Pokyny pre používateľov služby Spotify

Dobrý deň, Toto sú Pokyny pre používateľov služby Spotify (ďalej len „Pokyny pre používateľov"), ktoré sa uplatňujú pri používaní webových lokalít, aplikácií a služieb spoločnosti Spotify, ktoré odkazujú na tieto Pokyny pre používateľov (ďalej len „Služby") vrátane prístupu k akémukoľvek typu materiálu alebo obsahu sprístupneného prostredníctvom týchto Služieb (ďalej len „Obsah"). Tieto Pokyny pre používateľov sú navrhnuté s cieľom zabezpečiť, aby Služby mohli s potešením využívať všetci používatelia. Okrem týchto Pokynov pre používateľov musí obsah dodržiavať Pravidlá platformy Spotify (ďalej len „Pravidlá platformy").

Tieto Pokyny pre používateľov a Pravidlá platformy môžeme z času na čas aktualizovať – najnovšiu verziu nájdete na našej webovej lokalite.

Porušenie týchto Pokynov pre používateľov a Pravidiel platformy môže mať za následok odstránenie všetkého obsahu alebo materiálu, ktorým ste do Služieb prispeli, prípadne ukončenie alebo pozastavenie vášho účtu. Snažíme sa, aby boli Služby široko dostupné pre všetkých. Naše Služby však používať nemôžete, ak sme predtým zrušili váš účet v ktorejkoľvek z našich Služieb. Zakazujeme tiež pokusy o obchádzanie predchádzajúcich opatrení na presadzovanie práva, a to aj prostredníctvom vytvárania nových účtov.

Vo vzťahu k Službám a materiálu alebo obsahu sprístupnenému prostredníctvom Služieb alebo akejkoľvek ich časti nie sú za žiadnych okolností povolené nasledujúce činnosti:

 1. spätná analýza, dekompilácia, rozoberanie, upravovanie alebo vytváranie odvodených diel s výnimkou prípadov, keď takéto obmedzenie výslovne zakazuje platný zákon. Ak vám platný zákon povoľuje dekompilovať akúkoľvek časť Služieb alebo Obsahu, keď je to potrebné na získanie informácií potrebných na vytvorenie nezávislého programu, ktorý je možné používať so Službami alebo iným programom, takto získané informácie (a) sa môžu použiť iba na dosiahnutie vyššie uvedeného cieľa, (b) nesmú sa zverejniť ani sprístupniť bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Spotify žiadnej tretej strane, ktorej nie je nevyhnutné zverejniť alebo sprístupniť tieto informácie na účel dosiahnutia tohto cieľa, a (c) nesmú sa použiť na vytvorenie žiadneho softvéru ani služby, ktorá sa vo svojom prejave podstatne podobá akejkoľvek časti Služieb alebo Obsahu,
 2. kopírovanie, reprodukcia, ďalšia distribúcia, „ripovanie", záznam, prenos, predvádzanie, rámovanie, prepájanie alebo zobrazovanie na verejnosti, vysielanie alebo sprístupňovanie verejnosti, prípadne akékoľvek iné použitie, ktoré nie je výslovne povolené na základe Dohôd alebo platných právnych predpisov, alebo ktoré inak porušuje práva duševného vlastníctva,
 3. import alebo kopírovanie akýchkoľvek miestnych súborov, ak nemáte na import alebo kopírovanie týmto spôsobom zákonné práva,
 4. prenášanie kópií Obsahu vo vyrovnávacej pamäti z oprávneného zariadenia na iné zariadenie akýmikoľvek prostriedkami,
 5. „crawling" alebo „scraping", či už ručne, alebo pomocou automatizovaných prostriedkov, alebo iné používanie akýchkoľvek automatizovaných prostriedkov (vrátane botov, scraperov a pavúkov) na prehliadanie, prístup, alebo zhromažďovanie informácií, alebo používanie akejkoľvek časti Služieb alebo Obsahu na trénovanie modelu strojového učenia, alebo modelu umelej inteligencie, alebo iné prijímanie Obsahu služby Spotify do modelu strojového učenia, alebo modelu umelej inteligencie;
 6. predaj, prenájom, sublicencovanie, leasing alebo iné speňaženie, pokiaľ to nie je výslovne povolené v Dohodách,
 7. predaj používateľského účtu alebo zoznamu skladieb, ani iné prijímanie alebo ponúkanie akejkoľvek finančnej alebo inej odmeny na účel ovplyvnenia názvu účtu alebo zoznamu skladieb, prípadne obsahu na účte alebo v zozname skladieb, ani
 8. umelé zvyšovanie počtu prehratí, počtu sledovateľov, umelá propagácia Obsahu alebo iné manipulovanie vrátane manipulovania (i) pomocou botu, skriptu alebo iného automatizovaného procesu, (ii) za akýkoľvek typ kompenzácie (finančnej alebo inej) alebo (iii) akýmkoľvek iným spôsobom,
 9. obchádzanie akýchkoľvek technológií používaných spoločnosťou Spotify, poskytovateľmi jej licencií alebo akoukoľvek treťou stranou vrátane akýchkoľvek územných alebo iných obmedzení prístupu k obsahu uplatňovaných spoločnosťou Spotify alebo poskytovateľmi jej licencií,
 10. obchádzanie alebo blokovanie reklám alebo vytváranie či distribúcia nástrojov na blokovanie reklám,
 11. odstraňovanie alebo pozmeňovanie akýchkoľvek oznámení o autorských právach, ochranných známkach alebo inom duševnom vlastníctve (okrem iného aj na účely maskovania alebo zmeny akýchkoľvek označení vlastníctva alebo zdroja),
 12. odstránenie alebo zmena ktorejkoľvek časti Služieb alebo Obsahu, pokiaľ to nie je výslovne povolené v Dohodách, alebo v prípade Obsahu, ktorý sprístupní iný používateľ, s výslovným súhlasom tohto používateľa, ani
 13. poskytnutie hesla akejkoľvek inej osobe alebo použitie používateľského mena a hesla akejkoľvek inej osoby.

