Zásady ochrany osobných údajov služby Spotify

Dátum účinnosti January 20, 2020

1 Úvod
2 O týchto Zásadách
3 Vaše práva a preferencie: možnosti voľby a kontroly
4 Osobné údaje, ktoré od vás získavame
5 Na aké účely používame vaše osobné údaje
6 Zdieľanie vašich osobných údajov
7 Uchovávanie a výmaz údajov
8 Prenos do iných štátov
9 Odkazy
10 Uchovávanie vašich osobných údajov v bezpečí
11 Deti
12 Zmeny týchto Zásad
13 Ako nás kontaktovať

1. Úvod

Ďakujeme, že ste si vybrali Spotify!

V rámci Spotify vám chceme poskytnúť ten najlepší možný zážitok, aby ste si našu službu užívali. K tomu potrebujeme porozumieť vašim poslucháčskym zvykom, aby sme mohli poskytovať výnimočnú a personalizovanú službu špeciálne pre vás. Vaše súkromie a bezpečnosť vašich osobných údajov sú a vždy budú pre nás nesmierne dôležité. Preto chceme transparentne vysvetliť, ako a prečo zhromažďujeme, uchovávame, zdieľame a používame vaše osobné údaje, a zároveň popísať, aké kontrolné opatrenia a možnosti máte k dispozícii, podľa toho kedy a ako sa rozhodnete zdieľať svoje osobné údaje.

To je naším cieľom a tieto Zásady ochrany osobných údajov („Zásady“) ďalej v texte podrobne vysvetlia, čo máme na mysli.

2. O týchto Zásadách

Tieto Zásady stanovujú základné informácie týkajúce sa zaobchádzania s vašími osobnými údajmi v rámci vzťahu so spoločnosťou Spotify AB. Zásady platia pre všetky služby Spotify a akékoľvek pridružené služby (ďalej len „Služba Spotify“). Podmienky, ktorými sa riadi používanie Služby Spotify, sú definované v našich Podmienkach používania („Podmienky používania“).

V budúcnosti môžeme vyvinúť nové alebo ponúknuť doplnkové služby. Ak zavedenie týchto nových alebo doplnkových služieb bude viesť k podstatnej zmenu spôsobu, akým zhromažďujeme alebo spracúvame vaše osobné údaje, poskytneme vám viac informácií alebo doplnkové podmienky alebo zásady. Pokiaľ nebude uvedené inak, nové alebo doplnkové služby sa pri zavedení budú riadiť týmito Zásadami.

Cieľom týchto Zásad je:

 1. zabezpečiť, aby ste porozumeli tomu, aké osobné údaje o vás zhromažďujeme, dôvodom, prečo ich zhromažďujeme a používame a s kým ich zdieľame;
 2. vysvetliť spôsob, akým používame osobné údaje, ktoré nám poskytnete, aby sme vám mohli zaistiť skvelý zážitok pri používaní Služby Spotify a
 3. vysvetliť vaše práva a možnosti v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré o vás zhromažďujeme a spracovávame, a poskytnúť informácie o tom, ako budeme chrániť vaše súkromie.

Veríme, že vám to pomôže porozumieť, aké záväzky týkajúce sa ochrany osobných údajov voči vám máme. Ďalšie vysvetlenia týkajúce sa pojmov použitých v týchto Zásadách nájdete v našom Centre súkromia na spotify.com. Informácie o tom, ako nás kontaktovať, ak máte nejaké otázky alebo obavy, nájdete nižšie v časti 13 „Ako nás kontaktovať“. Alternatívne, pokiaľ nesúhlasíte s obsahom týchto Zásad, vezmite prosím na vedomie, že je len na vás, či sa rozhodnete Službu Spotify využívať.

3. Vaše práva a preferencie: možnosti voľby a kontroly

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov, alebo „GDPR“, dáva jednotlivcom určité práva týkajúce sa ich osobných údajov. Preto sme radi, že môžeme ponúknuť transparentnosť a riadenie prístupu, ktoré používateľom pomôžu tieto práva využívať. Práva, ktoré má jednotlivec k dispozícii v rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi, sú:

