Spotifys policy för immateriella rättigheter

1. Om den här policyn

Den här policyn om immateriella rättigheter innehåller information om hur vi hanterar klagomål gällande intrång i immateriella rättigheter på våra webbplatser, program och tjänster ("Spotifys tjänster").

Spotify respekterar immateriella rättigheter och förväntar sig att du också gör det. När du använder Spotifys tjänster måste du efterleva riktlinjerna för Spotify-användare, följa alla tillämpbara lagar, regler och förordningar och respektera tredje parters immateriella rättigheter, integritet och andra rättigheter.

2. Upphovsrätt

Vad är upphovsrätt?

Upphovsrätt är en juridisk rättighet med syfte att skydda äganderätten till originalverk (t.ex. musik, konstverk och böcker). Ägaren till en upphovsrätt har exklusiv rätt att göra vissa användningar av det, inklusive att kopiera, distribuera och visa det. Upphovsrätten skyddar vanligtvis inte det ursprungliga uttryckssättet och inte heller fakta eller idéer. Upphovsrätt skyddar vanligtvis inte heller saker som namn, titlar och sloganer utan i stället kan en annan juridisk rättighet som kallas för "varumärke" gälla (se nedan).

Det finns vissa undantag från upphovsrätten. I vissa länder kan till exempel en icke-upphovsrättsinnehavare få använda någon annans upphovsrätt om den typen av användning är skälig, till exempel är för att recensera, kritisera eller parodiera.

Rapportera upphovsrättsintrång

Om du är upphovsrättsinnehavaren eller hens ombud och anser att material som är tillgängligt via Spotifys tjänster gör intrång i ditt upphovsrättsskyddade arbete använder du det här webbformuläret till att lämna in ett meddelande om påstått upphovsrättsintrång. Alternativt så skickar du ett meddelande om påstått upphovsrättsintrång till Spotifys upphovsrättsombud på följande adress med följande information:

  1. Identifiering av allt upphovsrättsskyddat material som påstås ha kränkts,
  1. beskrivning av var det material du anser gör intrång finns på Spotifys tjänster eller webbplatser (var så detaljerad som möjligt och tillhandahåll URL-adresser som hjälper oss hitta det material du rapporterar),
  1. kontaktuppgifter för den klagande parten, som fullständigt namn, adress, telefonnummer och e-postadress,
  1. ett uttalande om att den klagande parten har rimliga skäl att tro att användningen av materialet på det sätt som klagomålet gäller inte är godkänd av upphovsrättsinnehavaren eller hens ombud eller enligt lag (som skälig användning),
  1. ett uttalande om att informationen i meddelandet är korrekt och att den klagande parten är ägare till den upphovsrätt som påstås ha kränkts eller ombud till ägaren,
  1. en fysisk eller elektronisk underskrift av ägaren (eller en person som har rätt att agera för ägarens räkning) till den upphovsrätt som påstås ha kränkt, och
  1. ett uttalande om att du är medveten om att dina kontaktuppgifter och/eller ditt meddelande kommer att tillhandahållas till den part du påstår har gjort intrång och sparas så länge som behövs för juridiska syften.

Om du inte anger den information som är angiven ovan har vi eventuellt inte tillräckligt med information för att behandla ditt klagomål.

Du kan nå Spotifys upphovsrättsombud på följande sätt:

Spotify USA Inc.

Att. Legal Department, Copyright Agent

4 World Trade Center, 150 Greenwich Street, 62nd Floor, New York, NY 10007, USA

infringement-claim@spotify.com

När du lämnar in upphovsrättsklagomål kan Spotify vidarebefordra ditt namn och din e-postadress till den part du anser har gjort intrång och behålla dina uppgifter så länge som behövs för juridiska syften. Om du lämnar in bedrägliga rapporter eller missbrukar den här processen kan det leda till att ditt konto sägs upp och till andra juridiska konsekvenser. Du bör eventuellt kontakta en jurist innan du lämnar in klagomål.

Spotify har även en policy för att avsluta konton vid återkommande överträdelser.

3. Varumärken

Vad är ett varumärke?

Ett varumärke är ett ord, en slogan, en symbol eller en design (t.ex. varumärkesnamn eller logotyp) som särskiljer produkter eller tjänster som tillhandahålls av en person, en grupp eller ett företag från andra. Syftet med varumärkeslagar är vanligtvis att förhindra förvirring bland konsumenter om vem som tillhandahåller eller är associerad med en produkt eller tjänst.

Rapportera varumärkesintrång

Om du är varumärkesinnehavaren eller hens ombud och anser att innehåll som är tillgängligt på Spotifys tjänster gör intrång i dina varumärkesrättigheter använder du det här webbformuläret till att lämna in ett meddelande om påstått varumärkesintrång. Spotify kan tillhandahålla ditt namn och din e-postadress till den part du påstår har gjort intrång och behålla dina uppgifter så länge som behövs för juridiska syften. Spotify har även en policy för att avsluta konton vid återkommande överträdelser.

4. Hur vi hanterar klagomål

Spotify granskar klagomål som vi får via de kanaler som är angivna ovan. När vi får ett klagomål utvärderar vi det och vidtar lämpliga åtgärder, som att ta bort det rapporterade innehållet eller avaktivera åtkomsten i ett visst land (eller vissa länder). Vi kan kommunicera med den person som har lämnat in klagomål och den användare eller skapare som har tillhandahållit innehållet om de åtgärder vi kommer att vidtar, om vi väljer att inte vidta någon åtgärd eller om vi behöver ytterligare information för att utvärdera klagomålet.

Innehåll som gör intrång på andras upphovsrätt eller varumärken kan komma att tas bort. Spotify har även en policy för upprepade intrång, vilket innebär att vi kan säga upp kontot för användare och skapare som är ansvariga för flera överträdelser. Om vi tillhandahåller innehållet igen efter ett överklagande eller efter att en upphovsrättsinnehavare har dragit tillbaka ett klagomål kommer vår policy för upprepade intrång att återspegla det.

Om du anser att vi har vidtagit åtgärder på ditt innehåll eller konto av misstag eller om du vill begära ytterligare granskning av vårt beslut gällande ditt klagomål har du eventuellt rätt att lämna in ett överklagande. Instruktioner om hur du överklagar finns i det e-postmeddelande vi skickar till dig om klagomålet.

Förutom rapporter från användare och upphovsrättsinnehavare använder vi en kombination av automatiserade och manuella signaler till att identifiera och ta bort innehåll som kan göra intrång på andras immateriella rättigheter. Vi utvecklar hela tiden vårt arbete med att skydda skapares immateriella rättigheter.