Gebruiksvoorwaarden Spotify

1. Inleiding

2. De door ons geleverde Spotify-service

3. Uw gebruik van de Spotify-service

4. Inhoud en intellectuele-eigendomsrechten

5. Klantenondersteuning, informatie, vragen en klachten

6. Problemen en geschillen

7. Over deze Voorwaarden

1. Inleiding

Lees deze Gebruiksvoorwaarden (deze 'Voorwaarden') zorgvuldig door, aangezien deze van toepassing zijn op uw gebruik van (inclusief toegang tot) de gepersonaliseerde services van Spotify voor het streamen van muziek en andere inhoud, waaronder al onze websites en softwaretoepassingen die deze Voorwaarden bevatten of die hiernaar verwijzen middels een koppeling (gezamenlijk de 'Spotify-service') en alle muziek, video's, podcasts, audioboeken of ander materiaal dat beschikbaar wordt gesteld via de Spotify-service (de 'Inhoud').

Het gebruik van de Spotify-service kan onderhevig zijn aan aanvullende voorwaarden die door Spotify worden gepresenteerd en middels deze verwijzing in deze Voorwaarden (samen de 'Overeenkomsten') zijn opgenomen. Raadpleeg artikel 7 hieronder voor informatie over deze aanvullende voorwaarden en hoe we deze Voorwaarden of de aanvullende voorwaarden kunnen wijzigen. Voor meer informatie over hoe Spotify uw persoonlijke gegevens verzamelt, gebruikt en beschermt, raadpleegt u het privacybeleid van Spotify.

Door u aan te melden voor de Spotify-service of deze anderszins te gebruiken, gaat u akkoord met deze Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, is het u niet toegestaan de Spotify-service te gebruiken en of enige inhoud te openen.

Serviceproviders

Deze voorwaarden gelden tussen u en Spotify AB, Regeringsgatan 19, 111 53, Stockholm, Zweden.

Vereisten voor leeftijd en geschiktheid

Om gebruik te kunnen maken van de Spotify-service en toegang te krijgen tot Inhoud, moet u (1) 13 jaar (of de equivalente minimumleeftijd in uw thuisland) of ouder zijn, (2) toestemming hebben van een ouder of voogd als u in uw thuisland minderjarig bent, (3) de bevoegdheid hebben om een bindend contract met ons aan te gaan en niet worden uitgesloten onder toepasselijke wetgeving, en (4) in een land wonen waar de Service beschikbaar is. U belooft ook dat alle registratie-informatie die u naar Spotify verzendt, waarheidsgetrouw, nauwkeurig en volledig is, en u gaat ermee akkoord dat u deze te allen tijde zo houdt. Als u minderjarig bent in uw eigen land, moet uw ouder of voogd deze Voorwaarden namens u accepteren. Tijdens het registratieproces leest u aanvullende informatie over de minimumleeftijd. Als u niet voldoet aan de vereisten voor de minimumleeftijd, mag u zich niet registreren als gebruiker. In bepaalde markten kan Spotify primaire accounthouders de mogelijkheid bieden om toegang te verlenen tot een kinderbeleving als onderdeel van een gezinsabonnement. Door deze toegang in te schakelen, bevestigt de primaire accounthouder dat deze de wettelijke voogd is van elke gebruiker die toegang heeft tot de ervaring en dat deze de jongere gebruiker toestemming geeft om Spotify te gebruiken.

2. De door ons geleverde Spotify-service

Spotify-serviceopties

We bieden tal van Spotify-serviceopties. Bepaalde Spotify-serviceopties worden gratis aangeboden. Voor andere opties is betaling vereist voordat u hiertoe toegang krijgt (de 'Betaalde abonnementen'). We kunnen ook speciale promotieabonnementen, lidmaatschappen of diensten aanbieden, waaronder het aanbieden van producten en diensten van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de producten en services die door dergelijke derden worden geleverd.

Proefabonnementen

Van tijd tot tijd kunnen wij of anderen namens ons proefversies van Betaalde abonnementen aanbieden voor een bepaalde periode zonder betaling of tegen een gereduceerd tarief (een 'Proefabonnement'). Door gebruik te maken van een Spotify-service via een proefabonnement, moet u akkoord gaan met de Voorwaarden voor Spotify Premium-promotieaanbiedingen.

Toepassingen, apparaten en opensourcesoftware van derden

De Spotify-service kan worden geïntegreerd met, of anderszins worden gebruikt voor, toepassingen, websites en services van derden ('Toepassingen van derden') en computers, mobiele handsets, tablets, draagbare apparaten, luidsprekers en andere apparaten ('Apparaten'). Uw gebruik van dergelijke Toepassingen en Apparaten van derden kan onderhevig zijn aan aanvullende voorwaarden en beleidsregels die u door de betreffende derde partij worden verstrekt. Spotify garandeert niet dat Toepassingen en Apparaten van derden compatibel zijn met de Spotify-service.

Beperkingen en wijzigingen in de service

We gebruiken redelijke zorgvuldigheid en vaardigheden om de Spotify-service operationeel te houden en u een gepersonaliseerde, meeslepende audio-ervaring te bieden. Ons serviceaanbod en de beschikbaarheid ervan kunnen echter van tijd tot tijd veranderen en zijn onderhevig aan toepasselijke wetgeving, zonder aansprakelijkheid jegens u; bijvoorbeeld:

  • De Spotify-service kan tijdelijk worden onderbroken vanwege technische problemen, onderhoud of tests, of updates, inclusief onderbrekingen vanwege wijzigingen in relevante wetten en regelgevingen.
  • We streven ernaar onze Services voortdurend te ontwikkelen en te verbeteren en we kunnen de Spotify-service geheel of gedeeltelijk (met inbegrip van bepaalde functies, functionaliteiten, abonnementen en aanbiedingen) wijzigen, opschorten of stoppen (permanent of tijdelijk).
  • Ons dynamische contentaanbod ontwikkelt zich voortdurend en past zich aan de behoeften van de Spotify-community aan. Spotify is niet verplicht om specifieke inhoud via de Spotify-service te leveren en Spotify of de betreffende eigenaren kunnen toegang tot bepaalde nummers, video's, podcasts, audioboeken en andere Inhoud zonder kennisgeving intrekken.

Uw recht om deze Voorwaarden te beëindigen indien u niet langer gebruik wenst te maken van de Spotify Service is uiteengezet in artikel 6 hieronder.

Als u rechtstreeks aan Spotify de kosten hebt vooruitbetaald voor een Betaald abonnement dat door Spotify wordt beëindigd vóór het einde van de Vooruitbetaalde periode (zoals gedefinieerd in het gedeelte Betalingen en annuleringen hieronder), ontvangt u van Spotify restitutie van de vooruitbetaalde kosten voor de Vooruitbetaalde periode voor het ongebruikte deel van uw actuele Betaalde abonnement na een dergelijke beëindiging. Uw account- en factureringsgegevens moeten up-to-date zijn om het teveel betaalde bedrag te kunnen restitueren.

