Algemene voorwaarden Spotify® Support Community

Ingangsdatum: 4 april 2018

Hallo! Dit zijn de algemene voorwaarden voor de Spotify Support Community (de 'Community-voorwaarden').

Bedankt voor het kiezen van de Spotify Support Community (de 'Community'). De Community is een platform voor discussies en het uitwisselen van informatie, tips en andere materialen gerelateerd aan de Spotify-service.

Door de Community te gebruiken verklaart u zich akkoord met deze Community-voorwaarden, de Spotify-gebruiksvoorwaarden en de Spotify Privacyverklaring en de Richtlijnen (de 'Voorwaarden').

Deze Voorwaarden vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen u en Spotify, dus lees ze aandachtig. Als u niet akkoord gaat met de Voorwaarden, dient u de Community niet te gebruiken. Bepaalde termen, zoals 'Spotify' en 'Spotify Service', in deze Community-voorwaarden worden gedefinieerd in de Spotify-gebruiksvoorwaarden.

1. Community-account.

Om de Community te kunnen gebruiken moet u (1) een bestaand Spotify-account hebben; en (2) een 'Community-account' maken door de instructies op de Community-registratiepagina te volgen. U dient te zorgen dat uw registratiegegevens juist, volledig en up-to-date zijn. Spotify mag uw gebruikersnaam te allen tijde intrekken of wijzigen.

Het is strikt verboden om in uw profiel informatie op te nemen die suggereert dat u een Spotify-medewerker of -beheerder bent of om u anderszins voor te doen als werknemer of beheerder bij gebruik van de Community.

2. Geen officiële ondersteuning

Informatie, adviezen of ander materiaal van welke aard dan ook geplaatst op de Community (Content') is geen officiële, door Spotify geboden ondersteuning. Voor officiële ondersteuning bij vragen over uw account en betaling dient u een ticket in te dienen bij onze afdeling klantenservice via contact form. U erkent dat meningen verkondigd in Content op de Community uitsluitend de meningen zijn van de inzenders van die Content en geen weergave vormen van de meningen of beleidslijnen van Spotify, aan Spotify gelieerde ondernemingen of Spotify-groepsondernemingen.

3. Content, toezicht en melding.

U bent verantwoordelijk voor alle Content die u op de Community plaatst. Spotify heeft geen beheer over en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor dergelijke Content of door andere gebruikers geplaatste Content.

Spotify behoudt zich het recht voor om toezicht te houden op de activiteiten op de Community en kan Content zonder opgave van reden verwijderen of bewerken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, Content die naar eigen oordeel van Spotify strijdig is met deze Community-voorwaarden. Spotify kan dergelijke Content zonder voorafgaande kennisgeving aan de verantwoordelijke gebruiker verwijderen of bewerken.

Wij wijzen erop dat gebruik van de Community in strijd met bepaalde voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke beëindiging of opschorting van uw accounts (zie de sectie Duur en beëindiging hieronder).

U wordt vriendelijk verzocht Spotify te helpen de integriteit van de Community te beschermen en ervoor te zorgen dat de Community zo nuttig mogelijk blijft door ongepaste activiteiten of berichten van gebruikers in de Community te melden.. U kunt ongepaste Content of activiteiten melden door te klikken op de drie puntjes in de rechterbovenhoek van de post en vervolgens 'Ongepaste content melden' te selecteren.

4. Richtlijnen.

De integriteit en veiligheid van onze Community en onze gebruikers zijn heel belangrijk voor ons. Om de Community zo efficiënt en nuttig mogelijk te houden, verwachten wij van u dat u zich houdt aan onze richtlijnen.

5. Beloningsprogramma

De Community kent een beloningssysteem waarbij Spotify gebruikers naar eigen goeddunken kan belonen op basis van hun algehele bijdrage aan de Community. U erkent en aanvaardt dat Spotify's besluit inzake een beloning definitief en bindend is. Spotify kan het beloningssysteem naar eigen goeddunken van tijd tot tijd wijzigen of opheffen.

6. Beperkte licentie

U verleent Spotify een niet-exclusieve, royaltyvrije, eeuwigdurende, wereldwijde licentie om Content of feedback die u plaatst op de Community of anderszins verstrekt via de Community te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, aan het publiek beschikbaar te stellen, te publiceren, te vertalen, er afgeleide werken van te maken en te distribueren en om alle auteurs- en publicatierechten betreffende dergelijke Content of feedback uit te oefenen, zonder toeschrijving aan u.

7. Duur en beëindiging

Deze Community-voorwaarden worden voor u van kracht wanneer u een Spotify Community-account maakt en blijven van kracht totdat u uw Spotify Community-account beëindigt of tot de eerdere beëindiging daarvan door Spotify.

U kunt uw Spotify Community-account te allen tijde beëindigen door contact op te nemen met Spotify Support. Zonder beperking van haar overige rechten om toegang tot de Community te beëindigen, behoudt Spotify zich het recht voor om uw Spotify Community-account te allen tijde te beëindigen of op te schorten, wanneer u, naar eigen goeddunken van Spotify, een of meer Voorwaarden schendt. Als Spotify uw Spotify Community-account om welke reden dan ook beëindigt of opschort, kunt u Spotify of andere ondernemingen van de Spotify-groep daarvoor niet aansprakelijk stellen of ter verantwoording roepen. Wij wijzen erop dat wanneer uw Spotify Community-account door u of Spotify om welke reden dan ook wordt beëindigd, door u geplaatste Content in anonieme vorm in de Community kan worden behouden.

