Политика за интелектуална собственост на Spotify

1. Относно тази Политика

Тази Политика за интелектуална собственост описва как обработваме искове за нарушаване на права на интелектуална собственост върху уебсайтовете, приложенията и услугите на Spotify („Услугите на Spotify").

Spotify зачита правата на интелектуална собственост и очаква своите потребители да правят същото. При използването на Услугите на Spotify потребителите трябва да спазват Насоките за потребителя на Spotify, както и всички приложими закони, правила и разпоредби, и да зачитат интелектуалната собственост, поверителността и други права на трети страни.

2. Авторско право

Какво е авторско право

Авторското право е законово право, което има за цел да защити оригинални авторски произведения (напр. музика, творби, книги). Собственикът на авторско право има изключителното право на определени употреби на произведения, включително копиране, разпространение и показване на това произведение. Като цяло авторското право защитава оригиналния израз на идея; не защитава фактите и идеите. Авторското право също като цяло не защитава неща, като имена, заглавия и слогани; обаче може да се прилага друго законно право, наречено търговска марка (вижте по-долу).

Има някои изключения от авторското право. Например, в някои държави, на лице, което не е притежател на права, може да бъде разрешено да използва чуждо авторско право, ако това използване е честно, като например за целите на преглед, критика или пародия.

Как да съобщите за нарушаване на авторски права

Ако сте притежател на авторски права или техен представител и смятате, че който и да е материал, достъпен чрез Услугите на Spotify, нарушава Вашето защитено с авторски права произведение, моля, използвайте този уеб формуляр, за да изпратите уведомление за предполагаемото нарушение на авторски права. Като алтернатива, уведомление за предполагаемо нарушаване на авторски права може да бъде изпратено до определения представител за авторски права на Spotify на следния адрес със следната информация:

  1. Конкретна идентификация на всяко защитено с авторски права произведение, за което се твърди, че са му нарушени авторските права;
  1. Описание на това къде в Услугите на Spotify или уебсайтовете на Spotify се намира материалът, за който се смята, че е в нарушение (моля, бъдете възможно най-подробни и предоставете URL, за да ни помогнете да намерим материала, за който докладвате);
  1. Информация за връзка с жалбоподателя, като пълно име, адрес, телефонен номер и имейл адрес;
  1. Декларация, че жалбоподателят има добросъвестно убеждение, че използването на произведението(ята) по начина, за който се оплаква, не е разрешено от собственика на авторските права, негов представител или закона (като честна употреба); и
  1. Декларация, че информацията в уведомлението е точна и под наказателна отговорност за лъжесвидетелстване жалбоподателят е собственик на правото, за което се твърди, че е нарушено, или представител за собственика.
  1. Физически или електронен подпис на собственика (или лице, упълномощено да действа от името на собственика) на авторското право, за което се твърди, че е нарушено; и
  1. Декларация, че разбирате, че Вашата информация за контакт и/или уведомление ще бъдат предоставени на предполагаемата страна нарушител и ще бъдат запазени толкова дълго, колкото е необходимо за правни цели.

Без горното е възможно да нямаме достатъчно информация, за да обработим искането Ви.

Можете да се свържете с определения представител за авторски права на Spotify както следва:

Spotify USA Inc.

Attn: Legal Department, Copyright Agent

4 World Trade Center, 150 Greenwich Street, 62nd Floor, Ню Йорк, NY 10007

infringement-claim@spotify.com

Когато подадете иск за авторски права, Spotify може да предаде Вашето име и имейл адрес на предполагаемата страна нарушител и да запази информацията Ви толкова дълго, колкото е необходимо за правни цели. Моля, имайте предвид, че измамни доклади или друга злоупотреба с този процес може да доведе до прекратяване на Вашия акаунт и/или правни последици. Може да пожелаете да се консултирате с адвокат, преди да подадете иск.

Spotify също има политика за прекратяване, при подходящи обстоятелства, на акаунти на повторни нарушители.

3. Търговска марка

Какво е търговска марка

Търговската марка е дума, слоган, символ или дизайн (напр. търговска марка, лого), които отличават продуктите или услугите, предлагани от едно лице, група или компания от други. Като цяло законът за търговските марки се стреми да предотврати объркване сред потребителите относно това кой предоставя или е свързан с продукт или услуга.

Как да докладвате за нарушаване на права върху търговска марка

Ако сте притежател на търговска марка или техен представител и смятате, че съдържанието, налично в Услугите на Spotify, нарушава Вашите права върху търговска марка, моля, използвайте този уеб формуляр, за да изпратите уведомление за предполагаемо нарушение на търговска марка. Spotify може да предаде Вашето име и имейл адрес на страната, за която се предполага, че е нарушила правата, и да запази информацията Ви толкова дълго, колкото е необходимо за правни цели. Spotify също има политика за прекратяване, при подходящи обстоятелства, на акаунти на повторни нарушители.

4. Как обработваме искове

Spotify преглежда искове, получени чрез каналите, посочени по-горе. Когато получим иск, ще го оценим и ще предприемем подходящо действие, което може да включва премахване на докладваното съдържание или деактивиране на достъпа в конкретна държава (или държави). Можем да комуникираме с ищеца и потребителя или създателя, който е предоставил съдържанието, относно действията, които предприемаме, ако изберем да не предприемаме действия или ако се нуждаем от допълнителна информация, за да оценим иска.

Всяко съдържание, което нарушава чужди авторски права или търговска марка, може да бъде премахнато. Spotify също има политика за повторни нарушители, което означава, че акаунтът на потребител или създател, отговорен за множество нарушения, може да бъде прекратен. Ако съдържанието бъде възстановено след обжалване или защото притежател на права оттегля иск, нашата политика за повторни нарушители ще отрази това съответно.

Ако смятате, че по Вашето съдържание или акаунт са били предприети действия по погрешка, или ако желаете да поискате нов преглед на решението на Spotify по Вашия иск, може да имате възможност да подадете жалба. Инструкции за това как да обжалвате се съдържат в имейл кореспонденцията, която ще Ви изпратим относно иска.

В допълнение към докладите от потребители и притежатели на права, ние използваме комбинация от автоматизирани и ръчни сигнали, за да открием и премахнем съдържание, което може да наруши нечия интелектуална собственост. Ние непрекъснато развиваме нашите усилия за защита на интелектуалната собственост на създателите.