Zásady ochrany osobných údajov služby Spotify

Účinné od 5. decembra 2023

1. O týchto zásadách

2. Vaše práva a možnosti kontroly v súvislosti s osobnými údajmi

3. Osobné údaje, ktoré o vás zhromažďujeme

4. Účel, na ktorý používame vaše osobné údaje

5. Zdieľanie vašich osobných údajov

6. Uchovávanie údajov

7. Prenos do iných krajín

8. Uchovávanie vašich osobných údajov v bezpečí

9. Deti

10. Zmeny týchto zásad

11. Ako nás kontaktovať

1. O týchto zásadách

Tieto zásady opisujú, ako v spoločnosti Spotify AB spracovávame vaše osobné údaje.

Vzťahujú sa na vaše používanie:

 • všetkých streamovacích služieb Spotify ako používateľ. Patrí sem napríklad:
  • vaše používanie služby Spotify v ľubovoľnom zariadení,
  • prispôsobenie vášho používateľského prostredia,
  • infraštruktúra, ktorú potrebujeme na poskytovanie služieb,
  • prepojenie vášho konta Spotify s inou aplikáciou,
  • naše bezplatné aj platené varianty streamovacích služieb (jednotlivo ďalej označované ako „verzia služby"),
 • ďalších služieb Spotify obsahujúcich odkaz na tieto zásady ochrany osobných údajov. Patria sem webové stránky Spotify, služby zákazníkom a stránka komunity.

Ďalej ich budeme súhrnne označovať ako „služba Spotify".

Z času na čas môžeme vyvíjať nové služby alebo ponúkať doplnkové služby. Na tie sa budú tieto zásady vzťahovať tiež, pokiaľ pri ich zavedení nebude výslovne uvedené inak.

Tieto zásady nie sú...

 • Podmienkami používania služby Spotify, ktoré tvoria samostatný dokument (podmienky používania vymedzujú právne záväznú zmluvu uzavretú medzi vami a spoločnosťou Spotify v súvislosti s používaním služby Spotify a opisujú pravidlá Spotify a vaše používateľské práva),
 • platné pre vaše používanie ďalších služieb Spotify, ktoré majú vlastné zásady ochrany osobných údajov. Medzi ďalšie služby Spotify patrí Anchor, Soundtrap, Megaphone a aplikácia Spotify Live.

Ďalšie zdroje a nastavenia

Kľúčové informácie o vašich osobných údajoch sú uvedené práve v týchto zásadách. Možno si však budete chcieť pozrieť aj naše ďalšie zdroje týkajúce sa osobných údajov a možnosti ich kontroly:

 • Centrum ochrany súkromia: prehľadné centrum obsahujúce súhrny kľúčových tém.
 • Nastavenia ochrany súkromia: poskytujú možnosti kontroly nad spracovaním určitých osobných údajov vrátane prispôsobenej reklamy.
 • Nastavenia upozornení: kde môžete nastaviť, aké marketingové materiály vám má spoločnosť Spotify posielať.
 • Nastavenia (vo verziách Spotify pre počítače aj pre mobilné zariadenia): umožnia vám získať kontrolu nad určitými aspektmi služby Spotify, ako sú napríklad sociálne siete alebo explicitný obsah. V nastavení Sociálne môžete:
  • spustiť súkromné počúvanie,
  • vybrať, či to, čo na Spotify počúvate, chcete zdieľať so svojimi sledovateľmi,
  • vybrať, či chcete vo svojom profile zobrazovať nedávno prehrávaných interpretov.

V nastavení Explicitný obsah môžete určiť, či sa vo vašom konte Spotify môže prehrávať obsah hodnotený ako explicitný.

 • Zásady používania súborov cookie: informácie o tom, ako používame súbory cookie a ako môžete spravovať ich predvoľby. Cookie sú súbory, ktoré sa pri návšteve webovej stránky ukladajú do vášho telefónu, tabletu alebo počítača.

2. Vaše práva a možnosti kontroly v súvislosti s osobnými údajmi

Mnohé zákony o ochrane osobných údajov poskytujú jednotlivcom práva v súvislosti s ich osobnými údajmi. Medzi tieto zákony patrí aj všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR).

Niektoré práva platia iba v prípadoch, keď spoločnosť Spotify na spracovanie vašich údajov využíva určitý „právny základ". Jednotlivé právne základy vrátane prípadov, kde ich spoločnosť Spotify využíva, sú vysvetlené v časti 4 „Účel, na ktorý používame vaše osobné údaje".

Nasledujúca tabuľka vysvetľuje:

 • vaše práva,
 • okolnosti, za ktorých platia (napríklad požadovaný právny základ),
 • spôsoby, ako ich využívať.
Na čo máte právo?
Ako na to?

Informovanosť

Máte právo byť informovaní, aké osobné údaje a akým spôsobom o vás spracovávame.

Informujeme vás:

 • prostredníctvom týchto zásad ochrany osobných údajov,
 • prostredníctvom informácií, ktoré sú vám poskytované počas používania služby Spotify,
 • prostredníctvom odpovedí na vaše konkrétne otázky a žiadosti, keď nás kontaktujete.

Prístup

Máte právo požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o vás spracovávame.

Ak si chcete od spoločnosti Spotify vyžiadať kópiu svojich osobných údajov, môžete buď:

Keď si svoje údaje stiahnete, dostanete o nich informácie, ktoré vám spoločnosť Spotify musí poskytnúť na základe článku 15 nariadenia GDPR. Ak budete chcieť získať ďalšie informácie o tom, ako vaše osobné údaje spracovávame, môžete nás kontaktovať.

Oprava

Máte právo požiadať, aby sme vaše osobné údaje opravili alebo aktualizovali, ak sú nepresné alebo neúplné.

Svoje používateľské údaje môžete upraviť v časti „Upraviť profil“ svojho konta alebo tak, že nás kontaktujete.

Vymazanie

Máte právo požiadať, aby sme niektoré vaše osobné údaje vymazali.

Napríklad nás môžete požiadať o vymazanie osobných údajov:

 • ktoré už nepotrebujeme na účel, na ktorý boli zhromaždené,
 • ktoré spracovávame na právnom základe súhlasu, ktorý sa rozhodnete odvolať,
 • ak máte námietky (pozrite si časť „Námietky“ nižšie) a
  • vznesiete oprávnenú námietku alebo
  • vznesiete námietku voči priamemu marketingu.

Môžu nastať situácie, keď spoločnosť Spotify nebude môcť vaše údaje vymazať, napríklad ak:

 • stále trvá potreba spracovávať údaje na účel, na ktorý boli zhromaždené,
 • záujem spoločnosti Spotify používať údaje je nadradený vášmu záujmu o ich vymazanie (napríklad vtedy, keď údaje potrebujeme na ochranu našich služieb pred podvodmi),
 • spoločnosť Spotify má zákonnú povinnosť údaje uchovať alebo
 • spoločnosť Spotify údaje potrebuje na vznesenie, uplatnenie alebo obhajovanie právnych nárokov (napríklad v prípade, že v súvislosti s vaším kontom existuje nejaký nevyriešený problém).

