Gebruikersrichtlijnen van Spotify

Hallo! Welkom bij de gebruikersrichtlijnen van Spotify ("Gebruikersrichtlijnen") die van toepassing zijn op Spotify's websites, applicaties en services die verwijzen naar deze gebruikersrichtlijnen (de "Services"), met inbegrip van de toegang tot materiaal dat of content die via deze Services beschikbaar wordt gesteld ("Content"). Deze Gebruikersrichtlijnen zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat iedereen plezier blijft beleven aan de Services. Naast deze gebruikersrichtlijnen moet de content voldoen aan de Platformregels van Spotify ("Platformregels").

We kunnen deze Gebruikersrichtlijnen en Platformregels van tijd tot tijd bijwerken. U vindt de laatste versie op onze website.

Het schenden van deze Gebruikersrichtlijnen en Platformregels kan leiden tot verwijdering van alle content of al het materiaal dat u hebt bijgedragen aan de Services en/of beëindiging of opschorting van uw account. We proberen de Services zo breed mogelijk beschikbaar te maken, maar u kunt geen gebruik maken van onze Services als we uw account op een van onze Services hebben beëindigd. Daarnaast verbieden we pogingen om eerdere handhavingsmaatregelen te omzeilen, waaronder het maken van nieuwe accounts.

Het volgende is niet toegestaan, om welke reden dan ook, met betrekking tot de Services en het materiaal of de content die beschikbaar wordt gesteld via de Services, of een deel daarvan:

 1. reverse-engineeren, decompileren, disassembleren, wijzigen of maken van afgeleide werken, behalve waar een dergelijke beperking uitdrukkelijk verboden is door de toepasselijke wetgeving. Als de toepasselijke wetgeving u toestaat enig onderdeel van de Services of de Content te decompileren, indien dit is vereist om de informatie te verkrijgen die nodig is om een onafhankelijk programma te maken dat met de Services of een andere programma kan worden bediend, mag de informatie die u via dergelijke activiteiten verkrijgt (a) uitsluitend voor het bovengenoemde doel worden gebruikt, (b) niet zonder voorafgaande toestemming van Spotify worden bekendgemaakt of medegedeeld aan derden, als dit niet noodzakelijk is voor het bereiken van dat doel en (c) niet worden gebruikt voor het maken van software of services die in wezen gelijksoortig zijn aan enig onderdeel van de Services of de Content;
 2. het kopiëren, reproduceren, herdistribueren, "rippen", opnemen, overdragen, uitvoeren, framen, linken naar of tonen aan publiek, uitzenden of beschikbaar stellen aan publiek, of enig ander gebruik dat niet uitdrukkelijk is toegestaan onder de overeenkomsten of de toepasselijke wetgeving of dat anderszins inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten;
 3. het importeren of kopiëren van lokale bestanden waarvoor u niet het wettelijke recht hebt om ze op deze manier te importeren of te kopiëren;
 4. het overbrengen van kopieën van in de cache opgeslagen Content van een geautoriseerd apparaat naar een ander apparaat, op welke wijze dan ook;
 5. "crawling" of "scraping", hetzij handmatig of geautomatiseerd, of op andere wijze met behulp van geautomatiseerde middelen (waaronder bots, scrapers en spiders), om informatie te bekijken, te openen of te verzamelen, of enig onderdeel van de Services of Content te gebruiken om een machine-learning- of AI-model te trainen of Spotify Content op een andere manier in een machine-learning- of AI-model op te nemen;
 6. het verkopen, verhuren, in sublicentie geven, leasen of anderszins te gelde maken, behalve voor zover uitdrukkelijk toegestaan door de overeenkomsten;
 7. het verkopen van een gebruikersaccount of afspeellijst, of het anderszins accepteren of aanbieden van compensatie, financieel of anderszins, om invloed uit te oefenen op de naam van een account of afspeellijst of de inhoud van dat account of die afspeellijst; of
 8. het kunstmatig verhogen van het aantal afgespeelde nummers of het aantal volgers, het kunstmatig promoten van Content, of andere manipulatie, onder meer door (i) het gebruik van een bot, script of ander geautomatiseerd proces, (ii) het verstrekken of accepteren van enige vorm van compensatie (financieel of anderszins) of (iii) enige andere wijze;
 9. het omzeilen van door Spotify, haar licentiegevers of derden gebruikte technologie, met inbegrip van door Spotify of haar licentiegevers toegepaste territoriale of andere toegangsbeperkingen met betrekking tot content;
 10. het omzeilen of blokkeren van advertenties of het maken of verspreiden van tools om advertenties te blokkeren;
 11. het verwijderen of wijzigen van copyright-, handelsmerk- of andere intellectuele-eigendomskennisgevingen (waaronder met het doel om aanduidingen van eigendom of bron te verhullen of te wijzigen);
 12. het verwijderen of wijzigen van enig deel van de Services of Content, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan in de overeenkomsten of, als er Content beschikbaar is gesteld door een andere gebruiker, met de uitdrukkelijke toestemming van die gebruiker; of
 13. uw wachtwoord aan een ander persoon te verstrekken of de gebruikersnaam en het wachtwoord van een ander persoon te gebruiken.

