Villkor för Spotify® Support Community

Gäller från och med 2018-04-04

Hej! Välkommen till Villkoren och Riktlinjerna för Spotifys Support Community ("Community-villkoren").

Tack för att deltar i Spotifys Support Community ("Communityn"). I Communityn kan du diskutera och utbyta information, tips och annat material kopplat till Spotifys tjänster.

I och med att du använder Communityn godkänner du Community-villkoren, Spotify Användningsvillkor och Spotify Integritetspolicy och Riktlinjer (Villkoren).

Villkoren utgör ett rättsligt bindande avtal mellan dig och Spotify, så läs dem noga. Om du inte samtycker till Villkoren ska du inte använda Communityn. Vissa termer som används i de här Community-villkoren, till exempel "Spotify" och "Spotifys tjänster", definieras i Spotify Användningsvillkor.

1. Community-konto.

För att kunna använda Communityn behöver du (1) ha ett befintligt Spotify-konto och (2) skapa ett "Community-konto" genom att följa instruktionerna på registreringssidan för Communityn. Du måste se till att registreringsinformationen är sanningsenlig, riktig och fullständig, och du måste hålla den uppdaterad. Spotify kan när som helst ta tillbaka eller ändra ditt användarnamn.

Det är strikt förbjudet att i din profil ange någon information som indikerar att du skulle vara anställd hos eller moderator hos Spotify, eller att på annat sätt utge dig för att vara en sådan anställd eller moderator, när du använder Communityn.

2. Ingen officiell support

Den information, de råd och det övriga material som publiceras i Communityn ("Innehåll") är inte officiell support från Spotify. Om du behöver officiell support rörande frågor kopplade till konton och betalningar ska du skicka ett ärende till vår kundtjänstavdelning via kontaktformuläret. Du är medveten om att de åsikter som uttrycks i Innehåll i Communityn endast tillhör den användare som skriver detta Innehåll och att de inte återspeglar åsikter och policyer tillhörande Spotify, dess dotterbolag eller dess koncernföretag.

3. Innehåll, moderering och rapportering.

Du ansvarar för allt Innehåll som du publicerar i Communityn. Spotify kontrollerar inte och tar inte på sig ansvar för sådant Innehåll, och inte heller Innehåll som publiceras av andra användare.

Spotify förbehåller sig rätten att moderera aktiviteten i Communityn och kan komma att ta bort eller redigera Innehåll, oavsett anledning, inklusive men inte begränsat till Innehåll som enligt Spotify bryter mot Community-villkoren. Spotify kan när som helst ta bort eller redigera sådant Innehåll utan att först meddela den ansvariga användaren.

Kom ihåg att användning av Communityn som bryter mot något av Villkoren kan resultera i att dina konton omedelbart sägs upp eller stängs av (se avsnittet Avtalstid och uppsägning nedan).

Hjälp Spotify att skydda Communityns integritet och se till att Communityn förblir till så stor hjälp som möjligt genom att rapportera alla typer av otillbörlig aktivitet och olämpligt användarmaterial i Communityn. Du kan rapportera otillbörlig aktivitet och olämpligt användarmaterial genom att klicka på de tre prickarna längst upp till höger i det publicerade materialet och välja Rapportera olämpligt innehåll.

4. Riktlinjer.

Vi lägger stor vikt vid integriteten och säkerheten i Communityn och våra användare är viktiga för oss. För att Communityn ska förbli så effektiv och vara till så stor hjälp som möjligt förväntar vi oss att du följer våra Riktlinjer.

5. Belöningsprogram

I Communityn finns ett belöningssystem där Spotify, efter eget gottfinnande, kan belöna användare baserat på användarens övergripande bidrag till Communityn. Du godkänner att Spotifys beslut rörande alla eventuella belöningar är slutgiltigt och bindande. Spotify kan ändra eller ta bort belöningssystemet, efter eget gottfinnande och när som helst.

6. Begränsad licens

Du beviljar Spotify en icke-exklusiv, royaltyfri, evig, världsomspännande licens att använda, reproducera, ändra, offentligt tillgängliggöra, publicera, översätta, skapa verk som härstammar från och distribuera allt Innehåll och alla synpunkter som du publicerar på och på annat sätt tillhandahåller via Communityn. Du beviljar vidare Spotify all upphovsrätt och publiceringsrätt till sådant Innehåll och sådana synpunkter utan att tillskriva dig författarskap.

7. Avtalstid och uppsägning

Dessa Community-villkor börjar gälla för dig när du skapar ett Spotify Community-konto och gäller till dess att du avslutar ditt Spotify Community-konto eller till den tidigare tidpunkt när Spotify avslutar kontot.

Du kan när som helst säga upp ditt Spotify Community-konto genom att kontakta Spotifys support. Utan att det här begränsar vår övriga rätt att avsluta åtkomst till Communityn förbehåller sig Spotify rätten att när som helst avsluta eller tillfälligt stänga av ditt Spotify Community-konto om du, enligt Spotify, bryter mot något av Villkoren. Om Spotify av någon anledning avslutar eller tillfälligt stänger av ditt Spotify Community-konto har varken Spotify eller något annat företag inom Spotify Group någon skadeståndsskyldighet eller något ansvar gentemot dig. Om du eller Spotify av någon anledning avslutar ditt Spotify Community-konto kan Innehåll som du har publicerat komma att behållas i Communityn i anonymiserad form.