Existuje niekoľko spôsobov, ako môžete svoje osobné údaje zo služieb Spotify vymazať:

 • zvukový obsah môžete zo svojho profilu odstrániť tak, že príslušný obsah označíte a vyberiete možnosť odstránenia (z profilu môžete napríklad odstrániť playlisty alebo môžete z niektorého playlistu odstrániť konkrétnu nahrávku),
 • ak chcete požiadať o vymazanie iných osobných údajov zo služieb Spotify, postupujte podľa pokynov na našej stránke podpory (medzi tieto údaje patria vaše používateľské údaje, údaje o používaní a ďalšie údaje uvedené v časti 3 „Osobné údaje, ktoré o vás zhromažďujeme“),
 • so žiadosťou o vymazanie obsahu nás tiež môžete kontaktovať.

Obmedzenie

Máte právo požiadať, aby sme vaše osobné údaje alebo ich časť prestali spracovávať.

To môžete urobiť v prípade, že:

 • vaše osobné údaje sú nepresné,
 • ich spracovanie nami je nezákonné,
 • nepotrebujeme vaše informácie na konkrétny účel alebo
 • vznesiete námietku voči nášmu spracovaniu a my túto námietku práve posudzujeme (pozrite si časť „Námietky“ nižšie).

O pozastavenie tohto spracovávania môžete požiadať dočasne alebo natrvalo.

Svoje právo na obmedzenie si môžete uplatniť tak, že nás kontaktujete.

Námietky

Máte právo vzniesť námietku voči nášmu spracovávaniu vašich osobných údajov.

To môžete urobiť v prípade, že:

 • spoločnosť Spotify spracováva vaše osobné údaje na právnom základe oprávneného záujmu alebo
 • spoločnosť Spotify spracováva vaše osobné údaje na účely prispôsobených reklám.

Ako využiť svoje právo na podanie námietky:

 • pomocou ovládacích prvkov v službe Spotify môžete vypnúť alebo upraviť niektoré funkcie spracovávajúce vaše osobné údaje (postup, ako ovládať prispôsobené reklamy, nájdete na konci tejto časti),
 • nás kontaktovať.

Prenosnosť údajov

Máte právo vyžiadať si kópiu svojich osobných údajov v elektronickom formáte a odovzdávať tieto osobné údaje na použitie v službách iných subjektov.

O prenos údajov nás môžete požiadať, ak vaše osobné údaje spracovávame na právnych základoch súhlasu alebo plnenia zmluvy. spoločnosť Spotify sa bude snažiť v maximálnej možnej miere vyhovieť každej žiadosti.

Informácie o tom, ako využiť svoje právo na prenosnosť, nájdete v časti „Prístup“ vyššie.

Neprípustnosť automatizovaného rozhodovania

Máte právo nebyť predmetom rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom rozhodovaní (rozhodovanie bez ľudského zásahu) vrátane profilovania, ak by takéto rozhodnutie malo pre vás právne dôsledky alebo podobne významný vplyv.

Spoločnosť Spotify v rámci služby Spotify tento typ automatizovaného rozhodovania nevykonáva.

Odvolanie súhlasu

Máte právo odvolať svoj súhlas s tým, že zhromažďujeme a používame vaše osobné údaje.

Môžete to urobiť, ak spoločnosť Spotify spracováva vaše osobné údaje na právnom základe súhlasu.

Ak chcete svoj súhlas odvolať, máte tieto možnosti:

 • použiť príslušné ovládacie prvky na v službách Spotify,
 • kontaktovať nás .

Právo podať sťažnosť

V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností sa môžete obrátiť na švédsky úrad na ochranu osobných údajov (IMY) alebo na svoj miestny úrad na ochranu osobných údajov.

Podrobnosti o švédskom úrade na ochranu osobných údajov nájdete tu. Môžete tiež navštíviť webovú stránku miestneho úradu na ochranu osobných údajov.

Ovládanie prispôsobených reklám

Čo je prispôsobená reklama?

 • Ide o prípad, keď s využitím informácií o vás prispôsobujeme reklamy tak, aby pre vás boli relevantnejšie. Hovorí sa tomu aj „reklama na základe záujmov".
 • Príkladom prispôsobenej reklamy je prípad, keď reklamný partner disponuje informáciami naznačujúcimi, že sa zaujímate o automobily. Vďaka tomu by sme vám mohli začať zobrazovať reklamy na autá.

Ako mať nad prispôsobenou reklamou kontrolu:

 • Prispôsobenú reklamu môžete ovládať v nastaveniach Ochrany osobných údajov svojho konta v časti „Prispôsobené reklamy".
 • Pri niektorých podcastoch môžete prispôsobenú reklamu ovládať prostredníctvom odkazov v popise epizódy. Platí to v prípade, keď poskytovateľ obsahu financuje podcast tým, že doň vkladá reklamy. Tieto ovládacie prvky pre podcast spravuje poskytovateľ hostingu, čo nemusí byť spoločnosť Spotify.

Ak máte prispôsobené reklamy vo svojich nastaveniach ochrany osobných údajov deaktivované, môže sa vám reklama stále prehrávať. Medzi služby s reklamami patrí napríklad naša bezplatná verzia Free, ako aj platenú verziu našich služieb (napríklad pri reklamách v podcastoch). Tento typ reklamy je založený na vašich registračných údajoch a obsahu, ktorý v našich službách aktuálne počúvate. Ak napríklad počúvate podcast o varení, môže sa vám prehrávať napríklad reklama na kuchynský robot.

Vhodný vek pre prispôsobenú reklamu:

 • Vhodný vek pre prispôsobenú reklamu je určený krajinou, v ktorej sa nachádzate, a tým, aké pravidlá pre prispôsobenú reklamu v danej krajine platia. Ak ste ešte príslušný vek nedosiahli, prispôsobené reklamy sa vám nebudú prehrávať.
 • Ak ste ešte nedosiahli príslušný vek, nebudete si môcť prispôsobené reklamy ani aktivovať.
 • Keď dosiahnete príslušný vek platný vo vašej krajine, prispôsobené reklamy sa vám začnú prehrávať. Keď k tomu dôjde, v rámci služby Spotify dostanete správu, ktorá vás o tom bude informovať. Táto správa bude obsahovať odkaz na nastavenia ochrany osobných údajov, v ktorých môžete kedykoľvek zmeniť svoje predvoľby alebo deaktivovať prispôsobené reklamy.

3. Osobné údaje, ktoré o vás zhromažďujeme

V týchto tabuľkách sú uvedené kategórie osobných údajov, ktoré od vás zhromažďujeme.

