Voorwaarden en bepalingen Onbeperkte Code

Met ingang van 16 November 2011

Dit document (“Overeenkomst Onbeperkte Code”) vormt een rechtsgeldige overeenkomst tussen u en Spotify NV, geregistreerd in België onder nummer 0841.023.949 en met zijn hoofdvestiging aan de Boulevard du Souverain 90, 1170 Brussel (“Spotify”) betreffende uw aankoop van een Onbeperkte toegangscode “Onbeperkte Code” voor toegang tot de reclamevrije versie van de online streaming muziekservice van Spotify “Onbeperkte Service”. Met het aanschaffen van een Onbeperkte Code stemt u in met de voorwaarden en bepalingen van deze Onbeperkte Code-overeenkomst.

1. Rechten van de Onbeperkte Code-houders

De Onbeperkte Code geeft de houder recht op toegang tot de Onbeperkte Service in overeenstemming met de voorwaarden die staan vermeld in deze Onbeperkte Code-overeenkomst en de Gebruiksvoorwaarden van Spotify. Om een Onbeperkte Code te gebruiken moet u instemmen met de Gebruiksvoorwaarden van Spotify en met het Privacybeleid van Spotify. Als u niet met beide instemt, kunt u de Onbeperkte Code niet gebruiken.

2. Wijzigingen in de Onbeperkte Code-overeenkomst

Spotify kan naar eigen inzicht wijzigingen aanbrengen in deze Onbeperkte Code-overeenkomst. Substantiële wijzigingen worden aan u doorgegeven. Uw gebruik van de Onbeperkte Code na een dergelijke melding van de wijzigingen in de Overeenkomst vormen uw aanvaarding van deze wijzigingen.

3. Gebruik van Onbeperkte Codes

Ga om uw Onbeperkte Code te gebruiken naar de aflossingspagina van de Spotify Onbeperkte Code en volg de instructies.

Onbeperkte Codes kunnen niet worden ingewisseld voor contanten en kunnen niet worden geretourneerd voor een geldelijke terugbetaling, ingewisseld, doorverkocht of gebruikt voor de aankoop van andere Onbeperkte Codes.

4. Geldigheid en afloop van de Onbeperkte Codes

Een Onbeperkte Code is geldig tot één jaar na datum van aankoop. Dit betekent dat u uw Onbeperkte Code niet meer kunt gebruiken na de vervaldatum. Met iedere Onbeperkte Code krijgt u toegang tot de Onbeperkte Service voor de duur die wordt vermeld op de desbetreffende e-mail of papieren versie.

5. Aankoop van Onbeperkte Codes

Als u bestelt op internet, gaat u door het vak “I agree” in te schakelen akkoord met het betalen van het tarief voor de aankoop van de Onbeperkte Code. Een dergelijk tarief wordt in rekening gebracht in overeenstemming met de betaalmethoden die u voor uw aankoop hebt aangewezen. Door een creditcard of betaalkaart aan te wijzen voor de afrekening gaat u ermee akkoord dat u bent gemachtigd om bedoelde aankoop te doen en dat u de houder bent van desbetreffende kaart (d.w.z. dat de kaart op uw naam is uitgegeven). Alle prijzen die op de Spotify-website worden vermeld zijn exclusief btw (waar van toepassing) en andere van toepassing zijnde belastingen en vergoedingen.

Als u een Onbeperkte Code online hebt aangeschaft, wordt de door u aangeschafte Onbeperkte Code afgeleverd op het e-mailadres dat u hebt ingevoerd op de website van Spotify ten tijde van de aankoop. Onbeperkte Codes kunnen alleen worden gebruikt in landen waarin Spotify Premium beschikbaar is.

6. Afkoelperiode

Als u een Onbeperkte Code online hebt aangeschaft, hebt u voor een periode van 14 dagen na ontvangst van uw e-mailbevestiging het recht uw aankoop te annuleren. Als u uw aankoop van een Onbeperkte Code wilt annuleren, stuurt u een e-mail naar unlimitedcode@spotify.com met het volledige codenummer en Spotify zal u het bedrag terugbetalen. Als u de code om toegang te krijgen tot de Onbeperkte Service eenmaal hebt gebruikt, hebt u niet langer meer recht op teruggave, zelfs als u stopt met het gebruik van de Onbeperkte Service. Daarnaast geldt dat nadat de periode van 14 dagen is verstreken, u niet langer het recht hebt op het annuleren van uw aankoop en op het ontvangen van een terugbetaling zelfs als u daarna niet meer inlogt op Onbeperkte Service.

