Podmienky používania spoločnosti Spotify

1. Úvod

2. Služba Spotify, ktorú poskytujeme

3. Vaše používanie služby Spotify

4. Obsah a práva duševného vlastníctva

5. Zákaznícka podpora, informácie, otázky a sťažnosti

6. Problémy a spory

7. O týchto podmienkach

1. Úvod

Dôkladne si prečítajte tieto podmienky používania (ďalej len „podmienky"), pretože sa vzťahujú na vaše používanie personalizovaných služieb Spotify na streamovanie hudby a iného obsahu (a prístup k nim) vrátane všetkých našich webových lokalít a softvérových aplikácií, ktoré zahŕňajú tieto podmienky alebo na ne odkazujú (súhrnne nazývané „služba Spotify"), a akejkoľvek hudby, videí, podcastov, audiokníh či iných materiálov, ktoré sú sprístupnené prostredníctvom služby Spotify (ďalej len „obsah").

Na používanie služby Spotify sa môžu vzťahovať ďalšie podmienky stanovené spoločnosťou Spotify, na ktoré tieto podmienky ďalej odkazujú (súhrnne nazývané „dohody"). Informácie o týchto dodatočných podmienkach a spôsobe zmeny týchto podmienok alebo dodatočných podmienok, na ktoré sa tu odkazuje, nájdete v časti 7 nižšie. Ďalšie informácie o tom, ako spoločnosť Spotify zhromažďuje, používa, zdieľa a chráni vaše osobné údaje, nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Spotify.

Registráciou alebo iným používaním tejto služby Spotify vyjadrujete súhlas s týmito podmienkami. Ak s týmito podmienkami nesúhlasíte, nesmiete používať službu Spotify ani pristupovať k žiadnemu jej obsahu.

Poskytovateľ služby

Tieto podmienky upravujú vzťah medzi vami a spoločnosťou Spotify AB, so sídlom na adrese Regeringsgatan 19, 111 53, Štokholm, Švédsko.

Vek a podmienky spôsobilosti

Na to, aby ste mohli používať službu Spotify a získať prístup k jej obsahu, musíte (1) mať najmenej 13 rokov (alebo ekvivalentný minimálny vek vo vašej krajine); (2) získať súhlas rodiča alebo zákonného zástupcu, ak ste vo vašej krajine neplnoletou osobou; (3) mať právomoc uzavrieť s nami záväznú zmluvu a nesmú vám to zakazovať žiadne platné právne predpisy; a (4) mať bydlisko v krajine, v ktorej je služba dostupná. Rovnako sa zaväzujete, že akékoľvek informácie o registrácii, ktoré poskytnete spoločnosti Spotify, sú pravdivé, presné a úplné, a súhlasíte s tým, že ich v takom stave budete vždy udržiavať. Ak ste vo svojej domovskej krajine neplnoletou osobou, váš rodič alebo zákonný zástupca bude musieť vo vašom mene súhlasiť s týmito podmienkami. Ďalšie informácie o minimálnych vekových požiadavkách nájdete počas procesu registrácie. Ak nespĺňate požiadavku na minimálny vek, nemali by ste sa zaregistrovať ako používateľ. Na určitých trhoch môže spoločnosť Spotify ponúknuť hlavnému majiteľovi účtu možnosť umožniť prístup k detskému zážitku ako súčasť rodinného predplatného. Povolením takéhoto prístupu hlavný majiteľ účtu potvrdzuje, že je zákonným zástupcom každého používateľa, ktorý má prístup k tomuto zážitku, a že udeľuje povolenie mladšiemu používateľovi používať službu Spotify.

2. Služba Spotify, ktorú poskytujeme

Možnosti služby Spotify

V rámci služby Spotify poskytujeme mnohé možnosti. Určité možnosti služby Spotify sa poskytujú bezplatne, zatiaľ čo v prípade prístupu k iným možnostiam sa vyžaduje platba (ďalej len „platený odber"). Okrem toho vám môžeme poskytnúť špeciálne akciové plány, členstvá alebo služby vrátane ponúk na produkty alebo služby tretích strán. Za produkty a služby, ktoré poskytujú tretie strany, nenesieme zodpovednosť.

Skúšobné verzie

Príležitostne môžeme my alebo iné osoby v našom mene ponúkať skúšobné verzie platených odberov na konkrétne obdobie bezplatne alebo za zníženú cenu (ďalej len „skúšobná verzia"). Na používanie služby Spotify prostredníctvom skúšobnej verzie musíte vyjadriť súhlas s Podmienkami služby Spotify Premium.

Aplikácie, zariadenia a softvéry s otvoreným zdrojovým kódom tretích strán

Služba Spotify môže byť integrovaná do aplikácií, webových lokalít a služieb tretích strán (ďalej len „aplikácie tretích strán") a osobných počítačov, mobilných zariadení, tabletov, nositeľných zariadení, reproduktorov či iných zariadení (ďalej len „zariadenia"), prípadne s nimi interagovať. Na vaše používanie takýchto aplikácií a zariadení tretích strán sa môžu vzťahovať ďalšie zmluvné alebo iné podmienky a zásady, ktoré vám poskytne príslušná tretia strana. Spoločnosť Spotify neručí za to, že budú aplikácie a zariadenia tretích strán kompatibilné so službou Spotify.

Obmedzenia a úpravy služby

Vynakladáme primerané úsilie na to, aby sme službu Spotify udržali v prevádzke a poskytli vám personalizovaný a pútavý zvukový zážitok. Naša ponuka služieb a ich dostupnosť sa však môže príležitostne zmeniť v súlade s platnými zákonmi, a to bez toho, aby nám z toho vyplývali záväzky voči vám, napríklad v nasledujúcich prípadoch:

  • Služby Spotify môžu mať dočasné výpadky z dôvodu technických problémov, údržby, testovania alebo aktualizácií vrátane aktualizácií potrebných na to, aby sa uplatnili zmeny v príslušných zákonoch a právnych požiadavkách.
  • Naším cieľom je neustále rozvíjať a vylepšovať naše služby, a preto môžeme upraviť, pozastaviť alebo ukončiť (trvalo alebo dočasne) poskytovanie celej služby Spotify alebo jej časti (vrátane určitých funkcií, prvkov, plánov odberu a akciových ponúk).
  • Naša ponuka dynamického obsahu sa neustále vyvíja a prispôsobuje potrebám komunity Spotify. Spoločnosť Spotify nie je povinná poskytnúť vám prostredníctvom služby Spotify žiadny konkrétny obsah, pričom spoločnosť Spotify alebo jej príslušní vlastníci majú právo odstrániť prístup k určitým skladbám, videám, podcastom, audioknihám alebo inému obsahu bez predchádzajúceho oznámenia.

Vaše právo ukončiť tieto podmienky, ak už nechcete používať službu Spotify, je uvedené v časti 6 nižšie.

Ak ste si priamo u spoločnosti Spotify predplatili platený odber, ktorý spoločnosť Spotify predčasne ukončí ešte pred skončením vášho predplateného obdobia (v zmysle definície v časti Platby a zrušenia nižšie), spoločnosť Spotify vám po takomto ukončení vráti predplatené poplatky za nevyužité predplatené obdobie z aktuálneho plateného odberu. Aby sme vám mohli vrátiť peniaze, informácie o vašom účte a vaše fakturačné údaje musia byť aktuálne.

Spoločnosť Spotify voči vám nemá žiadne záväzky ani povinnosť vrátiť vám peniaze v súvislosti s výpadkom internetu alebo iných služieb, prípadne inými zlyhaniami, ktoré môžu spôsobiť úkony štátnych orgánov alebo iných tretích strán, ako ani v súvislosti s udalosťami, ktoré nedokážeme ovplyvniť.