Údaje zhromažďované, keď sa zaregistrujete do služby Spotify
alebo keď aktualizujete svoje konto

Kategória

Opis

Používateľské údaje

Osobné údaje, ktoré potrebujeme na vytvorenie vášho konta Spotify a ktoré vám umožnia používať službu Spotify.

Typ zhromažďovaných a používaných údajov závisí od toho, aký typ verzie služby máte, akým spôsobom si vytvoríte konto, v ktorej krajine sa nachádzate a či na prihlásenie používate služby tretích strán. Môžu to byť tieto vaše údaje:

 • profilové meno,
 • e‑mailová adresa,
 • heslo,
 • telefónne číslo,
 • dátum narodenia,
 • pohlavie,
 • poštová adresa (ďalšie podrobnosti nájdete nižšie),
 • krajina,
 • univerzita (v prípade predplatného Spotify Premium Student).

Niektoré z týchto údajov od vás získame napríklad prostredníctvom registračného formulára alebo stránky konta.

Niektoré z týchto údajov, napríklad krajinu alebo oblasť, takisto zhromažďujeme z vášho zariadenia. Ďalšie informácie o tom, ako tieto údaje zhromažďujeme a používame, nájdete v časti „Vaša všeobecná (nepresná) poloha“ v kategórii Údaje o používaní.

Údaje o poštovej adrese

O údaje o vašej poštovej adrese môžeme požiadať a spracovávať ich z týchto dôvodov:

 • na kontrolu oprávnenosti na určitú verziu služby,
 • na posielanie oznámení vyžadovaných zákonom,
 • na poskytovanie možností podpory,
 • pre potreby fakturácie a daňovej správy,
 • na doručovanie hmotného tovaru alebo darčekov, o ktoré ste požiadali.

V niektorých prípadoch môžeme na overenie vašej adresy použiť aplikáciu tretej strany, napríklad Mapy Google.

Údaje zhromažďované pri vašom používaní služby Spotify

Kategórie

Opis

Údaje o používaní

Osobné údaje, ktoré o vás zhromažďujeme a spracovávame pri vašom prístupe k službe Spotify alebo jej používaní.

Patrí sem niekoľko typov informácií, ktoré sú uvedené v nasledujúcich častiach.

Informácie o tom, ako používate služby Spotify

Príklady:


 • informácie o vašej verzii služby Spotify,
 • aktivity, ktoré v službe Spotify vykonávate (vrátane ich dátumu a času), napríklad:
  • hľadané výrazy,
  • história streamovania,
  • playlisty, ktoré vytvárate,
  • vaša knižnica,
  • história prehľadávania,
  • nastavenia konta,
  • interakcie s ďalšími používateľmi služieb Spotify,
  • vaše používanie služieb, zariadení a aplikácií tretích strán v súvislosti so službou Spotify,
 • závery (teda ako ich chápeme) týkajúce sa vašich záujmov a predvolieb na základe vášho používania služby Spotify,
 • obsah, ktorý poskytnete pri účasti na propagačných akciách Spotify, napríklad súťažiach alebo hrách,
 • obsah, ktorý zverejníte v ktorejkoľvek časti služby Spotify, napríklad obrázky, zvuk, text, názvy, popisy, komunikácia a ďalšie typy obsahu.

Vaše technické údaje

Príklady:

 • informácie o adrese URL,
 • online identifikátory, napríklad údaje o súboroch cookie a IP adresy,
 • informácie o zariadeniach, ktoré používate, napríklad:
  • ID zariadení,
  • typ sieťového pripojenia (napríklad Wi‑Fi, 4G, LTE, Bluetooth),
  • poskytovateľ,
  • výkon siete a zariadenia,
  • typ prehliadača,
  • jazyk,
  • informácie umožňujúce vykonávať správu digitálnych práv,
  • operačný systém,
  • verzia aplikácie Spotify,
 • informácie, ktoré nám umožnia vyhľadávať zariadenia a aplikácie tretích strán a pripojiť sa k nim. Príkladmi tohto typu informácií sú názov zariadenia a identifikátory značka a verzia zariadenia. Zariadenia a aplikácie tretích strán sú napríklad:
  • zariadenia vo vašej Wi‑Fi sieti (napríklad reproduktory), ktoré je možné pripojiť k službe Spotify,
  • zariadenia sprístupnené vaším operačným systémom pri pripojení cez Bluetooth, použití doplnku alebo inštalácii,
  • partnerské aplikácie služby Spotify umožňujúce zistiť, či aplikácia vo vašom zariadení je alebo nie je nainštalovaná.

Vaša všeobecná (nepresná) poloha

Vaša všeobecná poloha znamená krajinu, oblasť alebo štát. Môžeme ju zistiť z technických údajov (napríklad z vašej IP adresy alebo jazykového nastavenia vášho zariadenia) alebo z meny vykonávaných platieb.

Tieto údaje potrebujeme na to, aby sme mohli:

 • splniť geograficky podmienené požiadavky stanovené v našich zmluvách s vlastníkmi obsahu služby Spotify,
 • poskytovať obsah a reklamu, ktoré sú pre vás relevantné.

Údaje zo senzorov vášho zariadenia

Údaje zo senzorov zariadenia generované pohybom alebo orientáciou, ak je to potrebné na poskytovanie funkcií služby Spotify, ktoré tieto údaje vyžadujú. Ide o údaje, ktoré vaše zariadenie zhromažďuje o tom, ako sa pohybujete alebo ako zariadenie držíte.

Ďalšie údaje, ktoré sa rozhodnete nám poskytnúť

Kategórie

Opis

Hlasové údaje

Ak sú na vašom trhu dostupné hlasové funkcie a rozhodnete sa niektorú z nich používať, zhromažďujeme a spracovávame hlasové údaje. Hlasové údaje sú zvukové nahrávky vášho hlasu a ich prepisy.

Ďalšie informácie o tom, ako fungujú jednotlivé hlasové funkcie a ako ich môžete ovládať či vypnúť, nájdete v našich Zásadách ovládania hlasom.

Údaje o platbách a nákupoch

Ak si od spoločnosti Spotify niečo kúpite alebo sa zaregistrujete na používanie platenej alebo skúšobnej verzie služby, budeme musieť spracovať vaše platobné údaje.

Konkrétne zhromažďované a používané osobné údaje sa budú líšiť podľa spôsobu platby. Patria sem napríklad tieto informácie:

 • meno,
 • dátum narodenia,
 • typ spôsobu platby (napríklad kreditná alebo debetná karta),
 • v prípade použitia kreditnej alebo debetnej karty ďalej typ karty, dátum uplynutia platnosti a určité číslice z čísla vašej karty.
  Poznámka: Z bezpečnostných dôvodov nikdy neuchovávame celé číslo karty,
 • PSČ,
 • číslo mobilného telefónu,
 • podrobnosti o nákupe a história platieb.

Údaje z dotazníkov a prieskumov

Ak sa zúčastníte na ankete alebo používateľskom prieskume, budeme zhromažďovať a spracovávať osobné údaje, ktoré pri tom poskytnete.

