Spotify Auteursrechtbeleid

Geldig vanaf 17 October 2012

Hallo, en bedankt voor het bezoeken van de pagina waarop Spotify's auteursrechtbeleid staat beschreven. Spotify eerbiedigt intellectuele eigendomsrechten en verwacht van haar gebruikers dat zij hetzelfde doen. Als je een auteursrechthebbende bent, of diens vertegenwoordiger, en je bent van mening dat materiaal, dat rechtstreeks via de Spotify Service beschikbaar is, inbreuk maakt op een auteursrechtelijk beschermd werk waarvan jij houder bent, laat het ons dan weten.

Als u ons op de hoogte wilt stellen van een vermeende inbreuk op auteursrechten, gebruikt u dit webformulier. Van een vermeende inbreuk op auteursrechten kunt u ook melding maken aan het door Spotify aangewezen auteursrechtenbureau op het volgende adres:

Spotify USA Inc.

Attn: Legal Department, Copyright Agent

4 World Trade Center, 150 Greenwich Street, 62nd Floor, New York, NY 10007

infringement-claim@spotify.com

Alle (vermeende) inbreuken op auteursrechten dienen te worden gemeld aan de door Spotify aangestelde auteursrechtbehandelaar op het hierboven vermelde adres. Neem in de kennisgeving zoveel mogelijk details op om ons in staat te stellen de feiten of omstandigheden vast te stellen, zoals, voor zover mogelijk:

  1. De fysieke of elektronische handtekening van de houder (of van de persoon die door de houder is gemachtigd om namens hem te handelen) van het auteursrecht dat geschonden zou zijn;

  2. Een specifieke omschrijving van ieder auteursrechtelijk beschermd werk waarop inbreuk zou zijn gemaakt;

  3. Een omschrijving van de plaats op de Spotify Service of de Spotify Websites waar het vermeende inbreukmakende materiaal te vinden is (wees daarbij zo specifiek mogelijk en verschaf een URL om ons in staat te stellen het materiaal waarop je kennisgeving betrekking heeft te lokaliseren);

  4. De contactgegevens van de klagende partij, zoals volledige naam en adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres;

  5. Een verklaring dat de klagende partij in goed vertrouwen meent dat door de auteursrechthebbende of diens vertegenwoordiger, dan wel op grond van de wet geen toestemming is verleend voor het gebruik van het werk of de werken waarover wordt geklaagd; en

  6. Een verklaring dat de in de kennisgeving vermelde informatie juist is en dat de klagende partij de rechthebbende is op het recht dat geschonden zou zijn, dan wel diens vertegenwoordiger is.

Wij maken je er bovendien op attent dat het beleid van Spotify erop is gericht dat, waar de situatie daartoe aanleiding geeft, het account van abonnees die herhaaldelijk de regels schenden wordt beëindigd.

Copyright © 2012 Spotify AB. Alle rechten voorbehouden.

Spotify AB

Regeringsgatan 19, SE-111 53 Stockholm

Sweden

SE556703748501