Gebruiksvoorwaarden Spotify

1. Inleiding

2. De door ons geleverde Spotify-service.

3. Uw gebruik van de Spotify-service

4. Inhoud en intellectuele-eigendomsrechten

5. Klantenondersteuning, informatie, vragen en klachten

6. Problemen en geschillen

7. Over deze Voorwaarden

1. Inleiding

Lees deze Gebruiksvoorwaarden (deze 'Voorwaarden') zorgvuldig door, aangezien deze van toepassing zijn op uw gebruik van (inclusief toegang tot) de gepersonaliseerde services van Spotify voor het streamen van muziek en andere inhoud, waaronder al onze websites en softwaretoepassingen die deze Voorwaarden bevatten of die hiernaar verwijzen middels een koppeling (gezamenlijk de 'Spotify-service') en alle muziek, video's, podcasts of ander materiaal dat beschikbaar wordt gesteld via de Spotify-service (de 'Inhoud').

Het gebruik van de Spotify-service kan onderhevig zijn aan aanvullende voorwaarden die door Spotify worden gepresenteerd en middels deze verwijzing in deze Voorwaarden zijn opgenomen.

Door u aan te melden voor de Spotify-service of deze anderszins te gebruiken, gaat u akkoord met deze Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, is het u niet toegestaan de Spotify-service te gebruiken en of enige inhoud te openen.

Serviceproviders

Deze voorwaarden gelden tussen u en Spotify AB, Regeringsgatan 19, 111 53, Stockholm, Zweden.

Vereisten voor leeftijd en geschiktheid

Om gebruik te kunnen maken van de Spotify-service en toegang te krijgen tot Inhoud, moet u (1) 13 jaar (of de equivalente minimumleeftijd in uw thuisland) of ouder zijn, (2) toestemming hebben van een ouder of voogd als u in uw thuisland minderjarig bent; (3) de bevoegdheid hebben om een bindend contract met ons aan te gaan en niet worden uitgesloten onder toepasselijke wetgeving, en (4) in een land wonen waar de Service beschikbaar is. U belooft tevens dat alle registratiegegevens die u indient bij Spotify waar, nauwkeurig en volledig zijn, en gaat ermee akkoord dat dit te allen tijde zo blijft. Als u in uw thuisland minderjarig bent, moet een ouder of voogd namens u deze Voorwaarden accepteren. Tijdens het registratieproces leest u aanvullende informatie over de minimumleeftijd. Als u niet voldoet aan de vereisten voor de minimumleeftijd, kan Spotify u niet registreren als gebruiker.

2. De door ons geleverde Spotify-service.

Spotify-serviceopties

We bieden tal van Spotify-serviceopties. Bepaalde Spotify-serviceopties worden gratis aangeboden. Voor andere opties is betaling vereist voordat u hiertoe toegang krijgt (de 'Betaalde abonnementen'). We kunnen ook speciale promotieabonnementen, lidmaatschappen of diensten aanbieden, waaronder het aanbieden van producten en diensten van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de producten en services die door dergelijke derden worden geleverd.

De Unlimited-service is mogelijk niet beschikbaar voor alle gebruikers. Wanneer u zich aanmeldt voor de services, leggen wij uit welke services beschikbaar zijn. Als u uw abonnement op de Unlimited-service opzegt of als uw abonnement op de Unlimited-service wordt onderbroken (bijvoorbeeld als u uw betalingsgegevens wijzigt), kunt u zich mogelijk niet opnieuw abonneren op de Unlimited-service. Houd er rekening mee dat de Unlimited-service in de toekomst kan worden stopgezet. In dat geval worden er geen kosten meer in rekening gebracht voor de Service.

Proefabonnementen

Van tijd tot tijd kunnen wij of anderen namens ons proefversies van Betaalde abonnementen aanbieden voor een bepaalde periode zonder betaling of tegen een gereduceerd tarief (een 'Proefabonnement'). Door gebruik te maken van een Spotify-service via een proefabonnement, gaat u akkoord met de Voorwaarden voor Spotify Premium-promotieaanbiedingen.

Toepassingen, apparaten en opensourcesoftware van derden

De Spotify-service kan worden geïntegreerd met, of anderszins worden gebruikt voor, toepassingen, websites en services van derden ('Toepassingen van derden') en computers, mobiele handsets, tablets, draagbare apparaten, luidsprekers en andere apparaten ('Apparaten'). Uw gebruik van dergelijke Toepassingen en Apparaten van derden kan onderhevig zijn aan aanvullende voorwaarden en beleidsregels die u door de betreffende derde partij worden verstrekt. Spotify garandeert niet dat Toepassingen en Apparaten van derden compatibel zijn met de Spotify-service.

Beperkingen en wijzigingen in de service

We gebruiken redelijke zorgvuldigheid en vaardigheden om de Spotify-service operationeel te houden en u een gepersonaliseerde, meeslepende audio-ervaring te bieden. Ons serviceaanbod en de beschikbaarheid ervan kunnen echter van tijd tot tijd veranderen en zijn onderhevig aan toepasselijke wetgeving, zonder aansprakelijkheid jegens u; bijvoorbeeld:

  • De Spotify-services kunnen tijdelijk worden onderbroken vanwege technische problemen, onderhoud of tests, of updates, inclusief onderbrekingen vanwege wijzigingen in relevante wetten en regelgevingen.
  • We streven ernaar onze Services voortdurend te ontwikkelen en te verbeteren en we kunnen de Spotify-service (met inbegrip van bepaalde functies, functionaliteiten, abonnementen en aanbiedingen) wijzigen, opschorten of stoppen (permanent of tijdelijk).
  • Spotify is niet verplicht om specifieke inhoud via de Spotify-service te leveren en Spotify of de betreffende eigenaren kunnen bepaalde nummers, video's, podcasts en andere Inhoud zonder kennisgeving verwijderen.

Als u rechtstreeks aan Spotify de kosten hebt vooruitbetaald voor een Betaald abonnement dat door Spotify wordt beëindigd vóór het einde van de Vooruitbetaalde periode (zoals gedefinieerd in het gedeelte Betalingen en annuleringen hieronder), ontvangt u van Spotify restitutie van de vooruitbetaalde kosten voor de Vooruitbetaalde periode voor het ongebruikte deel van uw actuele Betaalde abonnement na een dergelijke beëindiging. Uw account- en factureringsgegevens moeten up-to-date zijn om het teveel betaalde bedrag te kunnen restitueren.