Niektoré z vyššie uvedených údajov získavame od tretích strán. Nasledujúca tabuľka opisuje kategórie týchto tretích strán.

Zdroje tretích strán, z ktorých o vás dostávame údaje

Kategórie tretích strán

Opis

Kategórie údajov

Partneri zapojení do overovania

Ak sa na používanie služby Spotify zaregistrujete alebo do nej prihlásite prostredníctvom inej služby, získame o vás od príslušnej služby údaje. Tie nám pomôžu vytvoriť vám u nás konto.

Používateľské údaje

Aplikácie, služby a zariadenia tretích strán, ktoré pripojíte k svojmu kontu Spotify

Ak svoje konto Spotify pripojíte k aplikácii, službe alebo zariadeniu tretej strany, môžeme z nich zhromažďovať a používať údaje. Tieto údaje sú potrebné pre integráciu.

Medzi tieto aplikácie, služby a zariadenia tretích strán patria:

 • sociálne médiá,
 • zariadenia, napríklad:
  • zvukové zariadenia (napríklad reproduktory a slúchadlá),
  • inteligentné hodinky,
  • televízory,
  • mobilné telefóny a tablety,
  • produkty automobilového priemyslu (napríklad osobné automobily),
  • herné konzoly,
 • služby alebo platformy, napríklad hlasové asistenty alebo platformy obsahu.


Skôr než začneme zhromažďovať vaše údaje od určitých tretích strán, požiadame vás o súhlas.

Používateľské údaje

Údaje o používaní

Partneri poskytujúci technické služby

Určité údaje získavame od partnerov poskytujúcich technické služby, s ktorými spolupracujeme. Patrí sem mapovanie IP adries na získanie všeobecných (nepresných) údajov o polohe (napríklad krajina, oblasť, mesto, štát).

Spoločnosti Spotify to umožňuje poskytovať službu Spotify, obsah a funkcie.

Spolupracujeme aj s poskytovateľmi bezpečnostných služieb, ktorí nám pomáhajú chrániť používateľské kontá.

Používateľské údaje

Údaje o používaní

Sprostredkovatelia platieb a obchodníci

Ak sa rozhodnete platiť prostredníctvom tretích strán (napríklad telekomunikačných operátorov) alebo faktúr, môžeme získavať údaje od sprostredkovateľov platieb.

To nám umožní:

 • posielať vám faktúry,
 • spracovať vašu platbu,
 • poskytnúť vám to, čo ste si kúpili.

Ak vás presmerujeme na obchodníka, získame od neho údaje súvisiace s vaším nákupom. Môžeme vás napríklad presmerovať na obchod s tovarom interpreta na platforme tretej strany alebo na externú webovú stránku na predaj vstupeniek.

Získanie týchto údajov nám umožní:

 • vypočítať, aké poplatky by sme ešte mali dostať,
 • analyzovať efektivitu nášho partnerstva s príslušnými obchodníkmi,
 • porozumieť vašim záujmom.

Údaje o platbách a nákupoch

Reklamní a marketingoví partneri

Od niektorých reklamných a marketingových partnerov dostávame závery. Ide o ich pohľad na vaše záujmy a predvoľby.

To nám umožňuje poskytovať relevantnejšie reklamy a marketing.

Údaje o používaní

Získané spoločnosti

Údaje o vás môžeme získať aj od spoločností, ktoré kúpime. Slúžia nám na vylepšovanie služieb, produktov a ponúk.

Používateľské údaje

Údaje o používaní

Ak si stiahnete mobilnú aplikáciu Spotify a vyskúšate si prostredie Spotify ako odhlásený používateľ, budeme zhromažďovať obmedzené informácie o tom, ako službu Spotify používate, vrátane údajov o používaní. Robíme to preto, aby sme mali prehľad o vašom prístupe k službe a jej používaní. Ďalej to robíme preto, aby sme vám poskytli správne prostredie, napríklad podľa krajiny alebo oblasti. Ak sa rozhodnete vytvoriť si konto Spotify a využívať všetky výhody našej služby, zlúčime tieto údaje s údajmi z vášho konta Spotify.

4. Účel, na ktorý používame vaše osobné údaje

Nasledujúca tabuľka uvádza:

 • účel, na ktorý spracovávame vaše osobné údaje,
 • právne odôvodnenie (jednotlivo označované ako „právny základ") podľa zákona o ochrane osobných údajov pre každý jednotlivý účel,
 • kategórie osobných údajov, ktoré používame na každý jednotlivý účel (viac sa o týchto kategóriách dozviete v časti 3 „Osobné údaje, ktoré o vás zhromažďujeme").

Tu je všeobecné vysvetlenie jednotlivých „právnych základov", ktoré vám tabuľka pomôže lepšie pochopiť:

 • Plnenie zmluvy: prípady, keď je nutné, aby spoločnosť Spotify (alebo tretia strana) spracovávala vaše osobné údaje za účelom:
  • plnenia povinností vyplývajúcich zo zmluvy uzavretej s vami, napríklad povinnosti spoločnosti Spotify poskytovať vám službu Spotify na základe podmienok používania služby, alebo
  • overenia informácií predtým, než nová zmluva s vami nadobudne účinnosť.
 • Oprávnený záujem: prípady, keď má spoločnosť Spotify alebo tretia strana záujem používať určitým spôsobom vaše osobné údaje a zároveň je to nevyhnutné a odôvodnené s ohľadom na prípadné riziká pre vás a ostatných používateľov služby Spotify. Ide napríklad o využitie údajov o používaní na zlepšenie služby Spotify pre všetkých používateľov. Ak chcete lepšie porozumieť niektorému konkrétnemu odôvodneniu, kontaktujte nás.
 • Súhlas: prípady, keď vás spoločnosť Spotify požiada o aktívne vyjadrenie súhlasu s používaním vašich osobných údajov spoločnosťou Spotify na určitý účel.
 • Plnenie zákonných povinností: prípady, keď spoločnosť Spotify musí vaše osobné údaje spracovávať preto, aby bol dodržaný zákon.
Účel spracovania vašich údajov
Právny základ, ktorý daný účel umožňuje
Kategórie osobných údajov používaných na daný účel

Poskytovanie služby Spotify v súlade so zmluvou, ktorú sme s vami uzavreli.

Vaše osobné údaje používame napríklad na:

 • nastavenie vášho konta,
 • prispôsobenie vášho konta alebo
 • poskytovanie aplikácie Spotify, keď si ju stiahnete do zariadenia.

Plnenie zmluvy

 • Používateľské údaje
 • Údaje o poštovej adrese
 • Údaje o používaní
 • Hlasové údaje
 • Údaje o platbách a nákupoch

Poskytovanie ďalších súčastí služby Spotify

Vaše osobné údaje slúžia napríklad na to, aby sme vám umožnili zdieľať s niekým odkaz na obsah v službách Spotify.

