Användningsvillkor för Spotify for Podcasters

1. Inledning

Läs igenom dessa användningsvillkor (dessa "villkor") noggrant eftersom de reglerar din åtkomst till eller din användning av tjänsten Spotify for Podcasters ("tjänsten") och allt material som görs tillgängligt via tjänsten ("innehåll").

Användning av tjänsten kan vara föremål för ytterligare villkor som presenteras av Spotify, inklusive och utan begränsning villkor för valda program (definieras i avsnitt 2 nedan) som härmed införlivas i dessa villkor via denna hänvisning. I avsnitt 8 (om dessa villkor) nedan finns information om dessa ytterligare villkor och hur vi kan ändra dessa villkor eller de ytterligare villkor som införlivas genom hänvisning.

Genom att registrera dig för eller på annat sätt använda tjänsten samtycker du till dessa villkor. Om du inte samtycker till dessa villkor får du inte använda tjänsten eller skaffa åtkomst till något innehåll.

DESSA VILLKOR INNEHÅLLER EN BESTÄMMELSE OM OBLIGATORISKT SKILJEFÖRFARANDE SOM, SÅ SOM FRAMSTÄLLS VIDARE I AVSNITT 7 NEDAN, KRÄVER ANVÄNDNING AV ETT SKILJEFÖRFARANDE PÅ ENSKILD BASIS FÖR ATT LÖSA TVISTER, SNARARE ÄN JURYRÄTTEGÅNGAR ELLER ANDRA DOMSTOLSFÖRFARANDEN ELLER NÅGON FORM AV GRUPPTALAN. DENNA PARAGRAF GÄLLER INTE KONSUMENTER I STORBRITANNIEN ELLER EU.

Tjänsteleverantör

Dessa villkor gäller mellan dig och (a) om du är bosatt i, eller är en enhet upprättad enligt, eller på annat sätt omfattas av, lagarna i USA: Spotify USA Inc., ett Delaware-bolag med kontor på 4 World Trade Center, 150 Greenwich Street, 62nd Floor, New York, NY 10007 eller (b) om du är bosatt i, eller är en enhet upprättad enligt, eller på annat sätt omfattas av, lagarna i något land utanför USA: Spotify AB, Regeringsgatan 19, 111 53 Stockholm, med organisationsnummer 556703-7495.

Ålders- och kvalificeringskrav

Om du vill använda tjänsten och skaffa åtkomst till innehållet måste du (1) vara minst 13 år (eller motsvarande minimiålder i ditt hemland), (2) ha din förälders eller vårdnadshavares medgivande om du är minderårig i ditt hemland, (3) ha befogenhet att ingå ett bindande avtal med oss och inte hindras från att göra det enligt tillämpliga lagar samt (4) vara bosatt i ett land där tjänsten är tillgänglig. Du lovar också att alla registreringsuppgifter du skickar till Spotify är sanna, korrekta och fullständiga och du samtycker till att alltid behålla dem på detta sätt. Om du är minderårig i ditt hemland måste din förälder eller vårdnadshavare ingå dessa villkor å dina vägnar. Du kan se mer information om de lägsta ålderskraven under registreringsprocessen. Om du inte uppfyller ålderskraven ska du inte registrera dig som användare.

2. Tjänsten Spotify for Podcasters

Begränsningar av och ändringar i tjänsten

Vi tillhandahåller tjänsten Spotify for Podcasters kostnadsfritt. Vi använder rimlig omsorg och skicklighet för att hålla tjänsten i drift. Det kan dock hända att vårt utbud av tjänster och deras tillgänglighet ändras då och då och att de är föremål för tillämpliga lagar, utan ansvar gentemot dig, t.ex.:

  • Tjänsten kan drabbas av tillfälliga avbrott på grund av tekniska problem, underhåll eller tester eller på grund av uppdateringar, inklusive de som krävs för att återspegla ändringar i relevanta lagar och reglerande krav.
  • Vi strävar efter att ständigt utveckla och förbättra vår tjänst och vi kan ändra, avbryta eller stoppa (permanent eller tillfälligt) tillhandahållandet av hela eller delar av tjänsten.
  • Tjänsten Spotify for Podcasters utvecklas ständigt och anpassas enligt Spotify-communityns behov. Spotify har ingen skyldighet att tillhandahålla något specifikt innehåll via tjänsten och Spotify eller de tillämpliga ägarna kan ta bort innehåll utan varsel.

Din rätt att säga upp dessa villkor om du inte längre vill använda tjänsten anges i avsnitt 7 nedan.

Spotify har inget ansvar gentemot dig och ej heller någon skyldighet att tillhandahålla dig en återbetalning i samband med internet- eller andra tjänsteavbrott som orsakas av myndigheters åtgärder, andra tredje parter eller händelser som vi inte har kontroll över.

Enheter och programvara från tredje part

Tjänsten kan integreras med eller på annat sätt samverka med appar, webbplatser och tjänster från tredje parter ("externa tillämpningar") och persondatorer, mobiler, surfplattor, kroppsnära enheter, högtalare och andra enheter ("enheter"). Din användning av externa tillämpningar och enheter kan vara föremål för ytterligare villkor och policyer som tillhandahålls dig av den tillämpliga tredje parten. Spotify garanterar inte att externa tillämpningar eller enheter är kompatibla med tjänsten.

Datainsikter, misstag

Du är införstådd med att Spotify for Podcasters är en kostnadsfri tjänst som vi tillhandahåller till dig för användning enligt vårt gottfinnande. Tjänsten kan ge dig möjlighet att visa användningsdata för din podcast och demografiska data för dina fans ("Spotifys insiktsdata"). Även om vi arbetar hårt för att säkerställa att sådana Spotifys insiktsdata är korrekta garanterar vi inte att tjänsten eller de data vi samlar in från tjänsten är utan fel eller att misstag, inklusive att misstag i de datainsikter vi tillhandahåller dig inte inträffar då och då. Om det förekommer ett fel eller misstag i tjänsten vidtar vi alla rimliga åtgärder för att hantera eller korrigera sådana misstag. Du samtycker till att gottgöra och hålla oss skadeslösa mot alla skador, ansvar eller kostnader som du ådrar dig till följd av ett misstag, fel eller en bugg i den här kostnadsfria tjänsten eller som uppstår av din användning av Spotifys insiktsdata. Alla Spotifys insiktsdata tillhandahålls dig I BEFINTLIGT SKICK. Du använder alla sådana data som vi tillhandahåller på egen risk och efter eget gottfinnande.

Även om Spotify vidtar rimliga försiktighetsåtgärder för att bevara och skydda det innehåll som lagras i databasen som används av Spotify för att tillhandahålla tjänsten ska du inte förlita dig på tjänsten som enda lagringsplats och du bör bevara säkerhetskopior av ditt användarinnehåll (enligt definitionen nedan). Spotify ansvarar inte för skador på, radering av eller underlåtenhet att lagra något innehåll.

Tjänster för intäktsgenerering

Tjänster för intäktsgenerering

Tjänsten kan ge dig vissa verktyg som hjälper dig att generera intäkter från ditt användarinnehåll och som gör att du kan samla in pengar genom din användning av tjänsten (sammantaget "tjänster för intäktsgenerering"). Vi kan implementera ytterligare driftsregler, policyer och procedurer som rör användningen av tjänster för intäktsgenerering då och då ("villkor för intäktsgenerering") genom att publicera dem på våra webbplatser eller genom ett meddelande som tillhandahålls via tjänsterna, via e-post eller på annat lämpligt sätt via elektronisk kommunikation. Sådana villkor för intäktsgenerering, utöver dessa villkor, reglerar din åtkomst till och användning av tjänsterna för intäktsgenerering. I den utsträckning du använder tjänster för intäktsgenerering i samband med ditt användarinnehåll blir sådant användarinnehåll "intäktsgenererande innehåll".

