Gebruiksvoorwaarden Spotify® Support Community

Met ingang van 12 December 2011

Dit document (de “Overeenkomst”) is een rechtsgeldige overeenkomst tussen u en Spotify NV (“Spotify”), betreffende uw gebruik van de support community van Spotify op http://community.spotify.com (de “Spotify Support Community”). Naast de Overeenkomst gaat u er ook mee akkoord u te houden aan de Richtlijnen van de Spotify Support Community (de “Richtlijnen”) en het Privacybeleid van Spotify (het “Privacybeleid”) wanneer u de Spotify Support Community gebruikt. De Spotify Support Community is een plaats voor discussies, het uitwisselen van informatie, tips en andere materialen die te maken hebben met de Spotify Services (zoals gedefinieerd in de Gebruiksvoorwaarden). De Spotify Support Community kan worden bereikt na het aanmaken van een supportaccount in overeenstemming met de instructies die op de registratiepagina worden geleverd (een “Spotify Supportaccount”). U moet de voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst en de Richtlijnen lezen en ermee akkoord gaat voordat u de Spotify Support Community gebruikt. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden en bepalingen van de Overeenkomst of de Richtlijnen, kunt u de Spotify Support Community NIET gebruiken. Bij vragen over de Spotify Support Community, deze Overeenkomst of de Richtlijnen, kunt u contact opnemen met de Spotify-klantenservice via het gedeelte over ons.

1. Totstandkoming contract

Door het aanmaken van een Spotify Supportaccount bevestigt u dat alle registratiegegevens die u aan Spotify levert waarheidsgetrouw, nauwkeurig en volledig zijn, dat u deze gegevens bijwerkt om deze up-to-date te houden en dat u instemt met de voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomsten en de Richtlijnen. U gaat ermee akkoord geen foto’s, handelsmerken, handelsnamen, logo’s en andere gegevens in uw profiel op te nemen die ongepast of beledigend zijn of die de privacyrechten of de intellectuele eigendomsrechten van Spotify of een van zijn filialen of groepsondernemingen (samen de “Spotify Group”) of van een derde. Daarnaast is het streng verboden gegevens in uw profiel op te nemen die de suggestie wekken dat u een Spotify-medewerker of moderator bent, of u anderszins voor te doen als een dergelijke medewerker of moderator wanneer u de Spotify Support Community gebruikt.

U bevestigt en gaat ermee akkoord dat Spotify uw gebruikersnaam op elk moment kan verwijderen of teruggevorderd als Spotify geheel naar eigen inzicht een dergelijke actie van toepassing acht.

2. Wijzigingen in de Overeenkomst

Spotify kan naar eigen inzicht wijzigingen aanbrengen in deze Overeenkomst. Alle substantiële wijzigingen worden aan u doorgegeven en uw aanvaarding van en/of doorgaand gebruik van de Spotify Support Community na een dergelijke kennisgeving van wijzigingen in deze Overeenkomst staat gelijk aan uw acceptatie van dergelijke wijzigingen.

3. Geen officiële ondersteuning

Informatie, advies of andere materialen van welke aard dan ook die op de Spotify Support Community worden geplaatst (“Content”) behoren niet tot de officieel geleverde ondersteuning van de Spotify Group. Voor officiële ondersteuning bij vragen die te maken hebben met de account of betalingen kunt u een ticket indienen bij onze klantenservice met behulp van het contactformulier U erkent dat meningen die in de content op de Spotify Support Community worden geuit, alleen afkomstig zijn van medewerkers van die content en niet de meningen of het beleid van Spotify of de Spotify Group weergeven.

4. Geplaatste content en toezicht

U bent verantwoordelijk voor alle content die u plaatst op de Spotify Support Community. Spotify of andere ondernemingen van de Spotify Group oefenen geen controle uit op en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor dergelijke content of van content die door andere gebruikers wordt geplaatst. Alle content die aan u wordt geleverd door Spotify-medewerkers of medewerkers, wordt in de staat ‘waarin die zich bevindt’ geleverd zonder enige garanties.

5. Toezicht

Spotify houdt actief toezicht op de activiteiten op de Spotify Support Community en kan naar eigen inzicht content verwijderen of bewerken voor welke reden dan ook of zonder reden, inclusief, maar niet beperkt tot content die naar het oordeel van Spotify deze Overeenkomst of de Richtlijnen schendt. Spotify kan dergelijke content verwijderen of bewerken zonder voorafgaande kennisgeving aan de verantwoordelijke gebruiker.