Oprávnený záujem

Medzi naše oprávnené záujmy tu patrí:

 • udržanie prevádzkyschopnosti a funkčnosti služby Spotify a
 • umožnenie prístupu a používania služby Spotify pre používateľov.
 • Používateľské údaje
 • Údaje o poštovej adrese
 • Údaje o používaní
 • Hlasové údaje
 • Údaje o platbách a nákupoch

Poskytovanie niektorých ďalších voliteľných súčastí služby Spotify. V takom prípade vás výslovne požiadame o súhlas.

Súhlas

 • Používateľské údaje
 • Údaje o používaní
 • Údaje z dotazníkov a prieskumov
 • Údaje o platbách a nákupoch

Diagnostika, riešenie a náprava problémov so službou Spotify.

Plnenie zmluvy

 • Používateľské údaje
 • Údaje o používaní

Posúdenie a vývoj nových funkcií, technológií a vylepšení služby Spotify

Príklad:

 • osobné údaje používame na vývoj a zdokonaľovanie našich algoritmov prispôsobených odporúčaní,
 • analyzujeme, ako používatelia reagujú na určitú novú funkciu, a zisťujeme, či by sme mali vykonať nejaké zmeny.

Oprávnený záujem

Medzi naše oprávnené záujmy tu patrí vývoj a zlepšovanie produktov a funkcií pre našich používateľov.

 • Používateľské údaje
 • Údaje o používaní
 • Hlasové údaje
 • Údaje z dotazníkov a prieskumov

Marketing alebo reklama tam, kde zákon vyžaduje získanie vášho súhlasu

Napríklad vtedy, keď používame súbory cookie na zistenie vašich záujmov alebo keď zákon vyžaduje súhlas pre e‑mailový marketing.

Súhlas

 • Používateľské údaje
 • Údaje o používaní
 • Údaje z dotazníkov a prieskumov

Ďalšie marketingové, propagačné a reklamné účely tam, kde zákon súhlas nevyžaduje

Napríklad vtedy, keď vaše osobné údaje používame na prispôsobenie reklamy vašim záujmom.

Oprávnený záujem

Medzi naše oprávnené záujmy tu patrí používanie reklám na financovanie služby Spotify, aby sme ju z väčšej časti mohli ponúkať zadarmo.

 • Používateľské údaje
 • Údaje o používaní
 • Údaje z dotazníkov a prieskumov

Dodržiavanie zákonných povinností, ktoré sa na nás vzťahujú

Môže ísť o:

 • povinnosti vyplývajúce zo zákonov krajiny alebo oblasti, kde sa nachádzate,
 • švédske zákony (pretože sídlo našej spoločnosti je vo Švédsku),
 • zákony EÚ, ktoré sa nás týkajú.

Tam, kde sa to vyžaduje, napríklad použijeme váš dátum narodenia na overenie veku.

Plnenie zákonných povinností

 • Používateľské údaje
 • Údaje o poštovej adrese
 • Údaje o používaní
 • Hlasové údaje
 • Údaje o platbách a nákupoch
 • Údaje z dotazníkov a prieskumov

Plnenie požiadaviek orgánov činných v trestnom konaní, súdov a ďalších kompetentných orgánov

Plnenie zákonných povinností a oprávnený záujem


Medzi naše oprávnené záujmy tu patrí pomoc orgánom činným v trestnom konaní pri bránení závažnej trestnej činnosti alebo pri jej odhaľovaní.

 • Používateľské údaje
 • Údaje o poštovej adrese
 • Údaje o používaní
 • Hlasové údaje
 • Údaje o platbách a nákupoch
 • Údaje z dotazníkov a prieskumov

Plnenie zmluvných záväzkov voči tretím stranám

Poskytujeme napríklad pseudonymizované údaje o počúvaní našich používateľov, pretože sme k tomu zmluvne zaviazaní s držiteľom práv v spoločnosti Spotify.

Oprávnený záujem

Medzi naše oprávnené záujmy tu patrí:

 • udržiavanie vzťahov s interpretmi, aby sme mohli poskytovať službu Spotify,
 • udržiavanie vzťahov s ďalšími tretími stranami z rovnakého dôvodu.
 • Používateľské údaje
 • Údaje o používaní
 • Hlasové údaje
 • Údaje o platbách a nákupoch

Prijatie vhodných opatrení pri nahlásení porušenia práv duševného vlastníctva alebo nevhodného obsahu

Oprávnený záujem

Medzi naše oprávnené záujmy tu patrí ochrana duševného vlastníctva a pôvodného obsahu.

 • Používateľské údaje
 • Údaje o používaní
 • Hlasové údaje
 • Údaje o platbách a nákupoch

Vznesenie, uplatnenie alebo obhajoba právnych nárokov

Ak sme napríklad účastníkmi súdneho sporu a potrebujeme našim právnikom poskytnúť informácie, ktoré s daným prípadom súvisia.

Oprávnený záujem

Medzi naše oprávnené záujmy tu patrí:

 • vyhľadávanie právnej pomoci,
 • ochrana našej spoločnosti, našich používateľov a ďalších subjektov v prípade súdnych konaní.
 • Používateľské údaje
 • Údaje o poštovej adrese
 • Údaje o používaní
 • Hlasové údaje
 • Údaje o platbách a nákupoch
 • Údaje z dotazníkov a prieskumov

Vykonávanie obchodného plánovania, vykazovania a prognózovania

Napríklad sa pozeráme na agregované údaje používateľov, ako je počet nových registrácií v určitej krajine, aby sme mohli plánovať nové lokality na uvedenie našich produktov a funkcií.

Oprávnený záujem

Medzi naše oprávnené záujmy tu patrí výskum a plánovanie za účelom ďalšieho úspešného prevádzkovania nášho podnikania.

 • Používateľské údaje
 • Údaje o používaní
 • Údaje o platbách a nákupoch

Spracovanie vašej platby

Osobné údaje používame napríklad na to, aby sme vám umožnili kúpiť si predplatné Spotify.

Plnenie zmluvy a súhlas

 • Používateľské údaje
 • Údaje o platbách a nákupoch
 • Údaje o poštovej adrese

Zabezpečenie služby Spotify a odhaľovanie a prevencia podvodov

Analyzujeme napríklad údaje o používaní za účelom odhalenia podvodného používania služby Spotify.

Oprávnený záujem

Medzi naše oprávnené záujmy tu patrí ochrana služby Spotify a našich používateľov pred podvodmi a ďalšou nezákonnou činnosťou.

 • Používateľské údaje
 • Údaje o poštovej adrese
 • Údaje o používaní
 • Údaje o platbách a nákupoch

Vykonávanie prieskumov a ankiet

Napríklad sa obraciame na používateľov so žiadosťou o spätnú väzbu.

