Gebruiksvoorwaarden Spotify

Geldig vanaf 5 March 2014

 1. Inleidingen
 2. Wijzigingen in de Overeenkomsten
 3. Het gebruik van Spotify
 4. Licentie; overdracht
 5. Externe toepassingen
 6. Door gebruikers aangemaakte content
 7. Tegenprestatie
 8. Gebruikersinstructies
 9. Inbreuk op het auteursrecht
 10. Beperkingen en aanpassingen in de technologie
 11. Uitvoerbepalingen
 12. Betaling, annulering en bedenktijd
 13. Looptijd en beëindiging
 14. Garantie
 15. Beperking van aansprakelijkheid
 16. Volledige overeenkomst
 17. Scheidbaarheid
 18. Rechtskeuze, verplichting tot arbitrage, jurisdictie
 19. Landenoverzicht

Hallo, dit zijn onze Gebruiksvoorwaarden. Dit is een belangrijke tekst die betrekking heeft op je rechten, dus lees ze aandachtig door, evenals ons Privacybeleid. We hopen dat je lekker zit. Daar gaan we…

1. Inleidingen

Dank je dat je hebt gekozen voor Spotify (“Spotify”, “wij”, “ons”, “onze”). Door gebruik te maken van de door Spotify aangeboden diensten, haar websites en software applicaties (gezamenlijk de “Spotify Service” of “Service” genoemd) en door het aanschaffen of ontvangen van codes of beperkte aanbiedingen, ga je een bindende overeenkomst aan met onze vestiging in het land waarin je woonachtig bent (je “Land”), zoals aangegeven in dit overzicht. Deze Gebruiksvoorwaarden (“Voorwaarden”) maken deel uit van je overeenkomst met ons, evenals ons Privacybeleid (gezamenlijk – waar van toepassing – met de Mobiele Voorwaarden de “Overeenkomsten” genoemd). Als je het niet met deze Voorwaarden eens bent, kies er dan voor om geen gebruik te maken van de Service.

Het doet ons genoegen je onze Service aan je beschikbaar te kunnen stellen. De Spotify Service omvat sociale and interactieve functies.

Om de Spotify Service te kunnen gebruiken moet je (a) ten minste 18 jaar zijn, of ten minste 13 jaar, in welk geval je ouders/voogd met deze Voorwaarden akkoord moeten gaan, (b) de bevoegdheid hebben een bindende overeenkomst met ons aan te gaan, die je niet mag zijn ontzegd krachtens enige toepasselijke wetgeving en (c) woonachtig zijn in Nederland. Verder verklaar je dat alle registratiegegevens die je aan Spotify verstrekt waarheidsgetrouw, juist en volledig zijn en dat je erop toe zal zien dat dit te allen tijde het geval zal zijn.

2. Wijzigingen in de Overeenkomsten

Van tijd tot tijd kunnen wij, naar eigen inzicht, besluiten wijzigingen aan te brengen in de Spotify Service en de Overeenkomsten. Als wij wijzigingen aanbrengen die wij van wezenlijk belang achten, zullen we je hierover via de Service informeren. Door na deze wijzigingen gebruik te blijven maken van de Service aanvaard je deze wijzigingen.

3. Het gebruik van Spotify

Hieronder tref je in het kort informatie aan over alle manieren waarop je gebruik kunt maken van Spotify.

3.1 Abonnementen

Iedereen met een account bij Spotify kan door middel van een van de volgende Abonnementen gebruik maken van de Spotify Service:

 • Gratis Service: een door advertenties ondersteunde gratis service;
 • Onbeperkte Service: een betaald abonnement;
 • Premium Service: een betaald abonnement, zonder advertenties, waarmee je onder andere ook offline naar muziek kunt luisteren; of
 • Mobiele Service: via een ondersteunde mobiele telefoon.

Met de Premium Service kun je, zolang het abonnement van kracht, is content opslaan op maximaal drie (3) pc’s, mobiele telefoons en/of andere soortgelijke apparatuur (gezamenlijk aangeduid als “Toestellen”). Het is niet toegestaan op een andere manier kopieën of afgeleide content over te brengen naar andere toestellen. Door gebruik te maken van de Mobiele Service, ga je akkoord met de Mobiele Voorwaarden en met het inschrijven op de Service als een mobiele gebruiker. De Premium Service en de Onbeperkte Service worden hierna aangehaald als "Betaalde Abonnementen".

