Spotifys erklæring om immaterielle rettigheter

1. Om denne erklæringen

Denne erklæringen om immaterielle rettigheter beskriver hvordan vi håndterer påstander om krenkelse av immaterielle rettigheter på Spotifys nettsteder, applikasjoner og tjenester (<<spotifys tjenester>>).

Spotify respekterer immaterielle rettigheter og forventer at brukerne gjør det samme. Når brukere bruker Spotifys tjenester, må de overholde retningslinjene for bruk av Spotify samt gjeldende lover, regler og forskrifter, og respektere tredjeparters immaterielle rettigheter, personvern andre rettigheter.

2. Opphavsrett

Hva er opphavsrett

Opphavsrett er en juridisk rettighet som søker å beskytte originale åndsverk (f.eks. musikk, kunst, bøker). Opphavsrettshavere har enerett til å bruke et kreativt verk på en viss måte, herunder kopiere, distribuere og vise frem verket. Opphavsrett beskytter generelt originaluttrykk; det beskytter ikke faktiske forhold og ideer. Opphavsrett beskytter generelt heller ikke ting som navn, titler og slagord; en annen juridisk rettighet kalt varemerke kan imidlertid få anvendelse (se nedenfor).

Det finnes noen unntak fra opphavsretten. I visse land kan en ikke-rettighetshaver for eksempel få tillatelse til å bruke en annens opphavsrett hvis bruken er rimelig, for eksempel for anmeldelses-, kritikk- eller parodiformål.

Hvordan du melder fra om krenkelse av opphavsretten

Hvis du er opphavsrettshaver, eller representant for opphavsrettshaveren, og du mener at tilgjengelig materiale via Spotifys tjenester krenker ditt opphavsrettsbeskyttede verk, kan du bruke dette nettskjemaet til å melde fra om en påstått krenkelse av opphavsretten. Alternativt kan du melde fra om en påstått krenkelse av opphavsretten til Spotifys utpekte opphavsrettsrepresentant på følgende adresse, med følgende informasjon:

  1. spesifikk identifisering av hvert opphavsrettsbeskyttet verk som påstås å være krenket,
  1. en beskrivelse av hvor det antatt krenkende materialet finnes på Spotifys tjenester eller Spotifys nettsteder (vær så detaljert som mulig og angi en nettadresse, slik at vi kan finne materialet du melder fra om),
  1. kontaktinformasjon til den parten som klager, for eksempel et fullstendig navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse,
  1. en erklæring om at den parten som klager, i god tro mener at bruk av verket på den måten som klagen gjelder, ikke er autorisert av innehaveren av opphavsretten, en representant for denne eller loven (for eksempel rimelig bruk),
  1. en erklæring om at informasjonen i varselet er riktig, og at den parten som klager, hvis denne ikke skal risikere straff for fremsettelse av falsk påstand, innehar den rettigheten som angivelig er krenket, eller representerer innehaveren,
  1. en fysisk eller elektronisk signatur fra innehaveren (eller person med fullmakt til å handle på vegne av innehaveren) av opphavsretten som angivelig er krenket, og
  1. en erklæring om at du forstår at kontaktinformasjonen og/eller varselet vil bli levert til den påståtte krenkende parten, og lagret så lenge det er nødvendig for juridiske formål.

Uten ovenstående er det ikke sikkert vi har tilstrekkelig informasjon til å behandle kravet.

Spotifys utpekte opphavsrettsrepresentant kan nås her:

Spotify USA Inc.

Attn: Legal Department, Copyright Agent

4 World Trade Center, 150 Greenwich Street, 62nd Floor, NewYork, NY 10007

infringement-claim@spotify.com

Når du fremsetter et opphavsrettslig krav, kan Spotify viderebringe navnet og e-postadressen til den angivelig krenkende parten og lagre informasjonen så lenge det er nødvendig for juridiske formål. Merk at varsler fremsatt i ond tro eller annen feilaktig bruk av denne prosessen kan føre til at kontoen din blir stengt, og/eller juridiske konsekvenser. Du kan vurdere å kontakte en advokat før du fremsetter et krav.

Spotify har også som praksis under egnede omstendigheter å stenge kontoene til personer som krenker immaterielle rettigheter gjentatte ganger.

3. Varemerker

Hva er varemerker

Et varemerke er et ord, slagord, symbol eller design (f.eks. merkenavn, logo) som skiller de produktene eller tjenestene som én person, én gruppe eller ett selskap tilbyr en annen. Varemerkelovgivningen prøver generelt å hindre forvirring blant forbrukere om hvem som tilbyr eller er tilknyttet et produkt eller en tjeneste.

Hvordan du melder fra om varemerkekrenkelser

Hvis du er varemerkeinnehaver, eller representant for denne, og du mener innhold på Spotifys tjenester krenker dine varemerkerettigheter, kan du bruke dette nettverksskjemaet til å sende et varsel om påstått varemerkekrenkelse.Spotify kan viderebringe navnet og e-postadressen til den angivelig krenkende parten og lagre informasjonen så lenge det er nødvendig for juridiske formål. Spotify har også som praksis under egnede omstendigheter å stenge kontoene til personer som krenker immaterielle rettigheter gjentatte ganger.

4. Hvordan vi håndterer krav

Spotify gjennomgår krav som mottas gjennom de kanalene som er angitt ovenfor. Når vi mottar et krav, vil vi vurdere det og treffe egnede tiltak, for eksempel fjerne det innmeldte innholdet eller deaktivere tilgang i et eller flere særskilte land. Vi kan kommunisere med klageren og brukeren eller den som har laget innholdet, om de tiltakene vi treffer, hvis vi velger ikke å treffe tiltak, eller hvis vi trenger mer informasjon for å vurdere kravet.

Innhold som krenker en annens opphavsrett eller varemerke, kan fjernes. Spotify har også retningslinjer for personer som krenker immaterielle rettigheter gjentatte ganger, noe som vil si at en bruker eller skaper med ansvar for flere overtredelser, kan få stengt sin konto. Hvis innhold gjeninnsettes etter en klage eller fordi en rettighetshaver trekker et krav, vil dette bli gjenspeilet i våre retningslinjer for personer som krenker immaterielle rettigheter gjentatte ganger.

Hvis du mener innholdet eller kontoen din er blitt feilaktig håndtert, eller hvis du vil be om en ny gjennomgang av Spotifys avgjørelse av kravet, kan du fremsette en klage. Instruksjoner om hvordan du klager, finnes i den e-postkorrespondansen vi vil sende til deg om kravet.

I tillegg til varsler fra brukere og rettighetshavere bruker vi en kombinasjon av automatiske og manuelle signaler til å påvise og fjerne innhold som kan krenke en annens immaterielle rettigheter. Vi jobber kontinuerlig videre med å beskytte skapernes immaterielle rettigheter.</**spotifys>