Riktlinjer för Spotify-användare

Hej! Välkommen till Riktlinjer för Spotify-användare ("användarriktlinjerna") som gäller närdu använder Spotifys webbplatser, program och tjänster som refererar till dessa användarriktlinjer ("tjänsterna"), inklusive åtkomst till alla typer av material och innehåll som är tillgängliga via dessa tjänster ("innehåll"). Dessa riktlinjer är utformade för att säkerställa att tjänsterna förblir angenäma för alla. Förutom dessa användarriktlinjer måste innehållet följa reglerna för Spotify-plattformen ("plattformsreglera").

Vi kan då och då uppdatera användarriktlinjerna och plattformsreglerna. Du hittar den senaste versionen på vår webbplats.

Överträdelser av användarriktlinjerna och plattformsreglerna kan leda till att innehåll eller material som du har tillhandahållit via tjänsterna tas bort och att ditt konto avslutas eller tillfälligt stängs av. Vi försöker göra tjänsterna tillgängliga för alla, men du kan inte använda våra tjänster om vi tidigare har avslutat ditt konto på någon av våra tjänster. Vi förbjuder också försök att kringgå tidigare åtgärder, inklusive att skapa nya konton.

Följande är inte tillåtet i något fall i relation till tjänsterna och materialet eller innehållet som gjorts tillgängligt via tjänsterna, eller någon del av dessa:

 1. bakåtkompilera, dekompilera, ta isär, modifiera eller skapa derivatverk, förutom när sådan begränsning uttryckligen är förbjuden enligt tillämplig lag. Om tillämplig lagstiftning tillåter dekompilering av någon del av tjänsterna eller innehållet där så krävs för att erhålla den information som behövs för att skapa ett oberoende program som kan användas med tjänsterna eller med ett annat program, får den information du får från sådana aktiviteter (a) endast användas för det föregående syftet (b) inte avslöjas eller kommuniceras utan föregående skriftligt medgivande från Spotify till tredje part som det inte är nödvändigt att lämna ut eller kommunicera till för att uppnå detta mål, och (c) inte användas för att skapa någon programvara eller tjänst som i stort sett liknar någon del av tjänsterna eller innehållet,
 2. kopiera, reproducera, omdistribuera, "rippa", spela in, överföra, framföra, utforma, länka till eller visa för allmänheten, sända eller göra tillgängligt för allmänheten eller använda på annat sätt som inte uttryckligen tillåts enligt avtalet eller tillämplig lagstiftning, eller som på annat sätt inkräktar på immateriella rättigheter,
 3. importera eller kopiera lokala filer som du inte har laglig rätt att importera eller kopiera på sådant sätt,
 4. överföra kopior av cachelagrat innehåll från en auktoriserad enhet till en annan enhet på något som helst sätt,
 5. "sökning" eller "skrapning", manuell eller automatisk, eller på annat sätt automatiserad (som botar, skrapningsprogram och spindlar), för att se, få åtkomst till eller samla in information, eller för att använda andra delar av tjänsten eller innehållet för att lära upp en maskin eller en AI eller på annat sätt mata in innehåll från Spotify i en maskin eller AI
 6. sälja, hyra ut, underlicensiera, leasa eller på annat sätt ta betalt, förutom enligt vad som uttryckligen tillåts enligt avtalen,
 7. sälja ett användarkonto eller en spellista, eller på annat sätt ta emot eller erbjuda att ta emot kompensation, ekonomisk eller annan, för att påverka namnet på ett konto eller en spellista eller innehållet som ingår i ett konto eller en spellista, eller
 8. artificiellt öka spelnings- eller följarantal, artificiellt främja innehåll eller manipulera på annat sätt inklusive (i) med hjälp av bot, skript eller annan automatiserad process, (ii) tillhandahålla eller acceptera någon form av kompensation (ekonomisk eller på annat sätt), eller (iii) på något annat sätt,
 9. kringgå teknik som används av Spotify, dess licensgivare eller tredje part, inklusive territoriella eller andra begränsningar för åtkomst till innehåll som tillämpas av Spotify eller dess licensgivare,
 10. kringgå eller blockera annonser eller skapa och distribuera verktyg som är utformade för att blockera annonser,
 11. ta bort eller ändra meddelanden om upphovsrätt, varumärken eller andra immateriella rättigheter (inklusive i syfte att dölja eller ändra indikationer på ägarskap eller källa),
 12. ta bort eller ändra någon del av tjänsterna eller innehållet utom i de fall som uttryckligen tillåts enligt avtalen eller, om innehållet görs tillgängligt av en annan användare, med sådan användares uttryckliga medgivande, eller
 13. ge ditt lösenord till någon annan person eller använda någon annan persons användarnamn och lösenord.

Vänligen respektera Spotify, ägarna av materialet och innehållet i tjänsterna och andra användare av tjänsterna. Delta inte i någon aktivitet och lägg inte upp användarinnehåll eller registrera eller använd ett användarnamn, som är eller innehåller material som:

 1. är olagligt, eller avsett att främja eller begå en olaglig handling av något slag, inklusive överträdelser av immateriella rättigheter, sekretessrättigheter, publiceringsrättigheter eller äganderätt till Spotify eller tredje part, eller skulle bryta mot något avtal som du är part i, till exempel, men inte begränsat till, ett exklusivt inspelningsavtal eller publiceringsavtal,
 2. innehåller ditt lösenord eller avsiktligt innehåller en annan användares lösenord eller avsiktligt innehåller personuppgifter från tredje part eller är avsett att begära sådana personuppgifter,
 3. avslöjar konfidentiell eller äganderättsskyddad information från tredje part eller personlig information om dig själv som inte är avsedd att sändas till personer över hela världen,
 4. innehåller skadligt innehåll som skadlig programvara, trojanska hästar eller virus, eller på annat sätt stör någon användares åtkomst till Spotify-tjänsten,
 5. imiterar eller felaktigt representerar din anknytning till Spotify (t.ex. genom att använda Spotifys upphovsrättsskyddade innehåll, använda Spotifys logotyp utan tillstånd eller på annat sätt använda Spotifys varumärken på ett förvirrande sätt), en annan användare, person eller enhet eller på annat sätt är bedrägligt, falskt eller vilseledande,
 6. innebär överföring av oombedda massutskick eller andra former av skräppost, kedjebrev eller liknande,
 7. obehöriga kommersiella aktiviteter eller försäljningsaktiviteter, t.ex. reklam, kampanjer, tävlingar, sweepstakelotterier, spel, vadslagning eller pyramidspel,
 8. otillåten länkning till, hänvisning till eller på annat sätt marknadsföring av kommersiella produkter eller tjänster, utom i de fall då Spotify uttryckligen har godkänt det,
 9. stör eller på något sätt avbryter Spotify-tjänsten, manipulerar, bryter mot eller försöker undersöka, skanna eller testa sårbarheter i Spotify-tjänsten eller Spotifys datorsystem, nätverk, användningsregler, eller någon av Spotifys säkerhetskomponenter, autentiseringsåtgärder eller andra skyddsåtgärder som gäller Spotify-tjänsten, innehållet eller någon del av dessa,
 10. står i konflikt med användarvillkoren för Spotify eller andra villkor eller policyer som gäller för din användning av tjänsterna, eller
 11. har tagits bort från någon av våra tjänster för brott mot våra villkor eller policyer, till exempel ett förbjudet spår, ett avsnitt eller en show. Det omfattar innehåll som skapas eller används för att rekonstruera eller tjäna samma syfte som tidigare borttaget innehåll.