7. Klantenondersteuning

Als u vragen hebt over een Onbeperkte Code of deze Onbeperkte Code-overeenkomst, kunt u contact opnemen met de klantenservice van Spotify via het helpgedeelte.

8. Duur en beëindiging

Deze Onbeperkte Code-overeenkomst gaat voor u in wanneer u het vak “I agree” hebt ingeschakeld bij het aankopen van een Onbeperkte Code en blijft van kracht totdat de Overeenkomst wordt beëindigd door u of door Spotify.

9. Privacy

U gaat ermee akkoord dat Spotify het recht heeft voor het verzamelen en verwerken van de persoonlijke gegevens die we van u verzamelen in overeenstemming met het Privacybeleid van Spotify.

10. Overdracht door Spotify

Spotify kan de gehele Onbeperkte Code-overeenkomst in zijn geheel of een gedeelte ervan overdragen zonder beperkingen. U mag deze Overeenkomst niet overdragen aan een derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Spotify.

11. Beperking van aansprakelijkheid

In geen geval zijn Spotify, zijn filialen, functionarissen, directeuren en medewerkers aansprakelijk voor directe, indirecte of incidentele schade, specifieke schade of gevolgschade (inclusief maar niet beperkt tot verlies van gegevens, onderbreking van de service, computeruitval of geldelijk verlies) voortvloeiende uit de onmogelijkheid om de Onbeperkte Code te gebruiken, zelf als u Spotify op de hoogte hebt gebracht van de mogelijkheid van een dergelijk verlies en inclusief de schade die hieruit voorkomt.

Als uw Onbeperkte Code niet werkt, moet u contact opnemen met unlimitedcode@spotify.com voor een vervangende code of een terugbetaling.

Niets in deze Onbeperkte Code-overeenkomst verwijdert of beperkt de aansprakelijkheid van Spotify voor frauduleuze weergave, overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door zijn nalatigheid.

12. Schadeloosstelling

U stemt ermee in Spotify en zijn functionarissen, directeuren, medewerkers en licentiegevers te vrijwaren en schadeloos te stellen van elke claim of eis (inclusief maar niet beperkt tot gewone tarieven voor juridische kosten) die door een derde wordt ingediend vanwege of voortvloeiende uit of met betrekking tot uw schending van de voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst of uw schendig van wetten, regels of rechten van derden.

13. Gehele overeenkomst

Deze Onbeperkte Code-overeenkomst vormt samen met het Privacybeleid van Spotify alle voorwaarden en bepalingen die zijn overeengekomen tussen u en Spotify en vervangt alle voorgaande overeenkomsten, zowel schriftelijke als mondelinge. Alle aanvullende of andere voorwaarden of bepalingen in schriftelijke of mondelinge communicatie van u aan Spotify komen te vervallen. U stemt ermee in en aanvaardt dat u de voorwaarden en bepalingen van deze Onbeperkte Code-overeenkomst niet hebt geaccepteerd vertrouwend op mondelinge of schriftelijke weergaven door Spotify die niet in deze Onbeperkte Code-overeenkomst aanwezig zijn.

14. Geschilprocedure en toepasselijk recht

Deze Overeenkomst valt onder en wordt uitgelegd volgens de wetten van het land waarin u woont. Elk geschil, elke controverse of claim voortvloeiende uit of in verband staand met deze Overeenkomst valt onder de niet-exclusieve jurisdictie van het gerechtshof of van een ander tribunaal dat het dichts bij u in de buurt is gevestigd met de benodigde kennis en expertise om met een dergelijk geschil, controverse of claim om te gaan.

Copyright © 2008, 2010 en 2011 Spotify AB. Alle rechten voorbehouden.

Spotify NV, Boulevard du Souverain 90, 1170 Brussel