Du är införstådd med att du kan behöva ha ett konto hos våra tredjepartsleverantörer för betalningar för att kunna använda tjänsterna för intäktsgenerering. Din användning av sådana tredjepartsleverantörer för betalningar omfattas av leverantörens användningsvillkor och sekretesspolicy. Beroende på var du befinner dig kan vissa eller alla tjänster för intäktsgenerering vara otillgängliga.

Avgifter och betalningar

Summan av intäkter som tjänats in genom din användning av tjänsterna för intäktsgenerering kan bli föremål för vissa avgifter som Spotify behåller i enlighet med tillämpliga avsnitt i avgiftsschemat eller som du på annat sätt får. Spotify förbehåller sig rätten att debitera dig en del av kostnaderna för eventuella återbetalningar, kreditkortsavgifter eller avgifter för mobilplattformar som Spotify ådrar sig i samband med hanteringen av ditt intäktsgenererande innehåll eller din användning av tjänsterna för intäktsgenerering. Utan att begränsa något häri till motsatsen, förbehåller sig Spotify även rätten att ändra avgiftsschemat då och då med rimligt varsel skriftligen till dig. Avgifter kan dras tillbaka från intäkterna innan de blir tillgängliga för dig. Möjligheten att ta ut intäkter kan försenas innan de blir tillgängliga för dig, eller kan vara föremål för andra begränsningar, till exempel minsta gränsvärden för uttag som meddelas dig från tid till annan.

Om inget annat anges är de belopp som ska betalas enligt detta avtal exklusive moms, GST, HST, försäljningsskatter eller andra liknande skatter, tull, avgifter eller bedömningar (indirekta skatter). Indirekta skatter läggs till utöver överenskomna belopp enligt lokal lagstiftning. Varje part är ensam ansvarig för betalning av alla indirekta skatter denne är juridiskt skyldig att betala till följd av detta avtal eller på annat sätt. Vidare ska varje part vara ensam ansvarig för insamling och betalning av alla indirekta skatter som den är juridiskt skyldig att samla in och betala. Varje part är ensam ansvarig för betalning av eventuell skatt som debiteras på sin inkomst. Parterna är införstådda med att det på ikraftträdandedagen och med bästa kunskap inte finns någon källskatt tillämplig för betalningar som ska betalas enligt detta avtal. Om lokala lagar eller lagändringar kräver tillämpning av källskatt kommer båda parter att arbeta tillsammans för att minska den. Parterna är vidare medvetna om att de ska samla in all relevant dokumentation som behövs i händelse av en skatterevision.

Avstängning/uppsägning

Utan att begränsa något i villkoren för intäktsgenerering eller Spotifys övriga gottgörelser gäller följande: (a) om Spotify rimligen kan misstänka att du missbrukar tjänsterna för intäktsgenerering på något sätt, eller om du på annat sätt inte följer dessa villkor (inklusive villkoren för intäktsgenerering) kan Spotify, med förbehåll för avsnitt 7, begränsa, upphäva eller avsluta dina konton eller din åtkomst till tjänsterna för intäktsgenerering, fördröja eller ta bort värdbaserat innehåll, ta bort särskild status som är kopplad till dina konton, ta bort, inte visa eller nedgradera listor, minska eller eliminera eventuella rabatter, hålla inne med eller förhindra uttag, och vidta tekniska eller juridiska åtgärder för att förhindra att du använder tjänsten och (b) om du inte är kvalificerad för tjänsterna för intäktsgenerering kan Spotify stänga av eller avsluta din åtkomst till tjänsterna för intäktsgenerering. Uppsägning av Spotify omfattas av avsnitt 7.

Återbetalningar

Spotify förbehåller sig rätten att återbetala prenumerationsavgifter som betalats av prenumeranter eller betalningar som betalats av annonsörerna för ditt intäktsgenererande innehåll, inklusive i händelse av: (a) väntande, förväntade eller överdrivna tvister, återbetalningar, ersättningar eller kuponger, (b) misstänkt eller faktiskt bedrägligt, olagligt eller annat skadligt agerande, eller (c) där så krävs enligt lag eller domstolsbeslut, i vilket fall du ska ersätta Spotify för sådana återbetalningsbetalningar. Utan begränsning av något i villkoren för intäktsgenerering eller Spotifys övriga gottgörelser samtycker du härmed till att Spotify kan kompensera för sådana återbetalningsbetalningar till prenumeranter eller annonsörer mot efterföljande betalningar som krävs för dig av prenumeranter via tjänsterna för intäktsgenerering i den utsträckning du inte kan ersätta sådana betalningar till Spotify.

Valda program, betafunktioner

I tillägg till de befintliga funktionerna i Spotify for Podcasters kan vi emellanåt lägga till nya funktioner med möjligheter för dig att delta i nya Spotify for Podcasters-program (vardera ett "program"), inklusive och utan begränsning, program för att få åtkomst till ytterligare datainsikter relaterade till deras innehåll eller för att delta i och hantera marknadsförings-, reklam-, märkesvaru- och programmeringskampanjer och andra kampanjer för deras innehåll via Spotify for Podcasters. Möjligheter att delta i program presenteras för dig eller dina delegerade på valfri basis via Spotify for Podcasters, tillsammans med motsvarande villkor för programmet i fråga (vardera "villkor för valda program").

Vi kan erbjuda betafunktioner via tjänsten Spotify for Podcasters ("betafunktioner") då och då. Vi använder betafunktioner för att experimentera med och testa nya funktionsidéer. Därför kan du upptäcka att betafunktioner blir tillgängliga en dag, genomgår periodiska förändringar eller till och med försvinner helt. Utan begränsning av något i avsnitt 2 ovan bekräftar du att vi, i den mån det är tillåtet enligt tillämplig lag, inte är ansvariga gentemot dig eller din abonnerande enhet för eventuella förluster som är relaterade till att någon betafunktion inte är tillgänglig.

3. Din användning av tjänsten Spotify for Podcasters

Ditt konto

Du kan behöva skapa ett Spotify for Podcasters- eller ett Spotify-konto för att kunna använda hela eller delar av tjänsten. Ditt användarnamn och lösenord är endast avsedda för personligt bruk och måste hemlighållas.

Du förstår att du ansvarar för all användning (inklusive obehörig användning) av ditt användarnamn och lösenord. Om ditt användarnamn eller lösenord går förlorat eller blir stulet eller om du tror att det har förekommit obehörig åtkomst till ditt konto av tredje part ska du omedelbart informera vårt kundtjänstteam och ändra ditt lösenord så snart som möjligt.

Spotify kan dra in eller kräva att du ändrar ditt användarnamn utan särskild anledning.

Dina rättigheter att använda tjänsten

Åtkomst till tjänsten

Med förbehåll för din efterlevnad av dessa villkor (inklusive eventuella andra tillämpliga villkor) beviljar vi dig begränsat, icke-exklusivt, återkalleligt tillstånd att använda tjänsten och innehållet (sammantaget "åtkomst") för personligt och icke-kommersiellt bruk (förutom då det uttryckligen tillåts). Denna åtkomst gäller så länge den inte och tills den sägs upp av dig eller Spotify. Du samtycker till att inte återdistribuera eller överlåta tjänsten eller innehållet.

Spotify-apparna och innehållet licensieras (dvs. varken säljs eller överlåts) till dig och Spotify och dess licensgivare bibehåller äganderätten till alla kopior av Spotify-apparna och innehållet även efter installation i dina enheter.

Spotifys äganderätt

Tjänsten och innehållet tillhör Spotify eller Spotifys licensgivare. Alla Spotify-varumärken, -servicemärken, -handelsnamn, -logotyper och -domännamn och alla andra kännetecken som utmärker Spotifys varumärke ("Spotifys varumärkesprofil") tillhör Spotify eller dess licensgivare. Dessa villkor beviljar dig inga rättigheter att använda Spotify-märkets kännetecken, vare sig för kommersiellt eller icke-kommersiellt bruk.

Du samtycker till att följa Spotifys riktlinjer för användare och inte använda tjänsten, innehållet eller någon del av dem på något sätt som inte uttryckligen är tillåtet enligt dessa villkor.

