.

Zhromaždené osobné údaje s vaším povolením, ktoré nám umožňujú poskytovať vám dodatočné funkcie alebo funkčnosť

Kategórie osobných údajov Opis kategórie
Dobrovoľné mobilné údaje Okrem mobilných údajov, ktoré zhromažďujeme na to, aby sme vám mohli poskytovať Službu Spotify (uvedené vyššie), nám taktiež môžete poskytnúť súhlas so zhromažďovaním ďalších osobných údajov z vášho mobilného zariadenia, aby sme vám mohli poskytnúť funkcie a prvky na celkové spríjemnenie používania Služby Spotify.

Prístup k žiadnym z nižšie uvedených osobných údajov nebudeme využívať bez toho, aby ste nám na to dali svoj súhlas:
 • Vaše fotografie – ak nám povolíte prístup k vašim fotografiám alebo fotoaparátu, využijeme prístup iba k obrázkom, ktoré ste sa s nami výslovne rozhodli zdieľať, a metadátam súvisiacim s týmito obrázkami, ako je typ súboru a veľkosť obrázka. Nikdy nebudeme skenovať ani importovať vašu knižnicu fotografií ani zachytené zábery;
 • Presnú polohu vášho mobilného zariadenia – ak nám povolíte prístup k vašej presnej polohe, získame tak možnosť prístupu k technológiám GPS alebo Bluetooth vášho zariadenia umožňujúcim poskytovať funkcie Služby Spotify súvisiace s polohou používateľa. Upozorňujeme, že medzi tieto údaje nepatrí vaša adresa IP. Na základe adresy IP určujeme vašu približnú polohu, napríklad krajinu, v ktorej sa nachádzate, v záujme zaručenia súladu s našimi licenčnými zmluvami;
 • Vaše hlasové údaje – ak nám na to udelíte povolenie, získame prístup k hlasovým príkazom zaznamenaným prostredníctvom mikrofónu daného zariadenia, ktoré vám umožňujú ovládať Službu Spotify hlasom. Funkciu mikrofónu máte možnosť kedykoľvek vypnúť.
 • Vaše kontakty – ak nám povolíte prístup k vašim kontaktom, získame prístup k jednotlivým kontaktom uloženým v zariadení, aby sme vám mohli pomôcť s hľadaním priateľov používajúcich službu Spotify.
Platobné údaje Tieto osobné údaje môžeme zhromažďovať, ak sa zaregistrujete na používanie Skúšobnej verzie alebo si zakúpite niektorý z našich Platených odberov (podľa definície v Podmienkach používania) alebo prostredníctvom Služby Spotify vykonáte iné nákupy. To, ktoré osobné údaje presne zhromaždíme, závisí od spôsobu platby (napr. priamo prostredníctvom mobilného operátora alebo faktúrou), no môžu zahŕňať napríklad nasledujúce údaje:
 • meno,
 • dátum narodenia,
 • typ kreditnej alebo debetnej karty, jej dátum exspirácie a niektoré číslice vašej kreditnej karty,
 • PSČ,
 • číslo mobilného telefónu a
 • informácie o vašej histórii transakcií.
Ak sa rozhodnete pre platbu faktúrou, poskytneme vaše osobné údaje subjektom, ktoré spracovávajú naše platby, aby mohli vykonať potrebnú kontrolu a zaslať vám faktúry.
Údaje zo súťaží, prieskumov a stávok Tieto osobné údaje slúžia na to, aby ste sa do takýchto akcií mohli prihlásiť a zúčastniť sa ich. To, ktoré osobné údaje presne zhromaždíme, závisí od konkrétnej akcie.
Marketingové údaje Tieto osobné údaje využijeme na to, aby vám spoločnosti Spotify a jej partneri či poskytovatelia služieb mohli zasielať marketingový obsah:
 • prostredníctvom e-mailu,
 • počas používania Služby Spotify alebo
 • priamo od tretích strán.

Viac informácií o zhromaždených osobných údajoch a o tom, ako môžete regulovať zasielanú marketingovú komunikáciu, nájdete v Stredisku ochrany súkromia na adrese spotify.com.