3.2 Codes en overige beperkte aanbiedingen

Als je een door of namens Spotify aangeboden code hebt aangeschaft, waarmee je gedurende de in de per e-mail, card of post ontvangen bevestiging vermelde periode toegang hebt tot de Onbeperkte Service of Premium Service (“Code”), of als je toegang zoekt tot de Service op basis van een andere beperkte aanbieding die je van Spotify hebt ontvangen of gekocht (“Beperkte Aanbieding”), zijn de onderhavige Overeenkomsten van toepassing op de Service. Daarnaast zijn ook de voorwaarden die je eventueel hebt ontvangen bij de Code of bij een andere Beperkte Aanbieding van toepassing op het gebruik van de Service middels de Code of Beperkte Aanbieding.

Codes kunnen, onder voorbehoud van de rechten die je eventueel hebt uit hoofde van onderstaand Artikel 12, alleen worden ingeruild in het land waar je de Codes hebt aangeschaft en niet ingeruild worden voor geld of omgewisseld, terugverkocht of gebruikt worden voor het aanschaffen van andere Codes.

3.3 Proefversies

Van tijd tot tijd kunnen wij, voor een bepaalde tijd, kosteloos proefversies aanbieden van de Premium Service en/of Mobiele Service (een “Proefversie”). Spotify behoudt zich het recht voor, geheel naar eigen inzicht, te bepalen of je recht hebt op een Proefversie en Spotify mag te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige aansprakelijkheid, een Proefversie in te trekken of te wijzigen.

Met betrekking tot bepaalde Proefversies verlangen wij voordat je ze kunt gebruiken bepaalde betalingsgegevens van je. Zodra de Proefversie is verstreken zijn wij gerechtigd om te beginnen met het elke maand automatisch afschrijven van het voor de Premium Service verschuldigde abonnementsbedrag. Door bij de afname van de Proefversie je betalingsgegevens te verstrekken ga je hiermee akkoord. Als je hier niet mee akkoord gaat, moet je het abonnement vóór het einde van de Proefversie via je Spotify-accountinstellingen veranderen in een Abonnement voor de Gratis Service.

4. Licentie en overdracht

De Spotify Service en de via deze Service aangeboden content zijn eigendom van Spotify of van haar licentienemer; wij verlenen je een beperkte, niet-exclusieve, herroepelijke licentie voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik van de Spotify Service en voor het ontvangen van de aangeboden mediacontent via de Spotify Service in je Land, op basis van het door jou gekozen Abonnement of de Proefversie (de “Licentie”). Deze Licentie is geldig voor een periode van 20 jaar behoudens beëindiging door jou of Spotify.

De Spotify software applicaties worden niet aan je verkocht maar aan je in licentie gegeven en het eigendom van alle kopieën van de Spotify software applicaties blijft ook na installatie daarvan op je Toestellen berusten bij Spotify. Spotify is gerechtigd deze Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk zonder enige beperking over te dragen. Het is jou niet toegestaan deze Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk over te dragen of je daaruit voortvloeiende rechten over te dragen of aan derden in sublicentie te geven.

Alle handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, logo’s en domeinnamen van Spotify en alle andere onderdelen van het Spotify merk zijn het exclusieve eigendom van Spotify. De Licentie verleent geen enkel recht op het gebruik van de handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, logo’s, domeinnamen van Spotify of de overige onderdelen van het Spotify merk, voor commercieel noch voor niet-commercieel gebruik.

Je verklaart dat je de Gebruikersinstructies in acht zult nemen en de Spotify Service (inclusief maar niet beperkt tot de inhoud daarvan) niet zult gebruiken voor enig ander doeleinde dan uitdrukkelijk in deze Voorwaarden is vermeld.

Softwaredatabanken/bibliotheken van derden die van de Spotify Service deel uitmaken worden aan je in licentie gegeven met inachtneming van deze Voorwaarden, of met inachtneming van de door de betreffende derden gehanteerde licentievoorwaarden, zoals bekendgemaakt in de help- of instellingensectie van onze desktop en mobiele cliënt en op onze website.

5. Externe toepassingen

De Spotify Service biedt een platform aan voor applicaties, websites en diensten van derden, waarop zij hun producten en diensten aan je beschikbaar kunnen stellen (“Externe Toepassingen”); op je gebruik van deze Externe Toepassingen zijn de gebruiksvoorwaarden van deze derden van toepassing. Je erkent en aanvaardt dat Spotify niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor het functioneren, de kenmerken of de content van Externe Toepassingen.