Riktlinjer för användare

Vi har upprättat riktlinjer för hur tjänsten ska användas, så att tjänsten förblir till nytta för alla ("riktlinjer för Spotify-användare"). När du använder tjänsten måste du efterleva riktlinjerna för Spotify-användare (som finns här) såväl som alla tillämpliga lagar, regler och förordningar samt respektera tredje parters immateriella rättigheter, integritet och andra rättigheter.

Abonnerande enheter

Om du använder tjänsten eller öppnar ett konto på tjänsten på uppdrag av ett företag, en enhet eller en organisation (vardera en "abonnerande enhet") framställer och garanterar du att: (a) du är en auktoriserad representant för den abonnerande enheten med behörighet att binda den abonnerande enheten till dessa villkor, oavsett om du förblir en auktoriserad representant för den abonnerande enheten, (b) den abonnerande enheten samtycker till att vara bunden till dessa villkor, och (c) du samtycker till att vara bunden till dessa villkor å den abonnerande enhetens vägnar.

Du kan delegera din behörighet att använda och ha åtkomst till Spotify for Podcasters till ytterligare användare inom din abonnerande enhet (vardera en "delegerad") och i händelse av att du eller någon av dina delegerade har åtkomst till tjänsten bekräftar och samtycker du till att dessa villkor styr sådan användning av tjänsten. Du framställer, garanterar och förbinder dig inför oss att var och en av dina delegerade är behöriga att använda tjänsten och underdelegera sin behörighet till ytterligare användare för och å den abonnerande enhetens vägnar. Om du delegerar en sådan behörighet till en eller flera delegerade samtycker du uttryckligen å den abonnerande enhetens räkning att (x) alla sådana delegerade ska efterleva dessa villkor, (y) den abonnerande enheten har allt ansvar för din och varje delegerads överträdelse av dessa villkor, och (z) den abonnerande enheten ska ansvara för dina och dina delegerades handlingar eller utelämnanden med avseende på dessa villkor.

I enlighet med avsnitt 4 nedan kan du, dina delegerade eller din abonnerande enhet publicera användarinnehåll på tjänsten. Tjänsten tillhandahålls kostnadsfritt i utbyte mot din användning av tjänsten och tillhandahållande av ditt användarinnehåll (definieras nedan i avsnitt 4) till tjänsten och godkännande av dessa villkor.

Exportkontroll och sanktioner

Spotifys produkter kan vara föremål för exportkontroll och ekonomiska sanktionslagar i Europeiska unionen, Storbritannien och USA, inklusive men inte begränsat till förordning 2021/821 i dess ändrade lydelse (EU Dual-Use Regulation), den brittiska exportkontrollagen 2002 och den brittiska exportkontrollbestämmelsen 2008, exportadministrationsreglerna som upprätthålls av USA:s handelsdepartement, handels- och ekonomiska sanktioner som upprätthålls av USA:s finansdepartements Office of Foreign Assets Control och International Traffic in Arms Regulations som upprätthålls av USA:s utrikesdepartement (kollektivt "handelsstyrningslagar"). Du intygar och garanterar att du (1) inte befinner dig i, är organiserad enligt lagar i eller vanligtvis är bosatt i något land eller område som är föremål för territoriella sanktioner (kollektivt "sanktionerade länder"), ej heller ägs du av eller agerar på uppdrag av någon regering i ett sanktionerat land eller någon person eller enhet som är organiserad, befinner sig i vanligtvis bosatt i ett sanktionerat land och (2) du är inte en person som identifieras på eller ägs till mer än 50 % eller kontrolleras, direkt eller indirekt, av eller genom att agera på uppdrag av någon enhet som identifieras på listor över sanktionerade personer i USA, EU, Storbritannien eller annan tillämplig regering, till exempel den konsoliderade listan över personer, grupper och enheter som omfattas av EU:s ekonomiska sanktioner, den brittiska konsoliderade listan eller Specially Designated Nationals-listan som underhålls av USA:s regering.

Du samtycker till att följa alla tillämpliga handelsstyrningslagar när du använder Spotifys produkter eller tjänster. Du samtycker specifikt till att inte – direkt eller indirekt – använda, sälja, exportera, återexportera, överföra, avleda, frisläppa eller på annat sätt kassera produkter, programvara eller teknik (inklusive produkter som härrör från eller är baserade på sådan teknik) som mottagits från Spotify enligt dessa villkor till valfri destination, enhet eller person eller för eventuell slutanvändning som är förbjuden enligt handelsstyrningslagar. Spotify ska inte på något sätt behöva agera på ett sätt som är förbjudet enligt gällande handelsstyrningslagar och det ska vara enligt Spotifys eget gottfinnande att avstå från att vara direkt eller indirekt inblandad i tillhandahållandet av produkter eller tjänster som kan vara förbjudna enligt gällande handelsstyrningslagar.

4. Innehåll och immateriella rättigheter

Användarinnehåll

Det innehåll du publicerar på tjänsten

Användare av Spotify for Podcasters, däribland du och någon av din abonnerande enhets delegater, får utan kostnad publicera, ladda upp eller på annat sätt bidra med innehåll till tjänsten ("användarinnehåll"). Observera för tydlighets skull att "användarinnehåll" omfattar all information, allt material och allt annat innehåll som läggs till, skapas, laddas upp, skickas in, distribueras eller publiceras på tjänsten. Spotify eller någon tredje part som har utsetts av Spotify kan efter eget gottfinnande besluta att använda alla eller delar av metadata som tillhandahålls, såväl som att komplettera eller ersätta sådana metadata. Mer information om Användarinnehåll eller annat innehåll från tredje part och dess moderering finns i våra plattformsregler, information om innehållsåtgärder och vår policy för immateriella rättigheter.

Du har själv hela ansvaret för allt användarinnehåll du publicerar.

Med avseende på allt användarinnehåll som du publicerar på tjänsten lovar du att (1) du äger eller har rätt att publicera sådant användarinnehåll, inklusive alla rättigheter och behörigheter som rör ljudinspelningar och musikaliska verk som ingår i användarinnehållet, som krävs för att bevilja Spotify den licens som beskrivs i dessa villkor, (2) sådant användarinnehåll eller dess användning av Spotify i enlighet med den licens som beviljas nedan inte (i) bryter mot dessa villkor, tillämplig lag eller någon tredje parts immateriella rättigheter eller andra rättigheter eller (ii) antyder någon anknytning till eller rekommendation om dig eller ditt användarinnehåll från Spotify eller någon artist, något band, något skivmärke eller någon annan person eller enhet utan föregående uttryckligt skriftligt medgivande från Spotify eller en sådan person eller enhet, och (3) du har och måste ha förvärvat, bevarat och på rätt sätt administrerat alla tredje parters rättigheter, licenser, berättiganden, medgivanden, tillstånd och godkännanden avseende det användarinnehåll du publicerar på tjänsten, inklusive men inte begränsat till allt musikinnehåll, och relaterat till Spotifys utövande av sina rättigheter enligt dessa villkor, och att alla rättigheter, licenser, samtycken, undantag, eller godkännanden som krävs från någon förvaltningsorganisation för upphovsrätt (inklusive men inte begränsat till förvaltningsorganisationer för upphovsrätt som STIM, MCPS, PRS, PPL och VPL) eller någon annan part för att Spotify ska kunna utöva sina rättigheter enligt detta avtal på ett lagligt sätt (inklusive, utan begränsning, alla nödvändiga tillstånd för musik, synkronisering, mekanisk överföring och uppföranderätt) har eller ska erhållas och betalas och ska bevaras under varaktigheten för dessa villkor, (4) du har allt ansvar för att efterleva de villkor som framställs i var och en av tredje parters licenser, berättiganden, medgivanden, tillstånd och godkännanden som anges ovan och du har allt ansvar för att göra alla utbetalningar av royalties, avgifter och andra penningbelopp (oavsett hur de kännetecknas) till alla tredje parter så som och när det krävs enligt sådana tredje parters licenser, berättiganden, medgivanden, tillstånd och godkännanden, (5) inga royalties, avgifter eller andra penningbelopp (oavsett hur de kännetecknas) förfaller eller ska förfalla till betalning av eller å Spotifys vägnar till eller å någon tredje parts vägnar i samband med, eller till följd av, det användarinnehåll som du publicerar på tjänsten, eller Spotifys utövande av sina rättigheter enligt dessa villkor, (6) allt användarinnehåll som du publicerar på tjänsten är korrekt, noggrant och bryter inte mot Spotifys riktlinjer för användare och (7) du har efterlevt och ska efterleva alla tillämpliga lagar, bestämmelser och branschstandarder när du publicerar användarinnehåll på tjänsten.

