Privacy Policy ng Spotify

May bisa simula noong 22 February 2023

1. Tungkol sa Policy na ito

2. Mga karapatan at control mo sa personal na data

3. Personal na data na kinukuha namin tungkol sa'yo

4. Para saan namin ginagamit ang personal na data mo

5. Pag-share ng personal na data mo

6. Retention ng data

7. Transfer sa ibang bansa

8. Pag-iingat sa personal na data mo

9. Mga Bata

10. Mga Pagbabago sa Policy na ito

11. Paano kami kontakin

1. Tungkol sa Policy na ito

Dine-describe ng Policy na ito kung paano namin ipinoproseso ang personal na data mo sa Spotify AB.

Nalalapat ito sa paggamit mo ng:

 • lahat ng streaming service ng Spotify bilang user. Halimbawa, kasama rito ang:
  • paggamit mo ng Spotify sa kahit anong device
  • personalization ng user experience mo
  • infrastructure na required para maibigay ang mga service namin
  • pagkokonekta ng Spotify account mo sa isa pang application
  • libre o may bayad na streaming option namin pareho (parehong 'Service Option')
 • iba pang Spotify service na may link sa Privacy Policy na ito. Kasama sa mga ito ang mga website ng Spotify, Customer Service at ang Community Site

Mula ngayon, magkakasama naming tatawaging 'Spotify Service' ang mga ito.

Paminsan-minsan, pwede kaming mag-develop ng bago o mag-alok ng mga dagdag na service. Mapapailalim din ang mga ito sa Policy na ito, maliban kung iba ang sasabihin namin kapag ipinakilala namin ang mga ito.

Ang Policy na ito ay hindi...

 • ang Mga Tuntunin ng Paggamit ng Spotify na hiwalay na document. Ina-outline ng Mga Tuntunin ng Paggamit ang legal na kontrata ninyo ng Spotify para sa paggamit ng Spotify Service. Dine-describe din nito ang rules ng Spotify at mga karapatan mo bilang user
 • tungkol sa paggamit mo ng iba pang Spotify service na may sariling privacy policy. Kasama sa iba pang Spotify service ang Anchor, Soundtrap, Megaphone at ang Spotify Live app

Iba pang resource at settings

Nandito mismo sa Policy na ito ang mahalagang impormasyon tungkol sa personal na data mo. Sa kabila nito, baka gustuhin mong tingnan ang iba pa naming privacy resource at control:

 • Privacy Center: User-friendly na hub na may mga summary ng mahahalagang topic.
 • Privacy Settings: Kontrolin ang pagpoproseso ng ilang personal na data, kasama ang tailored advertising.
 • Notification Settings: I-set kung aling marketing communications ang matatanggap mo galing sa Spotify.
 • Settings (makikita sa Desktop at Mobile version ng Spotify): Kontrolin ang ilang aspeto ng Spotify Service gaya ng 'Social' o 'Explicit na Content'. Sa 'Social' setting, magagawa mong:
  • magsimula ng Pribadong session
  • piliin kung ishe-share sa mga follower mo ang pinapakinggan mo sa Spotify
  • piliin kung ipapakita ang mga kamakailan mong na-play na artist sa public profile mo

Sa setting ng 'Explicit na Content' makokontrol mo kung mape-play sa Spotify account mo ang explicit na content.

 • Cookies Policy: Impormasyon tungkol sa kung paano kami gumagamit ng cookies at paano i-manage ang cookie preferences mo. Ang cookies ay mga file na sine-save sa phone, tablet o computer mo kapag may pinupuntahan kang website.

2. Mga karapatan at control mo sa personal na data

Maraming batas sa privacy ang nagbibigay ng mga karapatan sa mga tao sa personal na data nila. Kasama sa mga batas na ito ang General Data Protection Regulation, o 'GDPR'.

Nalalapat lang ang ilang karapatan kapag gumagamit ang Spotify ng partikular na 'legal basis' para iproseso ang data mo. Ipinapaliwanag namin ang bawat legal basis, at kung kailan ginagamit ng Spotify ang bawat isa, sa Section 4 'Para saan namin ginagamit ang personal na data mo'.

Ipinapaliwanag ng table sa ibaba:

 • ang mga karapatan mo
 • ang mga sitwasyon kung kailan nalalapat ang mga ito (gaya ng required na legal basis)
 • paano gamitin ang mga ito
Karapatan mong... Paano?

Maging informed

Maging informed tungkol sa personal na data na ipinoproseso namin tungkol sa'yo at kung paano namin 'to ipinoproseso.

Ini-inform ka namin:

 • sa pamamagitan ng Privacy Policy na 'to
 • sa pamamagitan ng impormasyong ibinibigay sa'yo habang ginagamit mo ang Spotify Service
 • sa pamamagitan ng pagsagot sa mga specific na tanong at request kapag kinontak mo kami

Mag-access

Mag-request ng access sa personal na data na ipinoproseso namin tungkol sa'yo.

Para mag-request sa Spotify ng kopya ng personal na data mo, alinman sa:

Kapag dinownload mo ang data mo matatanggap mo ang impormasyon tungkol sa data mo na kailangang ibigay ng Spotify sa ilalim ng Article 15 ng GDPR. Kung gusto mo pa ng impormasyon tungkol sa kung paano namin ipinoproseso ang personal mong data, pwede mong kontakin kami.

Magtama

Mag-request na baguhin o i-update namin ang personal mong data kapag inaccurate o kulang ito.

Pwede mong i-edit ang User Data mo sa ‘I-edit ang profile’ sa account mo o sa pamamagitan ng pag-contact sa'min.

Magbura

I-request na magbura kami ng ilan sa personal mong data.