3. Vaše používanie služby Spotify

Vytvorenie účtu Spotify

Na používanie služby Spotify alebo jej časti si musíte vytvoriť účet Spotify. Vaše používateľské meno a heslo sú určené len na osobné účely a mali by sa zachovávať v dôvernosti. Beriete na vedomie, že nesiete zodpovednosť za akékoľvek používanie vášho používateľského mena a hesla (vrátane neoprávneného používania). V prípade straty alebo krádeže vášho používateľského mena alebo hesla alebo ak sa domnievate, že niekto získal neoprávnený prístup k vášmu účtu, bezodkladne informujte náš zákaznícky servis.

Spoločnosť Spotify od vás môže z akéhokoľvek dôvodu požadovať vaše používateľské meno alebo vás požiadať o jeho zmenu.

Vaše práva na používanie služby Spotify

Prístup k službe Spotify

V prípade vášho dodržiavania týchto podmienok (vrátane akýchkoľvek iných platných zmluvných podmienok) vám udeľujeme obmedzené, nevýhradné, odvolateľné povolenie na osobné a nekomerčné používanie služby Spotify a obsahu (spoločne ďalej len „prístup"). Tento prístup ostáva účinný, dokým ho neukončíte vy alebo spoločnosť Spotify. Súhlasíte s tým, že nebudete šíriť alebo prenášať službu Spotify ani jej obsah.

Softvérové aplikácie Spotify a obsah služby Spotify sú licencované a nepredávajú sa vám ani sa na vás neprenášajú a spoločnosť Spotify a poskytovatelia licencií si zachovávajú vlastníctvo všetkých kópií softvérových aplikácií Spotify a obsahu služby Spotify, a to aj po ich inštalácii vo vašich zariadeniach.

Vlastnícke práva spoločnosti Spotify

Služba Spotify alebo jej obsah sú vlastníctvom spoločnosti Spotify alebo vlastníkov licencie spoločnosti Spotify. Všetky ochranné známky, známky služieb, obchodné názvy, logá, názvy domén alebo iné prvky značky Spotify (ďalej len „prvky značky Spotify") sú výhradným vlastníctvom spoločnosti Spotify alebo vlastníkov jej licencií. Tieto podmienky vám neudeľujú práva používať akékoľvek prvky značky Spotify či už na obchodné alebo neobchodné účely.

Súhlasíte, že budete konať v súlade s Usmerneniami pre používateľov spoločnosti Spotify a že službu Spotify, jej obsah alebo akúkoľvek jej časť nebudete používať spôsobom, ktorý nie je podľa týchto podmienok výslovne povolený.

Platba a zrušenie

Platený odber

Platený odber si môžete kúpiť priamo od spoločnosti Spotify alebo od tretej strany, a to buď:

  • úhradou poplatku za odber vopred každý mesiac alebo iný opakovaný časový interval, ktorý vám oznámime ešte pred vaším nákupom; alebo
  • predplatením, na základe ktorého získate prístup k službe Spotify na určité časové obdobie (ďalej len „obdobie predplatenia").

Daň sa počíta na základe informácií, ktoré poskytnete, a podľa príslušnej sadzby v čase účtovania vášho mesačného poplatku.

Ak si kúpite prístup k platenému odberu prostredníctvom tretej strany, na používanie služby Spotify sa okrem týchto podmienok môžu vzťahovať aj samostatné zmluvné podmienky tejto tretej strany. Ak si platený odber kúpite pomocou kódu, darčekovej karty, ponuky na predplatné alebo inej ponuky, ktorú vám poskytne alebo predá spoločnosť Spotify alebo iná osoba v mene spoločnosti Spotify na prístup k platenému odberu (ďalej len „kódy"), vyjadrujete týmto súhlas s Podmienkami kariet spoločnosti Spotify.

Zmeny cien a daní

Spoločnosť Spotify môže z času na čas zmeniť cenu za platené predplatné vrátane opakovaných poplatkov za predplatné, predplateného obdobia (v prípade období, ktoré ešte neboli zaplatené) alebo kódov (definovaných vyššie), aby odrážali okolnosti, ako sú zmeny v ponukách a funkciách produktov, zmeny v podnikaní alebo zmeny hospodárskeho kontextu, alebo z bezpečnostných, právnych alebo regulačných dôvodov informovaním akýmikoľvek primeranými prostriedkami vrátane e-mailu alebo oznámenia v aplikácii, alebo iným spôsobom, o akýchkoľvek zmenách cien oznámením v primeranej lehote, no v žiadnom prípade nie v lehote kratšej ako 30 dní. Zmeny cien nadobudnú účinnosť od začiatku nového obdobia odberu, ktorý nasleduje po dátume zmeny ceny. Ak budete v zmysle platných zákonov pokračovať v používaní služby Spotify aj po tom, ako zmena ceny nadobudne účinnosť, znamená to, že s touto novou cenou súhlasíte. Ak so zmenou ceny nesúhlasíte, môžete ju odmietnuť tak, že zrušíte odber príslušného plateného odberu ešte predtým, ako zmena ceny nadobudne účinnosť.

Daň sa počíta na základe aktuálnej sadzby platnej v čase účtovania mesačnej platby. Táto čiastka sa môže priebežne meniť na základe miestnych daňových požiadaviek vo vašej krajine, vo vašom štáte, na vašom území alebo dokonca vo vašom meste. Akákoľvek zmena sadzby dane sa uplatní automaticky na základe vami poskytnutých informácií o účte.

Fakturácia a zrušenie

Pokiaľ nie je uvedené inak (napríklad ak ste sa zaregistrovali na predplatené obdobie), platené predplatné bude platiť na dobu neurčitú, kým sa nezruší. V prvý deň každého fakturačného obdobia vám bude účtovaný opakovaný poplatok, ktorý zaplatíte, a oprávnite nás (alebo príslušnú tretiu stranu, ak sa zaregistrujete prostredníctvom tretej strany), aby sme zaúčtovali váš spôsob platby ako aktuálny poplatok za predplatné.

Svoje platené predplatné môžete kedykoľvek zrušiť tak, že sa prihlásite do svojho účtu Spotify a budete postupovať podľa pokynov na stránke účtu alebo kliknite tu a budete postupovať podľa pokynov. Ak nie je uvedené inak, zrušenie nadobudne účinnosť od konca fakturačného obdobia, v ktorom službu zrušíte, a budete preradený na bezplatnú verziu služby Spotify. Neposkytujeme vrátenie peňazí alebo kredit za čiastočné obdobia preplatenia s výnimkou prípadov, ktoré sú výslovne uvedené v týchto podmienkach.

Ak ste si kúpili platený odber pomocou kódu, váš odber sa automaticky ukončí na konci obdobia, ktoré je uvedené na kóde, alebo keď bude predplatený zostatok na úhradu za službu Spotify nedostačujúci.

Okrem akýchkoľvek iných práv, ktoré môžeme mať podľa týchto podmienok a aj napriek nim, si vyhradzujeme právo kedykoľvek ukončiť platené predplatné, a to najneskôr do 14 dní od dňa, kedy vám to oznámime. Pokiaľ vás neinformujeme inak, umožníme vám ponechať si prístup k platnému predplatnému po zvyšnú dobu aktuálneho fakturačného obdobia, po ktorom váš účet preradíme na bezplatnú verziu služby Spotify.