6. Door gebruiker aangemaakte content

Het is Spotify-gebruikers toegestaan zelf content (waaronder afbeeldingen, tekst en compilaties van afspeellijsten) (“Gebruikerscontent”) op de Service te posten, uploaden en/of daaraan bij te dragen (“posten”). Je verklaart dat je gerechtigd bent je Gebruikerscontent te posten op de Service en dat deze Gebruikerscontent, of het gebruik ervan door ons als neergelegd in deze Overeenkomst, geen inbreuk maakt op deze Overeenkomsten, de toepasselijke wetgeving, of de intellectuele eigendomsrechten van derden. Jij verleent ons hierbij een niet-exclusief, overdraagbaar, vergoedingsvrij, wereldwijd, sublicentieerbaar gebruiksrecht om alle Gebruikerscontent die jij op of in connectie met Spotify post te gebruiken. Dit gebruiksrecht wordt verleend tot het moment waarop jij je Spotify account beëindigd, behoudens voor wat betreft de Gebruikerscontent die jij hebt gepubliceerd, openbaargemaakt en/of met anderen hebt gedeeld. Met uitzondering van de rechten die in deze Gebruiksvoorwaarden specifiek zijn verleend, blijven alle rechten, inclusief intellectuele eigendomsrechten, die je op de Gebruikerscontent die je op de Spotify Service post hebt, bij jou berusten, behoudens dat je afstand doet van je recht om te worden aangeduid als de maker van Gebruikerscontent op de Spotify Service en van je recht om bezwaar te maken tegen het verdere gebruik van je Gebruikerscontent, tenminste indien en voor zover deze rechten je op basis van het toepasselijke recht zouden toekomen.

Spotify houdt geen toezicht op de Gebruikerscontent en beoordeelt of bewerkt deze niet; zij behoudt zich echter wel het recht voor Gebruikerscontent om wat voor reden ook, of zonder reden, te verwijderen of de toegang ertoe te blokkeren, bijvoorbeeld als deze, geheel naar Spotify’s eigen inzicht, de Overeenkomsten schendt. Spotify kan hiertoe overgaan zonder je daarvan vooraf in kennis te stellen. Verwijdering of het blokkeren van Gebruikerscontent geschiedt geheel naar ons eigen inzicht en wij garanderen niet dat wij specifieke Gebruikerscontent zullen verwijderen of de toegang daartoe te zullen blokkeren.

Spotify is niet verantwoordelijk voor Gebruikerscontent, noch onderschrijft zij op enige wijze de daarin verkondigde meningen. Als je meent dat Gebruikerscontent inbreuk maakt op je intellectuele eigendomsrechten, klik dan hier [link to copyright policy], of als je meent dat Gebruikerscontent niet in overeenstemming is met de Gebruikersinstructies (zie Artikel 8 hieronder), of dat je rechten onder het van toepassing zijnde recht op andere wijze zijn geschonden door Gebruikerscontent, neem dan contact met ons op via legal-feedback@spotify.com.

7. Tegenprestatie

Als tegenprestatie voor de op grond van deze Voorwaarden aan jou verleende rechten, sta je het ons toe (a) de Spotify Service gebruik te laten maken van de processor, bandbreedte en opslaghardware op je Toestellen teneinde de Service te kunnen aanbieden, (b) reclames en overige informatie aan te bieden, indien je je hebt aangemeld bij de Gratis Service en (c) onze zakenrelaties hetzelfde te laten doen.

Je verleent Spotify een niet-exclusieve, overdraagbare, in sublicentie te geven, royaltyvrije, voortdurende en wereldwijde licentie om de Gebruikerscontent, die je post of anderszins ter beschikking stelt op de Spotify Service, te gebruiken, verveelvoudigen, beschikbaar te stellen aan het publiek, te publiceren, vertalen en distribueren.

Onder deze Voorwaarden worden uitsluitend rechten verleend aan jou en aan Spotify en deze Voorwaarden creëren in geen geval rechten voor derden. Het niet afdwingen van naleving van deze Voorwaarden of van enige bepaling daarvan door Spotify, houdt niet in dat Spotify afstand doet van haar recht dit te doen.

8. Gebruikersinstructies

Om ervoor te zorgen dat iedereen met plezier gebruik kan blijven maken van Spotify, hebben wij hebben een aantal basisregels opgesteld waaraan je je moet houden als je gebruik maakt van de Service. We verzoeken je vriendelijk deze regels na te leven en anderen aan te moedigen hetzelfde te doen.