Spotify is niet aansprakelijk jegens u en is niet verplicht om een terugbetaling te doen in verband met internetonderbrekingen of andere serviceonderbrekingen of -storingen die worden veroorzaakt door handelingen van overheidsinstanties, andere derden of gebeurtenissen waarover wij geen controle hebben.

3. Uw gebruik van de Spotify-service

Een Spotify-account maken

Mogelijk moet u een Spotify-account maken om de Spotify-service geheel of gedeeltelijk te kunnen gebruiken. Uw gebruikersnaam en wachtwoord zijn uitsluitend voor persoonlijk gebruik en moeten vertrouwelijk worden behandeld. U begrijpt dat u verantwoordelijk bent voor al het gebruik (inclusief onbevoegd gebruik) van uw gebruikersnaam en wachtwoord. Stel ons klantenserviceteam onmiddellijk op de hoogte bij verlies of diefstal van uw gebruikersnaam of wachtwoord, of als u denkt dat er ongeoorloofde toegang tot uw account is geweest.

Spotify kan om welke reden dan ook uw gebruikersnaam intrekken of vereisen dat u deze wijzigt.

Uw rechten om de Spotify-service te gebruiken

Toegang tot de Spotify-service

Afhankelijk van uw naleving van deze Voorwaarden (met inbegrip van eventuele andere toepasselijke voorwaarden), verlenen wij u beperkte, niet-exclusieve, herroepbare toestemming om persoonlijk, niet-commercieel gebruik te maken van de Spotify-service en de Inhoud (gezamenlijk 'Toegang'). Deze Toegang blijft van kracht tenzij en totdat deze wordt beëindigd door u of Spotify. U gaat ermee akkoord dat u de Spotify-service of de Inhoud niet zult herdistribueren of overdragen.

De Spotify-softwaretoepassingen en de Inhoud worden in licentie gegeven, niet verkocht of overgedragen aan u, en Spotify en diens licentiegevers behouden het eigendom van alle exemplaren van de Spotify-softwaretoepassingen en de Inhoud, zelfs na installatie op uw Apparaten.

De eigendomsrechten van Spotify

De Spotify-service en de Inhoud zijn eigendom van Spotify of de licentiegevers van Spotify. Alle Spotify-handelsmerken, servicemerken, handelsnamen, logo's, domeinnamen, en alle andere functies van het Spotify-merk ('Merkkenmerken van Spotify') zijn het exclusieve eigendom van Spotify of diens licentiegevers. Deze Voorwaarden verlenen u geen rechten om de merkkenmerken van Spotify te gebruiken voor commercieel of niet-commercieel gebruik.

U gaat ermee akkoord de Spotify-gebruikersrichtlijnen na te leven en de Spotify-service, de Inhoud of enig deel daarvan niet te gebruiken op een manier die niet uitdrukkelijk is toegestaan volgens deze Voorwaarden.

Betalingen en annulering

Betaalde abonnementen

U kunt een betaald abonnement rechtstreeks bij Spotify of via een derde aanschaffen door:

  • abonnementskosten vooraf maandelijks of met een ander, voorafgaand aan uw aankoop overeengekomen, terugkerend interval te betalen; of
  • kosten vooruit te betalen waardoor u gedurende een bepaalde periode toegang hebt tot de Spotify-service ('Vooruitbetaalde periode').

Belastingtarieven worden berekend op basis van de informatie die u verstrekt en het toepasselijk tarief op het moment van uw maandelijkse betaling.

Als u toegang tot een Betaald abonnement koopt via een derde partij, kunnen naast deze Voorwaarden ook afzonderlijke voorwaarden en bepalingen van toepassing zijn op uw gebruik van de Spotify-service. Als u een Betaald abonnement koopt met een code, cadeaubon, vooruitbetaalde aanbieding of andere aanbieding die door of namens Spotify wordt geleverd of verkocht voor toegang tot een Betaald abonnement ('Codes'), moet u akkoord gaan met de Voorwaarden met betrekking tot kaarten van Spotify.

Wijziging van prijzen en belastingtarieven

Spotify kan van tijd tot tijd de prijs voor de Betaalde abonnementen, met inbegrip van terugkerende abonnementsgelden, de Vooruitbetaalde periode (voor nog niet betaalde perioden), of Codes (zoals hierboven uiteengezet), wijzigen naar aanleiding van omstandigheden zoals wijzigingen in productaanbiedingen en functies, wijzigingen in de bedrijfsvoering of wijzigingen in de economische context, of om veiligheidsredenen, wettelijke of regelgevende redenen, door met alle redelijke middelen, waaronder per e-mail, via kennisgeving in de app of anderszins, prijswijzigingen bekend te maken met inachtneming van een redelijke aankondigingstermijn, die in ieder geval niet korter zal zijn dan 30 dagen. Prijswijzigingen worden van kracht aan het begin van de volgende abonnementsperiode na de datum van de prijswijziging. Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving, hebt u de nieuwe prijs geaccepteerd door de Spotify-service te blijven gebruiken na de inwerkingtreding van de nieuwe prijs. Als u niet akkoord gaat met een prijswijziging, kunt u de wijziging afwijzen door u af te melden voor het betreffende Betaalde abonnement voordat de prijswijziging van kracht wordt.

Belastingtarieven zijn gebaseerd op de tarieven die gelden op het moment van uw maandelijkse betaling. Deze bedragen kunnen in de loop van de tijd veranderen, afhankelijk van de lokale belastingvereisten in uw land, staat, gebied of zelfs stad. Eventuele wijzigingen in het belastingtarief worden automatisch toegepast op basis van de door u verstrekte accountgegevens.

Facturering en annulering

Tenzij anders aangegeven (bijvoorbeeld als u zich hebt aangemeld voor een Vooruitbetaalde periode), blijven Betaalde abonnementen onbeperkt geldig tot ze worden geannuleerd. U ontvangt een periodieke factuur op de eerste dag van elke factureringsperiode en u betaalt en machtigt ons (of de betreffende derde partij, als u zich aanmeldt via een derde) om het op dat moment geldende abonnementsgeld van uw betaalmethode af te schrijven.

U kunt uw Betaalde abonnement op elk gewenst moment opzeggen door u aan te melden bij uw Spotify-account en de aanwijzingen op de pagina Account te volgen. U kunt ook hier klikken en de instructies volgen. Tenzij anders aangegeven, gaat de opzegging in aan het einde van de factureringsperiode waarin u opzegt en wordt u gedowngraded naar de gratis versie van de Spotify-service. Wij bieden geen restitutie of terugbetalingen voor gedeeltelijke abonnementsperioden, behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in deze Voorwaarden.

Als u met een Code een Betaald abonnement hebt gekocht, wordt dit abonnement automatisch beëindigd aan het einde van de periode die in de Code staat vermeld, of wanneer er onvoldoende vooruitbetaald saldo is om voor de Spotify-service te betalen.