Spotify is niet aansprakelijk jegens u en is niet verplicht om een terugbetaling te doen in verband met internetonderbrekingen of andere serviceonderbrekingen of -storingen die worden veroorzaakt door handelingen van overheidsinstanties, andere derden of gebeurtenissen waarover wij geen controle hebben.

3. Uw gebruik van de Spotify-service

Een Spotify-account maken

Mogelijk moet u een Spotify-account maken om de Spotify-service geheel of gedeeltelijk te kunnen gebruiken. Uw gebruikersnaam en wachtwoord zijn uitsluitend voor persoonlijk gebruik en moeten vertrouwelijk worden behandeld. U begrijpt dat u verantwoordelijk bent voor al het gebruik (inclusief onbevoegd gebruik) van uw gebruikersnaam en wachtwoord. Stel ons klantenserviceteam onmiddellijk op de hoogte als uw gebruikersnaam of wachtwoord verloren of gestolen is, of als u denkt dat er ongeoorloofde toegang tot uw account is geweest.

Spotify kan om welke reden dan ook uw gebruikersnaam intrekken of vereisen dat u deze wijzigt.

Uw rechten om de Spotify-service te gebruiken

Toegang tot de Spotify-services

Afhankelijk van uw naleving van deze Voorwaarden (met inbegrip van eventuele andere toepasselijke voorwaarden), verlenen wij u beperkte, niet-exclusieve, herroepbare toestemming om persoonlijk, niet-commercieel gebruik te maken van de Spotify-service en de Inhoud (gezamenlijk 'Toegang'). Deze Toegang blijft van kracht tenzij en totdat deze wordt beëindigd door u of Spotify. U gaat ermee akkoord dat u de Spotify-service of de Inhoud niet zult herdistribueren of overdragen.

De Spotify-softwaretoepassingen en de Inhoud worden in licentie gegeven, niet verkocht of overgedragen aan u, en Spotify en diens licentiegevers behouden het eigendom van alle exemplaren van de Spotify-softwaretoepassingen en de Inhoud, zelfs na installatie op uw Apparaten.

De eigendomsrechten van Spotify

De Spotify-service en de Inhoud zijn eigendom van Spotify of de licentiegevers van Spotify. Alle Spotify-handelsmerken, servicemerken, handelsnamen, logo's, domeinnamen, en alle andere functies van het Spotify-merk ('merkkenmerken van Spotify') zijn het exclusieve eigendom van Spotify of diens licentiegevers. Deze Voorwaarden verlenen u geen rechten om de merkkenmerken van Spotify te gebruiken voor commercieel of niet-commercieel gebruik.

U gaat ermee akkoord de Spotify-gebruikersrichtlijnen na te leven en de Spotify-service, de Inhoud of enig deel daarvan niet te gebruiken op een manier die niet uitdrukkelijk is toegestaan volgens deze Voorwaarden.

Betalingen en annulering

Facturering

U kunt een betaald abonnement rechtstreeks bij Spotify of via een derde aanschaffen door:

  • abonnementskosten vooraf maandelijks of met een ander, voorafgaand aan uw aankoop overeengekomen, terugkerend interval te betalen; of
  • kosten vooruit te betalen waardoor u gedurende een bepaalde periode toegang hebt tot de Spotify-service ('Vooruitbetaalde periode').

Belastingtarieven worden berekend op basis van de informatie die u verstrekt en het toepasselijk tarief op het moment van uw maandelijkse betaling.

Als u toegang tot een Betaald abonnement koopt via een derde partij, kunnen naast deze Voorwaarden ook afzonderlijke voorwaarden en bepalingen van toepassing zijn op uw gebruik van de Spotify-service. Als u een Betaald abonnement koopt met een code, cadeaubon, vooruitbetaalde aanbieding of andere aanbieding die door of namens Spotify wordt geleverd of verkocht voor toegang tot een Betaald abonnement ('Codes'), gaat u hierbij akkoord met de Voorwaarden met betrekking tot kaarten van Spotify.

Wijziging van prijzen en belastingtarieven

Spotify kan van tijd tot tijd de prijs voor de Betaalde abonnementen wijzigen, inclusief de terugkerende abonnementskosten, de Vooruitbetaalde periode (voor nog niet betaalde perioden) of de Codes (hierboven gedefinieerd), en zal eventuele prijswijzigingen met een redelijke kennisgevingstermijn vooraf aan u doorgeven. Prijswijzigingen worden van kracht aan het begin van de volgende abonnementsperiode na de datum van de prijswijziging. Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving, hebt u de nieuwe prijs geaccepteerd door de Spotify-service te blijven gebruiken na de inwerkingtreding van de nieuwe prijs. Als u niet akkoord gaat met een prijswijziging, kunt u de wijziging afwijzen door u af te melden voor het betreffende Betaalde abonnement voordat de prijswijziging van kracht wordt.

Belastingtarieven zijn gebaseerd op de tarieven die gelden op het moment van uw maandelijkse betaling. Deze bedragen kunnen in de loop van de tijd veranderen, afhankelijk van de lokale belastingvereisten in uw land, staat, gebied of zelfs stad. Eventuele wijzigingen in het belastingtarief worden automatisch toegepast op basis van de door u verstrekte accountgegevens

Verlenging en annulering

Met uitzondering van Betaalde abonnementen voor een Vooruitbetaalde periode, wordt uw betaling aan Spotify of de derde partij bij wie u het Betaalde abonnement hebt gekocht, automatisch verlengd aan het einde van de betreffende abonnementsperiode, tenzij u het Betaalde abonnement vóór het einde van de op dat moment geldende abonnementsperiode annuleert. Neem hier contact op met onze klantenondersteuning voor instructies voor annulering. De annulering wordt van kracht op de dag na de laatste dag van de huidige abonnementsperiode. Uw abonnement wordt teruggezet naar de gratis versie van de Spotify-service. Wij bieden geen restitutie of terugbetalingen voor gedeeltelijke abonnementsperioden, behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in deze Voorwaarden.