Spotify respecteert intellectuele eigendomsrechten en verwacht dat jij hetzelfde doet. Dit houdt bijvoorbeeld in dat het volgende niet is toegestaan: (a) het kopiëren, verveelvoudigen, “rippen”, opnemen, of openbaar maken van enig onderdeel van de Spotify Services of via de Spotify Services aan jou beschikbaar gestelde content, of het anderszins gebruik maken van de Spotify Service op een wijze die niet uitdrukkelijk is toegestaan in deze Voorwaarden; (b) de Spotify Service te gebruiken om plaatselijke bestanden te importeren dan wel te kopiëren, waarvan je niet het wettelijke recht hebt ze op deze wijze te importeren of kopiëren; (c) het reverse-engineeren, decompileren, demonteren, modificeren van of het creëren van afgeleide werken gebaseerd op de Spotify Services of een deel daarvan; (d) het omzeilen van de technologie die door Spotify, haar licentiegevers of derden wordt gebruikt voor de beveiliging van via de Service beschikbare content; (e) het verhuren van de Services of enig onderdeel daarvan; (f) het omzeilen van door Spotify toegepaste lokale beperkingen; (g) het kunstmatig verhogen van het aantal keren dat een bestand is afgespeeld of het anderszins manipuleren van de Services door gebruikmaking van een script of een ander geautomatiseerd proces; (h) het verwijderen of wijzigen van auteursrecht- of merkaanduidingen of aanduidingen van andere intellectuele eigendomsrechten die zijn opgenomen in of worden verstrekt via de Spotify Service; (i) het beschikbaar stellen van je wachtwoord aan anderen of het gebruik maken van de gebruikersnaam of het wachtwoord van anderen.

e wordt verzocht Spotify en de andere gebruikers van de Spotify Service te respecteren. Het is niet toegestaan activiteiten te ondernemen op de Service of Gebruikerscontent te uploaden – inclusief het registreren en/of gebruiken van een gebruikersnaam – die (a) beledigend, aanstootgevend, lasterlijk, pornografisch of obsceen is; (b) illegaal is, of bedoeld om onwettige activiteiten, van welke aard ook, te bevorderen of uit te voeren, met inbegrip van maar niet beperkt tot schending van de intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten of eigendomsrechten van Spotify of derden; (c) persoonsgegevens van derden bevat of bedoeld is om deze persoonsgegevens te bemachtigen, (d) schadelijke content bevat, zoals malware, Trojaanse paarden of virussen, of anderszins de toegang van een gebruiker tot de Service belemmert; (e) bedoeld is om andere gebruikers lastig te vallen of te pesten of dit ook daadwerkelijk doet; (f) een valse voorstelling geeft van je relatie met een andere gebruiker – natuurlijke of rechtspersoon – of die anderszins frauduleus, vals, bedrieglijk of misleidend is; (g) gebruik maakt van geautomatiseerde middelen om op kunstmatige wijze content te promoten; (h) de verzending omvat van ongevraagde massale mailings (“spam”), junk mail, ketenletters, en dergelijke, met inbegrip van verzending via de Spotify inbox; (i) commerciële of verkoopactiviteiten omvat, zoals advertenties, prijsvragen, verlotingen, of piramidespelen; (j) commerciële goederen of diensten aanbiedt; (k) de Spotify Service hindert, of waarmee de Service of Spotify’s computersystemen of netwerken wordt gemanipuleerd, of die tracht deze te onderzoeken, scannen of testen op kwetsbaarheden of tracht de beveiligings- of authenticatiemethodes van Spotify te breken, of (l) strijdig is met de Overeenkomst, zoals bepaalt door Spotify. Je aanvaardt dat Spotify je gebruikersnaam je om wat voor reden ook mag ontnemen.

Denk goed na over wat je wil delen met anderen op Spotify. De Spotify Service omvat sociale en interactieve onderdelen, zoals de mogelijkheid om Gebruikerscontent te posten, content te delen en bepaalde informatie over jezelf te openbaren, zoals nader omschreven in je accountinstellingen. Realiseer je goed dat informatie die je deelt met anderen of openbaar maakt, gebruikt en verder doorgegeven kan worden door andere gebruikers, zowel op Spotify als elders op het internet, dus wees voorzichtig met het gebruik van Spotify en houd je accountinstellingen regelmatig bij. Spotify is niet aansprakelijk voor je beslissing activiteiten te ondernemen of materiaal te openbaren via de Service.