In aanvulling op, en onverminderd eventuele andere rechten die wij op grond van deze Voorwaarden hebben, behouden wij ons het recht voor om een Betaald abonnement te allen tijde te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 14 dagen. Tenzij we u anders informeren, verlenen wij u toegang tot het Betaalde abonnement voor de rest van de op dat moment geldende factureringsperiode, waarna we uw account zullen downgraden naar de gratis versie van de Spotify-service.

Herroepingsrecht

Als u zich aanmeldt voor een Proefabonnement, gaat u ermee akkoord dat het herroepingsrecht voor het Betaalde abonnement waarvoor u een Proefabonnement ontvangt, veertien (14) dagen na aanvang van het Proefabonnement eindigt. Als u het Betaalde abonnement niet opzegt voordat het Proefabonnement afloopt, verliest u het recht op herroeping en geeft u Spotify toestemming om elke maand automatisch de overeengekomen prijs in rekening te brengen totdat u het Betaalde abonnement opzegt. Voor proefabonnementen die minder dan veertien (14) dagen duren, geeft u ons uitdrukkelijk toestemming om u de betaalde service direct na afloop van het Proefabonnement te verlenen en verliest u vanaf dat moment uw recht op herroeping.

Als u een Betaald abonnement zonder Proefabonnement aanschaft, gaat u ermee akkoord dat u veertien (14) dagen na uw aankoop de tijd hebt om uw aankoop om welke reden dan ook te herroepen en dat u ons moet betalen voor de geleverde diensten tot het moment waarop u ons vertelt dat u van gedachten bent veranderd. U stemt er uitdrukkelijk mee in dat we u de service direct na de aankoop leveren, dat u het recht op herroeping verliest en dat u Spotify toestemming geeft om elke maand automatisch kosten in rekening te brengen totdat u opzegt.

Gebruikersrichtlijnen

We hebben richtlijnen opgesteld voor het gebruik van de Spotify-service om ervoor te zorgen dat iedereen plezier blijft beleven aan de Spotify-service ('Gebruikersrichtlijnen van Spotify'). Bij het gebruik van de Spotify-service moet u zich houden aan de Gebruikersrichtlijnen van Spotify, en alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften, en de intellectuele-eigendoms-, privacy- en andere rechten van derden respecteren.

Merkaccounts

Als u een Spotify-account maakt namens een bedrijf, organisatie, rechtspersoon of merk (een 'Merk', en een dergelijk account een 'Merkaccount'), zijn de termen 'u' en 'uw', zoals gebruikt in deze Voorwaarden (inclusief andere Spotify-voorwaarden die door verwijzing hierin zijn opgenomen) van toepassing op zowel u als het Merk.

Als u een Merkaccount maakt, verklaart en garandeert u dat u bevoegd bent om alle machtigingen en licenties te verlenen die worden vermeld in deze Voorwaarden (inclusief eventuele andere toepasselijke Spotify-voorwaarden) en om het Merk aan deze Voorwaarden te binden.

Een Merk mag gebruikers volgen en afspeellijsten maken en delen, mits het Merk geen actie onderneemt die een aanbeveling of commerciële relatie tussen het Merk en de gevolgde gebruiker, artiest, songwriter of enig ander persoon impliceert, tenzij het Merk onafhankelijk het recht heeft verkregen om een dergelijke goedkeuring te impliceren. Daarnaast moeten Merken voor onze gebruikers transparant zijn over het openbaar maken van eventuele aanbevelingen of overwegingen die aan artiesten, songwriters, gebruikers of andere partijen zijn verstrekt en moeten ze voldoen aan alle toepasselijke wetten, voorschriften en praktijkcodes wanneer ze zich met de voorgaande praktijken bezighouden.

Exportbeheer en -sancties

De producten van Spotify zijn mogelijk onderworpen aan wetten inzake exportcontrole en economische sancties van de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en andere rechtsgebieden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, Verordening 2021/821 zoals gewijzigd (EU Dual-Use Regulation), de UK Export Control Act 2002 en de UK Export Control Order 2008, de Export Administration Regulations van het Amerikaanse ministerie van Handel, handels- en economische sancties van de Amerikaanse dienst voor controle op buitenlandse activa (Office of Foreign Assets Control) van het Amerikaanse ministerie van Financiën, en de Amerikaanse regelgeving inzake de internationale wapenhandel (International Traffic in Arms Regulations) van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, (gezamenlijk 'Handelswetten'). U verklaart en garandeert dat u (1) niet bent gevestigd in, georganiseerd onder de wetten van, of gewoonlijk verblijft in een land of gebied waarop territoriale sancties van toepassing zijn (gezamenlijk 'Gesanctioneerde landen'), noch dat u onder toezicht staat van of optreedt namens een regering waarop vermogensrechtelijke sancties van toepassing zijn of een persoon of entiteit die georganiseerd is, gevestigd is of gewoonlijk verblijft in een Gesanctioneerd land; en (2) geen persoon bent die voorkomt op, of voor meer dan 50% onder toezicht of onder zeggenschap staat, direct of indirect, van of optreedt namens of op aanwijzing van een entiteit die voorkomt op lijsten van de EU, het VK, de VS, of andere van toepassing zijnde partijen met beperkte rechten van de overheid, zoals de Geconsolideerde lijst van personen, groepen en entiteiten die onderworpen zijn aan financiële sancties van de EU, de Consolidated List van het VK of de lijst met Specially Designated Nationals die wordt bijgehouden door de Amerikaanse overheid.

U gaat ermee akkoord om te voldoen aan alle toepasselijke Handelswetten bij uw gebruik van de producten of services van Spotify. U gaat er in het bijzonder mee akkoord om – direct of indirect – geen producten, software of technologie (inclusief producten die zijn afgeleid van of gebaseerd zijn op dergelijke technologie) die van Spotify zijn ontvangen onder deze Voorwaarden te gebruiken, te verkopen, te exporteren, te herexporteren, over te dragen, om te leiden, vrij te geven of anderszins te vervreemden naar een bestemming, entiteit of persoon of voor eindgebruik dat is verboden onder Handelswetten. Spotify is niet verplicht op een manier te handelen die verboden is volgens de toepasselijke Handelswetten en het zal naar eigen goeddunken van Spotify zijn om zich te onthouden van directe of indirecte betrokkenheid bij de levering van producten of services die volgens de toepasselijke Handelswetten verboden kunnen zijn.

4. Inhoud en intellectuele-eigendomsrechten

Gebruikersinhoud

De inhoud die u naar de service publiceert

Spotify-gebruikers kunnen inhoud publiceren, uploaden of anderszins bijdragen aan de Spotify-service ('Gebruikersinhoud'). Voor de duidelijkheid: 'Gebruikersinhoud' omvat alle informatie, materialen en andere inhoud die door gebruikers wordt toegevoegd, gemaakt, geüpload, ingediend, gedistribueerd of gepubliceerd op de Spotify-service. Zie voor meer informatie over Gebruikersinhoud of andere inhoud van derden en het beheer hiervan onze Platformregels, informatie over Gevolgen voor inhoud en ons Auteursrechtbeleid.