Halimbawa, pwede mong ipabura sa'min ang personal na data:

 • na hindi na namin kailangan para sa layunin kung bakit namin ito kinuha
 • na ipinoproseso namin base sa legal basis ng pagpayag mo, at binawi mo ang pagpayag mo
 • kapag tumututol ka (tingnan ang section na ‘Tumutol’ sa ibaba) at
  • makatuwiran ang pagtutol mo, o
  • tumututol ka sa direct marketing

May mga sitwasyon kung kailan hindi ma-delete ng Spotify ang data mo, halimbawa kapag:

 • kailangan pa rin ito para maiproseso ang data para sa layunin kung bakit namin ito kinuha
 • Mas matimbang ang interes ng Spotify sa paggamit sa data kaysa sa interes mong ipa-delete ito. Halimbawa, kapag kailangan namin ang data para maprotektahan sa fraud ang mga service namin
 • May legal na obligasyon ang Spotify na panatilihin ang data, o
 • Kailangan ng Spotify ang data para maglatag, magpairal o magdepensa ng mga legal claim. Halimbawa, kung may unresolved na issue kaugnay ng account mo

Maraming paraan para makapagbura ka ng personal na data sa Spotify:

 • para mag-alis ng audio content sa profile mo, piliin ang nasabing content at piliing alisin ito. Halimbawa, pwede kang mag-alis ng mga playlist sa profile mo, o mag-alis ng track sa playlist mo
 • para i-request na burahin ang iba mo pang personal na data sa Spotify, sundin ang steps sa support page namin. Kasama sa data na ito ang User Data, Usage Data at iba mo pang data na nakalista sa Section 3 na 'Personal na data na kinukuha namin tungkol sa'yo'
 • pwede mo ring kontakin kami para i-request ang pagbura

Maghigpit

Mag-request na ihinto namin ang pagpoproseso ng lahat o ilan sa personal mong data.

Magagawa mo ito kung:

 • inaccurate ang personal mong data
 • labag sa batas ang pagpoproseso namin
 • wala kaming dahilan para kailanganin ang impormasyon mo, o
 • tumututol ka sa pagpoproseso namin at ina-assess namin ang request mong tumutol. Tingnan ang section na ‘Tumutol’ sa ibaba

Pwede mong i-request na ihinto namin ang pagpoprosesong ito nang pansamantala o permanente.

Pwede mong gamitin ang karapatan mong maghigpit sa pamamagitan ng pag-contact sa'min.

Tumutol

Tumutol sa pagpoproseso namin ng personal mong data.

Magagawa mo ito kung:

 • Ipinoproseso ng Spotify ang personal mong data sa legal basis ng mga lehitimong interes, o
 • Ipinoproseso ng Spotify ang personal na data mo para sa tailored advertising

Para gamitin ang karapatan mong tumutol, pwede kang:

 • gumamit ng mga control sa Spotify Service para mag-off o mag-adjust ng ilang feature na nagpoproseso ng personal na data mo. Tingnan ang dulo ng section na ito tungkol sa kung paano kontrolin ang tailored advertising
 • kontakin kami

Maging portable ang data

Mag-request ng kopya ng personal mong data sa electronic na format at may karapatan kang i-transmit ang personal na data na 'yon para magamit sa service ng iba pang party.

Pwede mong i-request sa'min na i-transmit ang data mo kapag ipinoproseso namin ang personal mong data sa legal basis ng pagpayag o pagsasakatuparan ng kontrata. Gayunpaman, susubukan ng Spotify na tuparin ang lahat ng request hangga't posible.

Para sa impormasyon tungkol sa kung paano gamitin ang karapatan sa portability, tingnan ang ‘Mag-access’ sa itaas.

Hindi mapailalim sa automated na pagdedesisyon

Hindi mapailalim sa desisyong base lang sa automated na pagdedesisyon (mga desisyong walang kasamang tao), kasama ang profiling, kung saan ang desisyon ay may legal na epekto sa'yo o may kasing-bigat na epekto.

Ang Spotify ay hindi nagsasagawa ng ganitong uri ng automated na pagdedesisyon sa Spotify Service.

Bawiin ang pagpayag

Bawiin ang pagpayag mong kunin o gamitin namin ang personal mong data.

Magagawa mo ito kung ipinoproseso ng Spotify ang personal mong data sa legal basis ng pagpayag mo.

Para bawiin ang pagpayag mo, pwede mong:

 • i-adjust sa Spotify ang control na may kinalaman dito
 • kontakin kami

Karapatang magreklamo

Kontakin ang Swedish Authority for Privacy Protection o ang lokal na data protection authority sa inyo tungkol sa kahit anong tanong o alalahanin.

Makikita mo ang mga detalye ng Swedish Authority dito. Pwede ka ring pumunta sa website ng lokal na data protection authority sa inyo.

Mga kontrol sa tailored na advertising

Ano ang tailored na advertising?

 • Ito ay kapag gumamit kami ng impormasyon tungkol sa'yo para ibagay ang mga ad para maging mas makabuluhan sa'yo. Tinatawag din itong interest based advertising.
 • Halimbawa ng tailored na advertising ang kapag may advertising partner na may impormasyong nagpapahiwatig na mahilig ka sa kotse. Dahil dito ay makakapagpakita kami sa'yo ng mga ad tungkol sa mga kotse.

Paano kontrolin ang tailored na advertising:

 • Pwede mong kontrolin ang tailored na advertising sa Privacy Settings ng account mo sa 'Mga Tailored na Ad'.
 • Makokontrol mo rin ang tailored na advertising para sa ilang podcast gamit ang link sa show description ng episode. Nalalapat ito kung saan naglalagay ng advertising ang content provider sa podcast para pondohan ito. Ima-manage ng hosting provider, na posibleng hindi Spotify, ang mga kontrol na ito para sa podcast.

Kung 'naka-opt out' ka sa Mga Tailored na Ad sa Privacy Settings mo, pwede ka pa ring makakuha ng advertising. Pwedeng kasama ito sa mga free Service Option namin, at pati na sa mga paid Service Option kung saan applicable (halimbawa, advertising sa mga podcast). Ang ganitong uri ng advertising ay nakabase sa impormasyon mo sa registration at sa pinapakinggan mo ngayon sa mga service namin. Halimbawa, kung nakikinig ka sa cooking podcast, baka makarinig ka ng ad para sa food processor.

3. Personal na data na kinukuha namin tungkol sa'yo

Inilalatag ng mga table na ito ang mga category ng personal na data na kinukuha namin.

Kinukuha kapag nag-sign up ka sa Spotify Service o kapag in-update mo ang account mo

Category

Description

User Data

Personal na data na kailangan namin para gawin ang Spotify account mo at nag-e-enable sa'yong gamitin ang Spotify Service.

Ang uri ng data na kinukuha at ginagamit ay depende sa uri ng Service Option na mayroon ka. Depende rin ito sa kung paano mo gagawin ang account mo, sa bansa kung nasaan ka, at kung gumagamit ka ng mga third party na service para mag-sign in. Posibleng kasama rito ang iyong:

 • profile name
 • email address
 • password
 • phone number
 • date of birth
 • gender
 • street address (tumingin pa ng detalye sa ibaba)
 • bansa
 • university/college (para sa Spotify Premium Student)

Natatanggap namin ang ilan sa data na ito galing sa'yo hal. galing sa sign up form o account page.

