Voorwaarden en bepalingen Premium Code

Met ingang van 16 November 2011

Dit document (“Premium Code-overeenkomst”) vormt een rechtsgeldige overeenkomst tussen u en Spotify NV, geregistreerd in België onder nummer 0841.023.949 en met zijn hoofdvestiging aan de Boulevard du Souverain 90, 1170 Brussel (“Spotify”) betreffende uw aankoop van een premium toegangscode “Premium Code” voor toegang tot de reclamevrije versie van de Spotify online streaming-muziekservice met offline modus en andere aanvullende onderdelen “Premium Service”, of een versie van de Premium Service die toegang biedt tot de Premium Service via een ondersteunde mobiele handset (“Mobile Premium Service”). Met het aanschaffen van een Premium Code stemt u in met de voorwaarden en bepalingen van deze Premium Code-overeenkomst.

1. Rechten van de Premium Code-houders

De Premium Code geeft de houder recht op toegang tot de Premium Service in overeenstemming met de voorwaarden die staan vermeld in deze Premium Code-overeenkomst en de Gebruiksvoorwaarden van Spotify. Om een Premium Code te gebruiken moet u instemmen met de Gebruiksvoorwaarden van Spotify en met het Privacybeleid van Spotify. Als u niet met beide instemt, kunt u de Premium Code niet gebruiken.

2. Wijzigingen in de Premium Code-overeenkomst

Spotify kan naar eigen inzicht wijzigingen aanbrengen in deze Premium Code-overeenkomst. Substantiële wijzigingen worden aan u doorgegeven. Uw gebruik van de Premium Code na een dergelijke melding van de wijzigingen in de Overeenkomst vormen uw aanvaarding van deze wijzigingen.

3. Gebruik van Premium Codes

Ga om uw Premium Code te gebruiken naar de aflossingspagina van de Spotify Premium Code en volg de instructies.

Premium Codes kunnen niet worden ingewisseld voor contanten en kunnen niet worden geretourneerd voor een geldelijke terugbetaling, ingewisseld, doorverkocht of gebruikt voor de aankoop van andere Premium Codes.

4. Geldigheid en afloop van de Premium Codes

Een Premium Code is geldig tot één jaar na datum van aankoop. Dit betekent dat u uw Premium Code niet meer kunt gebruiken na de vervaldatum. Met iedere Premium Code krijgt u toegang tot de Premium Service en de Mobile Premium Service voor de duur die wordt vermeld op de desbetreffende e-mail of papieren versie.

5. Aankoop van Premium Codes

Als u bestelt op internet, gaat u door het vak “I agree” in te schakelen akkoord met het betalen van het tarief voor de aankoop van de Premium Code. Een dergelijk tarief wordt in rekening gebracht in overeenstemming met de betaalmethoden die u voor uw aankoop hebt aangewezen. Door een creditcard of betaalkaart aan te wijzen voor de afrekening gaat u ermee akkoord dat u bent gemachtigd om bedoelde aankoop te doen en dat u de houder bent van desbetreffende kaart (d.w.z. dat de kaart op uw naam is uitgegeven). Alle prijzen die op de Spotify-website worden vermeld zijn exclusief btw (waar van toepassing) en andere van toepassing zijnde belastingen en vergoedingen.

Als u een Premium Code online hebt aangeschaft, wordt de door u aangeschafte Premium Code afgeleverd op het e-mailadres dat u hebt ingevoerd op de website van Spotify ten tijde van de aankoop. Premium Codes kunnen alleen worden gebruikt in landen waarin Spotify Premium beschikbaar is.

6. Afkoelperiode

Als u een Premium Code online hebt aangeschaft, hebt u voor een periode van 14 dagen na ontvangst van uw e-mailbevestiging het recht uw aankoop te annuleren. Als u uw aankoop van een premium Code wilt annuleren, stuurt u een e-mail naar premiumcode@spotify.com met het volledige codenummer en Spotify zal u het bedrag terugbetalen. Als u eenmaal de code gebruikt om toegang te krijgen tot de Premium Service of de Mobile Premium Service, hebt u niet meer het recht op terugbetaling, zelfs als u stopt met het gebruiken van de Premium Service of de Mobile Premium Service. Daarnaast geldt dat nadat de periode van 14 dagen is verstreken, u niet langer het recht hebt op het annuleren van uw aankoop en op het ontvangen van een terugbetaling zelfs als u daarna niet meer inlogt op de Premium Service of de Mobile Premium Service.