Oprávnený záujem

Medzi naše oprávnené záujmy tu patrí väčší prehľad o tom, ako používatelia premýšľajú o službe Spotify a ako ju používajú.

 • Používateľské údaje
 • Údaje o používaní
 • Hlasové údaje
 • Údaje z dotazníkov a prieskumov

5. Zdieľanie vašich osobných údajov

V tejto časti sú uvedení príjemcovia osobných údajov zhromažďovaných alebo generovaných pri vašom používaní služby Spotify.

Verejne dostupné informácie

Nasledujúce osobné údaje budú v službe Spotify vždy verejne dostupné (okrem používateľov, ktorých máte zablokovaných):

 • vaše profilové meno,
 • vaša profilová fotka,
 • vaše verejné playlisty,
 • ďalší obsah, ktorý v službe Spotify zverejníte, a všetky súvisiace názvy, popisy a obrázky,
 • koho v službe Spotify sledujete,
 • kto v službe Spotify sleduje vás.

Určité informácie môžete vy alebo iný používateľ zdieľať v službách tretích strán, napríklad na sociálnych sieťach alebo platformách na výmenu správ. Patrí sem:

 • váš profil,
 • akýkoľvek obsah, ktorý v službe Spotify zverejníte, a podrobnosti o tomto obsahu,
 • vaše playlisty a všetky súvisiace názvy, opisy a obrázky.

Keď k takémuto zdieľaniu dôjde, môže si služba tretej strany uchovať kópiu informácií na podporu svojich funkcií.

Osobné údaje, ktoré sa môžete rozhodnúť zdieľať

Príslušné osobné údaje budeme zdieľať iba so subjektmi uvedenými v nasledujúcej tabuľke:

 • keď sa rozhodnete používať niektorú funkciu služby Spotify alebo aplikáciu, službu či zariadenie tretej strany a na to, aby to bolo možné, potrebujeme zdieľať vaše osobné údaje,
 • keď nám povolenie zdieľať osobné údaje udelíte iným spôsobom, napríklad prostredníctvom príslušného nastavenia v službe Spotify alebo vyjadrením súhlasu.
Kategórie príjemcov
Kategórie údajov, ktoré sa môžete rozhodnúť zdieľať
Dôvody zdieľania

Aplikácie, služby a zariadenia tretích strán, ktoré pripojíte k svojmu kontu Spotify

 • Používateľské údaje
 • Údaje o používaní

Umožniť pripojenie vášho konta Spotify alebo používanie služby Spotify v spojení s aplikáciami, službami alebo zariadeniami tretích strán

Medzi príklady takýchto aplikácií, služieb a zariadení tretích strán patria:

 • aplikácie sociálnych médií,
 • reproduktory,
 • televízory,
 • platformy pre automobily,
 • hlasové asistenty.

Mnoho prepojení s tretími stranami si môžete pozrieť a prípadne odstrániť v časti „Apky“ svojho konta.

Komunita podpory

 • Používateľské údaje

Umožniť vám používanie služby komunity podpory Spotify

Keď si zaregistrujete konto komunity podpory Spotify, požiadame vás o vytvorenie profilového mena. To sa verejne zobrazí každému, kto využíva komunitu podpory Spotify. Takisto budeme zobrazovať všetky otázky alebo komentáre, ktoré zverejníte.

Ostatní používatelia služieb Spotify

 • Používateľské údaje
 • Údaje o používaní
 • Hlasové údaje

Umožniť zdieľanie informácií o vašom používaní služby Spotify s ostatnými používateľmi služieb Spotify. Môžu sem patriť napríklad vaši sledovatelia v službách Spotify.

V nastaveniach sociálnych sietí môžete napríklad vybrať, či vo svojom profile chcete zdieľať nedávno prehrávaných interpretov a svoje playlisty. Ďalej sa môžete rozhodnúť vytvoriť playlist zdieľaný s inými používateľmi alebo sa k takémuto playlistu pripojiť. Zdieľané playlisty vám na základe vašej aktivity počúvania poskytnú zdieľané odporúčania.

Interpreti a hudobné vydavateľstvá

 • Používateľské údaje

Dostávať novinky alebo propagačné ponuky od interpretov, hudobných vydavateľstiev a ďalších partnerov

Na tento účel sa môžete rozhodnúť zdieľať svoje používateľské údaje. Stále budete mať možnosť si to rozmyslieť a svoj súhlas kedykoľvek odvolať.

Informácie, ktoré môžeme zdieľať

Podrobnosti o tom, s kým a prečo údaje zdieľame, nájdete v nasledujúcej tabuľke.

Kategórie príjemcov
Kategórie údajov Dôvody zdieľania

Poskytovatelia služieb

 • Používateľské údaje
 • Údaje o poštovej adrese
 • Údaje o používaní
 • Hlasové údaje
 • Údaje o platbách a nákupoch
 • Údaje z dotazníkov a prieskumov

Umožniť im poskytovať spoločnosti Spotify svoje služby

Medzi poskytovateľov služieb patria subjekty, ktoré poverujeme, aby:

 • poskytovali zákaznícku podporu,
 • prevádzkovali technickú infraštruktúru, ktorú potrebujeme na poskytovanie služby Spotify,
 • pomáhali pri ochrane a zabezpečení našich systémov a služieb (napríklad reCAPTCHA od spoločnosti Google),
 • pomáhali propagovať produkty, služby, podujatia a propagačné akcie spoločnosti Spotify (a našich partnerov).

Sprostredkovatelia platieb

 • Používateľské údaje
 • Údaje o platbách a nákupoch

Umožniť spracovanie vašich platieb a ochranu proti podvodom

Reklamní partneri

 • Používateľské údaje
 • Údaje o používaní

Umožniť, aby nám mohli pomôcť poskytovať vám v službe Spotify relevantnejšiu reklamu a merať efektivitu reklám

Reklamní partneri nám napríklad pomáhajú uľahčiť využívanie prispôsobenej reklamy.

Marketingoví partneri

 • Používateľské údaje
 • Údaje o používaní

Propagovať služby Spotify u našich partnerov. S týmito partnermi zdieľame niektoré používateľské údaje a údaje o používaní, pokiaľ je to nutné na nasledujúce účely:

 • umožniť vám účasť na propagačných akciách služieb Spotify vrátane skúšobných verzií alebo ďalších ponúk balíkov,
 • propagovať služby Spotify v médiách a reklamách publikovaných v iných online službách,
 • pomôcť nám a našim partnerom merať efektivitu propagačných akcií služieb Spotify.

Medzi partnerov patria:

 • marketingoví partneri alebo sponzori,
 • webové stránky a mobilné aplikácie, ktoré nám predávajú reklamný priestor vo svojich službách,
 • zariadenia, aplikácie a mobilní partneri, ktorí takisto ponúkajú propagačné akcie služieb Spotify.