Kinukuha rin namin sa device mo ang ilan sa data na ito hal. ang bansa o region. Para sa iba pang impormasyon tungkol sa kung paano namin kinukuha at ginagamit ang data na ito, tingnan ang ‘General (hindi precise) na location mo’ sa category ng Usage Data.

Street Address Data

Posible naming hingin at iproseso ang street address mo sa mga sumusunod na dahilan:

 • para tingnan ang eligibility sa isang Service Option
 • para magpadala ng mga notice na required ng batas
 • para magbigay ng mga support option
 • para sa billing at pagkuha ng tax
 • para mag-deliver ng physical goods o mga regalong ni-request mo

Minsan, pwede kaming gumamit ng third party na application para makatulong na i-verify ang address mo, gaya ng Google Maps.

Kinukuha kapag ginagamit mo ang Spotify Service

Mga Category

Description

Usage Data

Personal na data na kinukuha at ipinoproseso tungkol sa'yo kapag ina-access o ginagamit mo ang Spotify Service.

May ilang uri ng impormasyong kasama rito, na nakalista sa mga sumusunod na section.

Impormasyon tungkol sa kung paano mo ginagamit ang Spotify

Kasama sa mga halimbawa ang:


 • impormasyon tungkol sa Spotify Service Option mo
 • mga ginagawa mo sa Spotify Service (kasama ang date at oras), gaya ng:
  • mga search query
  • streaming history
  • mga playlist na ginagawa mo
  • library mo
  • browsing history
  • account settings
  • mga interaction sa iba pang Spotify user
  • paggamit mo ng mga third party na service, device at application kaugnay ng Spotify Service
 • mga pagpapalagay (ibig sabihin, ang pagkakaintindi namin) sa mga interes at gusto mo base sa paggamit mo ng Spotify Service
 • content na ibinibigay mo kapag sumasali sa mga promotion ng Spotify, gaya ng mga contest o sweepstakes
 • content na pino-post mo kahit saan sa Spotify Service. Halimbawa: mga image, audio, text, pamagat, description, communication, at iba pang uri ng content

Technical data mo

Kasama sa mga halimbawa ang:

 • URL information
 • mga online identifier gaya ng cookie data at mga IP address
 • impormasyon tungkol sa mga device na ginagamit mo gaya ng:
  • mga device ID
  • uri ng network connection (hal. wifi, 4G, LTE, Bluetooth)
  • provider
  • performance ng network at device
  • uri ng browser
  • language
  • impormasyong nag-e-enable sa digital rights management
  • operating system
  • Spotify application version
 • impormasyong nagagamit namin para ma-discover ang mga third party na device at application at kumonekta sa mga ito. Mga halimbawa ng impormasyong ito ang pangalan ng device, mga identifier ng device, brand at version. Mga halimbawa ng mga third party na device at application ang:
  • mga device sa wifi network mo (gaya ng speakers) na makakakonekta sa Spotify Service
  • mga device na ginagawang available ng operating system mo kapag kumokonekta gamit ang Bluetooth, plugin, at installation
  • Mga Spotify partner application para matukoy kung naka-install ang application sa device mo

General (hindi precise) na location mo

Kasama sa general na location mo ang bansa, region o state. Posible namin itong malaman sa technical data (hal. IP address mo, language setting ng device mo) o currency ng bayad.

Kailangan namin ito para:

 • masunod ang mga geographic na requirement sa mga kasunduan namin sa mga may-ari ng content sa Spotify Service
 • maibigay ang content at advertising na may kabuluhan sa'yo

Device sensor data mo

Device sensor data na motion-generated o orientation-generated kung kailangan para maibigay ang mga feature ng Spotify Service na nire-require ang data na ito. Ito ang data na kinukuha ng device mo tungkol sa kung paano mo ginagalaw o hinahawakan ang device mo.

Dagdag na data na pwede mong piliing ibigay sa'min

Mga Category

Description

Voice Data

Kung may voice features sa market mo at kung saan mo piniling gumamit ng voice feature, kumukuha at nagpoproseso kami ng voice data. Tumutukoy ang voice data sa mga audio recording ng boses mo at mga transcript ng mga recording na 'yon.

Para sa iba pang impormasyon tungkol sa kung paano gumagana ang iba't ibang voice feature, at kung paano mo makokontrol at mao-off ang mga ito, tingnan ang Voice Control Policy namin.

Data ng Pagbabayad at Pagbili

Kung may bibilhin ka sa Spotify o magsa-sign up ka sa trial para sa may bayad na Service Option o trial, kakailanganin naming iproseso ang data ng pagbabayad mo.

Mag-iiba-iba ang eksaktong personal na data na kukunin at gagamitin depende sa paraan ng pagbabayad. Kasama rito ang impormasyon gaya ng:

 • pangalan
 • date of birth
 • uri ng paraan ng pagbabayad (hal. credit o debit card)
 • kung gagamit ng debit o credit card, ang uri ng card, expiration date, at ilan sa mga digit ng card number mo
  Note: Para sa security, hindi namin sino-store kahit kailan ang buo mong card number
 • ZIP/postal code
 • mobile phone number
 • mga detalye ng purchase at payment history mo

Survey at Research Data

Kapag may sinagutan kang survey o sumali ka sa user research, kukunin at gagamitin namin ang personal na data na ibibigay mo.

Natatanggap namin ang ilan sa data na binabanggit sa itaas mula sa mga third party. Dine-describe ng table sa ibaba ang mga category ng mga third party na 'yon.

Mga third party na source na pinagkukunan namin ng data mo

Mga category ng mga third party

Description

Mga category ng data

Mga authentication partner

Kung magpapa-register ka o magla-log in ka sa Spotify Service gamit ang iba pang service, ipapadala ng service na 'yon ang impormasyon mo sa amin. Nakakatulong ang impormasyong ito na gawin ang account mo sa'min.

User Data

Mga third party na application, service at device kung saan mo ikinokonekta ang Spotify account mo

Kung ikokonekta mo ang Spotify account mo sa isang third party na application, service o device, pwede kaming kumuha at gumamit ng impormasyon galing sa kanila. Kinukuha ito para maging posible ang integration.

