Podmienky používania služby Spotify

Platné od February 12, 2019

1 Úvod
2 Zmeny dohôd
3 Využívanie služby Spotify
4 Platby, zrušenie a lehota na rozmyslenie
5 Používanie našej služby
6 Aplikácie a zariadenia tretích strán
7 Obsah vytvorený používateľom
8 Práva, ktoré nám udeľujete
9 Pokyny pre používateľov
10 Porušenie pravidiel a nahlasovanie používateľského obsahu
11 Obmedzenia a úpravy služby
12 Účty značiek
13 Komunita podpory služby Spotify
14 Zákaznícka podpora
15 Kontrola exportu
16 Trvanie a ukončenie
17 Záruka a zrieknutie záruky
18 Obmedzenie
19 Práva tretích strán
20 Celá dohoda
21 Oddeliteľnosť, zrieknutie sa záruk a interpretácia
22 Pridelenie
23 Odškodnenie
24 Výber práva, povinné rozhodcovské konanie a miesto konania
25 Kontaktujte nás

Dobrý deň. Predstavujeme vám Podmienky používania služby Spotify (ďalej len „podmienky“). Nasledujúce podmienky sú dôležité, pretože:

 • sú v nich uvedené vaše zákonné práva v službe Spotify,
 • vysvetľujú, aké práva nám udeľujete, keď používate službu Spotify,
 • popisujú pravidlá, ktoré musí pri používaní služby Spotify každý dodržiavať,
 • obsahujú zrieknutie sa skupinovej žaloby a dohodu o riešení akýchkoľvek sporov, ktoré môžu vzniknúť, pri rozhodcovskom konaní.

Pozorne si prečítajte tieto podmienky, naše Zásady ochrany osobných údajov a všetky ostatné podmienky, na ktoré sa odkazuje v tomto dokumente. Dúfame, že sedíte pohodlne a počúvate skvelú hudbu.

Poďme na to…

1 Úvod

Ďakujeme, že ste si vybrali službu Spotify (ďalej len „Spotify“, „my“, „nás“, „náš“). Spoločnosť Spotify poskytuje personalizované služby so sociálnymi a interaktívnymi funkciami určené na streamovanie hudby a iného obsahu a tiež iné produkty a služby, ktoré sa môžu priebežne vyvíjať. Registráciou alebo iným používaním týchto služieb Spotify, vrátane všetkých pridružených funkcií, webových lokalít a používateľských rozhraní, ako aj obsahu a softvérových aplikácií pridružených k našim službám (spoločne ďalej len „služba Spotify“ alebo „služba“), alebo prístupom k akejkoľvek hudbe, videám alebo inému obsahu či materiálu, ktorý je k dispozícii v rámci služby (ďalej len „obsah“) uzatvárate záväznú zmluvu so subjektom spoločnosti Spotify uvedeným v časti 25 (Kontaktujte nás).

Vaša dohoda s nami zahŕňa tieto podmienky a akékoľvek ďalšie podmienky, s ktorými vyjadríte súhlas, ako je uvedené v časti Celá dohoda nižšie, s výnimkou podmienok akýchkoľvek tretích strán (spoločne „dohody“). Medzi dohody patria podmienky týkajúce sa budúcich zmien dohôd, kontrol exportu, automatických obnovení, obmedzení zodpovednosti, ochrany osobných údajov, zrieknutia sa skupinovej žaloby a riešenia sporov v rozhodcovskom konaní namiesto súdneho konania. Ak si chcete prečítať podmienky týchto dohôd, ich aktuálne platné verzie nájdete na webovej lokalite služby Spotify. Beriete na vedomie, že ste si tieto dohody prečítali a porozumeli im, prijímate ich a súhlasíte s tým, že budú pre vás záväzné. Ak s týmito dohodami nesúhlasíte (alebo ich nemôžete dodržiavať), nesmiete používať službu Spotify, ani pristupovať k žiadnemu jej obsahu.

Ak chcete službu Spotify používať a mať prístup k akémukoľvek jej obsahu, musíte (1) byť vo veku podľa podmienok uvedených v nasledujúcej tabuľke, (2) mať právomoc uzavrieť s nami záväznú zmluvu a nemať na to zákaz na základe platných zákonov a (3) mať bydlisko v krajine, v ktorej je služba Spotify k dispozícii. Tiež sľubujete, že všetky registračné údaje, ktoré zadáte do služby Spotify, sú pravdivé, presné a úplné, a súhlasíte s tým, že to tak ostane za všetkých okolností. Ak máte bydlisko v jednej z nasledujúcich krajín, informácie o vekových obmedzeniach platných pre konkrétnu krajinu nájdete v tejto tabuľke:

Ak je vaša krajina v nasledujúcej tabuľke označená hviezdičkou (*) a potrebujete súhlas rodiča alebo zákonného zástupcu, váš rodič alebo zákonný zástupca prijíma zmluvu vo vašom mene.

Country Age Requirements
Andorra*, Argentina*, Australia, Austria*, Bahrain, Belgium, Bolivia*, Costa Rica*, Czech Republic, Denmark*, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador*, Estonia, Finland, France*, Greece*, Guatemala*, Honduras*, Hong Kong, Iceland, India, Ireland, Israel, Jordan, Kuwait, Latvia, Lebanon, Liechtenstein, Luxembourg, Malaysia*, Malta*, Mexico*, Monaco*, Morocco, New Zealand, Nicaragua*, Norway*, Oman, Palestine, Panama*, Paraguay*, Philippines*, Poland*, Portugal*, Qatar, Saudi Arabia, Singapore, South Africa, Spain*, Sweden, Switzerland, UAE, Turkey*, United Kingdom, Uruguay, Vietnam Must be 18 or older, or be 13 or older and have parent or guardian consent.
Algeria Must be 19 or older, or be 13 or older and have parent or guardian consent.
Brazil Must be 18 or older, or be 16 or older and have parent or guardian consent.
Bulgaria*, Colombia*, Chile, Hungary, Peru, Romania Must be 18 or older, or be 14 or older and have parent or guardian consent.
Canada Must be 13 or older to use the Free Service. For Paid Subscriptions, you must be age of majority in your province or territory of residence, or 13 or older with parent or guardian consent.
Cyprus*, Italy, Lithuania, Netherlands To use the Free Service, must be 16 or older, or be 13 or older and have parent or guardian consent. To register for a Paid Subscription, must be 18 or older, or be 13 or older and have parent or guardian consent.
Egypt, Indonesia Must be 21 or older, or be 13 or older and have parent or guardian consent.
Japan, Taiwan, Thailand Must be 20 or older, or be 13 or older and have parent or guardian consent.
Slovakia* Must be 16 or older, or be 13 or older and have parent or guardian consent.
Tunisia Must be 18 or older.

2 Zmeny dohôd

Občas môžeme z opodstatnených dôvodov v dohodách vykonať zmeny, napríklad pri vylepšení existujúcich funkcií alebo prvkov alebo pridaní nových funkcií alebo prvkov do služby, zavedení vedeckých a technologických noviniek a vhodných technických úpravách služby, aby sa zaistila funkčnosť alebo zabezpečenie služby. Tiež tak môžeme urobiť z právnych alebo regulačných dôvodov. V prípade podstatných zmien dohôd vás podľa okolností vhodne upozorníme, napríklad zobrazením nápadného oznámenia alebo požiadaním o vyjadrenie súhlasu v rámci služby alebo zaslaním e-mailu. V niektorých prípadoch vás upozorníme v predstihu a vaše používanie služby po zavedení daných zmien bude predstavovať váš súhlas s týmito zmenami. Preto si takéto upozornenia vždy pozorne prečítajte. Ak v prípade novej verzie dohôd už nechcete službu používať, môžete nás kontaktovať a požiadať o zrušenie účtu. Ak ste skúšobnú verziu alebo platený odber získali od tretej strany, zrušenie daného odberu musíte riešiť s príslušnou treťou stranou.

3 Využívanie služby Spotify

Tu nájdete informácie o všetkých spôsoboch, ako využívať službu Spotify.

3.1 Možnosti služby

Popis možností služby nájdete na našej webovej lokalite spolu s objasnením, ktoré možnosti služby sú pre vás k dispozícii, keď si vytvoríte účet Spotify. Niektoré možnosti poskytujeme zdarma. Služba Spotify, ktorá nevyžaduje platbu, sa momentálne označuje ako „bezplatná služba“. Iné možnosti vyžadujú na prístup platbu (ďalej len „platené odbery“). Okrem toho môžeme ponúkať špeciálne akciové plány, členstvá alebo služby, vrátane produktov a služieb tretích strán ponúkaných cez službu Spotify alebo spoločne s ňou. Za produkty ani služby takýchto tretích strán nenesieme zodpovednosť. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek upraviť, ukončiť alebo inak pozmeniť naše ponúkané plány odberu a akciové ponuky v súlade s týmito podmienkami.