När du publicerar eller delar användarinnehåll eller annan information på tjänsten ska du tänka på att innehåll och annan information blir tillgängliga offentligt och kan användas och delas på nytt av andra. Därför måste du vara försiktig när du publicerar eller delar på tjänsten och vara uppmärksam på dina kontoinställningar. Spotify ansvarar inte för det som du eller andra publicerar eller delar på tjänsten.

Spotify for Podcasters är inte avsett att vara ett musikdistributionsverktyg. Du får inte använda tjänsten för att distribuera musikspår, DJ-mixar eller liknande innehåll.

Inbäddad annonsering

Om något av ditt användarinnehåll innehåller reklaminnehåll (t.ex. annonser, produktplacering, sponsring eller rekommendationer som läses av värden eller en tredje part) ("inbäddad annonsering") ska du se till att sådant användarinnehåll markeras som reklaminnehåll och att den inbäddade annonseringen uppfyller tillämpliga lagar och bestämmelser, inklusive FTC:s riktlinjer för användning av omdömen och rekommendationer i annonsering, FTC:s guide för redovisning, FTC:s riktlinjer för inbäddad annonsering och andra riktlinjer som utfärdas av FTC då och då samt uppdateringar av dessa och Spotifys annonseringspolicyer (som kan uppdateras då och då och som för närvarande finns på ads.spotify.com/en/help-center/advertising-policies/ eller en efterföljande länk). Oaktat det föregående är du införstådd med att inbäddad annonsering som innehåller pornografiskt innehåll eller skjutvapen, ammunition, vapen, cigaretter, tobak eller e-cigaretter, eller marknadsföring av någon konkurrerande musik- eller ljudströmningstjänst inte är tillåten. Du får inte heller i användarinnehållet inkludera (a) inbäddad annonsering som är riktad mot tjänsten, eller (b) inbäddad annonsering som säljs specifikt för distribution på tjänsten eller som specifikt riktas mot användare av tjänsten. Dessutom är det uttryckligen förbjudet för dig att använda Spotifys insiktsdata eller andra data om Spotify-användare för att rikta eller rikta om en Spotify-användare eller lägga till data till en icke-offentlig användarprofil, eller att använda data som hämtats från Spotify-användare eller tjänsten för att bygga, skapa, utveckla, eller komplettera segment, profiler eller liknande poster på en användare, enhet eller webbläsare, eller för att försöka omidentifiera en Spotify-användare, inklusive tekniker som cookies, pixlar, enhetsfingeravtryck, enhets-ID:n eller IP-adresser, eller att ta bort aggregering eller anonymisering, eller försöka att ta bort aggregering eller anonymisering av sådana data. Inga data från Spotify eller som du har förvärvat i samband med användningen av användarinnehållet på tjänsten får användas i målinriktningssyfte av eller för annonsörer. Du får inte använda Spotifys namn eller varumärken i något marknadsföringsmaterial för annonsförsäljning utan föregående godkännande från Spotify. Våra bestämmelser som beskrivs i avsnitt 4 i dessa villkor, i plattformsreglerna och innehållsåtgärderna gäller för användarinnehåll som innehåller inbäddad annonsering som inte uppfyller dessa villkor.

Övervakning av användarinnehåll

Spotify har ingen skyldighet att inkludera eller distribuera användarinnehåll via tjänsten. Spotify kan, men har ingen skyldighet att, övervaka eller granska användarinnehåll. Spotify förbehåller sig rätten att vidta åtgärder som påverkar förekomsten, synligheten och tillgängligheten av användarinnehåll, inklusive intäktsgenererande innehåll. Mer information om Spotifys åtgärder mot olagligt innehåll och innehåll i strid med Spotifys policyer (inklusive våra användarriktlinjer och plattformsregler), och mer information om hur du rapporterar innehåll samt hur du överklagar innehållsåtgärder finns i våra plattformsregler och information om innehållsåtgärder.

Licenser som du beviljar oss

Användarinnehåll

Du behåller äganderätten till ditt användarinnehåll när du publicerar det på tjänsten. För att vi ska kunna agera värd för eller göra ditt användarinnehåll tillgängligt på Spotifys plattform och plattformar från tredje part (så som tillämpligt) och kunna förse våra användare med vissa funktioner behöver vi dock en icke-exklusiv licens från dig till det användarinnehållet. Genom att publicera användarinnehåll på tjänsten beviljar du härmed Spotify en icke-exklusiv, överlåtbar, underlicensierbar, royaltyfri, fullt betald, global licens att reproducera, tillgängliggöra, kommunicera till allmänheten, utföra och visa, översätta, modifiera, skapa härledda verk från (inklusive rätten att transkribera, t.ex. för att optimera sökfunktioner, förbättra anpassning, förenkla innehållsgranskning eller visa på Spotifys plattform, men exklusive utnyttjande av tillhörande rättigheter, t.ex. merch, liveevenemang osv.), och på annat sätt använda användarinnehållet i samband med drift av tjänsten, kampanjer, reklam för eller marknadsföring av tjänsten och driften av Spotifys (och dess efterträdares och dotterbolags) verksamhet. Spotify har rätt att använda användarinnehåll i förening med alla nivåer och funktioner, webbplatser och användargränssnitt, samt allt innehåll och alla program som är kopplade till våra tjänster (sammantaget "Spotifys plattform") (som omfattar men inte är begränsat till rätten att transkribera användarinnehåll, t.ex. för att optimera sökfunktioner, förbättra anpassning, förenkla innehållsgranskning eller visa på Spotifys plattform). Den här licensen beviljas under den maximala varaktighet som ges enligt de underliggande immateriella rättigheterna. Där så krävs enligt tvingande lag upphör denna licens när du avslutar ditt konto eller när vi avslutar din åtkomst till tjänsterna.

För att undvika tveksamheter omfattar en sådan licens alla rättigheter i eller till användarinnehållet, inklusive, utan begränsning, upphovsrätt, integritetsrättigheter eller publiceringsrättigheter. Om tillämpligt och tillåtet enligt gällande lag samtycker du också till att avstå från och inte upprätthålla några "moraliska rättigheter" eller rättigheter, t.ex. din rätt att bli identifierad som upphovsman till något användarinnehåll, inklusive feedback, och från din rätt att göra invändningar mot en nedsättande behandling av sådant användarinnehåll. I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lag, om sådana moraliska rättigheter inte kan frånsägas, samtycker du åtminstone till att inte stämma oss för underlåtenhet att identifiera dig som författare till något användarinnehåll eller för användning av ditt användarinnehåll på eller i anslutning till tjänsten.

Du samtycker också till att, om du skapar ditt användarinnehåll med en eller flera medarbetare, att du ser till att varje sådan medarbetare antingen (a) har ett konto och har godkänt dessa villkor eller (b) har gett dig alla rättigheter som du behöver för att du ska kunna bevilja de licenser som du beviljar oss häri i sådant användarinnehåll.

Feedback

Om du tillhandahåller feedback, idéer eller förslag till Spotify i samband med tjänsten Spotify for Podcasters eller innehållet ("feedback") är denna feedback inte konfidentiell och den kan användas av Spotify utan begränsningar och utan betalning till dig. Feedback betraktas som en typ av användarinnehåll.

Anspråk på intrång

Spotify respekterar innehavare av immateriella rättigheter. Om du anser att något innehåll bryter mot din upphovsrätt, ditt varumärke eller andra immateriella rättigheter läser du Spotifys policy för immateriella rättigheter.