Pwedeng kasama sa mga third party na app, service o device na ito ang:

 • social media
 • kasama sa mga device ang:
  • audio (hal. speakers at headphones)
  • mga smart watch
  • mga TV
  • mga mobile phone at tablet
  • sasakyan (hal. mga kotse)
  • mga games console
 • mga service o platform gaya ng mga voice assistant o content platform


Hihingin namin ang pahintulot mo bago namin kunin ang impormasyon mo mula sa ilang third party.

User Data

Usage Data

Mga technical service partner

Nakikipagtulungan kami sa mga technical service partner na nagbibigay sa amin ng ilang data. Kasama rito ang pagma-map ng mga IP address sa hindi precise na location data (hal., bansa o region, city, state).

Ginagawa nitong posible para sa Spotify na ibigay ang Spotify Service, content, at features.

Nakikipagtulungan din kami sa mga security service provider na tumutulong sa amin para protektahan ang mga user account.

User Data

Usage Data

Mga Payment partner at Merchant

Kung pipiliin mong magbayad gamit ang mga third party (hal. mga telco carrier) o gamit ang invoice, pwede kaming kumuha ng data na galing sa mga payment partner namin.

Sa tulong nito ay magagawa naming:

 • padalhan ka ng mga invoice
 • iproseso ang bayad mo
 • ibigay sa'yo ang binili mo

Kung ididirekta ka namin sa isang merchant, nakakatanggap kami ng data galing sa merchant na may kinalaman sa binili mo. Halimbawa, pwede ka naming idirekta sa merchandise store ng isang artist sa isang third party na platform o sa isang third party na ticketing website.

Sa pagtanggap ng data na ito nagagawa naming:

 • i-calculate ang lahat ng commission na dapat ibayad sa'min
 • i-analyze ang bisa ng partnership namin sa mga merchant partner na ito
 • maintindihan ang mga interes mo

Data ng Pagbabayad at Pagbili

Mga advertising at marketing partner

Nakakatanggap kami ng mga pagpapalagay mula sa ilang advertising o marketing partner. Ang mga pagpapalagay na ito ang mga pagkakaintindi ng mga partner sa mga interes at gusto mo.

Nakakapagbigay kami ng mga ad at marketing na mas may kabuluhan dahil dito.

Usage Data

Mga nakuhang company

Pwede naming matanggap ang data tungkol sa'yo galing sa mga kumpanyang nakuha namin. Ito ay para pagandahin ang mga service, produkto, at alok namin.

User Data

Usage Data

Kung ida-download mo ang Spotify mobile app at susubukan mo ang Spotify gamit ang logged out user experience, kukuha kami ng limitadong imporasyon tungkol sa paggamit mo ng Spotify Service, kasama ang Usage Data. Ginagawa namin ito para maintindihan kung paano mo ina-access at ginagamit ang Service. Ginagawa rin namin ito para masiguradong napapa-experience namin sa'yo ang tama para sa'yo, base halimbawa sa bansa o region mo. Kung magdedesisyon kang gumawa ng Spotify account para ma-experience nang buo ang service namin, isasama namin ang data na ito sa data ng Spotify account mo.

4. Para saan namin ginagamit ang personal na data mo

Inilalatag ng table sa ibaba:

 • kung para saan namin ipinoproseso ang personal na data mo
 • ang mga legal na katuwiran namin (tinatawag na 'legal basis' ang bawat isa) sa ilalim ng data protection law, para sa bawat layunin
 • mga category ng personal na data na ginagamit namin para sa bawat layunin. Magbasa pa tungkol sa mga category na ito sa Section 3 'Personal na data na kinukuha namin tungkol sa'yo'

Ito ang isang pangkalahatang paliwanag ng bawat 'legal basis' para matulungan kang maintindihan ang table:

 • Pagsasakatuparan ng Kontrata: Kapag kailangan ng Spotify (o ng isang third party) na iproseso ang personal mong data para:
  • sumunod sa mga obligasyon sa ilalim ng isang kontrata nila sa'yo. Kasama rito ang mga obligasyon ng Spotify sa ilalim ng Mga Tuntunin ng Paggamit na ibigay sa'yo ang Spotify Service, o
  • mag-verify ng impormasyon bago magsimula ang isang kontrata sa'yo.
 • Lehitimong Interes: Kapag may interes ang Spotify o isang third party na gamitin ang personal mong data sa isang partikular na paraan, na kailangan at makatuwiran kung isasaalang-alang ang lahat ng posibleng panganib sa'yo at iba pang Spotify user. Halimbawa, ang paggamit ng Usage Data mo para pagandahin ang Spotify Service para sa lahat ng user. Kontakin kami kung may katuwiran kang gustong maintindihan.
 • Pagpayag: Kapag hiningi sa'yo ng Spotify na aktibong isaad ang pagsang-ayon mong gamitin ng Spotify ang personal mong data para sa partikular na layunin.
 • Pagsunod sa Mga Legal na Obligasyon: Kapag kailangang iproseso ng Spotify ang personal mong data para makasunod sa isang batas.
Para saan ipinoproseso ang data mo Legal basis na nagpapahintulot sa layunin Mga category ng personal na data na ginagamit para sa layunin

Para maibigay ang Spotify Service alinsunod sa kontrata namin sa'yo.

Halimbawa, kapag ginamit namin ang personal na data mo para:

 • mag-set up ng account para sa'yo
 • i-personalize ang account mo, o
 • ibigay ang Spotify app kapag dinownload mo 'to sa device mo

Pagsasakatuparan ng Kontrata

 • User Data
 • Street Address Data
 • Usage Data
 • Voice Data
 • Data ng Pagbabayad at Pagbili

Para ibigay ang iba pang parte ng Spotify Service.

Halimbawa, kapag ginamit namin ang personal na data mo para makapag-share ka ng link sa Spotify content sa ibang tao.

Lehitimong Interes

Kasama sa mga lehitimong interes namin dito ang:

 • gawing gumagana at functional pa rin ang Spotify Service, at
 • payagan ang mga user na i-access at gamitin ang Spotify Service
 • User Data
 • Street Address Data
 • Usage Data
 • Voice Data
 • Data ng Pagbabayad at Pagbili

Para ibigay ang ilang dagdag na voluntary na feature ng Spotify Service. Kapag ganito ang sitwasyon, malinaw naming hihingin ang pagpayag mo.

Pagpayag

 • User Data
 • Usage Data
 • Survey at Research Data
 • Data ng Pagbabayad at Pagbili

Para ma-diagnose, ma-troubleshoot, at maayos ang mga issue sa Spotify Service.