6. Beperkingen in het gebruik

U mag geen content op de Spotify Support Community plaatsen die strijdig is met Paragraaf 6 of met deze Overeenkomst of de Richtlijnen. U erkent en gaat ermee akkoord dat het plaatsen van dergelijke content kan resulteren in een directe beëindiging of schorsing van uw Spotify Support Account. Verbonden content omvat, maar is niet beperkt tot, content die, naar eigen inzicht van Spotify:

  1. beledigend, smadelijk, lasterlijk, pornografische, bedreigend, of obsceen is,
  2. illegaal is of bedoeld voor het promoten of plegen van een onwettige daad van een willekeurige soort inclusief, maar niet beperkt tot schendingen van intellectuele eigendomsrechten of eigendomsrechten van de Spotify Group of een derde;
  3. persoonlijke gegevens van derde bevat of die bedoeld is dergelijke persoonlijke gegevens te verkrijgen;
  4. kwaadwillende content bevat, zoals malware, Trojaanse paarden of virussen;
  5. uw wachtwoord of die van een andere gebruiker bevat;
  6. het overbrengen van ongevraagde massa-e-mail of ‘spam’ of junkmail, een kettingbrief of iets soortgelijks;
  7. commerciële of op verkoop gerichte activiteiten bevat, zoals reclame, wedstrijden, loterijen of piramidespellen;
  8. koppelingen of verwijzingen naar commerciële producten of diensten bevat;
  9. de Spotify Support Community op enigerlei wijze verstoor; of
  10. die strijdig is met de Richtlijnen.

7. Beloningsprogramma

De Spotify Support Community kent een beloningssysteem waarbij Spotify, naar eigen inzicht, gebruikers kan belonen op basis van de hoeveelheid kudo’s die zij hebben ontvangen of van de kwaliteit van de reacties van een gebruiker. U gaat ermee akkoord alleen kudo’s te geven aan andere gebruikers en alleen als deze zijn verdiend en u onthoudt zich van pogingen om het beloningssysteem te manipuleren door bijv. meerdere accounts aan te maken of nepantwoorden te geven. U erkent dat de beslissingen van Spotify met betrekking tot beloningen definitief en bindend zijn.

8. Beperkte licentie

U verleent de Spotify Groep een niet-exclusief, kosteloze, oneindige, wereldwijde licentie voor het gebruiken, reproduceren, aanpassen, publiekelijk beschikbaar maken, publiceren, vertalen, afgeleide werken te maken van en het distribueren van elke content die u plaatst op of anderszins levert via de Spotify Support Community en voor het uitoefenen van alle copyright- en publiciteitsrechten met betrekking tot dergelijke content.

9. Duur en beëindiging

Deze Overeenkomst gaat voor u in wanneer u een Spotify Supportaccount aanmaakt en blijft van kracht totdat u uw Spotify Supportaccount beëindigt of, indien dat eerder plaatsvindt, door beëindiging van het account door Spotify. U kunt uw Spotify Supportaccount op elk moment beëindigen door een verzoek te sturen naar support-community@spotify.com. Spotify behoudt zich het recht voor uw Spotify Supportaccount op elk moment te beëindigen of op te schorten in geval van een gebruik dat, naar het eigen inzicht van Spotify, in strijd is met deze Overeenkomst of de Richtlijnen. Indien Spotify uw Spotify Supportaccount beëindigt of opschort om welke reden dan ook, hebben Spotify of de andere ondernemingen van de Spotify Group geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid jegens u. Let erop dat als uw Spotify Supportaccount wordt beëindigd door u of Spotify om wat voor reden dan ook, de content die u hebt geplaatst, in geanonimiseerde vorm in de Spotify Support Community wordt behouden.

10. Geen garantie

Het gebruik van de Spotify Support Community is op eigen risico. De Spotify Support Community wordt geleverd in de staat waarin deze zich bevindt. In de mate die door de van toepassing zijnde wet wordt toegestaan geeft Spotify geeft geen garantie, expliciet of impliciet, aangaande de kwaliteit, inhoud en beschikbaarheid of geschiktheid voor een specifiek doel van de Spotify Support Community. Daarnaast geeft, ondersteunt, garandeert noch aanvaardt Spotify aansprakelijkheid voor enige content die op de Spotify Support Community of een hyperlinkwebsite wordt aangeboden. Zoals met elke informatie of advies via elk willekeurig medium of in elke willekeurige omgeving verkregen, moet u afgaan op uw eigen oordeel en voorzichtigheid betrachten daar waar nodig. Geen enkel advies of informatie die u, mondeling of schriftelijk, van Spotify of een andere onderneming van de Spotify Group hebt verkregen, zal een garantie vormen namens Spotify of de Spotify Group in dit opzicht.