6. Na čo vaše osobné údaje používame?

Keď používate Službu Spotify alebo s ňou komunikujete, využívame rôzne technológie na spracovanie osobných údajov, ktoré o vás zhromažďujeme z rôznych dôvodov. V tabuľke nižšie uvádzame dôvody, prečo spracovávame vaše osobné údaje, súvisiace právne východiská, ktoré uplatňujeme na to, aby sme mohli vaše osobné údaje spracovávať, a kategórie osobných údajov (uvedené v časti 5: 'Aké osobné údaje od vás zhromažďujeme?'), ktoré na tieto účely využívame:

Opis toho, prečo spoločnosť Spotify spracováva vaše osobné údaje (ďalej len „účel spracovania“) Právny základ pre účel spracovania Kategórie osobných údajov, ktoré spoločnosť Spotify používa na účel spracovania
Na poskytovanie, prispôsobenie a vylepšenie používania Služby Spotify a ďalších služieb a produktov, ktoré spoločnosť Spotify ponúka, napríklad na poskytovanie prispôsobeného, personalizovaného alebo lokalizovaného obsahu, odporúčaní, funkcií a reklamy v rámci Služby Spotify alebo mimo nej (vrátane produktov a služieb tretích strán).
 • Dodržiavanie zmluvy
 • Oprávnené záujmy
 • Údaje na registráciu účtu
 • Údaje o používaní služby
Na porozumenie tomu, ako využívate Službu Spotify a prístup k nej, a to v záujme zaručenia technickej funkčnosti Služby Spotify, vývoja nových produktov a služieb, ako aj na analýzu vášho používania Služby Spotify, vrátane vašej interakcie s aplikáciami, produktmi a službami, ktoré sú prístupné, prepojené alebo ponúkané prostredníctvom Služby Spotify.
 • Dodržiavanie zmluvy
 • Oprávnené záujmy
 • Údaje na registráciu účtu
 • Údaje o používaní služby
Na komunikáciu s vami na účely spojené so Službou Spotify.
 • Dodržiavanie zmluvy
 • Oprávnené záujmy
 • Údaje na registráciu účtu
 • Údaje o používaní služby
Na spracovanie vašich platieb tak, aby bolo možné zabrániť podvodom alebo zistiť prípadné podvody vrátane podvodov pri platbe a podvodného používania Služby Spotify.
 • Dodržiavanie zmluvy
 • Dodržiavanie zákonných povinností
 • Oprávnené záujmy
 • Platobné údaje
Na komunikáciu s vami, a to buď priamu alebo prostredníctvom niektorého z našich partnerov, na nasledujúce účely:
 • marketing,
 • výskum,
 • účasť v súťažiach, prieskumoch a stávkach,
 • propagačné účely,
prostredníctvom e-mailov, notifikácií alebo iných správ v súlade so všetkými povoleniami, ktoré ste nám poskytli (napr. prostredníctvom stránky Nastavenia účtu).
 • Súhlas
 • Oprávnené záujmy
 • Údaje pre súťaže, prieskumy a stávky
 • Marketingové údaje
Na poskytovanie funkcií, informácií, reklamy alebo iného obsahu, ktorý sa vzťahuje na vašu individuálnu polohu.
 • Súhlas
 • Dobrovoľné mobilné údaje

Ak máte záujem o ďalšie informácie týkajúce sa testu vyváženosti, ktorý spoločnosť Spotify vykonala v záujme dokázania zákonnej oprávnenosti svojich záujmov v súlade s nariadením GDPR, pozrite si informácie o tom, ako sa s nami kontaktovať, uvedené v časti 14: Ako sa s nami kontaktovať.

7. Poskytovanie vašich osobných údajov

Vytvorili sme kategórie subjektov, ktorým poskytujeme osobné údaje zhromaždené alebo vytvorené počas vášho používania Služby Spotify.

Verejne dostupné informácie

Nasledujúce osobné údaje budú vždy verejne dostupné prostredníctvom Služby Spotify: vaše meno alebo používateľské meno, profilový obrázok, koho sledujete a kto v Službe Spotify sleduje vás, vaši poslední prehrávaní interpreti a vaše verejné zoznamy skladieb.

Osobné údaje, ktoré sa rozhodnete poskytnúť

Nasledujúce osobné údaje poskytneme iba kategóriám príjemcov vymedzeným v tabuľke nižšie, ak:

 • sa rozhodnete používať konkrétnu funkciu Služby Spotify, pri ktorej je poskytnutie osobných údajov nevyhnutné pre správne používanie danej funkcie Služby Spotify, alebo

 • nám udelíte súhlas so zdieľaním osobných údajov, napr. výberom príslušného nastavenia v Službe Spotify.

Kategórie príjemcov Dôvod na poskytovanie
Aplikácie tretích strán, ktoré prepojíte so svojím účtom Spotify Ak svoj účet Spotify prepojíte s Aplikáciou tretej strany, ako sú napríklad sociálne médiá, zvukové, televízne či automobilové platformy, spoločnosť Spotify im môže poskytnúť Údaje o používaní služby, aby ste sa mohli pripojiť do svojho účtu Spotify.
Aplikácia tretej strany, pomocou ktorej sa prihlasujete do služby Spotify Ak sa prihlásite do Aplikácie tretej strany pomocou prihlasovacích údajov účtu Spotify, daná Aplikácia tretej strany môže získať prístup k určitým Údajom o používaní služby, ako sú vaše zoznamy skladieb, uložený obsah a aktivity.