Als u met een Code een Betaald abonnement hebt gekocht, wordt dit abonnement automatisch beëindigd aan het einde van de periode die in de Code staat vermeld, of wanneer er onvoldoende vooruitbetaald saldo is om voor de Spotify-service te betalen.

Herroepingsrecht

Als u zich aanmeldt voor een Proefabonnement, gaat u ermee akkoord dat het herroepingsrecht voor het Betaalde abonnement waarvoor u een Proefabonnement ontvangt, veertien (14) dagen na aanvang van het Proefabonnement eindigt. Als u het Betaalde abonnement niet opzegt voordat het Proefabonnement afloopt, verliest u het recht op herroeping en geeft u Spotify toestemming om elke maand automatisch de overeengekomen prijs in rekening te brengen totdat u het Betaalde abonnement opzegt. Voor proefabonnementen die minder dan veertien (14) dagen duren, geeft u ons uitdrukkelijk toestemming om u de betaalde service direct na afloop van het Proefabonnement te verlenen en verliest u vanaf dat moment uw recht op herroeping.

Als u een Betaald abonnement zonder Proefabonnement aanschaft, gaat u ermee akkoord dat u veertien (14) dagen na uw aankoop de tijd hebt om uw aankoop om welke reden dan ook te herroepen en dat u ons moet betalen voor de geleverde diensten tot het moment waarop u ons vertelt dat u van gedachten bent veranderd. . U stemt er uitdrukkelijk mee in dat we u de service direct na de aankoop leveren, dat u het recht op herroeping verliest en dat u Spotify toestemming geeft om elke maand automatisch kosten in rekening te brengen totdat u opzegt.

Gebruikersrichtlijnen

We hebben richtlijnen opgesteld voor het gebruik van de Spotify-service om ervoor te zorgen dat iedereen plezier blijft beleven aan de Spotify-service ('Gebruikersrichtlijnen van Spotify'). Bij het gebruik van de Spotify-service moet u zich houden aan de Gebruikersrichtlijnen van Spotify, en alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften, en de intellectuele-eigendoms-, privacy- en andere rechten van derden respecteren.

Merkaccounts

Als u een Spotify-account maakt namens een bedrijf, organisatie, rechtspersoon of merk (een 'Merk', en een dergelijk account een 'Merkaccount'), zijn de termen 'u' en 'uw', zoals gebruikt in deze Voorwaarden (inclusief andere Spotify-voorwaarden die door verwijzing hierin zijn opgenomen) van toepassing op zowel u als het Merk.

Als u een Merkaccount maakt, verklaart en garandeert u dat u bevoegd bent om alle machtigingen en licenties te verlenen die worden vermeld in deze Voorwaarden (inclusief eventuele andere toepasselijke Spotify-voorwaarden) en om het Merk aan deze Voorwaarden te binden.

Een Merk mag gebruikers volgen en afspeellijsten maken en delen, mits het Merk geen actie onderneemt die een aanbeveling of commerciële relatie tussen het Merk en de gevolgde gebruiker, artiest, songwriter of enig ander persoon impliceert, tenzij het Merk onafhankelijk het recht heeft verkregen om een dergelijke goedkeuring te impliceren. Daarnaast moeten Merken voor onze gebruikers transparant zijn over het openbaar maken van eventuele aanbevelingen of overwegingen die aan artiesten, songwriters, gebruikers of andere partijen zijn verstrekt en moeten ze voldoen aan alle toepasselijke wetten, voorschriften en praktijkcodes wanneer ze zich met de voorgaande praktijken bezighouden.

Exportbeheer en -sancties

De producten van Spotify kunnen onderhevig zijn aan de Amerikaanse wet- en regelgeving inzake controle op de uitvoer en wederuitvoer of soortgelijke wetgeving die van toepassing is in andere jurisdicties, waaronder de Amerikaanse regelgeving inzake exportbeheer ('EAR', Export Administration Regulations) van het Amerikaanse ministerie van Handel, handels- en economische sancties van de Amerikaanse dienst voor controle op buitenlandse activa ('OFAC', Office of Foreign Assets Control) van het Amerikaanse ministerie van Financiën, en de Amerikaanse regelgeving inzake de internationale wapenhandel ('ITAR', International Traffic in Arms Regulations) van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. U garandeert (1) dat u niet gevestigd bent in enig land waartegen de Verenigde Staten een embargo hebben op goederen of anderszins economische sancties hebben toegepast; en (2) dat u geen geweigerde partij bent zoals gespecificeerd in enige toepasselijke wet- en regelgeving inzake uitvoer en wederuitvoer of soortgelijke wetgeving die van toepassing is in andere jurisdicties, of op een andere manier zijn vermeld op enige lijst door de Amerikaanse overheid opgestelde lijst met verboden of beperkte partijen.

U gaat ermee akkoord alle toepasselijke wet- en regelgeving inzake controle op de uitvoer en wederuitvoer, inclusief de EAR, en handelssancties en economische sancties uitgevaardigd door het OFAC na te leven. U gaat er in het bijzonder mee akkoord geen enkel product, software of technologie (waaronder producten die zijn afgeleid van of zijn gebaseerd op dergelijke technologie) die u van Spotify ontvangt op grond van deze Voorwaarden, rechtstreeks noch onrechtstreeks, te gebruiken, te verkopen, uit te voeren, weder uit te voeren, over te dragen, om te leiden, vrij te geven of er anderszins over te beschikken, aan of naar elke bestemming, rechtspersoon of persoon waarop een verbod van toepassing is op grond van de EAR, of enige toepasselijke wet- of regelgeving van de Verenigde Staten of van enige andere jurisdictie, zonder de voorafgaande toestemming van de bevoegde overheidsinstellingen, zoals vereist door die wet- en regelgeving.