 • právo na prístup - právo byť informovaný o osobných údajoch, ktoré o vás spracovávame, a požadovať k nim prístup;
 • právo na opravu - právo požadovať, aby sme zmenili alebo aktualizovali vaše osobné údaje, ak sú nepresné alebo neúplné;
 • právo na výmaz - právo požadovať, aby sme vaše osobné údaje vymazali;
 • právo na obmedzenie - právo požadovať, aby sme dočasne alebo natrvalo prestali spracovávať všetky vaše osobné údaje alebo ich časť;
 • právo namietať -
  • právo kedykoľvek vzniesť námietku proti tomu, aby sme spracovávali vaše osobné údaje z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie;
  • právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov na účely priameho marketingu;
 • právo na prenosnosť údajov - právo požadovať kópiu vašich osobných údajov v elektronickom formáte a právo preniesť tieto osobné údaje na využitie v rámci služby inej strany a
 • právo nebyť predmetom automatizovaného rozhodovania – právo nebyť predmetom rozhodnutia založeného výlučne na automatizovanom rozhodovaní, vrátane profilovania, pokiaľ by dané rozhodnutie vyvolávalo vo vzťahu k vám právne účinky alebo by vás podobným spôsobom významne ovplyvnilo.

Aby sme vám umožnili dozvedieť sa viac o týchto právach ako aj o tom, ako ich jednoducho uplatňovať a zaznamenať vaše preferencie týkajúce sa spôsobu, akým Spotify používa vaše osobné údaje, ponúkame vám nasledujúce informačné zdroje:

+Nastavenie ochrany súkromia (prístup cez stránku vášho účtu) – umožňuje vám vybrať si z možností spracovávania určitých osobných údajov a ponúka automatizovanú funkciu „Stiahnuť vaše údaje“ na stiahnutie základných informácií o vašom účte a používaní.

 • Centrum súkromia – je pohodlným centrálnym miestom, kde nájdete viac informácií o tom, ako Spotify využíva vaše osobné údaje, o vašich právach v súvislosti s osobnými údajmi ako aj o tom, ako si tieto práva môžete uplatniť.

 • Nastavenie oznámení (prístup cez stránku vášho účtu) – umožní vám vybrať si, ktoré marketingové oznámenia budete od Spotify dostávať. Tieto nastavenia môžete prepínať a tak sa prihlasovať na prijímanie rôznych druhov e-mailov a push notifikácií, alebo sa od nich odhlasovať. Upozorňujeme, že marketingové správy od Spotify odosielané prostredníctvom e-mailu obsahujú mechanizmus na zrušenie odberu v rámci samotnej správy (napr. odkaz na odhlásenie v e-mailoch, ktoré vám posielame). Kliknutím na odkaz v e-maile sa odhlásite z prijímania ďalších správ danej kategórie (napr. aktualizácie týkajúce sa umelcov). Stránku Nastavenia oznámení môžete použiť na výber nastavení pre všetky kategórie e-mailov a marketingových push notifikácií.

 • Zásady pre súbory cookie – na tomto mieste su poskytované informácie o tom, ako používame súbory cookie, vrátane reklamy, ktorá je založená na vašich záujmoch. Nájdete tu aj informácie o tom, ako môžete riadiť svoje preferencie týkajúce sa súborov cookie a vypnúť niektoré druhy sledovania a

 • Informačné zdroje k zákazníckej podpore – na našej webovej stránke zákazníckej podpory máme niekoľko stránok s ďalšími informáciami k otázkam ochrany údajov. Hlavným zdrojom informácií je článok o právach vo vzťahu k údajom a o nastavení ochrany osobných údajov, ktorý obsahuje odpovede na „často kladené otázky“ o spracovávaní osobných údajov v Službe Spotify.

Ak máte otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov, vašich práv, alebo ich uplatňovania, prosíme, aby ste kontaktovali našu zodpovednú osobu pre ochranu údajov prostredníctvom formulára „Kontaktujte nás“ na stránke Centrum súkromia. Ak máte obavy týkajúce sa nášho spracovávania vašich osobných údajov, dúfame, že ich spoločne vyriešime. Môžete však kontaktovať aj švédsky úrad pre ochranu údajov (Datainspektionen), máte právo podať sťažnosť na tomto úrade, prípadne kontaktujte svoj lokálny úrad pre ochranu údajov.

4. Osobné údaje, ktoré od vás získavame

V tabuľkách uvedených nižšie sme zostavili kategórie osobných údajov, ktoré o vás zhromažďujeme a používame, vrátane spôsobu ich získavania:

Tabuľka nižšie uvádza osobné údaje, ktoré sa zhromažďujú pri vašej registrácii do Služby Spotify:

Kategórie osobných údajov Popis kategórie
Údaje o používateľovi Sú to osobné údaje, ktoré nám poskytnete, alebo ich zhromaždíme, aby sme vám umožnili zaregistrovať sa a používať Službu Spotify. V závislosti od typu programu Služby Spotify, pre ktorý sa zaregistrujete, môžu tieto údaje zahŕňať vaše používateľské meno, e-mailovú adresu, telefónne číslo, dátum narodenia, pohlavie, adresu a štát.