Nárok na odstúpenie

Ak ste sa prihlásili na odber skúšobnej verzie, súhlasíte, že váš nárok na odstúpenie od plateného odberu, ktorého skúšobnú verziu ste získali, končí štrnásť (14) dní po začiatku skúšobného obdobia. Ak platený odber nezrušíte do skončenia skúšobnej verzie, strácate nárok na odstúpenie a spoločnosť Spotify oprávňujete automaticky vám zaúčtovať dohodnutú sumu každý mesiac až do vášho zrušenia plateného odberu. V prípade skúšobných verzií kratších ako štrnásť (14) dní nám udeľujete výslovný súhlas poskytnúť vám platenú službu ihneď po skončení vašej skúšobnej verzie, pričom následne strácate nárok na odstúpenie.

Ak si kúpite platený odber bez skúšobnej verzie, súhlasíte s tým, že štrnásť (14) dní od nákupu máte nárok na odstúpenie z akéhokoľvek dôvodu, pričom nám budete musieť zaplatiť za služby, ktoré sme vám poskytovali až do momentu, kým ste zmenili rozhodnutie. Výslovne súhlasíte s tým, aby sme vám službu poskytli bezodkladne po nákupe, pričom zároveň stratíte nárok na odstúpenie, a udeľujete spoločnosti Spotify oprávnenie automaticky vám každý mesiac účtovať poplatky až do zrušenia odberu.

Usmernenia pre používateľov

Zaviedli sme usmernenia pre používanie služby Spotify, ktorých cieľom je zaistiť, aby mali všetci používatelia aj naďalej príjemný zážitok z používania služby Spotify (ďalej len „Usmernenia pre používateľov služby Spotify"). Počas používania služby Spotify musíte konať v súlade s Usmerneniami pre používateľov spoločnosti Spotify, ako aj v súlade so všetkými platnými zákonmi, pravidlami a nariadeniami, a zároveň rešpektovať práva duševného vlastníctva, právo na súkromie či ostatné práva tretích strán.

Účty značiek

Ak účet Spotify zakladáte v mene spoločnosti, organizácie, subjektu alebo značky (ďalej len „značka", pričom takýto účet sa ďalej označuje ako „účet značky"), pojmy „vy" a „váš", ako sa používajú v týchto podmienkach (vrátane iných zmluvných podmienok spoločnosti Spotify, na ktoré sa tu odkazuje), sa vzťahujú na vás aj značku.

Ak vytvoríte účet značky, vyhlasujete a ručíte za to, že máte oprávnenie udeľovať všetky povolenia a licencie poskytované v zmysle týchto podmienok (vrátane iných príslušných zmluvných podmienok spoločnosti Spotify) a zaviazať značku k týmto podmienkam.

Značka môže sledovať používateľov a zdieľať zoznamy skladieb za predpokladu, že nebude pristupovať k žiadnemu konaniu, ktoré by naznačovalo, že medzi touto značkou a sledovaným používateľom, interpretom, skladateľom alebo inou osobou existuje propagačný alebo obchodný vzťah, pokiaľ na to značka nezískala samostatný nárok. Značky navyše musia byť voči používateľom transparentné, čo sa týka zverejnenia akejkoľvek propagácie alebo protihodnoty poskytovanej interpretom, skladateľom, používateľom alebo iným stranám a pri zapájaní sa do vyššie uvedených činností musia dodržiavať všetky platné zákony, nariadenia a kódexy.

Kontrola exportu a sankcie

Produkty spoločnosti Spotify môžu podliehať zákonom o kontrole vývozu a hospodárskych sankciách Európskej únie, Spojeného kráľovstva, Spojených štátov amerických a iných jurisdikcií, okrem iného vrátane nariadenia č. 2021/821 v znení zmien a doplnení (nariadenie EÚ o dvojakom použití), zákona o kontrole vývozu Spojeného kráľovstva z roku 2002 a príkazu na kontrolu vývozu Spojeného kráľovstva z roku 2008, predpisov o správe vývozu, ktoré spravuje Ministerstvo priemyslu a obchodu USA, obchodných a ekonomických sankcií spravovaných Úradom Ministerstva financií pre kontrolu zahraničných aktív a nariadení na kontrolu medzinárodného obchodu so zbraňami spravovaných Ministerstvom zahraničných vecí (súhrnne nazývané „zákony o kontrole obchodu"). Vyhlasujete a zaručujete, že sa (1) nenachádzate v žiadnej krajine ani na území, neriadite sa podľa právnych predpisov krajiny ani územia, ani nie ste bežným občanom krajiny ani územia, na ktoré sa vzťahujú územné sankcie (súhrnne nazývané „sankcionované krajiny"), nevlastní vás štát ani nekonáte v mene štátu, ktorý podlieha sankciám týkajúcim sa zablokovania aktív, ani nie ste žiadna osoba ani subjekt, ktoré sa riadia, nachádzajú alebo majú bežný pobyt v sankcionovanej krajine; a (2) nie ste osoba identifikovaná na zozname vládou zakázaných partnerov EÚ, Spojeného kráľovstva, USA alebo inej príslušnej krajiny, ako je konsolidovaný zoznam osôb, skupín a subjektov, na ktoré sa vzťahujú finančné sankcie EÚ, konsolidovaný zoznam Spojeného kráľovstva alebo zoznam osobitne určených štátnych príslušníkov, ktorý spravuje vláda USA, ani žiadna osoba z vyššie uvedeného zoznamu nevlastní ani nekontroluje (priamo alebo nepriamo) viac ako 50 % vašej spoločnosti.

Súhlasíte s tým, že budete pri používaní produktov alebo služieb spoločnosti Spotify dodržiavať všetky platné zákony o kontrole obchodu. Výslovne súhlasíte s tým, že nebudete – priamo alebo nepriamo – používať, predávať, vyvážať, opätovne vyvážať, prevádzať, odkláňať, vydávať alebo iným spôsobom narábať so žiadnymi produktmi, softvérom ani technológiou (vrátane produktov odvodených z tejto technológie alebo na základe tejto technológie), ktoré dostane od spoločnosti Spotify podľa týchto podmienok, a neposkytnete ich na žiadne miesto určenia, žiadnemu subjektu alebo osobe ani na žiadne konečné použitie zakázané zákonmi o kontrole obchodu. Od spoločnosti Spotify sa nesmie vyžadovať, aby konala akýmkoľvek spôsobom, ktorý je zakázaný podľa príslušných zákonov o kontrole obchodu, a je na výhradnom zvážení spoločnosti Spotify, aby sa zdržala priameho alebo nepriameho zapájania sa do poskytovania produktov alebo služieb, ktoré môžu byť zakázané podľa platných zákonov o kontrole obchodu.

4. Obsah a práva duševného vlastníctva

Používateľský obsah

Obsah, ktorý zverejňujete v službe

Používatelia služby Spotify môžu zverejňovať, nahrávať alebo iným spôsobom pridávať obsah do služby Spotify (ďalej len „používateľský obsah"). Na vylúčenie pochybností „používateľský obsah" zahŕňa všetky informácie, materiály alebo iný obsah pridaný, vytvorený, nahratý, odoslaný, distribuovaný alebo zverejnený používateľmi v službe Spotify. Ďalšie informácie o používateľskom obsahu alebo inom obsahu tretích strán a jeho zmierňovaní nájdete v našich Pravidlách platformy, informáciách o Opatreniach týkajúcich sa obsahu a našich Zsadách duševného vlastníctva.