4. Inhoud en intellectuele-eigendomsrechten

Gebruikersinhoud

De inhoud die u naar de service publiceert

Spotify-gebruikers kunnen inhoud publiceren, uploaden of anderszins bijdragen aan de Spotify-service ('Gebruikersinhoud'). Voor de duidelijkheid: 'Gebruikersinhoud' omvat alle informatie, materialen en andere inhoud die door gebruikers wordt toegevoegd, gemaakt, geüpload, ingediend, gedistribueerd of gepubliceerd op de Spotify-service (inclusief de Spotify Support Community).

U bent zelf verantwoordelijk voor alle Gebruikersinhoud die u publiceert.

U belooft met betrekking tot de Gebruikersinhoud die u op Spotify publiceert, (1) dat u eigenaar bent van of het recht hebt om dergelijke Gebruikersinhoud te publiceren, en (2) dat dergelijke gebruikersinhoud, of het gebruik ervan door Spotify, zoals beschreven in de overeenkomsten, (i) geen inbreuk vormt op deze Voorwaarden of de intellectuele-eigendomsrechten of andere rechten van anderen, of (ii) dat deze Gebruikersinhoud niet de suggestie wekt van verwantschap met of onderschrijving door Spotify of een artiest, groep, label, rechtspersoon of persoon van u of uw Gebruikersinhoud, zonder uitdrukkelijke toestemming van Spotify, dergelijke persoon of rechtspersoon.

Houd er bij het plaatsen of delen van Gebruikersinhoud of andere informatie op de Spotify-service rekening mee dat inhoud en andere informatie openbaar toegankelijk zijn, en kunnen worden gebruikt en opnieuw worden gedeeld door anderen op de Spotify-service en op internet. Wees daarom voorzichtig bij het publiceren of delen van Inhoud op de Spotify-service en houd rekening met uw accountinstellingen. Spotify is niet verantwoordelijk voor hetgeen u of anderen publiceren of delen op de Spotify-service.

Gebruikersinhoud controleren

Spotify kan Gebruikersinhoud controleren of evalueren, maar is daartoe niet verplicht. Spotify behoudt zich het recht voor om de toegang tot Gebruikersinhoud te verwijderen of uit te schakelen, ongeacht de reden. Spotify kan deze acties uitvoeren zonder dat u hiervan vooraf op de hoogte bent gesteld.

Licenties die u ons verleent

Gebruikersinhoud

U behoudt het eigendom van uw Gebruikersinhoud wanneer u deze op de Service publiceert. Om uw Gebruikersinhoud beschikbaar te maken op de Spotify-service, hebben we echter een beperkte licentie van u nodig voor die Gebruikersinhoud. Daarom verleent u Spotify hierbij een niet-exclusieve, overdraagbare, sublicentieerbare, royaltyvrije, volledig betaalde, onherroepelijke en wereldwijde licentie voor het reproduceren, beschikbaar maken, uitvoeren en tonen, vertalen, wijzigen, er afgeleide werken van maken, verspreiden en anderszins gebruiken van dergelijke Gebruikersinhoud in verband met de Spotify-service via elk mogelijk medium, alleen of in combinatie met andere inhoud of materialen, op elke manier en met alle middelen, methoden of technologieën, ongeacht of deze nu bekend zijn of hierna worden uitgevonden. Waar van toepassing en voor zover toegestaan op grond van de toepasselijke wetgeving, gaat u er ook mee akkoord af te zien van elk 'moreel recht' of gelijkaardige rechten, zoals uw recht om te worden erkend als de auteur van Gebruikersinhoud, met inbegrip van feedback, en uw recht om bezwaar te maken tegen minachtende behandeling van dergelijke Gebruikersinhoud.

Feedback

Indien u ideeën of suggesties of andere feedback geeft in verband met uw gebruik van de Spotify-service of Inhoud ('Feedback'), erkent u dat de Feedback niet vertrouwelijk is en dat Spotify het recht heeft om die feedback zonder beperking en zonder betaling aan u te gebruiken. Feedback wordt onder deze Voorwaarden beschouwd als een vorm van Gebruikersinhoud.

Uw apparaat.

U verleent ons ook het recht (1) om de Spotify-service toe te staan de processor, bandbreedte en opslaghardware van uw Apparaat te gebruiken om de werking van de Spotify Service mogelijk te maken, (2) om u reclame en andere informatie te verstrekken, en om onze zakenpartners toe te staan hetzelfde te doen, zoals toegestaan in overeenstemming met het Privacybeleid van Spotify.

Inhoudservaring

In elk deel van de Spotify-service kan de Inhoud waartoe u toegang hebt, waaronder de selectie en plaatsing ervan, worden beïnvloed door commerciële overwegingen, met inbegrip van overeenkomsten die Spotify aangaat met derden.

Sommige Inhoud die in licentie is gegeven, is verstrekt, wordt gemaakt of anderszins beschikbaar wordt gesteld door Spotify (bijvoorbeeld podcasts), kan reclame bevatten. Spotify is niet verantwoordelijk voor dergelijke reclame.

Vorderingen wegens inbreuk

Spotify respecteert de rechten van houders van intellectuele-eigendomsrechten. Indien u van mening bent dat enige Inhoud een inbreuk vormt op uw copyright, raadpleegt u het beleid van Spotify inzake copyright.

5. Klantenondersteuning, informatie, vragen en klachten

Spotify Support Community

De Spotify Support Community is een platform voor discussies en het uitwisselen van informatie, tips en andere materialen gerelateerd aan de Spotify-service. Door gebruik te maken van de Spotify Support Community gaat u akkoord met de Community-voorwaarden.

Als u met ons wilt spreken, klik dan hier voor meer informatie.

Klantenondersteuning, informatie, vragen, klachten

Voor klantenondersteuning en vragen met betrekking tot accounts en betalingen ('Verzoeken tot klantenondersteuning'), raadpleegt u de bronnen van onze klantenservice die worden vermeld in het gedeelte Over ons op onze website.

Als u vragen hebt over de Spotify-service of deze Voorwaarden (inclusief eventuele aanvullende Spotify-voorwaarden die hierin zijn opgenomen), kunt u contact opnemen met de klantenondersteuning van Spotify door naar het gedeelte Over ons op onze website te gaan.