Pred pripojením k Aplikácii tretej strany dostanete oznámenie o tom, že vaše osobné údaje budú poskytnuté alebo sprístupnené danej Aplikácii tretej strany.
Komunita podpory Keď si zaregistrujete účet Komunity podpory v rámci Komunity podpory Spotify, požiadame vás o vytvorenie osobitného používateľského mena Komunity podpory Spotify. To sa verejne zobrazí všetkým, kto vstúpia do Komunity podpory Spotify, spoločne s vami zverejnenými otázkami alebo komentármi.
Ľudia, ktorí vás v službe Spotify sledujú Niekedy sa môžete rozhodnúť podeliť o určité Údaje o používaní služby, najmä týkajúce sa vášho používania služby Spotify s ďalšími používateľmi služby Spotify, ktorí vás v službe Spotify sledujú.

Ak napríklad vytvárate zoznamy skladieb, môžete tieto zoznamy skladieb umožniť sledovať ostatným používateľom Služby Spotify, no taktiež ich kedykoľvek nastaviť ako svoje súkromné.
Interpreti a hudobné vydavateľstvá Môžete nás požiadať, aby sme vaše osobné údaje (napr. e-mailovú adresu) poskytli interpretom alebo hudobným vydavateľstvám, prípadne ďalším partnerom, ktorí môžu mať záujem vám priamo zasielať novinky alebo akciové ponuky, no súhlas s ich zasielaním môžete aj kedykoľvek odvolať.

Podrobnejšie informácie o tom, ako spravovať oznámenia, vaše verejne dostupné informácie a informácie, o ktoré sa chcete podeliť, nájdete v časti 3: 'Vaše práva a preferencie: Máte možnosť voľby a plnú kontrolu' týchto Zásad a v Stredisku ochrany súkromia.

Aké informácie poskytujeme

Kategórie príjemcov Dôvod na poskytovanie
Poskytovatelia služieb a ďalší Využívame poskytovateľov technických služieb, ktorí môžu prevádzkovať technickú infraštruktúru potrebnú na poskytovanie Služby Spotify, najmä poskytovateľov, ktorí hosťujú, uchovávajú, spravujú a udržiavajú aplikáciu Spotify, jej obsah a údaje, ktoré spracovávame.
Využívame poskytovateľov technických služieb, ktorí nám pomáhajú s vami komunikovať tak, ako je popísané v (časti 6) týchto Zásad.
Marketingových a reklamných partnerov uplatňujeme na to, aby sme vám mohli ponúknuť lepšie prispôsobený obsah, prípadne aby sme lepšie porozumeli vášmu používaniu Služby Spotify a mohli vám ponúknuť lepšie služby. Osobné údaje taktiež môžete poskytnúť určitým partnerom v oblasti marketingu a reklamy, aby vám mohli zasielať propagačné materiály o službe Spotify.
Partneri spoločnosti Spotify
 • Ak na prístup k Službe Spotify využívate ponuku, ktorú vám poskytla alebo predala tretia strana, ako napríklad mobilný operátor, takejto tretej strane poskytneme osobné údaje o vašom používaní Služby Spotify, napríklad či a do akej miery túto ponuku využívate, či ste si aktivovali účet Spotify alebo Službu Spotify aktívne používate.
 • V závislosti od toho, ako sa zaregistrujete do Služby Spotify (napr. prostredníctvom služby tretej strany alebo mobilného operátora), poskytneme vaše používateľské meno v službe Spotify alebo iné Údaje na registráciu účtu, ktoré sú nevyhnutné na prevádzku vášho účtu.
 • Vaše osobné údaje v pseudonymizovanom formáte môžeme poskytnúť našim partnerom v hudobnom priemysle, aby si mohli vytvoriť prehľad o tom, ako sa darí obsahu, na ktorý nám poskytujú licenciu, a aby ste mohli počúvať obsah prenášaný prostredníctvom Služby Spotify.
 • Vaše osobné údaje v pseudonymizovanom formáte taktiež poskytneme marketingovým partnerom, ktorí nám pomáhajú s propagačnými akciami, a reklamným partnerom, ktorí nám umožňujú poskytovať bezplatnú službu.
Akademickí výskumníci Vaše osobné údaje poskytneme na činnosti, ako je štatistická analýza a akademický výskum, no iba v pseudonymizovanom formáte.
Iné spoločnosti skupiny Spotify O vaše osobné údaje sa s ostatnými spoločnosťami Skupiny Spotify podelíme v záujme vykonávania našich bežných prevádzkových úkonov a na to, aby sme mohli zachovať Službu Spotify a poskytovať vám ju.
Orgány činné v trestnom konaní a orgány na ochranu osobných údajov O vaše osobné údaje sa podelíme, keď sa v dobrej viere domnievame, že tak musíme konať v záujme dodržiavania našich zákonných povinností na základe platných zákonov, prípadne v rámci reakcie na platný právny proces, napríklad príkaz na prehliadku, súdne nariadenie alebo súdnu výzvu.