Pagsasakatuparan ng Kontrata

 • User Data
 • Usage Data

Para pag-aralan at i-develop ang mga bagong feature, technology, at mga mapapaganda pa sa Spotify Service.

Halimbawa:

 • gagamitin namin ang personal na data para i-develop at pagandahin ang mga personalized na algorithm ng rekomendasyon namin
 • ia-analyze namin kung paano nagre-react ang mga user namin sa isang partikular na bagong feature at tingnan kung dapat kaming gumawa ng pagbabago

Lehitimong Interes

Kasama sa mga lehitimong interes namin dito ang mag-develop at magpaganda ng mga produkto at feature para sa mga user namin.

 • User Data
 • Usage Data
 • Voice Data
 • Survey at Research Data

Para sa marketing o advertising kung saan nire-require sa'min ng batas na hingin ang pagpayag mo.

Halimbawa, kapag gumagamit kami ng cookies para maintindihan ang interes mo o nire-require ng batas ang pagpayag sa email marketing.

Pagpayag

 • User Data
 • Usage Data
 • Survey at Research Data

Para sa iba pang layunin ng marketing, promotion at advertising kung saan hindi required sa batas ang pagpayag.

Halimbawa, kapag ginagamit namin ang personal mong data para ibagay sa mga interes mo ang advertising.

Lehitimong Interes

Kasama sa mga lehitimong interes namin dito ang gumamit ng advertising para pondohan ang Spotify Service, para maialok namin ang karamihan dito nang libre.

 • User Data
 • Usage Data
 • Survey at Research Data

Para sumunod sa isang legal na obligasyong sumasaklaw sa amin.

Ito ay pwedeng:

 • isang obligasyon sa ilalim ng batas ng bansa / region kung nasaan ka
 • batas sa Sweden (dahil sa headquarters namin sa Sweden), o
 • batas sa EU na nalalapat sa amin

Halimbawa, kapag ginamit ang date of birth mo kapag required para i-verify ang edad.

Pagsunod sa mga legal na obligasyon

 • User Data
 • Street Address Data
 • Usage Data
 • Voice Data
 • Data ng Pagbabayad at Pagbili
 • Survey at Research Data

Para sumunod sa ipinapagawa ng law enforcement, mga korte, o iba pang authority na nakasaklaw sa amin.

Sumunod sa mga legal na obligasyon at lehitimong interes


Kasama sa mga lehitimong interes namin dito ang tulungan ang mga law enforcement authority para iwasan o malaman ang mabigat na krimen.

 • User Data
 • Street Address Data
 • Usage Data
 • Voice Data
 • Data ng Pagbabayad at Pagbili
 • Survey at Research Data

Para tuparin ang mga obligasyon sa kontrata sa mga third party.

Halimbawa, kapag ibinigay namin ang pseudonymised na data tungkol sa pinapakinggan ng mga user namin dahil may kasunduan kami ng rightsholder ng Spotify na gawin 'to.

Lehitimong interes

Kasama sa mga lehitimong interes namin dito ang:

 • mapangalagaan ang mga ugnayan namin sa mga artist para maibigay namin ang Spotify Service
 • mapangalagaan ang mga ugnayan namin sa iba pang third party sa parehong dahilan
 • User Data
 • Usage Data
 • Voice Data
 • Data ng Pagbabayad at Pagbili

Para aksyunan nang naaangkop ang mga report ng paglabag sa intellectual property at hindi naaangkop na content.

Lehitimong interes

Kasama sa mga lehitimong interes namin dito ang protektahan ang intellectual property at original na content.

 • User Data
 • Usage Data
 • Voice Data
 • Data ng Pagbabayad at Pagbili

Para maglatag, magpairal, o magdepensa ng mga legal claim.

Halimbawa, kung kasali kami sa litigation at kailangan naming magbigay ng impormasyon sa mga abogado namin kaugnay ng legal na kasong 'yon.

Lehitimong interes

Kasama sa mga lehitimong interes namin dito ang:

 • humingi ng legal na payo
 • protektahan ang mga sarili namin, mga user namin o ang iba pa sa mga legal na hakbang
 • User Data
 • Street Address Data
 • Usage Data
 • Voice Data
 • Data ng Pagbabayad at Pagbili
 • Survey at Research Data

Para magplano, mag-report, at mag-forecast sa negosyo.

Halimbawa, kapag tiningnan namin ang aggregated user data tulad ng bilang ng mga bagong nag-sign up sa isang bansa para makapagplano ng mga bagong location kung saan ilo-launch ang mga product at feature namin.

Lehitimong Interes

Kasama sa mga lehitimong interes namin dito ang mag-research at magplano para patuloy naming mapatakbo nang maayos ang business namin.

 • User Data
 • Usage Data
 • Data ng Pagbabayad at Pagbili

Para iproseso ang bayad mo.

Halimbawa, kapag ginamit namin ang personal na data mo para makabili ka ng Spotify subscription.

Pagsasakatuparan ng Kontrata, at pagpayag

 • User Data
 • Data ng Pagbabayad at Pagbili
 • Street Address Data

Para gawing secure pa rin ang Spotify Service at para ma-detect at maiwasan ang fraud.

Halimbawa, kapag in-analyze namin ang Usage Data para tingnan kung may fraudulent na paggamit ng Spotify Service.

Lehitimong Interes

Kasama sa mga lehitimong interes namin dito ang protektahan ang Spotify Service at mga user namin laban sa fraud at iba pang ilegal na activity.

 • User Data
 • Street Address Data
 • Usage Data
 • Data ng Pagbabayad at Pagbili

Para mag-research at magpa-survey.

Halimbawa, kapag kinontak namin ang mga user namin para hingin ang feedback mo.

Lehitimong Interes

Kasama sa mga lehitimong interes namin dito ang maintindihan pa ang palagay ng mga user sa Spotify Service at kung paano nila ito ginagamit.

 • User Data
 • Usage Data
 • Voice Data
 • Survey at Research Data

Sa mga jurisdiction kung saan hindi kinikilala bilang legal basis ang lehitimong interes, umaasa kami sa pangkontratang pangangailangan o pagpayag.

5. Pag-share ng personal na data mo

Inilalatag ng section na ito kung sino ang makakatanggap ng personal na data kinukuha o gine-generate kapag ginagamit mo ang Spotify Service.