11. Beperking van aansprakelijkheid

In geen geval zijn Spotify, de Spotify Group, functionarissen, directeuren, licentieverleners van de Spotify Group of externe partijen aansprakelijk voor directe, indirecte of incidentele schade, specifieke schade of gevolgschade (inclusief maar niet beperkt tot verlies van gegevens, onderbreking van de service, computeruitval of geldelijk verlies) voortvloeiende uit het gebruik van of de onmogelijkheid voor het gebruiken van de Spotify Support Community, zelf als u Spotify op de hoogte hebt gebracht van de mogelijkheid van een dergelijk verlies en inclusief de schade die hieruit voorkomt.

Uw enig recht met betrekking tot problemen of ontevredenheid met de Spotify Support Community is het beëindigen van uw account zoals uiteengezet in Paragraaf 9 hierboven en het stoppen met het gebruiken van de Spotify Support Community.

Niets in deze Overeenkomst verwijdert of beperkt de aansprakelijkheid van Spotify voor frauduleuze weergave, overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door zijn nalatigheid.

12. Schadeloosstelling

U stemt ermee in Spotify, de Spotify Group en zijn functionarissen, directeuren, medewerkers en licentiegevers te vrijwaren en schadeloos te stellen van elke claim of eis (inclusief maar niet beperkt tot gewone tarieven voor juridische kosten) die door een derde wordt ingediend vanwege of voortvloeiende uit of met betrekking tot uw schending van de voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst of deze Richtlijnen, of uw schending van wetten, regels of rechten van derden.

13. Intellectueel eigendom

Spotify respecteert de intellectuele eigendomsrechten en verwacht van u hetzelfde. In dit verband zij opgemerkt dat de Spotify Support Community het eigendom is van Spotify, de Spotify Group of de licentiegevers van Spotify en beschermd worden door intellectuele eigendomsrechten (inclusief maar niet beperkt tot copyright) en dat u geen recht hebt op het gebruiken van de Spotify Support Community op een wijze die niet wordt gedekt door de Overeenkomst of de Richtlijnen. Daarbij mag u de intellectuele eigendomsrechten of eigendomsrechten van derden bij het gebruik van de Spotify Support Community niet schenden, wat betekent (bijvoorbeeld) dat u geen content mag plaatsen op de Spotify Support Community tenzij u over voldoende wettelijke rechten beschikt om dit te doen. Voorts mag u aanduidingen van copyright, handelsmerk of andere intellectuele eigendomsaanduidingen die de Spotify Support Community bevatten of hierdoor worden geleverd, niet verwijderen of veranderen.

14. Technologische beperkingen en aanpassingen

Spotify zal alle redelijke inspanningen verrichten om de Spotify Support Community operationeel te houden. Door bepaalde technische problemen of door onderhoud kunnen er echter van tijd tot tijd tijdelijke onderbrekingen voorkomen. Spotify behoudt zich het recht voor op elk moment en van tijd tot tijd, tijdelijk of permanent Spotify Support Community of functies en onderdelen hiervan aan te passen of te onderbreken met of zonder kennisgeving. Indien Spotify de Spotify Support Community beëindigt of opschort om een van de redenen die hierboven in Paragraaf 14 worden vermeld, heeft Spotify of een andere onderneming van de Spotify Group geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid jegens u.

15. Privacy

Wanneer u zich aanmeldt voor een Spotify Supportaccount, zal Spotify bepaalde persoonlijke gegevens zoals e-mailadres, uw Spotify-gebruikersnaam en/of Facebook-weergavenaam en uw type abonnement (bijv. Gratis Service, Onbeperkte Service of Premium Service) doorgeven aan de externe partij die de Spotify Support Community host (de “Hostpartner”). De Hostpartner mag uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor het leveren van de Spotify Support Community. Daarnaast, wanneer u gebruikt maakt van de Spotify Support Community, ontvangen wij en de Hostpartner automatisch informatie over uw gebruik, inclusief persoonlijke informatie zoals vragen die u stelt, datum en tijd van uw vraag, uw internetprotocoladres, prestaties van uw netwerk en computer, uw browsertype, taal en identificerende informatie, uw besturingssysteem en toepassingsversie.