Als u in de Europese Unie woont, kunt u ook een klacht indienen via het platform voor onlinegeschillenbeslechting (ODR-platform). U vindt het ODR-platform via de volgende koppeling: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

6. Problemen en geschillen

De Spotify-services opschorten en beëindigen

Deze Voorwaarden blijven op u van toepassing totdat deze door u of Spotify worden beëindigd. Spotify kan deze Voorwaarden (met inbegrip van eventuele aanvullende bepalingen en voorwaarden die hierin zijn opgenomen) op elk moment beëindigen of uw toegang tot de Spotify-service opschorten als wij van mening zijn dat u een van deze Voorwaarden hebt geschonden, als wij stoppen met het leveren van de Spotify-service of een belangrijk onderdeel daarvan, met inachtneming van een redelijke kennisgevingstermijn, of als wij van mening zijn dat dit nodig is om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving. Indien u of Spotify deze Voorwaarden beëindigt, of wanneer Spotify uw toegang tot de Spotify-service opschort, gaat u ermee akkoord dat Spotify niet aansprakelijk of verantwoordelijk zal zijn jegens u (tenzij uitdrukkelijk vermeld in deze Voorwaarden) en dat Spotify geen enkel bedrag dat u reeds heeft betaald, zal terugbetalen, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving. U kunt deze Voorwaarden op elk moment beëindigen. In dat geval is het u niet meer toegestaan de Spotify-service te openen of gebruiken. Voor meer informatie over hoe u het Spotify-account kunt beëindigen, raadpleegt u de bronnen van de klantenondersteuning op onze pagina Over ons.

Artikelen 4 (Inhoud en Intellectuele-eigendomsrechten), 3 (Uw gebruik van de Spotify-service), 2 (De door ons geleverde Spotify-service), 6 (Problemen en geschillen), 7 (Over deze Voorwaarden), alsmede alle andere artikelen van deze Voorwaarden die, expliciet of door hun aard, ook na beëindiging van deze Voorwaarden van kracht moeten blijven, blijven na beëindiging van kracht.

Garantiebepalingen

Spotify zal de Spotify-service leveren met redelijke zorgvuldigheid en vaardigheden, en in overeenstemming met alle specificaties van de Spotify-service die door Spotify wordt geleverd. De Spotify-service wordt echter geleverd in de staat waarin deze is en in de staat waarin deze beschikbaar is, zonder enige uitdrukkelijke, impliciete of wettelijke garanties. Bovendien wijzen Spotify en alle eigenaren van de inhoud alle uitdrukkelijke, impliciete en wettelijke garanties met betrekking tot de inhoud af, met inbegrip van garanties ten aanzien van bevredigende kwaliteit, verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreukmaken. Spotify noch enige eigenaar van inhoud garandeert dat de Spotify-service of inhoud vrij is van malware of andere schadelijke componenten. Daarnaast geeft Spotify geen verklaringen betreffende, noch garanties met betrekking tot, noch aanvaardt het verantwoordelijkheid voor toepassingen van derden (of de inhoud ervan), gebruikersinhoud, apparaten of andere producten of services die worden geadverteerd, gepromoot of aangeboden door een derde op of via de Spotify-service of een gelinkte website. Ook is Spotify niet verantwoordelijk voor transacties tussen u en externe leveranciers van het voornoemde. Aan door u van Spotify mondeling of schriftelijk verkregen informatie of adviezen kan geen enkele garantie zijdens Spotify worden ontleend. Tijdens het gebruik van de Spotify-service krijgt u mogelijk toegang tot functionaliteit voor het filteren van expliciete inhoud. Ondanks uw gebruik van deze functionaliteit kan het echter zijn dat u nog steeds expliciete inhoud aangeboden krijgt en mag u er niet op vertrouwen dat dergelijke functionaliteit alle expliciete inhoud zal filteren. Dit gedeelte is van toepassing voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

In sommige jurisdicties is de uitsluiting van impliciete garanties of beperkingen op de toepasselijke wettelijke rechten van een consument niet toegestaan, waardoor de uitsluiting en beperkingen in dit gedeelte mogelijk niet op u van toepassing zijn en niet van invloed is op uw wettelijke rechten.

Beperking van aansprakelijkheid en tijd voor het indienen van een vordering

Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving gaat u ermee akkoord dat uw enige en exclusieve rechtsmiddel voor enig probleem of enige ontevredenheid met de Spotify-service bestaat uit het verwijderen van Spotify-software en het stoppen met uw gebruik van de Spotify-service. U gaat ermee akkoord dat Spotify geen verplichting of aansprakelijkheid heeft die voortvloeit uit of verband houdt met toepassingen van derden of de inhoud ervan die ter beschikking worden gesteld via of in verband met de Spotify-service, en dat terwijl uw relatie met dergelijke toepassingen van derden kan worden beheerd door afzonderlijke overeenkomsten met deze derden, uw enige en exclusieve rechtsmiddel met betrekking tot Spotify voor enige problemen of ontevredenheid met toepassingen van derden of de inhoud ervan, bestaat uit het verwijderen en/of stoppen met uw gebruik van dergelijke toepassingen van derden.

In geen geval zijn Spotify, diens vertegenwoordigers, aandeelhouders, werknemers, agenten, bestuurders, dochterondernemingen, filialen, opvolgers, rechtverkrijgenden, leveranciers of licentiegevers aansprakelijk voor (1) enige schade, met inbegrip van indirecte, bijzondere, incidentele, punitieve, immateriële of gevolgschade; (2) enig verlies van gebruik, gegevens, zaken of winst (direct of indirect), in alle gevallen veroorzaakt door het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de Spotify-service, apparaten, toepassingen van derden of inhoud van toepassingen van derden; of (3) totale aansprakelijkheid voor alle vorderingen met betrekking tot de Spotify-service, toepassingen van derden of inhoud van toepassingen van derden, hoger dan het hoogste bedrag van (a) de bedragen die u hebt betaald aan Spotify in de twaalf maanden voorafgaand aan de eerste vordering; of (b) $ 30,00. Elke aansprakelijkheid die wij hebben ten aanzien van verliezen die u lijdt, is strikt beperkt tot verliezen die redelijkerwijs te voorzien waren.