Neobmedzená služba nemusí byť k dispozícii pre všetkých používateľov. Pri registrácií služieb vám objasníme, ktoré služby pre vás budú k dispozícii. Ak zrušíte svoj odber neobmedzenej služby alebo ak sa tento odber preruší (napríklad ak zmeníte svoje platobné údaje), je možné, že neobmedzenú službu nebudete môcť znovu odoberať. Upozorňujeme, že neobmedzená služba sa môže v budúcnosti zrušiť. V takomto prípade vám poplatky za službu viac nebudeme účtovať.

Ak ste si zakúpili alebo ste dostali kód, darčekovú kartu, predplatenú ponuku alebo inú ponuku, ktorá sa ponúka alebo predáva v mene spoločnosti Spotify na prístup k platenému odberu (ďalej len „kód“), pre váš prístup k službe môžu platiť tiež samostatné zmluvné podmienky, ktoré vám boli predstavené spoločne s kódom, a vy vyjadrujete svoj súhlas s týmito zmluvnými podmienkami. Platený odber si môžete zakúpiť aj prostredníctvom tretej strany. V takýchto prípadoch okrem dohôd platia pre váš prístup ku službe aj samostatné zmluvné podmienky danej tretej strany.

3.2 Skúšobné verzie

Priebežne môžeme my alebo iné osoby v našom mene ponúkať skúšobné verzie platených odberov na konkrétne obdobie bezplatne alebo za zníženú cenu (ďalej len „skúšobná verzia“). Spoločnosť Spotify môže určiť vašu vhodnosť na využívanie skúšobnej verzie a kedykoľvek ukončiť alebo upraviť skúšobnú verziu bez predchádzajúceho upozornenia a zodpovednosti v rozsahu, aký povoľujú platné zákony.

V prípade niektorých skúšobných verzií budeme na začatie skúšobnej verzie od vás požadovať vaše platobné údaje. Poskytnutím takýchto údajov súhlasíte s tým, že vám môžeme automaticky začať účtovať poplatky za platený odber v prvý deň po skončení skúšobnej verzie, a to ako pravidelný mesačný poplatok, prípadne v inom intervale, o ktorom vás budeme vopred informovať. AK SI TAKÉTO POPLATKY NEŽELÁTE, MUSÍTE DANÝ PLATENÝ ODBER ZRUŠIŤ PRED SKONČENÍM SKÚŠOBNEJ VERZIE TU, AK STE SA NA SKÚŠOBNÚ VERZIU ZAREGISTROVALI CEZ SLUŽBU SPOTIFY, ALEBO AK STE JU ZÍSKALI PROSTREDNÍCTVOM TRETEJ STRANY, DANÝ PLATENÝ ODBER MUSÍTE ZRUŠIŤ PROSTREDNÍCTVOM PRÍSLUŠNEJ TRETEJ STRANY.

4 Platby, zrušenie a lehota na rozmyslenie

4.1 Fakturácia

Platený odber si môžete zakúpiť priamo od spoločnosti Spotify alebo prostredníctvom tretej strany, a to buď (1) zaplatením poplatku za odber vopred každý mesiac alebo v inom opakujúcom sa intervale, o ktorom budete informovaní pred kúpou, alebo (2) platbou vopred, ktorá vám umožní prístup k službe Spotify na určité časové obdobie (ďalej len „predplatené obdobie“).

Spoločnosť Spotify môže z času na čas cenu plateného odberu (vrátane opakujúcich sa poplatkov za odber), predplatené obdobie (za doteraz nezaplatené obdobia) alebo kódy zmeniť. O takýchto zmenách cien vás bude vopred informovať a prípadne vám oznámi, ako takéto zmeny odsúhlasiť. Zmeny cien nadobudnú účinnosť na začiatku obdobia odberu, ktoré nasleduje po zavedení zmeny ceny. Ak budete v používaní služby Spotify po zavedení zmeny ceny pokračovať, znamená to, že s novou cenou súhlasíte (ak je to v súlade s platnými zákonmi). Ako so zmenou ceny nesúhlasíte, máte právo túto zmenu odmietnuť tak, že zrušíte svoj odber platenej služby skôr, ako zmena ceny nadobudne účinnosť.

Keď sa zaregistrujete na platený odber, môžete si to do štrnástich (14) dní odo dňa, keď ste sa zaregistrovali do danej služby (ďalej len „lehota na rozmyslenie“), z akéhokoľvek dôvodu rozmyslieť a dostanete späť všetky peniaze, ktoré ste zaplatili. Platia pritom tieto podmienky:

 • Ak ste sa zaregistrovali do skúšobnej verzie, súhlasíte s tým, že lehota na rozmyslenie pre platený odber, ktorý získate po skončení skúšobnej verzie, je štrnásť (14) dní od začiatku skúšobnej verzie. Ak platený odber nezrušíte pred skončením skúšobnej verzie, stratíte nárok na odstúpenie od zmluvy a spoločnosti Spotify povoľujete automaticky vám účtovať dohodnutú cenu každý mesiac, až kým platený odber nezrušíte.

 • Ak ste si zakúpili platený odber bez skúšobnej verzie, spoločnosti Spotify povoľujete účtovať vám poplatok automaticky každý mesiac, až kým predplatné nezrušíte. Súhlasíte s tým, že lehota na rozmyslenie bude trvať štrnásť (14) dní, odkedy ste si odber zakúpili, bude však ukončená, ak počas tohto obdobia službu Spotify použijete.

4.2 Obnovenie, zrušenie

Pokiaľ váš platený odber nebol zakúpený na predplatené obdobie, vaša platba spoločnosti Spotify alebo tretej strane, cez ktorú ste si platený odber zakúpili, sa bude automaticky obnovovať na konci príslušného obdobia odberu, pokiaľ platený odber nezrušíte pred koncom aktuálneho obdobia odberu kliknutím tu, ak ste si platený odber zakúpili cez službu Spotify, alebo ak ste si ho zakúpili prostredníctvom tretej strany, zrušením plateného odberu prostredníctvom príslušnej tretej strany. Zrušenie nadobudne platnosť deň po poslednom dni aktuálneho obdobia odberu a vaša služba prejde späť do verzie bezplatnej služby. Ak ste si platený odber zakúpili cez službu Spotify a zrušíte svoju platbu alebo platený odber a/alebo ukončíte ktorúkoľvek z dohôd (1) po skončení lehoty na rozmyslenie (ak je v platnosti) alebo (2) pred skončením aktuálneho obdobia odberu, nevrátime vám žiadne poplatky za odber, ktoré ste nám vyplatili. Ak si želáte vrátenie všetkých peňazí, ktoré ste spoločnosti Spotify vyplatili, pred ukončením lehoty na rozmyslenie, musíte kontaktovať zákaznícku podporu. Keď akékoľvek vrátenie peňazí spracujeme, všetky čiastky vrátime prostredníctvom spôsobu, ktorý bol použitý na platbu.

Ak ste si zakúpili platený odber pomocou kódu, váš odber sa automaticky ukončí na konci obdobia, ktoré je uvedené na kóde, alebo keď bude predplatený zostatok na úhradu za službu Spotify nedostačujúci. Ak ste si zakúpili platený odber prostredníctvom tretej strany, musíte ho zrušiť priamo prostredníctvom príslušnej tretej strany.

5 Používanie našej služby

Služba Spotify a obsah sú majetkom spoločnosti Spotify alebo poskytovateľov jej licencií. Udeľujeme vám obmedzené, nevýhradné, odvolateľné povolenie používať službu Spotify a obmedzené, nevýhradné, odvolateľné povolenie na nekomerčné používanie obsahu (spoločne ďalej len „prístup“). Tento prístup bude platiť až do ukončenia zmluvy vami alebo spoločnosťou Spotify. Zaväzujete sa a súhlasíte, že službu Spotify a obsah budete používať na vlastné osobné nekomerčné účely a že službu Spotify ani obsah nebudete ďalej distribuovať ani postupovať. Softvérové aplikácie Spotify a obsah sa vám nepredávajú ani na vás nepostupujú a spoločnosť Spotify a poskytovatelia jej licencií sú naďalej vlastníkmi všetkých kópií softvérových aplikácií Spotify a obsahu, a to aj po inštalácii do vášho počítača, mobilného zariadenia, tabletu, nositeľného zariadenia, reproduktorov a/alebo iných zariadení (ďalej len „zariadenia“).

Všetky ochranné známky, servisné známky, obchodné názvy, logá, názvy domén a iné charakteristiky značky Spotify (ďalej len „prvky značky Spotify“) sú výhradným vlastníctvom spoločnosti Spotify alebo poskytovateľov jej licencií. Dohody vám neudeľujú práva na používanie prvkov značky Spotify na komerčné ani nekomerčné účely.

Súhlasíte s tým, že sa budete riadiť našimi Pokynmi pre používateľov a službu Spotify, obsah ani žiadnu z ich častí nebudete používať spôsobom, ktorý nie je v dohodách výslovne povolený. Okrem práv, ktoré vám boli výslovne udelené v týchto dohodách, vám spoločnosť Spotify neudeľuje žiadne právo, titul ani podiel na službe Spotify ani na jej obsahu.

Softvér tretích strán (napríklad knižnice open source softvéru) zahrnutý v službe Spotify sa vám poskytuje na základe licenčných podmienok príslušnej knižnice softvéru tretej strany, ako je uvedené v časti pomocníka alebo nastavení nášho počítačového a mobilného klienta a/alebo na našej webovej lokalite.