Vaše osobné údaje taktiež poskytneme, keď sa v dobrej viere domnievame, že to je nevyhnutné na účely našich vlastných oprávnených záujmov či oprávnených záujmov tretej strany v súvislosti s vnútroštátnou bezpečnosťou, na účel presadzovania práva, súdnych procesov, kriminálneho vyšetrovania, ochrany bezpečnosti akejkoľvek osoby, prípadne na účely zamedzenia usmrteniu alebo hroziacemu ublíženiu na zdraví, a to pod podmienkou, že usúdime, že takéto záujmy nepotláčajú vaše záujmy alebo základné práva a slobody, ktoré vyžadujú ochranu vašich osobných údajov.
Zakúpenie nášho podniku O vaše osobné údaje sa podelíme v prípadoch, keď náš podnik predáme inému nadobúdateľovi, prípadne pri vyjednávaní o zakúpení perspektívnym nadobúdateľom.

V takejto situácii bude spoločnosť Spotify naďalej zaručovať zachovanie dôvernosti vašich osobných údajov a upozorní vás, než vaše osobné údaje poskytne danému kupujúcemu alebo začnú podliehať iným Zásadám ochrany osobných údajov.

8. Uchovávanie a odstránenie údajov

Vaše osobné údaje uchovávame iba tak dlho, ako je nevyhnutné na to, aby sme vám mohli poskytovať Službu Spotify, a na oprávnené a dôležité obchodné účely, ako je napríklad udržiavanie výkonnosti Služby Spotify, vykonávanie obchodných rozhodnutí o nových funkciách a ponukách na základe dostupných údajov, dodržiavanie našich zákonných povinností a riešenie sporov. Vaše osobné údaje si ponechávame, pokým ste používateľom Služby Spotify. Ponechávame si napríklad vaše zoznamy skladieb, knižnicu skladieb a informácie o účte.

Ak o to požiadate, odstránime alebo anonymizujeme vaše osobné údaje tak, aby vás na základe nich nebolo naďalej možné identifikovať, a to s výnimkou prípadov, kde nám zákon umožňuje alebo prikazuje zachovať určité osobné údaje, napríklad vrátane nasledujúcich situácií:

 • ak v súvislosti s vaším účtom existuje nevyriešený problém, napríklad neuhradená platba alebo nevyriešená reklamácia či spor, uchováme potrebné osobné údaje, kým sa situácia nevyrieši,
 • v prípadoch, keď sme povinní zachovávať tieto osobné údaje z dôvodu právnych, daňových, auditových alebo účtových povinností, uchováme potrebné osobné údaje na obdobie vyžadované platným zákonom, alebo
 • v prípadoch, keď je to nevyhnutné pre naše oprávnené obchodné záujmy, napríklad prevenciu podvodov alebo zachovanie bezpečnosti používateľov.

9. Prenos do iných krajín

Spoločnosť Spotify sa o vaše osobné údaje globálne podelí s inými spoločnosťami zo Skupiny Spotify v záujme vykonávania činností uvedených v týchto Zásadách. Medzi ne patria spoločnosti Skupiny Spotify v nasledujúcich krajinách: Austrália, Belgicko, Brazília, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Hongkong, Japonsko, Kanada, Luxembursko, Mexiko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Singapur, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taiwan, Taliansko, Turecko a USA. Spoločnosť Spotify si taktiež môže na spracovanie vašich osobných údajov najať tretie strany nachádzajúce sa v iných krajinách, než je vaša domovská krajina, prípadne vaše osobné údaje takýmto tretím stranám poskytnúť. Vaše osobné údaje preto môžu podliehať iným zákonom na ochranu osobných údajov, než sú zákony vo vašej krajine bydliska.