U bent zelf verantwoordelijk voor alle Gebruikersinhoud die u publiceert

U belooft met betrekking tot de Gebruikersinhoud die u op Spotify publiceert, (1) dat u eigenaar bent van of het recht hebt om dergelijke Gebruikersinhoud te publiceren, en (2) dat dergelijke Gebruikersinhoud, of het gebruik hiervan door Spotify volgens de hieronder verleende licentie, (i) geen inbreuk vormt op deze Voorwaarden of de intellectuele-eigendomsrechten of andere rechten van anderen, of (ii) niet de suggestie wekt van verwantschap met of onderschrijving door Spotify of een artiest, groep, label, rechtspersoon of persoon van u of uw Gebruikersinhoud, zonder uitdrukkelijke toestemming van Spotify, dergelijke persoon of rechtspersoon.

Houd er bij het plaatsen of delen van Gebruikersinhoud of andere informatie op de Spotify-service rekening mee dat inhoud en andere informatie openbaar toegankelijk zijn, en kunnen worden gebruikt en opnieuw worden gedeeld door anderen op de Spotify-service en op internet. Wees daarom voorzichtig bij het publiceren of delen van Inhoud op de Spotify-service en houd rekening met uw accountinstellingen. Spotify is niet verantwoordelijk voor hetgeen u of anderen publiceren of delen op de Spotify-service.

Gebruikersinhoud controleren

Spotify kan Gebruikersinhoud controleren of evalueren, maar is daartoe niet verplicht. Spotify behoudt zich het recht voor maatregelen te nemen die van invloed zijn op de beschikbaarheid, zichtbaarheid en toegankelijkheid van Gebruikersinhoud. Voor meer informatie over de acties van Spotify tegen illegale inhoud en inhoud die in strijd is met het beleid van Spotify (inclusief onze Gebruikersrichtlijnen en Platformregels), en voor meer informatie over het rapporteren van inhoud en het aantekenen van acties met betrekking tot inhoud, verwijzen wij u naar onze Platformregels en informatie over Gevolgen voor inhoud.

Licenties die u ons verleent

Gebruikersinhoud

U behoudt het eigendom van uw Gebruikersinhoud wanneer u deze op de Service publiceert. Om uw Gebruikersinhoud beschikbaar te maken op de Spotify-service, en om u bepaalde functies en functionaliteit te kunnen aanbieden, hebben we echter een beperkte licentie van u nodig voor die Gebruikersinhoud. Daarom verleent u Spotify hierbij een niet-exclusieve, overdraagbare, sublicentieerbare, royaltyvrije, volledig betaalde, onherroepelijke en wereldwijde licentie voor het reproduceren, beschikbaar maken, uitvoeren en tonen, vertalen, wijzigen, er afgeleide werken van maken, verspreiden en anderszins gebruiken van dergelijke Gebruikersinhoud in verband met de Spotify-service via elk mogelijk medium, alleen of in combinatie met andere inhoud of materialen, op elke manier en met alle middelen, methoden of technologieën, ongeacht of deze nu bekend zijn of hierna worden uitgevonden. Waar van toepassing en voor zover toegestaan op grond van de toepasselijke wetgeving, gaat u er ook mee akkoord af te zien van elk 'moreel recht' of gelijkaardige rechten, zoals uw recht om te worden erkend als de auteur van Gebruikersinhoud, met inbegrip van feedback, en uw recht om bezwaar te maken tegen minachtende behandeling van dergelijke Gebruikersinhoud.

Feedback

Indien u ideeën of suggesties of andere feedback geeft in verband met uw gebruik van de Spotify-service of Inhoud ('Feedback'), erkent u dat de Feedback niet vertrouwelijk is en dat Spotify het recht heeft om die feedback zonder beperking en zonder betaling aan u te gebruiken. Feedback wordt onder deze Voorwaarden beschouwd als een vorm van Gebruikersinhoud.

Uw apparaat.

U verleent ons ook het recht (1) om de Spotify-service toe te staan de processor, bandbreedte en opslaghardware van uw Apparaat te gebruiken om de werking van de Spotify Service mogelijk te maken, en (2) om u reclame en andere informatie te verstrekken, en om onze zakenpartners toe te staan hetzelfde te doen, zoals toegestaan in overeenstemming met het Privacybeleid van Spotify.

Inhoudservaring

Bij Spotify streven we ernaar om voor elke gebruiker geweldige en unieke ervaringen te creëren. In Aanbevelingen voor Spotify begrijpen leest u meer over hoe onze aanbevelingssystemen werken, inclusief hoe en waarom bepaalde content aan je wordt weergegeven.

In elk deel van de Spotify-service kan de Inhoud waartoe u toegang hebt, waaronder de selectie en plaatsing ervan, worden beïnvloed door commerciële overwegingen, met inbegrip van overeenkomsten die Spotify aangaat met derden.

Sommige Inhoud die in licentie is gegeven, is verstrekt, wordt gemaakt of anderszins beschikbaar wordt gesteld door Spotify (bijvoorbeeld podcasts), kan reclame bevatten. Spotify is niet verantwoordelijk voor dergelijke reclame.

Vorderingen wegens inbreuk

Spotify respecteert de rechten van houders van intellectuele-eigendomsrechten. Als u van mening bent dat Inhoud inbreuk maakt op uw auteursrecht, handelsmerk of andere intellectuele eigendomsrechten, raadpleegt u het Spotify-beleid inzake intellectueel eigendom.

5. Klantenondersteuning, informatie, vragen en klachten

Spotify Support Community

De Spotify Support Community is een platform voor discussies en het uitwisselen van informatie, tips en andere materialen gerelateerd aan de Spotify-service. Door gebruik te maken van de Spotify Support Community gaat u akkoord met de Community-voorwaarden.

Als u met ons wilt spreken, klik dan hier voor meer informatie.

Klantenondersteuning, informatie, vragen, klachten

Voor klantenondersteuning en vragen met betrekking tot accounts en betalingen ('Verzoeken tot klantenondersteuning'), raadpleegt u de bronnen van onze klantenservice die worden vermeld in het gedeelte Over ons op onze website.

Als u vragen hebt over de Spotify-service of deze Voorwaarden (inclusief eventuele aanvullende Spotify-voorwaarden die hierin zijn opgenomen), kunt u contact opnemen met de klantenondersteuning van Spotify door naar het gedeelte Over ons op onze website te gaan.