5. Kundsupport:

Om du vill ha kundsupport med frågor som rör Spotify for Podcasters-konton kan du använda de kundsupportresurser som listas i avsnittet Hjälpcenter för Spotify for Podcasters på vår webbplats. Om du har frågor om tjänsten Spotify for Podcasters eller dessa villkor (inklusive eventuella villkor för valda program i dessa villkor) kan du kontakta Spotify for Podcasters kundsupport genom att gå till avsnittet Hjälpcenter på vår webbplats.

Om du bor i EU kan du även lämna in ett klagomål på plattformen för tvistlösning på nätet (ODR-plattformen). ODR-plattformen är tillgänglig via följande länk: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

6. Dataskydd

Där du är en enskild person kommer Spotify att behandla dina personuppgifter i enlighet med vår sekretesspolicy. Om du är en enhet som tillhandahåller eller tar emot personuppgifter till eller från Spotify i samband med tjänsterna gäller de återstående bestämmelserna i avsnitt 6 (dataskydd).

i. Du kan dela personuppgifter med Spotify, som en del av registreringen för och användningen av tjänsterna, i vilket fall både du och Spotify är oberoende personuppgiftsansvariga för de personuppgifter som delas. Personuppgifterna kan inkludera registreringsdata, innehåll och användningsdata och används av Spotify för att tillhandahålla tjänsterna och på annat sätt enligt beskrivningen i vår sekretesspolicy.

ii. Du kan få vissa personuppgifter från Spotify (till exempel e-postadresser för direkt marknadsföring) när du godkänner Spotify och omfattas av tillämpliga villkor. Du ska följa alla tillämpliga sekretess- och direktmarknadsföringsregler i samband med användningen av dessa personuppgifter, inklusive hantering av eventuella tillbakadragna samtycken.

iii. Både du och Spotify ansvarar separat för att uppfylla alla tillämpliga skyldigheter enligt tillämplig lagstiftning om dataskydd och sekretess, och både du och Spotify förbinder sig att följa dem.

iv. Du ska säkerställa att datasubjekt vars personuppgifter du delar med Spotify får en kopia av Spotifys sekretesspolicy och att du har en laglig grund för att dela sådana personuppgifter med Spotify.

v. Var och en av dig och Spotify ska tillhandahålla rimlig information och samarbete när så begärs av den andra när det gäller förfrågningar eller klagomål från tillsynsmyndigheter eller registrerade.

vi. I den utsträckning som mottagande eller delning av personuppgifter från eller med Spotify innebär en överföring av dessa personuppgifter till ett land utanför EU/EES/Storbritannien som inte har erkänts av Europeiska kommissionen för att erbjuda adekvat dataskydd:

a. Standardavtalsklausulerna som godkänts av Europeiska kommissionens beslut av den 4 juni 2021, dokumentnummer C/2021/3972 (modul 1, styrenhet till styrenhet) ("modellklausuler") ska verkställas av dig och Spotify samma datum som dessa tjänstevillkor med: (a) dig som exportör och Spotify som importör, om överföringen är till Spotify i USA, eller (b) med dig som importör och Spotify som exportör om överföringen är från Spotify inom EU till dig i ett land utanför EU/EES/Storbritannien.

b. I händelse av bristande överensstämmelse mellan villkoren i dessa användarvillkor och villkoren i modellklausulerna ska villkoren i modellklausulerna gälla.

c. I bilaga I till modellklausulerna, där Spotify är dataimportör, anges datasubjekt, kategorier av data, mottagare och känsliga data i Spotifys sekretesspolicy och syftet är tillhandahållandet av tjänsterna och om du är dataimportör ska datasubjekten vara Spotify-användare, mottagarna ska vara du och dina personuppgiftsbehandlare och personuppgifterna ska vara e-postadresser och namn, användnings- och registreringsuppgifter eller på annat sätt enligt överenskommelse med Spotify. Den relevanta behöriga tillsynsmyndigheten ska vara den svenska myndigheten för skydd av personuppgifter.

d. I bilaga II till modellklausulerna gäller följande:

Dataimportören ska vidta lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter mot obehörig eller olaglig behandling av personuppgifter och mot oavsiktlig förlust eller förstörelse av eller skada på personuppgifter. Dessa åtgärder ska ta hänsyn till tillgänglig krypteringsteknik och kostnaderna för att implementera de specifika åtgärderna och måste säkerställa en säkerhetsnivå som är lämplig för den skada som kan uppstå till följd av ett brott mot säkerheten och den typ av data som ska skyddas.

vii. I den utsträckning som ditt mottagande eller din delning av personuppgifter från eller med Spotify utgör en överföring av personuppgifter från Australien: (a) Spotify erhåller från dig, som mottagare av personuppgifter, ett bindande avtalsenligt åtagande att hantera personuppgifter i enlighet med Privacy Act 1988 (CTH) och Australiens sekretessprinciper, och (b) du erhåller från Spotify, som mottagare av personuppgifter, ett bindande avtalsenligt åtagande att hantera personuppgifter i enlighet med Privacy Act 1988 (CTH) och Australiens sekretessprinciper.

7. Problem och tvister

Avtalstid och uppsägning

Dessa villkor gäller tills de sägs upp av antingen dig eller Spotify. Spotify kan säga upp dessa villkor (inklusive eventuella ytterligare villkor som ingår häri) när som helst eller stoppa din åtkomst till tjänsten tillfälligt om vi har rimlig orsak att tro att du har brutit mot något av dessa villkor, om vi slutar tillhandahålla tjänsten eller någon väsentlig del av den så som vi anser vara nödvändigt för att efterleva gällande lagar, eller om vi har rimlig orsak att tro att det har förekommit beteende som skapar skadeståndsansvar eller väsentlig skada för någon användare, annan tredje part, Spotify eller våra dotterbolag. Om Spotify säger upp dessa villkor eller om Spotify stoppar din åtkomst till tjänsten tillfälligt samtycker du till att Spotify inte har något skadeståndsansvar eller annat ansvar gentemot dig och (utom så som uttryckligen framställs i dessa villkor) att Spotify inte behöver återbetala några belopp som du redan har betalat. Du kan säga upp dessa villkor när som helst via kontaktformuläret för kundtjänst i avsnittet Kontakta oss på vår webbplats, eller genom att avsluta ditt användarkonto hos Spotify, varefter du inte kan fortsätta att använda tjänsten. Om du vill ta reda på hur du säger upp ditt Spotify-konto kan du använda kundsupportresurserna på sidan Om oss.

De följande avsnitten ska fortsätta att gälla efter uppsägning: avsnitt 2 (Tjänsten Spotify for Podcasters), 3 (Din användning av tjänsten Spotify for Podcasters), 4 (Innehåll och immateriella rättigheter), 7 (Problem och tvister) och 8 (Om dessa villkor), såväl som alla andra avsnitt i dessa villkor som, antingen uttryckligen eller på grund av deras beskaffenhet, måste förbli gällande även efter uppsägning av dessa villkor.

Garanti och ansvarsfriskrivning

Vissa jurisdiktioner tillåter inte uteslutande av underförstådda garantier eller begränsningar av konsumenters tillämpliga lagstadgade rättigheter och därför gäller uteslutandet och begränsningarna i detta avsnitt eventuellt inte för dig.