Je wachtwoord beschermt je gebruikersaccount; je bent persoonlijk verantwoordelijk voor het geheimhouden en beveiligen van je wachtwoord. Je erkent dat je verantwoordelijk bent voor elk gebruik van je gebruikersnaam en wachtwoord in verband met de Service. Als je je gebruikersnaam of wachtwoord verliest of ze worden gestolen, of als je vermoedt dat derden er onbevoegd gebruik van hebben gemaakt, word je verzocht dit onmiddellijk aan ons door te geven op en je wachtwoord zo spoedig mogelijk te wijzigen.

9. Inbreuk op het auteursrecht

Spotify respecteert de rechten van houders van intellectuele eigendommen. Voor meer bijzonderheden ten aanzien van Spotify’s auteursrechtbeleid, klik hier .

10. Beperkingen van en aanpassingen in de technologie

Spotify stelt in redelijkheid alles in het werk om de Spotify Service operationeel te houden. Het is echter niet uitgesloten dat als gevolg van bepaalde technische problemen of onderhoud tijdelijk storingen kunnen optreden. Spotify behoudt zich te allen tijde het recht voor, al dan niet na voorafgaande kennisgeving, op enig moment functies en onderdelen van de Spotify Service te wijzigen of tijdelijk dan wel voorgoed te staken, zonder enige aansprakelijkheid jegens jou wegens enige onderbreking, wijziging of het niet langer aanbieden van de Spotify Service of een functie of onderdeel daarvan. Je erkent en aanvaardt dat Spotify geen verplichting heeft om de Service te onderhouden, ondersteunen, bij te werken of te actualiseren of om de content of een bepaald deel daarvan via de Service te blijven aanbieden.

11. Uitvoerbepalingen

Op de producten van Spotify zijn mogelijk de in- en uitvoerregelingen en bepalingen van het Amerikaanse recht van toepassing, met inbegrip van de Export Administration Regulations (“EAR”) zoals uitgevoerd door het Amerikaanse ministerie van Handel, handels- en economische sancties uitgevoerd door de Treasury Department’s Office of Foreign Assets Control (“OFAC”), en de door het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken uitgevoerde International Traffic in Arms Regulations (“ITAR”). Je verklaart dat je (1) je niet bevindt in Cuba, Iran, Noord Korea, Soedan, of Syrië en (2) geen “geweigerde partij” (denied party) bent zoals gedefinieerd in bovenstaande regelgevingen.

Je verklaart alle toepasselijke uitvoer en heruitvoerregelingen en bepalingen te zullen naleven, met inbegrip van de EAR, de door OFAC opgelegde handels- en economische sancties en de ITAR. In het bijzonder verklaar je dat je – direct of indirect – geen uit hoofde van deze Overeenkomsten van Spotify ontvangen producten, software of technologie (waaronder producten die zijn afgeleid van of gebaseerd zijn op die technologie) zult verkopen, uitvoeren, heruitvoeren, overdragen, omleiden, of deze anderszins zult vervreemden, naar een bestemming of aan een natuurlijke of rechtspersoon naar of aan wie dit krachtens de wet- en regelgeving van de Verenigde Staten niet is toegestaan, zonder de voorafgaande toestemming van de bevoegde overheidsinstanties, zoals voorgeschreven in deze wet- en regelgeving. Deze uitvoerclausule blijft ook na beëindiging of annulering van deze Overeenkomsten van kracht.

12. Betaling, annulering en bedenktijd

Indien je woonachtig bent in een Land dat een lidstaat is van de Europese Unie en je hebt online een Betaald Abonnement of Code afgenomen, dan heb je na aankoop veertien (14) dagen de gelegenheid de aanschaf ongedaan te maken en binnen die periode recht op volledige restitutie (de “Bedenktijd”), doch uitsluitend als je in die tijd niet hebt ingelogd en ook anderszins geen gebruik hebt gemaakt van deze diensten.

Indien je beschikt over een Betaald Abonnement, dan wordt de betaling aan Spotify aan het einde van de abonnementsperiode automatisch verlengd, tenzij je je Betaald Abonnement voor het einde van de lopende abonnementsperiode via je inschrijfpagina opzegt. De opzegging is van kracht vanaf de dag na de laatste dag van de lopende abonnementsperiode, waarna je wordt teruggezet naar de Gratis Service. Als je echter je betaling na de Bedenktijd (waar van toepassing) annuleert en/of de Voorwaarden opzegt en/of voor het einde van de abonnementsperiode, worden reeds door ons ontvangen bedragen niet langer door ons gerestitueerd.