Niektoré z osobných údajov, o ktoré vás požiadame, sú potrebné na vytvorenie vášho účtu. Máte možnosť poskytnúť nám aj dodatočné osobné údaje, aby sme mohli váš účet viac personalizovať.

Presné osobné údaje, ktoré zhromaždíme, závisia od typu programu Služby Spotify, pre ktorý sa zaregistrujete, ako aj od toho ako si vytvoríte účet a od toho, či na registráciu a používanie Služby Spotify používate služby tretej strany (napríklad Facebook). Ak na vytvorenie účtu použijete službu tretej strany, osobné údaje získame prostredníctvom tejto služby, ale len v prípade, že ste súhlasili s tým, aby táto služba s nami vaše osobné údaje zdieľala. Upozorňujeme, že programy a možnosti registrácie sa môžu pre jednotlivé štáty líšiť.

Tabuľka nižšie uvádza osobné údaje, ktoré sa zhromažďujú počas vášho používania Služby Spotify:

Kategórie osobných údajov Popis kategórie
Údaje o používaní Sú to osobné údaje, ktoré sa o vás zhromažďujú, keď vstupujete do Služby Spotify a/alebo ju používate, a zahŕňajú:

 • Informácie o vašom type programu Služby Spotify.
 • Informácie o vašich interakciách so Službou Spotify, ktoré zahŕňajú napríklad informácie o vašom vyhľadávaní (vrátane dátumu a času vašich požiadaviek), informácie o skladbách, ktoré ste počúvali, playlisty, ktoré vytvoríte, vašu knižnicu, históriu prehliadania a interakcie so Službou Spotify, obsahom, ako aj interakcie s iními používateľmi Spotify. Môžu sem tiež patriť informácie o tom, ako používate aplikácie tretích strán v súvislosti so Službou Spotify.
 • Závery týkajúce sa vašich záujmov a preferencií, vyvodené na základe vášho používania Služby Spotify.
 • Užívateľský obsah (ako je definovaný v Podmienkach požívania), ktorý publikujete v Spotify, napríklad fotografie, názvy playlistov a interakcie s tímom Služieb zákazníkom Spotify. Upozorňujeme, že na prístup k vášmu fotoaparátu alebo k fotografiám z vášho zariadenia nám musíte dať povolenie, pričom budeme mať prístup len k tým obrázkom, ktoré konkrétne vyberiete na zdieľanie s nami a metadáta súvisiace s týmito obrázkami, napríklad typ súboru a veľkosť obrázku. Nikdy nebudeme skenovať ani importovať knižnicu fotografií alebo video súbory z vášho zariadenia.
 • Určité technické údaje, ktoré môžu zahŕňať:
  • informácie o adrese URL;
  • on-line identifikátory vrátane údajov o súboroch cookie a IP adries;
  • informácie o typoch zariadení, ktoré používate, napríklad jedinečné ID zariadení, typ sieťového pripojenia (napr. wifi, 3G, LTE, Bluetooth), poskytovateľa, výkon siete a zariadenia, typ prehliadača, jazyk, informácie umožňujúce správu digitálnych práv, operačný systém a verzia aplikácie Spotify;
  • atribúty o zariadeniach vo vašej sieti wifi, ktoré sú k dispozícii na pripojenie k Službe Spotify (napríklad reproduktory);
  • miesto, kde sa nachádzate, bez presného určenia, ktoré môže byť odvodené alebo vyvodené z určitých technických údajov (napr. z vašej IP adresy, jazykového nastavenia vášho zariadenia, alebo platobnej meny), na účely splnenia geografických požiadaviek v našich licenčných zmluvách a poskytovania personalizovaného obsahu a reklamy a
  • údaje zo senzoru v mobilnom zariadení generované pohybom alebo orientáciou (napr. akcelerometer alebo gyroskop) potrebné na účely poskytovania konkrétnych funkcií Služby Spotify.
Údaje na overenie programu U používateľov určitých programov, napríklad program Premium Family a program Premium Duo, môžeme využívať mapovacie aplikácie tretích strán (napríklad Google Maps) a/alebo službu lokalizácie vášho zariadenia, aby sme vám pomohli pri overení adresy. Tieto údaje sa zbierajú výlučne na účely overenia oprávnenosti používať program Premium Family a program Premium Duo a nepoužívajú sa na reklamu ani na iné účely.