Spotify tillhandahåller tjänsten med rimlig omsorg och färdighet och i enlighet med alla specifikationer för tjänsten som tillhandahålls av Spotify, men med förbehåll för att tjänsten tillhandahålls i tillgängligt och befintligt skick, utan några som helst garantier, vare sig uttryckliga, underförstådda eller lagstadgade. Spotify och alla innehavare av innehållet frånsäger sig dessutom alla uttryckliga, underförstådda och lagstadgade garantier avseende innehållet, inklusive garantier avseende tillfredsställande kvalitet, säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte eller uteblivet intrång. Varken Spotify eller någon innehavare av innehållet garanterar att tjänsten eller innehållet är fritt från skadlig programvara eller andra skadliga komponenter. I tillägg därtill gäller att Spotify inte gör några framställningar avseende och ej heller garanterar eller åtar sig något ansvar för externa tillämpningar (eller deras innehåll), användarinnehåll, enheter eller någon produkt eller tjänst som annonseras, marknadsförs eller erbjuds av en tredje part på eller via tjänsten eller någon hyperlänkad webbplats och Spotify ansvarar inte för några transaktioner mellan dig och några externa leverantörer av det förutnämnda. Ingen rådgivning eller information, vare sig muntlig eller skriftlig, som du får från Spotify ska utgöra någon garanti å Spotifys vägnar. När du använder tjänsten kan du ha åtkomst till funktioner för filtrering av explicit innehåll, men användning av dessa funktioner kan fortfarande leda till att visst explicit innehåll visas och du bör inte förlita dig på att sådana funktioner filtrerar bort allt explicit innehåll. Detta avsnitt gäller i den största utsträckning det är tillåtet enligt gällande lag.

Ansvarsbegränsning och tid för att registrera ett anspråk

I DEN STÖRSTA UTSTRÄCKNING DET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAG SAMTYCKER DU TILL ATT DIN ENDA OCH EXKLUSIVA GOTTGÖRELSE FÖR EVENTUELLA PROBLEM ELLER MISSNÖJE MED TJÄNSTEN ÄR ATT AVINSTALLERA ALL SPOTIFY-PROGRAMVARA OCH SLUTA ANVÄNDA TJÄNSTEN. DU SAMTYCKER TILL ATT SPOTIFY INTE HAR NÅGON FÖRPLIKTELSE ELLER NÅGOT ANSVAR SOM UPPSTÅR GENOM ELLER ÄR RELATERAT TILL EXTERNA TILLÄMPNINGAR ELLER INNEHÅLL DÄRI SOM GÖRS TILLGÄNGLIGA VIA ELLER I SAMBAND MED TJÄNSTEN OCH ÄVEN OM DIN RELATION TILL SÅDANA EXTERNA TILLÄMPNINGAR KAN REGLERAS AV SEPARATA AVTAL MED SÅDANA TREDJE PARTER ÄR DIN ENDA OCH EXKLUSIVA GOTTGÖRELSE, PRECIS SOM MED AVSEENDE PÅ SPOTIFY, FÖR EVENTUELLA PROBLEM ELLER MISSNÖJE MED EXTERNA TILLÄMPNINGAR ELLER INNEHÅLL DÄRI, ATT AVINSTALLERA ELLER SLUTA ANVÄNDA SÅDANA EXTERNA TILLÄMPNINGAR.

MED UNDANTAG FÖR DET SOM KRÄVS ENLIGT GÄLLANDE LAG TILLÅTER SKA SPOTIFY, DESS CHEFER, AKTIEÄGARE, ANSTÄLLDA, OMBUD, STYRELSELEDAMÖTER, DOTTERBOLAG, NÄRSTÅENDE BOLAG, EFTERTRÄDARE, ÖVERTAGARE, LEVERANTÖRER, ELLER LICENSGIVARE UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ANSVARA FÖR (1) NÅGRA INDIREKTA, SÄRSKILDA, TILLFÄLLIGA, STRAFFANDE ELLER AVSKRÄCKANDE SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, (2) UTEBLIVEN ANVÄNDNING ELLER NÅGON FÖRLUST AV DATA, AFFÄRER ELLER VINST (VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT) SOM OAVSETT FALLET UPPSTÅR PÅ GRUND AV ANVÄNDNING AV ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA TJÄNSTEN, ENHETER, EXTERNA TILLÄMPNINGAR ELLER INNEHÅLL I EXTERNA TILLÄMPNINGAR, OAVSETT JURIDISK TEORI, UTAN HÄNSYN TILL HURUVIDA SPOTIFY HAR VARNATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR OCH ÄVEN OM EN ÅTGÄRD MISSLYCKAS MED DESS VÄSENTLIGA SYFTE ELLER (3) DET SAMMANLAGDA SKADESTÅNDSANSVARET FÖR ALLA KRAV RELATERADE TILL TJÄNSTEN, EXTERNA TILLÄMPNINGAR ELLER INNEHÅLL I EXTERNA TILLÄMPNINGAR SOM ÖVERSTIGER DET HÖGRE AV (A) DE BELOPP SOM DU HAR BETALAT TILL SPOTIFY UNDER DE TOLV MÅNADERNA FÖRE DET FÖRSTA ANSPRÅKET ELLER (B) 100,00 USD.

För tydlighets skull är det viktigt att veta att dessa villkor inte begränsar Spotifys ansvar för bedrägeri, bedräglig framställning eller dödsfall eller personskada i den utsträckning tillämplig lag skulle förbjuda en sådan begränsning.

MED UNDANTAG FÖR DEN UTSTRÄCKNING DÅ SÅDANA BEGRÄNSNINGAR ÄR FÖRBJUDNA ENLIGT GÄLLANDE LAG MÅSTE ALLA ANSPRÅK SOM UPPSTÅR INOM RAMEN FÖR DESSA VILLKOR INLEDAS (GENOM ATT REGISTRERA EN BEGÄRAN OM SKILJEDOM ELLER EN ENSKILD ÅTGÄRD ENLIGT NEDANSTÅENDE SKILJEDOMSAVTAL) INOM ETT ÅR EFTER DEN DAG DÅ DEN PART SOM HÄVDAR ANSPRÅKET FÖRST FÅR KÄNNEDOM OM ELLER RIMLIGEN BÖR HA KÄNNEDOM OM DEN HANDLING, DET UTELÄMNANDE ELLER DEN UNDERLÅTENHET SOM GER UPPHOV TILL ANSPRÅKET, OCH DET SKA INTE FINNAS NÅGON RÄTT TILL GOTTGÖRELSE FÖR NÅGOT ANSPRÅK SOM INTE HÄVDAS INOM DEN TIDSPERIODEN. OM DU ÄR KONSUMENT PÅVERKAS INTE DINA ÅTGÄRDER MOT BRISTANDE ÖVERENSSTÄMMELSE MED DET DIGITALA INNEHÅLLET ELLER DEN DIGITALA TJÄNST SOM TILLHANDAHÅLLS AV SPOTIFY.

Tredje parts rättigheter

Ingen förmånstagande tredje part

Du bekräftar och samtycker till att innehavarna av innehållet och vissa distributörer (t.ex. appbutiksleverantörer) är dessa villkors avsedda förmånstagare och har rätt att upprätthålla dessa villkor direkt gentemot dig. Utöver det som framställs i detta avsnitt är dessa villkor inte avsedda att bevilja någon annan än dig och Spotify rättigheter och dessa villkor ska under inga omständigheter skapa några rättigheter för förmånstagande tredje part. Vidare omfattas inte rätten att säga upp, upphäva eller godkänna någon variation, något avstående eller någon uppgörelse av dessa villkor av någon annan persons samtycke.

Värdtjänster för podcasts

Om du har ditt användarinnehåll hos en extern värdtjänst för podcasts ("värdtjänst för podcasts") är du införstådd med att dessa villkor endast är mellan dig och Spotify, inte med din värdtjänst för podcasts. Din värdtjänst för podcasts är inte avsedd förmånstagare för dessa villkor och din värdtjänst för podcasts ansvarar inte för tjänsten eller innehållet. Din värdtjänst för podcasts har ingen som helst skyldighet att tillhandahålla några underhålls- och supporttjänster med avseende på tjänsten. Oaktat det föregående är du införstådd med och samtycker till att Spotify, efter eget gottfinnande, kan dela innehåll med värdtjänster för podcasts, såsom dataanalys, och att sådant innehåll kan innehålla data som är relaterade till ditt användarinnehåll.

