Podmienky používania spoločnosti Spotify

Platné od September 30, 2015

1 Úvod
2 Zmeny dohôd
3 Využívanie spoločnosti Spotify
4 Práva, ktoré sme vám poskytli
5 Aplikácie tretích strán
6 Obsah vytvorený používateľom
7 Práva, ktoré ste nám poskytli
8 Usmernenia pre používateľa
9 Porušenie a nahlasovanie obsahu používateľa
10 Obmedzenie služieb a modifikácie
11 Účty značky
12 Komunita podpory služby Spotify
13 Zákaznícka podpora
14 Kontrola exportu
15 Platby, zrušenie a lehota na rozmyslenie
16 Trvanie a ukončenie
17 Záruka a zrieknutie sa záruky
18 Obmedzenie
19 Práva tretích strán
20 Celá dohoda
21 Oddeliteľnosť a zrieknutie sa záruk
22 Pridelenie
23 Odškodnenie
24 Výber práva, povinné rozhodcovské konanie a miesto konania
25 Kontaktujte nás

Dobrý deň. Vítame vás v našich Podmienkach používania. To je dôležité a ovplyvňuje to vaše zákonné práva, takže si ich starostlivo prečítajte a prečítajte si naše Zásady ochrany osobných údajov a ďalšie podmienky uvedené v tomto dokumente. Dúfame, že sedíte pohodlne a počúvate nejakú skvelú hudbu. Môžeme začať...

1 Úvod

Ďakujeme, že ste si vybrali službu Spotify (ďalej len „Spotify“, „my“, „nás“ a „nám“). Prihlásením sa do služby Spotify, na webové stránky a do softvérových aplikácií (spoločne ďalej ako „služba Spotify“ alebo „služba“) alebo ich iným používaním, alebo prístupom k akémukoľvek obsahu alebo materiálom, ktoré sú poskytované spoločnosťou Spotify prostredníctvom služby (ďalej len „obsah“) uzatvárate záväznú zmluvu so subjektom spoločnosti Spotify uvedeným v dolnej časti tohto dokumentu. Služba Spotify zahŕňa tiež komunitu podpory služby Spotify, ktorá je ďalej uvedená v časti Komunita podpory služby Spotify.

Služba Spotify zahŕňa Sociálne a interaktívne funkcie. Použitie služby Spotify sa opiera o niekoľko technických požiadaviek.

Vaša dohoda s nami zahŕňa tieto Podmienky používania (ďalej len „podmienky“) a naše Zásady ochrany osobných údajov. (Tieto podmienky, Zásady ochrany osobných údajov a akékoľvek ďalšie podmienky, s ktorými súhlasíte, ako je uvedené v časti Celá dohoda sa ďalej spolu označujú ako „dohody“.) Ak si chcete prečítať podmienky dohôd, ich platné verzie nájdete na internetových stránkach služby Spotify. Beriete na vedomie, že ste si prečítali dohody a porozumeli im, prijali ich a súhlasíte s tým, že budú pre vás záväzné. Ak nesúhlasíte s dohodami (alebo ich nemôže dodržiavať), nesmiete používať službu Spotify ani prijímať akýkoľvek jej obsah.

Prečítajte si pozorne dohody. Zaoberajú sa všetkými dôležitými informáciami o službe Spotify poskytovanej vám a všetkými poplatkami, daňami a poplatkami, ktoré sú vám účtované. Dohody obsahujú údaje o budúcich zmenách dohôd, kontrolách exportu, automatických zmenách, obmedzení zodpovednosti, informáciách o ochrane osobných údajov, zrieknutí sa skupinovej žaloby a riešení sporov v rozhodcovskom konaní namiesto súdneho konania.

Všetky informácie, ktoré ste poskytli pri registrácii, môžu byť opravené počas procesu prihlasovania tým, že sa vrátite na predchádzajúce obrazovky a opravíte chybné informácie.

S cieľom používať služby Spotify a prístup k obsahu musíte (1) byť starší ako 18 rokov alebo môžete mať minimálne 13 rokov a súhlasom rodiča alebo zákonného zástupcu s týmito dohodami (s výnimkou ako je uvedené v nižšie uvedenom grafe), (2) mať právomoc uzavrieť záväznú dohodu s nami a nemať na to zákaz na základe platných zákonov a (3) mať bydlisko v krajine, kde je služba dostupná. Sľubujete tiež, že všetky registračné informácie, ktoré vložíte do služby Spotify, budú pravdivé, presné a úplné a súhlasíte s tým, aby to tak zostalo za všetkých okolností.

Ak máte bydlisko v jednej z nasledujúcich krajín, pozrite si tento graf s ohľadom na vekové obmedzenie platné pre konkrétne krajiny:

Krajina Veková požiadavka
Čile, Ekvádor, Paraguaj, Peru Musíte byť starší ako 18 rokov, alebo môžete mať minimálne 15 rokov a súhlas rodiča alebo zákonného zástupcu.
Brazília Musíte byť starší ako 18 rokov, alebo môžete mať minimálne 16 rokov a súhlas rodiča alebo zákonného zástupcu.
Nikaragua, Taiwan Musíte byť starší ako 20 rokov, alebo môžete mať minimálne 13 rokov a súhlas rodiča alebo zákonného zástupcu.
Bulharsko, Maďarsko, Nemecko Musíte byť starší ako 18 rokov, alebo môžete mať minimálne 14 rokov a súhlas rodiča alebo zákonného zástupcu
Taliansko Musíte mať minimálne 13 rokov na použitie bezplatnej služby. Na registráciu v rámci predplatného musíte byť starší ako 18 rokov alebo môžete mať minimálne 13 rokov a súhlas rodiča alebo zákonného zástupcu (vaši rodičia/zákonní zástupcovia budú uzatvárať zmluvy za vás).
Malajzia Musíte byť starší ako 18 rokov alebo môžete mať 13 až 18 rokov, kedy potrebný súhlas rodiča alebo zákonného zástupcu s uzavretím dohody.
Litva Musíte mať minimálne 13 rokov na použitie služby. V prípade platených predplatných musíte mať minimálne 18 rokov, alebo môžete mať minimálne 14 rokov a súhlas rodiča alebo zákonného zástupcu. Ak máte 13 – 18 rokov, dohodu uzatvára zákonný zástupca.
Kanada Musíte mať minimálne 13 rokov na použitie služby. V prípade platených predplatných musíte byť dospelí vo vašom mieste bydliska, alebo môžete mať minimálne 13 rokov a súhlas rodiča alebo zákonného zástupcu.
Španielsko Musíte mať minimálne 14 rokov na použitie bezplatnej služby. Na registráciu v rámci predplatného musíte byť starší ako 18 rokov alebo môžete mať minimálne 14 rokov a súhlas rodiča alebo zákonného zástupcu (vaši rodičia/zákonní zástupcovia budú uzatvárať zmluvy za vás).

2 Zmeny dohôd

Občas môžeme podľa nášho uváženia vykonať zmeny v dohodách. Po vykonaní podstatných zmien v dohodách vás budeme včas informovať podľa okolností, napríklad zobrazením nápadného oznámenia v rámci služby alebo zaslaním e-mailu. V niektorých prípadoch vás budeme informovať v predstihu a vaše ďalšie používanie tejto služby po vykonaní zmien bude predstavovať váš súhlas s týmito zmenami. Preto dbajte na to, aby ste si starostlivo prečítali takéto oznámenie. Ak si neželáte naďalej používať službu podľa nového znenia dohôd, môžete ukončiť dohodu tým, že sa na nás obrátite pomocou kontaktného formulára zákazníckeho servisu.

3 Využívanie spoločnosti Spotify

Ak bývate v Turecku, váš prístup k bezplatnej službe môže byť obmedzený na presný počet hodín počúvania mesačne.

3.1 Naše služby a platené predplatné

Služba Spotify poskytuje služby vysielania ponúkajúce výber z hudby a iného obsahu. Niektoré služby Spotify sú vám poskytované bezplatne. Ak chcete používať ostatné služby Spotify, je potrebné zaplatiť poplatok. Služby Spotify, ktoré sú k dispozícii po zaplatení, sa v súčasnosti označujú ako „prémiové služby“ a „neobmedzené služby“ (spoločne ďalej ako „platené odbery“). Služba Spotify, ktorá nevyžaduje platbu, sa v súčasnosti označuje ako „bezplatná služba“. Môžete sa dozvedieť viac o našich službách návštevou našich webových stránok.

Neobmedzená služba nemusí byť k dispozícii všetkým používateľom. Vysvetlíme vám, aké služby sú vám k dispozícii, keď ste prihlásení do služieb. Ak zrušíte svoje predplatné na neobmedzené služby, alebo ak bude vaše predplatné na neobmedzené služby prerušené (ak napríklad zmeníte svoje platobné údaje), možno už nebudete mať možnosť prihlásiť sa opäť na odber neobmedzenej služby. Upozorňujeme, že neobmedzené služby môžu byť v budúcnosti prerušené, pričom v takom prípade vám už nebude účtovaný poplatok za služby.

Ak bývate v Turecku, váš prístup k bezplatnej službe bude po určitej dobe obmedzený.