Tabuľka nižšie uvádza osobné údaje, ktoré sa nám rozhodnete poskytnúť a ktoré nám umožnia poskytovať doplnkové funkcie/funkcionality

Kategórie osobných údajov Popis kategórie
Hlasové údaje Ak sú na vašom trhu k dispozícii hlasové funkcie, s vaším povolením zhromažďujeme vaše hlasové údaje, aby sme vám mohli poskytnúť doplnkové funkcie/funkcionality, napríklad hlasovú komunikáciu so Službou Spotify. Viac informácií nájdete v Zásadách pre hlasové ovládanie.
Údaje o platbách a nákupoch Určité osobné údaje môžeme zhromažďovať, ak sa zaregistrujete do služby na skúšku (Trial), alebo si zakúpite niektorý z našich platených odberov (podľa uvedeného v Podmienkach používania), alebo vykonáte prostredníctvom Služby Spotify iný nákup. Konkrétne osobné údaje, ktoré sa budú zhromažďovať, sa budú líšiť v závislosti od platobnej metódy (napr. priama prostredníctvom vášho poskytovateľa mobilných služieb alebo na základe faktúry), ale budú zahŕňať napríklad nasledujúce informácie:
 • Meno;
 • Dátum narodenia;
 • Typ kreditnej alebo debetnej karty, dátum skončenia platnosti a určité číslice z čísla vašej karty;
 • Poštové smerovacie číslo;
 • Mobilné telefónne číslo a
 • Detaily o histórii vašich nákupov a platieb.

Údaje poskytované v rámci súťaží, prieskumov a lotérií Ak vyplníte formuláre, zúčastníte sa prieskumu alebo vyplníte dotazník, alebo sa zúčastníte súťaže, zhromaždíme osobné údaje, ktoré v rámci toho poskytnete.

*Tabuľka nižšie uvádza osobné údaje, ktoré sa zhromažďujú od tretích strán *

Zhromažďujeme o vás osobné údaje od rôznych tretích strán. Tieto tretie strany sa časom menia a patria sem:

Kategórie tretích strán Popis kategórie
Partneri pre autentifikáciu Ak sa do našich služieb zaregistrujete alebo prihlásite pomocou prístupových údajov tretej strany (napr. Facebook), importujeme informácie o vás od takejto tretej strany, aby nám pomohli vytvoriť váš účet u nás.
Partneri pre technické služby Spolupracujeme s partnermi pre technické služby, ktorí nám poskytujú určité údaje, napríklad mapovanie IP adries pre stanovenie lokality bez presného určenia (napr. mesto, štát), ktoré nám umožnia poskytovať Službu Spotify, obsah a funkcie.
Partneri pre platby Ak sa rozhodnete za službu alebo funkciu zaplatiť prostredníctvom faktúry, môžeme prijať údaje od našich partnerov pre platby, ktoré nám umožnia odoslať faktúru, spracovať platbu a poskytnúť vám to, čo ste si zakúpili.
Inzerenti a ostatní partneri pre reklamu Môžeme o vás získavať niektoré údaje, napríklad ID súborov cookie, ID mobilných zariadení, alebo e-mailovú adresu, a zistenia o vašich záujmoch a preferenciách od niektorých inzerentov a partnerov pre reklamu, ktoré nám umožnia zobrazovať relevantnejšiu reklamu a merať jej efektívnosť.

5. Na aké účely osobné údaje používame

Počas toho, ako používate Službu Spotify alebo s ňou pracujete, používame na spracovanie vašich osobných údajov, ktoré zhromažďujeme, rôzne technológie, a to z rôznych dôvodov. V nasledujúcej tabuľke uvádzame dôvody, prečo osobné údaje spracúvame, príslušné právne základy, o ktoré sa opierame a ktoré nám umožňujú legálne spracovávať osobné údaje, a kategórie osobných údajov (určené v Časti 4 „Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme“ používané na nasledujúce účely:

Popis, prečo Spotify spracúva vaše osobné údaje („účel spracovania“) Právny základ pre účel spracovania Kategórie osobných údajov používané Spotify na účely spracovania
Poskytovanie a personalizácia Služby Spotify.
 • Plnenie zmluvy
 • Oprávnený záujem
 • Súhlas
 • Údaje o používateľovi
 • Údaje o používaní
 • Údaje o platbách a nákupoch
 • Údaje na overenie programu
 • Hlasové údaje
Pochopenie, diagnostika, vyhľadanie a odstránenie problémov týkajúcich sa Služby Spotify.
 • Plnenie zmluvy
 • Oprávnený záujem
 • Údaje o používateľovi
 • Údaje o používaní
Vyhodnotenie a vývoj nových funkcií, technológií a zlepšení Služby Spotify.
 • Oprávnený záujem
 • Súhlas
 • Údaje o používateľovi
 • Údaje o používaní
 • Hlasové údaje
Marketing, propagácia a reklamné účely.
 • Oprávnený záujem
 • Súhlas
 • Údaje o používateľovi
 • Údaje o používaní
 • Hlasové údaje
Dodržiavanie zákonných povinností a plnenie požiadaviek orgánov činných v trestnom konaní.
 • Plnenie zákonných povinností
 • Oprávnený záujem
 • Údaje o používateľovi
 • Údaje o používaní
 • Údaje o platbách a nákupoch
 • Údaje na overenie programu
 • Hlasové údaje
 • Údaje poskytované v rámci súťaží, prieskumov a lotérií
Plnenie zmluvných povinností voči tretím stranám, napríklad licenčných zmlúv, a prijímanie primeraných opatrení s ohľadom na oznámenia o porušovaní práv duševného vlastníctva a o nevhodnom obsahu.
 • Oprávnený záujem
 • Údaje o používateľovi
 • Údaje o používaní
 • Údaje o platbách a nákupoch
Preukazovanie a uplatňovanie právnych nárokov alebo obrana pred právnymi nárokmi.
 • Oprávnený záujem
 • Údaje o používateľovi
 • Údaje o používaní
 • Údaje o platbách a nákupoch
 • Údaje na overenie programu
 • Hlasové údaje
 • Údaje poskytované v rámci súťaží, prieskumov a lotérií
Obchodné plánovanie, príprava výkazov a prognóz.
 • Oprávnený záujem
 • Údaje o používateľovi
 • Údaje o používaní
 • Údaje o platbách a nákupoch
Spracovávanie platieb.
 • Plnenie zmluvy
 • Plnenie zákonných povinností
 • Údaje o používateľovi
 • Údaje o platbách a nákupoch
Odhaľovanie podvodného správania, vrátane podvodných platieb a podvodného používania Služby Spotify.
 • Plnenie zmluvy
 • Plnenie zákonných povinností
 • Oprávnený záujem
 • Údaje o používateľovi
 • Údaje o používaní
 • Údaje o platbách a nákupoch
 • Údaje na overenie programu
Realizovanie výskumu, súťaží, prieskumov a lotérií.
 • Plnenie zmluvy
 • Oprávnený záujem
 • Súhlas
 • Údaje o používateľovi
 • Údaje o používaní
 • Údaje poskytované v rámci súťaží, prieskumov a lotérií

Ak budete požadovať viac informácií o posúdení primeranosti, ktoré Spotify vykonala, aby odôvodnila spracúvanie založené na právnom základe oprávneného záujmu podľa nariadenia GDPR, tak informácie o tom, ako nás v tejto súvislosti kontaktovať, nájdete v Časti 13 „Ako nás kontaktovať“.

6. Zdieľanie osobných údajov

Vytvorili sme kategórie príjemcov osobných údajov, zhromaždených alebo generovaných pri vašom používaní Služby Spotify.

Verejne dostupné informácie

Nasledujúce osobné údaje budú v službe Spotify vždy verejne dostupné: vaše meno a/alebo používateľské meno, profilový obrázok, informácie o tom, koho sledujete a kto v Službe Spotify sleduje vás, vaši nedávno prehrávaní umelci a vaše verejné playlisty.

Osobné údaje, ktoré sa môžete rozhodnúť zdieľať

Nasledujúce osobné údaje budú zdieľané s kategóriami príjemcov uvedenými v tabuľke nižšie, len ak:

 • sa rozhodnete využiť špecifickú funkciu Služby Spotify, pri ktorej je zdieľanie určitých osobných údajov potrebné na správne používanie danej funkcie Služby Spotify; alebo
 • nám udelíte súhlas so zdieľaním osobných údajov, napr. zvolením zodpovedajúceho nastavenia v Službe Spotify alebo udelením oprávnenia spoločnosti Spotify prostredníctvom príslušného schvaľovacieho mechanizmu.
Kategórie príjemcov Dôvod zdieľania
Aplikácie a zariadenia tretích strán, ktoré pripojíte k svojmu účtu Spotify Ak svoj účet Spotify pripojíte k aplikácii a/alebo zariadeniu (zariadeniam) tretej strany, ako sú napríklad sociálne médiá, audio, televízne alebo automobilové platformy a služby, Spotify zdieľa technické údaje s prevádzkovateľom danej aplikácie a/alebo zariadenia tretej strany na účely pripojenia k vášmu účtu Spotify a/alebo umožnenia prehrávania Služby Spotify. Čo sa týka niektorých tretích strán, ktoré môžu vyžadovať, aby sme s nimi zdieľali vaše informácie, pred poskytnutím vašich informácií takýmto tretím stranám si vyžiadame váš súhlas.
Komunita podpory Keď si zaregistrujete účet podpory Spotify v komunite podpory Spotify, požiadame vás o vytvorenie osobitného používateľského mena komunity podpory Spotify. To sa verejne zobrazí každému, kto vstúpi do komunity podpory Spotify, spoločne s prípadnými otázkami alebo komentármi, ktoré zverejníte.
Ľudia, ktorí vás v Spotify sledujú Môže sa stať, že si budete želať, aby sme zdieľali niektoré informácie o vašom používaní Služby Spotify s ostatnými používateľmi Spotify známymi ako „sledujúce osoby“. Máte napríklad možnosť vytvárať si súkromné aj verejné playlisty. Ak svoje súkromné playlisty zdieľate s ostatnými, majte, prosím, na pamäti, že príjemcovia vašich súkromných playlistov ich môžu ďalej zdieľať s ostatnými.
Umelci a hudobné vydavateľstvá Môžete sa rozhodnúť, že svoje osobné údaje (napríklad vašu e-mailovú adresu) budete zdieľať s umelcami, hudobnými vydavateľstvami alebo ďalšími partnermi, ktorí vám môžu chcieť priamo zasielať novinky alebo reklamné ponuky. Vždy budete mať možnosť zmeniť toto svoje rozhodnutie a tento váš súhlas kedykoľvek odvolať.

Viac informácií o tom, ako spravovať oznámenia, vaše verejne prístupné informácie a to, čo zdieľate s ostatnými nájdete v Časti 3 „Vaše práva a preferencie: možnosti voľby a kontroly“ týchto Zásad a v Centre súkromia.

Informácie, ktoré môžeme zdieľať

Kategórie príjemcov Dôvod zdieľania
Poskytovatelia služieb Spolupracujeme s poskytovateľmi služieb, ktorí pracujú v našom mene, čo si môže vyžadovať prístup k niektorým osobným údajom, aby nám mohli poskytovať svoje služby. Medzi tieto spoločnosti patria také, ktoré sme si najali na poskytovanie zákazníckej podpory, prevádzkovanie technickej infraštruktúry, ktorú potrebujeme na poskytovanie Služby Spotify, pomoc pri ochrane a zabezpečení našich systémov a služieb a pomoc pri obchodovaní s vlastnými produktmi a službami spoločnosti Spotify, ako aj s partnerskými produktmi, službami, podujatiami a na spoločné propagačné aktivity, do ktorých je spoločnosť Spotify zainteresovaná.
Spracovatelia platieb Vaše osobné údaje budeme podľa potreby zdieľať s našimi spracovateľmi platieb, aby sme im umožnili vaše platby spracovať a tiež na účely boja proti podvodom.
Reklamní partneri Spolupracujeme s reklamnými partnermi, aby sme mohli prispôsobiť obsah reklamy, ktorý môžete prijímať v rámci Služby Spotify. Títo partneri nám pomáhajú poskytovať vám relevantnejšiu reklamu a propagačné správy, ktoré môžu zahŕňať reklamu na základe záujmov (známej tiež ako on-line behaviorálna reklama), kontextovú reklamu a všeobecnú reklamu v Službe Spotify. Spolu s našimi reklamnými partnermi môžeme spracúvať niektoré osobné údaje, aby Spotify mohla porozumieť vašim záujmom alebo preferenciám a aby sme tak mohli poskytovať reklamu, ktorá je pre vás relevantnejšia.
Partneri Spotify V závislosti od toho, ako sa zaregistrujete do Služby Spotify (napr. prostredníctvom služby tretej strany alebo mobilného operátora), vaše používateľské meno Spotify alebo ďalšie Údaje o používateľovi budeme podľa potreby zdieľať na účely aktivácie vášho účtu. S touto treťou stranou tiež môžeme zdieľať osobné údaje o vašom používaní Služby Spotify, napríklad či a v akom rozsahu ste využili danú ponuku, aktivovali si účet Spotify, alebo aktívne využívali Službu Spotify. Vaše osobné údaje môžeme tiež zdieľať v pseudonymizovanom formáte s našimi partnermi z hudobného priemyslu, aby sme im pomohli porozumieť, ako sa darí obsahu, ktorý nám na základe licencie poskytujú, a aby sme vám umožnili počúvať obsah prenášaný prostredníctvom Služby Spotify.
Akademickí výskumníci Vaše osobné údaje budeme zdieľať pre činnosti, ako je štatistická analýza a akademické štúdie, ale iba v pseudonymizovanom formáte.
Ostatné spoločnosti skupiny Spotify Vaše osobné údaje zdieľame s ostatnými spoločnosťami v skupine Spotify v rámci výkonu našej každodennej podnikateľskej činnosti a na to, aby sme mohli Službu Spotify udržiavať a poskytovať vám ju.
Orgány činné v trestnom konaní a orgány na ochranu údajov Vaše osobné údaje zdieľame, ak sa v dobrej viere domnievame, že je to potrebné na účely splnenia právnych povinností vyplývajúcich z príslušných zákonov, alebo v rámci reakcie na legitímne právne procesy, ako je povolenie na prehliadku, súdne rozhodnutie alebo predvolanie. Vaše osobné údaje zdieľame aj v prípade, že sa v dobrej viere domnievame, že je to potrebné na účely našich vlastných oprávnených záujmov alebo oprávnených záujmov tretej strany súvisiacich s národnou bezpečnosťou, vymáhaním práva, súdnym sporom, vyšetrovaním trestného činu, ochranou bezpečnosti akejkoľvek osoby, alebo z dôvodu prevencie úmrtia či bezprostrednej ujmy na zdraví za predpokladu, že tento záujem podľa nášho názoru nie je prevážený vašimi záujmami alebo základnými právami a slobodami vyžadujúcimi ochranu vašich osobných údajov.
Kupcovia nášho podniku Vaše osobné údaje budeme zdieľať v prípadoch, že budeme predávať náš podnik kupujúcemu alebo o tomto predaji budeme s potenciálnym kupujúcim rokovať. V takej situácii bude Spotify aj naďalej zabezpečovať dôvernosť vašich osobných údajov a upozorní vás predtým ako budú vaše osobné údaje prenesené kupujúcemu alebo budú podliehať iným zásadám ochrany osobných údajov.