6 Aplikácie a zariadenia tretích strán

Služba Spotify je integrovaná do aplikácií, webových lokalít a služieb tretích strán (ďalej len „aplikácie tretích strán“) a do zariadení tretích strán, prípadne s nimi môže inak interagovať, aby vám mohla byť k dispozícii. Pre tieto aplikácie a zariadenia tretích strán môžu platiť ich vlastné zmluvné podmienky a zásady ochrany osobných údajov a tieto zmluvné podmienky a zásady ochrany osobných údajov sa budú vzťahovať na vaše používanie týchto aplikácií a zariadení tretích strán. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že spoločnosť Spotify nepodporuje, nezodpovedá ani neručí za konanie, funkcie ani obsah akýchkoľvek aplikácií alebo zariadení tretích strán ani za žiadnu transakciu, ktorú môžete uzavrieť s poskytovateľom takýchto aplikácií alebo zariadení tretích strán. Spoločnosť Spotify tiež neručí za kompatibilitu alebo pokračujúcu kompatibilitu aplikácií a zariadení tretích strán so službou.

7 Obsah vytvorený používateľom

Používatelia služby Spotify môžu zverejňovať, odovzdávať alebo inak prispievať obsahom do služby (môže ísť napríklad o obrázky, text, správy, informácie, názvy zoznamov skladieb, popisy a kompilácie a/alebo iné typy obsahu) (ďalej len „používateľský obsah“). Na vylúčenie pochybností používateľský obsah zahŕňa všetok obsah, ktorý je zverejnený v komunite podpory služby Spotify, ako aj iných častiach služby Spotify.

Zaväzujete sa, že s ohľadom na akýkoľvek používateľský obsah, ktorý zverejníte v službe Spotify, (1) vlastníte daný používateľský obsah alebo máte právo na jeho zverejnenie a (2) takýto používateľský obsah ani jeho použitie službou Spotify na základe dohôd neporušuje tieto dohody ani iné práva ustanovené v pokynoch pre používateľov, platné zákony ani práva na duševné vlastníctvo, publicitu, osobné práva ani iné práva iných osôb, ani neznamená žiadne pridruženie či podporu vás alebo vášho obsahu spoločnosťou Spotify ani žiadnym interpretom, kapelou, hudobnou spoločnosťou, právnickou ani fyzickou osobou bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti Spotify alebo danej právnickej či fyzickej osoby.

Spoločnosť Spotify môže, ale nemá povinnosť monitorovať, kontrolovať alebo upravovať používateľský obsah. V každom prípade si spoločnosť Spotify vyhradzuje právo na odstránenie alebo zrušenie prístupu k akémukoľvek používateľskému obsahu z akéhokoľvek dôvodu alebo bezdôvodne, a to vrátane používateľského obsahu, ktorý podľa vlastného uváženia spoločnosti Spotify porušuje dohody. Spoločnosť Spotify môže tieto kroky podniknúť bez predchádzajúceho upozornenia vás alebo akejkoľvek tretej strany. Odstránenie alebo zrušenie prístupu k používateľskému obsahu prebehne na základe nášho vlastného uváženia a nezaväzujeme sa na odstránenie ani zrušenie prístupu k žiadnemu konkrétnemu používateľskému obsahu.

Za používateľský obsah, ktorý zverejníte, nesiete zodpovednosť výlučne vy. Spoločnosť Spotify nenesie zodpovednosť za používateľský obsah ani nepodporuje prípadné názory, ktoré sú v ňom obsiahnuté. SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE AK SI KTOKOĽVEK BUDE VOČI SPOLOČNOSTI SPOTIFY UPLATŇOVAŤ NÁROK V SÚVISLOSTI S POUŽÍVATEĽSKÝM OBSAHOM, KTORÝ ZVEREJNÍTE, POTOM V ROZSAHU PRÍPUSTNOM PODĽA MIESTNYCH PRÁVNYCH PREDPISOV ODŠKODNÍTE A ZABEZPEČÍTE BEZÚHONNOSŤ SPOLOČNOSTI SPOTIFY V SÚVISLOSTI SO VŠETKÝMI ŠKODAMI, STRATAMI A VÝDAVKAMI AKÉHOKOĽVEK DRUHU (VRÁTANE PRIMERANÝCH POPLATKOV A NÁKLADOV ZA PRÁVNIKA) VYPLÝVAJÚCIMI Z TAKÉHOTO NÁROKU.

8 Práva, ktoré nám udeľujete

Výmenou za práva, ktoré vám udeľujeme podľa dohôd, nám udeľujete právo (1) umožniť službe Spotify používanie procesora, vlnového pásma a úložného hardvéru na vašom zariadení s cieľom umožniť fungovanie služby, (2) poskytovať vám reklamy a iné informácie a (3) umožniť to aj našim obchodným partnerom. V ktorejkoľvek časti služby Spotify môže byť obsah, ku ktorému pristupujete, vrátane jeho výberu a umiestnenia ovplyvnený obchodnými hľadiskami vrátane dohôd spoločnosti Spotify s tretími stranami. Niektorý obsah, ktorý licencuje, dostáva, tvorí alebo inak sprístupňuje spoločnosť Spotify (napr. podcasty) môže ako svoju súčasť obsahovať reklamy. Služba Spotify vám takýto obsah poskytuje neupravený.

Ak spoločnosti Spotify poskytnete spätnú väzbu, nápady alebo návrhy súvisiace so službou Spotify alebo obsahom (ďalej len „spätná väzba“), beriete na vedomie, že spätná väzba nie je utajená a spoločnosti Spotify udeľujete povolenie použiť spätnú väzbu bez obmedzení a bez záväzkov voči vám. Spätná väzba sa považuje za typ používateľského obsahu.

Spoločnosti Spotify udeľujete nevýhradnú, neprenosnú, sublicencovateľnú, trvalú (alebo v jurisdikciách, kde to nie je dovolené, na obdobie rovnajúce sa obdobiu trvania dohôd a navyše dvadsať (20) rokov), neodvolateľnú, plne vyplatenú, celosvetovú licenciu bez tantiém na používanie, reprodukciu, poskytovanie verejnosti (napr. vystúpenie alebo zobrazenie), zverejnenie, preklad, úpravu, tvorbu odvodených diel a distribúciu všetkého vášho používateľského obsahu v súvislosti so službou prostredníctvom akéhokoľvek média, či už samostatne alebo v spojení s iným obsahom alebo materiálmi, a to akýmkoľvek spôsobom a akýmikoľvek prostriedkami, metódami či technológiami, ktoré sú už známe alebo budú vytvorené neskôr. S výnimkou práv, ktoré nám vyslovene udeľujete v tejto dohode, si zachovávate vlastníctvo všetkých práv (vrátane práv duševného vlastníctva) na váš používateľský obsah. Ak je to možné a prípustné na základe platných zákonov, súhlasíte tiež s tým, že sa vzdávate akýchkoľvek morálnych práv (alebo ekvivalentných práv), ako je právo byť identifikovaný ako autor používateľského obsahu (vrátane spätnej väzby) a práva namietať proti znevažujúcemu zaobchádzaniu s takýmto používateľským obsahom.

9 Pokyny pre používateľov

Spoločnosť Spotify rešpektuje práva duševného vlastníctva a očakáva to aj od vás. Stanovili sme niekoľko základných pravidiel, ktoré musíte pri používaní služby dodržiavať, aby si službu Spotify mohli užívať všetci. Tieto pravidlá musíte dodržiavať a mali by ste k tomu povzbudzovať aj ostatných používateľov. Nasledujúce činnosti nie sú za žiadnych okolností povolené:

 1. kopírovanie, ďalšia distribúcia, reprodukcia, „ripovanie“, záznam, prenos, predvádzanie alebo zobrazovanie na verejnosti, vysielanie alebo sprístupňovanie verejnosti akejkoľvek časti služby Spotify alebo jej obsahu, ani iné využívanie služby Spotify alebo obsahu, ktoré nie je výslovne povolené na základe dohôd alebo platných právnych predpisov, alebo ktoré inak porušuje práva duševného vlastníctva (napríklad autorské práva) služby Spotify alebo obsahu alebo ktorejkoľvek ich časti,
 2. používanie služby Spotify na import alebo kopírovanie akýchkoľvek miestnych súborov, ktoré nemôžete týmto spôsobom zákonne importovať ani kopírovať,
 3. prenášanie kópií obsahu vo vyrovnávacej pamäti z oprávneného zariadenia na iné zariadenie akýmikoľvek prostriedkami,
 4. spätná analýza, dekompilácia, rozoberanie, upravovanie alebo vytváranie odvodených diel zo služby Spotify, obsahu alebo akejkoľvek ich časti, ak to nie je povolené príslušnými právnymi predpismi, [Ak vám platný zákon povoľuje dekompilovať akúkoľvek časť služby Spotify alebo jej obsahu, ak je to potrebné na získanie informácií potrebných na vytvorenie nezávislého programu, ktorý je možné používať spoločne so službou Spotify alebo iným programom, takto získané informácie (a) sa môžu použiť iba na dosiahnutie vyššie uvedeného cieľa, (b) nesmú sa zverejniť ani sprístupniť bez predchádzajúceho písomného súhlasu od spoločnosti Spotify žiadnej tretej strane, ktorej nie je nevyhnutné zverejniť alebo sprístupniť tieto informácie na účel dosiahnutia cieľa a (c) nesmú sa použiť na vytvorenie žiadneho softvéru ani služby, ktorá sa vo svojom prejave podstatne podobá akejkoľvek časti služby Spotify alebo jej obsahu],
 5. obchádzanie akýchkoľvek technológií používaných spoločnosťou Spotify, poskytovateľmi jej licencií alebo akoukoľvek treťou stranou na ochranu obsahu alebo služby,
 6. predávanie, prenajímanie, sublicencovanie alebo lízing akejkoľvek časti služby Spotify alebo jej obsahu,
 7. obchádzanie akýchkoľvek územných obmedzení uplatňovaných spoločnosťou Spotify alebo poskytovateľmi jej licencií,
 8. umelé zvyšovanie počtu prehratí, počtu sledovateľov alebo iné manipulovanie so službou (i) pomocou botu, skriptu alebo iného automatizovaného procesu, (ii) za akýkoľvek typ kompenzácie (finančnej alebo inej) alebo (iii) akýmkoľvek iným spôsobom,
 9. odstraňovanie alebo pozmeňovanie akýchkoľvek oznámení o autorských právach, ochranných známkach alebo inom duševnom vlastníctve nachádzajúcich sa v obsahu alebo službe Spotify alebo poskytovaných ich prostredníctvom (okrem iného aj na účely maskovania alebo zmeny akýchkoľvek označení vlastníctva alebo zdroja akéhokoľvek obsahu),
 10. obchádzanie alebo blokovanie reklám v Službe Spotify, prípadne vytváranie alebo distribúcia nástrojov na blokovanie reklám v Službe Spotify,
 11. poskytovanie vášho hesla inej osobe alebo používanie používateľského mena a hesla inej osoby,
 12. prehľadávanie („crawling“) obsahu služby Spotify alebo iné používanie akýchkoľvek automatizovaných prostriedkov (vrátane botov, zberačov a modulov na prehľadávanie obsahu) na účel zobrazovania, prístupu alebo zhromažďovania informácií zo služby Spotify,
 13. predaj používateľského účtu alebo zoznamu skladieb, alebo iné prijímanie alebo ponúkanie akejkoľvek finančnej alebo inej odmeny na účel ovplyvnenia názvu účtu alebo zoznamu skladieb, alebo obsahu na účte alebo v zozname skladieb alebo
 14. umelá propagácia obsahu automatizovanými alebo inými prostriedkami.

Rešpektujte spoločnosť Spotify, vlastníkov obsahu a iných používateľov služby Spotify. Nevykonávajte činnosti, nezverejňujte používateľský obsah ani neregistrujte a/alebo nepoužívajte používateľské meno, ktoré je alebo obsahuje materiál, ktorý:

 1. je urážlivý, hanlivý, ohováračský, pornografický, výhražný alebo obscénny,
 2. je nezákonný alebo určený na podporu alebo spáchanie nezákonného činu akéhokoľvek druhu, okrem iného vrátane porušovania práv duševného vlastníctva, práv na ochranu súkromia alebo vlastníckych práv spoločnosti Spotify alebo tretej strany,
 3. zahŕňa vaše heslo alebo zámerne zahŕňa heslo akéhokoľvek iného používateľa alebo zámerne obsahuje osobné údaje tretích osôb, prípadne je určený na získavanie takýchto osobných údajov,
 4. obsahuje škodlivý obsah, ako je malvér, trójske kone alebo vírusy, alebo inak ruší prístup ľubovoľného používateľa k službe,
 5. je určený na obťažovanie alebo šikanovanie ostatných používateľov,
 6. zosobňuje alebo skresľuje vašu príslušnosť k inému používateľovi, osobe alebo subjektu alebo je inak podvodný, falošný, klamlivý alebo zavádzajúci,
 7. zahŕňa prenos nevyžiadanej hromadnej korešpondencie alebo inej formy spamu (ďalej len „spam“), nevyžiadanej pošty, reťazových listov alebo podobne,
 8. zahŕňa obchodné alebo predajné aktivity, napríklad reklamy, propagačné akcie, súťaže, lotérie alebo pyramídové hry, ktoré nie sú výslovne povolené spoločnosťou Spotify,
 9. odkazuje na komerčné produkty alebo služby, odvoláva sa na ne alebo inak ich propaguje, s výnimkou prípadov, ktoré sú výslovne povolené spoločnosťou Spotify,
 10. zasahuje do služby alebo akýmkoľvek spôsobom narušuje službu Spotify, manipuluje, porušuje alebo sa pokúša sondovať, skenovať alebo testovať zraniteľnosť služby alebo počítačových systémov, sietí, používateľských pravidiel alebo iných bezpečnostných prvkov, opatrení na overovanie či iných ochranných opatrení služby Spotify, obsahu alebo ich časti alebo
 11. je v rozpore s dohodami, ako o tom rozhodne spoločnosť Spotify.

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že zverejňovanie akéhokoľvek používateľského obsahu, ktorý porušuje tieto pokyny pre používateľov (alebo ktorý podľa spoločnosti Spotify porušuje tieto pokyny pre používateľov) môže viesť k okamžitému zrušeniu alebo pozastaveniu vášho účtu Spotify. Tiež súhlasíte s tým, že spoločnosť Spotify môže získať späť vaše používateľské meno, ak je to pre nás primerané riešenie, vrátane prípadov, keď porušíte dohody.

Dávajte pozor na to, ako používate službu Spotify a čo zdieľate. Služba Spotify obsahuje sociálne a interaktívne funkcie vrátane možnosti zverejniť používateľský obsah, zdieľať obsah a sprístupniť určité informácie verejnosti. Pamätajte, že zdieľané alebo verejne dostupné informácie môžu byť použité alebo znova zdieľané inými používateľmi služby Spotify alebo na webe, preto používajte službu Spotify obozretne a dbajte na nastavenia účtu. Spoločnosť Spotify nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše rozhodnutie týkajúce sa zverejňovania materiálu v rámci služby.

Váš používateľský účet je chránený vaším heslom a za zaistenie utajenia a bezpečnosti tohto hesla nesiete výlučnú zodpovednosť vy. Beriete na vedomie, že nesiete zodpovednosť za akékoľvek používanie (vrátane akéhokoľvek neautorizovaného použitia) vášho používateľského mena a hesla v rámci služby. Ak svoje používateľské meno alebo heslo stratíte alebo je odcudzené, prípadne si myslíte, že došlo k neautorizovanému prístupu k vášmu účtu treťou stranou, musíte nás o tom okamžite informovať a čo najskôr si zmeniť heslo.

10 Porušenie pravidiel a nahlasovanie používateľského obsahu

Spoločnosť Spotify rešpektuje práva vlastníkov duševného vlastníctva. Ak si myslíte, že akýkoľvek obsah porušuje vaše práva duševného vlastníctva alebo iné práva, prečítajte si Zásady spoločnosti Spotify týkajúce sa autorských práv. Ak vlastník autorských práv oznámi spoločnosti Spotify prostredníctvom formulárov, ktoré spoločnosť sprístupňuje, že akýkoľvek obsah porušuje autorské práva, spoločnosť Spotify môže podľa vlastného uváženia odstrániť takýto obsah zo služby alebo prijať iné opatrenia, ktoré považuje za vhodné, bez predchádzajúceho upozornenia používateľa alebo inej strany, ktorá daný obsah poskytla alebo zverejnila. Ak je takýto používateľ alebo iná strana presvedčená, že obsah neporušuje pravidlá, môže za určitých okolností podať spoločnosti Spotify námietku voči oznámeniu so žiadosťou o obnovenie odstráneného obsahu, ktorú spoločnosť Spotify na základe vlastného uváženia môže, ale nemusí prijať.

Ak si myslíte, že akýkoľvek obsah nie je v súlade s našimi pokynmi pre používateľov, vyplňte náš formulár nahlásenia.

11 Obmedzenia a úpravy služby

Spoločnosť Spotify vynaloží primerané úsilie na udržanie služby Spotify v prevádzke. Niektoré technické ťažkosti, údržba alebo testovanie, prípadne aktualizácie potrebné na zavedenie zmien podľa požiadaviek relevantných zákonov a nariadení, však môžu niekedy viesť k dočasnému prerušeniu funkčnosti služby. Spoločnosť Spotify si vyhradzuje právo pravidelne a kedykoľvek upravovať alebo dočasne alebo natrvalo prerušiť funkcie služby Spotify (ak to bude možné, po predchádzajúcom upozornení) bez záväzkov voči vám (pokiaľ to zákon nezakazuje) z opodstatnených dôvodov, ako napríklad v prípade reálneho prerušenia, úpravy alebo zrušenia služby Spotify alebo niektorej z jej funkcií, prípadne na opravu, údržbu alebo zlepšenie existujúcich funkcií alebo pridanie novej funkcie do služby, či zavedenie vedeckých a technologických noviniek alebo zaistenie funkčnosti alebo bezpečnosti služby, z právnych a regulačných dôvodov.