Naši partneri môžu tiež kombinovať osobné údaje, ktoré s nimi zdieľame, s ďalšími údajmi, ktoré o vás zhromažďujú, napríklad ako využívate ich služby. My a naši partneri môžeme tieto informácie využívať na prezentáciu ponúk, propagačných akcií a ďalších marketingových aktivít, o ktorých sa domnievame, že pre vás budú relevantné.

Hostingové platformy

 • Údaje o používaní

Hostingové platformy poskytujú hosting podcastov, aby vám ich mohli poskytovať. Keď si prehráte podcast, zdieľame s hostingovými platformami niektoré údaje, napríklad vašu IP adresu. Umožníme vám streamovať aj podcasty, ktoré sú dostupné z iných hostingových platforiem, ktoré nepatria spoločnosti Spotify.

Poskytovatelia podcastov by mali v popise relácie alebo epizódy vysvetliť, na ktorej platforme je podcast hostený. Podrobnosti o tom, ako jednotlivé hostingové platformy používajú údaje, ktoré s nimi zdieľame, nájdete v ich vlastných zásadách ochrany osobných údajov.

Akademickí výskumní pracovníci

 • Používateľské údaje
 • Údaje o používaní

Vykonávať činnosti, ako je napríklad štatistická analýza alebo akademické štúdie, ale iba v pseudonymizovanej podobe. Pseudonymizované údaje sú údaje označené kódom, nie vaším menom ani inými údajmi, ktoré by vás priamo identifikovali.

Ďalšie spoločnosti skupiny Spotify vrátane spoločností, ktoré spoločnosť Spotify kúpi

 • Používateľské údaje
 • Údaje o poštovej adrese
 • Údaje o používaní
 • Hlasové údaje
 • Údaje o platbách a nákupoch
 • Údaje z dotazníkov a prieskumov

Vykonávať každodenné obchodné operácie a vďaka tomu udržiavať, vylepšovať a poskytovať službu Spotify a služby získaných spoločností

Príklad:

 • umožniť našim zamestnancom, ktorí pracujú pre rôzne spoločnosti skupiny, vyvíjať a vylepšovať funkcie služby Spotify,
 • zdieľať údaje s našimi spoločnosťami, ktoré merajú účinnosť reklamných kampaní prebiehajúcich v službe Spotify,
 • zdieľať údaje s našimi podcastovými spoločnosťami, aby sme lepšie chápali trendy počúvania u našich používateľov.

Orgány činné v trestnom konaní a ďalšie inštitúcie alebo ďalšie strany v súdnych pojednávaniach

 • Používateľské údaje
 • Údaje o používaní

Ak sme v dobrej viere presvedčení, že tak musíme urobiť, napríklad z týchto dôvodov:

 • aby sme plnili zákonné povinnosti,
 • aby sme zareagovali na platný právny proces (napríklad príkaz na prehliadku, súdny príkaz alebo predvolanie),
 • v našom vlastnom odôvodnenom záujme alebo odôvodnenom záujme tretej strany, a to v súvislosti s nasledujúcimi aspektmi:
  • národná bezpečnosť,
  • presadzovanie práva,
  • súdny spor (súdny prípad),
  • vyšetrovanie v trestnom konaní,
  • ochrana bezpečnosti osôb,
  • prevencia úmrtia alebo hroziacej ujmy na zdraví.

Kupci našej firmy

 • Používateľské údaje
 • Údaje o poštovej adrese
 • Údaje o používaní
 • Hlasové údaje
 • Údaje o platbách a nákupoch
 • Údaje z dotazníkov a prieskumov

Ak by sme sa chystali našu firmu predať alebo vyjednávať o jej predaji kupcovi alebo potenciálnemu záujemcovi.

V takom prípade môžeme v rámci transakcie odovzdať vaše osobné údaje nástupníckej spoločnosti alebo pridruženému subjektu.

6. Uchovávanie údajov

Vaše osobné údaje budeme uchovávať iba na obdobie potrebné na to, aby sme vám mohli poskytovať službu Spotify, a len na legitímne a nevyhnutné obchodné účely spoločnosti Spotify, napríklad:

 • udržiavanie funkčnosti služby Spotify,
 • vykonávanie obchodných rozhodnutí o nových funkciách a ponukách na základe údajov,
 • plnenie zákonných povinností,
 • riešenie sporov.

Tu sú niektoré kategórie obdobia uchovania a kritériá, ktoré používame na ich určenie:

 • Údaje uchované, kým ich neodstránite
  Máte právo požadovať, aby sme niektoré vaše osobné údaje odstránili. Ďalšie informácie a okolnosti, za ktorých môžeme konať na základe vašej žiadosti, nájdete v kapitole „Vymazanie" v časti 2 „Vaše práva a možnosti kontroly v súvislosti s osobnými údajmi".
  Niektoré osobné údaje môžete vymazať aj priamo zo služby Spotify: môžete napríklad upraviť alebo odstrániť svoj profilový obrázok. Tam, kde môžu používatelia zobraziť a aktualizovať osobné údaje sami, uchovávame informácie tak dlho, ako si to používateľ zvolí, pokiaľ neplatí niektorý z obmedzených účelov opísaných nižšie.
 • Údaje, ktorých platnosť uplynie po určitom čase
  Máme stanovené určité obdobia uchovania, takže platnosť niektorých údajov po určitom čase uplynie. Napríklad osobné údaje, ktoré zadáte v rámci vyhľadávacích dopytov, sa zvyčajne odstránia po 90 dňoch.
 • Údaje uchované do odstránenia konta Spotify
  Niektoré údaje uchovávame až do odstránenia vášho konta Spotify. Patria sem napríklad vaše meno používateľa a informácie o profile v službe Spotify. Históriu streamovania zvyčajne uchovávame po celú dobu životnosti konta, napríklad na poskytovanie retrospektívnych playlistov, ktoré používatelia môžu počúvať, a prispôsobených odporúčaní, ktoré zohľadňujú zvyky pri počúvaní (napríklad playlisty Cestovanie v čase a Spomienky na leto). Po odstránení vášho konta Spotify sa táto kategória údajov odstráni alebo upraví tak, aby vás nebolo možné identifikovať.
 • Údaje uchovávané dlhší čas na obmedzené účely
  Niektoré údaje uchovávame určitý čas aj po odstránení vášho konta, ale len na veľmi obmedzené účely. Môžu sa na nás vzťahovať napríklad zákonné alebo zmluvné záväzky, ktoré si to vyžadujú. Môže ísť napríklad o zákony o povinnom uchovávaní údajov, vládne nariadenia na uchovanie údajov relevantných pre vyšetrovanie alebo údaje uchovávané na účely súdneho sporu. Na obmedzený čas môžeme uchovávať aj údaje, ktoré boli zo služby Spotify odstránené. Môže ísť o nasledujúce účely:
  • pomôcť zaistiť bezpečnosť používateľov alebo
  • chrániť pred škodlivým obsahom na našej platforme.