Impormasyong available sa public

Palaging magiging available sa public ang sumusunod na personal na data sa Spotify Service (maliban sa mga user na binlock mo):

 • ang profile name mo
 • ang profile photo mo
 • mga public playlist mo
 • iba pang content na pino-post mo sa Spotify Service, at lahat ng nauugnay na pamagat, description at image
 • kung sino'ng fina-follow mo sa Spotify Service
 • kung sino'ng nagfa-follow sa'yo sa Spotify Service

Ikaw o ang iba pang user ay pwedeng mag-share ng impormasyon sa mga third party na service, gaya ng social media o mga messaging platform. Kasama rito ang:

 • profile mo
 • lahat ng content na pino-post mo sa Spotify at ang mga detalye tungkol sa content na 'yon
 • mga public playlist mo

Kapag nangyari ang pag-share na ito, ang third party na service ay pwedeng mag-store ng kopya nito para ma-support ang mga feature nila.

Personal na data na pwede mong piliing i-share

Ishe-share lang namin ang sumusunod na personal na data sa mga naka-outline sa table sa ibaba:

 • kung saan mo piniling gumamit ng Spotify Service feature, o ng third party na application, service o device, at kapag kailangan naming i-share ang personal na data para ma-enable ito, o
 • kung ibibigay mo sa'min ang pahintulot mong i-share ang personal na data. Halimbawa, magagawa mo ito kapag pinili mo ang naaangkop na setting sa Spotify Service o kapag pumayag ka
Mga category ng recipient Mga category ng data na pwede mong piliing i-share Dahilan ng pag-share

Mga third party na application, service at device kung saan mo ikinokonekta ang Spotify Account mo

 • User Data
 • Usage Data

Para ikonekta ang Spotify account mo, o magamit mo ang Spotify Service kaugnay ng mga third party na application, service o device.

Kasama sa mga halimbawa ng mga nasabing third party na application, service at device ang:

 • mga social media application
 • mga speaker device
 • mga TV
 • mga automotive platform
 • mga voice assistant

Marami kang makikita at maaalis na third party na connection sa ‘Mga App’ sa account mo.

Support community

 • User Data

Para maipagamit sa'yo ang Spotify Support Community service.

Kapag nagpa-register ka ng account sa Spotify Support Community, magpapagawa kami sa'yo ng profile name. Public itong ipapakita sa kahit sinong gagamit sa Spotify Support Community. Ipapakita rin namin ang lahat ng tanong o comment na ipo-post mo.

Iba pang Spotify user

 • User Data
 • Usage Data
 • Voice Data

Para mag-share ng impormasyon sa iba pang Spotify user tungkol sa paggamit mo ng Spotify Service. Pwedeng kasama rito ang mga follower mo sa Spotify.

Halimbawa, sa ‘Social’ settings mapipili mong i-share ang mga kamakailan mong na-play na artist at mga playlist mo sa profile mo. Mapipili mo ring gumawa ng o sumali sa isang shared playlist kasama ang iba pang user. Nagbibigay sa inyo ng mga social recommendation ang mga shared playlist base sa pinapakinggan n'yo.

Mga artist at record label

 • User Data

Para makatanggap ng balita o mga promotional na alok galing sa mga artist, record label o iba pang partner.

Pwede mong piliing i-share ang User Data mo para dito. Pwede mo pa ring baguhin ang isip mo at bawiin ang pagpayag mo kahit kailan.

Impormasyong pwede naming i-share

Tingnan ang table na ito para sa mga detalye tungkol sa kung kanino kami nagshe-share at bakit.

Mga category ng recipient Mga category ng data Dahilan ng pag-share

Mga service provider

 • User Data
 • Street Address Data
 • Usage Data
 • Voice Data
 • Data ng Pagbabayad at Pagbili
 • Survey at Research Data

Para maibigay nila ang mga service nila sa Spotify.

Kasama sa mga service provider na ito ang mga hina-hire namin para:

 • magbigay ng customer support
 • patakbuhin ang technical infrastructure na kailangan namin para maibigay ang Spotify Service
 • tumulong sa pagprotekta at pag-secure sa mga system at service namin (hal. reCAPTCHA ng Google)
 • tumulong na i-market ang mga product, service, event at promotion ng Spotify (at mga partner namin)

Mga payment partner

 • User Data
 • Data ng Pagbabayad at Pagbili

Para maiproseso nila ang mga bayad mo, at para malabanan ang fraud.

Mga advertising partner

 • User Data
 • Usage Data

Para matulungan nila kaming magbigay ng advertising na mas makabuluhan sa'yo sa Spotify Service, at matulungan nila kaming sukatin kung gaano kabisa ang mga ad.

Halimbawa, tumutulong sa'min ang mga ad partner namin na makapagbigay ng tailored na advertising.

Mga Marketing Partner

 • User Data
 • Usage Data

Para i-promote ang Spotify sa mga partner namin. Nagshe-share kami ng ilang User Data at Usage Data sa mga partner na ito kung saan kailangan para:

 • mapasali ka sa mga Spotify promotion, kasama ang mga trial o iba pang naka-bundle na alok
 • para i-promote ang Spotify sa media at advertising na naka-publish sa iba pang online na service
 • matulungan kami at mga partner namin na masukat kung gaano kabisa ang mga promotion ng Spotify

Kasama sa mga halimbawa ng partner ang:

 • mga marketing o sponsorship partner
 • mga website at mobile app na nagbebenta sa'min ng advertising space sa mga service nila
 • mga device, app at mobile partner na nag-aalok din ng mga Spotify promotion

Pwede ring isama ng mga partner namin ang personal na data na shine-share namin sa kanila sa iba pang data na nakukuha nila tungkol sa'yo, hal. ang paggamit mo sa mga service nila. Pwede naming gamitin ng mga partner namin ang impormasyong ito para pakitaan ka ng mga alok, promotion, o iba pang marketing na sa tingin namin ay makabuluhan sa'yo.

Mga Hosting Platform

 • Usage Data

Ang mga hosting platform ay nagho-host ng mga podcast para maibigay nila sa'yo ang mga ito. Nagshe-share kami ng data, gaya ng IP address mo, sa mga hosting platform kapag nagpe-play ka ng podcast. Pinapayagan ka rin naming mag-stream ng mga podcast na available sa iba pang hosting platform na hindi pagmamay-ari ng Spotify.

