Zmluvné podmienky reklamných propagačných akcií služby Spotify

Vitajte v časti Zmluvné podmienky reklamných propagačných akcií Spotify. Na tejto stránke si môžete nájsť a prečítať zmluvné podmienky, platné pre propagačnú akciu, k odberu služieb ktorej ste sa práve zaregistrovali.

POZORNE SI PREČÍTAJTE TIETO ZMLUVNÉ PODMIENKY V ICH PLNOM ZNENÍ. OBSAHUJÚ PODMIENKY A OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA DOSTUPNOSTI REKLAMNÝCH PROPAGAČNÝCH AKCIÍ SPOTIFY, TAKTIEŽ INFORMÁCIE O POSTUPE PO UKONČENÍ PLATNOSTI VAŠEJ REKLAMNEJ PROPAGAČNEJ AKCIE.

  1. Úvod.

Reklamné propagačné akcie Spotify (každá uvedená ako „Propagačná akcia") sú sprístupnené prostredníctvom Spotify a podliehajú Zmluvným podmienkam využívania služby Spotify („Podmienky využívania Spotify").

Každá propagačná akcia je sprístupnená prostredníctvom plateného predplatného (ako je
stanovené v Podmienkach využívania Spotify), ako napríklad Spotify Premium Jednotlivec, Spotify Premium Študent,
Spotify Premium Rodina alebo Spotify Premium Duo, na základe podmienok konkrétnej uverejnenej ponuky (ďalej
uvádzané ako „**Prémiová služba Spotify **").

V súlade s Prémiovou službou Spotify uverejnenou v propagačnej akcii, tieto zmluvné podmienky („Podmienky propagačnej akcie") sú dopĺňané a pripájané formou odkazu na doplňujúce zmluvné podmienky prislúchajúceho k tej konkrétnej nižšie uvedenej prémiovej službe Spotify:

Zmluvné podmienky prémiovej služby Spotify uvedenej v propagačnej ponuke

Spotify Premium Jednotlivec

Spotify Premium Študent

Spotify Premium Rodina

Spotify Premium Duo

V prípade rozporov medzi podmienkami tejto propagačnej akcie a zodpovedajúcimi relevantnými podmienkami uvedenými v tabuľke vyššie, platia podmienky tejto propagačnej ponuky.

  1. Propagačná akcia.

Každá propagačná akcia zabezpečuje prístup ku zverejnenej prémiovej službe Spotify:

A. za uvádzaciu cenu (ak nejaká je); a

B. na počiatočné úvodné obdobie, ktoré je ďalej špecifikované v časti 5 týchto zmluvných podmienok,
s účinnosťou od momentu potvrdenia propagačnej akcie doručením platných platobných detailov, ktoré sú schválené spoločnosťou Spotify („Obdobie trvania akcie").

Predložením svojich platobných údajov potvrdzujete a prijímate zverejnenú propagačnú akciu, (ii) súhlasíte so zmluvnými podmienkami propagačnej akcie zahŕňajúcej príslušné zmluvné podmienky, ktoré sú v súlade so zverejnenou prémiovou službou Spotify (ako je uvedené vyššie) a (iii) potvrdzujete oboznámenie sa s Podmienkami použitia Spotify a súhlasíte s nimi. Všetky údaje, ktoré Spotify zhromažďuje prostredníctvom každej propagačnej akcie, budú spracované a použité v súlade s našou stratégiou ochrany súkromia. Pokiaľ nie je stanovené inak, reklamné ponuky
nepovoľujú alebo neposkytujú prístup k tovarom a službám žiadnych tretích strán.

  1. Vhodnosť.

Užívatelia vhodní pre propagačné akcie musia spĺňať nasledujúce podmienky (každý „Vhodný užívateľ"):

A. Musíte byť novým predplatiteľom akejkoľvek prémiovej služby Spotify alebo neobmedzenej služby (špecifikovanej v Podmienkach využívania Spotify), ktorú ste si nikdy doposiaľ nepredplatili, či nezaregistrovali sa pre využívanie jej skúšobnej verzie, či už prémiovej alebo neobmedzenej služby Spotify, iba ak nie ste predplatiteľom propagačnej ponuky, ktorá je dostupná i pre už registrovaných predplatiteľov.

B. Ak si chcete predplatiť propagačnú akciu, ktorá je dostupná len pre už registrovaných predplatiteľov prémiovej služby Spotify, musíte byť predplatiteľom relevantnej prémiovej služby Spotify (ako je zverejnené), ktorej platnosť skončila ešte pred uverejneným dátumom.

C. V rámci propagačných ponúk Spotify Premium Študent, Spotify Premium Rodina a Spotify Premium Duo: sú stanovené dodatočné požiadavky týkajúce za vhodnosti v zodpovedajúcich zmluvných podmienkach pre tieto príslušné plány predplatného.

D. Ak nie je udané inak, poskytnite Spotify platnú a aktuálnu platobnú metódu, schválenú Spotify
( predplatené karty a darčekové karty Spotify nie sú platnými platobnými metódami).

E. Ak nie je udané inak, poskytnite vyššie uvedenú platobnú metódu priamo Spotify a nie prostredníctvom tretej strany (napr. nie prostredníctvom poskytovateľa káblových alebo telekomunikačných služieb alebo iného poskytovateľa).

F. Ďalšie požiadavky na oprávnenosť (pokiaľ nejaké existujú) v súlade s tými, ktoré sú príležitostne zverejňované v súvislosti s propagačnou akciou.

Vhodní používatelia môžu akceptovať propagačnú akciu iba raz – bývalí užívatelia nesmú ponuku znovu uplatniť.

  1. Dostupnosť.

A Propagačná akcia musí byť akceptovaná pred uplynutím dátumu určeného na propagáciu, ak taký je stanovený. Okrem zákonom zakázaných prípadov si Spotify vyhradzuje právo meniť, pozastaviť či ukončiť propagačnú akciu kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu, v takom prípade ďalšie registrácie neakceptujeme.

  1. Trvanie a zrušenie.

V prípade akejkoľvek propagačnej akcie, príslušné propagačné obdobie potrvá počas obdobia, ktoré bolo zverejnené a je uvedené vyššie, v časti 4.

Vaša služba typu prémiovej služby Spotify, ktorú ste si vybrali k odberu v rámci propagačnej akcie, sa znovu predplatí automaticky a jej úhrada sa uskutoční vami pôvodne zadaným spôsobom platby v sume aktuálneho mesačného poplatku, ak nezrušíte odber propagačnej akcie ešte pred koncom obdobia trvania akcie. Všetky časovo limitované vlastnosti tejto prémiovej služby Spotify sa skrátia o dobu trvania propagačného obdobia.

Ak zrušíte odber počas obdobia trvania akcie, stratíte prístup k službe Spotify a na konci propagačného obdobia sa váš účet pretransformuje na účet zdarma. Ak chcete zrušiť odber, prihláste sa do svojho účtu Spotify a postupujte podľa pokynov na stránke účtu alebo kliknite tu a postupujte podľa pokynov.