Pomáha nám to vyšetrovať potenciálne porušenia našich Pokynov pre používateľov a Pravidiel platformy. Na druhej strane odstránime nezákonný obsah, ak nám to prikazuje zákon.

7. Prenos do iných krajín

Vzhľadom ku globálnemu charakteru nášho podnikania zdieľa Spotify pri vykonávaní činností opísaných v týchto zásadách osobné údaje so spoločnosťami skupiny Spotify, subdodávateľmi a partnermi medzinárodne. Tieto subjekty môžu vaše údaje spracovávať v krajinách, ktorých zákony o ochrane osobných údajov sa nepovažujú za také silné ako zákony EÚ alebo zákony platné tam, kde žijete. Napríklad vám nemusia poskytovať k vašim údajom rovnaké práva.

Pri každom prenose osobných údajov do zahraničia používame nástroje, ktoré:

 • zaistia, aby bol prenos údajov v súlade s platnými zákonmi,
 • pomôžu získať pre vaše údaje rovnakú úroveň ochrany, akú majú v EÚ.

Na zabezpečenie, aby prenos údajov zodpovedal platnej legislatíve EÚ, používame nasledujúce právne mechanizmy:

 • Štandardné zmluvné doložky („SCC"). Tieto doložky od tretej strany vyžadujú, aby chránila vaše údaje a poskytovala vám práva a ochranu na úrovni EÚ. Štandardné zmluvné doložky využívame napríklad pri prenose osobných údajov opísaných v časti 3 „Osobné údaje, ktoré o vás zhromažďujeme" poskytovateľom hostingu, ktorí používajú servery umiestnené v USA. Ak si chcete uplatniť práva podľa štandardných zmluvných doložiek, kontaktujte nás alebo tretiu stranu, ktorá vaše osobné údaje spracováva.
 • Rozhodnutie o primeranosti. To znamená, že mimo Európskeho hospodárskeho priestoru prenášame osobné údaje do krajín, ktoré majú podľa Európskej komisie postačujúce zákony o ochrane osobných údajov. Údaje opísané v časti 3 „Osobné údaje, ktoré o vás zhromažďujeme" prenášame napríklad dodávateľom so sídlom v Spojenom kráľovstve, Kanade, Japonsku, Kórejskej republike alebo Švajčiarsku.

Pri každom prenose údajov tiež identifikujeme a využívame ďalšie ochranné opatrenia vhodné pre každý konkrétny prípad prenosu údajov. Napríklad:

 • technické ochranné opatrenia, ako je napríklad šifrovanie a pseudonymizácia,
 • zásady a postupy na riešenie neprimeraných alebo nezákonných požiadaviek verejných orgánov.

8. Uchovávanie vašich osobných údajov v bezpečí

Úporne chránime osobné údaje našich používateľov. Uplatňujeme príslušné technické a organizačné opatrenia na ochranu zabezpečenia vašich osobných údajov. Nezabúdajte však, že žiadny systém nie je dokonale bezpečný.

Zaviedli sme rôzne opatrenia brániace neoprávnenému prístupu a zbytočnému uchovávaniu osobných údajov v našich systémoch. Medzi tieto opatrenia patria zásady pseudonymizácie, šifrovania, prístupu a uchovávania.

Aby bolo vaše používateľské konto chránené, odporúčame vám:

 • používať silné heslo, ktoré bude určené iba pre vaše konto Spotify,
 • nikdy svoje heslo nikomu neprezrádzať,
 • obmedziť prístup k svojmu počítaču a prehliadaču,
 • po ukončení používania služby Spotify v zdieľanom zariadení sa ihneď odhlásiť,
 • prečítať si ďalšie podrobnosti o ochrane svojho konta.

Zo služby Spotify sa môžete odhlásiť na viacerých miestach naraz pomocou funkcie „Odhlásiť sa všade" na stránke vášho konta.

Ak majú k vášmu kontu Spotify prístup iné osoby, potom majú prístup aj k osobným údajom, ovládacím prvkom a službe Spotify, ktoré sú vo vašom konte k dispozícii. Ide napríklad o prípad, keď má niekto vaše povolenie používať vaše konto v zdieľanom zariadení.

Vašou zodpovednosťou je povoliť používanie vášho konta iným osobám iba vtedy, keď nemáte obavy s nimi tieto osobné údaje zdieľať. Používanie vášho konta Spotify niekým iným môže mať vplyv na vaše prispôsobené odporúčania a môže sa vám započítavať do objemu stiahnutých dát.

9. Deti

Poznámka: Tieto zásady sa nevzťahujú na aplikáciu Spotify Kids, pokiaľ to nie je uvedené v Zásadách ochrany osobných údajov aplikácie Spotify Kids. Spotify Kids je samostatná aplikácia Spotify.

Služba Spotify je v každej krajine alebo oblasti obmedzená minimálnou vekovou hranicou. Služba Spotify nie je určená pre deti:

 • mladšie ako 13 rokov alebo
 • vo veku, v ktorom je spracovanie ich osobných údajov nezákonné, alebo
 • vo veku, v ktorom spracovanie osobných údajov vyžaduje súhlas rodiča.

Vedome nezhromažďujeme ani nepoužívame osobné údaje od detí mladších ako príslušná veková hranica. Ak ste pod touto vekovou hranicou, nepoužívajte službu Spotify a neposkytujte nám žiadne osobné údaje. Namiesto toho odporúčame použiť konto Spotify Kids.

Ak ste rodičom dieťaťa nedosahujúceho vekovú hranicu a dozviete sa, že vaše dieťa poskytlo spoločnosti Spotify osobné údaje, kontaktujte nás.

Ak zistíme, že sme zhromažďovali osobné údaje dieťaťa nedosahujúceho potrebnú vekovú hranicu, vynaložíme primerané kroky na odstránenie týchto osobných údajov. V takom prípade môže byť potrebné odstrániť konto Spotify tohto dieťaťa.

Pri používaní zdieľaného zariadenia s hlavnou službou Spotify si treba dávať pozor na možné prehrávanie alebo odporúčanie akéhokoľvek nevhodného obsahu osobám mladším ako 18 rokov.

10. Zmeny týchto zásad

V týchto zásadách môžeme príležitostne vykonávať zmeny.

V prípade podstatných zmien týchto zásad vás na tieto zmeny zreteľne upozorníme primerane daným okolnostiam. Môžeme napríklad v službe Spotify zobraziť výrazné upozornenie alebo vám ho poslať e‑mailom či do zariadenia.

11. Ako nás kontaktovať

V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností týkajúcich sa týchto zásad sa obráťte na naše oddelenie ochrany údajov niektorým z nasledujúcich spôsobov:

 • e‑mailom na adrese privacy@spotify.com,
 • písomne na adrese: Spotify AB, Regeringsgatan 19, 111 53 Stockholm, Švédsko.

Správcom osobných údajov spracovávaných podľa týchto zásad je spoločnosť Spotify AB.

© Spotify AB