3.2 Kódy a iné predplatené ponuky

Ak ste si zakúpili alebo získali kód, darčekové karty, predplatenú ponuku alebo inú ponuku dodávanú spoločnosťou Spotify alebo v jej mene na prístup k predplatnému (ďalej len „kódex“), na váš prístup k službám sa môžu vzťahovať samostatné podmienky spolu s kódexom, a vy súhlasíte, že budete dodržiavať všetky takéto podmienky.

3.3 Skúšobné verzie

Priebežne môžeme my alebo iní v našom zastúpení ponúkať skúšobné verzie platených predplatných na dobu určitú bez úhrady alebo za zníženú cenu (ďalej len „skúšobné verzie“). Spoločnosť Spotify si vyhradzuje právo podľa svojho uváženia rozhodnúť, či ste oprávnení na skúšobnú verziu a na základe platných právnych predpisov zrušiť alebo upraviť skúšobnú verziu kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia a zodpovednosti v čo najväčšej možnej miere povolenej v rámci právnych predpisov.

V prípade niektorých skúšobných verzií budeme požadovať, aby ste poskytli svoje platobné údaje na spustenie skúšobnej verzie. PO SKONČENÍ TÝCHTO SKÚŠOBNÝCH VERZIÍ VÁM MÔŽEME AUTOMATICKY ZAČAŤ ÚČTOVAŤ POPLATOK ZA PRÍSLUŠNÉ PLATENÉ PREDPLATNÉ V PRVÝ DEŇ PO SKONČENÍ SKÚŠOBNEJ VERZIE S MESAČNOU FREKVENCIOU. POSKYTNUTÍM VAŠICH PLATOBNÝCH ÚDAJOV V SÚVISLOSTI SO SKÚŠOBNOU VEZRIOU SÚHLASÍTE S TÝMTO POPLATKOM POMOCOU TÝCHTO PLATOBNÝCH ÚDAJOV. AK NECHCETE TENTO POPLATOK PLATIŤ, MUSÍTE ZRUŠIŤ PLATENIE PREDPLATNÉHO PROSTREDNÍCTVOM STRÁNKY PRE PREDPLATNÉ VÁŠHO ÚČTU SPOTIFY ALEBO ZRUŠIŤ SVOJ ÚČET SLUŽBY SPOTIFY EŠTE PRED SKONČENÍM SKÚŠOBNEJ VERZIE. AK NECHCETE TENTO POPLATOK NAĎALEJ MESAČNE PLATIŤ, MUSÍTE ZRUŠIŤ PLATENIE PREDPLATNÉHO PROSTREDNÍCTVOM STRÁNKY PRE PREDPLATNÉ VÁŠHO ÚČTU SPOTIFY ALEBO ZRUŠIŤ SVOJ ÚČET SLUŽBY SPOTIFY EŠTE PRED SKONČENÍM PRAVIDELNÉHO MESAČNÉHO OBDOBIA. PLATENÉ PREDPLATNÉ SA NEDÁ UKONČIŤ PRED KONCOM OBDOBIA, ZA KTORÉ STE UŽ ZAPLATILI, S VÝNIMKOU VÝSLOVNE UVEDENOU V TÝCHTO PODMIENKAMI, PRIČOM SPOLOČNOSŤ SPOTIFY NEVRACIA ŽIADNE POPLATKY, KTORÉ STE UŽ ZAPLATILI. ČASŤ OBMEDZENIA STANOVUJE ĎALŠIE PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZRUŠENIA VÁŠHO PREDPLATNÉHO.

4 Práva, ktoré sme vám poskytli

Služba Spotify a obsah sú majetkom spoločnosti Spotify alebo subjektov s licenciou od spoločnosti Spotify. Poskytujeme vám obmedzenú, nevýhradnú, odvolateľnú licenciu na využívanie tejto služby Spotify a obmedzenú, neexkluzívnu, odvolateľnú licenciu na osobné, nekomerčné, zábavné využívanie obsahu (ďalej len „licencia“). Táto licencia zostáva v platnosti, až kým nebude ukončená vami alebo spoločnosťou Spotify. Sľubujete a súhlasíte, že budete používať obsah na svoje osobné, nekomerčné využitie, zábavu a že nebudete ďalej distribuovať ani prenášať službu Spotify ani jej obsah.

Tieto softvérové aplikácie Spotify a obsah sú vám poskytované na základe licencie, nie sú predávané, a spoločnosť Spotify a jej poskytovatelia licencií si ponechávajú vlastníctvo všetkých kópií softvérových aplikácií Spotify a obsahu, a to aj po inštalácii do vašich osobných počítačov, mobilných telefónov, tabletov a/alebo iného príslušného zariadenia (ďalej len „zariadenia“).

Všetky ochranné známky, servisné známky, obchodné názvy, logá, doménové mená a iné charakteristiky značky Spotify (ďalej len „prvky značky Spotify“) sú výhradným vlastníctvom spoločnosti Spotify alebo poskytovateľov jej licencie. Dohody neudeľujú žiadne práva na použitie akýchkoľvek prvkov značky Spotify na komerčné ani nekomerčné použitie.

Súhlasíte s tým, že sa budete riadiť našimi Pokynmi pre používateľa a nebudete používať služby Spotify, obsah ani žiadnu ich časť žiadnym spôsobom, ktorý nie je výslovne povolený dohodami. Okrem práv, ktoré vám boli výslovne udelené v týchto dohodách, vám spoločnosť Spotify neudeľuje žiadne právo, titul ani podiel s ohľadom na služby Spotify alebo jej obsah.

Softvér tretích strán (napríklad knižnice open source softvéru) zahrnutý v službe Spotify je vám poskytovaný na základe licencie na základe dohôd alebo licenčných podmienok knižnice príslušného programového vybavenia tretích strán, ako je uvedené v časti pomocník alebo nastavenie nášho počítača a mobilného klienta a/alebo na našich webových stránkach.

5 Aplikácie tretích strán

Služba Spotify je integrovaná do aplikácií, webových stránok a služieb tretích strán (ďalej len „aplikácie tretích strán“) na sprístupnenie obsahu, produktov a/alebo služieb pre vás. Tieto aplikácie tretích strán môžu mať svoje vlastné podmienky používania a zásady ochrany osobných údajov a používanie týchto aplikácií tretích strán vami sa bude riadiť a upravovať podmienkami a zásadami ochrany osobných údajov. Rozumiete a súhlasíte s tým, že spoločnosť Spotify nepodporuje a nie je zodpovedná ani neručí za konanie, funkcie ani obsah ľubovoľnej aplikácie tretej strany, ani za žiadnu transakciu, ktorú môžete uzavrieť s poskytovateľom takýchto aplikácií tretích strán.

6 Obsah vytvorený používateľom

Používatelia služby Spotify zverejňujú, nahrávajú a/alebo prispievajú (ďalej len „zverejňujú“) obsah v službe (čo môže zahŕňať napríklad obrázky, text, správy, informácie, kompilácie zoznamu skladieb a/alebo iné typy obsahu) (ďalej len „používateľský obsah“). Na vylúčenie pochybností používateľský obsah zahŕňa taký obsah, ktorý je zverejnený v komunite podpory služby Spotify, ako aj iných častiach služby Spotify.

Tie sľubujú, že s ohľadom na používateľský obsah, ktorý zverejníte v službe Spotify, (1) máte právo zverejniť taký používateľský obsah a (2) taký používateľský obsah alebo jeho používanie službou Spotify, ako je uvedené na základe dohôd, neporušuje dohody, platné právne predpisy ani duševné vlastníctvo (okrem iného aj vrátane autorských práv), práva na publicitu, osobnostné práva alebo iné práva druhých, ani nenaznačuje žiaden vzťah s pridružením alebo začlenením vás alebo vášho používateľského obsahu prostredníctvom služby Spotify alebo akékoľvek umelca, skupiny, značky, subjektu alebo jednotlivca bez výslovného písomného súhlasu takej osoby alebo subjektu.

Spoločnosť Spotify môže, ale nemá povinnosť, monitorovať, prehodnotiť alebo upraviť používateľský obsah. Vo všetkých prípadoch si spoločnosť Spotify vyhradzuje právo odobrať alebo zakázať prístup k akémukoľvek používateľskému obsahu z akéhokoľvek dôvodu alebo bezdôvodne, okrem iného aj vrátane používateľského obsahu, ktorý, podľa vlastného uváženia spoločnosti Spotify je porušením dohôd. Spoločnosť Spotify môže vykonať tieto činnosti bez predchádzajúceho oznámenia vám alebo akejkoľvek tretej strane. Odstránenie alebo znemožnenie prístupu k používateľskému obsahu musí byť podľa nášho vlastného uváženia a my nesľubujeme, že zrušíme alebo zakážeme prístup k žiadnemu konkrétnemu používateľskému obsahu.

Ste výlučne zodpovední za všetok používateľský obsah, ktorý zverejníte. Spoločnosť Spotify nie je zodpovedná za používateľský obsah ani neschvaľuje žiadny názor obsiahnutý v používateľskom obsahu. SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE AK KTOKOĽVEK PREDLOŽÍ NÁROK VOČI SPOLOČNOSTI SPOTIFY V SÚVISLOSTI S POUŽÍVATEĽSKÝM OBSAHOM, KTORÝ ZVEREJNÍTE, POTOM V ROZSAHU PRÍPUSTNOM PODĽA MIESTNYCH PRÁVNYCH PREDPISOV BUDETE ODŠKODNENÍ A BUDE ZABEZPEČENÁ VAŠA BEZÚHONNOSŤ S OHĽADOM NA SLUŽBU SPOTIFY V SÚVISLOSTI SO VŠETKÝMI ŠKODAMI, STRATAMI A VÝDAVKAMI AKÉHOKOĽVEK DRUHU (VRÁTANE PRIMERANÝCH POPLATKOV A NÁKLADOV ZA PRÁVNIKA) VYPLÝVAJÚCE Z TAKÉHOTO NÁROKU.