Nesiete výhradnú zodpovednosť za celý používateľský obsah, ktorý zverejníte

Zaväzujete sa, že s ohľadom na akýkoľvek používateľský obsah, ktorý zverejníte na lokalite Spotify, (1) vlastníte daný používateľský obsah alebo máte právo na jeho zverejnenie a (2) takýto používateľský obsah ani jeho použitie spoločnosťou Spotify na základe licencie udelenej nižšie: (i) neporušuje tieto podmienky, platné zákony ani práva na duševné vlastníctvo ani iné práva tretích strán, a zároveň (ii) neznamená žiadne pridruženie či podporu vás alebo vášho obsahu spoločnosťou Spotify ani žiadnym interpretom, skupinou, značkou alebo právnickou či fyzickou osobou bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti Spotify alebo danej právnickej či fyzickej osoby.

Pri zverejňovaní alebo zdieľaní používateľského obsahu alebo iných informácií v službe Spotify berte na vedomie, že tento obsah alebo iné informácie budú verejne dostupné a ostatní používatelia ich môžu používať alebo opätovne zdieľať v službe Spotify alebo na internete, preto pristupujte k zdieľaniu a zverejňovaniu obsahu v službe Spotify s obozretnosťou a dbajte aj na svoje nastavenia účtu. Spoločnosť Spotify nenesie zodpovednosť za obsah, ktorý vy alebo iní používatelia zverejníte alebo zdieľate v službe Spotify.

Monitorovanie používateľského obsahu

Spoločnosť Spotify môže, ale nemá všeobecnú povinnosť, monitorovať alebo kontrolovať používateľský obsah. Spoločnosť Spotify si vyhradzuje právo prijať opatrenia, ktoré ovplyvňujú dostupnosť, viditeľnosť a dostupnosť používateľského obsahu. Ďalšie informácie o opatreniach spoločnosti Spotify proti nezákonnému obsahu a obsahu v rozpore so zásadami spoločnosti Spotify (vrátane našich Usmernení pre používateľov a Pravidiel platformy) a ďalšie podrobnosti o spôsobe nahlasovania obsahu, ako aj o podaní odvolania voči opatreniam týkajúcim sa obsahu, nájdete v našich Pravidlách platformy a informáciách o Opatreniach týkajúcich sa obsahu.

Aké licencie nám udeľujete

Používateľský obsah

Keď svoj používateľský obsah zverejníte v službe, zachovávate si k nemu vlastnícke práva. Aby sme však váš používateľský obsah mohli sprístupniť v službe Spotify a poskytnúť vám určité prvky a funkcie, potrebujeme od vás obmedzenú licenciu na tento používateľský obsah. Rovnako týmto spoločnosti Spotify udeľujete nevýhradnú, prenosnú, sublicencovateľnú, plne vyplatenú, neodvolateľnú, celosvetovú licenciu bez tantiém na šírenie, sprístupnenie, používanie, zverejnenie, preklad, úpravu, tvorbu odvodených diel, distribúciu a iné použitie tohto používateľského obsahu v súvislosti so službou Spotify prostredníctvom akéhokoľvek média, či už samostatne alebo v spojení s iným obsahom alebo materiálmi, a to akýmkoľvek spôsobom a akýmikoľvek prostriedkami, metódami či technológiami, ktoré sú už známe alebo budú vytvorené neskôr. Ak je to možné a prípustné na základe platných zákonov, súhlasíte tiež s tým, že sa vzdávate akýchkoľvek „morálnych práv" alebo ekvivalentných práv, ako je právo byť identifikovaný ako autor používateľského obsahu vrátane spätnej väzby a práva namietať proti znevažujúcemu zaobchádzaniu s takýmto používateľským obsahom.

Spätná väzba

Ak nám poskytnete nápady, návrhy alebo inú spätnú väzbu v súvislosti s používaním služby Spotify alebo jej obsahom (ďalej len „spätná väzba"), táto spätná väzba nie je dôverná a spoločnosť Spotify ju môže použiť bez obmedzení a bez toho, aby vám poskytla finančnú odmenu. Spätná väzba sa v zmysle týchto podmienok považuje za používateľský obsah.

Vaše zariadenie.

Okrem toho nám udeľujete právo (1) umožniť službe Spotify používanie procesora, vlnového pásma a úložného hardvéru na vašom zariadení s cieľom umožniť fungovanie služby Spotify, a (2) poskytovať vám reklamy a iné informácie a umožniť to aj našim obchodným partnerom v takom rozsahu, ako umožňujú Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Spotify.

Skúsenosť s obsahom

V spoločnosti Spotify sa snažíme vytvárať skvelé a jedinečné zážitky pre každého používateľa. V dokumente Vysvetlenie odporúčaní týkajúcich sa služby Spotify sa môžete dozvedieť viac o tom, ako fungujú naše odporúčacie systémy, vrátane toho, ako a prečo sa vám zobrazuje určitý obsah.

V ktorejkoľvek časti služby Spotify môže byť obsah, ku ktorému pristupujete, vrátane jeho výberu a umiestnenia, ovplyvnený obchodnými hľadiskami vrátane dohôd spoločnosti Spotify s tretími stranami.

Niektorý licencovaný, poskytnutý, vytvorený alebo inak spoločnosťou Spotify sprístupnený obsah (napr. podcasty) môže ako svoju súčasť obsahovať reklamy. Spoločnosť Spotify nie je za takéto reklamy zodpovedná.

Nahlasovanie porušenia

Spoločnosť Spotify rešpektuje práva vlastníkov duševného vlastníctva. Ak si myslíte, že nejaký obsah porušuje vaše autorské práva, ochranné známky alebo iné práva duševného vlastníctva, pozrite si Zásady duševného vlastníctva spoločnosti Spotify.

5. Zákaznícka podpora, informácie, otázky a sťažnosti

Komunita podpory služby Spotify

Komunita podpory spoločnosti Spotify je miestom na diskusiu a výmenu informácií, tipov a iných materiálov súvisiacich so službou Spotify. Používaním Komunity podpory spoločnosti Spotify vyjadrujete súhlas s Podmienkami komunity.

Ak nás chcete kontaktovať, ďalšie informácie nájdete tu.

Zákaznícka podpora, informácie, otázky, sťažnosti

Ak máte otázky na zákaznícku podporu týkajúce sa účtu a platieb (ďalej len „otázky na zákaznícku podporu"), zadajte ich pomocou kontaktného formulára zákazníckej podpory v časti O nás na našej webovej lokalite.

V prípade otázok týkajúcich sa služby Spotify alebo týchto Podmienok (vrátane akýchkoľvek ďalších zmluvných podmienok spoločnosti Spotify, ktoré sú uvedené v týchto Podmienkach) kontaktujte zákaznícky servis spoločnosti Spotify prostredníctvom časti O nás na našej webovej lokalite.