Dapat ipaliwanag ng mga podcast provider sa palabas o episode description kung aling platform ang nagho-host sa podcast. Tingnan ang sariling privacy policy ng hosting platform kung paano nila ginagamit ang data na shine-share sa kanila.

Mga academic researcher

 • User Data
 • Usage Data

Para sa mga activity gaya ng statistical analysis at academic na pag-aaral, pero sa format lang na gumagamit ng pseudonym. Sa pseudonymized na data, matutukoy ang data mo gamit ang isang code imbis na sa pangalan mo o iba pang impormasyong direktang makakapagpakilala sa'yo.

Iba pang Spotify group company, kasama ang mga company na kukunin ng Spotify

 • User Data
 • Street Address Data
 • Usage Data
 • Voice Data
 • Data ng Pagbabayad at Pagbili
 • Survey at Research Data

Para maisagawa ang mga pang-araw-araw naming business operation at para mapangalagaan, mapaganda at maibigay namin sa'yo ang Spotify Service at mga service ng mga nakuhang company.

Halimbawa:

 • magawa ng mga empleyado naming nagtatrabaho para sa iba't ibang group company na mag-develop at magpaganda ng mga feature para sa Spotify Service
 • mag-share ng data sa mga measurement company namin para sukatin ang bisa ng mga ad campaign na tumatakbo sa Spotify Service
 • i-share ang data sa mga podcast company namin para mas maintindihan ang mga trend sa pinapakinggan ng user

Law enforcement at iba pang authority, o iba pang party sa litigation

 • User Data
 • Usage Data

Kapag naniniwala kami nang may mabuting hangarin na kailangan namin itong gawin, halimbawa:

 • para sumunod sa isang legal na obligasyon
 • para tumugon sa isang valid na legal na proseso (gaya ng search warrant, court order, o subpoena)
 • para sa makatuwirang interes namin o ng isang third party, kaugnay ng:
  • national security
  • law enforcement
  • litigation (isang kaso sa korte)
  • criminal investigation
  • pagprotekta sa kaligtasan ng isang tao
  • pagpigil sa pagkamatay o napipintong pananakit

Mga bibili ng negosyo namin

 • User Data
 • Street Address Data
 • Usage Data
 • Voice Data
 • Data ng Pagbabayad at Pagbili
 • Survey at Research Data

Kung ibebenta namin o makikipagnegosasyon kaming ibenta ang negosyo namin sa isang buyer o posibleng buyer.

Sa kasong ito, pwede naming ilipat ang personal mong data sa isang successor o affiliate bilang parte ng transaction.

6. Retention ng data

Pinapanatili lang namin ang personal mong data hangga't kailangan para maibigay sa'yo ang Spotify Service at para sa mga lehitimo at mahalagang layuning pangnegosyo ng Spotify, gaya ng:

 • pangangalaga sa performance ng Spotify Service
 • pagdedesisyon sa negosyo tungkol sa mga bagong feature at alok nang nakabase sa data
 • pagsunod sa mga legal naming obligasyon
 • pag-resolve sa mga dispute

Nandito ang ilan sa mga category ng kung gaano katagal ang retention namin:

 • Data na mare-retain hanggang alisin mo

Karapatan mong i-request na i-delete namin ang ilan sa personal na data mo. Tingnan ang section sa 'Magbura' sa Section 2 na 'Mga karapatan at kontrol mo sa personal na data' para sa iba pang impormasyon.

 • Data na mag-e-expire pagkatapos ng partikular na panahon

Sinet namin kung gaano katagal ang mga retention para mag-expire ang ilang data pagkatapos ng partikular na panahon.

 • Data na mare-retain hanggang ma-delete ang Spotify account mo

Hindi namin aalisin ang ilang data hanggang ma-delete ang Spotify account mo. Kapag dinelete ang Spotify account mo, ide-delete o ia-anonymize ang data mo.

 • Data na nire-retain nang mas matagal na panahon para sa limited na mga layunin

Pagkatapos i-delete ang account mo, may ilang data na mas matagal bago namin alisin pero para ito sa talagang limited na mga layunin.

Kasama sa criteria na ginagamit para tukuyin kung gaano katagal ang retention ang:

 • Ano ang naaangkop na tagal para isagawa ang layunin namin? Dinisenyo ang mga system namin na automatic na lumain ang data base sa partikular na tagal. Pinipili namin ang tagal base sa lehitimong layunin ng business.
 • Kailangan ba naming hindi alisin ang data para masigurado ang service na inaasahan ng mga user? Hindi namin inaalis ang personal na data sa loob ng naaangkop na panahon para magbigay ng personalized na service sa mga user namin sa paglipas ng panahon. Karaniwan naming hindi inaalis ang streaming history sa buong buhay ng isang account, halimbawa, para magbigay ng mga nagbabalik-tanaw at personalized na rekomendasyong isinasaalang-alang ang mga pinapakinggan. Halimbawa, Rewind ng Summer Mo at ang Wrapped campaign sa katapusan ng taon.
 • Maa-update o made-delete ba mismo ng mga user ang data? Kapag makikita at maa-update ng mga user mismo ang personal na data, hindi namin inaalis ang impormasyon hangga't gusto ng user.
 • Kailangan ba naming hindi alisin ang data para pairalin ang rules namin at maging ligtas pa rin ang service namin? Pwedeng hindi namin alisin ang data na hindi inalis sa Spotify Service sa loob ng limited na panahon. Ito ay:
  • para makatulong na siguraduhin ang kaligtasan ng user
  • para pumrotekta laban sa nakakapanakit na content sa platform namin, at
  • para umaksyon gamit ang mga report ng paglabag sa intellectual property

Nakakatulong din ito sa amin na imbestigahan ang mga posibleng paglabag sa Mga Guideline ng User at Platform Rules namin.

 • May legal o pangkontratang obligasyon ba ang Spotify na panatilihin o i-delete ang data? Kasama sa mga halimbawa ang mga mandatory na batas sa data retention, mga government order na mag-preserve ng data na may kinalaman sa isang imbestigasyon o data na pinapanatili para sa litigation. Sa kabilang banda, mag-aalis kami ng content na labag sa batas kung ire-require ito sa amin ng batas.

7. Transfer sa ibang bansa

Dahil sa buong mundo ang negosyo namin, nagshe-share ang Spotify ng personal na data sa iba't ibang bansa sa mga company, subcontractor at partner ng Spotify group para maibigay sa'yo ang Spotify Service. Pwede nilang iproseso ang data mo sa mga bansa kung saan ang mga batas sa data protection ay hindi itinuturing na kasing-lakas ng mga batas sa EU o mga batas na nalalapat kung saan ka nakatira. Halimbawa, pwedeng hindi pareho ang ibigay nila sa'yong karapatan sa data mo.

