Zásady duševného vlastníctva spoločnosti Spotify

1. O týchto zásadách

Tieto zásady duševného vlastníctva opisujú, ako spracúvame podnety porušenia práv duševného vlastníctva na webových lokalitách, v aplikáciách a službách spoločnosti Spotify (ďalej len „služby Spotify").

Spoločnosť Spotify rešpektuje práva duševného vlastníctva a očakáva to aj od svojich používateľov. Počas používania služby Spotify musíte konať v súlade s usmerneniami pre používateľov služby Spotify, ako aj v súlade so všetkými platnými zákonmi, pravidlami a nariadeniami, a zároveň rešpektovať práva duševného vlastníctva, právo na súkromie či iné práva tretích strán.

2. Autorské práva

Čo sú to autorské práva

Autorské práva sú práva, ktoré chránia originálne autorské diela (napr. hudbu, umenie, knihy). Vlastník autorských práv má výhradné práva na používanie umeleckého diela vrátane jeho kopírovania, distribúcie a zobrazovania. Autorské práva vo všeobecnosti chránia pôvodné vyjadrenia: nechránia fakty a myšlienky. Autorské práva vo všeobecnosti nechránia veci, ako sú názvy, nápisy či slogany, no môžu sa na nich vzťahovať iné práva nazývané ochranná známka (pozri nižšie).

Pri autorských právach existujú určité výnimky. V niektorých krajinách sa používateľovi autorských práv, ktorý nie je ich vlastníkom, môže povoliť oprávnené používanie cudzích autorských práv na účely recenzie, kritiky alebo paródie.

Ako nahlásiť porušenie autorských práv

Ak ste držiteľom autorských práv alebo ich zástupca a myslíte si, že akýkoľvek materiál, ktorý je dostupný v službách Spotify porušil autorské práva vášho diela, na odoslanie podnetu údajného porušenia autorských práv použite tento webový formulár. V opačnom prípade môžete podnet o údajnom porušení autorských práv poslať pridelenému zástupcovi pre autorské práva spoločnosti Spotify na nasledujúcu adresu s týmito informáciami:

  1. konkrétne určenie autorských práv každého diela ktorého práva sa údajne porušili,
  1. opis, kde sa v službách Spotify alebo webových lokalitách Spotify údajne porušujú autorské práva diela (poskytnutím čo najviac detailov a adresy URL nám pomôžete lokalizovať vami nahlásený materiál),
  1. kontaktné údaje žalujúcej strany, ako je celé meno, adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa,
  1. vyhlásenie, že žalujúca strana je presvedčená, že použitie diel spôsobom, ktorý je predmetom sťažnosti, nepovolil vlastník autorských práv, jeho zástupca ani zákon (napr. spravodlivé použitie) a
  1. vyhlásenie, že informácie v oznámení sú presné a žalujúca strana pod trestom krivej prísahy vyhlasuje, že je vlastníkom údajne porušeného práva alebo zástupcom vlastníka,
  1. fyzické alebo elektronické podpisy vlastníka (alebo oprávnenej osoby konať v mene vlastníka), ktorého práva sa údajne porušujú a
  1. vyhlásenie, že ste si vedomí toho, že sa vaše kontaktné údaje a/alebo podnet poskytnú strane, ktorá údajne porušuje autorské práva, a budú uchovávať dovtedy, pokiaľ budú potrebné na právne účely.

Bez vyššie uvedených bodov nemáme dostatok údajov na spracovanie vášho podnetu.

Prideleného zástupcu pre autorské práva spoločnosti Spotify môžete kontaktovať na adrese:

Spotify USA Inc.

Attn: Legal Department, Copyright Agent

4 World Trade Center, 150 Greenwich Street, 62nd Floor, NewYork, NY 10007

infringement-claim@spotify.com

Po odoslaní podnetu môže spoločnosť Spotify poslať vaše meno a e-mailovú adresu strane, ktorá údajne porušuje autorské práva, a uchovať ich dovtedy, pokiaľ budú potrebné na právne účely. Upozorňujeme, že podvodné nahlásenie alebo iné zneužitie tohto postupu môže viesť k zrušeniu vášho účtu a/alebo právnym krokom. Pred odoslaním podnetu by ste to mali skonzultovať s advokátom.

Spoločnosť Spotify tiež uplatňuje zásady, na základe ktorých, za vhodných okolností, ruší účty, ktoré opakovane porušovali práva.

3. Ochranná známka

Čo je to ochranná známka

Ochranná známka je slovo, slogan, symbol alebo dizajn (napr. názov značky, logo), ktoré je typickým znakom produktov alebo služieb ponúkaných jednotlivcom, skupinou alebo spoločnosťou. Zákony o ochranných známkach sa vo všeobecnosti snažia predchádzať nedorozumeniam medzi spotrebiteľmi o tom, kto poskytuje produkt či službu alebo je s ňou spojený.

Ako nahlásiť porušenie ochrannej známky

Ak ste držiteľom ochrannej známky alebo jej zástupcom a myslíte si, že obsah v službe Spotify porušuje vašej práva ochrannej známky, vyplňte tento webový formulár na odoslanie podnetu údajného porušenia ochrannej známky. Spoločnosť Spotify pošle vaše meno a e-mailovú adresu strane, ktorá údajne porušuje autorské práva, a uschová ich dovtedy, pokiaľ budú potrebné na právne účely. Spoločnosť Spotify tiež uplatňuje zásady, na základe ktorých, za vhodných okolností, ruší účty, ktoré opakovane porušovali práva.

4. Ako spracúvame podnety

Spoločnosť Spotify spracúva podnety, ktoré získala cez vyššie uvedené kanály. Keď dostaneme podnet, zhodnotíme ho a podnikneme potrebné kroky, zahŕňajúce odstránenie nahláseného obsahu alebo aj zrušenie prístupu v konkrétnej krajine (alebo krajinách). Pri rozhodovaní o tom, čo opatrenia prijať alebo neprijať alebo ak potrebujeme ďalšie informácie na posúdenie podnetu, môžeme komunikovať so žiadateľom a používateľom/tvorcom poskytujúcim obsah.

Akýkoľvek obsah, ktorý porušuje iné autorské práva alebo ochrannú známku sa odstráni. Spoločnosť Spotify zaviedla aj zásady opakovaného porušovania pravidiel. To znamená, že používateľovi alebo tvorcovi zodpovednému za viacnásobné porušenie pravidiel sa môže zrušiť účet. Naše zásady opakovaného porušovania pravidiel zodpovedajúcim spôsobom zohľadnia skutočnosť, ak sa obsah obnoví na základe odvolania alebo ak vlastník autorských práv stiahne podnet.

Môžete sa odvolať, ak sa domnievate, že sa váš obsah alebo účet zablokoval omylom, alebo ak chcete požiadať o ďalšie preskúmanie rozhodnutia spoločnosti Spotify k vášmu podnetu. Pokyny týkajúce sa spôsobu odvolania sa bude nachádzať v e-mailovej korešpondencii, ktorú vám zašleme v súvislosti s podnetom.

Okrem hlásení od používateľov a vlastníkov práv, využívame kombináciu automatických a manuálnych signálov na zisťovanie a odstraňovanie obsahu, ktorý môže porušovať duševné vlastníctvo iných používateľov. Neustále sa snažíme ochrániť duševné vlastníctvo tvorcov.