Spotify-beleid inzake intellectueel eigendom

1. Over dit Beleid

In dit beleid inzake intellectueel eigendom wordt beschreven hoe we omgaan met claims van inbreuk op intellectueel eigendom op de websites, toepassingen en services van Spotify (de Spotify-services).

Spotify respecteert intellectuele eigendomsrechten en verwacht van gebruikers dat zij dit ook doen. Bij het gebruik van de Spotify-service moeten gebruikers zich houden aan de Gebruikersrichtlijnen van Spotify, en alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften, en de intellectuele-eigendoms-, privacy- en andere rechten van derden respecteren.

2. Auteursrecht

Wat is auteursrecht

Auteursrecht is een wettelijk recht dat is bedoeld om oorspronkelijke auteurswerken werken te beschermen (bijvoorbeeld muziek, kunstwerken, boeken) te beschermen. De eigenaar van een auteursrecht heeft het exclusieve recht om bepaald gebruik te maken van een creatief werk, waaronder het kopiëren, verspreiden en weergeven van dat werk. In het algemeen beschermt het auteursrecht de oorspronkelijke uitdrukking; het beschermt geen feiten en ideeën. Auteursrechten beschermen in het algemeen ook geen zaken als namen, titels en slogans; een ander wettelijk recht, een handelsmerk genaamd, kan echter wel van toepassing zijn (zie hieronder).

Er zijn enkele uitzonderingen op het auteursrecht. Zo kan een niet-rechthebbende in bepaalde landen het recht hebben om gebruik te maken van het auteursrecht van een ander, als dat gebruik eerlijk is, bijvoorbeeld met het oog op herziening, kritiek of parodie.

Inbreuk op het auteursrechten melden

Als u de houder van het auteursrecht of de vertegenwoordiger van de houder van het auteursrecht bent, en u bent van mening dat materiaal dat beschikbaar is via de Spotify-services inbreuk maakt op uw auteursrechtelijk beschermde werk, gebruik dan dit webformulier om een melding van vermeende inbreuk op het auteursrecht in te dienen. U kunt ook een kennisgeving van vermeende inbreuk op auteursrechten sturen naar de aangewezen auteursrechtenagent van Spotify op het volgende adres, met de volgende informatie:

  1. Specifieke identificatie van elk auteursrechtelijk beschermd werk waarvan u van mening bent dat er inbreuk op is gemaakt;
  1. Een beschrijving waar het materiaal dat naar uw mening inbreuk maakt zich bevindt op de Spotify-services of de Spotify-websites (wees zo gedetailleerd mogelijk en geef een URL op waarmee we het materiaal kunnen vinden dat u rapporteert);
  1. Contactgegevens van de klagende partij, zoals een volledige naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;
  1. Een verklaring dat de klagende partij te goeder trouw van mening is dat het gebruik van het/de werk(en) op de wijze waarover wordt geklaagd, niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, diens vertegenwoordiger of de wet (zoals fair use); en
  1. Een verklaring dat de informatie in de kennisgeving accuraat is, en op straffe van meineed, dat de klagende partij de eigenaar is van het recht waarop inbreuk zou zijn gepleegd, of dat deze de vertegenwoordiger van de eigenaar is.
  1. Een fysieke of elektronische handtekening van de eigenaar (of persoon die bevoegd is om namens de eigenaar op te treden) van het auteursrecht waarop inbreuk zou worden gemaakt; en
  1. Een verklaring dat u begrijpt dat uw contactgegevens en/of kennisgeving aan de vermeende inbreukmakende partij worden verstrekt en wordt bewaard zolang dit voor juridische doeleinden vereist is.

Zonder het bovenstaande beschikken we mogelijk niet over voldoende informatie om uw klacht te verwerken.

De aangewezen auteursrechtenagent van Spotify kan als volgt worden bereikt:

Spotify USA Inc.

Attn: Legal Department, Copyright Agent

4 World Trade Center, 150 Greenwich Street, 62nd Floor, NewYork, NY 10007

infringement-claim@spotify.com

Wanneer u een klacht indient met betrekking tot inbreuk op auteursrecht, kan Spotify uw naam en e-mailadres doorgeven aan de vermeende inbreukmakende partij en uw gegevens bewaren zolang dit voor juridische doeleinden nodig is. Let op: frauduleuze meldingen of ander misbruik van dit proces kunnen leiden tot beëindiging van uw account en/of juridische gevolgen. Wellicht is het raadzaam een advocaat te raadplegen voordat u een klacht indient.

Spotify heeft ook een beleid om, in de juiste omstandigheden, de accounts van herhaaldelijke overtreders te beëindigen.

3. Handelsmerk

Wat is een handelsmerk

Een handelsmerk is een woord, slogan, symbool of ontwerp (bijv. merknaam, logo) dat de producten of diensten die door een specifiek(e) persoon, groep of bedrijf worden aangeboden, onderscheidt van een die van anderen. In het algemeen is het merkenrecht bedoeld om verwarring onder consumenten te voorkomen over wie een product of dienst levert of daaraan verbonden is.

Inbreuk op handelsmerken melden

Als u de houder van het handelsmerk of de vertegenwoordiger van de houder van het handelsmerk bent, en u bent van mening dat inhoud die beschikbaar is via de Spotify-services inbreuk maakt op uw onder het merkenrecht beschermde werk, gebruik dan dit webformulier om een melding in te dienen van vermeende inbreuk op het merkenrecht. Spotify kan uw naam en e-mailadres doorgeven aan de vermeende inbreukmakende partij en uw gegevens bewaren zolang dit voor juridische doeleinden is vereist. Spotify heeft ook een beleid om, in de juiste omstandigheden, de accounts van herhaaldelijke overtreders te beëindigen.

4. Hoe we omgaan met klachten

Spotify beoordeelt klachten die via de hierboven genoemde kanalen worden ontvangen. Wanneer we een klacht ontvangen, evalueren we deze en nemen we passende maatregelen, zoals het verwijderen van de gerapporteerde inhoud of het uitschakelen van de toegang hiertoe in een of meer specifieke landen. We kunnen in contact treden met de klagende partij en de gebruiker of maker die de inhoud heeft verstrekt met betrekking tot de actie(s) die we ondernemen, als we ervoor kiezen geen actie te ondernemen, of als we meer informatie nodig hebben om de claim te beoordelen.

Alle inhoud die inbreuk maakt op het auteursrecht of handelsmerk van een ander kan worden verwijderd. Spotify hanteert ook een beleid voor herhaaldelijke overtredingen, wat betekent dat het account van een gebruiker of maker die verantwoordelijk is voor meerdere inbreuken, kan worden beëindigd. Als inhoud wordt hersteld na een beroep of omdat een houder van rechten een klacht intrekt, zal ons beleid voor herhaalde inbreukmakers dienovereenkomstig worden toegepast.

Als u van mening bent dat er ten onrechte actie is ondernomen tegen uw inhoud of account, of als u wilt dat de beslissing van Spotify over uw klacht opnieuw wordt beoordeeld, hebt u mogelijk de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen. Instructies over hoe u bezwaar kunt aantekenen, vindt u in de e-mailcorrespondentie die wij u over de klacht sturen.

Naast meldingen van gebruikers en rechthebbenden maken we gebruik van een combinatie van geautomatiseerde en handmatige signalen om inhoud te detecteren die inbreuk maakt op iemands intellectuele eigendom, en deze inhoud te verwijderen. We blijven ons inspannen om het intellectuele eigendom van makers te beschermen.