Bez ohľadu na okolnosti uvedené vyššie, ak ste si predplatili poplatky za platený odber služby Spotify, ktoré spoločnosť Spotify natrvalo zruší pred vypršaním predplateného obdobia (ako je definované v časti Platby, zrušenie a lehota na rozmyslenie), spoločnosť Spotify vám po takomto zrušení odberu predplatenú čiastku za dané obdobie vráti. Beriete na vedomie, súhlasíte a akceptujte, že spoločnosť Spotify vynaloží primerané úsilie na zachovanie, podporu, inováciu alebo aktualizáciu služby alebo na poskytovanie všetkého alebo akéhokoľvek konkrétneho obsahu v rámci služby, aj keď to nie je jej povinnosťou. Spoločnosť Spotify a/alebo vlastníci akéhokoľvek obsahu môžu z času na čas takýto obsah bez upozornenia odstrániť. Pravidlá v tejto časti sa budú uplatňovať v miere povolenej platnými zákonmi.

12 Účty značiek

Ak založíte účet Spotify v mene spoločnosti, organizácie, právnickej osoby alebo značky (ďalej len „značka“ a takýto účet ďalej len „účet značky“), pojmy „vy“ a „váš“ používané v dohodách platia pre vás a zároveň aj pre túto značku. Ak vytvoríte účet značky, vyhlasujete a zaväzujete sa, že máte oprávnenie udeľovať všetky povolenia a licencie poskytované v rámci dohôd a zaviazať značku k dohodám.

Značka môže sledovať používateľov, vytvárať a sledovať zoznamy skladieb, pokiaľ nevykonáva činnosti, ktoré predstavujú propagáciu alebo komerčný vzťah medzi značkou a sledovaným používateľom, interpretom, skladateľom ani inou osobou, pokiaľ značka nezávisle nezískala práva na takúto propagáciu. Značky navyše musia byť voči používateľom transparentné, čo sa týka zverejnenia akejkoľvek propagácie alebo protihodnoty poskytovanej interpretom, skladateľom, používateľom alebo iným stranám a pri zapájaní sa do vyššie uvedených činností musia dodržiavať všetky platné zákony, nariadenia a kódexy.

13 Komunita podpory služby Spotify

Komunita podpory služby Spotify je miestom na diskusiu a výmenu informácií, tipov a iných materiálov súvisiacich so službou Spotify. Používaním komunity podpory služby Spotify vyjadrujete súhlas s Podmienkami pre komunitu.

14 Zákaznícka podpora

Ak máte otázky pre zákaznícku podporu týkajúce sa účtu a platieb (ďalej len „otázky pre zákaznícku podporu“), zadajte ich pomocou kontaktného formulára zákazníckej podpory v časti O nás na našej webovej lokalite. Vynaložíme primerané úsilie, aby sme reagovali na všetky otázky pre zákaznícku podporu v primeranom čase, ale neposkytujeme žiadne záruky, že všetky otázky pre zákaznícku podporu budú zodpovedané v rámci konkrétneho časového obdobia, ani že sa nám podarí odpovedať na všetky takéto otázky.

Sťažnosť môžete podať aj prostredníctvom online platformy na alternatívne riešenie sporov (platforma ODR). Platformu ODR nájdete prostredníctvom nasledujúceho prepojenia: https://ec.europa.eu/consumers/odr](https://ec.europa.eu/consumers/odr).

15 Kontrola exportu

Na produkty spoločnosti Spotify sa môžu vzťahovať zákony a nariadenia USA na reguláciu exportu a reexportu, prípadne podobné zákony platné v iných jurisdikciách, vrátane nariadení na riadenie exportu (ďalej len „EAR“) spravovaných Ministerstvom obchodu USA, obchodných a ekonomických sankcií spravovaných Úradom Ministerstva financií pre kontrolu zahraničných aktív (ďalej len „OFAC“) a nariadení na kontrolu medzinárodného obchodu so zbraňami (ďalej len „ITAR“) spravovaných Ministerstvom zahraničných vecí. Zaručujete, že (1) sa nenachádzate v krajine, na ktorú USA uvalili embargo alebo iné ekonomické sankcie a (2) nie ste zakázanou stranou, ako je uvedené v príslušných právnych predpisoch alebo nariadeniach na reguláciu exportu a reexportu alebo podobných právnych predpisoch platných v iných jurisdikciách.

Súhlasíte s tým, že budete dodržiavať všetky platné právne predpisy a nariadenia na kontrolu exportu a reexportu vrátane EAR, obchodných a ekonomických sankcií spravovaných úradmi OFAC a ITAR. Konkrétne súhlasíte s tým, že nebudete priamo ani nepriamo predávať, exportovať, reexportovať, prevádzať, odkláňať ani inak nakladať so žiadnymi produktmi, softvérom alebo technológiou (vrátane produktov odvodených z takejto technológie alebo založených na nej) prijatej od spoločnosti Spotify na základe dohôd na žiadne miesto, žiadnemu subjektu či osobe, ktorú zakazujú akékoľvek platné právne predpisy alebo nariadenia Spojených štátov amerických alebo akejkoľvek inej jurisdikcie, bez získania predchádzajúceho povolenia od príslušných orgánov štátnej správy, ako to vyžadujú tieto právne predpisy a nariadenia.

16 Trvanie a ukončenie

Dohody pre vás budú platiť až do ukončenia z vašej strany alebo zo strany spoločnosti Spotify. Beriete však na vedomie a súhlasíte s tým, že trvalé licencie udelené vašou osobou vo vzťahu k používateľskému obsahu, vrátane spätnej väzby, sú neodvolateľné, a preto budú platiť aj po skončení platnosti alebo ukončení dohôd z akéhokoľvek dôvodu. Spoločnosť Spotify môže kedykoľvek ukončiť dohody alebo pozastaviť váš prístup k službe Spotify, a to aj v prípade vášho skutočného alebo domnelého neoprávneného použitia služby Spotify a/alebo obsahu, nedodržania dohôd alebo ak zrušíme služby a/alebo obsah (v takomto prípade vás na to v primeranom čase vopred upozorníme). Ak vy alebo spoločnosť Spotify ukončí dohody alebo v prípade, že spoločnosť Spotify pozastaví váš prístup k službe Spotify, súhlasíte s tým, že spoločnosť Spotify nebude niesť žiadnu zodpovednosť voči vám a nevráti žiadne sumy, ktoré ste už zaplatili, v maximálnom rozsahu povolenom platnými zákonmi. Dohody môžete ukončiť kedykoľvek. Ak chcete zistiť, ako ukončiť váš účet Spotify, kontaktujte nás prostredníctvom kontaktného formulára zákazníckeho servisu, ktorý je k dispozícii na našej stránke O nás. Pravidlá v tejto časti sa budú uplatňovať v miere povolenej platnými zákonmi.

Časti 7, 8, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 a 24 v tomto dokumente, ako aj všetky ďalšie časti dohôd, ktoré buď výslovne, alebo na základe ich povahy musia zostať v platnosti aj po ukončení dohôd, zostávajú platné aj po ukončení dohôd.

17 Záruka a zrieknutie záruky

BERIETE NA VEDOMIE A SÚHLASÍTE, ŽE SLUŽBA SPOTIFY SA POSKYTUJE „TAK, AKO JE,“ A „TAK, AKO JE DOSTUPNÁ,“ BEZ VYSLOVENEJ ALEBO ODVODENEJ ZÁRUKY ALEBO PODMIENKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU. SPOLOČNOSŤ SPOTIFY A VŠETCI MAJITELIA OBSAHU NEDÁVAJÚ ŽIADNE VYHLÁSENIA ANI NEZARUČUJÚ DOSTAČUJÚCU KVALITU, PREDAJNOSŤ, VHODNOSŤ NA URČITÝ ÚČEL ANI NEPORUŠOVANIE PRAVIDIEL. SPOLOČNOSŤ SPOTIFY ANI MAJITEĽ OBSAHU NEZARUČUJÚ, ŽE SLUŽBA SPOTIFY NEOBSAHUJE ŽIADEN MALVÉR ANI INÉ ŠKODLIVÉ KOMPONENTY. OKREM TOHO SPOLOČNOSŤ SPOTIFY NEPOSKYTUJE ŽIADNE VYHLÁSENIA, PODPORU, ZÁRUKY A NEPREBERÁ ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNU APLIKÁCIU TRETÍCH STRÁN (ALEBO ICH OBSAH), POUŽÍVATEĽSKÝ OBSAH, ZARIADENIA ANI ŽIADEN INÝ PRODUKT ALEBO SLUŽBU PROPAGOVANÚ, PODPOROVANÚ ALEBO PONÚKANÚ TREŤOU STRANOU PROSTREDNÍCTVOM SLUŽBY SPOTIFY ALEBO AKEJKOĽVEK STRÁNKY PREPOJENEJ HYPERTEXTOVÝM ODKAZOM, ALEBO V AKÝCHKOĽVEK REKLAMNÝCH PRUHOCH ČI INÝCH REKLAMÁCH. SPOLOČNOSŤ SPOTIFY NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE TRANSAKCIE MEDZI VAMI A TRETÍMI STRANAMI, KTORÉ SÚ POSKYTOVATEĽMI VYŠŠIE UVEDENÉHO.