Ter verduidelijking: niets in deze Voorwaarden sluit de aansprakelijkheid van Spotify uit of beperkt deze wat betreft fraude, onjuiste weergave, overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door diens nalatigheid, en, indien vereist door de toepasselijke wetgeving, door diens grove nalatigheid.

Tenzij een dergelijke beperking verboden is krachtens toepasselijke wetgeving, moet elke vordering die voortvloeit uit deze voorwaarden worden ingediend (door een arbitrageverzoek in te dienen of door een individuele handeling uit te voeren onder de onderstaande arbitrageovereenkomst) binnen één (1) jaar na de datum dat de partij die de vordering indient, weet of redelijkerwijs op de hoogte had moeten zijn van de handeling, de nalatigheid of het verzuim dat aanleiding geeft tot de vordering. Er is geen recht op enige rechtsvordering voor een vordering die niet binnen die periode is ingediend.

Rechten van derden

U erkent en gaat ermee akkoord dat de eigenaars van de Inhoud en bepaalde distributeurs (zoals aanbieders van app stores) de beoogde begunstigden van deze Voorwaarden zijn en deze het recht hebben deze Voorwaarden rechtstreeks jegens u af te dwingen. Behalve zoals uiteengezet in dit artikel, zijn deze Voorwaarden niet bedoeld om rechten te verlenen aan anderen buiten u en Spotify, en met deze Voorwaarden zullen in geen geval rechten ten behoeve van derden worden gecreëerd.

Als u een van onze mobiele softwaretoepassingen (elk een 'App') hebt gedownload uit de App Store van Apple Inc. ('Apple') of als u de App gebruikt op een iOS-apparaat, erkent u dat u de volgende kennisgeving met betrekking tot Apple hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat. Deze Voorwaarden bestaan alleen tussen u en Spotify, niet met Apple, en Apple is niet verantwoordelijk voor de service of de inhoud ervan. Apple heeft geen enkele verplichting om diensten inzake onderhoud of ondersteuning te verlenen met betrekking tot de Spotify-service. In het geval dat de Spotify-service niet voldoet aan een geldende garantie, kunt u Apple op de hoogte brengen en zal Apple de toepasselijke aankoopprijs voor de App aan u terugbetalen. Apple heeft, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, geen enkele andere garantieverplichting met betrekking tot de Spotify-service. Apple is niet verantwoordelijk voor het behandelen van vorderingen van u of een derde met betrekking tot de Spotify-service of uw bezit en/of gebruik van de Spotify-service, waaronder: (1) vorderingen inzake productaansprakelijkheid; (2) vorderingen met betrekking tot het feit dat de service niet voldoet aan een toepasselijke wettelijke of regelgevende vereiste; (3) vorderingen die voortvloeien uit de wetgeving inzake consumentenbescherming of soortgelijke wetgeving; en (4) vorderingen met betrekking tot inbreuk op intellectuele eigendom. Apple is niet verantwoordelijk voor het onderzoek naar, de verdediging, de schikking en de kwijting van een vordering van een derde met betrekking tot het feit dat de Spotify-service of uw bezit en gebruik van de App een inbreuk vormen op de intellectuele-eigendomsrechten van die derde. U gaat ermee akkoord om alle toepasselijke voorwaarden van derden na te leven bij het gebruiken van de Spotify-service. Apple, en de dochterondernemingen van Apple, diens derden-begunstigden van deze Voorwaarden, en bij uw aanvaarding van deze overeenkomst zal Apple het recht hebben (en geacht worden het recht te hebben aanvaard) om deze Voorwaarden jegens u af te dwingen als derde-begunstigde van deze overeenkomst.

Schadeloosstelling

U gaat ermee akkoord om Spotify schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen alle redelijkerwijs voorzienbare verliezen, schade en redelijke onkosten (met inbegrip van redelijke honoraria en onkosten voor advocaten) die Spotify heeft geleden of opgelopen, die voortvloeien uit of verband houden met: (1) uw schending van deze Voorwaarden of een ervan (met inbegrip van aanvullende, hierin opgenomen voorwaarden van Spotify); (2) gebruikersinhoud die u publiceert of waar u anderszins toe bijdraagt; (3) elke activiteit waaraan u deelneemt op of via de Spotify-service; en (4) uw overtreding van een wet of de rechten van een derde.

Toepasselijk recht, verplichte arbitrage en plaats

6.1 Toepasselijk recht/rechtsgebied

Tenzij anderszins vereist krachtens wetgeving in uw land van verblijf, zijn de Overeenkomsten (en alle niet-contractuele geschillen/vorderingen die daaruit voortvloeien of in verband daarmee) onderworpen aan de wetten van de staat die of het land dat hieronder worden vermeld, ongeacht de keuze of tegenstrijdigheden tussen rechtsprincipes.

Verder gaan u en Spotify akkoord met de jurisdictie van de rechtbanken die hieronder worden vermeld om elk geschil, elke vordering of elke onenigheid te beslechten die voortvloeit uit of in verband met de Overeenkomsten (en alle niet-contractuele geschillen/vorderingen die daaruit voortvloeien of in verband daarmee), behalve wanneer u er volgens de toepasselijke wetgeving voor kunt kiezen juridische procedures in uw land van verblijf te voeren, of wij verplicht zijn om juridische procedures uitsluitend in uw land van verblijf te voeren

Land of regio Rechtskeuze Jurisdictie
Alle andere landen en regio's waarin Spotify beschikbaar is. Zweden Exclusief; rechtbanken van Zweden
Bulgarije, Cyprus, Estland, Frankrijk, Hongkong, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Monaco, Noorwegen, Oostenrijk, Filipijnen, Portugal, Slowakije, Spanje, Turkije Wetgeving van Zweden Niet-exclusief; rechtbanken van Zweden
Brazilië Wetgeving van Brazilië Exclusief; staats- en federale rechtbanken van São Paulo, staat van São Paulo, Brazilië
Canada Niet van toepassing op inwoners van Quebec: Wetgeving van de provincie Ontario Inwoners van Quebec: Wetgeving van de provincie Quebec, Canada Niet van toepassing op inwoners van Quebec: exclusief, anders dan ten behoeve van de tenuitvoerlegging van beslissingen; rechtbanken van Ontario, Canada Inwoners van Quebec: Rechtbanken van de provincie Quebec, Canada
Argentinië, Bolivia, Chili, Colombia, Costa Rica, Dominicaanse Republiek, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay De staat Californië, Verenigde Staten Exclusief; staats- en federale rechtbanken van San Francisco County, Californië of New York in de staat New York
Verenigd Koninkrijk Wetgeving van Engeland en Wales Exclusief