Spotify is gerechtigd de abonnementsprijzen voor de Betaalde Abonnementen van tijd tot tijd te wijzigen, van welke prijswijzigingen je in kennis wordt gebracht. Prijswijzigingen voor de Betaalde Abonnementen gaan in per de aanvang van de nieuwe abonnementsperiode volgend op de datum van de prijswijziging. Door na de prijswijziging gebruik te blijven maken van de Spotify Service verklaar je je met de prijswijziging akkoord.

13. Looptijd en beëindiging

Deze Voorwaarden blijven op jou van toepassing tot het moment waarop ze door jou of Spotify worden opgezegd. Spotify is te allen tijde gerechtigd de Voorwaarden te beëindigen of je toegang tot de Spotify Service op te schorten, inclusief in het geval van het feitelijk of vermoed ongeoorloofd gebruik van de Spotify Service of van niet-naleving van de Voorwaarden. Als jij of Spotify de Voorwaarden beëindigt of als Spotify je toegang tot de Spotify Service opschort, aanvaard je dat er op Spotify geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid rust jegens jou en dat Spotify geen enkel bedrag dat reeds door jou is voldaan zal restitueren, een en ander voor zover is toegestaan krachtens de toepasselijke wetgeving. Om te leren hoe u uw Spotify account kunt beëindigen, neemt u contact met ons op via het klantenservice contactformulier.

14. Garantie

Wij stellen alles in het werk om de best mogelijke service te verlenen; je erkent en aanvaardt echter dat DE SPOTIFY SERVICE WORDT AANGEBODEN OP “AS IS” BASIS, ZONDER ENIGE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE OF VOORWAARDE. HET GEBRUIK VAN DE SPOTIFY SERVICE IS UITSLUITEND VOOR JE EIGEN RISICO. VAN ELKE GARANTIE OF VOORWAARDEN VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-SCHENDEN VAN RECHTEN VAN DERDEN WORDT DOOR SPOTIFY AFSTAND GEDAAN. Spotify garandeert verder niet, noch onderschrijft zij of aanvaardt zij de verantwoordelijkheid voor de Externe Toepassingen, de content van Externe Toepassingen, Gebruikerscontent, of voor enig ander product of service waarvoor door derden wordt geadverteerd of dat door derden wordt aangeboden op of via de Spotify Service of voor enige website waarnaar een hyperlink is opgenomen of dat voorkomt in een banner, of voor enige andere advertentie. Je erkent en aanvaardt dat Spotify niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor enige transactie die plaatsvindt tussen jou en aanbieders van Externe Toepassingen of van producten of diensten waarvoor wordt geadverteerd op of via de Spotify Service. Zoals het geval is ten aanzien van elk product dat of elke dienst die via willekeurig welk medium of welke omgeving wordt aangeschaft, word je geacht op je eigen oordeel af te gaan en voorzichtigheid te betrachten. Geen enkel advies of informatie – mondeling dan wel schriftelijk – die je hebt ontvangen van Spotify creëert in dit opzicht enige garantie aan de kant van Spotify. Bepaalde onderdelen van dit artikel zijn mogelijk niet van toepassing in alle rechtsgebieden.

15. Beperking van aansprakelijkheid

Je aanvaardt dat, voor zover toegestaan krachtens de toepasselijke wetgeving, het enige en uitsluitende rechtsmiddel dat tot je beschikking staat in geval je problemen ondervindt met of ontevreden bent over de Spotify Service, de Externe Toepassingen of de content van de Externe Toepassingen, het verwijderen is van de Spotify software en het niet langer gebruiken van de Spotify Service, de Externe Toepassingen of de content van de Externe Toepassingen.