ŽIADNE ODPORÚČANIA ANI INFORMÁCIE, KTORÉ ZÍSKATE ÚSTNE ALEBO PÍSOMNE OD SPOLOČNOSTI SPOTIFY, NEPOSKYTUJÚ V TOMTO OHĽADE ŽIADNU ZÁRUKU V MENE SPOLOČNOSTI SPOTIFY. POČAS POUŽÍVANIA SLUŽBY SPOTIFY MÔŽETE MAŤ PRÍSTUP K FUNKCIÁM FILTROVANIA EXPLICITNÉHO OBSAHU, ALE POUŽÍVANIE TÝCHTO FUNKCIÍ MÔŽE STÁLE VIESŤ K ZOBRAZENIU TAKÉHOTO EXPLICITNÉHO OBSAHU, PRETO BY STE SA NA TIETO FUNKCIE NEMALI V TOMTO OHĽADE VÝLUČNE SPOLIEHAŤ.

BEZ OBMEDZENIA VYŠŠIE UVEDENÉHO, NIČ V TEJTO ČASTI NEBUDE OBMEDZOVAŤ ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI SPOTIFY V PRÍPADE ÚPLNÉHO ALEBO ČIASTOČNÉHO NEPLNENIA ZÁKLADNÝCH POVINNOSTÍ PRI POSKYTOVANÍ SLUŽBY SPOTIFY PODĽA DOHÔD. TÁTO ČASŤ PLATÍ V PLNOM ROZSAHU POVOLENOM PLATNÝMI ZÁKONMI.

TÁTO ČASŤ NIMÁ VPLYV NA VAŠE ZÁKONNÉ PRÁVA SPOTREBITEĽA.

18 Obmedzenie

SÚHLASÍTE, ŽE MOŽNOSŤ ODINŠTALOVAŤ VŠETOK SOFTVÉR SLUŽBY SPOTIFY A PRESTAŤ POUŽÍVAŤ SLUŽBU SPOTIFY BUDE VAŠÍM JEDINÝM A VÝLUČNÝM NÁPRAVNÝM OPATRENÍM ZA AKÉKOĽVEK PROBLÉMY ALEBO NESPOKOJNOSŤ SO SLUŽBOU SPOTIFY. SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE SPOLOČNOSTI SPOTIFY NEVZNIKÁ ŽIADNA POVINNOSŤ ANI ZODPOVEDNOSŤ ZA APLIKÁCIE TRETÍCH STRÁN ANI V SÚVISLOSTI S NIMI, ANI ZA OBSAH, KTORÝ JE V RÁMCI NICH SPRÍSTUPNENÝ V SPOJITOSTI SO SLUŽBOU SPOTIFY, A AJ KEĎ VÁŠ VZŤAH S TAKÝMITO APLIKÁCIAMI TRETÍCH STRÁN MÔŽE BYŤ RIADENÝ SAMOSTATNÝMI DOHODAMI S DANÝMI TRETÍMI STRANAMI, VAŠÍM JEDINÝM A VÝLUČNÝM NÁPRAVNÝM OPATRENÍM VO VZŤAHU K SPOLOČNOSTI SPOTIFY ZA AKÉKOĽVEK PROBLÉMY ALEBO NESPOKOJNOSŤ S APLIKÁCIAMI TRETÍCH STRÁN ALEBO ICH OBSAHOM BUDE ODINŠTALOVANIE A/ALEBO UKONČENIE POUŽÍVANIA TAKÝCHTO APLIKÁCIÍ TRETÍCH STRÁN.

SPOLOČNOSŤ SPOTIFY, JEJ ČLENOVIA PREDSTAVENSTVA, PODIELNICI, ZAMESTNANCI, ZÁSTUPCOVIA, RIADITELIA, DCÉRSKE A SESTERSKÉ SPOLOČNOSTI, NÁSLEDNÍCI, NADOBÚDATELIA, DODÁVATELIA ANI POSKYTOVATELIA LICENCIÍ NEBUDÚ ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NIESŤ ZODPOVEDNOSŤ ZA:

(1) AKÚKOĽVEK STRATU ALEBO ŠKODU (VRÁTANE NEPRIAMYCH, OSOBITNÝCH, VEDĽAJŠÍCH, TRESTNÝCH ALEBO EXEMPLÁRNÝCH ŠKÔD), KTORÁ NEBOLA PREDPOKLADATEĽNÁ (STRATA ALEBO ŠKODA JE PREDPOKLADATEĽNÁ, AK JE BUĎ ZJAVNÉ, ŽE NASTANE, ALEBO AK V ČASE PODPÍSANIA ZMLUVY OBE ZMLUVNÉ STRANY VEDELI, ŽE MÔŽE NASTAŤ), (2) AKÚKOĽVEK:
(A) STRATU POUŽITIA,
(B) STRATU ÚDAJOV,
(C) STRATU PODNIKATEĽSKÝCH ZÁUJMOV,
(D) UŠLÉ ZISKY ALEBO
(E) ŠKODU NA ZARIADENÍ V ROZSAHU, V AKOM STE MOHLI ZABRÁNIŤ TAKEJTO ŠKODE, KEBY STE POSLÚCHLI NAŠE ODPORÚČANIA NA AKTUALIZÁCIU SLUŽBY ALEBO OBSAHU, ALEBO AK TAKÁTO ŠKODA BOLA ZAVINENÁ VAŠÍM NESPRÁVNYM POSTUPOM PODĽA POKYNOV NA INŠTALÁCIU ALEBO AK NEBOLI DODRŽANÉ MINIMÁLNE SYSTÉMOVÉ POŽIADAVKY, KTORÉ ODPORÚČAME,

VO VŠETKÝCH PRÍPADOCH, KTORÉ VZNIKNÚ POUŽÍVANÍM ALEBO NEMOŽNOSOŤU POUŽÍVANIA SLUŽBY SPOTIFY, ZARIADENÍ, APLIKÁCIÍ TRETÍCH STRÁN ALEBO OBSAHU APLIKÁCIÍ TRETÍCH STRÁN (BEZ OHĽADU NA PRÁVNE PREDPISY), BEZ OHĽADU NA TO, ČI VÁS SPOLOČNOSŤ SPOTIFY UPOZORNILA NA MOŽNOSŤ VZNIKU TAKÝCHTO ŠKÔD A AJ VTEDY, AK NÁPRAVNÉ OPATRENIE NESPLNÍ SVOJ ZÁKLADNÝ ÚČEL,

(3) CELKOVÚ ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK NÁROKY VZŤAHUJÚCE SA NA SLUŽBY SPOTIFY, APLIKÁCIE TRETÍCH STRÁN ALEBO OBSAH APLIKÁCIÍ TRETÍCH STRÁN, KTORÉ PRESAHUJÚ SUMU, KTORÚ STE ZAPLATILI SPOLOČNOSTI SPOTIFY V PRIEBEHU PREDCHÁDZAJÚCICH DVANÁSTICH MESIACOV ALEBO

(4) NEFUNKČNOSŤ ALEBO NEDOSTATOČNÉ FUNGOVANIE ČI OMEŠKANIE POVINNOSTÍ NA ZÁKLADE DOHÔD NÁSLEDKOM VYŠŠEJ MOCI ALEBO AKEJKOĽVEK INEJ PRÍČINY, KTORÁ NEBOLA PRIMERANE PREDVÍDATEĽNÁ ALEBO NA KTORÚ SPOLOČNOSŤ SPOTIFY NEMALA PRIMERANÝ DOSAH.

Nič v dohodách neruší ani neobmedzuje zodpovednosť spoločnosti Spotify za podvod, úmyselné uvedenie do omylu, usmrtenie alebo zranenie spôsobené jej nedbalosťou a hrubou nedbalosťou, ak to vyžadujú platné zákony.

TÁTO ČASŤ PLATÍ V PLNOM ROZSAHU POVOLENOM PLATNÝMI ZÁKONMI. NA ZÁKLADE ZÁKONOV PLATNÝCH VO VAŠEJ JURISDIKCII MÔŽETE MAŤ PRÁVA, KTORÉ STANOVUJÚ NÁPRAVNÉ OPATRENIA NAD RÁMEC NÁPRAVNÝCH OPATRENÍ UVEDENÝCH VYŠŠIE.

19 Práva tretích strán

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že vlastníci obsahu a určití distribútori (napr. poskytovatelia obchodu s aplikáciami) sú určení príjemcovia dohôd a majú právo uplatňovať dodržiavanie pravidiel stanovených v dohodách priamo voči vám. S výnimkou prípadov v tejto časti nie je účelom dohôd udeľovať práva nikomu okrem vás a spoločnosti Spotify a za žiadnych okolností nevzniknú na základe dohôd žiadne práva oprávnených tretích strán. Okrem toho na právo ukončiť, odvolať alebo odsúhlasiť akúkoľvek zmenu, na právo zrieknutia sa alebo vyrovnania dohôd nie je potrebný súhlas žiadnej inej osoby.