Kapag nagta-transfer kami ng personal na data sa ibang bansa, gumagamit kami ng mga tool para:

 • siguraduhing sumusunod sa naaangkop na batas ang data transfer
 • makatulong na protektahan ang data mo nang kasing-ligtas ng sa EU

Para masiguradong sumusunod ang bawat data transfer sa mga nalalapat na EU legislation, ginagamit namin ang mga sumusunod na legal mechanism:

 • Mga Standard Contractual Clause ('Mga SCC'). Nire-require ng mga clause na ito na protektahan ng kabilang party ang data mo at bigyan ka ng mga karapatan at proteksyong ka-level ng sa EU. Halimbawa, gumagamit kami ng mga SCC para i-transfer ang personal na data na dine-describe sa Section 3 na 'Personal na data na kinukuha namin tungkol sa'yo' sa hosting provider namin na gumagamit ng mga server sa US. Pwede mong gamitin ang mga karapatan mo sa ilalim ng Mga Standard Contractual Clause sa pagkontak sa'mino sa third party na nagpoproseso ng personal na data mo.
 • Mga Adequacy Decision. Ibig sabihin nito ay nagta-transfer kami ng personal na data sa mga bansa sa labas ng European Economic Area na sapat ang mga batas para protektahan ang personal na data, ayon sa pagkakatukoy ng European Commission. Halimbawa, tina-transfer namin ang personal na data na dine-describe sa Section 3 'Personal na data na kinukuha namin tungkol sa'yo' sa mga vendor na nasa United Kingdom, Canada, Japan, Republic of Korea at Switzerland.

Tumutukoy at gumagamit din kami ng mga dagdag na proteksyong naaangkop para sa bawat data transfer. Halimbawa, gumagamit kami ng:

 • mga technical na proteksyon, gaya ng encryption at pseudonymization
 • mga policy at prosesong hahamon sa mga hindi makatarungan o labag sa batas na ipinapagawa ng government authority

8. Pag-iingat sa personal na data mo

Naninindigan kaming protektahan ang personal na data ng mga user namin. Nagpapatupad kami ng mga naaangkop na technical at organizational na hakbang para makatulong na protektahan ang security ng personal na data mo. Sa kabila nito, tandaang walang system na tunay na secure nang buong buo.

Nagpatupad kami ng iba't ibang pag-iingat laban sa unauthorized na access at hindi kinakailangang retention ng personal na data sa mga system namin. Kasama rito ang mga pseudonymization, encryption, access, at retention policy.

Para protektahan ang user account mo, hinihikayat ka naming:

 • gumamit ng mahirap hulaan na password na ginagamit mo lang sa Spotify account mo
 • huwag i-share ang password mo kahit kanino kahit kailan
 • limitahan ang access sa computer at browser mo
 • mag-log out kapag tapos mo nang gamitin ang Spotify Service sa device na hindi lang ikaw ang gumagamit
 • magbasa pa ng detalye tungkol sa pagprotekta sa account mo

Pwede kang mag-log out sa Spotify sa maraming lugar nang sabay-sabay gamit ang function na 'Mag-sign out sa lahat' sa account page mo.

Kung may iba pang taong may access sa Spotify account mo, maa-access nila ang personal na data, mga control at ang Spotify Service na available sa account mo. Halimbawa, posibleng may pinayagan kang gamitin ang account mo sa device na hindi lang ikaw ang gumagamit.

Responsibilidad mong payagan lang ang mga taong gamitin ang account mo kapag kumportable kang i-share ang personal na data na ito sa kanila. Ang paggamit ng kahit sino pang tao sa Spotify account mo ay baka makaapekto sa mga personalized na rekomendasyon sa'yo at maisama sa pag-download mo ng data.

9. Mga Bata

Note: Hindi nalalapat sa Spotify Kids ang Policy na ito maliban kung sabihin ng Privacy Policy ng Spotify Kids. Hiwalay na Spotify application ang Spotify Kids.

Ang Spotify Service ay may minimum na 'Age Limit' sa bawat bansa o region. Ang Spotify Service ay hindi para sa mga batang ang edad ay:

 • wala pang 13 taon, o
 • dahilan para maging ilegal na iproseso ang personal nilang data, o
 • nagre-require ng pagpayag ng magulang na iproseso ang personal nilang data

Hindi namin sasadyaing kumuha o gumamit ng personal na data galing sa mga batang wala pa sa naaangkop na Age Limit. Kung wala ka pa sa Age Limit, huwag gamitin ang Spotify Service, at huwag kaming bigyan ng kahit anong personal na data. Inirerekomenda naming gumamit na lang ng Spotify Kids account.

Kung magulang ka ng batang wala pa sa Age Limit at malalaman mong nagbigay ng personal na data sa Spotify ang anak mo, kontakin kami.

Kung malalaman naming nakuha namin ang personal na data ng isang batang wala pa sa naaangkop na Age Limit, makatuwiran kaming kikilos para i-delete ang personal na data. Posibleng required sa'ming i-delete ang Spotify account ng batang 'yon dahil dito.

Kapag gumagamit ng device na hindi lang ikaw ang gumagamit sa main na Spotify Service, dapat kang mag-ingat na mag-play o magrekomenda ng kahit anong hindi naaangkop na content sa mga taong wala pang 18 taon.

10. Mga Pagbabago sa Policy na ito

Pwede naming baguhin ang Policy na ito paminsan-minsan.

Kapag may mga malaki kaming binago sa Policy na ito, bibigyan ka namin ng madaling makita na notice na naaangkop sa sitwasyon. Halimbawa, pwede kaming magpakita ng madaling makita na notice sa loob ng Spotify Service o magpadala sa'yo ng email o device notification.

11. Paano kami kontakin

Para sa kahit anong tanong o alalahanin tungkol sa Policy na ito, kontakin ang Data Protection Officer namin sa kahit alin sa mga paraang ito:

 • email privacy@spotify.com
 • sumulat sa'min sa: Spotify AB, Regeringsgatan 19, 111 53 Stockholm, Sweden

Spotify AB ang data controller ng personal na data na ipinoproseso sa ilalim ng Policy na ito.

© Spotify AB