7 Práva, ktoré ste nám poskytli

S ohľadom na práva prislúchajúce vám na základe dohôd nám udeľujete právo (1) umožniť službe Spotify používanie procesora, šírky pásma a úložného hardvéru na vašom zariadení s cieľom uľahčiť fungovanie služby, (2 ) poskytovať reklamy a ďalšie informácie pre vás a (3) umožniť našim obchodným partnerom, aby urobili to isté. V každej časti služby Spotify môže byť obsah, ktorí si prezeráte vrátane jeho výberu a umiestnenia ovplyvnený obchodnými hľadiskami vrátane dohôd s tretími stranami. Niektorý obsah, na ktorý má licenciu Spotify alebo bol poskytnutý pre službu Spotify (napr. podcasty), môže obsahovať ako súčasť reklamu. V takýchto prípadoch služba Spotify zabezpečí, že tento obsah budete mať k dispozícii nezmenený.

Ak poskytnete spätnú väzbu, nápady alebo návrhy spoločnosti Spotify v súvislosti so službou Spotify alebo jej obsahom (ďalej len „spätná väzba“), beriete na vedomie, že spätná väzba nie je dôverná a oprávňuje spoločnosť Spotify na používanie bez obmedzenia a záväzkov voči vám. Spätná väzba sa považuje za typ používateľského obsahu.

Spoločnosti Spotify môžete udeliť nevýhradnú, neprenosnú, sub-licencovanú, bezplatnú, trvalú (alebo, v jurisdikciách, kde to nie je dovolené, na dobu rovnajúcu sa dĺžke trvania dohôd a navyše dvadsať (20) rokov), neodvolateľnú, plne splatenú, celosvetovú licenciu na používanie, reprodukciu, sprístupnenie verejnosti (napr. vykonávanie alebo zobrazenie), publikovanie, prekladanie, upravovanie, vytváranie odvodených diel, distribúciu akéhokoľvek z vašich používateľských obsahov v súvislosti so službami prostredníctvom akéhokoľvek média, či už samostatne alebo v kombinácii s iným obsahom, alebo materiály, akýmkoľvek spôsobom a akýmikoľvek prostriedkami, spôsobu či technológie, či už je teraz známy alebo bude vytvorený neskôr. Okrem práv, ktoré sú tu špecificky zaručené, môžete ponechať vlastníctvo všetkých práv vrátane práv duševného vlastníctva v používateľskom obsahu. Ak to platí a je to prípustné podľa platných právnych predpisov, súhlasíte tiež, že sa vzdávate akýchkoľvek morálnych práv (alebo ekvivalentu podľa platných právnych predpisov), ako je vaše právo byť identifikovaný ako autor akéhokoľvek používateľského obsahu vrátane spätnej väzby a vaše právo namietať proti znevažujúcemu zaobchádzaniu s takýmto používateľským obsahom.

8 Usmernenia pre používateľa

Spoločnosť Spotify rešpektuje práva duševného vlastníctva a očakáva, že urobíte to isté. Stanovili sme niekoľko základných pravidiel, ktoré máte dodržiavať pri používaní služby, aby ste zaistili, že služba Spotify zostane príjemná pre každého. Dodržiavajte tieto pravidlá a podporujte aj ostatných používateľov, aby urobili to isté.

Nasledujúce činnosti sa nesmú vykonávať za žiadnych okolností:

 • kopírovanie, prerozdeľovanie, reprodukcia, rozoberanie, záznam, prenos, predvádzanie alebo zobrazovanie na verejnosti, vysielanie alebo sprístupňovanie verejnosti akejkoľvek časti služby Spotify alebo jej obsahu, ani inak vykonaním akéhokoľvek využívania služby Spotify alebo obsahu, ktorý nie je výslovne povolený na základe dohôd alebo platných právnych predpisov, alebo ktoré inak porušujú práva duševného vlastníctva (napríklad autorské práva) na službu Spotify alebo obsah alebo ktorúkoľvek ich časť;
 • používať službu Spotify na import alebo kopírovanie všetkých miestnych súborov, ktoré nemôžete zákonne importovať ani kopírovať týmto spôsobom;
 • prenášať kópie zaznamenaného obsahu z oprávneného zariadenia na iné zariadenie akýmikoľvek prostriedkami;
 • spätne analyzovať, dekompilovať, rozoberať, upravovať alebo vytvárať odvodené diela založené na službe Spotify, obsahu alebo akejkoľvek jeho časti, ak to nie je povolené príslušnými právnymi predpismi;
 • obchádzať akékoľvek technológie používané službou Spotify, poskytovateľmi jej licencie alebo akoukoľvek treťou stranou na ochranu obsahu alebo služby;
 • predávať, prenajímať, sublicencovať alebo poskytovať na lízing akúkoľvek časť služby Spotify alebo jej obsahu;
 • obchádzať akékoľvek územné obmedzenia vzťahujúce sa na službu Spotify alebo poskytovateľov jej licencie;
 • umelo zvyšovať počet prehratí alebo inak manipulovať so službou pomocou skriptu alebo iného automatizovaného procesu;
 • odstraňovať alebo poškodzovať akékoľvek autorské práva, ochrannú známku alebo iné oznámenia duševného vlastníctva obsiahnuté na službe Spotify alebo poskytované prostredníctvom nej (okrem iného aj na účely maskovania alebo zmeny akejkoľvek známky vlastníctva alebo zdroja akéhokoľvek obsahu);
 • poskytovať svoje heslo inej osobe alebo používateľa používateľského mena a hesla inej osoby;
 • prehľadávanie obsahu služby Spotify alebo iným použitím akýchkoľvek automatizovaných prostriedkov (vrátane robotov, zberačov a modulov na prehľadávanie obsahu) zhromažďovať informácie zo služby Spotify; či
 • predať používateľský účet alebo zoznam skladieb, alebo inak prijímať akúkoľvek finančnú alebo inú odmenu a inak ovplyvňovať názov účtu alebo zoznamu skladieb, alebo obsah na účte alebo v zozname skladieb.

Rešpektujte službu Spotify, majiteľov obsahu a ostatných používateľov služby Spotify. Nezapájajte sa do vykonávania akejkoľvek činnosti, zverejňovania akéhokoľvek používateľského obsahu, alebo registrácie či použitia používateľského meno, ktoré je alebo obsahuje materiál, ktorý:

 • je urážlivý, hanlivý, ohováračský, pornografický, výhražný alebo obscénny;
 • je nezákonný alebo určený na podporu alebo spáchanie nezákonného činu akéhokoľvek druhu, okrem iného aj vrátane porušovania práv duševného vlastníctva, práv na ochranu súkromia alebo vlastníckych práv spoločnosti Spotify alebo tretej strany;
 • zahŕňa vaše heslo alebo zámerne zahŕňa heslo akéhokoľvek iného používateľa alebo zámerne obsahuje osobné údaje tretích osôb, prípadne je určený na získavanie takýchto osobných údajov;
 • obsahuje škodlivý obsah ako je malvér, trójske kone alebo vírusy, alebo inak ruší prístup ľubovoľného používateľa k službe;
 • je určený obťažovanie alebo šikanovanie ostatných používateľov;
 • zosobňuje alebo skresľuje váš vzťah s iným používateľom, osobou alebo subjektom alebo je inak podvodný, falošný, klamlivý alebo zavádzajúci;
 • používa automatizované prostriedky na umelú podporu obsahu;
 • zahŕňa prenos nevyžiadanej hromadnej korešpondencie alebo inej formy spamu (ďalej len „spam“), nevyžiadanej pošty, reťazových listov alebo podobne, a to aj prostredníctvom e-mailovej schránky služby Spotify;
 • zahŕňa obchodné alebo predajné aktivity, ako sú reklamné, propagačné akcie, súťaže, lotérie alebo pyramídové hry, ktoré nie sú výslovne povolené spoločnosťou Spotify;
 • odkazuje, odvoláva sa alebo inak propaguje komerčné produkty alebo služby, s výnimkou prípadov, ktoré sú výslovne povolené spoločnosťou Spotify;
 • narušuje alebo akýmkoľvek spôsobom prerušuje službu Spotify, manipuluje, porušuje alebo sa pokúša sondovať, skenovať alebo testovať zraniteľnosť služby alebo počítačových systémov, sietí, používateľských pravidiel alebo iných bezpečnostných prvkov, opatrení na overovanie či iných ochranných opatrení služby Spotify, obsah alebo ich časti; alebo
 • je v rozpore s dohodami, ktoré stanovila spoločnosť Spotify.

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že zverejňovanie akéhokoľvek takéhoto používateľského obsahu môže mať za následok okamžité ukončenie alebo pozastavenie vášho účtu služby Spotify. Tiež súhlasíte s tým, že služba Spotify môže tiež opätovne získavať vaše používateľské meno z akéhokoľvek dôvodu.