SPOTIFY, HAAR FUNCTIONARISSEN, AANDEELHOUDERS, WERKNEMERS, VERTEGENWOORDIGERS, BESTUURDERS, DOCHTERMAATSCHAPPIJEN, AAN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, RECHTSOPVOLGERS, RECHTVERKRIJGENDEN, LEVERANCIERS OF LICENTIEGEVERS ZIJN, VOOR ZOVER DE WET DIT TOESTAAT, IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR (i) INDIRECTE, BIJZONDERE BIJKOMENDE, PUNITIEVE OF EXEMPLAIRE SCHADEVERGOEDING OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS, ZAKELIJKE MOGELIJKHEDEN OF WINST), DIE VOLGT UIT HET GEBRUIK VAN OF DE ONMOGELIJKHEID VAN HET GEBRUIK VAN DE SPOTIFY SERVICE, DE EXTERNE TOEPASSINGEN OF DE CONTENT VAN DE EXTERNE TOEPASSINGEN – ONGEACHT DE RECHTSTHEORIE – ONGEACHT OF SPOTIFY VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADEVERGOEDINGEN IN KENNIS IS GESTELD EN OOK IN HET GEVAL DAT EEN RECHTSMIDDEL ZIJN WEZENLIJKE DOELSTELLING NIET HAALT; (ii) AANSPRAKELIJKHEID TEN AANZIEN VAN ALLE VORDERINGEN DIE VERBAND HOUDEN MET DE SPOTIFY SERVICE, DE EXTERNE TOEPASSINGEN OF DE CONTENT VAN DE EXTERNE TOEPASSINGEN DIE MEER BEDRAAGT DAN DE BEDRAGEN DIE JE GEDURENDE DE BETREFFENDE VOORAFGAANDE DRIE MAANDEN AAN SPOTIFY HEBT VOLDAAN.

De eventuele aansprakelijkheid die Spotify jegens jou mocht hebben, bedraagt in geen geval meer dan het totaal van alle bedragen die je aan Spotify hebt voldaan.

Niets in deze Overeenkomsten ontslaat Spotify van aansprakelijkheid of beperkt deze in geval van fraude, een bedrieglijke voorstelling van zaken, overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid aan haar kant. Bepaalde onderdelen van dit artikel zijn wellicht niet in alle rechtsgebieden van toepassing.

16. Volledige overeenkomst

Deze Overeenkomsten vormen de gehele voorwaarden die overeen zijn gekomen tussen jou en Spotify en vervangen alle voorgaande (mondelinge en schriftelijke) overeenkomsten met betrekking tot het onderwerp van deze Overeenkomsten. Eventuele aanvullende of afwijkende voorwaarden met betrekking tot het onderwerp van deze Overeenkomsten die mondeling of schriftelijk door jou aan Spotify zijn meegedeeld zijn nietig. Je verklaart dat je bij het aanvaarden van deze Overeenkomsten niet hebt vertrouwd op mondelinge of schriftelijke verklaringen van Spotify die niet in deze Overeenkomsten zijn opgenomen.

NB Op andere aspecten van je gebruik van de Spotify Service kunnen eventueel aanvullende overeenkomsten van toepassing zijn. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn met betrekking tot de toegang tot de Spotify Community voor klantenondersteuning, toegang tot de Spotify Service voortvloeiend uit een geschenkbon, of gratis of in prijs verlaagde Proefversies. In deze gevallen verklaar je je hierbij alvast akkoord met deze afzonderlijke voorwaarden, die hier volledig zijn weergegeven. Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op die onderdelen van de Service waarop ze betrekking hebben en zijn afzonderlijk van en komen in aanvulling op deze Overeenkomsten en vervangen deze op geen enkele wijze. Ingeval van strijdigheid tussen deze overeenkomsten en de Overeenkomsten, prevaleren de Overeenkomsten, behoudens voor zover anders in deze Voorwaarden is bepaald.

Van tijd tot tijd kunnen we je de mogelijkheid geven via de Service deel te nemen aan sweepstakes, prijsvragen en gebruikersonderzoeken (“Promotionele acties”). Op promotionele acties kunnen separate voorwaarden van toepassing zijn. Als de bepalingen van een Promotionele actie strijdig zijn met deze Voorwaarden, prevaleren de afzonderlijke voorwaarden.

17. Scheidbaarheid

Indien een bepaling van deze Voorwaarden, om wat voor reden en in welke mate ook, nietig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, tast dit de nietigheid of onafdwingbaarheid van de overige bepalingen van de Voorwaarden op geen enkele wijze aan en worden deze als gevolg daarvan niet nietig of niet-afdwingbaar en wordt naleving van die bepaling afgedwongen voor zover de wet dat toestaat.

18. Rechtskeuze, verplichting tot arbitrage, jurisdictie

Behoudens voor zover anders voorgeschreven door het dwingend recht van een lidstaat van de Europese Unie of van een ander rechtsgebied, is op deze Overeenkomsten het recht van Zweden van toepassing, zonder inachtneming van de principes van rechtskeuze of van het conflictenrecht. Jij en Spotify komen verder overeen dat de rechtbanken van Zweden exclusief bevoegd zijn kennis te nemen van elk geschil, vordering of controverse voortvloeiend uit of verband houdend met deze Overeenkomsten.