Villkor för Apple-enheter och appar

Om du har hämtat någon av våra mobila appar (vardera en "app") från Apple Inc. ("Apple") App Store eller om du använder appen med en iOS-enhet bekräftar du att du har läst, förstår och samtycker till följande meddelande avseende Apple. Dessa villkor gäller endast mellan dig och Spotify och inte med Apple, och Apple ansvarar inte för tjänsten och innehållet i däri. Apple har ingen som helst skyldighet att tillhandahålla några underhålls- och supporttjänster med avseende på tjänsten. Om tjänsten inte uppfyller någon tillämplig garanti kan du informera Apple om det, varvid Apple återbetalar det tillämpliga inköpspriset för appen till dig och i den största utsträckning det är tillåtet enligt gällande lag har Apple inga som helst andra garantiskyldigheter med avseende på tjänsten. Apple ansvarar inte för att åtgärda några anspråk från dig eller någon tredje part med avseende på tjänsten eller ditt innehav eller din användning av tjänsten, inklusive (1) anspråk avseende produktansvar, (2) något anspråk om att tjänsten inte efterlever tillämpliga lagliga eller reglerande krav, (3) anspråk som uppstår inom ramen för konsumentskydds- eller liknande lagstiftning samt (4) anspråk med avseende på intrång i immateriella rättigheter. Apple ansvarar inte för utredning, försvar, reglering och fullgörande av något anspråk från tredje part om att tjänsten eller ditt innehav och din användning av appen gör intrång i den tredje partens immateriella rättigheter. Du samtycker till att efterleva alla tillämpliga villkor från tredje part när du använder tjänsten. Apple och Apples dotterbolag är dessa villkors förmånstagande tredje part och efter ditt samtycke till dessa villkor har Apple rätt (och anses ha samtyckt till rättigheten) att upprätthålla dessa villkor mot dig som dessa villkors förmånstagande tredje part.

Skadeersättning

Du samtycker till att gottgöra Spotify för och hålla Spotify skadeslöst mot eventuella skador, förluster och utgifter (inklusive rimliga advokatarvoden och kostnader) på grund av eller i samband med: (1) ditt brott mot något av dessa villkor (inklusive eventuella ytterligare Spotify-villkor som införlivas häri), (2) något användarinnehåll som du publicerar eller på annat sätt bidrar med, (3) någon aktivitet som du deltar i eller via tjänsten samt (4) ditt brott mot någon lag eller någon tredje parts rättigheter.

Reglerande lag, obligatorisk skiljedom och plats

Reglerande lag och jurisdiktion

Dessa villkor regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i USA (inklusive federal skiljedomslagstiftning) och delstaten New York, USA, utan hänsyn till val eller konflikter mellan rättsliga principer. Du samtycker till att alla tvister som uppstår till följd av eller som relaterar till föremålet för dessa villkor eller på annat sätt som inte är föremål för skiljedomsförfarande ska omfattas av den exklusiva jurisdiktionen och platsen i Southern District of New York.

FRISKRIVNING FRÅN GRUPPTALAN

I DEN UTSTRÄCKNING DET ÄR TILLÅTET ENLIGT LAG SAMTYCKER DU OCH SPOTIFY TILL ATT VAR OCH EN ENDAST KAN FÖRA TALAN MOT DEN ANDRA I DIN ELLER DESS EGENSKAP SOM ENSKILD OCH INTE SOM KÄRANDE ELLER GRUPPMEDLEM I NÅGON PÅSTÅDD GRUPP- ELLER REPRESENTERANDE TALAN. Såvida inte du och Spotify samtycker får ingen skiljedomare eller annan domare konsolidera fler än en persons anspråk eller på annat sätt leda någon form av representerande eller gruppförfarande. Skiljedomaren kan endast utdöma föreläggande till förmån för den enskilda parten som söker lättnad och endast i den utsträckning som krävs för att tillhandahålla lättnad som omfattas av den partens individuella anspråk. Om en domstol beslutar att tillämplig lag utesluter verkställighet av något av denna paragrafs begränsningar vad gäller ett visst yrkande, måste detta anspråk (och endast det anspråket) avskiljas från skiljedomsförfarandet och kan föras i domstol.

SKILJEDOMSAVTAL

Om du befinner dig i, är baserad i, har kontor i eller bedriver verksamhet i en jurisdiktion där detta avsnitt är verkställbart gäller följande obligatoriska bestämmelser för skiljedomsförfarande för dig:

Tvistlösning och skiljedomsförfarande

Enligt avsnittet "Storbritannien och EU" nedan samtycker du och Spotify till att eventuella tvister, anspråk eller kontroverser mellan dig och Spotify som uppstår på något sätt i samband med eller relaterade till dessa villkor eller din relation med Spotify i din roll som användare av tjänsten (oavsett om det är baserat på avtal, åtalbar handling, lag, bedrägeri, oriktig framställning eller någon annan rättslig teori och oavsett om anspråken uppstår under eller efter att villkoren har sagts upp) ska fastställas genom obligatoriskt bindande enskilt skiljedomsförfarande (inte grupptalan). Du och Spotify samtycker vidare till att skiljedomaren ska ha exklusiv befogenhet att styra på sin egen jurisdiktion, däribland eventuella invändningar mot förekomsten, omfattningen eller giltigheten av skiljedomsavtalet eller skiljedomen för eventuella krav eller motkrav. Skiljedomsförfarande är mer informellt än en domstolsprocess. DET FÖREKOMMER INGEN DOMARE ELLER JURY I SKILJEDOMSFÖRFARANDET OCH DOMSTOLARS GRANSKNING AV SKILJEDOMAR ÄR BEGRÄNSAD. Framlägganden kan vara mer begränsade än i domstolar. Skiljedomaren måste följa detta avtal och kan utdöma samma skadestånd och lättnad som en domstol (inklusive advokatarvoden), med undantag för att skiljedomaren inte får utdöma någon lättnad, däribland fastställande eller föreläggande om lättnad till förmån för alla utom parterna i skiljedomsförfarandet. Denna bestämmelse om skiljedomsförfarande ska överleva uppsägning av dessa villkor.

Undantag

Oaktat avsnittet ovan samtycker du och Spotify båda till att ingenting i detta skiljedomsavtal ska anses avstå, utesluta, eller på annat sätt begränsa någon av våra rättigheter att när som helst (1) vidta en enskild åtgärd i en domstol för mindre anspråk eller (2) vidta en enskild åtgärd som enbart söker tillfälligt eller preliminärt personligt föreläggande i en domstol, i väntan på ett slutgiltigt beslut från skiljedomaren. Dessutom hindrar inte detta skiljedomsavtal dig eller oss från att uppmärksamma federala, statliga eller lokala myndigheter på problem. Sådana myndigheter kan, om lagen tillåter, söka lättnad mot oss å dina vägnar (eller tvärtom).

Regler för skiljedomsförfaranden

Antingen du eller vi kan inleda skiljedomsförfaranden. Alla skiljedomsförfaranden mellan dig och Spotify ska ske enligt då gällande regler om kommersiell skiljedom och medlingsförfarande från American Arbitration Association ("AAA-reglerna"), enligt ändringar i detta skiljedomsavtal. Du och Spotify samtycker till att Federal Arbitration Act gäller och reglerar tolkningen och tillämpningen av denna bestämmelse (trots valet av lagbestämmelser ovan). AAA-reglerna samt instruktioner om hur du ska registrerar ett skiljedomsförfarande med AAA visas på adr.org. Spotify kan också hjälpa dig att kontakta AAA.

Alla skiljedomsförfaranden ska äga rum i länet (eller församlingen) för din faktureringsadress, förutsatt att du, om anspråket gäller 25 000 USD eller mindre, kan välja om skiljedomen ska genomföras (1) endast på grundval av dokument som skickats till skiljedomaren, (2) genom ett icke-närvarande telefonförhör eller (3) genom ett personligt förhör enligt AAA-reglerna i länet (eller församlingen) i faktureringsadressen.