Als u in de Europese Unie woont, kunt u ook een klacht indienen via het platform voor onlinegeschillenbeslechting (ODR-platform). U vindt het ODR-platform via de volgende koppeling: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

6. Problemen en geschillen

De Spotify-service opschorten en beëindigen

Deze Voorwaarden blijven op u van toepassing totdat deze door u of Spotify worden beëindigd. Spotify kan deze Voorwaarden (met inbegrip van eventuele aanvullende bepalingen en voorwaarden die hierin zijn opgenomen) op elk moment beëindigen of uw toegang tot de Spotify-service opschorten als wij redelijkerwijs van mening zijn dat u een van deze Voorwaarden hebt geschonden, als wij stoppen met het leveren van de Spotify-service of een belangrijk onderdeel daarvan, met inachtneming van een redelijke kennisgevingstermijn, als wij redelijkerwijs van mening zijn dat dit nodig is om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, of als wij redelijkerwijs van mening zijn dat er sprake is van gedrag dat aansprakelijkheid of materiële schade oplevert voor een gebruiker, een andere derde, Spotify of onze gelieerde ondernemingen. Als Spotify deze Voorwaarden beëindigt of als Spotify uw toegang tot de Spotify-service opschort wegens schending van deze Voorwaarden door u, indien dit noodzakelijk is om te voldoen aan toepasselijk recht of wegens gedrag dat aansprakelijkheid of materiële schade met zich meebrengt, stemt u ermee in dat Spotify, behoudens het toepasselijk recht, geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid jegens u aanvaardt en (behoudens voor zover uitdrukkelijk bepaald in deze Voorwaarden) Spotify geen bedragen restitueert die u reeds hebt betaald. Indien Spotify deze Voorwaarden beëindigt omdat we stoppen met het leveren van de Spotify-service of een wezenlijk onderdeel daarvan, zal Spotify trachten u hiervan op de hoogte te stellen met aanvullende informatie over de beëindiging, zoals wanneer deze van kracht wordt.

U kunt deze Voorwaarden op elk moment beëindigen. In dat geval is het u niet meer toegestaan de Spotify-service te openen of gebruiken. Voor meer informatie over hoe u het Spotify-account kunt beëindigen, raadpleegt u de bronnen van de klantenondersteuning op onze pagina Over ons.

Artikelen 4 (Inhoud en Intellectuele-eigendomsrechten), 3 (Uw gebruik van de Spotify-service), 2 (De door ons geleverde Spotify-service), 6 (Problemen en geschillen), 7 (Over deze Voorwaarden), alsmede alle andere artikelen van deze Voorwaarden die, expliciet of door hun aard, ook na beëindiging van deze Voorwaarden van kracht moeten blijven, blijven na beëindiging van kracht.

Garantiebepalingen

In sommige jurisdicties is de uitsluiting van impliciete garanties of beperkingen op de toepasselijke wettelijke rechten van een consument niet toegestaan, waardoor de uitsluiting en beperkingen in dit artikel mogelijk niet op u van toepassing zijn en niet van invloed zijn op uw wettelijke rechten.

SPOTIFY ZAL DE SPOTIFY-SERVICE LEVEREN MET REDELIJKE ZORGVULDIGHEID EN VAARDIGHEDEN, EN IN OVEREENSTEMMING MET ALLE SPECIFICATIES VAN DE SPOTIFY-SERVICE DIE DOOR SPOTIFY WORDT GELEVERD. DE SPOTIFY-SERVICE WORDT ECHTER GELEVERD IN DE STAAT WAARIN DEZE IS EN IN DE STAAT WAARIN DEZE BESCHIKBAAR IS, ZONDER ENIGE UITDRUKKELIJKE, IMPLICIETE OF WETTELIJKE GARANTIES. BOVENDIEN WIJZEN SPOTIFY EN ALLE EIGENAREN VAN DE INHOUD ALLE UITDRUKKELIJKE, IMPLICIETE EN WETTELIJKE GARANTIES MET BETREKKING TOT DE INHOUD AF, MET INBEGRIP VAN GARANTIES TEN AANZIEN VAN BEVREDIGENDE KWALITEIT, VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUK. SPOTIFY NOCH ENIGE EIGENAAR VAN INHOUD GARANDEERT DAT DE SPOTIFY-SERVICE OF INHOUD VRIJ IS VAN MALWARE OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN. DAARNAAST GEEFT SPOTIFY GEEN VERKLARINGEN BETREFFENDE, NOCH GARANTIES MET BETREKKING TOT, NOCH AANVAARDT HET VERANTWOORDELIJKHEID VOOR TOEPASSINGEN VAN DERDEN (OF DE INHOUD ERVAN), GEBRUIKERSINHOUD, APPARATEN OF ANDERE PRODUCTEN OF SERVICES DIE WORDEN GEADVERTEERD, GEPROMOOT OF AANGEBODEN DOOR EEN DERDE OP OF VIA DE SPOTIFY-SERVICE OF EEN GELINKTE WEBSITE. OOK IS SPOTIFY NIET VERANTWOORDELIJK VOOR TRANSACTIES TUSSEN U EN EXTERNE LEVERANCIERS VAN HET VOORNOEMDE. AAN DOOR U VAN SPOTIFY MONDELING OF SCHRIFTELIJK VERKREGEN INFORMATIE OF ADVIEZEN KAN GEEN ENKELE GARANTIE ZIJDENS SPOTIFY WORDEN ONTLEEND. TIJDENS HET GEBRUIK VAN DE SPOTIFY-SERVICE KRIJGT U MOGELIJK TOEGANG TOT FUNCTIONALITEIT VOOR HET FILTEREN VAN EXPLICIETE INHOUD. ONDANKS UW GEBRUIK VAN DEZE FUNCTIONALITEIT KAN HET ECHTER ZIJN DAT U NOG STEEDS EXPLICIETE INHOUD AANGEBODEN KRIJGT EN MAG U ER NIET OP VERTROUWEN DAT DERGELIJKE FUNCTIONALITEIT ALLE EXPLICIETE INHOUD ZAL FILTEREN. DIT GEDEELTE IS VAN TOEPASSING VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING.

Beperking van aansprakelijkheid en tijd voor het indienen van een vordering

AFHANKELIJK VAN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING GAAT U ERMEE AKKOORD DAT UW ENIGE EN EXCLUSIEVE RECHTSMIDDEL VOOR ENIG PROBLEEM OF ENIGE ONTEVREDENHEID MET DE SPOTIFY-SERVICE BESTAAT UIT HET VERWIJDEREN VAN SPOTIFY-SOFTWARE EN HET STOPPEN MET UW GEBRUIK VAN DE SPOTIFY-SERVICE. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT SPOTIFY GEEN VERPLICHTING OF AANSPRAKELIJKHEID HEEFT DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET TOEPASSINGEN VAN DERDEN OF DE INHOUD ERVAN DIE TER BESCHIKKING WORDEN GESTELD VIA OF IN VERBAND MET DE SPOTIFY-SERVICE, EN DAT TERWIJL UW RELATIE MET DERGELIJKE TOEPASSINGEN VAN DERDEN KAN WORDEN BEHEERD DOOR AFZONDERLIJKE OVEREENKOMSTEN MET DEZE DERDEN, UW ENIGE EN EXCLUSIEVE RECHTSMIDDEL MET BETREKKING TOT SPOTIFY VOOR ENIGE PROBLEMEN OF ONTEVREDENHEID MET TOEPASSINGEN VAN DERDEN OF DE INHOUD ERVAN, BESTAAT UIT HET VERWIJDEREN EN/OF STOPPEN MET UW GEBRUIK VAN DERGELIJKE TOEPASSINGEN VAN DERDEN.