Dávajte pozor na to, ako používate službu Spotify, a na to, čo zdieľate. Služba Spotify zahŕňa sociálne a interaktívne funkcie vrátane schopnosti zverejňovať používateľský obsah, zdieľať obsah a zverejňovať určité informácie o vás. Nezabúdajte, že zdieľané alebo verejne dostupné informácie môžu byť použité a znovu zdieľané ostatnými používateľmi v službe Spotify alebo na webových stránkach, preto používajte službu Spotify obozretne a dbajte na nastavenia účtu. Spoločnosť Spotify nemá žiadnu zodpovednosť za vaše voľby pri zverejňovaní materiálu na službe.

Heslo chráni váš používateľský účet a ste sami zodpovední za to, aby ste zachovali svoje heslo tajné a bezpečné. Beriete na vedomie, že ste zodpovední za všetko používanie vášho používateľského mena a hesla v službe. Ak sa vaše meno používateľa alebo heslo stratí alebo bude odcudzené, alebo ak si myslíte, že došlo k neoprávnenému prístupu k vášmu účtu tretími stranami, okamžite nás informujte a zmeňte heslo čo najskôr.  

9 Porušenie a nahlasovanie obsahu používateľa

Spoločnosť Spotify rešpektuje práva vlastníkov duševného vlastníctva. Ak si myslíte, že akýkoľvek obsah porušuje vaše práva duševného vlastníctva alebo iné práva, pozrite si časť Zásady týkajúce sa autorských práv spoločnosti Spotify. Ak držiteľ autorských práv oznámi spoločnosti Spotify, že akýkoľvek obsah porušuje autorské práva, spoločnosť Spotify môže podľa svojho uváženia prijať opatrenia bez predchádzajúceho oznámenia poskytovateľom obsahu. Ak sa poskytovateľ domnieva, že obsah neporušuje práva, môže podať spoločnosti Spotify námietku voči oznámeniu so žiadosťou o obnovenie odstráneného obsahu.

Ak si myslíte, že akýkoľvek obsah nie je v súlade s časťou Pokyny pre používateľa, vyplňte formulár oznámenia.

10 Obmedzenie služieb a modifikácie

Spoločnosť Spotify vynaloží primerané úsilie, aby udržala službu Spotify v prevádzke. Niektoré technické ťažkosti alebo údržbu však môžu niekedy viesť k dočasnému prerušeniu. V rozsahu prípustnom podľa platných právnych predpisov si spoločnosť Spotify vyhradzuje právo pravidelne a kedykoľvek upravovať alebo dočasne alebo trvalo prerušiť funkcie a vlastnosti služby Spotify, po predchádzajúcom upozornení alebo bez neho, a to všetko bez záväzkov voči vám, s výnimkou prípadov, kedy právne predpisy zakazujú prerušenie, zmenu alebo pozastavenie služby Spotify alebo akejkoľvek jej funkcie či vlastnosti. Bez ohľadu na vyššie uvedené, ak máte predplatené poplatky za platené predplatné, ktoré spoločnosť Spotify natrvalo preruší pred skončením predplateného obdobia (definovaného v časti Platby, zrušenie a lehota na rozmyslenie), spoločnosť Spotify vám vráti predplatené poplatky za predplatené obdobie po tomto prerušení. Beriete na vedomie, súhlasíte a akceptujete, že spoločnosť Spotify nemá žiadnu povinnosť udržiavať, podporovať, obnovovať alebo aktualizovať službu či poskytovať všetky alebo akýkoľvek konkrétny obsah prostredníctvom služby. Táto časť sa bude vykonávať v rozsahu povolenom príslušnými právnymi predpismi. Spoločnosť Spotify a/alebo vlastníci akéhokoľvek obsahu môžu priebežne odstraňovať takýto obsah bez predchádzajúceho upozornenia a to v rozsahu povolenom príslušnými právnymi predpismi.

11 Účty značky

Ak založíte účet v službe Spotify v mene firmy, organizácie, subjektu alebo značky (ďalej len „značka“ a takýto účet ako „účet značky“), pojmy „vy“, „váš“ a „vám“ sa podľa potreby v dohodách používajú na vás aj na značku.

Ak vytvoríte účet značky, vyhlasujete a zaručujete sa, že ste oprávnení udeliť všetky oprávnenia a licencie poskytované v rámci dohôd a zviazať značku k dohodám.

11.1 Sledovanie

Značka môže sledovať iba používateľov, ktorí ako prví sledovali značku, a značka nemôže podniknúť žiadne kroky, ktoré predstavujú podporu alebo vzťah medzi značkou a sledovaným používateľom, ak značka nezávisle získala práva na vypísanie takéhoto potvrdenia. Na žiadosť spoločnosti Spotify podľa svojho vlastného uváženia musí značka prestať sledovať používateľa.

11.2 Počúvanie

Značka nesmie vysielať médiá.

11.3 Správy

Značka môže zaslať správy iba tým používateľom, ktorí ako prví poslali správy značke.

11.4 Zoznamy skladieb značky a zdieľanie

Značka nesmie vytvárať ani zdieľať žiadne zoznamy skladieb služby Spotify, či už v rámci služby Spotify alebo inde, ktoré znamenajú potvrdenie alebo vzťah medzi značku a akýmkoľvek umelcom alebo akoukoľvek inou stranou, pokiaľ značka nezávisle nezískala práva na použitie takéhoto potvrdenia. Značky si možno budú chcieť pozrieť Pokyny týkajúce sa zoznamov skladieb pre značky spoločnosti Spotify.

12 Komunita podpory služby Spotify

Komunita podpory služby Spotify je miestom na diskusiu a výmenu informácií, tipov a ďalších materiálov súvisiacich so službou Spotify. Aby bolo možné používať komunitu podpory služby Spotify, je potrebné (1) mať existujúci účet služby Spotify a (2) overiť svoj účet služby Spotify na používanie na podporu komunity (ďalej len „účet podpory spoločnosti Spotify“). Pokyny na vytvorenie účtu podpory Spotify nájdete na registračnej stránke komunity. Okrem dohôd môžete tiež súhlasiť s dodržiavaním Pokyny Komunity Spotify pre zákaznícky servis, ktoré dostanete pri registrácii (ďalej len „usmernenia komunity podpory“), pri používaní komunity podpory služby Spotify. Ak nesúhlasíte s dohodami alebo usmerneniami komunity podpory, nesmiete používať komunitu podpory služby Spotify.

12.1 Účty podpory služby Spotify

Vytvorením účtu podpory služby Spotify potvrdzujete, že akékoľvek registračné informácie, ktoré poskytnete spoločnosti Spotify sú pravdivé, presné a úplné, a že budete tieto informácie aktualizovať s cieľom udržať ich aktuálnosť. Je prísne zakázané zahŕňať do vášho profilu informácie, ktoré naznačujú, že ste zamestnancom alebo moderátorom spoločnosti Spotify alebo inak vystupujete ako taký zamestnanec alebo moderátor pri používaní komunity podpory služby Spotify. Tiež beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že spoločnosť Spotify môže kedykoľvek odstrániť alebo znovu získať vaše používateľské meno, ak to podľa vlastného uváženia považuje za vhodné.

12.2 Žiadna oficiálna podpora

Žiaden používateľský obsah ani iný obsah zverejnený zamestnancami, moderátormi a/alebo zástupcami spoločnosti Spotify v komunite podpory služby Spotify by nemá považovať za oficiálnu podporu poskytovanú spoločnosťou Spotify. Podrobnosti týkajúce sa oficiálnej podpory nájdete v časti Zákaznícka podpora. Akýkoľvek obsah, ktorý poskytnú alebo sprístupnia v komunite podpory služby Spotify zamestnanci moderátori a/alebo zástupcovia spoločnosti Spotify, sa poskytuje v aktuálnom stave bez záruky akéhokoľvek druhu.

Beriete na vedomie, že názory vyjadrené v používateľskom obsahu v komunite podpory služby Spotify sú názory prispievateľov takéhoto používateľského obsahu a neodrážajú názory či zásady spoločnosti Spotify alebo žiadneho z jej úradníkov, akcionárov, zamestnancov, zástupcov, riaditeľov, dcérskych spoločností, pobočiek, dodávateľov alebo poskytovateľov licencie.

12.3 Program odmien

Komunita podpory služby Spotify poskytuje systém odmien, pričom spoločnosť Spotify podľa vlastného uváženia môže odmeniť používateľov na základe množstva získaných Kudos alebo kvality odpovedí používateľa. Súhlasíte s tým, že budete dávať body Kudos len ostatným používateľom (a nie sebe), a to iba v prípade, že si ich zaslúžia, a že sa zdržíte akýchkoľvek pokusov manipulovať systém odmien, napríklad tým, že vytvoríte viac účtov alebo umelé odpovede. Beriete na vedomie, že rozhodnutie spoločnosti Spotify v súvislosti s akoukoľvek odmenu, bude konečné a záväzné.  

13 Zákaznícka podpora

Pre zákaznícku podporu v súvislosti s účtom a platbami (ďalej len „otázky na zákaznícku podporu“) odošlite lístok na naše oddelenie služieb zákazníkom pomocou kontaktného formulára pre zákaznícke služby v časti O nás na našich webových stránkach. Vynaložíme primerané úsilie, aby sme reagovali na všetky otázky zákazníckej podpory v primeranom čase, ale neposkytujeme žiadne záruky akéhokoľvek druhu, že všetky otázky na zákaznícku podporu budú zodpovedané v konkrétnom časovom rámci ani na to že budeme schopní uspokojivo odpovedať na všetky takéto otázky.