Respecteer Spotify, de eigenaren van het materiaal en de content op de Services en andere gebruikers van de Services. Neem geen deel aan activiteiten, plaats geen Gebruikerscontent, registreer en gebruik geen gebruikersnaam die:

 1. illegaal is, of bedoeld is om een onwettige handeling van welke aard dan ook te promoten of te plegen, met inbegrip van inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten, privacyrechten, publiciteitsrechten of eigendomsrechten van Spotify of een derde, of die een overeenkomst schendt waarbij u partij bent, zoals, bij wijze van voorbeeld en niet beperkt tot, een exclusieve opnameovereenkomst of uitgaveovereenkomst;
 2. uw wachtwoord of opzettelijk het wachtwoord van een andere gebruiker bevat of opzettelijk persoonlijke gegevens van derden bevat of bedoeld is om dergelijke persoonlijke gegevens te verkrijgen;
 3. vertrouwelijke of eigendomsinformatie van een derde partij of persoonlijke informatie over uzelf onthult die niet bedoeld is om openbaar te worden gemaakt;
 4. schadelijke content bevat, zoals malware, Trojaanse paarden of virussen, of op enige andere wijze de toegang van een gebruiker tot de Spotify-service belemmert;
 5. uw connectie met Spotify, een andere gebruiker, persoon of identiteit nabootst of verkeerd voorstelt (bijvoorbeeld door gebruik te maken van auteursrechtelijk beschermde Spotify-content, door het Spotify-logo zonder toestemming te gebruiken of door op een andere manier de Spotify-handelsmerken op een misleidende wijze te gebruiken), of anderszins frauduleus, vals, bedrieglijk of misleidend is;
 6. betrekking heeft op het versturen van ongevraagde massamailings of andere vormen van spam, junkmail, kettingbrieven en dergelijke;
 7. betrekking heeft op ongeoorloofde commerciële of verkoopactiviteiten, zoals reclame, promoties, wedstrijden, loterijen, gokken, bookmaking of piramidespelen;
 8. het ongeoorloofd linken naar, refereren aan, of anderszins promoten van commerciële producten of diensten inhoudt, tenzij Spotify hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven;
 9. de Spotify-service op enigerlei wijze hindert of verstoort of de Spotify-service of Spotify's computersystemen, netwerk, gebruiksregels of een van Spotify's beveiligingsonderdelen, authenticatiemaatregelen of andere beveiligingsmaatregelen die van toepassing zijn op de Spotify-service, de Content of enig onderdeel daarvan, manipuleert, schendt, of tracht deze te scannen of op kwetsbaarheden te testen;
 10. in strijd is met de Gebruiksvoorwaarden van Spotify of enige andere voorwaarden of beleidsregels die van toepassing zijn op uw gebruik van een van de Services; of
 11. verwijderd is uit een van onze services wegens een inbreuk op onze voorwaarden of ons beleid, zoals een verboden nummer, aflevering of show. Dit geldt ook voor content die is gemaakt of opnieuw is gebruikt voor hetzelfde doel als eerder verwijderde Content.