7. Uchovávanie a výmaz údajov

Vaše osobné údaje si ponecháme len tak dlho, ako je potrebné na to, aby sme vám mohli poskytovať Službu Spotify, a na oprávnené a základné obchodné účely, napr. udržanie výkonnosti Služby Spotify, obchodné rozhodovanie o nových funkciách a ponukách založené na údajoch, plnenie našich zákonných povinností a riešenie sporov. Niektoré vaše osobné údaje budeme uchovávať tak dlho, kým budete používateľom Služby Spotify. Uchovávame napríklad vaše playlisty, knižnicu skladieb a informácie o účte.

Ak nás o to požiadate, vymažeme alebo anonymizujeme vaše osobné údaje tak, aby vás už viac neidentifikovali, s výnimkou prípadov, kedy sme zo zákona oprávnení alebo povinní si určité osobné údaje ponechať, vrátane nasledujúcich situácií:

 • Ak v súvislosti s vaším účtom existuje nevyriešená záležitosť, ako napríklad neuhradená platba na vašom účte alebo nevyriešený nárok či spor, potrebné osobné údaje si ponecháme až do vyriešenia takejto záležitosti;
 • V prípadoch, kedy je potrebné, aby sme si ponechali osobné údaje z dôvodu našej právnej, daňovej, auditnej alebo účtovnej povinnosti, ponecháme si potrebné osobné údaje po dobu vyžadovanú príslušnými právnymi predpismi; a/alebo
 • V prípadoch, kedy je to potrebné z dôvodu našich oprávnených obchodných záujmov, ako je prevencia podvodov alebo zachovanie bezpečnosti našich používateľov.

8. Prenos do iných štátov

Spotify zdieľa vaše osobné údaje globálne s ďalšími spoločnosťami v skupine Spotify na účely vykonávania činností uvedených v týchto Zásadách. Spotify si taktiež na spracovanie vašich osobných údajov môže najať tretie strany, nachádzajúce sa v iných štátoch, než je váš domovský štát alebo, takýmto tretím stranám vaše osobné údaje poskytnúť. Vaše osobné údaje tak môžu podliehať zákonom o ochrane osobných údajov, ktoré sa líšia od zákonov vo vašom štáte.

Osobné údaje zhromaždené na území Európskej únie a Švajčiarska môžu byť prenesené a spracúvané tretími stranami v štáte mimo Európskej únie a Švajčiarska. V takých prípadoch spoločnosť Spotify zaručí, že prenos vašich osobných údajov sa vykonáva v súlade s príslušnými zákonmi o ochrane osobných údajov a najmä, že sú uplatnené príslušné zmluvné, technické a organizačné opatrenia ako napríklad štandardné zmluvné doložky schválené Komisiou EÚ.

Ďalšie podrobnosti o bezpečnostných opatreniach, ktoré používame na ochranu vašich osobných údajov, nájdete v Časti 10 „Uchovávanie vašich osobných údajov v bezpečí“ týchto Zásad.