14 Kontrola exportu

Produkty služby Spotify môžu byť predmetom právnych predpisov a nariadení USA na reguláciu exportu a reexportu, prípadne podobných právnych predpisov platných v iných jurisdikciách vrátane nariadení na riadenie exportu (ďalej len „EAR“) vedeného ministerstvom obchodu USA, obchodných a ekonomických sankcií vedených úradom pre kontrolu zahraničných aktív ministerstva financií (ďalej len „OFAC“) a nariadení na kontrolu medzinárodného obchodu so zbraňami (ďalej len „ITAR“) vedeného ministerstvom zahraničných vecí. Ručíte, že (1) sa nenachádzate na Kube, v Iráne, Severnej Kórey, Sudáne či Sýrii a (2) nie sú zakázanou stranou, ako je uvedené v pravidlách uvedených vyššie.

Súhlasíte s tým, že budete dodržiavať všetky platné právne predpisy a nariadenia na kontrolu exportu a reexportu vrátane EAR, obchodných a ekonomických sankcií vedených OFAC a ITAR. Konkrétne súhlasíte s tým, že nebudete priamo ani nepriamo predávať, exportovať, reexportovať, prevádzať, odkláňať ani inak nakladať so žiadnymi produktmi, softvérom alebo technológiou (vrátane produktov odvodených z takejto technológie alebo založených na nej) prijatej od spoločnosti Spotify na základe dohody na žiadne miesto, žiadnemu subjektu či osobe, ktoré zakazujú akékoľvek platné právne predpisy alebo nariadenia Spojených štátov amerických alebo akejkoľvek inej jurisdikcie bez získania predchádzajúceho povolenia od príslušných orgánov štátnej správy, ako to vyžadujú tieto právne predpisy a nariadenia. Táto doložka o kontrole exportu zostáva v platnosti aj po ukončení alebo zrušení dohôd.

15 Platby, zrušenie a lehota na rozmyslenie

Zaplatené predplatné si môžete kúpiť buď (1) zaplatením mesačného paušálu; alebo (2) platbou vopred, čím získate prístup k službe Spotify na určité časové obdobie (ďalej len „predplatené obdobie“). Ak ste si zakúpili predplatné pomocou kódu, vaše predplatné sa automaticky skončí na konci predplateného obdobia, alebo ak je nedostatočný zostatok predplatených prostriedkov zaplatených za službu.

Keď sa zaregistrujete na platené predplatné, skúšku alebo kód on-line, súhlasíte so získaním okamžitého prístupu k službe Spotify Premium. Ak žijete mimo USA a zaregistrujete sa na platené predplatné alebo kód on-line, môžete zmeniť svoj názor z ľubovoľného dôvodu alebo bez dôvodu a dostane plnú náhradu všetkých peňazí, ktoré ste zaplatili, do štrnástich (14) dní (ďalej len „lehota na rozmyslenie“). Náhrada však nebude poskytnutá, ak ste sa prihlásili do služby Spotify kedykoľvek v priebehu lehoty na rozmyslenie.

Pokiaľ vaše predplatné nebolo kúpené ako predplatené obdobie, vaša platba spoločnosti Spotify (alebo tretej osobe, pomocou ktorej ste si kúpili predplatné, ako je telefónna spoločnosť) bude automaticky obnovená na konci obdobia predplatného, pokiaľ nezrušíte svoje predplatné prostredníctvom vašej stránky predplatného pred skončením bežného obdobia predplatného. Zrušenie nadobudne platnosť deň po poslednom dni bežného obdobia predplatného a vaša služba bude znížená na bezplatnú službu. Ak však chcete zrušiť svoju platbu alebo platené predplatné a/alebo ukončiť ktorúkoľvek z dohôd (1) po prihlásení do služby Spotify počas lehoty na rozmyslenie, alebo (2) po skončení lehoty na rozmyslenie (v prípade potreby), alebo (3) pred skončením súčasného obdobia predplatného, žiadne poplatky za predplatné už zaplatené vám nepreplatíme.

Pokiaľ si prajete dostať úplnú náhradu všetkých peňazí zaplatených pred skončením lehoty na rozmyslenie, je potrebné sa obrátiť na zákaznícku podporu.

Spoločnosť Spotify môže priebežne meniť cenu za zaplatené predplatné, predplatené obdobie (za obdobia doteraz nezaplatené) alebo kódy a všetky zmeny cien vám vopred oznámi a, ak to bude možné, aj to, ako prijať tieto zmeny. Zmeny cien platených predplatných nadobudnú účinnosť na začiatku budúceho obdobia predplatného po dátume zmeny cien. V súlade s miestnymi právnymi predpismi budete akceptovať novú cenu tým, že budete naďalej používať službu Spotify po nadobudnutí zmeny ceny. Ak nesúhlasíte s cenovými zmenami, máte právo odmietnuť zmenu zrušením predplatného služby Spotify pred nadobudnutím zmeny ceny. Preto dbajte na to, aby ste si starostlivo prečítali takéto oznámenie o zmene ceny.

16 Trvanie a ukončenie

Dohody budú pre vás platiť aj naďalej až do ukončenia vami alebo spoločnosťou Spotify. Beriete však na vedomie a súhlasíte s tým, že trvalé licencie udelené vami vo vzťahu k používateľskému obsahu vrátane spätnej väzby sú neodvolateľné, a preto budú platiť aj po skončení platnosti alebo ukončení dohody z akéhokoľvek dôvodu. Spoločnosť Spotify môže ukončiť dohodu alebo pozastaviť váš prístup k službe Spotify kedykoľvek, a to aj v prípade vášho skutočného alebo domnelého neoprávneného použitia služby Spotify a/alebo obsahu, či nedodržania dohôd. Ak vy alebo spoločnosť Spotify ukončí dohodu, alebo v prípade, že spoločnosť Spotify pozastaví váš prístup k službe Spotify, súhlasíte s tým, že spoločnosť Spotify nebude niesť žiadnu zodpovednosť voči vám a spoločnosť Spotify nepreplatí žiadne sumy, ktoré ste už zaplatili, v maximálnom rozsahu povolenom príslušnými právnymi predpismi. Na získanie informácií o tom, ako ukončiť váš účet Spotify, nás kontaktujte prostredníctvom kontaktného formulára Zákaznícky servis, ktorý je k dispozícii na našej stránke O nás. Táto časť sa bude vykonávať v rozsahu povolenom príslušnými právnymi predpismi. Dohody môžete ukončiť kedykoľvek.

Časti 6, 7, 8, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 a 24 v tomto dokumente, ako aj všetky ďalšie časti dohody, ktoré buď výslovne, alebo podľa ich povahy, musia zostať v platnosti aj po ukončení dohôd, zostávajú platné aj po ukončení tejto dohody.

17 Záruka a zrieknutie sa záruky

BUDEME SA SNAŽIŤ POSKYTOVAŤ NAJLEPŠIE MOŽNÉ SLUŽBY, NO VY BERIETE NA VEDOMIE A SÚHLASÍTE, ŽE SLUŽBA SPOTIFY JE POSKYTOVANÁ V AKTUÁLNOM STAVE BEZ VYSLOVENEJ ALEBO ODVODENEJ ZÁRUKY ALEBO PODMIENKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU. SLUŽBU SPOTIFY BUDETE POUŽÍVAŤ NA VLASTNÉ NEBEZPEČENSTVO. V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM PLATNÝMI PRÁVNYMI PREDPISMI SPOLOČNOSŤ SPOTIFY A VŠETCI VLASTNÍCI OBSAHU NEPOSKYTUJÚ ŽIADNE VYHLÁSENIA A ZRIEKAJÚ SA AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK ČI PODMIENOK TÝKAJÚCICH SA VYHOVUJÚCEJ KVALITY, PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL ALEBO NEPORUŠENIA PRÁV. SPOLOČNOSŤ SPOTIFY ANI MAJITEĽ OBSAHU NEZARUČUJÚ, ŽE SLUŽBA SPOTIFY NEOBSAHUJE ŽIADEN MALVÉR ANI INÉ ŠKODLIVÉ KOMPONENTY. OKREM TOHO SPOLOČNOSŤ SPOTIFY NEPOSKYTUJE ŽIADNE VYHLÁSENIA, ODÔVODNENIA, ZÁRUKY A NEPREBERÁ ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNU APLIKÁCIU TRETÍCH STRÁN (ALEBO ICH OBSAH), POUŽÍVATEĽSKÝ OBSAH ANI ŽIADEN INÝ PRODUKT ALEBO PROPAGOVANÚ SLUŽBU PONÚKANÉ TREŤOU STRANOU PROSTREDNÍCTVOM SLUŽBY SPOTIFY ALEBO AKEJKOĽVEK STRÁNKY S HYPERTEXTOVÝMI ODKAZMI, AKÝMIKOĽVEK REKLAMNÝMI PRUHMI ČI INÝMI REKLAMAMI. BERIETE NA VEDOMIE A SÚHLASÍTE, ŽE SPOLOČNOSŤ SPOTIFY NEBUDE RUČIŤ ZA ŽIADNE TRANSAKCIE MEDZI VAMI A POSKYTOVATEĽMI TRETÍCH STRÁN ALEBO PRODUKTOV, ANI PROPAGÁCIU SLUŽIEB V PROSTREDÍ ALEBO PROSTREDNÍCTVOM SLUŽBY SPOTIFY. ROVNAKO AKO V PRÍPADE NÁKUPU PRODUKTU ALEBO SLUŽBY PROSTREDNÍCTVOM AKÉHOKOĽVEK MÉDIA, ALEBO V AKOMKOĽVEK PROSTREDÍ JE POTREBNÉ POUŽIŤ ÚSUDOK A BYŤ OPATRNÍ, KDE JE TO VHODNÉ. ŽIADNE RADY ANI INFORMÁCIE, KTORÉ ZÍSKATE ÚSTNE ALEBO PÍSOMNE OD SPOLOČNOSTI SPOTIFY, NEPOSKYTUJÚ V TOMTO OHĽADE ŽIADNU ZÁRUKU V MENE SPOLOČNOSTI SPOTIFY. NIEKTORÉ ASPEKTY TEJTO ČASTI NEMUSIA PLATIŤ V NIEKTORÝCH JURISDIKCIÁCH, AK TO ZAKAZUJÚ PRÍSLUŠNÉ PRÁVNE PREDPISY.