Ak máte bydlisko v Európskej únií, môžete tiež podať sťažnosť prostredníctvom online platformy na alternatívne riešenie sporov (platforma RSO). Platformu RSO môžete navštíviť na nasledujúcej adrese: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

6. Problémy a spory

Pozastavenie a ukončenie služby Spotify

Tieto Podmienky sa na vás budú vzťahovať, až kým nebudú ukončené z vašej strany alebo zo strany spoločnosti Spotify. Spoločnosť Spotify môže kedykoľvek tieto Podmienky zrušiť (vrátane akýchkoľvek ďalších tu uvedených zmluvných podmienok) alebo pozastaviť váš prístup k službe Spotify, ak sa budeme odôvodnene domnievať, že ste porušili tieto Podmienky, ak pozastavíme poskytovanie služby Spotify alebo akejkoľvek významnej časti tejto služby na základe oznámenia, ktoré vám poskytneme primeraným spôsobom, alebo ak sa odôvodnene domnievame, že došlo k správaniu, z ktorého vyplýva zodpovednosť voči akémukoľvek používateľovi, inej tretej strane, spoločnosti Spotify alebo našim pridruženým spoločnostiam alebo ktorým vznikla materiálna ujma akémukoľvek používateľovi, inej tretej strane, spoločnosti Spotify alebo našim pridruženým spoločnostiam. Ak spoločnosť Spotify zruší tieto Podmienky alebo ak spoločnosť Spotify pozastaví váš prístup k službe Spotify z dôvodu vášho porušenia týchto Podmienok, ak je to potrebné na dosiahnutie súladu s platnými zákonmi alebo z dôvodu konania, z ktorého vyplýva zodpovednosť voči alebo ktorým vznikla materiálna ujma, súhlasíte s tým, že spoločnosť Spotify nebude v súlade s platnými zákonmi niesť žiadnu zodpovednosť ani zodpovednosť voči vám a (okrem prípadov výslovne uvedených v týchto Podmienkach) spoločnosť Spotify nevráti žiadne sumy, ktoré ste už zaplatili. Ak spoločnosť Spotify zruší tieto Podmienky, pretože prestaneme poskytovať službu Spotify alebo jej významnú časť, spoločnosť Spotify sa bude snažiť vám oznámiť toto ukončenie, vrátane ďalších podrobností o ukončení, ako je to, kedy nadobudne účinnosť.

Tieto Podmienky môžete kedykoľvek vypovedať, avšak v tom prípade nemôžete naďalej pristupovať k službe Spotify ani ju používať. Viac informácií o tom, ako môžete zrušiť svoj účet Spotify, si môžete prečítať v zdrojoch zákazníckej podpory na našej stránke O nás.

Časti 4 (Obsah a práva duševného vlastníctva), 3 (Vaše používanie služby Spotify), 2 (Služba Spotify, ktorú poskytujeme), 6 (Problémy a spory), 7 (O týchto Podmienkach) týchto Podmienok, ako aj všetky ostatné časti týchto Podmienok, ktoré to výslovne uvádzajú alebo ktorých charakter to predpokladá, musia ostať v účinnosti aj po ukončení týchto Podmienok a budú aj naďalej po ukončení pretrvávať.

Zrieknutie sa záruky

Niektoré jurisdikcie neumožňujú vylúčenie odvodených záruk alebo obmedzení na základe platných zákonných práv spotrebiteľa, preto sa vylúčenia a obmedzenia v tejto časti na vás nemusia vzťahovať a neovplyvnia vaše zákonné práva.

SPOLOČNOSŤ SPOTIFY POSKYTUJE SLUŽBU SPOTIFY S PRIMERANÝM ÚSILÍM A ZRUČNOSŤOU A V SÚLADE SO ŠPECIFIKÁCIAMI SLUŽBY SPOTIFY, KTORÉ UVÁDZA SPOLOČNOSŤ SPOTIFY, AVŠAK ZÁROVEŇ SA SLUŽBA SPOTIFY POSKYTUJE „TAK, AKO JE" A „TAK, AKO JE DOSTUPNÁ", BEZ AKÝCHKOĽVEK VYSLOVENÝCH, ODVODENÝCH ALEBO ZÁKONNÝCH ZÁRUK. OKREM TOHO SPOLOČNOSŤ SPOTIFY A ANI VLASTNÍCI OBSAHU NEPOSKYTUJÚ ŽIADNE VÝSLOVNÉ, ODVODENÉ ANI ZÁKONNÉ ZÁRUKY TÝKAJÚCE SA OBSAHU VRÁTANE ZÁRUK VYHOVUJÚCEJ KVALITY, PREDAJNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA URČITÝ ÚČEL. SPOLOČNOSŤ SPOTIFY ANI VLASTNÍK OBSAHU NEZARUČUJÚ, ŽE SLUŽBA SPOTIFY NEOBSAHUJE ŽIADEN MALVÉR ANI INÉ ŠKODLIVÉ KOMPONENTY. OKREM TOHO SPOLOČNOSŤ SPOTIFY NEPOSKYTUJE ŽIADNE VYHLÁSENIA, PODPORU, ZÁRUKY ANI NEPREBERÁ ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE APLIKÁCIE TRETÍCH STRÁN (ALEBO ICH OBSAH), POUŽÍVATEĽSKÝ OBSAH, ZARIADENIA ANI ŽIADNE INÉ PRODUKTY ALEBO SLUŽBY PROPAGOVANÉ, PODPOROVANÉ ALEBO PONÚKANÉ TREŤOU STRANOU PROSTREDNÍCTVOM SLUŽBY SPOTIFY ALEBO AKEJKOĽVEK STRÁNKY PREPOJENEJ HYPERTEXTOVÝM ODKAZOM A SPOLOČNOSŤ SPOTIFY NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE TRANSAKCIE MEDZI VAMI A TRETÍMI STRANAMI, KTORÉ SÚ POSKYTOVATEĽMI VYŠŠIE UVEDENÉHO. ŽIADNE ODPORÚČANIA ANI INFORMÁCIE, KTORÉ ZÍSKATE ÚSTNE ALEBO PÍSOMNE OD SPOLOČNOSTI SPOTIFY, NEPREDSTAVUJÚ ŽIADNU ZÁRUKU V MENE SPOLOČNOSTI SPOTIFY. POČAS POUŽÍVANIA SLUŽBY SPOTIFY MÔŽETE MAŤ PRÍSTUP K FUNKCIÁM FILTROVANIA EXPLICITNÉHO OBSAHU, ALE POUŽÍVANIE TÝCHTO FUNKCIÍ MÔŽE STÁLE VIESŤ K ZOBRAZENIU TAKÉHOTO EXPLICITNÉHO OBSAHU, PRETO BY STE SA NA TIETO FUNKCIE NEMALI PRI FILTROVANÍ OBSAHU VÝLUČNE SPOLIEHAŤ. TÁTO ČASŤ PLATÍ V PLNOM ROZSAHU POVOLENOM PRÍSLUŠNÝMI ZÁKONMI.

Obmedzenie zodpovednosti a lehota na predloženie nároku

V ZMYSLE PLATNÝCH ZÁKONOV SÚHLASÍTE, ŽE VAŠÍM JEDINÝM A VÝLUČNÝM NÁPRAVNÝM OPATRENÍM ZA AKÉKOĽVEK PROBLÉMY ALEBO NESPOKOJNOSŤ SO SLUŽBOU SPOTIFY BUDE MOŽNOSŤ ODINŠTALOVAŤ VŠETOK SOFTVÉR SLUŽBY SPOTIFY A PRESTAŤ POUŽÍVAŤ SLUŽBU SPOTIFY. SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE SPOLOČNOSTI SPOTIFY NEVZNIKÁ ŽIADNA POVINNOSŤ ANI ZODPOVEDNOSŤ ZA APLIKÁCIE TRETÍCH STRÁN ANI V SÚVISLOSTI S NIMI, ANI ZA OBSAH, KTORÝ JE V RÁMCI NICH SPRÍSTUPNENÝ V SPOJITOSTI SO SLUŽBOU SPOTIFY, A AJ KEĎ VÁŠ VZŤAH S TAKÝMITO APLIKÁCIAMI TRETÍCH STRÁN MÔŽU UPRAVOVAŤ SAMOSTATNÉ DOHODY S TÝMITO TRETÍMI STRANAMI, VAŠÍM JEDINÝM A VÝLUČNÝM NÁPRAVNÝM OPATRENÍM VO VZŤAHU K SPOLOČNOSTI SPOTIFY ZA AKÉKOĽVEK PROBLÉMY ALEBO NESPOKOJNOSŤ S APLIKÁCIAMI TRETÍCH STRÁN ALEBO ICH OBSAHOM BUDE MOŽNOSŤ ODINŠTALOVAŤ ALEBO UKONČIŤ POUŽÍVANIE TAKÝCHTO APLIKÁCIÍ TRETÍCH STRÁN.