8. Ingen garanti

Du använder Communityn på egen risk. Communityn tillhandahålls "i befintligt skick" och "efter tillgänglighet". I den utsträckning tillämplig lag tillåter ger Spotify ingen garanti, varken uttrycklig eller underförstådd, avseende kvalitet, innehåll, tillgänglighet eller lämplighet för ett visst ändamål för Communityn. Spotify intygar inte, garanterar inte och ansvarar inte heller för något Innehåll som publiceras på Communityn eller någon där länkad webbplats. Som med all information och alla råd, i alla medier och miljöer, bör du använda ditt omdöme och vara försiktig. Inga råd eller information, muntlig eller skriftlig, som du får av Spotify eller något annat företag i Spotify Group utgör någon garanti från Spotify i det här avseendet.

9. Ansvarsbegränsning

Under inga omständigheter ska Spotify, eller representanter för, anställda hos eller licensgivare för Spotify eller någon tredje part, vara ansvariga för någon direkt, indirekt, oavsiktlig, särskild eller följdmässig skada (inklusive men inte begränsad till dataförluster, avbrott i tjänsten, datorhaveri eller ekonomisk förlust) som uppstår ur användandet av eller oförmågan att använda Communityn, även om du har meddelat Spotify om risken för sådan förlust, och inklusive alla skador som uppstår därav. Din enda rättighet vid eventuella problem eller missnöje med Communityn är att avsluta kontot så som beskrivs i Avsnitt 9 ovan och att sluta använda Communityn. Ingenting i dessa Community-villkor ska innebära en friskrivning från eller begränsning av Spotifys ansvar för bedrägligt vilseledande, dödsfall eller personskada som orsakats av dess vårdslöshet.

10. Ersättning

Du åtar dig att ersätta och hålla Spotify, Spotify Group och dess företrädare, chefer, anställda och licensgivare skadefria vid varje yrkande eller fordran (inklusive men inte begränsat till rimliga kostnader för rättshjälp) som framställs av tredje part på grund av, härrörande ur eller kopplat till att du bryter mot dessa Community-villkor eller våra Riktlinjer, eller om du bryter mot lagar, bestämmelser eller tredje parts rättigheter.

11. Immateriella rättigheter

Spotify respekterar immateriella rättigheter och förväntar sig att du också gör det. Observera därför att Communityn tillhör Spotify, dess koncernföretag eller dess licensgivare och skyddas av immateriella rättigheter (inklusive men inte begränsat till upphovsrätt) och att du inte har rätt att använda Communityn på något sätt som inte täcks i dessa Community-villkor.

12. Tekniska begränsningar och modifieringar

Spotify kommer att vidta skäliga åtgärder för att hålla Communityn i drift. Tekniska problem och underhåll kan dock när som helst orsaka tillfälliga avbrott. Spotify förbehåller sig rätten att när som helst modifiera och stänga av Communityn och dess funktioner, tillfälligt eller permanent och utan att meddela detta. Om Spotify modifierar eller stänger av Communityn av någon av de anledningar som beskrivs i Avsnitt 14 har varken Spotify eller något annat företag i Spotify Group någon skadeståndsskyldighet eller något ansvar gentemot dig.

13. Sekretess

När du registrerar dig för att använda Communityn kan Spotify och dess värdleverantörer samla in, lagra, dela och använda dina personuppgifter. Sekretessen och säkerheten för dina användardata är, och kommer att förbli, Spotifys högsta prioritet. Du kan läsa mer om våra sekretessrutiner i Integritetspolicyn, där du bland annat hittar information om sekretess, dina rättigheter och hur du utövar dem.

14. Övrigt

Spotify kan ändra Riktlinjerna när som helst och efter eget godtycke. Du meddelas om alla ändringar i materialet. När du godtar ändringarna och/eller fortsätter att använda Communityn efter ett sådant meddelande innebär det att du godkänner ändringarna. Använd inte Communityn om du inte godkänner de nya Villkoren.

I den händelse Villkoren och Riktlinjerna för Communityn översätts till andra språk och det finns skillnader mellan de två språkversionerna gäller versionen på engelska.

Spotify kan överlåta rättigheter och skyldigheter i samband med dessa Community-villkor utan förbehåll. Du kan inte överlåta dina rättigheter och skyldigheter i samband med denna Community eller ditt Community-konto, eller någon del därav, till tredje part.

Villkoren och Riktlinjerna för Communityn ska styras av och tolkas i enlighet med de lagar som gäller för dig i enlighet med Spotify Användningsvillkor. Alla tvister, anspråk eller kontroverser som uppstår ur eller i samband med Villkoren och Riktlinjerna för Communityn ska lyda under den icke-exklusiva lagstiftning som gäller vid den domstol som ligger närmast ditt hem och har den kunskap och expertis som krävs för att hantera tvisten, kontroversen eller anspråket.

Upphovsrätt © 2018 Spotify. Med ensamrätt.