TOTO NEMÁ VPLYV NA VAŠE ZÁKONNÉ PRÁVA SPOTREBITEĽA.

18 Obmedzenie

SÚHLASÍTE, ŽE V ROZSAHU POVOLENOM PRÁVNYMI PREDPISMI BUDE VAŠÍM JEDINÝM A VÝLUČNÝM NÁPRAVNÝM OPATRENÍM ZA AKÉKOĽVEK PROBLÉMY ALEBO NESPOKOJNOSŤ SO SLUŽBOU SPOTIFY MOŽNOSŤ ODINŠTALOVAŤ VŠETOK SOFTVÉR SLUŽBY SPOTIFY A PRESTAŤ POUŽÍVAŤ SLUŽBU SPOTIFY. KEĎŽE SPOLOČNOSŤ SPOTIFY NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA APLIKÁCIE TRETÍCH STRÁN ANI ICH OBSAH, ZATIAĽ ČO POČAS TRVANIA VÁŠHO VZŤAHU S TAKÝMI APLIKÁCIAMI TRETÍCH STRÁN MÔŽU BYŤ RIADENÉ SAMOSTATNÝMI DOHODAMI TÝCHTO TRETÍCH STRÁN, A TO V ROZSAHU POVOLENOM PRÁVNYMI PREDPISMI, VAŠOU JEDINOU A VÝHRADNOU MOŽNOSŤOU S OHĽADOM NA SLUŽBY SPOTIFY ZA AKÉKOĽVEK PROBLÉMY ČI NESPOKOJNOSŤ S APLIKÁCIAMI TRETÍCH STRÁN ALEBO ICH OBSAHOM JE MOŽNOSŤ ODINŠTALOVAŤ A/ALEBO PRESTAŤ POUŽÍVAŤ TAKÉTO APLIKÁCIE TRETÍCH STRÁN.

V PLNOM ROZSAHU POVOLENOM PRÁVNYMI PREDPISMI SPOLOČNOSŤ SPOTIFY, JEJ ÚRADNÍCI, AKCIONÁRI, ZAMESTNANCI, ZÁSTUPCOVIA, RIADITELIA, DCÉRSKE SPOLOČNOSTI, POBOČKY, NÁSTUPCOVIA, DODÁVATELIA ALEBO POSKYTOVATELIA LICENCIE NEBUDÚ V ŽIADNOM PRÍPADE NIESŤ ZODPOVEDNOSŤ ZA (1) AKÉKOĽVEK NEPRIAME, ŠPECIÁLNE, NÁHODNÉ, TRESTNÉ, EXEMPLÁRNE ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, (2) ŽIADNU STRATU VYPLÝVAJÚCU Z POUŽÍVANIA, ÚDAJOV, OBCHODU ALEBO ZISKOV (PRIAMYCH ČI NEPRIAMYCH) VO VŠETKÝCH PRÍPADOCH, VYPLÝVAJÚCICH Z POUŽITIA ALEBO NESCHOPNOSTI VYUŽIŤ SLUŽBU SPOTIFY, APLIKÁCIÍ TRETÍCH STRÁN ALEBO OBSAHU APLIKÁCIE TRETEJ STRANY BEZ OHĽADU NA ZÁKONNÚ TEÓRIU BEZ OHĽADU NA TO, ČI BOLA SPOLOČNOSŤ SPOTIFY UPOZORNENÁ NA MOŽNOSŤ VZNIKU TAKÝCHTO ŠKÔD, A TO ANI V PRÍPADE, ŽE NÁPRAVNÝ PROSTRIEDOK NESPLNÍ SVOJ ZÁKLADNÝ ÚČEL ANI (3) CELKOVÚ ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK NÁROKY VZŤAHUJÚCE SA NA SLUŽBU SPOTIFY, APLIKÁCIE TRETÍCH STRÁN ALEBO POUŽITÍM OBSAHU TRETEJ STRANY, KTORÁ JE VYŠŠIA AKO SUMA, KTORÚ STE ZAPLATILI SPOLOČNOSTI SPOTIFY ZA PREDCHÁDZAJÚCOM DVANÁSŤ MESIACOV V ROZSAHU PRÍPUSTNOM PRÁVNYMI PREDPISMI.

Nič v dohodách neruší ani neobmedzuje zodpovednosť spoločnosti Spotify s ohľadom na podvod, úmyselné uvedenie do omylu, smrť alebo zranenie spôsobené zanedbaním povinností, a hrubej nedbalosti, ak to vyžadujú platné právne predpisy. Niektoré aspekty tejto časti nemusia platiť v niektorých jurisdikciách, ak to zakazujú príslušné právne predpisy.

19 Práva tretích strán

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že majitelia obsahu a niektorí distribútori (napríklad poskytovatelia obchodu App Store) sú určení príjemcovia dohôd a majú právo vymáhať dohody priamo voči vám. Dohody nie sú určené na udelenie práva nikomu, okrem vás a spoločnosti Spotify, inak ako je uvedené v tejto časti, a v žiadnom prípade žiadna tretia strana na základe dohôd nezískava práva príjemcu. Okrem toho právo ukončiť, zrušiť alebo súhlasiť s akoukoľvek zmenou, zrieknutím sa alebo vyrovnaním dohôd nie sú predmetom súhlasu inej osoby.

Ak ste si prevzali aplikáciu z obchodu App Store od spoločnosti Apple, Inc. (ďalej len „Apple“), alebo ak používate aplikáciu na zariadení so systémom iOS, potvrdzujete, že ste čítali, porozumeli a súhlasíte s nasledujúcim oznámením týkajúcim sa spoločnosti Apple. Táto dohoda je medzi vami a spoločnosťou Spotify, a nie spoločnosťou Apple, a spoločnosť Apple nie je zodpovedná za služby a ich obsah. Spoločnosť Apple nemá žiadnu povinnosť poskytnúť akejkoľvek údržby a podporné služby s ohľadom na služby. V prípade akéhokoľvek zlyhania služby vyhovieť akejkoľvek platnej záruke môže informovať spoločnosť Apple a spoločnosť Apple vám vráti akúkoľvek platnú kúpnu cenu za aplikáciu, a to v rozsahu, v akom to umožňujú platné právne predpisy. Spoločnosť Apple nemá inú povinnosť poskytnúť záruku vzťahujúcu sa na službu. Spoločnosť Apple nie je zodpovedná za riešenie akýchkoľvek sťažností vami alebo akoukoľvek treťou stranou v súvislosti so službou alebo vaším držaním a/alebo používaním služby, okrem iného aj vrátane: (1) nárokov vyplývajúcich zo zodpovednosti za produkt; (2) akejkoľvek sťažnosti, že služba nie je v súlade so žiadnou zákonnou alebo regulačnou požiadavkou a (3) nárokov vyplývajúcich z právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa alebo podobných právnych predpisov. Spoločnosť Apple nie je zodpovedná za vyšetrovanie, obranu, vyrovnanie a plnenia akéhokoľvek nároku tretej strany s ohľadom na to, že služba a/alebo vaše vlastníctvo a používanie aplikácie, ak porušuje práva duševného vlastníctva tretích strán. Súhlasíte, že pri použití služby budete dodržiavať všetky platné podmienky tretích strán. Spoločnosť Apple a dcérske spoločnosti Apple sú príjemcami tretej strany tejto dohody a po prijatí tejto dohody bude mať spoločnosť Apple právo (ktoré sa bude považovať za prijaté) plniť túto dohodu voči vám ako príjemcovi tretej strany tejto dohody. Týmto potvrdzujete a zaručujete, že (1) sa nenachádzate v krajine, na ktorú sa nevzťahuje embargo USA alebo bola vyhlásená vládou USA za krajinu podporujúcu terorizmus a (2) nie ste uvedení na zozname zakázaných alebo obmedzených strán USA.

20 Celá dohoda

Na rozdiel od toho, čo je uvedené v tejto časti alebo ako ste sa vy výslovne dohodli písomne so spoločnosťou Spotify, dohody predstavujú všetky podmienky dohodnuté medzi vami a spoločnosťou Spotify a nahrádzajú všetky predchádzajúce písomné alebo ústne dohody vo vzťahu k predmetu týchto dohôd.