SPOLOČNOSŤ SPOTIFY, JEJ RIADITELIA, AKCIONÁRI, ZAMESTNANCI, ZÁSTUPCOVIA, KONATELIA, DCÉRSKE ALEBO SESTERSKÉ SPOLOČNOSTI, NÁSLEDNÍCI, NADOBÚDATELIA, DODÁVATELIA ANI POSKYTOVATELIA LICENCIÍ NEBUDÚ ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NIESŤ ZODPOVEDNOSŤ ZA (1) ŽIADNE NEPRIAME, OSOBITNÉ, VEDĽAJŠIE, TRESTNÉ, EXEMPLÁRNE ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY; (2) ŽIADNU STRATU (VRÁTANE PRIAMEJ ALEBO NEPRIAMEJ) SÚVISIACU S POUŽÍVANÍM, ÚDAJMI, OBCHODOM ALEBO ZISKMI, KTORÁ VYPLÝVA Z POUŽÍVANIA ALEBO NESCHOPNOSTI POUŽÍVAŤ SLUŽBU SPOTIFY, ZARIADENIA, APLIKÁCIE TRETÍCH STRÁN ALEBO OBSAH APLIKÁCIÍ TRETÍCH STRÁN; ANI (3) CELKOVÚ ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE NÁROKY VZŤAHUJÚCE SA NA SLUŽBU SPOTIFY, APLIKÁCIE TRETÍCH STRÁN ALEBO OBSAH APLIKÁCIÍ TRETÍCH STRÁN PREVYŠUJÚCE (A) SUMU, KTORÚ STE UHRADILI SPOLOČNOSTI SPOTIFY V PRIEBEHU POSLEDNÝCH DVANÁSTICH MESIACOV PRED VZNESENÍM PRVÉHO NÁROKU; ALEBO (B) 30,00 USD. NAŠA ZODPOVEDNOSŤ ZA VAŠE STRATY SA PRÍSNE OBMEDZUJE LEN NA PRIMERANE PREDVÍDATEĽNÉ STRATY.

Na objasnenie, nič v týchto Podmienkach neobmedzuje zodpovednosť spoločnosti Spotify za podvod, úmyselné uvedenie do omylu, usmrtenie alebo zranenie v rozsahu definovanom platnými zákonmi, a takisto ani zodpovednosť, ktorú nemožno obmedziť alebo vylúčiť v zmysle platných zákonov.

OKREM PRÍPADOV, KEĎ PRÍSLUŠNÉ ZÁKONY DEFINUJÚ TAKÉTO OBMEDZENIE, KAŽDÉ KONANIE V SÚVISLOSTI S NÁROKOM VYPLÝVAJÚCIM Z TÝCHTO PODMIENOK SA MUSÍ ZAČAŤ (PODANÍM ŽIADOSTI O ROZHODCOVSKÉ KONANIE ALEBO INDIVIDUÁLNEJ ŽALOBY V ZMYSLE DOHODY O ROZHODCOVSKOM KONANÍ NIŽŠIE) DO JEDNÉHO (1) ROKA OD MOMENTU, KEDY SA STRANA PODÁVAJÚCA ŽALOBU PRVÝKRÁT DOZVIE ALEBO BY SA ODÔVODNENE MOHLA DOZVEDIEŤ O KONANÍ, OPOMENUTÍ ALEBO CHYBE, KTORÁ JE DÔVODOM ŽALOBY; K DISPOZÍCII NEBUDE ŽIADNE PRÁVO VYUŽIŤ ŽIADEN SPÔSOB NÁPRAVY ZA ŽIADNU ŽALOBU, KTORÁ BUDE PODANÁ PO TEJTO LEHOTE. AK STE SPOTREBITEĽOM, VAŠE NÁPRAVNÉ PROSTRIEDKY V PRÍPADE NESÚLADU DIGITÁLNEHO OBSAHU ALEBO DIGITÁLNEJ SLUŽBY POSKYTOVANEJ SPOLOČNOSŤOU SPOTIFY ZOSTÁVAJÚ NEDOTKNUTÉ.

Práva tretích strán

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že vlastníci obsahu a určití distribútori (napr. poskytovatelia obchodu s aplikáciami) sú určení príjemcovia týchto podmienok a majú právo uplatňovať dodržiavanie pravidiel stanovených v týchto Podmienkach priamo voči vám. S výnimkou prípadov v tejto časti nie je účelom Podmienok udeľovať práva nikomu okrem vás a spoločnosti Spotify a za žiadnych okolností nevzniknú na základe Podmienok žiadne práva oprávnených tretích strán.

Ak ste si ktorúkoľvek z našich mobilných softvérových aplikácií (ďalej len „aplikácia") prevzali z obchodu App Store spoločnosti Apple Inc. (ďalej len „Apple") alebo ak používate aplikáciu na zariadení s operačným systémom iOS, vyhlasujete, že ste si prečítali nasledujúce oznámenie týkajúce sa spoločnosti Apple, pochopili ste ho a súhlasíte s ním. Tieto Podmienky upravujú vzťah medzi vami a spoločnosťou Spotify a nie so spoločnosťou Apple. Spoločnosť Apple nenesie zodpovednosť za službu Spotify a jej obsah. Spoločnosť Apple nemá žiadne povinnosti zabezpečenia údržby a podpory služieb v súvislosti so službou Spotify. V prípade, že služba Spotify nezodpovedá akejkoľvek platnej záruke, môžete informovať spoločnosť Apple a spoločnosť Apple vám vráti akúkoľvek platnú kúpnu cenu za aplikáciu. V rozsahu, v akom to umožňujú platné zákony, však spoločnosť Apple neposkytuje žiadne iné záruky týkajúce sa služby Spotify. Spoločnosť Apple nenesie zodpovednosť za riešenie vašich nárokov ani nárokov tretej strany súvisiacich so službou Spotify alebo vaším vlastníctvom, alebo používaním služby Spotify vrátane: (1) nárokov týkajúcich sa zodpovednosti za produkt; (2) akejkoľvek sťažnosti, že služba nie je v súlade so zákonnou alebo regulačnou požiadavkou; (3) nárokov vyplývajúcich zo zákonov na ochranu spotrebiteľa alebo podobných právnych predpisov a (4) nárokov súvisiacich s porušením práv duševného vlastníctva. Spoločnosť Apple nenesie zodpovednosť za vyšetrovanie, obranu, vyrovnanie a plnenie akéhokoľvek nároku tretej strany týkajúceho sa porušovania práv duševného vlastníctva tretej strany službou a vaším vlastníctvom a používaním služby Spotify. Súhlasíte s tým, že pri používaní služby Spotify budete dodržiavať platné podmienky tretích strán. Spoločnosť Apple a dcérske spoločnosti Apple sú oprávnenou treťou stranou v zmysle týchto Podmienok a po vašom prijatí týchto Podmienok bude mať spoločnosť Apple právo (ktoré sa bude považovať za prijaté) vyžadovať od vás plnenie týchto Podmienok ako oprávnená tretia strana týchto Podmienok.