Om du väljer att lämna in ett skiljedomsförfarande och du måste betala en ansökningsavgift kommer Spotify att ersätta dig för den ansökningsavgiften, såvida inte ditt anspråk är större än 10 000 USD, i vilket fall du ansvarar för ansökningsavgiften. Spotify betalar alla andra skiljedomsavgifter, inklusive din andel av skiljedomarens kompensation, om inte annat krävs enligt AAA-regler eller domstolsbeslut. Oavsett hur skiljedomsförfarandet genomförs ska skiljedomaren utfärda ett motiverat skriftligt beslut som är tillräckligt för att förklara de viktiga resultaten och slutsatserna som beslutet och eventuella beslut baseras på. Skiljedomaren kan när som helst fatta beslut och lösa tvister gällande betalning och ersättning av avgifter eller utgifter under pågående process och på begäran från någon av parterna som görs inom 14 dagar efter skiljedomarens beslut om meriterna.

Tid för registrering

Varje skiljedomsförfarande måste inledas genom att registrera en begäran om skiljedom ETT ÅR efter den dag då den part som hävdar anspråket först känner till eller rimligen bör känna till den handling, det utelämnande eller den underlåtenhet som ger upphov till anspråket och det ska inte finnas någon rätt till någon gottgörelse för något anspråk som inte hävdas inom den tidsperioden. Om tillämplig lag förbjuder en begränsning av ett år för att hävda anspråk måste alla anspråk hävdas inom den kortaste tid som är tillåten enligt gällande lag.

Meddelande, process

En part som avser att söka skiljedomsförfarande måste först skicka ett skriftligt meddelande om tvisten till den andra parten, via rekommenderat brev eller Federal Express (underskrift krävs) eller, om vi inte har en fysisk adress till dig, via e-post ("meddelande"). Spotifys adress för meddelanden är: Spotify, Attn: General Counsel, 4 World Trade Center, 150 Greenwich Street, 62nd Floor, New York, NY 10007, USA. Meddelandet måste (1) beskriva anspråkets eller tvistens beskaffenhet och grund och (2) framställa den särskilda lättnad som söks ("krav"). Vi samtycker till att agera i god tro för att lösa anspråket direkt, men om vi inte når en överenskommelse om att göra det inom 30 dagar efter det att meddelandet har tagits emot kan du eller Spotify inleda ett skiljedomsförfarande. Under skiljedomsförfarandet får beloppet i eventuella erbjudanden om förlikning från dig eller Spotify inte lämnas ut till skiljedomaren förrän efter att skiljedomaren fattar ett slutgiltigt beslut och skiljedom (om något). Om vår tvist slutligen löses genom skiljedomsförfarande till din fördel ska Spotify betala dig det högre av (1) det belopp som utdöms av skiljedomaren, om tillämpligt, (2) det senast skriftliga belopp som erbjuds av Spotify för att lösa tvisten före skiljedomarens skiljedom eller (3) 1 000,00 USD. Alla handlingar och all information som lämnas ut under skiljedomsförfarandet ska hållas strikt konfidentiella av mottagaren och får inte användas av mottagaren för något annat ändamål än skiljedomsförfarandet eller verkställandet av skiljedomarens beslut och skiljedom och får inte lämnas ut utom i förtroende till personer som har ett behov att känna till informationen för sådana ändamål eller så som krävs enligt tillämplig lag. Med undantag för det som krävs för att verkställa skiljedomarens beslut och skiljedom får varken du eller Spotify lämna några offentliga tillkännagivanden eller offentliga kommentarer eller ge upphov till någon publicitet avseende skiljedomsförfarandet, inklusive men inte begränsat till det faktum att parterna tvistar, förekomsten av skiljedomsförfarandet eller något beslut eller någon skiljedom från skiljedomaren.

Ändringar

Om Spotify i framtiden gör ändringar i denna bestämmelse om skiljedomsförfaranden (utöver att ändra Spotifys adress för meddelanden) kan du avvisa alla sådana ändringar genom att skicka ett skriftligt meddelande, inom 30 dagar efter ändringen, till Spotifys adress för meddelanden, varvid ditt konto hos Spotify ska sägas upp omedelbart och denna bestämmelse om skiljedomsförfarande, som gällde omedelbart före de ändringar du avvisar, ska fortsätta att gälla.

Genomförbarhet

Om detta skiljedomsavtal ogiltigförklaras helt eller delvis samtycker parterna till att den exklusiva jurisdiktion och den plats som beskrivs i dessa villkor ska reglera alla anspråk i domstol som uppstår i samband med eller är relaterade till dessa villkor.

Storbritannien och EU

Föregående avsnitt i skiljedomsavtalet ska inte gälla kunder i Storbritannien eller EU.

Om du befinner dig i Storbritannien eller EU och vi inte kan lösa någon tvist, fordran eller kontrovers kan vi även välja att lösa sådana tvister, anspråk eller kontroverser genom medling. Medling tillhandahålls av centret för effektiv tvistlösning (CER) som utser en medlare.

Om du är kund inom EU kan du lösa tvister i samband med tillhandahållandet av tjänsterna via ODR-onlineplattformen som hanteras av EU-kommissionen och som finns på följande adress: https://webgate.ec.europa.eu/odr.

8. Om dessa villkor

Du kan ha vissa rättigheter enligt gällande lag som inte kan begränsas av ett avtal. Dessa villkor är inte på något sätt avsedda att begränsa dessa rättigheter.

Ändringar i dessa villkor

Vi kan då och då göra ändringar i dessa villkor (inklusive eventuella ytterligare Spotify-villkor som införlivas häri via hänvisning) och informera dig om sådana ändringar på ett rimligt sätt, inklusive genom att publicera ändrade villkor på den tillämpliga tjänsten (förutsatt att vi för väsentliga ändringar strävar efter att tillhandahålla meddelandet via e-post, ett popup-meddelande i tjänsten eller på annat sätt). Inga sådana ändringar gäller för tvister mellan dig och oss som uppstår före det datum då vi publicerade de ändrade villkoren eller andra Spotify-villkor som införlivar sådana ändringar eller på annat sätt informerade dig om sådana ändringar. Din användning av tjänsten efter ändringar i dessa villkor utgör ditt samtycke till sådana ändringar. Om du inte vill fortsätta att använda tjänsten enligt de uppdaterade villkoren kan du säga upp ditt konto genom att kontakta oss. Det giltighetsdatum som anges överst i detta dokument anger när dessa villkor ändrades senast.

Fullständigt avtal

Utöver det som framställs i detta avsnitt eller som uttryckligen har överenskommits skriftligen mellan dig och Spotify utgör dessa villkor de fullständiga villkor som du och Spotify har kommit överens om och det ersätter alla tidigare överenskommelser avseende ämnet för dessa villkor, oavsett om de är skriftliga eller muntliga. Observera dock att andra aspekter av din användning av tjänsten kan regleras av ytterligare avtal. Så som anges ovan införlivas andra villkor som reglerar användning av tjänsten häri genom hänvisning. Dessa omfattar följande (a) ytterligare villkor relaterade till specifika tjänster som erbjuds i tjänsten: villkor för valda program inklusive annonseringsvillkor för Spotify for Podcasts, och (b) riktlinjer och policyer: Spotifys riktlinjer för användare, Spotifys policy för immateriella rättigheter och Spotify for Podcasters policy för intäktsgenerering.

Avskiljbarhet och avstående

Om inte annat framställs i dessa villkor gäller att om någon bestämmelse i dessa villkor av någon anledning eller i någon utsträckning skulle fastställas vara ogiltig eller ogenomförbar påverkas inte de återstående bestämmelserna i dessa villkor och om så är fallet ska tillämpningen av denna bestämmelse genomföras i den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lag.

All underlåtenhet av Spotify eller någon tredje part att upprätthålla dessa villkor eller någon bestämmelse i dem ska inte innebära att Spotify eller den tillämpliga förmånstagande tredje parten avstår från rätten att göra det.

Överlåtelse

Spotify kan överlåta något eller samtliga av dessa villkor och kan helt eller delvis överlåta eller delegera sina rättigheter eller förpliktelser inom ramen för dessa villkor. Du får inte överlåta dessa villkor, vare sig helt eller delvis, och ej heller överföra eller underlicensiera dina rättigheter enligt dessa villkor till någon tredje part.

Senast uppdaterad: 15 februari 2024