Wanneer u een Spotify Supportaccount registreert, wordt u gevraagd een specifieke gebruikersnaam voor de Spotify Supportaccount aan te maken die publiekelijk wordt weergegeven voor alle gebruikers van de Spotify Support Community wanneer u content plaatst. Als u ervoor kiest geen gebruikersnaam aan te maken, wordt uw Spotify-gebruikersnaam of uw Facebook-weergavenaam weergegeven wanneer u content plaatst. Als u niet wilt dat uw Spotify-gebruikersnaam of Facebook-naam zo wordt gebruikt, moet u een specifieke gebruikersnaam voor Spotify Support Community aanmaken of geen gebruik maken van de Spotify Support Community.

Spotify verwerkt persoonlijke gegevens op servers in een aantal landen. We kunnen daardoor persoonlijke informatie overzetten naar en verwerken op een server buiten uw land of de verwerking uitbesteden aan externe partijen in dergelijke landen, inclusief landen buiten de Europese Economische Ruimte. We zullen dat echter altijd doen in overeenstemming met deze Overeenkomst, dit Privacybeleid en het van toepassing zijnde recht. Door in te stemmen met deze Overeenkomst, gaat u akkoord met deze overdracht van uw persoonlijke gegevens.

U hebt toegang tot sommige van uw persoonlijke gegevens die wij van u hebben opgeslagen u kunt deze gegevens ook bijwerken via de Spotify Support Community. Als u uw persoonlijke gegevens die wij hebben wilt bijwerken of verwijderen, kunt u ook contact met ons opnemen door een verzoek in te dienen support-community@spotify.com. Let erop dat als uw Spotify Supportaccount wordt beëindigd de content die u hebt geplaatst, in geanonimiseerde vorm wordt behouden. Daarnaast zijn wij, wanneer u een persoonlijk ondertekend verzoek stuurt naar het postadres van Spotify dat u hieronder vindt, verplicht u de informatie te geven met betrekking tot de persoonlijke gegevens die wij bewaren, hoe deze gegevens zijn verzameld en voor welk doel en de categorieën van ontvangers aan wie deze gegevens zijn vrijgegeven. Dergelijke informatie krijgt u maximaal eenmaal per kalenderjaar. Spotify zal na verificatie van uw identiteit, reageren binnen een redelijke tijdsperiode reageren op uw verzoek.

16. Overdracht door Spotify

Spotify mag deze Overeenkomst of een deel ervan zonder beperkingen overdragen. U mag deze Overeenkomst of een deel ervan niet overdragen aan een derde.

17. Gehele overeenkomst

Deze Overeenkomst vormt samen met de Richtlijnen en het Privacybeleid (de “Overeenkomsten”) alle voorwaarden en bepalingen die zijn overeengekomen tussen u en Spotify en deze vervangen alle voorafgaande overeenkomsten met betrekking tot de materie van deze Overeenkomsten, zowel de schriftelijke als de mondelinge. Alle aanvullende of andere voorwaarden of bepalingen met betrekking tot de materie van deze Overeenkomsten in schriftelijke of mondelinge communicatie van u aan Spotify komen te vervallen. U stemt ermee in en aanvaardt dat u de voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomsten niet hebt geaccepteerd vertrouwend op mondelinge of schriftelijke weergaven door Spotify die niet in deze Overeenkomsten aanwezig zijn. In het geval van een conflict tussen de bepalingen van de Overeenkomst en die van de Richtlijnen of het privacybeleid, prevaleren de bepalingen van de Overeenkomst.

18. Scheidbaarheid

Indien een bepaling van deze Overeenkomsten om welke reden en in welke mate dan ook als ongeldig of onafdwingbaar wordt beschouwd, dan zal een dergelijke ongeldigheid of onafdwingbaarheid op geen enkele wijze de overige bepalingen van deze Overeenkomsten ongeldig of onafdwingbaar maken en de toepassing van die bepaling zal worden afgedwongen tot de mate waarin dit door de wet is toegestaan.

19. Geschilprocedure en toepasselijk recht

Deze Overeenkomsten vallen onder en worden uitgelegd volgens de wetten van het land waarin u woont. Elk geschil, elke controverse of claim voortvloeiende uit of in verband staand met deze Overeenkomsten valt onder de niet-exclusieve jurisdictie van het gerechtshof of van een ander tribunaal dat het dichts bij u in de buurt is gevestigd met de benodigde kennis en expertise om met een dergelijk geschil, controverse of claim om te gaan.

20. Engelse versie prevaleert

In het geval dat deze Overeenkomsten naar andere talen worden vertaald en er een discrepantie is tussen de versies in de twee talen, prevaleert de Engelse versie tot de mate waarin deze discrepantie het gevolg is van een fout in de vertaling.

Copyright © 2012 Spotify AB. Alle rechten voorbehouden.

Spotify NV, Boulevard du Souverain 90, 1170 Brussel