IN GEEN GEVAL ZIJN SPOTIFY, DIENS VERTEGENWOORDIGERS, AANDEELHOUDERS, WERKNEMERS, AGENTEN, BESTUURDERS, DOCHTERONDERNEMINGEN, FILIALEN, OPVOLGERS, RECHTVERKRIJGENDEN, LEVERANCIERS OF LICENTIEGEVERS AANSPRAKELIJK VOOR (1) ENIGE SCHADE, MET INBEGRIP VAN INDIRECTE, BIJZONDERE, INCIDENTELE, PUNITIEVE, IMMATERIËLE OF GEVOLGSCHADE; (2) ENIG VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS, ZAKEN OF WINST (DIRECT OF INDIRECT), IN ALLE GEVALLEN VEROORZAAKT DOOR HET GEBRUIK OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE SPOTIFY-SERVICE, APPARATEN, TOEPASSINGEN VAN DERDEN OF INHOUD VAN TOEPASSINGEN VAN DERDEN; OF (3) TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VOOR ALLE VORDERINGEN MET BETREKKING TOT DE SPOTIFY-SERVICE, TOEPASSINGEN VAN DERDEN OF INHOUD VAN TOEPASSINGEN VAN DERDEN, HOGER DAN HET HOOGSTE BEDRAG VAN (A) DE BEDRAGEN DIE U HEBT BETAALD AAN SPOTIFY IN DE TWAALF MAANDEN VOORAFGAAND AAN DE EERSTE VORDERING; OF (B) $ 30,00. ELKE AANSPRAKELIJKHEID DIE WIJ HEBBEN TEN AANZIEN VAN VERLIEZEN DIE U LIJDT, IS STRIKT BEPERKT TOT VERLIEZEN DIE REDELIJKERWIJS TE VOORZIEN WAREN.

Ter verduidelijking: niets in deze Voorwaarden sluit de aansprakelijkheid van Spotify uit of beperkt deze wat betreft fraude, onjuiste weergave, overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door diens nalatigheid, en, indien vereist door de toepasselijke wetgeving, door diens grove nalatigheid.

TENZIJ EEN DERGELIJKE BEPERKING VERBODEN IS KRACHTENS TOEPASSELIJKE WETGEVING, MOET ELKE VORDERING DIE VOORTVLOEIT UIT DEZE VOORWAARDEN WORDEN INGEDIEND (DOOR EEN ARBITRAGEVERZOEK IN TE DIENEN OF DOOR EEN INDIVIDUELE HANDELING UIT TE VOEREN ONDER DE ONDERSTAANDE ARBITRAGEOVEREENKOMST) BINNEN ÉÉN (1) JAAR NA DE DATUM DAT DE PARTIJ DIE DE VORDERING INDIENT, WEET OF REDELIJKERWIJS OP DE HOOGTE HAD MOETEN ZIJN VAN DE HANDELING, DE NALATIGHEID OF HET VERZUIM DAT AANLEIDING GEEFT TOT DE VORDERING. ER IS GEEN RECHT OP ENIGE RECHTSVORDERING VOOR EEN VORDERING DIE NIET BINNEN DIE PERIODE IS INGEDIEND. ALS U EEN CONSUMENT BENT, BLIJVEN UW RECHTSMIDDELEN VOOR EEN GEBREK AAN CONFORMITEIT VAN DE DIGITALE INHOUD OF DIGITALE SERVICE GELEVERD DOOR SPOTIFY ONAANGETAST.

Rechten van derden

U erkent en gaat ermee akkoord dat de eigenaars van de Inhoud en bepaalde distributeurs (zoals aanbieders van app stores) de beoogde begunstigden van deze Voorwaarden zijn en deze het recht hebben deze Voorwaarden rechtstreeks jegens u af te dwingen. Behalve zoals uiteengezet in dit artikel, zijn deze Voorwaarden niet bedoeld om rechten te verlenen aan anderen buiten u en Spotify, en met deze Voorwaarden zullen in geen geval rechten ten behoeve van derden worden gecreëerd.

Als u een van onze mobiele softwaretoepassingen (elk een 'App') hebt gedownload uit de App Store van Apple Inc. ('Apple') of als u de App gebruikt op een iOS-apparaat, erkent u dat u de volgende kennisgeving met betrekking tot Apple hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat. Deze Voorwaarden bestaan alleen tussen u en Spotify, niet met Apple, en Apple is niet verantwoordelijk voor de service of de inhoud ervan. Apple heeft geen enkele verplichting om diensten inzake onderhoud of ondersteuning te verlenen met betrekking tot de Spotify-service. In het geval dat de Spotify-service niet voldoet aan een geldende garantie, kunt u Apple op de hoogte brengen en zal Apple de toepasselijke aankoopprijs voor de App aan u terugbetalen. Apple heeft, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, geen enkele andere garantieverplichting met betrekking tot de Spotify-service. Apple is niet verantwoordelijk voor het behandelen van vorderingen van u of een derde met betrekking tot de Spotify-service of uw bezit en/of gebruik van de Spotify-service, waaronder: (1) vorderingen inzake productaansprakelijkheid; (2) vorderingen met betrekking tot het feit dat de service niet voldoet aan een toepasselijke wettelijke of regelgevende vereiste; (3) vorderingen die voortvloeien uit de wetgeving inzake consumentenbescherming of soortgelijke wetgeving; en (4) vorderingen met betrekking tot inbreuk op intellectuele eigendom. Apple is niet verantwoordelijk voor het onderzoek naar, de verdediging, de schikking en de kwijting van een vordering van een derde met betrekking tot het feit dat de Spotify-service of uw bezit en gebruik van de App een inbreuk vormen op de intellectuele-eigendomsrechten van die derde. U gaat ermee akkoord om alle toepasselijke voorwaarden van derden na te leven bij het gebruiken van de Spotify-service. Apple, en de dochterondernemingen van Apple, diens derden-begunstigden van deze Voorwaarden, en bij uw aanvaarding van deze overeenkomst zal Apple het recht hebben (en geacht worden het recht te hebben aanvaard) om deze Voorwaarden jegens u af te dwingen als derde-begunstigde van deze overeenkomst.

Schadeloosstelling

U gaat ermee akkoord om Spotify schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen alle redelijkerwijs voorzienbare verliezen, schade en redelijke onkosten (met inbegrip van redelijke honoraria en onkosten voor advocaten) die Spotify heeft geleden of opgelopen, die voortvloeien uit of verband houden met: (1) uw schending van deze Voorwaarden of een ervan (met inbegrip van aanvullende, hierin opgenomen voorwaarden van Spotify); (2) gebruikersinhoud die u publiceert of waar u anderszins toe bijdraagt; (3) elke activiteit waaraan u deelneemt op of via de Spotify-service; en (4) uw overtreding van een wet of de rechten van een derde.

