Spotify Mobiele Gebruiksvoorwaarden

Dit is de meest recente versie d.d.: 17 October 2012

Hallo, dit zijn onze Mobiele Gebruiksvoorwaarden (“Mobiele Voorwaarden”).

Door gebruik te maken van de Mobiele Service aanvaard je en verklaar je gebonden te zijn aan deze Mobiele Voorwaarden, de Gebruiksvoorwaarden (“Voorwaarden”), en het Privacybeleid (gezamenlijk de “Overeenkomsten” genoemd). Het voortgezette gebruik van de Mobiele Service geschiedt onder voorwaarde van naleving van de Mobile Voorwaarden. Tenzij anders vermeld hebben de gedefinieerde termen in deze Mobiele Voorwaarden dezelfde betekenis als die in de Voorwaarden.

1. Toegang tot de Mobiele Service

Als je nog niet eerder gebruik hebt gemaakt van de Premium Service (zoals gedefinieerd in de Voorwaarden), ontvang je de eerste keer dat je akkoord gaat met deze Mobiele Voorwaarden en toegang verkrijgt tot de Mobiele Service, automatisch voor een periode van achtenveertig (48) uur een Proefversie van de Mobiele Service. Je erkent en aanvaardt dat Spotify geen enkele verplichting heeft om de Mobiele Service te onderhouden, ondersteunen, bij te werken of actueel te houden, of om alle of specifieke onderdelen van de content aan te bieden via de Mobiele Service.

2. Niet-gebruik van de Mobiele Service

Als je langer dan negentig (90) aaneengesloten dagen geen gebruik hebt gemaakt van de Mobiele Service, zijn wij gerechtigd je toegang tot de Mobiele Service met onmiddellijke ingang te ontzeggen. Hierna heb je opnieuw het recht om van de Mobiele Service gebruik te maken, maar hiervoor moet je je opnieuw inschrijven en opnieuw akkoord gaan met de Mobiele Voorwaarden.

3. Volledige overeenkomst

Deze Overeenkomsten vormen de gehele voorwaarden die overeen zijn gekomen tussen jou en Spotify en vervangen alle voorgaande (mondeling en schriftelijke) overeenkomsten met betrekking tot het onderwerp van deze Overeenkomsten. Eventuele aanvullende of afwijkende voorwaarden met betrekking tot het onderwerp van deze Overeenkomsten die mondeling of schriftelijk door jou aan Spotify zijn meegedeeld zijn nietig. Je verklaart dat je bij het aanvaarden van deze Overeenkomsten niet hebt vertrouwd op mondelinge of schriftelijke verklaringen van Spotify die niet in deze Overeenkomsten zijn opgenomen.

NB Op andere aspecten van je gebruik van de Spotify Service kunnen eventueel aanvullende overeenkomsten van toepassing zijn. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn met betrekking tot de toegang tot de Spotify Community voor klantenondersteuning, toegang tot de Spotify Service voortvloeiend uit een gift card, of gratis of in prijs verlaagde Proefversies. In deze gevallen verklaar je akkoord te zullen gaan met deze afzonderlijke voorwaarden, die hier volledig zijn weergegeven. Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op die onderdelen van de Service waarop ze betrekking hebben en zijn afzonderlijk van en komen in aanvulling op deze Overeenkomsten en vervangen deze op geen enkele wijze. Ingeval van strijdigheid tussen deze overeenkomsten en de Overeenkomsten, prevaleren deze Overeenkomsten, behoudens voor zover anders bepaald in deze Voorwaarden.

Van tijd tot tijd kunnen we je de mogelijkheid geven via de Service deel te nemen aan sweepstakes, prijsvragen en gebruikersonderzoeken (“Promotionele acties”). Op Promotionele acties kunnen voorwaarden van toepassing zijn die afzonderlijk zijn van deze Voorwaarden. Als de bepalingen van een Promotionele actie strijdig zijn met deze Voorwaarden, prevaleren de afzonderlijke voorwaarden.

4. Rechtskeuze

Behoudens voor zover anders voorgeschreven door het dwingend recht van een lidstaat van de Europese Unie of van een ander rechtsgebied, is op deze Overeenkomsten het recht van Zweden van toepassing, zonder inachtneming van de principes van rechtskeuze of van het conflictenrecht. Jij en Spotify komen verder overeen dat de rechtbanken van Zweden exclusief bevoegd zijn kennis te nemen van elk geschil, vordering of controverse voortvloeiend uit of verband houdend met deze Overeenkomsten.

Als je een Amerikaanse gebruiker bent, zijn in aanvulling op deze voorwaarden de verplichte arbitragebepalingen van de Gebruiksvoorwaarden op jou van toepassing; je wordt dan ook aangeraden deze aandachtig door te lezen.

Auteursrecht © 2012 Spotify AB. Alle rechten voorbehouden.

Spotify NV, Boulevard du Souverain 90, 1170 Brussel