7. Klantenondersteuning

Als u vragen hebt over een Premium Code of deze Premium Code-overeenkomst, kunt u contact opnemen met de klantenservice van Spotify via het helpgedeelte.

8. Duur en beëindiging

Deze Premium Code-overeenkomst gaat voor u in wanneer u het vak “I agree” hebt ingeschakeld bij het aankopen van een Premium Code en blijft van kracht totdat de Overeenkomst wordt beëindigd door u of door Spotify.

9. Privacy

U gaat ermee akkoord dat Spotify het recht heeft op het verzamelen en verwerken van de persoonlijke gegevens die we van u verzamelen in overeenstemming met het Privacybeleid van Spotify.

10. Overdracht door Spotify

Spotify kan de gehele Premium Code-overeenkomst in zijn geheel of een gedeelte ervan overdragen zonder beperkingen. U mag deze Overeenkomst niet overdragen aan een derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Spotify.

11. Beperking van aansprakelijkheid

In geen geval zijn Spotify, zijn filialen, functionarissen, directeuren en medewerkers aansprakelijk voor directe, indirecte of incidentele schade, specifieke schade of gevolgschade (inclusief maar niet beperkt tot verlies van gegevens, onderbreking van de service, computeruitval of geldelijk verlies) voortvloeiende uit de onmogelijkheid om de Premium Code te gebruiken, zelf als u Spotify op de hoogte hebt gebracht van de mogelijkheid van een dergelijk verlies en inclusief de schade die hieruit voorkomt.

Als uw Premium Code niet werkt, moet u contact opnemen met premiumcode@spotify.com voor een vervangende code of een terugbetaling.

Niets in deze Premium Code-overeenkomst verwijdert of beperkt de aansprakelijkheid van Spotify voor frauduleuze weergave, overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door zijn nalatigheid.

12. Schadeloosstelling

U stemt ermee in Spotify en zijn functionarissen, directeuren, medewerkers en licentiegevers te vrijwaren en schadeloos te stellen van elke claim of eis (inclusief maar niet beperkt tot gewone tarieven voor juridische kosten) die door een derde wordt ingediend vanwege of voortvloeiende uit of met betrekking tot uw schending van de voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst of uw schendig van wetten, regels of rechten van derden.

13. Gehele overeenkomst

Deze Premium Code-overeenkomst vormt samen met het Privacybeleid van Spotify alle voorwaarden en bepalingen die zijn overeengekomen tussen u en Spotify en vervangt alle voorgaande overeenkomsten, zowel schriftelijke als mondelinge. Alle aanvullende of andere voorwaarden of bepalingen in schriftelijke of mondelinge communicatie van u aan Spotify komen te vervallen. U stemt ermee in en aanvaardt dat u de voorwaarden en bepalingen van deze Premium Code-overeenkomst niet hebt geaccepteerd vertrouwend op mondelinge of schriftelijke weergaven door Spotify die niet in deze Premium Code-overeenkomst aanwezig zijn.

14. Geschilprocedure en toepasselijk recht

Deze Overeenkomst valt onder en wordt uitgelegd volgens de wetten van het land waarin u woont. Elk geschil, elke controverse of claim voortvloeiende uit of in verband staand met deze Overeenkomst valt onder de niet-exclusieve jurisdictie van het gerechtshof of van een ander tribunaal dat het dichts bij u in de buurt is gevestigd met de benodigde kennis en expertise om met een dergelijk geschil, controverse of claim om te gaan.

Copyright © 2008, 2010 en 2011 Spotify AB. Alle rechten voorbehouden.

Spotify NV, Boulevard du Souverain 90, 1170 Brussel