Upozorňujeme však, že iné aspekty vášho používania služby Spotify sa môžu riadiť ďalšími dohodami. To by mohlo zahŕňať napríklad prístup k službe Spotify v dôsledku prijatia darčekovej karty alebo bezplatných či zlacnených skúšok. Keď dostanete ponuku na takéto aspekty používania, bude vám prezentovaná s ďalšou súvisiacou dohodou a budete mať možnosť dohodnúť sa na dodatočných podmienkach. Niektoré z týchto dodatočných podmienok sú uvedené na internetových stránkach služby Spotify. Do tej miery, v akej sa môže vyskytovať nezmieriteľný rozpor medzi akýmikoľvek ďalšími podmienkami a týmito podmienkami, dodatočné podmienky majú prednosť.

21 Oddeliteľnosť a zrieknutie sa záruk

Ak nie je stanovené inak v uvedených dohodách, pokiaľ by akékoľvek ustanovenie dohôd bolo neplatné alebo nevykonateľné z akéhokoľvek dôvodu alebo v akomkoľvek rozsahu, táto neplatnosť alebo nevymáhateľnosť nesmie žiadnym spôsobom ovplyvniť zostávajúce ustanovenia dohody, ani byť dôvodom na ich neplatnosť. Toto ustanovenie musí byť vykonané v rozsahu povolenom právnymi predpismi.

Akékoľvek nevykonanie dohody alebo akéhokoľvek jej ustanovenia spoločnosťou Spotify alebo akoukoľvek jej oprávnenou treťou stranou nepredstavuje vzdanie sa práva urobiť to spoločnosťou Spotify alebo príslušným príjemcom tretej strany.

22 Pridelenie

Spoločnosť Spotify môže priradiť dohody alebo akúkoľvek ich časť a postúpiť akúkoľvek zo svojich povinností na základe dohôd. Nesmiete postúpiť dohody ani ich časť, ani prenášať či poskytovať sublicenciu na vaše práva na základe dohôd žiadnej tretej strane.

23 Odškodnenie

V plnom rozsahu, v akom to povoľujú platné právne predpisy, súhlasíte s tým, že odškodníte a zabezpečíte bezúhonnosť spoločnosti Spotify s ohľadom na všetky škody, straty a výdavky akéhokoľvek druhu (vrátane primeraných honorárov právnych zástupcov a nákladov), ktoré vzniknú v dôsledku: (1) vášho porušenia tejto dohody; (2) akéhokoľvek používateľského obsahu; (3) akejkoľvek činnosti, do ktorej ste sa zapojili alebo prostredníctvom služby Spotify; a (4) vášho porušenia akéhokoľvek právneho predpisu alebo práv tretej strany.

24 Výber práva, povinné rozhodcovské konanie a miesto konania

24.1 Rozhodné právo/jurisdikcia

Ak nie je stanovené inak záväzným právom členského štátu Európskej únie alebo akejkoľvek inej jurisdikcie, dohody (a prípadné mimozmluvné spory/nároky vyplývajúce z nich) podliehajú právnym predpisom štátu alebo krajiny uvedenej nižšie bez ohľadu na výber alebo konflikt právnych princípov.

Okrem toho, vy a spoločnosť Spotify súhlasíte, aby jurisdikcia uvedená nižšie riešila prípadné spory, nároky, či polemiku, ktorá vznikne v súvislosti s dohodami (a prípadné mimozmluvné spory/nároky vyplývajúce z nich alebo súvisiace s nimi). (V niektorých prípadoch bude táto jurisdikcia výlučnou, čo znamená, že súdy žiadnej inej krajiny nebudú môcť rozhodovať o danej veci, mať súdnu príslušnosť. V ostatných prípadoch je jurisdikcia neexkluzívna, čo znamená, že súdy ostatných krajín môžu mať tiež súdnu právomoc. Táto skutočnosť je tiež uvedená v tabuľke.)

Krajina Voľba práva Jurisdikcia
Poľsko, Taliansko Právne predpisy Švédska Exkluzívna; súdy danej krajiny
Turecko Právne predpisy Švédska Neexkluzívna; súdy a iné poroty v Tureckej republike
Brazília Právne predpisy Brazílie Exkluzívna; štátne a federálne súdy São Paulo, štátu São Paulo, Brazília
Kanada Právne predpisy provincie Ontario Exkluzívna; súdy Ontario, Kanada
Spojené štáty americké, Argentína, Bolívia, Čile, Kolumbia, Kostarika, Dominikánska republika, Ekvádor, Salvádor, Guatemala, Honduras, Nikaragua, Panama, Paraguaj, Peru, Uruguaj Štát Kalifornia, Spojené štáty americké Exkluzívna; štátne a federálne súdy okresu San Francisco, CA alebo New York, NY
Estónsko, Hongkong, Lotyšsko, Litva Právne predpisy Švédska Neexkluzívna; súdy Švédska
Španielsko Právne predpisy Španielska Exkluzívna; súdy súčasného bydliska spotrebiteľa v Španielsku
Všetky zostávajúce krajiny Právne predpisy Švédska Exkluzívna; súdy Švédska

Spoločnosť Spotify neprijíma žiadne kódexy správania ako povinné v súvislosti so službami poskytovanými na základe tejto dohody.

24.2 ZRIEKNUTIE SA SKUPINOVEJ ŽALOBY

AK JE TO POVOLENÉ PODĽA PLATNÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV, VY A SPOLOČNOSŤ SPOTIFY SÚHLASÍTE, ŽE KAŽDÝ MÔŽE PODAŤ ŽALOBU PROTI DRUHEJ STRANE LEN SÁM ZA SEBA AKO JEDNOTLIVEC, A NIE JE ŽALOBCOM ANI ČLENOM SPOLOČNEJ ŽALOBY V ŽIADNEJ ÚDAJNEJ SPOLOČNEJ ŽALOBE ČI ZÁSTUPNEJ ŽALOBE. Pokiaľ sa vy a spoločnosť Spotify nedohodnete, žiadny rozhodca ani sudca nemôže rozhodovať o žalobe viac ako jednej osoby ani inak predsedať v žiadnej forme zástupnej alebo spoločnej žaloby.

24.3 ROZHODCOVSKÉ KONANIE

Ak sa nachádzate, máte sídlo alebo kancelárie v jurisdikcii, v ktorej je vykonateľná táto časť 24.3, tieto povinné ustanovenia o rozhodcovskom konaní sa vzťahujú na vás:

24.3.1 Riešenie sporov a rozhodcovské konanie

Vy a spoločnosť Spotify súhlasíte s tým, že akýkoľvek spor, žaloba alebo nezhoda, ktoré vzniknú medzi vami a spoločnosťou Spotify a ktoré akokoľvek súvisia s týmito dohodami alebo vaším vzťahom so spoločnosťou Spotify ako používateľa služby, či vyplývajú z nich (či už na základe zmluvy, prečinu, štatútu, podvodu, uvedenia do omylu alebo akejkoľvek inej právnej teórie, a bez ohľadu na to, či nároky vznikajú v priebehu alebo po ukončení dohôd), budú rozhodnuté povinným záväzným individuálnym rozhodcovským konaním. Rozhodcovské konanie je neformálnejšie než súdny spor na súde. V ROZHODCOVSKOM KONANÍ NEROZHODUJE SUDCA ANI POROTA A ROZHODNUTIE SÚDU V ROZHODCOVSKÉHO ROZSUDKU JE OBMEDZENÉ. Zistenie môže byť obmedzenejšie než na súde. Rozhodca musí dodržiavať túto zmluvu a môže rozhodnúť o rovnakých škodách a udeliť nápravné opatrenia ako súd (vrátane honorárov právnych zástupcov), s výnimkou toho, že rozhodca môže udeliť deklaratórne alebo prikazujúce nápravné opatrenie výlučne v prospech účastníkov rozhodcovského konania. Toto ustanovenie o rozhodcovskom konaní platí aj po ukončení dohôd.

24.3.2 Výnimky

Bez ohľadu na ustanovenia (24.3.1) vyššie, vy a spoločnosť Spotify súhlasíte, že nič v tomto dokumente sa nebude považovať za vzdanie sa, vylúčenie ani iné obmedzenie niektorého z našich práv kedykoľvek s ohľadom na (1) podanie individuálnej žaloby v súdnych sporoch týkajúcich sa malých pohľadávok v USA, (2) snahu o donucovacie opatrenia prostredníctvom platného federálneho, štátneho alebo miestneho úradu, ak sú tieto kroky dostupné, (3) vyhľadanie prikázanej úľavy pred súdom príslušnej právomoci alebo (4) podanie žaloby na súde s právomocou na riešenie žalôb týkajúcich sa porušenia práv duševného vlastníctva.