9. Odkazy

Môžeme zobrazovať reklamy tretích strán a iný obsah odkazujúci na webové stránky tretích strán. Nemôžeme kontrolovať alebo niesť zodpovednosť za obsah a postupy tretích strán v oblasti ochrany osobných údajov. Ak kliknete na reklamu alebo odkaz tretej strany, vezmite, prosím, na vedomie, že tým opúšťate Službu Spotify a na akékoľvek vami poskytnuté osobné údaje sa prestávajú vzťahovať tieto Zásady. Prečítajte si, prosím, zásady ochrany osobných údajov týchto tretích strán, aby ste zistili, akým spôsobom zhromažďujú a spracovávajú vaše osobné údaje.

10. Uchovávanie vašich osobných údajov v bezpečí

Je našou povinnosťou chrániť osobné údaje našich používateľov. Zavádzame vhodné technické a organizačné opatrenia, ktoré pomáhajú chrániť bezpečnosť vašich osobných údajov, avšak upozorňujeme, že žiadny systém nie je nikdy úplne bezpečný. Zaviedli sme rôzne postupy, vrátane pseudonymizácie, šifrovania, pravidiel týkajúcich sa prístupu a uchovávania, ktoré bránia neoprávnenému prístupu a zbytočnému uchovávaniu osobných údajov v našich systémoch.

Ochranu vášho používateľského účtu zabezpečuje heslo, preto vám odporúčame používať silné heslo, jedinečné pre váš účet v Spotify, nikdy ho nikomu neprezrádzať, obmedziť prístup k vášmu počítaču a prehliadaču a po ukončení používania Služby Spotify sa z nej odhlásiť.

11. Deti

S výnimkou samostatnej aplikácie Spotify Kids, ktorá je dostupná na niektorých trhoch, Služba Spotify nie je určená pre deti mladšie ako 13 rokov. Služba Spotify nie je ponúkaná ani deťom vo veku, kedy je nezákonné spracovávať ich osobné údaje, alebo je na základe GDPR či iných miestnych zákonov na spracovávanie ich osobných údajov vyžadovaný súhlas rodiča.

Vedome nezhromažďujeme osobné údaje od detí mladších ako 13 rokov alebo od detí, ktorých vek je nižší ako prípustná veková hranica („Veková hranica“). Pokiaľ nedosahujete Vekovú hranicu, nepoužívajte, prosím, Službu Spotify, a neposkytujte nám žiadne osobné údaje.

Ak ste rodičom dieťaťa mladšieho ako je Veková hranica a dozviete sa, že vaše dieťa poskytlo Spotify svoje osobné údaje, prosíme, aby ste nás kontaktovali prostredníctvom formulára „Kontaktujte nás“ na stránke Centra súkromia, a môžete požiadať o uplatnenie svojich príslušných práv podrobne uvedených v Časti 3 „Vaše práva a preferencie: možnosti voľby a kontroly“ týchto Zásad.

Ak sa dozvieme, že sme zhromažďovali osobné údaje dieťaťa mladšieho ako 13 rokov, vykonáme primerané kroky na vymazanie osobných údajov. Tento postup môže vyžadovať odstránenie účtu Spotify tohto dieťaťa.

12. Zmeny týchto Zásad

V týchto Zásadách môžeme príležitostne vykonávať zmeny.

Ak tieto Zásady podstatne zmeníme, primerane daným okolnostiam vás na to upozorníme, napr. zobrazením dobre viditeľného oznámenia v Službe Spotify, alebo zaslaním e-mailu a/alebo prostredníctvom notifikácie v zariadení. Môžeme vám to oznámiť vopred.

Preto si, prosím, každé takéto oznámenie pozorne prečítajte.

Ak si želáte zistiť viac o týchto Zásadách a o tom, ako Spotify používa vaše osobné údaje, navštívte, prosím, naše Centrum súkromia na stránke spotify.com.

13. Ako nás kontaktovať

Ďakujeme, že ste si prečítali naše Zásady. Ak máte k týmto Zásadám akékoľvek otázky, obráťte sa na našu zodpovednú osobu pre ochranu údajov prostredníctvom formulára „Kontaktujte nás“ na stránke Centra súkromia, prostredníctvom e-mailuprivacy@spotify.com, alebo nám napíšte na nasledujúcu adresu:

Spotify AB
Regeringsgatan 19
111 53 Stockholm
Sweden

Prevádzkovateľom údajov na účely osobných údajov spracovávaných podľa týchto Zásad je spoločnosť Spotify AB.

Dúfame, že sa vám Spotify páči!

© Spotify AB.