Odškodnenie

Súhlasíte s tým, že odškodníte a zabezpečíte bezúhonnosť spoločnosti Spotify s ohľadom na všetky škody, straty a výdavky akéhokoľvek druhu (vrátane primeraných poplatkov a nákladov na právnych zástupcov), ktoré vzniknú v dôsledku: (1) vášho porušenia týchto Podmienok (vrátane akýchkoľvek ďalších zmluvných podmienok spoločnosti Spotify, na ktoré sa v tomto dokumente odkazuje), (2) akéhokoľvek používateľského obsahu, ktorý zverejníte alebo ním inak prispejete, (3) akejkoľvek aktivity, do ktorej sa zapojíte v rámci služby Spotify alebo jej prostredníctvom, (4) vášho porušenia akýchkoľvek zákonov alebo práv tretej strany.

Rozhodné právo, povinné rozhodcovské konanie a miesto konania

6.1 Rozhodné právo/jurisdikcia

Ak nie je stanovené inak záväzným právom vo vašej krajine pobytu, dohody (a prípadné mimozmluvné spory alebo nároky vyplývajúce z nich) podliehajú zákonom štátu alebo krajiny uvedenej nižšie bez ohľadu na výber alebo konflikt právnych princípov.

Okrem toho vy aj spoločnosť Spotify súhlasíte, aby jurisdikcia uvedená nižšie riešila prípadné spory, nároky či nezhody, ktoré vzniknú v súvislosti s dohodami (a prípadné mimozmluvné spory alebo nároky, ktoré z nich vyplývajú alebo s nimi súvisia), okrem prípadov, keď sa v zmysle platných záväzných zákonov môžete rozhodnúť začať právne konanie vo vašej krajine pobytu alebo ak sa od nás vyžaduje začať právne konanie výhradne vo vašej krajine pobytu.

Krajina alebo región
Výber práva Jurisdikcia
Všetky ostatné krajiny a regióny, v ktorých je služba Spotify dostupná.
Švédsko
Výlučná; súdy Švédska
Bulharsko, Cyprus, Estónsko, Francúzsko, Hongkong, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Malta, Monako, Nórsko, Filipíny, Portugalsko, Slovensko, Španielsko, Turecko
Švédske zákony Nevýlučná; súdy Švédska

6.2 ZRIEKNUTIE SA SPOLOČNEJ ŽALOBY

AK JE TO POVOLENÉ PODĽA PLATNÝCH ZÁKONOV, VY A SPOLOČNOSŤ SPOTIFY SÚHLASÍTE, ŽE KAŽDÝ MÔŽE PODAŤ ŽALOBU PROTI DRUHEJ STRANE LEN SÁM ZA SEBA AKO JEDNOTLIVEC, A NIE AKO ŽALOBCA ALEBO ČLEN SPOLOČNEJ ŽALOBY V ŽIADNEJ SPOLOČNEJ ALEBO ZÁSTUPNEJ ŽALOBE. Pokiaľ sa vy a spoločnosť Spotify nedohodnete, žiadny rozhodca ani sudca nemôže rozhodovať o žalobe viac ako jednej osoby ani inak predsedať v žiadnej forme zástupnej alebo spoločnej žaloby.

6.3 ROZHODCOVSKÉ KONANIE

Ak sa nachádzate, máte sídlo alebo pobočku alebo podnikáte v jurisdikcii, v ktorej je vykonateľná táto časť 6.3, vzťahujú sa na vás tieto povinné ustanovenia o rozhodcovskom konaní:

6.3.1 Riešenie sporov a rozhodcovské konanie

Vy a spoločnosť Spotify súhlasíte s tým, že akýkoľvek spor, žaloba alebo nezhoda, ktorá vznikne medzi vami a spoločnosťou Spotify a ktorá akokoľvek súvisí s týmito dohodami alebo vaším vzťahom so spoločnosťou Spotify ako používateľom služby, či vyplýva z nich (či už na základe zmluvy, prečinu, štatútu, podvodu, uvedenia do omylu alebo akejkoľvek inej právnej teórie a bez ohľadu na to, či nároky vznikajú v čase platnosti alebo po skončení platnosti dohôd), sa rozhodne povinným záväzným individuálnym rozhodcovským konaním. Rozhodcovské konanie je menej formálne ako súdny proces. V ROZHODCOVSKOM KONANÍ NEROZHODUJE SUDCA ANI POROTA A PRESKÚMANIE ROZHODCOVSKÉHO ROZSUDKU SÚDOM JE OBMEDZENÉ. Zisťovanie môže byť v porovnaní so súdom viac obmedzené. Rozhodca musí dodržiavať túto dohodu a môže rozhodovať o rovnakých odškodneniach a náhradách ako súd (vrátane odmien právnych zástupcov), s výnimkou toho, že rozhodca môže udeliť deklaratórne alebo prikazujúce nápravné opatrenie výlučne v prospech účastníkov rozhodcovského konania. Toto ustanovenie o rozhodcovskom konaní platí aj po ukončení dohôd.

6.3.2 Výnimky

Bez ohľadu na ustanovenia v odseku 6.3.1 vyššie, vy aj spoločnosť Spotify súhlasíte s tým, že nič v tomto dokumente sa nebude považovať za vzdanie sa, vylúčenie ani iné obmedzenie niektorého z našich práv v ktoromkoľvek čase, pokiaľ ide o (1) podanie individuálnej žaloby v súdnych sporoch týkajúcich sa malých pohľadávok, (2) vymáhanie prostredníctvom príslušných federálnych, štátnych alebo miestnych úradov, ak sú tieto kroky dostupné, (3) dožadovanie sa prikazujúceho nápravného opatrenia pred súdom alebo (4) podanie súdnej žaloby vo veci porušenia práv duševného vlastníctva.

6.3.3 Pravidlá rozhodcovského konania

Začať rozhodcovské konanie môžete vy aj my. Rozhodcovské konanie medzi vami a spoločnosťou Spotify sa vyrieši podľa aktuálne platných Pravidiel Medzinárodnej obchodnej komory (ďalej len „ICC") pre rozhodcovské konania (ďalej len „Pravidlá ICC") s jedným alebo viacerými rozhodcami určenými podľa Pravidiel ICC a podľa týchto dohôd a bude ho viesť Medzinárodný rozhodcovský súd ICC.

Rozhodcovské konanie prebehne v anglickom jazyku a pokiaľ povinné zákony členského štátu Európskej únie alebo inej jurisdikcie neprikazujú inak, rozhodným právom na každom rozhodcovskom konaní je právo príslušného štátu alebo krajiny opísané v odseku 6.1 bez ohľadu na výber alebo konflikt právnych princípov.

6.3.4 Čas na podanie

Rozhodcovské konanie sa musí začať podaním žiadosti o rozhodcovské konanie do JEDNÉHO (1) ROKA odo dňa, keď sa strana podávajúca žalobu prvýkrát dozvie alebo by sa odôvodnene mohla dozvedieť o konaní, opomenutí alebo chybe, ktorá je dôvodom žaloby. K dispozícii nebude žiadne právo využiť akýkoľvek spôsob nápravy za akúkoľvek žalobu, ktorá bude podaná po tejto lehote. Ak príslušný zákon zakazuje premlčaciu lehotu jedného roka na podanie žaloby, musí sa akákoľvek žaloba podať v čo najkratšej lehote povolenej príslušným zákonom.