Toepasselijk recht, verplichte arbitrage en plaats

6.1 Toepasselijk recht/rechtsgebied

Tenzij anderszins vereist krachtens wetgeving in uw land van verblijf, zijn de Overeenkomsten (en alle niet-contractuele geschillen/vorderingen die daaruit voortvloeien of in verband daarmee) onderworpen aan de wetten van de staat die of het land dat hieronder worden vermeld, ongeacht de keuze of tegenstrijdigheden tussen rechtsprincipes.

Verder gaan u en Spotify akkoord met de jurisdictie van de rechtbanken die hieronder worden vermeld om elk geschil, elke vordering of elke onenigheid te beslechten die voortvloeit uit of in verband met de Overeenkomsten (en alle niet-contractuele geschillen/vorderingen die daaruit voortvloeien of in verband daarmee), behalve wanneer u er volgens de toepasselijke wetgeving voor kunt kiezen juridische procedures in uw land van verblijf te voeren, of wij verplicht zijn om juridische procedures uitsluitend in uw land van verblijf te voeren

Land of regio
Rechtskeuze Jurisdictie

Alle andere landen en regio's waarin Spotify beschikbaar is.

Zweden

Exclusief; rechtbanken van Zweden

Bulgarije, Cyprus, Estland, Frankrijk, Hongkong, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Monaco, Noorwegen, Filipijnen, Portugal, Slowakije, Spanje, Turkije

Wetgeving van Zweden

Niet-exclusief; rechtbanken van Zweden

6.2-VRIJWARING VAN GROEPSVORDERINGEN

WAAR TOEGESTAAN DOOR TOEPASSELIJKE WETGEVING, GAAN U EN SPOTIFY ERMEE AKKOORD DAT BEIDE PARTIJEN VORDERINGEN MOGEN INSTELLEN TEGEN DE ANDER, MAAR ALLEEN IN UW OF DIENS INDIVIDUELE HOEDANIGHEID EN NIET ALS EISER OF LID BIJ EEN COLLECTIEVE VORDERING OF GROEPSVORDERING. Tenzij zowel u als Spotify ermee akkoord gaan, kan geen arbiter of rechter de vorderingen van meer dan één persoon samenvoegen of anderszins oordelen over een vorm van collectieve vordering of groepsvordering.

6.3 ARBITRAGE

Wanneer u zich bevindt in, gevestigd bent in, kantoren hebt in of zaken doet in een jurisdictie waarin dit artikel 6.3 afdwingbaar is, zijn de volgende verplichte arbitragebepalingen op u van toepassing:

6.3.1 Geschillenbeslechting en arbitrage

Zowel u als Spotify gaan ermee akkoord dat alle geschillen, vorderingen of onenigheden tussen u en Spotify die voortvloeien uit of in verband met deze Overeenkomsten of uw relatie met Spotify als gebruiker van de service (ongeacht of deze is gebaseerd op een contract, onrechtmatige daad, statuut, fraude, onjuiste voorstelling van zaken of enige andere rechtstheorie, en ongeacht of de vorderingen ontstaan tijdens of na de beëindiging van de overeenkomsten) zullen worden beslecht door verplichte bindende individuele arbitrage. Arbitrage is informeler dan een rechtszaak in een rechtbank. ER IS GEEN RECHTER OF JURY BIJ ARBITRAGE, EN EVALUATIE DOOR EEN RECHTBANK VAN EEN ARBITRAAL VONNIS IS BEPERKT. Er kan een meer beperkte inzage van stukken zijn dan in een rechtbank. De arbiter moet deze overeenkomst volgen en kan dezelfde schadevergoedingen en voorzieningen toekennen als een rechtbank (inclusief honoraria voor advocaten), behalve dat de arbiter geen declaratoire uitspraak kan doen of dwangmaatregel kan opleggen ten gunste van iemand buiten de partijen aan de arbitrage. Deze arbitragebepaling blijft na beëindiging van de Overeenkomsten van kracht.

6.3.2 Uitzonderingen

Niettegenstaande het bovenstaande artikel 6.3.1, gaan zowel u als Spotify ermee akkoord dat niets hierin zal worden beschouwd als verklaring van afstand, uitsluiting of andere beperking van een van onze rechten, op elk moment, om (1) een individuele rechtszaak aan te spannen bij een lokale rechtbank, (2) rechtshandhavingsmaatregelen te zoeken via de toepasselijke federale, staats- of plaatselijke instanties waar dergelijke maatregelen beschikbaar zijn, (3) een verzoek tot een dwangmaatregel in te dienen bij een rechtbank, of (4) een rechtszaak aan te spannen in een rechtbank om inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten aan te pakken.

6.3.3 Arbitrageregels

Elk van beide partijen kan een arbitrageprocedure starten. Elke arbitrage tussen u en Spotify zal definitief worden beslecht op grond van de Arbitrageregels van de Internationale Kamer van Koophandel (de 'ICC') die op dat moment van kracht zijn (de 'ICC-regels'), door een of meerdere arbiters die zijn aangewezen in overeenstemming met de ICC-regels, zoals aangepast door deze Overeenkomsten, en zullen worden toegepast door het Internationale Arbitragehof van de ICC.

Elke arbitrage zal in de Engelse taal worden gevoerd en tenzij anderszins vereist door een dwingende wet van een lidstaat van de Europese Unie of een andere jurisdictie, zal de wet die bij arbitrage wordt toegepast de wet zijn van de relevante staat of het land vermeld in artikel 6.1, zonder rekening te houden met de keuze van of tegenstrijdigheden tussen rechtsprincipes.

6.3.4 Moment van indiening

Elke arbitrage moet worden gestart door het indienen van een verzoek tot arbitrage binnen EEN (1) JAAR na de datum waarop de partij die de vordering indient voor het eerst kennis heeft van of redelijkerwijs kennis zou moeten hebben van de handeling of de nalatigheid die of het verzuim dat aan de basis ligt van de vordering; en er zal geen recht zijn op verhaal voor een vordering die niet binnen die termijn is ingediend. Indien de toepasselijke wetgeving een beperking van een termijn van één jaar voor het indienen van vorderingen verbiedt, moet elke vordering binnen de kortste door de wet toegestane termijn worden ingediend.