Ak ste si aplikáciu stiahli z obchodu App Store spoločnosti Apple, Inc. (ďalej len „Apple“) alebo ak používate aplikáciu na zariadení so systémom iOS, potvrdzujete, že ste si prečítali nasledujúce oznámenie týkajúce sa spoločnosti Apple, pochopili ste ho a súhlasíte s ním. Táto dohoda je iba medzi vami a spoločnosťou Spotify (nie spoločnosťou Apple) a spoločnosť Apple nenesie zodpovednosť za službu a jej obsah. Spoločnosť Apple nemá žiadne povinnosti zabezpečenia údržby a podpory služieb v súvislosti so službou. V prípade, že služba nezodpovedá akejkoľvek platnej záruke, môžete informovať spoločnosť Apple a spoločnosť Apple vám vráti akúkoľvek platnú kúpnu cenu za aplikáciu. V rozsahu, v akom to umožňujú platné zákony, však spoločnosť Apple neposkytuje žiadne iné záruky týkajúce sa služby. Spoločnosť Apple nenesie zodpovednosť za riešenie vašich nárokov ani nárokov tretích strán týkajúcich sa služby ani vlastníctva a/alebo používania služby vrátane: (1) nárokov týkajúcich sa zodpovednosti za produkt; (2) akejkoľvek sťažnosti, že služba nie je v súlade so zákonnou alebo regulačnou požiadavkou a (3) nárokov vyplývajúcich zo zákonov na ochranu spotrebiteľa alebo podobných právnych predpisov. Spoločnosť Apple nenesie zodpovednosť za vyšetrovanie, obranu, vyrovnanie a plnenie akéhokoľvek nároku tretej strany týkajúceho sa porušovania práv duševného vlastníctva tretej strany službou a/alebo vaším vlastníctvom a používaním služby. Súhlasíte s tým, že pri používaní služby budete dodržiavať platné podmienky tretích strán. Spoločnosť Apple a dcérske spoločnosti Apple sú ako tretia strana príjemcami tejto dohody a po vašom prijatí tejto dohody bude mať spoločnosť Apple právo (ktoré sa bude považovať za prijaté) vyžadovať od vás plnenie tejto dohody ako oprávnená tretia strana tejto dohody. Týmto potvrdzujete a zaručujete, že (1) sa nenachádzate v krajine, na ktorú sa vzťahuje embargo USA alebo bola vyhlásená vládou USA za krajinu podporujúcu terorizmus, a (2) nie ste uvedení na zozname zakázaných alebo obmedzených strán USA.

20 Celá dohoda

S výnimkou podmienok uvedených v tejto časti alebo výslovne odsúhlasených písomnou dohodou medzi vami a spoločnosťou Spotify dohody predstavujú všetky zmluvné podmienky, na ktorých ste sa dohodli vy so spoločnosťou Spotify, a nahrádzajú všetky predchádzajúce dohody týkajúce sa predmetu týchto dohôd, či už písomné alebo ústne.

Upozorňujeme však, že pre niektoré aspekty vášho používania služby Spotify môžu platiť ďalšie dohody. Môže ísť napríklad o prípady, keď službu Spotify získate prostredníctvom darčekovej karty, bezplatnej alebo zľavnenej skúšobnej verzie alebo spolu s inými službami. Keď dostanete ponuku na takéto aspekty používania, bude vám prezentovaná s príslušnou dodatočnou dohodou a budete mať možnosť dohodnúť sa na dodatočných podmienkach. Niektoré z týchto dodatočných podmienok nájdete na webovej lokalite spoločnosti Spotify. V prípade, že akékoľvek dodatočné podmienky a tieto podmienky si budú odporovať, v spornom bode budú mať prednosť príslušné dodatočné podmienky.

21 Oddeliteľnosť, zrieknutie sa záruk a interpretácia

Ak nie je v dohodách stanovené inak a pokiaľ by akékoľvek ustanovenie dohôd bolo neplatné alebo nevykonateľné z akéhokoľvek dôvodu alebo v akomkoľvek rozsahu, táto neplatnosť alebo nevykonateľnosť nesmie žiadnym spôsobom ovplyvniť zostávajúce ustanovenia dohôd, ani byť dôvodom na ich neplatnosť. Toto ustanovenie sa bude uplatňovať v rozsahu povolenom zákonmi.

Akékoľvek neuplatnenie dohôd alebo akéhokoľvek ich ustanovenia spoločnosťou Spotify alebo jej oprávnenou treťou stranou nepredstavuje vzdanie sa práva na ich uplatnenie spoločnosťou Spotify alebo príslušnou oprávnenou treťou stranou.

V rámci týchto podmienok sa predpokladá, že za slovom „vrátane“ a jeho variáciami nasledujú slová „okrem iného“.

22 Pridelenie

Spoločnosť Spotify môže prideliť dohody a ktorékoľvek z jej práv na základe dohôd, vcelku alebo čiastočne, a postúpiť svoje povinnosti na základe dohôd. Dohody ani ich časť nesmiete postúpiť a nesmiete prenášať a sublicencovať svoje práva v rámci dohôd tretej strane.

23 Odškodnenie

Súhlasíte s tým, že odškodníte a zabezpečíte bezúhonnosť spoločnosti Spotify s ohľadom na všetky škody, straty a výdavky akéhokoľvek druhu (vrátane primeraných poplatkov a nákladov na právnych zástupcov), ktoré vzniknú v dôsledku: (1) vášho porušenia dohôd alebo niektorej z dohôd, (2) akéhokoľvek používateľského obsahu, ktorý zverejníte alebo ním inak prispejete, (3) akejkoľvek aktivity, do ktorej sa zapojíte v rámci služby Spotify alebo jej prostredníctvom, (4) vášho porušenia akýchkoľvek zákonov alebo práv tretej strany.

24 Výber práva, povinné rozhodcovské konanie a miesto konania

24.1 Rozhodné právo/jurisdikcia

Ak nie je stanovené inak záväzným právom členského štátu Európskej únie alebo akejkoľvek inej jurisdikcie, dohody (a prípadné mimozmluvné spory alebo nároky vyplývajúce z nich) podliehajú zákonom štátu alebo krajiny uvedenej nižšie bez ohľadu na výber alebo konflikt právnych princípov.

Okrem toho vy aj spoločnosť Spotify súhlasíte, aby jurisdikcia uvedená nižšie riešila prípadné spory, nároky či nezhody, ktoré vzniknú v súvislosti s dohodami (a prípadné mimozmluvné spory alebo nároky, ktoré z nich vyplývajú alebo s nimi súvisia). (V niektorých prípadoch bude táto jurisdikcia výlučnou, čo znamená, že o danej veci nebudú môcť rozhodovať súdy žiadnej inej krajiny. V ostatných prípadoch je jurisdikcia nevýlučná, čo znamená, že súdnu právomoc môžu mať tiež súdy ostatných krajín. Táto skutočnosť je tiež uvedená v tabuľke.)

Krajina Výber práva Jurisdikcia
Andorra, Belgicko, Česká republika, Dánsko, Fínsko, Grécko, Holandsko, Island, Indonézia, Izrael, Írsko, Japonsko, Južná Afrika, Lichtenštajnsko, Maďarsko, Malajzia, Mexiko, Nový Zéland, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Singapur, Švajčiarsko, Švédsko, Taiwan, Taliansko, Vietnam Švédsko Výlučná, súdy Švédska
Bulharsko, Cyprus, Estónsko, Filipíny, Hongkong, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Malta, Monako, Nórsko, Portugalsko, Slovensko, Španielsko, Turecko Švédske zákony Nevýlučná, súdy Švédska
Brazília Brazílske zákony Výlučná, štátne a federálne súdy v São Paulo, štát São Paulo v Brazílii
Kanada Neplatí pre obyvateľov provincie Quebec: Zákony provincie Ontario

Obyvatelia provincie Quebec: Zákony provincie Quebec v Kanade
Neplatí pre obyvateľov provincie Quebec: Výlučná okrem vykonania rozsudkov, súdy provincie Ontario v Kanade

Obyvatelia provincie Quebec: Súdy provincie Quebec v Kanade
Argentína, Bolívia, Čile, Dominikánska republika, Ekvádor, Guatemala, Honduras, Kolumbia, Kostarika, Nikaragua, Panama, Paraguaj, Peru, Salvádor, Uruguaj Štát Kalifornia, USA Výlučná, štátne a federálne súdy okresu San Francisco v štáte Kalifornia alebo New Yorku v štáte New York
Spojené kráľovstvo Anglické a waleské zákony Výlučná, súdy Anglicka a Walesu v Londýne v Anglicku

24.2 ZRIEKNUTIE SA SPOLOČNEJ ŽALOBY

AK JE TO POVOLENÉ PODĽA PLATNÝCH ZÁKONOV, VY A SPOLOČNOSŤ SPOTIFY SÚHLASÍTE, ŽE KAŽDÝ MÔŽE PODAŤ ŽALOBU PROTI DRUHEJ STRANE LEN SÁM ZA SEBA AKO JEDNOTLIVEC, A NIE AKO ŽALOBCA ALEBO ČLEN SPOLOČNEJ ŽALOBY V ŽIADNEJ SPOLOČNEJ ALEBO ZÁSTUPNEJ ŽALOBE. Pokiaľ sa vy a spoločnosť Spotify nedohodnete, žiadny rozhodca ani sudca nemôže rozhodovať o žalobe viac ako jednej osoby ani inak predsedať v žiadnej forme zástupnej alebo spoločnej žaloby.