6.3.5 Oznámenie; proces

Strana, ktorá má v úmysle žiadať o rozhodcovské konanie, musí najprv poslať písomné oznámenie o spore druhej strane doporučeným listom alebo kuriérom Federal Express (vyžaduje sa podpis) alebo v prípade, že pre vás nebudeme mať fyzickú adresu, elektronickou poštou (ďalej len „oznámenie"). Adresa spoločnosti Spotify na prijímanie oznámení je: Spotify, Attn: General Counsel, 4 World Trade Center, 150 Greenwich Street, 62nd Floor, New York, New York 10007, USA. Oznámenie musí (1) opisovať povahu a dôvod žaloby alebo sporu a (2) stanovovať konkrétne požiadavky na opravný prostriedok (ďalej len „požiadavka"). Súhlasíme, že sa pokúsime nárok v dobrej viere vyriešiť priamo, ale ak sa nepodarí dosiahnuť dohodu do 30 dní od doručenia oznámenia, môžete vy alebo spoločnosť Spotify začať rozhodcovské konanie. Počas rozhodcovského konania sa nesmie rozhodcovi oznámiť výška akejkoľvek ponuky na vyrovnanie z vašej strany alebo zo strany spoločnosti Spotify, kým rozhodca nevyriekne konečné rozhodnutie a prípadnú náhradu. V prípade, že náš spor sa rozhodne v rozhodcovskom konaní s konečnou platnosťou vo váš prospech, musí spoločnosť Spotify zaplatiť (1) prípadnú sumu rozhodnutú rozhodcom, (2) poslednú sumu vyrovnania písomne ponúknutú spoločnosťou Spotify na vyrovnanie sporu pred vyrieknutím rozhodnutia o náhrade alebo (3) 1 000,00 USD, podľa toho, ktorá suma je vyššia. Všetky dokumenty a informácie zverejnené v priebehu rozhodcovského konania sú prísne dôverné pre príjemcu a príjemca ich nesmie použiť na žiadny iný účel než na účely rozhodcovského konania alebo výkonu arbitrážneho rozhodnutia rozhodcu a nesmie ich zverejniť s výnimkou dôverného zverejnenia osobám, ktoré to potrebujú vedieť na tieto účely alebo ak to vyžaduje príslušný zákon. S výnimkou prípadov, keď sa vyžaduje výkon arbitrážneho rozhodnutia rozhodcu, ani vy, ani spoločnosť Spotify nesmiete vydať žiadne verejné vyhlásenie ani verejný komentár, ani podniknúť žiadnu publicitnú akciu týkajúcu sa rozhodcovského konania vrátane, ale nie výlučne skutočnosti, že strany sú v spore, že existuje rozhodcovské konanie alebo akékoľvek arbitrážne rozhodnutie rozhodcu.

6.3.6 Úpravy

V prípade, že spoločnosť Spotify urobí akúkoľvek budúcu zmenu v tomto ustanovení o rozhodcovskom konaní (inú ako zmenu adresy spoločnosti Spotify pre oznámenia), môžete odmietnuť takéto zmeny odoslaním písomného oznámenia do 30 dní odo dňa zmeny na adresu spoločnosti Spotify pre oznámenie. V tomto prípade bude váš účet Spotify okamžite ukončený a toto ustanovenie o rozhodcovskom konaní platné bezprostredne pred vami zamietnutými pozmeňovacími návrhmi zostáva v platnosti.

6.3.7 Vykonateľnosť

Ak sa zistí, že zrieknutie sa spoločnej žaloby uvedenej v odseku 6.2 je nevykonateľné v rozhodcovskom konaní, alebo v prípade, že časť tohto odseku 6.3 je neplatná alebo nevykonateľná, potom celý tento odsek 6.3 bude neplatný a v danom prípade zmluvné strany súhlasia, že pre každú žalobu vyplývajúcu z dohôd alebo súvisiacu s nimi bude platiť výlučná jurisdikcia a miesto konania opísané v odseku 6.1 a nesmie vám byť zabránené kedykoľvek začať právne konanie.

7. O týchto podmienkach

V zmysle príslušných zákonov môžete mať určité práva, ktoré nesmú byť zmluvne obmedzené. Účelom týchto Podmienok za žiadnych okolností nie je tieto práva obmedziť.

Zmeny

Príležitostne môžeme tieto Podmienky (vrátane iných ďalších podmienok spoločnosti Spotify, na ktoré sa tu odkazuje) meniť, pričom o týchto zmenách vás primeraným spôsobom informujeme (predtým než nadobudnú účinnosť), napríklad zverejnením zrevidovanej dohody v príslušnej službe Spotify (v prípade závažných zmien sa budeme snažiť okrem zverejnenia takéto oznámenie poslať e-mailom, vyskakovacou správou v rámci služby alebo iným spôsobom). Takéto zmeny sa nebudú vzťahovať na spor medzi vami a našou spoločnosťou pred dátumom zverejnenia zrevidovaných Podmienok alebo iných zmluvných podmienok spoločnosti Spotify, ktoré tieto zmeny zahŕňajú, alebo pred tým, ako vás o týchto zmenách informujeme. Používaním služby Spotify po vykonaní zmien v týchto Podmienkach vyjadrujete svoj súhlas s týmito zmenami. Ak si neželáte naďalej používať službu Spotify v súlade s aktualizovanými Podmienkami, môžete svoj účet ukončiť tak, že nás kontaktujete. Dátum účinnosti v hornej časti tohto dokumentu uvádza, kedy naposledy došlo k zmenám týchto Podmienok.

Celá dohoda

S výnimkou podmienok uvedených v tejto časti alebo výslovne odsúhlasených písomnou dohodou medzi vami a spoločnosťou Spotify tieto Podmienky predstavujú všetky zmluvné podmienky, na ktorých ste sa dohodli vy so spoločnosťou Spotify, a nahrádzajú všetky predchádzajúce dohody týkajúce sa predmetu týchto Podmienok, či už písomné alebo ústne. Ako už bolo uvedené vyššie, ďalšie podmienky, usmernenia a zásady, ktorými sa riadi používanie služby Spotify, sú zahrnuté v tomto dokumente. Patria sem nasledujúce (a) dodatočné podmienky týkajúce sa konkrétnych služieb ponúkaných v rámci služby Spotify: Podmienky účasti služby Spotify Premium, Podmienky používania karty Spotify, Podmienky nákupu audioknihy Spotify a Podmienky komunity podpory Spotify a (b) pokyny a pravidlá: Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Spotif; Usmernenia pre používateľov služby Spotify; Pravidlá platformy Spotify a Zásady duševného vlastníctva spoločnosti Spotify.

Oddeliteľnosť a zrieknutie sa záruk

Ak nie je v týchto Podmienkach stanovené inak a pokiaľ by akékoľvek ustanovenie Podmienok bolo neplatné alebo nevykonateľné z akéhokoľvek dôvodu alebo v akomkoľvek rozsahu, zostávajúce ustanovenia týchto Podmienok nebudú ovplyvnené a toto ustanovenie sa bude uplatňovať v rozsahu, ktorý povoľujú zákony.

Akékoľvek neuplatnenie Podmienok alebo akéhokoľvek ich ustanovenia spoločnosťou Spotify alebo jej oprávnenou treťou stranou nepredstavuje vzdanie sa práva na ich uplatnenie spoločnosťou Spotify alebo príslušnou oprávnenou treťou stranou.

Pridelenie

Spoločnosť Spotify môže prideliť niektoré alebo všetky tieto Podmienky a postúpiť alebo delegovať svoje práva alebo povinnosti vyplývajúce z týchto Podmienok buď v celku alebo čiastočne. Podmienky ani ich časť nesmiete postúpiť, prenášať alebo sublicencovať z nich vyplývajúce práva žiadnej tretej strane.

Posledná aktualizácia: 15. februára 2024