6.2-VRIJWARING VAN GROEPSVORDERINGEN

WAAR TOEGESTAAN DOOR TOEPASSELIJKE WETGEVING, GAAN U EN SPOTIFY ERMEE AKKOORD DAT BEIDE PARTIJEN VORDERINGEN MOGEN INSTELLEN TEGEN DE ANDER, MAAR ALLEEN IN UW OF DIENS INDIVIDUELE HOEDANIGHEID EN NIET ALS EISER OF LID BIJ EEN COLLECTIEVE VORDERING OF GROEPSVORDERING. Tenzij zowel u als Spotify ermee akkoord gaan, kan geen arbiter of rechter de vorderingen van meer dan één persoon samenvoegen of anderszins oordelen over een vorm van collectieve vordering of groepsvordering.

6.3 ARBITRAGE

Wanneer u zich bevindt in, gevestigd bent in, kantoren hebt in of zaken doet in een jurisdictie waarin dit artikel 6.3 afdwingbaar is, zijn de volgende verplichte arbitragebepalingen op u van toepassing:

6.3.1 Geschillenbeslechting en arbitrage

Zowel u als Spotify gaan ermee akkoord dat alle geschillen, vorderingen of onenigheden tussen u en Spotify die voortvloeien uit of in verband met deze Overeenkomsten of uw relatie met Spotify als gebruiker van de service (ongeacht of deze is gebaseerd op een contract, onrechtmatige daad, statuut, fraude, onjuiste voorstelling van zaken of enige andere rechtstheorie, en ongeacht of de vorderingen ontstaan tijdens of na de beëindiging van de overeenkomsten) zullen worden beslecht door verplichte bindende individuele arbitrage. Arbitrage is informeler dan een rechtszaak in een rechtbank. ER IS GEEN RECHTER OF JURY BIJ ARBITRAGE, EN EVALUATIE DOOR EEN RECHTBANK VAN EEN ARBITRAAL VONNIS IS BEPERKT. Er kan een meer beperkte inzage van stukken zijn dan in een rechtbank. De arbiter moet deze overeenkomst volgen en kan dezelfde schadevergoedingen en voorzieningen toekennen als een rechtbank (inclusief honoraria voor advocaten), behalve dat de arbiter geen declaratoire uitspraak kan doen of dwangmaatregel kan opleggen ten gunste van iemand buiten de partijen aan de arbitrage. Deze arbitragebepaling blijft na beëindiging van de Overeenkomsten van kracht.

6.3.2 Uitzonderingen

Niettegenstaande het bovenstaande artikel 6.3.1, gaan zowel u als Spotify ermee akkoord dat niets hierin zal worden beschouwd als verklaring van afstand, uitsluiting of andere beperking van een van onze rechten, op elk moment, om (1) een individuele rechtszaak aan te spannen bij een lokale rechtbank, (2) rechtshandhavingsmaatregelen te zoeken via de toepasselijke federale, staats- of plaatselijke instanties waar dergelijke maatregelen beschikbaar zijn, (3) een verzoek tot een dwangmaatregel in te dienen bij een rechtbank, of (4) een rechtszaak aan te spannen in een rechtbank om inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten aan te pakken.

6.3.3 Arbitrageregels

Elk van beide partijen kan een arbitrageprocedure starten. Elke arbitrage tussen u en Spotify zal definitief worden beslecht op grond van de Arbitrageregels van de Internationale Kamer van Koophandel (de 'ICC') die op dat moment van kracht zijn (de 'ICC-regels'), door een of meerdere arbiters die zijn aangewezen in overeenstemming met de ICC-regels, zoals aangepast door deze Overeenkomsten, en zullen worden toegepast door het Internationale Arbitragehof van de ICC.

Elke arbitrage zal in de Engelse taal worden gevoerd en tenzij anderszins vereist door een dwingende wet van een lidstaat van de Europese Unie of een andere jurisdictie, zal de wet die bij arbitrage wordt toegepast de wet zijn van [de relevante staat of het land vermeld in artikel 6.1], zonder rekening te houden met de keuze van of tegenstrijdigheden tussen rechtsprincipes.

6.3.4 Moment van indiening

Elke arbitrage moet worden gestart door het indienen van een verzoek tot arbitrage binnen EEN (1) JAAR na de datum waarop de partij die de vordering indient voor het eerst kennis heeft van of redelijkerwijs kennis zou moeten hebben van de handeling of de nalatigheid die of het verzuim dat aan de basis ligt van de vordering; en er zal geen recht zijn op verhaal voor een vordering die niet binnen die termijn is ingediend. Indien de toepasselijke wetgeving een beperking van een termijn van één jaar voor het indienen van vorderingen verbiedt, moet elke vordering binnen de kortste door de wet toegestane termijn worden ingediend.