Rešpektujte, prosím, spoločnosť Spotify, vlastníkov materiálu a obsahu v Službách a iných používateľov Služieb. Nevykonávajte činnosti, nezverejňujte používateľský obsah ani neregistrujte a nepoužívajte používateľské meno, ktoré predstavuje alebo obsahuje materiál, ktorý:

 1. je nezákonný alebo určený na podporu alebo páchanie protiprávneho činu akéhokoľvek druhu vrátane porušovania práv duševného vlastníctva, práv na ochranu súkromia alebo vlastníckych práv spoločnosti Spotify alebo tretej strany, alebo by porušil akúkoľvek dohodu, ktorej ste zmluvnou stranou, ako napríklad, nie však výlučne, dohodu o výhradnom nahrávaní alebo nakladateľskú zmluvu,
 2. obsahuje vaše heslo alebo zámerne obsahuje heslo akéhokoľvek iného používateľa alebo zámerne obsahuje osobné údaje tretích strán, prípadne je určený na získavanie takýchto osobných údajov,
 3. odhaľuje dôverné alebo chránené informácie tretej strany alebo osobné informácie o vás, ktoré nie sú určené na vysielanie ľuďom po celom svete,
 4. obsahuje škodlivý obsah, ako je malvér, trójske kone alebo vírusy, alebo inak zasahuje do prístupu ľubovoľného používateľa k službe Spotify,
 5. imituje alebo skresľuje vašu príslušnosť k spoločnosti Spotify (okrem iného napríklad používaním obsahu spoločnosti Spotify chráneného autorskými právami, používaním loga Spotify bez súhlasu alebo iným používaním ochranných známok spoločnosti Spotify mätúcim spôsobom), iným používateľom, osobám alebo subjektom alebo je inak podvodný, nepravdivý, klamlivý alebo zavádzajúci,
 6. zahŕňa prenos nevyžiadanej hromadnej korešpondencie alebo inej formy spamu, nevyžiadanej pošty, reťazových listov alebo podobne,
 7. neautorizované obchodné alebo predajné aktivity, napríklad reklamy, propagačné akcie, súťaže, lotérie, hazardné hry, stávky alebo pyramídové hry,
 8. neautorizované prepájanie na komerčné produkty alebo služby, odkazovanie na ne alebo ich iná propagácia, s výnimkou prípadov, ktoré sú výslovne povolené spoločnosťou Spotify,
 9. zasahuje do Služby Spotify alebo akýmkoľvek spôsobom narušuje Službu Spotify, manipuluje, porušuje alebo sa pokúša sondovať, skenovať alebo testovať zraniteľnosť Služby Spotify alebo počítačových systémov, sietí, používateľských pravidiel alebo iných bezpečnostných prvkov spoločnosti Spotify, alebo opatrení na overovanie či iných ochranných opatrení služby Spotify, Obsahu alebo ich časti,
 10. je v rozpore s Podmienkami používania služby Spotify alebo inými podmienkami alebo zásadami platnými pre vaše používanie ktorejkoľvek zo Služieb alebo
 11. bol odstránený z ktorejkoľvek z našich služieb pre porušenie našich podmienok alebo zásad, ako je napríklad zakázaná skladba, epizóda alebo relácia. Patrí sem obsah, ktorý sa vytvorí alebo upraví, aby sa obnovil alebo slúžil na rovnaký účel ako predtým odstránený Obsah.