8. Geen garantie

Het gebruik van de Community geschiedt op eigen risico. De Community wordt verstrekt op basis van de 'huidige staat' en 'huidige beschikbaarheid'. Voor zover mogelijk naar toepasselijk recht, geeft Spotify geen garantie, expliciet noch impliciet, betreffende de kwaliteit, inhoud en beschikbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de Community. Bovendien biedt Spotify geen garantie of zekerheden voor Content die op de Community is geplaatst of beschikbaar is via een koppeling naar een website en aanvaardt Spotify daarvoor geen verantwoordelijkheid. Zoals bij elke vorm van informatie of elk advies, verkregen via een medium of in een omgeving, dient u uw gezonde verstand te gebruiken en waar nodig voorzichtigheid te betrachten. Aan door u van Spotify of een andere onderneming van de Spotify-groep mondeling of schriftelijk verkregen informatie of adviezen kan in dat verband geen enkele garantie zijdens Spotify worden ontleend.

9. Beperking van aansprakelijkheid

Spotify, groepsondernemingen, bestuurders, directeuren, werknemers, licentiegevers van Spotify of derde partijen kunnen in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor directe, indirecte, incidentele of bijzondere schade of gevolgschade (met inbegrip van, maar niet beperkt tot gegevensverlies, serviceonderbreking, computerstoring of financieel verlies) voortvloeiend uit het gebruiken of niet kunnen gebruiken van de Community, ook niet wanneer u Spotify in kennis hebt gesteld van de mogelijkheid van een dergelijke schade, en met inbegrip van daaruit voortvloeiende eisen tot schadevergoeding. Uw enige recht in het geval van problemen of ontevredenheid met de Community is om uw account te beëindigen, zoals uiteengezet in bovenstaande sectie 9, en uw gebruik van de Community te staken. Niets in deze Community-voorwaarden ontslaat Spotify van haar aansprakelijkheid of beperkt de aansprakelijkheid van Spotify wegens bedrieglijke voorstelling of lichamelijk letsel met de dood als gevolg of letselschade, veroorzaakt door haar nalatigheid.

10. Schadeloosstelling

U verklaart dat u Spotify, de Spotify-groep en haar bestuurders, directeuren, werknemers en licentiegevers zult vrijwaren tegen en schadeloos zult stellen voor vorderingen of aanspraken (met inbegrip van, maar niet beperkt tot redelijke juridische kosten) van een derde partij als gevolg van, voortvloeiend uit of verband houdend met uw schending van deze Community-voorwaarden of de Richtlijnen of uw schending van wetten, voorschriften of rechten van derden.

11. Intellectuele eigendom

Spotify respecteert intellectuele eigendomsrechten en verwacht dat u dit ook doet. Daarom willen wij u erop wijzen dat de Community eigendom is van Spotify, haar groepsondernemingen of haar licentiegevers en wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot auteursrecht) en dat u geen recht hebt om de Community te gebruiken op een wijze die niet door deze Community-voorwaarden wordt gedekt.

12. Beperkingen en aanpassingen van technologie

Spotify zal al het redelijkerwijs mogelijke doen om de Community operationeel te houden. Bepaalde technische problemen of onderhoudswerkzaamheden kunnen echter van tijd tot tijd resulteren in tijdelijke onderbrekingen. Spotify behoudt zich het recht voor om de Community of functies en kenmerken daarvan met of zonder kennisgeving te allen tijde en van tijd tot tijd te wijzigen of tijdelijk of permanent te staken. Wanneer Spotify de Community om een van de in deze sectie 14 uiteengezette redenen wijzigt of staakt, kunt u Spotify of een andere onderneming van de Spotify-groep daarvoor niet aansprakelijk stellen of ter verantwoording roepen.

13. Privacy

Wanneer u zich aanmeldt voor gebruik van de Community, kunnen Spotify en haar hostingproviders uw persoonlijke gegevens verzamelen, opslaan, delen en gebruiken. De privacy en veiligheid van uw gebruikersgegevens hebben - en houden - bij Spotify de hoogste prioriteit. Meer informatie over ons privacybeleid kunt u vinden in de Privacyverklaring, waaronder informatie over uw privacy, uw rechten en hoe u deze kunt uitoefenen.

14. Overige

Spotify kan de Richtlijnen te allen tijde naar eigen goeddunken wijzigen. In het geval van wezenlijke wijzigingen zal Spotify u daarvan op de hoogte stellen en uw aanvaarding of voortgezette gebruik van de Community na een dergelijke kennisgeving van wijziging houdt in dat u dergelijke wijzigingen aanvaardt. Als u niet akkoord gaat met de nieuwe Voorwaarden, dient u de Community niet te gebruiken.

In het geval dat de Community-voorwaarden en -richtlijnen in een andere taal worden vertaald en sprake is van een tegenstrijdigheid tussen beide taalversies, prevaleert de Engelse versie.

Spotify is gerechtigd om haar rechten en plichten uit hoofde van deze Community-voorwaarden zonder beperkingen over te dragen. Het is u niet toegestaan om uw rechten of plichten in verband met deze Community of uw Community-account, of enig deel daarvan, aan derden over te dragen

Op de Community-voorwaarden en -richtlijnen is het recht van toepassing dat ook geldt voor de Spotify-gebruiksvoorwaarden. Eventuele geschillen, controverses of claims voortvloeiend uit of verband houdend met de Community-voorwaarden en -richtlijnen zijn onderworpen aan de niet-exclusieve bevoegdheid van de rechtbank of een ander bevoegde instantie het dichtst bij uw woonadres die beschikt over de juiste kennis en ervaring om dergelijke geschillen, controverses of claims te beslechten.

Copyright © 2018 Spotify. Alle rechten voorbehouden.