24.3.3 Pravidlá rozhodcovského konania

Vy alebo my môžeme začať rozhodcovské konanie. Ak sa nachádzate, máte sídlo, kancelárie alebo podnikáte v Spojených štátoch amerických, žiadne rozhodcovské konanie medzi vami a spoločnosťou Spotify nebude rozhodnuté s konečnou platnosťou v súlade s postupmi riešenia obchodných sporov a doplnkovými postupmi pre spotrebiteľské spory Americkej arbitrážnej asociácie (American Arbitration Association; ďalej len „AAA“) vtedy v platnosti (ďalej len „pravidlá AAA“) v znení dohôd. Vy a spoločnosť Spotify súhlasíte s tým, aby tieto dohody mali vplyv na medzištátny obchod, takže bude platiť federálny zákon o arbitráži a federálne právne predpisy o arbitráži USA a upravovať výklad a presadzovanie tohto ustanovenia (napriek výberu právnych ustanovení vyššie). Pravidlá AAA, rovnako ako pokyny na podanie rozhodcovského konania s asociáciou AAA sú uvedené na adrese adr.org, alebo môžete zavolať AAA na číslo 1-800-778-7879. Spoločnosť Spotify môže tiež pomôcť dostať do kontaktu s AAA.

Akékoľvek arbitrážny vypočutia sa budú konať v mieste, ktoré sa dohodne v San Franciscu, Kalifornii či New Yorku, New York za predpokladu, že ak je žaloba na sumu maximálne 10 000 USD, môžete si zvoliť, či rozhodcovské konanie bude prebiehať (1) iba na základe dokumentov predložených rozhodcovi; (2) prostredníctvom konania bez priamej účasti na základe telefonických rokovaní; alebo (3) prostredníctvom osobného vypočutia tak, ako je stanovené v pravidlách AAA v okrese (alebo sídle) vašej fakturačnej adresy.

Vaše poplatky za rozhodcovské konanie a váš podiel na odškodnení rozhodcu budú obmedzené na poplatky stanovené v spotrebiteľských pravidlách AAA, pričom zvyšnú časť uhradí spoločnosť Spotify. Ak rozhodca zistí, že podstata vášho tvrdenia alebo nápravné opatrenie v spore sú povrchné alebo nie sú na správne účely (merané štandardmi stanovenými vo federálnych pravidlách Občianskeho súdneho poriadku 11 (b)), potom sa platba všetkých poplatkov bude riadiť pravidlami AAA. V takom prípade súhlasíte, že uhradíte spoločnosti Spotify všetkých finančné prostriedky predtým ňou vyplatené, ktoré ste inak povinní zaplatiť v súlade s pravidlami AAA. Bez ohľadu na spôsob, akým sa rozhodcovské konanie vykoná, rozhodca vydá odôvodnené písomné rozhodnutie dostatočne vysvetľujúce základné zistenia a závery, na ktorých sú založené rozhodnutia a rozsudok. Rozhodca môže urobiť rozhodnutia a riešiť spory, pokiaľ ide o platby a úhradu poplatkov alebo nákladov kedykoľvek v priebehu konania, a na žiadosť ktorejkoľvek strany podanú do 14 dní od rozhodnutia rozhodcu vo veci samej.

Pokiaľ sa nenachádzate, nemáte sídlo, kancelárie či nepodnikáte v Spojených štátoch amerických, nebude medzi vami a spoločnosťou Spotify vykonané rozhodcovské konanie s konečnou platnosťou podľa pravidiel rozhodcovského konania Medzinárodnej obchodnej komory (ďalej len „ICC“) vtedy v platnosti (ďalej len „pravidlá ICC“) s jedným alebo viacerými rozhodcami vymenovanými v súlade s pravidlami ICC, v znení upravenom týmito zmluvnými podmienkami pre vývojárov, a budú rozhodnuté medzinárodným rozhodcovským súdom ICC.

Rozhodcovské konanie bude prebiehať v anglickom jazyku, a pokiaľ nie je stanovené inak záväzným právnym predpisom členského štátu Európskej únie alebo ktorejkoľvek inej jurisdikcie, v rozhodcovskom konaní sa použijú právne predpisy štátu Kalifornia, USA bez ohľadu na voľby alebo konflikty právnych princípov.

24.3.4 Čas na podanie

Rozhodcovské konanie sa musí začať podaním žaloby na rozhodcovské konanie do JEDNÉHO (1) ROKA odo dňa, kedy sa strana podávajúca žalobu prvýkrát dozvie alebo by sa odôvodnene mohla dozvedieť o konaní, opomenutí alebo chybe, ktoré sú dôvodom žaloby. K dispozícii nebude žiadne právo využiť akýkoľvek spôsob nápravy za akúkoľvek žalobu, ktorá bude podaná po tejto dobe. Ak príslušný zákon zakazuje premlčaciu lehotu jedného roka na podanie žaloby, musí byť akákoľvek žaloba podaná v čo najkratšej lehote povolenej platným právnym predpisom.

24.3.5 Oznámenie a proces

Strana, ktorá má v úmysle žiadať rozhodcovské konanie, musí najprv zaslať písomné oznámenie o spore druhej strane doporučeným listom alebo kuriérom Federal Express (vyžadujúce podpis), alebo v prípade, že nemajú fyzickú adresu na podanie pre vás, aj elektronickou poštou (ďalej len „oznámenie“). Adresa spoločnosti Spotify pre oznámenia je: Spotify, do rúk: General Counsel, 45 W. 18th Street, 7th Floor, New York, New York 10011, USA. Oznámenie musí (1) opisovať povahu a podklad pre nárok alebo spor a (2) stanovovať konkrétne požiadavky na opravný prostriedok (ďalej len „požiadavka“). Dohodli sme sa, že použijeme v dobrej viere úsilie na vyriešenie žaloby priamo, ale ak sa nepodarí dosiahnuť dohodu do 30 dní po doručenia oznámenia, môžete vy alebo spoločnosť Spotify začať rozhodcovské konanie. Počas rozhodcovského konania výška akejkoľvek žaloby na vyrovnanie zo strany vás, alebo spoločnosti Spotify nesmie byť zverejnená rozhodcovi, pokým nevydá konečné rozhodnutie a úhradu, ak existuje. V prípade, že náš spor bude rozhodnutý v rozhodcovskom konaní s konečnou platnosťou vo váš prospech, musí spoločnosť Spotify zaplatiť (1) sumu rozhodnutú rozhodcom, ak existuje, (2) poslednú napísanú sumu vyrovnania ponúkanú spoločnosťou Spotify vo vyrovnaní sporu pred vydaním rozhodnutia; alebo (3) 1 000,00, podľa toho, čo je vyššie. Všetky dokumenty a informácie zverejnené v priebehu rozhodcovského konania musia byť prísne dôverné príjemcom a nesmú byť používané príjemcom na iný účel ako na účely rozhodcovského konania alebo výkon rozhodnutia rozhodcu, vydanie rozhodnutia rozhodcu a nesmú byť zverejnené, okrem poskytnutia dôverným osobám, ktoré majú potrebu vedieť ich na také účely, aké požadujú platné právne predpisy. Okrem povinnosti vydať rozhodnutie rozhodcu a náhradu, vy ani spoločnosť Spotify nevydáte verejné vyhlásenie ani verejný komentár, ani nebudete autorom žiadnej publicity o rozhodcovskom konaní, okrem iného aj vrátane skutočnosti, že strany sú v spore, o existencii rozhodcovského konania alebo akomkoľvek rozhodnutí alebo výroku rozhodcu.

24.3.6 Zmeny

V prípade, že spoločnosť Spotify robí akúkoľvek budúcu zmenu v tomto ustanovení o rozhodcovskom konaní (inú ako zmenu adresy spoločnosti Spotify pre oznámenia), môžete odmietnuť takéto zmeny zaslaním písomného oznámenia do 30 dní odo dňa zmeny na adresu spoločnosti Spotify pre oznámenie. V tomto prípade váš účet služby Spotify bude okamžite ukončený a toto ustanovenie o rozhodcovskom konaní platné bezprostredne pred vami zamietnutými pozmeňovacími návrhmi zostáva platné.

24.3.7 Vykonateľnosť

Ak sa zistí, že zrieknutie sa spoločnej žaloby uvedenej v časti 24.2 je nevykonateľné v rozhodcovskom konaní, alebo v prípade, že celá táto časť 24 je nevykonateľná, potom celá časť 24.3 bude neplatná, a v takom prípade sa strany dohodnú že výlučná právomoc a miesto konania opísané v časti 24.1 budú riadiť každú žalobu vyplývajúcu z dohodami alebo súvisiacu s nimi.  

25 Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa služby Spotify alebo dohôd, obráťte sa na zákaznícky servis spoločnosti Spotify, ktorý nájdete v časti O nás na našich webových stránkach.

Ak máte bydlisko v Kalifornii, môžete dohody dostať elektronickou poštou zaslaním listu spoločnosti Spotify, do rúk: General Counsel, 45 West 18th Street, 7th Floor, New York, New York 10011, USA s e-mailovou adresou a požiadať o dohody. Okrem toho, podľa občianskeho zákonníka Kalifornie, § 1789.3 sa môžete obrátiť na jednotku asistencie pri sťažnosti a divíziu spotrebiteľských služieb kalifornského ministerstva pre záležitosti spotrebiteľov písomne na adresu 1625 N. Market Blvd., Suite S-202, Sacramento, California 95834 alebo telefonicky na číslo 1-800-952-5210 na vyriešenie sťažnosti s ohľadom na služby alebo získanie ďalších informácií týkajúcich sa použitia tejto služby.

Ďakujem, že ste si prečítali naše podmienky. Dúfame, že sa vám bude služba Spotify páčiť.

Zmluvný subjekt:

Spotify AB
Regeringsgatan 19, SE-111 53 Stockholm
Sweden
SE556703748501

© Spotify AB.