Als je een Amerikaanse gebruiker bent, zijn verder de volgende dwingende arbitragebepalingen van toepassing:

i. Jij en Spotify gaan ermee akkoord dat elk geschil, vordering of controverse voortvloeiend uit of op enigerlei wijze verband houdend met de Spotify Service of je gebruik ervan, met inbegrip van onze Overeenkomsten, wordt beslecht door middel van een bindende arbitrageprocedure. Je aanvaardt dat op de interpretatie en uitvoering van deze bepaling de Amerikaanse Federale Arbitragewet van toepassing is en jij en Spotify doen beiden afstand van het recht op juryrechtspraak en van het recht deel te nemen aan een collectieve of meerpartijen procedure. Deze arbitragebepaling blijft ook na beëindiging van deze Overeenkomsten en de beëindiging van je Spotify-account van kracht. Op de arbitrageprocedure zijn de Commercial Arbitration Rules en de Supplementary Procedures for Consumer Related Disputes van de American Arbitration Association van toepassing (de “AAA Rules”), zoals gewijzigd door deze Overeenkomsten en zoals uitgevoerd door de AAA. Jij en Spotify komen overeen dat deze Overeenkomsten handel tussen staten omvatten en dat daarop de Federal Arbitration Act van toepassing is.

ii. Jij en Spotify komen overeen dat (a) elke vordering waarmee wordt getracht de geldigheid of het eigendom van intellectuele eigendomsrechten te handhaven, beschermen of vast te stellen en (b) elke vordering die verband houdt met beschuldigingen van diefstal, piraterij of onbevoegd gebruik van de Spotify Service NIET worden onderworpen aan dwingende arbitrage. In plaats daarvan komen jij en Spotify overeen dat deze vorderingen (met inbegrip maar niet beperkt tot voorlopige voorzieningen of equitable relief) exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in San Francisco County, Californië of New York, New York, en dat de toepasselijke wetgeving van Californië en/of de federale wetgeving van toepassing is, zonder inachtneming van de principes van rechtskeuze.

iii. JIJ EN SPOTIFY KOMEN OVEREEN DAT JULLIE UITSLUITEND VORDERINGEN KUNNEN INSTELLEN TEGEN DE ANDER IN JE INDIVIDUELE HOEDANIGHEID EN NIET ALS LID VAN EEN GROEP EN NIET IN EEN VERTEGENWOORDIGENDE HOEDANIGHEID OF PROCEDURE. Verder zal door geen enkele arbiter de vorderingen van anderen samenvoegen met die van jou en is het deze niet toegestaan kennis te nemen van welke vorm van collectieve of meerpartijen procedure dan ook. Indien deze specifieke bepaling op welke wijze ook onafdwingbaar wordt verklaard, dan is deze arbitrageclausule in zijn geheel nietig. Het is een arbiter niet toegestaan een declaratoir vonnis uit te spreken of een voorlopige voorziening te treffen.

iv. Elke arbitrageprocedure dient ingeleid te worden door het indienen van een verzoek om arbitrage bij de AAA binnen EEN (1) JAAR na de datum waarop de partij die de vordering instelt voor het eerst kennis nam of in redelijkheid had kunnen nemen van de handeling, het verzuim, of de nalatigheid die de aanleiding vormt tot de vordering; met betrekking tot vorderingen die na deze periode worden ingesteld staat geen enkel rechtsmiddel open. Indien de toepasselijke wetgeving een verjaringstermijn van een jaar voor het instellen van vorderingen verbiedt, dient elke vordering binnen de kortst mogelijke door de toepasselijke wetgeving voorgeschreven periode te worden ingesteld. Jouw kosten voor de arbitrageprocedure en jouw aandeel in het honorarium van de arbiters zijn beperkt tot de bedragen zoals vastgesteld in de Consumer Rules van de AAA, waarbij de rest van de kosten voor rekening van Spotify zijn. Kosten van arbitrage en honoraria die als “excessief” worden beschouwd zijn voor rekening van Spotify.

19. Landenoverzicht

Dit overzicht bevat bijzonderheden over de Spotify-vestiging waarmee je, door deze Overeenkomsten te aanvaarden, een overeenkomst aangaat, afhankelijk van het land waarin je woont. Meer bijzonderheden over de Spotify-vestigingen kun je hier vinden.


Dank je voor het lezen van onze Voorwaarden. We hopen dat je veel plezier zult beleven met Spotify.

Auteursrecht © 2012 Spotify AB. Alle rechten voorbehouden.

Spotify NV, Boulevard du Souverain 90, 1170 Brussel