6.3.5 Kennisgeving; verwerking

Een partij die van plan is om arbitrage te zoeken, moet eerst een schriftelijke kennisgeving van het geschil opsturen naar de andere partij, per aangetekende zending of via Federal Express (handtekening vereist), of in het geval dat we geen fysiek adres van u hebben, via elektronische post ('Kennisgeving'). Het adres van Spotify voor kennisgevingen is: Spotify, t.a.v.: General Counsel, 4 World Trade Center, 150 Greenwich Street, 62nd Floor, New York, New York 10007, USA. De Kennisgeving moet (1) de aard en grond van de vordering of het geschil beschrijven; en (2) de specifieke verzochte maatregelen uiteenzetten ('Verzoek'). We gaan ermee akkoord om te goeder trouw inspanningen te leveren om de vordering in der minne te regelen, maar wanneer we geen overeenkomst bereiken binnen 30 dagen nadat de Kennisgeving is ontvangen, kunt u of kan Spotify een arbitragezaak starten. Tijdens de arbitrage zal het bedrag van een aanbod tot schikking dat door u of door Spotify wordt gedaan, niet worden onthuld aan de arbiter totdat de arbiter een definitieve beslissing maakt en, indien van toepassing, schadevergoeding toekent. In het geval dat ons geschil uiteindelijk in uw voordeel wordt beslecht via arbitrage, zal Spotify u (1) het door de arbiter toegekende bedrag, indien van toepassing, (2) het laatste door Spotify schriftelijk aangeboden schikkingsbedrag ter regeling van het geschil voorafgaande aan de toekenning van de arbiter; of (3) $ 1.000,00 betalen, afhankelijk van welk bedrag het grootste is. Alle documenten en informatie die tijdens de arbitrage worden verstrekt, zullen strikt vertrouwelijk worden gehouden door de ontvanger en zullen niet worden gebruikt door de ontvanger voor andere doeleinden dan de arbitrage of de tenuitvoerlegging van de beslissing en toekenning van de arbiter, en mogen niet worden bekendgemaakt, behalve in vertrouwen aan personen die er voor dergelijke doeleinden kennis van moeten hebben, of zoals vereist door de toepasselijke wetgeving. Tenzij zoals vereist voor de tenuitvoerlegging van de beslissing en toekenning van de arbiter, zullen noch u, noch Spotify een publieke aankondiging doen of publiek commentaar geven op of ruchtbaarheid geven aan de arbitrage, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het feit dat de partijen in geschil zijn, het bestaan van de arbitrage of een beslissing of toekenning van de arbiter.

6.3.6 Wijzigingen

In het geval dat Spotify in de toekomst een wijziging in deze arbitragebepaling aanbrengt (anders dan een wijziging in het adres van Spotify voor kennisgevingen), kunt u dergelijke wijziging weigeren door binnen 30 dagen na de wijziging een schriftelijke kennisgeving te sturen naar het adres van Spotify voor kennisgevingen, in welk geval uw account bij Spotify onmiddellijk zal worden beëindigd en deze arbitragebepaling, zoals van kracht onmiddellijk voorafgaand aan de wijzigingen die u verwerpt, van kracht zal blijven.

6.3.7 Afdwingbaarheid

Indien de vrijwaring van groepsvorderingen vermeld in artikel 6.2 niet afdwingbaar blijkt te zijn door arbitrage of wanneer een deel van dit artikel 6.3 ongeldig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, wordt het volledige artikel 6.3 nietig. In dergelijk geval gaan de partijen ermee akkoord dat de exclusieve jurisdictie en plaats zoals beschreven in artikel 6.1 van toepassing zal zijn voor alle handelingen die voortvloeien uit of in verband met de Overeenkomsten en u niet zult worden beperkt in het op enig moment voeren van procedures.

7. Over deze Voorwaarden

Volgens toepasselijke wetgeving hebt u mogelijk bepaalde rechten die niet kunnen worden beperkt door een contract. Deze Voorwaarden zijn op geen enkele manier bedoeld om deze rechten te beperken.

Wijzigingen

Af en toe kunnen we wijzigingen aanbrengen in deze Voorwaarden (met inbegrip van eventuele aanvullende Spotify-voorwaarden die hierin door middel van verwijzing zijn opgenomen) door u hiervan op redelijke wijze (voordat deze wijzigingen van kracht worden) op de hoogte te brengen, met inbegrip van het plaatsen van een herziene Overeenkomst op de betreffende Spotify-service (in geval van wezenlijke wijzigingen zullen wij proberen een dergelijke kennisgeving aan te vullen via e-mail, een pop-upbericht in de service of via andere middelen). Dergelijke wijzigingen zijn niet van toepassing op geschillen tussen u en ons die plaatsvinden vóór de datum waarop we de herziene Voorwaarden hebben gepubliceerd, of andere Spotify-voorwaarden, waarin dergelijke wijzigingen zijn opgenomen, of waarmee u anderszins op de hoogte bent gesteld van dergelijke wijzigingen. Uw gebruik van de Spotify-service na wijzigingen in deze Voorwaarden wordt beschouwd als aanvaarding van deze wijzigingen. Indien u de Spotify-service niet langer wilt gebruiken op grond van de bijgewerkte Voorwaarden, kunt u uw account beëindigen door contact met ons op te nemen. De ingangsdatum bovenaan dit document geeft aan wanneer deze Voorwaarden voor het laatst zijn gewijzigd.

Volledige overeenkomst

Behalve zoals vermeld in dit artikel of zoals uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen tussen u en Spotify, bevatten deze Voorwaarden alle voorwaarden en bepalingen die zijn overeengekomen tussen u en Spotify en vervangen deze alle eerdere overeenkomsten met betrekking tot het onderwerp van deze Voorwaarden, zowel schriftelijke als mondelinge. Zoals hierboven vermeld, zijn andere algemene voorwaarden, richtlijnen en beleidsregels die van toepassing zijn op het gebruik van de Spotify-service door middel van verwijzing hierin opgenomen. Deze omvatten de volgende (a) aanvullende voorwaarden met betrekking tot specifieke services die worden aangeboden via de Spotify-service: de Voorwaarden voor Spotify Premium-promotieaanbiedingen; de Voorwaarden met betrekking tot kaarten van Spotify; de Algemene voorwaarden voor de aankoop van Spotify-luisterboeken en de Algemene voorwaarden voor de Spotify Support Community; en (b) richtlijnen en beleid: het Privacybeleid van Spotify; de Gebruikersrichtlijnen van Spotify, de Regels van het Spotify-platform en het Spotify Auteursrechtbeleid.

Scheidbaarheid en verklaring van afstand

Tenzij anderszins vermeld in deze Voorwaarden, zal indien enige bepaling van de overeenkomsten om welke reden of in welke mate ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, dergelijke ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid op geen enkele manier van invloed zijn op de overige bepalingen van de Voorwaarden, en de toepassing van die bepaling zal worden afgedwongen voor zover toegestaan door de wet.

Elk verzuim van Spotify of een derde-begunstigde om deze Voorwaarden of enige bepaling daarvan af te dwingen, zal geen verklaring van afstand inhouden van Spotify of de toepasselijke derde-begunstigde om dat recht uit te oefenen.

Toewijzing

Spotify kan een of meer van deze Voorwaarden toewijzen en kan diens rechten of verplichtingen onder deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk overdragen of delegeren. U kunt de Voorwaarden niet toewijzen, geheel noch gedeeltelijk, noch uw rechten op grond van de overeenkomsten aan een derde overdragen of in sublicentie geven.

Laatst bijgewerkt: 15 februari 2024