Osobné údaje zhromaždené v Európskej únii a Švajčiarsku sa môžu napríklad presunúť k tretím stranám nachádzajúcim sa mimo územia Európskej únie a Švajčiarka alebo ich takéto tretie strany môžu spracovávať. Spoločnosť Spotify v takýchto prípadoch zaručí, aby bol takýto presun vykonaný v súlade s platnými zákonmi na ochranu osobných údajov a najmä aby boli prijaté náležité zmluvné, technické a organizačné opatrenia, ako napríklad štandardné zmluvné doložky schválené Európskou komisiou.

Ďalšie informácie o bezpečnostných opatreniach, ktoré uplatňujeme na ochranu vašich osobných údajov, nájdete v časti 11: 'Zaručenie ochrany vašich údajov’ v týchto Zásadách.

10. Prepojenia

Môžeme zobrazovať reklamy od tretích strán a iný obsah prepojený s webovými lokalitami tretích strán. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za obsah tretích strán ani ich postupy na ochranu súkromia. Ak kliknete na reklamu alebo prepojenie tretej strany, berte na vedomie, že opúšťate Službu Spotify a na žiadne osobné údaje sa už nebudú vzťahovať tieto Zásady. Informácie o tom, ako tieto subjekty zhromažďujú a spracovávajú vaše osobné údaje nájdete v ich zásadách ochrany osobných údajov.

11. Zachovanie bezpečnosti vašich osobných údajov

Ochranu vašich osobných údajov berieme mimoriadne vážne. Využívame náležité technické a organizačné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov, pričom však berte na vedomie, že žiadny systém nie je dokonale bezpečný. V záujme zamedzovania neobmedzenému prístupu a zbytočnému uchovávaniu osobných údajov v našom systéme sme zaviedli rôzne opatrenia vrátane pseudonymizácie, šifrovania a obmedzení prístupu a uchovávania.

Vaše heslo slúži na ochranu používateľského účtu, preto vás nabádame používať jedinečné a silné heslo, regulovať prístup k vášmu počítaču a prehľadávaču a po používaní Služby Spotify sa z nej odhlásiť.

12. Deti

Služba Spotify nie je určená pre deti mladšie ako 13 rokov. V niektorých krajinách sa však môžu na základe miestnych zákonov uplatňovať aj prísnejšie vekové obmedzenia. Podrobnejšie informácie nájdete v našich Podmienkach používania.

Vedome nezhromažďujeme žiadne osobné údaje detí mladších ako 13 rokov ani mladších, než je platná veková hranica (ďalej len „Veková hranica“). Ak ste mladší, ako je stanovená Veková hranica, nepoužívajte Službu Spotify a neposkytujte nám žiadne osobné údaje.

Ak ste rodičom dieťaťa mladšieho, než je Veková hranica, a dozviete sa, že vaše dieťa spoločnosti Spotify poskytlo údaje, kontaktujte sa s nami prostredníctvom formulára Kontakt v Stredisku ochrany súkromia a môžete požiadať o uplatnenie svojich príslušných práv uvedených v časti 3: 'Vaše práva a preferencie: máte možnosť voľby a plnú kontrolu' týchto Zásad.

Ak zistíme, že sme zhromaždili osobné údaje dieťaťa mladšieho ako 13 rokov, podnikneme príslušné kroky na odstránenie týchto osobných údajov. Je možné, že z tohto dôvodu bude nutné účet Spotify takéhoto dieťaťa odstrániť.

13. Zmeny týchto Zásad ochrany osobných údajov

Tieto Zásady môžeme občas zmeniť.

V prípade podstatných zmien týchto Zásad vás podľa okolností vhodným spôsobom bezodkladne upozorníme, napríklad zobrazením nápadného oznámenia v rámci Služby Spotify alebo zaslaním e-mailu. Môžeme vás upozorniť vopred.

Preto si takéto upozornenia vždy pozorne prečítajte.

Ak máte záujem o ďalšie informácie o týchto Zásadách a o tom, ako spoločnosť Spotify používa vaše osobné údaje, navštívte naše Stredisko ochrany súkromia na adrese spotify.com, kde sa dozviete viac.

14.Ako sa s nami kontaktovať

Ďakujeme, že ste si prečítali naše Zásady ochrany osobných údajov. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto Zásad, obráťte sa na našu Poverenú osobu pre ochranu osobných údajov prostredníctvom formulára Kontakt v Stredisku ochrany súkromia alebo nám napíšte na nasledujúcu adresu:

Spotify AB
Regeringsgatan 19
Stockholm
111 53
Sweden

Spoločnosť Spotify AB je správca údajov na účely osobných údajov spracovaných na základe týchto Zásad.

Prajeme vám veľa krásnych zážitkov pri využívaní služby Spotify!
© Spotify AB.