6.3.5 Kennisgeving; verwerking

Een partij die van plan is om arbitrage te zoeken, moet eerst een schriftelijke kennisgeving van het geschil opsturen naar de andere partij, per aangetekende zending of via Federal Express (handtekening vereist), of in het geval dat we geen fysiek adres van u hebben, via elektronische post ('Kennisgeving'). Het adres van Spotify voor kennisgevingen is: [Spotify, t.a.v.: General Counsel, 4 World Trade Center, 150 Greenwich Street, 62nd Floor, New York, New York 10007, USA]. De kennisgeving moet (1) de aard en grond van de vordering of het geschil beschrijven; en (2) de specifieke verzochte maatregelen uiteenzetten ('Verzoek'). We gaan ermee akkoord om te goeder trouw inspanningen te leveren om de vordering in der minne te regelen, maar wanneer we geen overeenkomst bereiken binnen 30 dagen nadat de kennisgeving is ontvangen, kunt u of kan Spotify een arbitragezaak inleiden. Tijdens de arbitrage zal het bedrag van een aanbod tot schikking dat door u of door Spotify wordt gedaan, niet worden onthuld aan de arbiter totdat de arbiter een definitieve beslissing en toekenning uitspreekt, indien van toepassing. In het geval dat ons geschil uiteindelijk in uw voordeel wordt beslecht via arbitrage, zal Spotify u (1) het door de arbiter toegekende bedrag, indien van toepassing, (2) het laatste door Spotify schriftelijk aangeboden schikkingsbedrag ter regeling van het geschil voorafgaande aan de toekenning van de arbiter; of (3) $ 1.000,00 betalen, afhankelijk van welk bedrag het grootste is. Alle documenten en informatie die tijdens de arbitrage worden verstrekt, zullen strikt vertrouwelijk worden gehouden door de ontvanger en zullen niet worden gebruikt door de ontvanger voor andere doeleinden dan de arbitrage of de tenuitvoerlegging van de beslissing en toekenning van de arbiter, en mogen niet worden bekendgemaakt, behalve in vertrouwen aan personen die er voor dergelijke doeleinden kennis van moeten hebben, of zoals vereist door de toepasselijke wetgeving. Tenzij zoals vereist voor de tenuitvoerlegging van de beslissing en toekenning van de arbiter, zullen noch u, noch Spotify een publieke aankondiging doen of publiek commentaar geven of ruchtbaarheid geven met betrekking tot de arbitrage, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het feit dat de partijen in geschil zijn, het bestaan van de arbitrage of een beslissing of toekenning van de arbiter.

6.3.6 Wijzigingen

In het geval dat Spotify in de toekomst een wijziging in deze arbitragebepaling aanbrengt (anders dan een wijziging in het adres van Spotify voor kennisgevingen), kunt u dergelijke wijziging weigeren door binnen 30 dagen na de wijziging een schriftelijke kennisgeving te sturen naar het adres van Spotify voor kennisgevingen, in welk geval uw account bij Spotify onmiddellijk zal worden beëindigd en deze arbitragebepaling, zoals van kracht onmiddellijk voorafgaand aan de wijzigingen die u verwerpt, van kracht zal blijven.

6.3.7 Afdwingbaarheid

Indien de vrijwaring van groepsvorderingen vermeld in artikel 6.2 niet afdwingbaar blijkt te zijn door arbitrage of wanneer een deel van dit artikel 6.3 ongeldig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, wordt het volledige artikel 6.3 nietig. In dergelijk geval gaan de partijen ermee akkoord dat de exclusieve jurisdictie en plaats zoals beschreven in artikel 6.1 van toepassing zal zijn voor alle handelingen die voortvloeien uit of in verband met de Overeenkomsten en u niet zult worden beperkt in het op enig moment voeren van procedures.

7. Over deze Voorwaarden

Volgens toepasselijke wetgeving hebt u mogelijk bepaalde rechten die niet kunnen worden beperkt door een contract. Deze Voorwaarden zijn op geen enkele manier bedoeld om deze rechten te beperken.

Wijzigingen

Af en toe kunnen we wijzigingen aanbrengen in deze Voorwaarden (met inbegrip van eventuele aanvullende Spotify-voorwaarden die hierin door middel van verwijzing zijn opgenomen) door u hiervan op redelijke wijze (voordat deze wijzigingen van kracht worden) op de hoogte te brengen, met inbegrip van het plaatsen van een herziene Overeenkomst op de betreffende Spotify-service (in geval van wezenlijke wijzigingen zullen wij proberen een dergelijke kennisgeving aan te vullen via e-mail, een pop-upbericht in de service of via andere middelen). Dergelijke wijzigingen zijn niet van toepassing op geschillen tussen u en ons die plaatsvinden vóór de datum waarop we de herziene Voorwaarden hebben gepubliceerd, of andere Spotify-voorwaarden, waarin dergelijke wijzigingen zijn opgenomen, of waarmee u anderszins op de hoogte bent gesteld van dergelijke wijzigingen. Uw gebruik van de Spotify-service na wijzigingen in deze Voorwaarden wordt beschouwd als aanvaarding van deze wijzigingen. Indien u de Spotify-service niet langer wilt gebruiken op grond van de bijgewerkte Voorwaarden, kunt u uw account beëindigen door contact met ons op te nemen. De ingangsdatum bovenaan dit document geeft aan wanneer deze Voorwaarden voor het laatst zijn gewijzigd.

Volledige overeenkomst

Behalve zoals vermeld in dit artikel of zoals uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen tussen u en Spotify, bevatten deze Voorwaarden alle voorwaarden en bepalingen die zijn overeengekomen tussen u en Spotify en vervangen deze alle eerdere overeenkomsten met betrekking tot het onderwerp van deze Voorwaarden, zowel schriftelijke als mondelinge. Zoals hierboven vermeld, zijn andere voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de Spotify-service hier ter referentie opgenomen, waaronder de volgende voorwaarden: de Voorwaarden voor Spotify Premium-promotieaanbiedingen; Voorwaarden met betrekking tot kaarten van Spotify; de Gebruikersrichtlijnen van Spotify; het Beleid van Spotify inzake copyright en de Algemene voorwaarden voor de Spotify Support Community.

Scheidbaarheid en verklaring van afstand

Tenzij anderszins vermeld in deze Voorwaarden, zal indien enige bepaling van de overeenkomsten om welke reden of in welke mate ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, dergelijke ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid op geen enkele manier van invloed zijn op de overige bepalingen van de Voorwaarden, en de toepassing van die bepaling zal worden afgedwongen voor zover toegestaan door de wet.

Elk verzuim van Spotify of een derde-begunstigde om deze Voorwaarden of enige bepaling daarvan af te dwingen, zal geen verklaring van afstand inhouden van Spotify of de toepasselijke derde-begunstigde om dat recht uit te oefenen.

Toewijzing

Spotify kan een of meer van deze Voorwaarden toewijzen en kan diens rechten of verplichtingen onder deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk overdragen of delegeren. U kunt de Voorwaarden niet toewijzen, geheel noch gedeeltelijk, noch uw rechten op grond van de overeenkomsten aan een derde overdragen of in sublicentie geven.