24.3 ROZHODCOVSKÉ KONANIE

Ak sa nachádzate, máte sídlo alebo pobočku alebo podnikáte v jurisdikcii, v ktorej je vykonateľná táto časť 24.3, vzťahujú sa na vás tieto povinné ustanovenia o rozhodcovskom konaní:

24.3.1 Riešenie sporov a rozhodcovské konanie

Vy a spoločnosť Spotify súhlasíte s tým, že akýkoľvek spor, žaloba alebo nezhoda, ktorá vznikne medzi vami a spoločnosťou Spotify a ktorá akokoľvek súvisí s týmito dohodami alebo vaším vzťahom so spoločnosťou Spotify ako používateľom služby, či vyplýva z nich (či už na základe zmluvy, prečinu, štatútu, podvodu, uvedenia do omylu alebo akejkoľvek inej právnej teórie a bez ohľadu na to, či nároky vznikajú v čase platnosti alebo po skončení platnosti dohôd), sa rozhodne povinným záväzným individuálnym rozhodcovským konaním. Rozhodcovské konanie je menej formálne ako súdny proces. V ROZHODCOVSKOM KONANÍ NEROZHODUJE SUDCA ANI POROTA A PRESKÚMANIE ROZHODCOVSKÉHO ROZSUDKU SÚDOM JE OBMEDZENÉ. Zisťovanie môže byť v porovnaní so súdom viac obmedzené. Rozhodca musí dodržiavať túto dohodu a môže rozhodovať o rovnakých odškodneniach a náhradách ako súd (vrátane odmien právnych zástupcov), s výnimkou toho, že rozhodca môže udeliť deklaratórne alebo prikazujúce nápravné opatrenie výlučne v prospech účastníkov rozhodcovského konania. Toto ustanovenie o rozhodcovskom konaní platí aj po ukončení dohôd.

24.3.2 Výnimky

Bez ohľadu na ustanovenia v odseku 24.3.1 vyššie, vy a spoločnosť Spotify súhlasíte, že nič v tomto dokumente sa nebude považovať za vzdanie sa, vylúčenie ani iné obmedzenie niektorého z našich práv v ktoromkoľvek čase, pokiaľ ide o (1) podanie individuálnej žaloby v súdnych sporoch týkajúcich sa malých pohľadávok, (2) vymáhanie prostredníctvom príslušných federálnych, štátnych alebo miestnych úradov, ak sú tieto kroky dostupné, (3) dožadovanie sa prikazujúceho nápravného opatrenia pred súdom alebo (4) podanie súdnej žaloby vo veci porušenia práv duševného vlastníctva.

24.3.3 Pravidlá rozhodcovského konania

Vy alebo spoločnosť Spotify môže začať rozhodcovské konanie. Rozhodcovské konanie medzi vami a spoločnosťou Spotify sa vyrieši podľa aktuálne platných Pravidiel Medzinárodnej obchodnej komory (ďalej len „ICC“) pre rozhodcovské konania (ďalej len „pravidlá ICC“) s jedným alebo viacerými rozhodcami určenými podľa pravidiel ICC a podľa týchto dohôd a bude ho viesť Medzinárodný rozhodcovský súd ICC.

Rozhodcovské konanie prebehne v anglickom jazyku a pokiaľ povinné zákony členského štátu Európskej únie alebo inej jurisdikcie neprikazujú inak, rozhodným právom na každom rozhodcovskom konaní právo [príslušného štátu alebo krajiny podľa tabuľky v bode 24.1] bez ohľadu na výber alebo konflikt právnych princípov.

24.3.4 Čas na podanie

Rozhodcovské konanie sa musí začať podaním žiadosti o rozhodcovské konanie do JEDNÉHO (1) ROKA odo dňa, keď sa strana podávajúca žalobu prvýkrát dozvie alebo by sa odôvodnene mohla dozvedieť o konaní, opomenutí alebo chybe, ktorá je dôvodom žaloby. K dispozícii nebude žiadne právo využiť akýkoľvek spôsob nápravy za akúkoľvek žalobu, ktorá bude podaná po tejto lehote. Ak platný zákon zakazuje premlčaciu lehotu jedného roka na podanie žaloby, musí sa akákoľvek žaloba podať v čo najkratšej lehote povolenej platným zákonom.

24.3.5 Oznámenie a proces

Strana, ktorá má v úmysle žiadať o rozhodcovské konanie, musí najprv zaslať písomné oznámenie o spore druhej strane doporučeným listom alebo kuriérom Federal Express (vyžaduje sa podpis) alebo v prípade, že pre vás nebudeme mať fyzickú adresu, elektronickou poštou (ďalej len „oznámenie“). Adresa spoločnosti Spotify na prijímanie oznámení je: [Spotify, Attn: General Counsel, 45 W. 18th Street, 7th Floor, New York, New York 10011, USA]. Oznámenie musí (1) opisovať povahu a dôvod žaloby alebo sporu a (2) stanovovať konkrétne požiadavky na opravný prostriedok (ďalej len „požiadavka“). Vyhlasujeme, že sa pokúsime nárok v dobrej viere vyriešiť priamo, ale ak sa nepodarí dosiahnuť dohodu do 30 dní od doručenia oznámenia, môžete vy alebo spoločnosť Spotify začať rozhodcovské konanie. Počas rozhodcovského konania sa nesmie rozhodcovi oznámiť výška akejkoľvek ponuky na vyrovnanie z vašej strany alebo zo strany spoločnosti Spotify, kým rozhodca nevyriekne konečný rozsudok a prípadnú náhradu. V prípade, že náš spor sa rozhodne v rozhodcovskom konaní s konečnou platnosťou vo váš prospech, musí spoločnosť Spotify zaplatiť (1) prípadnú sumu rozhodnutú rozhodcom, (2) poslednú sumu vyrovnania písomne ponúknutú spoločnosťou Spotify na vyrovnanie sporu pred vyrieknutím rozhodnutia o náhrade alebo (3) 1 000,00 USD, podľa toho, ktorá suma je vyššia. Všetky dokumenty a informácie zverejnené v priebehu rozhodcovského konania musí ich príjemca považovať za prísne dôverné a nesmie ich používať na iný účel ako na účely rozhodcovského konania alebo výkon rozhodnutia rozhodcu a náhrady a nesmú sa zverejňovať, s výnimkou ich dôverného poskytnutia osobám, ktoré majú potrebu poznať ich na účely alebo v rozsahu požadovanom platnými zákonmi. S výnimkou prípadov, keď je to potrebné na účel vykonania rozhodnutia rozhodcu a náhrady, vy ani spoločnosť Spotify nevydáte žiadne verejné vyhlásenie ani verejný komentár, ani nevyvoláte žiadnu publicitu o rozhodcovskom konaní, okrem iného aj vrátane skutočnosti, že zmluvné strany majú spor, existencie rozhodcovského konania alebo akéhokoľvek rozhodnutia rozhodcu alebo náhrady.

24.3.6 Úpravy

V prípade, že spoločnosť Spotify urobí akúkoľvek budúcu zmenu v tomto ustanovení o rozhodcovskom konaní (inú ako zmenu adresy spoločnosti Spotify pre oznámenia), môžete odmietnuť takéto zmeny zaslaním písomného oznámenia do 30 dní odo dňa zmeny na adresu spoločnosti Spotify pre oznámenie. V tomto prípade bude váš účet Spotify okamžite ukončený a toto ustanovenie o rozhodcovskom konaní platné bezprostredne pred vami zamietnutými pozmeňovacími návrhmi zostáva v platnosti.

24.3.7Vykonateľnosť

Ak sa zistí, že zrieknutie sa spoločnej žaloby uvedenej v odseku 24.2 je nevykonateľné v rozhodcovskom konaní, alebo v prípade, že časť tohto odseku 24.3 je neplatná alebo nevykonateľná, potom celá táto časť 24.3 bude neplatná. V takomto prípade zmluvné strany súhlasia, že pre každú žalobu vyplývajúcu z dohôd alebo súvisiacu s nimi bude platiť výlučná jurisdikcia a miesto konania opísané v časti 24.1.

25 Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa služby Spotify alebo dohôd, kontaktujte zákaznícku podporu spoločnosti Spotify, ktorú nájdete v časti O nás na našej webovej lokalite.

Ďakujeme, že ste si prečítali naše podmienky. Dúfame, že sa vám bude služba Spotify páčiť!

Zmluvná strana:
Spotify AB
Regeringsgatan 19, SE-111 53 Stockholm
Sweden
SE556703748501

© Spotify AB.